Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00355 008153 10736106 na godz. na dobę w sumie
Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym - ebook/pdf
Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 289
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6314-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia została poświęcona zagadnieniu współuczestnictwa procesowego na gruncie dwóch procedur: postępowania cywilnego i postępowania sądowoadministracyjnego.

Czytelnik w niniejszej pracy ma możliwość zapoznania się m.in. z:

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę współuczestnictwa procesowego, zapoznać się z poglądami doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów, lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę i urzędników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawia- jące w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwe- go ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnopo- równawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Monografia została poświęcona zagadnieniu współuczestnictwa proceso- wego na gruncie dwóch procedur: postępowania cywilnego i postępowa- nia sądowoadministracyjnego. Czytelnik w niniejszej pracy ma możliwość zapoznania się m.in. z: • ewolucją instytucji współuczestnictwa na gruncie regulacji postępowa- nia cywilnego w Polsce XX w. oraz zagadnieniem współuczestnictwa procesowego w kontekście genezy oraz kształtowania się polskiego są- downictwa administracyjnego; • praktycznym przedstawieniem zagadnienia współuczestnictwa w aspek - cie jego funkcjonowania w postępowaniu cywilnym i sądowoadmini- stracyjnym; • konfiguracjami współuczestnictwa pojawiającymi się najczęściej w obu procedurach postępowania; • zagadnieniami dotyczącymi współuczestnictwa w odniesieniu do udzia- łu w objętych analizą postępowaniach spółki cywilnej i spółek prawa handlowego; • zagadnieniem współuczestnictwa procesowego na gruncie regulacji postępowania cywilnego i sądowoadministracyjnego obowiązujących w innych państwach. Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę współuczestnictwa procesowego, zapoznać się z po- glądami doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sę- dziów, lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawni- czych, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę i urzędników. Barbara Barut-Skupień – doktor nauk prawnych, referendarz sądowy w Są- dzie Rejonowym w Bielsku-Białej. Autorka ma w dorobku naukowym kilka publikacji z dziedziny postępowania cywilnego i sądowoadministracyjnego. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6313-4 I U N A W O P Ę T S O P W E W O S E C O R P O W T C N T S E Z C U Ł Ó P S W I I M Y N J Y C A R T S I N M D A O W O D Ą S I M Y N L I W Y C Ń E I P U K S - T U R A B . B MONOGRAFIE PRAWNICZE WSPÓŁUCZESTNICTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM BARBARA BARUT-SKUPIEŃ Cena: 89,00 zł Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BARBARA BARUT-SKUPIEŃ • WSPÓŁUCZESTNICTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Polecamy nasze publikacje: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska (red.) OCHRONA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UNII EUROPEJSKIEJ Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Agnieszka Hajos-Iwańska NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRAWIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Karol Świtaj SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Grzegorz Sibiga (red.) GŁÓWNE PROBLEMY PRAWA DO INFORMACJI W ŚWIETLE PRAWA I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH, EUROPEJSKICH I WYBRANYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ Bartosz Kołaczkowski KSZTAŁTOWANIE SIĘ REGULACJI PRAWNYCH ZGROMADZEŃ W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH O ANGLOSASKIEJ TRADYCJI PRAWNEJ Hanna Kuczyńska MODEL OSKARŻENIA PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM www.ksiegarnia.beck.pl WSPÓŁUCZESTNICTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM BARBARA BARUT-SKUPIEŃ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6313-4 ISBN e-book 978-83-255-6314-1 Dla Rodziców i córki Natalii Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  XIII Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XVII Wykaz literatury   ........................................................................................................  XXI Wykaz orzecznictwa  .................................................................................................  XXXIII Rozdział I. Terminologiczne aspekty instytucji współuczestnictwa procesowego   .........................................................................................................  § 1.  Zagadnienie wielopodmiotowości  ...........................................................  § 2.  Pojęcie współuczestnictwa procesowego ukształtowane na gruncie  procedury cywilnej  .....................................................................................  Rozdział II. Rys historyczny instytucji współuczestnictwa procesowego   ...  § 1.  Ewolucja instytucji współuczestnictwa na gruncie regulacji  postępowania cywilnego w Polsce XX wieku .........................................  § 2.  Geneza oraz kształtowanie się polskiego sądownictwa  administracyjnego a zagadnienie współuczestnictwa  procesowego  .................................................................................................  Rozdział III. Regulacje dotyczące współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym   ...............................................................................  § 1.  Przepisy „ogólne” o współuczestnictwie procesowym  .........................  I.  Zakres pojęcia współuczestnictwa  ................................................  II.  Rodzaje współuczestnictwa  ............................................................  III.  Zasada samodzielności działania współuczestników  ................  § 2.  Interwencja główna  .....................................................................................  § 3.  Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania lub także        rozstrzygnięcia – jako czynność prowadząca do powstania  współuczestnictwa  ......................................................................................  § 4.  Przepisy „szczegółowe” dotyczące instytucji współuczestnictwa  procesowego  .................................................................................................  § 5.  Przypadki odpowiedniego stosowania przepisów  o współuczestnictwie ..................................................................................  I.  Przekształcenia podmiotowe procesu  ..........................................  II.  Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym  .........................  III.  Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym .........................        1 1 4 7 7 10 17 17 17 20 25 27 28 32 34 34 38 41 VII Spis treści § 6.  Zagadnienie współuczestnictwa w aspekcie kosztów postępowania  ...  § 7.  Współuczestnictwo a postępowanie grupowe  .......................................  Rozdział IV. Regulacje dotyczące współuczestnictwa procesowego   w postępowaniu sądowoadministracyjnym   .................................................  § 1.  Współuczestnictwo procesowe w świetle regulacji PostAdmU  ..........  I.  Zakres podmiotowy instytucji na gruncie ogólnych przepisów  PostAdmU  .........................................................................................  II.  Regulacje „szczegółowe” dotyczące współuczestnictwa  ...........  III.  Współuczestnictwo procesowe a regulacje dotyczące kosztów  postępowania  ....................................................................................        IV.  Zagadnienie skuteczności działania współuczestników  w postępowaniu przed sądem administracyjnym  ......................  § 2.  Legitymacja skargowa wynikająca z przepisów ustaw szczególnych  a udział w postępowaniu podmiotu o charakterze kolektywnym  ......  I.  Legitymacja skargowa wynikająca z ustaw samorządowych  ...  II.  Skarga inicjatora referendum  .........................................................  III.  Legitymacja skargowa na gruncie postępowania        koncesyjnego ......................................................................................  § 3.  Konstruowanie definicji współuczestnictwa procesowego  w postępowaniu sądowoadministracyjnym  ...........................................  § 4.  Klasyfikacja odmian współuczestnictwa procesowego  w postępowaniu przed sądem administracyjnym  .................................  Rozdział V. Zagadnienie współuczestnictwa procesowego na gruncie         regulacji postępowania cywilnego i sądowoadministracyjnego obowiązujących w innych państwach   ............................................................  § 1.  Republika Federalna Niemiec  ...................................................................  I.  Procedura cywilna  ...........................................................................  II.  Postępowanie sądowoadministracyjne  ........................................  § 2.  Republika Austrii  ........................................................................................  I.  Postępowanie cywilne  .....................................................................  II.  Wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu administracji  publicznej  ..........................................................................................  § 3.  Republika Czeska  ........................................................................................  I.  Postępowanie cywilne  .....................................................................  II.  Postępowanie sądowoadministracyjne  ........................................  § 4.  Republika Słowacka  ....................................................................................  I.  Postępowanie cywilne  .....................................................................  II.  Postępowanie sądowoadministracyjne  ........................................  § 5.  Uwagi podsumowujące  ..............................................................................          VIII 42 46 51 52 52 74 75 78 80 81 83 84 85 86 97 97 98 101 104 105 106 108 109 111 112 113 114 114 Spis treści Rozdział VI. Konfiguracje współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym   ...............................................................................  § 1.  Współuczestnictwo na gruncie postępowań dotyczących zobowiązań  solidarnych, in solidum, podzielnych oraz niepodzielnych  .................  I.  Zobowiązania solidarne  ..................................................................  II.  Zobowiązania in solidum  ................................................................  III.  Zobowiązania podzielne ..................................................................  IV.  Zobowiązania niepodzielne  ...........................................................  V.  Uwagi podsumowujące   ..................................................................            § 2.  Współuczestnictwo w procesach dotyczących współwłasności  oraz praw autorskich i praw pokrewnych  ...............................................  I.  Współwłasność  .................................................................................  II.  Prawa autorskie i prawa pokrewne  ...............................................      § 3.  Procesy w sprawach o roszczenia odszkodowawcze z wypadku  komunikacyjnego  ........................................................................................  § 4.  Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu eksmisyjnym  ..........  § 5.  Kwalifikowane odmiany współuczestnictwa w postępowaniu  egzekucyjnym  ..............................................................................................  § 6.  Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich oraz ze stosunków  między rodzicami a dziećmi  .....................................................................  § 7.  Postępowania odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy  i ubezpieczeń społecznych  .........................................................................      I.  Wspólna odpowiedzialność pracowników za mienie  powierzone  ........................................................................................  II.  Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych  ................................  § 8.  Przekształcenia podmiotowe procesu (następstwo prawne  i następstwo procesowe)  .............................................................................  Rozdział VII. Konfiguracje współuczestnictwa procesowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym   .................................................  § 1.  Charakterystyka relacji prowadzących do powstania  współuczestnictwa w postępowaniu sądowoadministracyjnym  ........  § 2.  Współuczestnictwo procesowe w przypadku zaskarżenia do sądu  administracyjnego decyzji administracyjnej  .........................................      I.  Przypadki współuczestnictwa na gruncie spraw  zainicjowanych skargą na decyzje dotyczące procesu  inwestycyjnego na nieruchomości  ................................................  II.  Współuczestnictwo w sprawach dotyczących zaskarżenia  decyzji w przedmiocie wywłaszczenia, zwrotu oraz podziału  nieruchomości  ..................................................................................  117 117 118 121 122 122 123 124 124 128 132 137 140 142 147 148 149 151 153 155 159 160 164 IX Spis treści       III.  Współuczestnictwo w przypadkach skarg na decyzje  odnoszące się do dóbr o charakterze deficytowym  ...................  IV.  Współuczestnictwo w przypadkach skarg na decyzje  w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej  ......................  V.  Współuczestnictwo w sprawach dotyczących skarg na  decyzje podatkowe  ...........................................................................  § 3.  Współuczestnictwo w sprawach dotyczących skarg na  postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym,  jurysdykcyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym  ............................      I.  Przypadki współuczestnictwa w sprawach zainicjowanych  skargą na postanowienie wydane w postępowaniu  administracyjnym  ............................................................................  II.  Przypadki współuczestnictwa w sprawach ze skargi na  postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym  i zabezpieczającym  ...........................................................................  § 4.  Konfiguracje współuczestnictwa w przypadku złożenia  skargi na inne akty lub czynności z zakresu administracji  publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających  z przepisów prawa  .......................................................................................  § 5.  Przypadki współuczestnictwa w razie wniesienia skargi na  pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane  w indywidualnych sprawach  .....................................................................  § 6.  Współuczestnictwo procesowe w przypadku skargi na bezczynność  organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania ...............................  § 7.  Przypadki współuczestnictwa w sprawach skarg na akty prawa  miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego  i terenowych organów administracji rządowej oraz inne akty  organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków  w sprawach z zakresu  .................................................................................  § 8.  Następstwo prawne i procesowe w postępowaniu  sądowoadministracyjnym  .........................................................................  Rozdział VIII. Spółka cywilna i spółki handlowe a zagadnienie współuczestnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym   ..............................................................................  § 1.  Klasyfikacja współuczestnictwa na płaszczyźnie stosunków  wewnętrznych i zewnętrznych zachodzących w ramach spółki  cywilnej oraz spółek handlowych  ............................................................  § 2.  Spółka cywilna  ............................................................................................    I.  Zagadnienie podmiotowości prawnej spółki cywilnej  w postępowaniu cywilnym oraz sądowoadministracyjnym  ....  X 166 168 170 175 176 179 182 183 184 186 189 195 196 197 197 Spis treści   II.  Przypadki współuczestnictwa zachodzącego w ramach  stosunków zewnętrznych spółki cywilnej  ...................................        III.  Przypadki współuczestnictwa zachodzącego w ramach  stosunków wewnętrznych spółki cywilnej  ..................................  § 3.  Współuczestnictwo zachodzące w obrębie stosunków wewnętrznych  i zewnętrznych spółek osobowych  ...........................................................  I.  Podmiotowość prawna spółek osobowych  ..................................  II.  Przypadki współuczestnictwa zachodzącego w ramach      stosunków zewnętrznych spółki osobowej  ..................................  III.  Przypadki współuczestnictwa zachodzącego w ramach  stosunków wewnętrznych spółek osobowych  .............................  § 4.  Współuczestnictwo w ramach spółek kapitałowych  .............................        I.  Zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółek  kapitałowych przed wpisem do rejestru i po wpisie  ..................  II.  Spółka z o.o.  ......................................................................................  III.  Spółka akcyjna  ..................................................................................  § 5.  Łączenie, podział i przekształcanie spółek a zagadnienie  współuczestnictwa procesowego  ..............................................................  I.  Transformacje spółek a solidarna odpowiedzialność    za zobowiązania  ...............................................................................  II.  Współuczestnictwo a relacje w ramach spółek podlegających  transformacji  .....................................................................................  § 6.  wagi podsumowujące  .................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  201 205 207 207 208 214 222 222 225 229 233 233 235 237 239 245 XI Przedmowa Niniejsza monografia została poświęcona zagadnieniu współuczestnictwa proceso- wego w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym, którego definicję legalną na  gruncie procedury cywilnej zawiera art. 72 i n. KPC1. Powołane przepisy stanowią niejako  „bazę normatywną” dla zawartych w opracowaniu rozważań, których celem będzie omó- wienie całokształtu regulacji odnoszących się do współuczestnictwa w procedurze cywil- nej oraz sądowoadministracyjnej. Realizacja wskazanego celu wymagała zaś uwzględnie- nia w niezbędnym zakresie przepisów zawartych w powołanym Kodeksie oraz w ustawie  – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi2, a także w Kodeksie cywilnym3,  Kodeksie spółek handlowych4, Kodeksie postępowania administracyjnego5, w ustawie  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych6, w Ordynacji podatkowej7 oraz w innych  regulacjach szczególnych.  Takie ukształtowanie zakresu przedmiotowego opracowania może budzić zastrzeże- nia, skoro zagadnienie współuczestnictwa pojawia się również na gruncie innych postę- powań. Wskazane zawężenie tematyczne jest jednak uzasadnione. Po pierwsze, zauwa- żenia wymaga, że regulacje postępowania sądowoadministracyjnego mają swoją genezę  w unormowaniach procedury cywilnej, zawierającej rozwiązania ugruntowane przez lata  w postępowaniu sądowym i recypowane następnie na grunt postępowania przed sądami  administracyjnymi. Po drugie, przepisy tychże procedur są do siebie w znacznym stop- niu zbliżone, a w pewnych zakresach wręcz identyczne. Zwrócić należy ponadto uwagę,  że nie tylko w odniesieniu do postępowania cywilnego lecz również na obszarze postępo- wania sądowoadministracyjnego możemy mówić o swoistej kontradyktoryjności procesu.  Istotnym jest bowiem, że stronami postępowania prowadzonego przed sądem administra- cyjnym są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skar- KPC. 1 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101), dalej  2 Ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U.  z 2012 r. Nr 270 ze zm.), dalej PostAdmU; ustawa ta obowiązuje od 1.1.2004 r. i wprowadzona  została w życie na mocy art. 2 ustawy z 30.8.2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj- nymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.). 3 Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), dalej KC. 4 Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), dalej KSH. 5 Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267  ze zm.), dalej KPA. poz. 594 ze zm.), dalej KSCU. OrdPod. 6 Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90,  7 Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), dalej  XIII Przedmowa gi, a więc podmioty o – z założenia – sprzecznych stanowiskach procesowych. Struktura  tego postępowania ukształtowana jest zatem jako spór prowadzony przed niezawisłym są- dem, w którym pozycja jednostki i organu, dotąd nierównorzędna, zostaje ukształtowana  w oparciu o zasadę równości. Dostrzegając wymienione podobieństwa obu postępowań  nie można oczywiście pomijać przy tym ich odmienności, podyktowanych w szczególności  przedmiotem rozpoznawanych spraw, zakresem ochrony prawnej, ograniczonej w przy- padku sądownictwa administracyjnego wyłącznie do kryterium legalności zaskarżanych  działań administracji publicznej, czy też innym ukształtowaniem systemu środków odwo- ławczych w obu procedurach. Wykładnia unormowań odnoszących się do współuczestnictwa procesowego zarów- no na obszarze postępowania cywilnego, jak i postępowania sądowoadministracyjnego  stanowi przedmiot polemik i rozbieżności w orzecznictwie oraz doktrynie. Zagadnienie  współuczestnictwa procesowego znalazło tymczasem swoje szerokie opracowanie jedynie  w monografii „Współuczestnictwo procesowe (Istota – zakres – rodzaje)” autorstwa prof.  M. Jędrzejewskiej, która ukazała się w 1975 r. Pamiętać natomiast trzeba, że od tamtej pory  nastąpiło wiele zmian zarówno w sferze prawa procesowego, jak również prawa material- nego, które niewątpliwie oddziałują na obecny kształt tej instytucji. Na gruncie postępo- wania sądowoadministracyjnego wyeksponowania wymaga w szczególności uchwalenie  w 2002 r. nowej ustawy procesowej, mającej stanowić w zamierzeniu ustawodawcy cało- ściową regulację tego postępowania. Pominęłabym tutaj dodatkowy przypis Powołane wyżej okoliczności przekonują zatem o potrzebie podjęcia badań nad za- gadnieniem współuczestnictwa procesowego, ukierunkowanych na zweryfikowanie tej  instytucji pod kątem zupełności oraz spójności jej unormowań, a także mających na celu  ustalenie czy aktualnie obowiązujące regulacje współuczestnictwa procesowego zagrażają  sprawności oraz szybkości prowadzonego postępowania sądowego. Podczas interpretacji  przepisów odnoszących się do zagadnienia współuczestnictwa, nie można przy tym po- przestać wyłącznie na zbadaniu regulacji zawartych w przepisach wymienionych proce- dur, lecz należy odnieść się również do innych unormowań, w których pojawia się przed- stawione zagadnienie. Podkreślenia równocześnie wymaga jednak, że zasadniczym celem  niniejszego opracowania było przede wszystkim przedstawienie praktycznego wymiaru  zagadnienia współuczestnictwa w aspekcie jego funkcjonowania w postępowaniach przed  sądem cywilnym i sądowoadministracyjnym.  Na płaszczyźnie postępowania cywilnego analiza współuczestnictwa zmierza do usta- lenia czy regulacje dotyczące współuczestnictwa procesowego obejmują całokształt kon- figuracji podmiotowych odnoszących się do tej instytucji, jak również w jakim zakre- sie interpretacja przepisów zawartych w tej procedurze jest najbardziej problematyczna.  Rozważaniem objęte zostały ponadto najczęściej pojawiające się w praktyce sądowej kon- figuracje współuczestnictwa procesowego.  Na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego natomiast w pierwszej kolej- ności podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w ramach przepisów  PostAdmU ujęta została w ogóle instytucja współuczestnictwa procesowego, skoro obec- nie w ustawie tej brak jest odesłania w powołanym zakresie do przepisów KPC. Pozytywne  ustalenia w tej materii implikowały z kolei potrzebę oceny regulacji tej ustawy pod ką- tem kompleksowości oraz dostosowania unormowań odnoszących się do zagadnienia  XIV Przedmowa współuczestnictwa do realiów postępowania prowadzonego przed sądem administracyj- nym. Ponadto koniecznym okazało się również rozważenie zasadności oraz dopuszczalno- ści konstruowania w tym postępowaniu instytucji współuczestnictwa procesowego w ta- kim kształcie oraz wymiarze, jak wypracowane zostało to na gruncie procedury cywilnej.  Przeprowadzona w tym zakresie analiza zmierza przede wszystkim do ustalenia czy posta- cie współuczestnictwa funkcjonujące w postępowaniu cywilnym są adekwatne do kumu- lacji podmiotowych występujących na obszarze postępowania sądowoadministracyjnego.  Zwrócić należy jednocześnie uwagę, że prawidłowe wskazanie, kto może być współuczest- nikiem w sporze prowadzonym przed sądem administracyjnym, jak też określenie wzajem- nych relacji pomiędzy współuczestnikami, w wielu przypadkach związane jest z koniecz- nością sięgnięcia do konfiguracji podmiotowych występujących na obszarze postępowania  administracyjnego. Przy rozważaniu wszakże zakresu w jakim konfiguracje podmiotowe  z fazy postępowania administracyjnego podlegać będą przeniesieniu na grunt postępowa- nia sądowego niezbędnym okaże się również odniesienie do zasadniczych odmienności  postępowania administracyjnego w stosunku do postępowania sądowoadministracyjnego,  zwłaszcza zaś w aspekcie podstawowych funkcji obu procedur oraz specyficznego kontra- dyktoryjnego charakteru relacji zachodzących pomiędzy podmiotami postępowania pro- wadzonego przed sądem administracyjnym.  Publikacja stanowi zmodyfikowaną wersję pracy doktorskiej, której publiczna obro- na odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu  10.6.2013 r.  Chciałabym podziękować osobom, które bardzo pomogły mi w powstaniu tego opra- cowania i wspierały mnie w trudnym dla mnie wówczas okresie. Przede wszystkim dzię- kuję prof. dr hab. T. Wosiowi za inspirację w sięgnięciu do problematyki współuczestnic- twa procesowego i ogromne wsparcie w trakcie powstawania pracy, jak również dr hab.  H. Knysiak-Molczyk za pomoc merytoryczną oraz trud włożony w przygotowanie opraco- wania. Dziękuję także dr hab. R. Sawule za cenne uwagi recenzyjne. Chciałabym ponadto podziękować Pani Sędzi Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej  E. Libera-Niesporek za okazaną mi pomoc oraz zaufanie, w którego efekcie miałam moż- liwość podjęcia zatrudnienia w sądownictwie powszechnym oraz zebrania wiedzy wy- korzystanej w niniejszej monografii. Dziękuję także Sędziemu Sądu Okręgowego w Biel- sku-Białej J. Strzygockiemu za pomoc przy opracowywaniu rozdziału VIII publikacji.  Chciałabym również wyrazić wdzięczność Panu Prezesowi Sądu Rejonowego w Bielsku- Białej dr M. Grążawskiemu za okazaną mi ogromną życzliwość. Dziękuję także wspaniałemu człowiekowi dr G. Radeckiemu za naszą długoletnią przy- jaźń oraz bezcenne dla mnie wsparcie. Warszawa, marzec 2014 r. Barbara Barut-Skupień XV Wykaz skrótów 1. Akty prawne AVG  .....................................  austriacka ustawa o ogólnym postępowaniu administracyj- nym (BGBl. z 1925 r. Nr 51 ze zm.) EgzAdmU  ...........................  ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi- nistracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) GospNierU  .........................  ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121) konstytucja marcowa  ........  ustawa z 17.3.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.)  Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78 poz. 483, ze zm.) KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 267) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j.  Dz.U. z 2014 r. poz. 101) KRO  .....................................  ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.  Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KP  ........................................  ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21,  poz. 94 ze zm.) KSCU  ..................................  ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH  .....................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 1030) NSAU z 1995 r.  ...................  ustawy z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym  (Dz.U. z 1995 r. Nr. 74, poz. 368) OrdPod  ...............................  ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PlanowanieU  ......................  ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) PodLasU  .............................  ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 465) PostAdmU  ..........................  ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) XVII Wykaz skrótów PostGrupU  .........................  ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowa- niu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) PrAut  ...................................  ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBud  ..................................  ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrGeolG  ..............................  ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.  Nr 163, poz. 981 ze zm.) PrUpN  .................................  ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.  Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.). PrWłPrzem  .........................  ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1417 ze zm.) UbezpU  ...............................  ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim  Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 392 ze zm.) RTVU ...................................  ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r.  Nr 43, poz. 226 ze zm.) SamGminU .........................  ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 594 ze zm.) SamPowU ............................  ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 595 ze zm.) SamWojU  ............................  ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 596 ze zm.) SwDzGospU ........................  ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej   t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm. VwGG...................................  ustawa o sądzie administracyjnym z 1965 r. (Verwaltungsger ichtshofgesetz) (t.j. BGB1. z 1985 r. Nr 10 ze zm.) VwGO  .................................  niemiecka  ustawa  o  sądownictwie  administracyjnym   (Verwaltvngsgerichtsordnung) (BGBl. 1991, I s. 686 ze zm.) ZPO  .....................................  niemiecki kodeks postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung)  (BGBl. 2005, I s. 3202 ze zm.) ZPOAustr  ............................  austriacki kodeks postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung)  (BGBl. 2006, I s. 7 ze zm.) 2. Periodyki Biul. SN  ...............................  Biuletyn Sądu Najwyższego Dor. Pod.  .............................  Doradca Podatkowy Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw GSP Prz. Orz.  .....................  Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa MoP  .....................................  Monitor Prawniczy XVIII Wykaz skrótów NP  ........................................  Nowe Prawo ONSA  ..................................  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA  ........................  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje- wódzkich Sądów Administracyjnych OSA  .....................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC  ..................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna  OSNP ...................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A  ................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego  Pal.  .......................................  Palestra PiP  .......................................  Państwo i Prawo PiZS  .....................................  Praca i Zabezpieczenie Społeczne PB .........................................  Prawo Bankowe PG  ........................................  Prawo Gospodarcze Pr. Spół.  ...............................  Prawo Spółek Prob. Egzek.  ........................  Problemy Egzekucji Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo POP  .....................................  Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPE  ......................................  Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego PPP  ......................................  Przegląd Prawa Publicznego PS  .........................................  Przegląd Sądowy PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ST  .........................................  Samorząd Terytorialny ZNSA ...................................  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUJ  ...................................  Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ  ..................................  Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 3. Organy orzekające NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny  WSA  ....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny ETPC  ...................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: