Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00397 008529 10744629 na godz. na dobę w sumie
Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej - ebook/pdf
Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 660
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2013-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Założeniem Konferencji towarzyszącej kolejnemu Zjazdowi Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, którego tematem jest „Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej” jest zachęcanie przez administratywistów przedstawicieli innych dyscyplin naukowych do badań nad administracją publiczną, a także wskazanie na interdyscyplinarność przez samych administratywistów i zwracanie uwagi na kwestie pochylania się nad problemami administrowania we współdziałaniu z reprezentantami innych dyscyplin i kierunków badawczych.

Prezentowana publikacja, została podzielona na pięć działów i stanowi omówienie następujących zagadnień: wpływu nauki prawa administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej, wpływu nauki administracyjnego prawa gospodarczego na rozwój badań w sferze administracji publicznej, wpływu nauki administracji i nauk o zarządzaniu na rozwój badań w sferze administracji publicznej, perspektywy współpracy interdyscyplinarnej w sferze badań nad administracją publiczną.

Jest to kontynuacja dyskusji podjętej w ramach Konferencji towarzyszącej poprzedniemu Zjazdowi Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego zorganizowanego przez Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego w Szklarskiej Porębie we wrześniu 2008 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Administracja_OK 13/9/10 11:22 AM Page 1 Zało˝eniem Konferencji towarzyszàcej kolejnemu Zjazdowi Katedr Prawa Ad mi nistracyjnego i Post´powania Administracyjnego, którego tematem jest „Współ zale˝noÊç dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej” jest zach´canie przez administratywistów przedstawicieli innych dyscyplin naukowych do badaƒ nad administracjà publicznà, a tak˝e wskazanie na inter- dyscyplinarnoÊç przez samych administratywistów i zwracanie uwagi na kwestie pochylania si´ nad problemami administrowania we współdziałaniu z repre zen - tantami innych dyscyplin i kierunków badawczych. Prezentowana publikacja, została podzielona na pi´ç działów i stanowi omó - wie nie nast´pujàcych zagadnieƒ: wpływu nauki prawa administracyjnego na rozwój badaƒ w sferze administracji publicznej, wpływu nauki post´powania administracyjnego na rozwój badaƒ w sferze administracji publicznej, wpływu nauki administracyjnego prawa gospodarczego na rozwój badaƒ w sferze admi - nistracji publicznej, wpływu nauki administracji i nauk o zarzàdzaniu na roz wój badaƒ w sferze administracji publicznej, perspektywy współpracy interdyscy- plinarnej w sferze badaƒ nad administracjà publicznà. Jest to kontynuacja dyskusji podj´tej w ramach Konferencji towarzyszàcej po przedniemu Zjazdowi Katedr Prawa Administracyjnego i Post´powania Ad - mini stracyjnego zorganizowanego przez Instytut Nauk Administracyjnych Uni - wersytetu Wrocławskiego w Szklarskiej Por´bie we wrzeÊniu 2008 r. Redakcja: Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan Izdebski, Tadeusz Stanisławski. Autorzy: Barbara Adamiak, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Bàkowski, Rafał Biskup, Jolanta Blicharz, Rafał Blicharz, Adam BłaÊ, Janusz Borkowski, Marcin Brzeski, Jarosław Dobkowski, Bogdan Dolnicki, Michał Domagała, Sławomir Fundowicz, Małgorzata Ganczar, Jan Gola, Marek Górski, Waldemar Hoff, Jan Izdebski, Marcin Janik, Zbigniew Janku, Bronisław Jastrz´bski, Jan Je˝ewski, Mirosław Karpiuk, Krzysztof Kaszubowski, Karol Kiczka, Helena Kisilowska, Przemysław Kledzik, Grzegorz Klich, Małgorzata Kruszewska-GagoÊ, Magdalena Laskowska, Wojciech Łàczkowski, Jan Łukasiewicz, Marian Masternak, Alina Miruç, Artur Modrzejewski, Michał Mo˝d˝eƒ-Marcinkowski, Janusz Niczyporuk, Jerzy Parchomiuk, Michał Pawełczyk, Piotr Przybysz, Mikołaj Pułło, Maciej Rudnicki, Robert Sawuła, Joanna Smar˝, Tadeusz Stanisławski, Rafał Stankiewicz, Jerzy Supernat, Dominik Sypniewski, Małgorzata Szalewska, Marcin Szewczak, Michał A. Waligórski, Wojciech Włodarczyk, Stanisław Wrzosek, Piotr Zacharczuk, Lidia Zacharko. www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel. 22 31 12 222, fax 22 33 77 601 Cena 99 z∏ R e d a k t o r z y : . S W r z o s e k , M . D o m a g a ł a , J . I z d e b s k i , T . S t a n i s ł a w s k i W s p ó ł z a l e ˝ n o Ê ç d y s c y p l i n b a d a w c z y c h w s f e r z e a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j Współzale˝noÊç dyscyplin badawczych w sferze ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Redaktorzy: S. Wrzosek | M. Domagała J. Izdebski | T. Stanisławski nauka administracji prawo administracyjne administracja publiczna odpowiedzialność administracyjnoprawna KPA KPA odpowiedzialność administracyjnoprawna interpretacja prawa administracja publiczna nauka administracji orzecznictwo administracyjne nauka administracji prawo administracyjne postępowanie administracyjne orzecznictwo administracyjne nauka administracji administracja publiczna interpretacja prawa strkonferencjaAdministr 7/9/10 11:35 AM Page 1 Współzale˝noÊç dyscyplin badawczych w sferze ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ strkonferencjaAdministr 7/9/10 11:35 AM Page 3 Współzale˝noÊç dyscyplin badawczych w sferze ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Redakcja: Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan Izdebski, Tadeusz Stanisławski Autorzy: Barbara Adamiak, Tomasz Barankiewicz, Tomasz Bàkowski, Rafał Biskup, Jolanta Blicharz, Rafał Blicharz, Adam BłaÊ, Janusz Borkowski, Marcin Brzeski, Jarosław Dobkowski, Bogdan Dolnicki, Michał Domagała, Sławomir Fundowicz, Małgorzata Ganczar, Jan Gola, Marek Górski, Waldemar Hoff, Jan Izdebski, Marcin Janik, Zbigniew Janku, Bronisław Jastrz´bski, Jan Je˝ewski, Mirosław Karpiuk, Krzysztof Kaszubowski, Karol Kiczka, Helena Kisilowska, Przemysław Kledzik, Grzegorz Klich, Małgorzata Kruszewska-GagoÊ, Magdalena Laskowska, Wojciech Łàczkowski, Jan Łukasiewicz, Marian Masternak, Alina Miruç, Artur Modrzejewski, Michał Mo˝d˝eƒ-Marcinkowski, Janusz Niczyporuk, Jerzy Parchomiuk, Michał Pawełczyk, Piotr Przybysz, Mikołaj Pułło, Maciej Rudnicki, Robert Sawuła, Joanna Smar˝, Tadeusz Stanisławski, Rafał Stankiewicz, Jerzy Supernat, Dominik Sypniewski, Małgorzata Szalewska, Marcin Szewczak, Michał A. Waligórski, Wojciech Włodarczyk, Stanisław Wrzosek, Piotr Zacharczuk, Lidia Zacharko Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Redakcja: Aleksandra Dróżdż Ilustracja na okładce: (c) ayzek/iStockphoto.com © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Centrum Poligrafi i, Warszawa ISBN 978-83-255-2013-7 Spis treści Przedmowa ................................................................................................. XI Wykaz skrótów ........................................................................................... XIII Część pierwsza 17 1 3 Wpływ nauki prawa administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej .............................................................................. Rozdział I Wpływ nauk przyrodniczych i technicznych na treść, interpretację i stosowanie norm prawa administracyjnego (na przykładzie przepisów z zakresu prawnej ochrony środowiska) (Marek Górski) ............................. Rozdział II Samodzielność gminy w świetle konstytucji i ustawodawstwa zwykłego (Tomasz Bąkowski, Marcin Brzeski, Magdalena Laskowska) ........................ Rozdział III W kwestii granic autonomii społeczeństwa obywatelskiego w państwie prawa (Jolanta Blicharz) .............................................................................. Rozdział IV Kilka uwag na temat funkcji podziału terytorialnego państwa polskiego (Bronisław Jastrzębski) ................................................................................. Rozdział V Podmiotowość prawna a podmiotowość administracyjnoprawna – współzależność koncepcji (Janusz Niczyporuk) ........................................ Rozdział VI Nauka i nauczanie polskiego prawa administracyjnego na emigracji (Jarosław Dobkowski) ................................................................................... Rozdział VII Umowy cywilnoprawne ze świadczeniobiorcami w działaniach administracji pomocy społecznej (Alina Miruć) ......................................... Rozdział VIII Międzynarodowy akt administracyjny w międzynarodowym prawie administracyjnym (Artur Modrzejewski) ..................................................... 113 49 59 69 77 99 V Spis treści Rozdział IX Odpowiedzialność administracyjnoprawna – kilka uwag na tle współzależności pojęć teoretycznych i prawa oświatowego (Michał Możdżeń-Marcinkowski) ................................................................ 129 Rozdział X Spory o charakter prawny odpowiedzialności odszkodowawczej administracji publicznej jako przykład współzależności dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej (Jerzy Parchomiuk) ............. 143 Część druga Wpływ nauki postępowania administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej ................................................................ 159 Rozdział I Nauka postępowania administracyjnego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną (Barbara Adamiak) ............... 161 Rozdział II Nauka postępowania administracyjnego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną (Janusz Borkowski) ................ 171 Rozdział III Trybunały. Z historii orzecznictwa administracyjnego w Anglii (Jerzy Supernat) ........................................................................................... 179 Rozdział IV Materialnoprawne aspekty wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej (Robert Sawuła) ............................................................... 189 Rozdział V Postępowanie wyjaśniające Komisji Nadzoru Finansowego (Rafał Blicharz) ........................................................................................... 201 Rozdział VI Wpływ technologii komunikacyjno-informacyjnych na postępowanie administracyjne na przykładzie wnoszenia i doręczania pism w formie elektronicznej (Małgorzata Ganczar) .......................................................... 217 Rozdział VII Pozycja procesowa organizacji społecznej jako podmiotu na prawach strony w postępowaniu administracyjnym (Mirosław Karpiuk) ..................................................................................... 227 VI Spis treści Rozdział VIII Wpływ alternatywnych wobec prawa administracyjnego dyscyplin badawczych na ogólne postępowanie administracyjne (Przemysław Kledzik) .................................................................................. 241 Rozdział IX Charakter prawny rozstrzygnięcia w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową (Rafał Biskup, Tadeusz Stanisławski) ................ 259 Rozdział X Obliczanie terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ na podstawie przepisów Prawa budowlanego (Joanna Smarż) ......................................... 273 Część trzecia Wpływ nauki administracyjnego prawa gospodarczego na rozwój badań w sferze administracji publicznej ................................................................ 291 Rozdział I Model prawny umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi (Michał A. Waligórski) .................................................................................. 293 Rozdział II O współzależności dyscyplin badawczych w publicznym prawie gospodarczym (Karol Kiczka) ..................................................................... 303 Rozdział III Usługi ubezpieczeniowe jako instrument wspomagający realizację inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego (Maciej Rudnicki) ........................................................................................ 315 Rozdział IV Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie sporządzania planów rozwoju (Michał Domagała) ........................................................... 329 Rozdział V Wyznaczanie wymiaru asortymentowego rynku właściwego w prawie antymonopolowym (Michał Pawełczyk, Rafał Stankiewicz) ....................... 341 Rozdział VI Planowanie gospodarki odpadami w ujęciu nauk administracyjnych (Piotr Zacharczuk) ....................................................................................... 357 Wpływ nauki administracji i nauk o zarządzaniu na rozwój badań w sferze administracji publicznej ................................................................ 377 Część czwarta VII Spis treści Rozdział I Nauka administracji w kręgu nauk prawnych – dziedzictwo europejskie (Adam Błaś) ................................................................................................. 379 Rozdział II Słowo o aktualności prakseologicznej płaszczyzny badań nad administracją publiczną (Jan Łukasiewicz) .......................................... 387 Rozdział III Wpływ nauki administracji na rozwój badań nad administracją publiczną (Stanisław Wrzosek) .................................................................... 393 Rozdział IV Eklektyzm czy synteza. Nauka administracji wobec dyscyplin badających administrację publiczną (Jan Jeżewski) ....................................................... 403 Rozdział V Prakseologiczne uwarunkowania prawa administracyjnego (Sławomir Fundowicz) ................................................................................. 411 Rozdział VI Wpływ nauk o zarządzaniu na współczesną naukę administracji (Lidia Zacharko) .......................................................................................... 427 Rozdział VII Metody badawcze nauk administracyjnych (Jan Izdebski) ......................... 433 Rozdział VIII Prolegomena do wyzwań administracji wobec współczesności (Marcin Janik) ............................................................................................. 445 Rozdział IX Wpływ administracji publicznej na kształtowanie rozwoju regionalnego (Marcin Szewczak) ...................................................................................... 453 Rozdział X Dualizm administracji publicznej w województwie w ujęciu nauki administracji i polityki administracyjnej (Małgorzata Kruszewska-Gagoś) ................................................................. 467 Rozdział XI „Milczenie” organu administracji publicznej – między prakseologią a teorią prawnych form działania administracji (Marian Masternak, Małgorzata Szalewska) ................................................................................ 483 VIII Spis treści Część piąta Perspektywy współpracy interdyscyplinarnej w sferze badań nad administracją publiczną ....................................................................... 503 Rozdział I Elementy prakseologiczne w strukturze i działaniu administracji publicznej (Bogdan Dolnicki) ....................................................................... 505 Rozdział II Granice prawa publicznego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną (Wojciech Łączkowski) .................................... 527 Rozdział III Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych (Waldemar Hoff ) ........................................................................................... 539 Rozdział IV Prawo karne – administracja publiczna – prawo administracyjne (Zbigniew Janku) ......................................................................................... 549 Rozdział V Nauka materialnego prawa administracyjnego a nauki techniczne w sferze badań nad administracją publiczną na przykładzie Prawa budowlanego (Helena Kisilowska, Dominik Sypniewski) ............................. 557 Rozdział VI Sposoby refl eksji etyczno-administracyjnej w badaniach nad współczesną administracją publiczną (Tomasz Barankiewicz) .................... 569 Rozdział VII Badanie zjawiska korupcji w administracji publicznej w świetle niektórych nauk społecznych (Jan Gola, Grzegorz Klich) ........................... 585 Rozdział VIII Teoria postępowania egzekucyjnego w administracji w perspektywie nauk fi lozofi cznych (Piotr Przybysz) ........................................................... 595 Rozdział IX Polityka legislacyjna a nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (Krzysztof Kaszubowski, Mikołaj Pułło) ........................ 605 Rozdział X Własność intelektualna „według” św. Tomasza (Wojciech Włodarczyk) ........ 621 Indeks rzeczowy ........................................................................................ 635 IX Przedmowa Administracja publiczna stanowi przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin nauki. Trzon tych dyscyplin stanowią zarówno dyscypliny tradycyjnie zaliczane do nauk administracyjnych, takie jak nauka prawa administracyjnego, nauka postępowania administracyjnego, nauka administracji i nauka polityki admi- nistracyjnej, jak i dyscypliny, które stosunkowo od niedawna ze względu na swój zakres badawczy zaliczane są do nauk administracyjnych. Można w tym zakresie wskazać nauki o zarządzaniu, a przede wszystkim teorię organizacji i zarządzania, prakseologię, ogólną teorię systemów, socjologię administracji, politologię czy informatykę. Ta sytuacja jest wynikiem coraz szybszego powięk- szania się sfery działań podejmowanych przez administrację publiczną oraz skutkiem poszukiwania przez nią nowych rozwiązań w zakresie organizacji i funkcjonowania. W środowisku administratywistów coraz częściej podno- szone są głosy o konieczności nawiązywania ścisłej współpracy z przedstawi- cielami innych dyscyplin nauki prawa, a także przedstawicielami innych nauk w celu stworzenia wspólnej platformy poznawania procesów administrowania oraz kształtowania optymalnych struktur i metod działania administracji publicznej. Można stwierdzić, że niezmiernie cenne jest zachęcanie przez administra- tywistów przedstawicieli innych dyscyplin naukowych do badań nad admini- stracją publiczną, ale tak samo ważne jest dostrzeganie interdyscyplinarności przez samych administratywistów i zwracanie uwagi na kwestie pochylania się nad problemami administrowania we współdziałaniu z reprezentantami innych dyscyplin i kierunków badawczych. Takie jest podstawowe założenie Konfe- rencji towarzyszącej kolejnemu Zjazdowi Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego (Kazimierz Dolny n. Wisłą 19–22 września 2010 r.), którego tematem jest „Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej”. XI Przedmowa Prezentowana publikacja, podobnie jak i program Konferencji, została podzielona na pięć części: 1) Wpływ nauki prawa administracyjnego na rozwój badań w sferze admini- stracji publicznej, 2) Wpływ nauki postępowania administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej, 3) Wpływ nauki administracyjnego prawa gospodarczego na rozwój badań w sferze administracji publicznej, 4) Wpływ nauki administracji i nauk o zarządzaniu na rozwój badań w sferze administracji publicznej, 5) Perspektywy współpracy interdyscyplinarnej w sferze badań nad administracją publiczną. Przedstawione w niniejszej publikacji przemyślenia powinny rozwinąć dyskusję nad kwestiami wykorzystywania różnorodnych metod badawczych w poszukiwaniu optymalnego modelu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Jest to kontynuacja dyskusji podjętej w ramach Konferencji towarzy- szącej poprzedniemu Zjazdowi Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego zorganizowanego przez Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego w Szklarskiej Porębie we wrześniu 2008 r. Pod- jęte wówczas kwestie z pogranicza prawa administracyjnego, wartości badań porównawczych i granic regulacji w prawie materialnym znalazły swoje od- zwierciedlenie przy określaniu koncepcji oraz tematów badawczych Konferencji towarzyszącej Zjazdowi zorganizowanemu we wrześniu 2010 r. przez Katedrę Nauki Administracji Instytutu Administracji i Katedrę Prawa Administracyj- nego Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zamieszczone w pub- likacji studia są prezentacją myśli administracyjnej w zakresie współzależności dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej. Sławomir Fundowicz – Przewodniczący Komitetu Naukowego Zjazdu Stanisław Wrzosek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AdmRzWojU ........ ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządo- wej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) DochodyJSTU ....... ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) DzUbezpU ............ ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) FinPublU ............... ustawa z 27.8.2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) GospNierU ............ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) InformU ................ ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności pod- miotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) InfŚrodU ............... ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środo- wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) KC ......................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ......................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KoncesjaU ............. ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) Konstytucja RP ...... ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Pol- skiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KościółU ................ ustawa z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) KPA ....................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ...................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ....................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW ..................... ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRO ...................... ustawa 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KW ........................ ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) NadRKapU ............ ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitało- wym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.) ObrInFinU ............ ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowy- mi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) OdpadyU ............... ustawa z 27.4.2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) OKiKU .................. ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OrdPod .................. ustawa 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PolRozwU ............. ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) PomSpołU ............. ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) PrAdw ................... ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrBud .................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) PrEnerg ................. ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrGórn .................. ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) PrOchrŚrod ........... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) PrPostSAdm .......... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda- mi administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) XIV Wykaz skrótów PrZamPubl ............ ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) RPrU ..................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) SamGminU ........... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU .............. ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU .............. ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SportU ................... ustawa z 29.7.2005 r. o sporcie kwalifi kowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) SystOśwU .............. ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) TfUE ..................... wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 9.5.2008 r. (Traktat z Lizbony) (Dz.Urz. UE C Nr 115, s. 47) ZagospPrzestrzU ... ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS ....................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA ...................... Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) ................. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sę- SAmop .................. Sąd Antymonopolowy SKO ....................... Samorządowe Kolegium Odwoławcze SPI ........................ Sąd Pierwszej Instancji URE ...................... Urząd Regulacji Energetyki WSA ..................... Wojewódzki Sąd Administracyjny dziów 3. Czasopisma AUWr .................. Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U. .................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ................. Dziennik Urzędowy FK ......................... Finanse Komunalne GSP ....................... Gdańskie Studia Prawnicze MoP ...................... Monitor Prawniczy ONSA ................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego XV Wykaz skrótów ONSAiWSA ......... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje wódzkiego Sądu Administracyjnego OSNP .................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OTK-A ................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A OwSS ................... Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Pal. ......................... Palestra PiP ......................... Państwo i Prawo PPHZ .................... Problemy Prawne Handlu Zagranicznego PPP ....................... Przegląd Prawa Publicznego PPUW ................... Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego Prok. i Pr. .............. Prokuratura i Prawo Prz. Sejm. ............... Przegląd Sejmowy RPEiS ................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. ..................... Radca Prawny SE ......................... Studia Europejskie SP .......................... Studia Prawnicze SPE ....................... Studia Prawno-Ekonomiczne ST .......................... Samorząd Terytorialny Wok. ...................... Wokanda Wspól. ................... Wspólnota ZNUŁ ................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNUWr ................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego ZNWSP Olsztyn .. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Ol- sztynie 4. Inne skróty art. ........................ artykuł j.s.t. ....................... jednostka samorządu terytorialnego m.in. ..................... między innymi nast. ...................... następny (-a, -e) niepubl. ................. niepublikowany (-a, -e) np. ......................... na przykład Nr .......................... numer poł. ........................ połowa post. ...................... postanowienie poz. ...................... pozycja red. ........................ redakcja s. ........................... strona (-y) t. ............................ tom uchw. ..................... uchwała ust. ........................ ustęp XVI Wykaz skrótów w. .......................... wiek ww. ........................ wyżej wymieniony (-a, -e) wyr. ....................... wyrok w zw. z ................... w związku z z. ........................... zeszyt ze zm. ................... ze zmianami zob. ....................... zobacz XVII CZĘŚĆ PIERWSZA Wpływ nauki prawa administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: