Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 006523 19007825 na godz. na dobę w sumie
Wstęp do afrykanistyki - ebook/pdf
Wstęp do afrykanistyki - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2583-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wprowadzenie do filologii afrykańskiej jako nauki humanistycznej, zajmującej się badaniem języków, literatur i kultur Afryki, zarówno na podstawie analizy zabytków piśmiennictwa, jak też dzięki zastosowaniu różnych metod pracy terenowej. Dużo miejsca w książce poświęcono sytuacji językowej Afryki i jej rodzimym językom, gdyż ich znajomość jest kluczem do podjęcia owocnych badań w zakresie różnych dyscyplin naukowych. W publikacji znalazły się liczne mapy, bibliografia i aneksy ułatwiające czytelnikowi dotarcie do potrzebnych informacji.

Wstęp do afrykanistyki jest podręcznikiem przeznaczonym głównie dla studentów, ale także książką adresowaną do dziennikarzy, misjonarzy, polityków, ekspertów i wszystkich interesujących się problemami Czarnej Afryki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S(cid:225)owo wst(cid:266)pne Poj(cid:266)cie „afrykanistyka” wywodzi si(cid:266) od terminu „afrykanista”: tak od pocz(cid:261)tku XX wieku nazywali siebie etnologowie, etnohistorycy, a w (cid:286)lad za nimi filologowie i j(cid:266)zyko- znawcy zajmuj(cid:261)cy si(cid:266) problemami Czarnej Afryki. Z czasem zacz(cid:266)to nim okre(cid:286)la(cid:252) uczonych ró(cid:298)nych dyscyplin humanistyki, specjalizuj(cid:261)cych si(cid:266) w sprawach Afryki i jej mieszka(cid:276)ców. W takim znaczeniu poj(cid:266)cie to przyj(cid:266)(cid:225)o si(cid:266) w ca(cid:225)ej Europie i funkcjonowa(cid:225)o analogicznie do poj(cid:266)cia „orientalistyka”. Podr(cid:266)cznik Wst(cid:266)p do afrykanistyki przeznaczony jest g(cid:225)ównie dla studentów afryka- nistyki w Zak(cid:225)adzie J(cid:266)zyków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego te(cid:298) zakres znaczeniowy u(cid:298)ytego tu terminu „afrykanistyka” ogranicza si(cid:266) do czterech reprezen- towanych w Zak(cid:225)adzie specjalno(cid:286)ci: j(cid:266)zykoznawczej, literaturoznawczej, historycznej i spo(cid:225)eczno-kulturowej. Ksi(cid:261)(cid:298)ka stanowi przede wszystkim wprowadzenie do filologii afryka(cid:276)skiej, rozumianej jako nauka humanistyczna zajmuj(cid:261)ca si(cid:266) badaniem j(cid:266)zyków, literatur i kultur spo(cid:225)eczno(cid:286)ci afryka(cid:276)skich, zarówno na podstawie analizy zabytków ich pi(cid:286)miennictwa, jak te(cid:298) przy zastosowaniu ró(cid:298)nych metod pracy terenowej. Kluczem do podj(cid:266)cia owocnych bada(cid:276) w zakresie ró(cid:298)nych dyscyplin naukowych jest znajomo(cid:286)(cid:252) rodzi- mych j(cid:266)zyków afryka(cid:276)skich. Dlatego te(cid:298) problemom j(cid:266)zykowym po(cid:286)wi(cid:266)cono tu tak du(cid:298)o miejsca. Szczególn(cid:261) uwag(cid:266) zwrócono w podr(cid:266)czniku na problemy bantuistyki, czadologii i etiopistyki. Wynikn(cid:266)(cid:225)o to z faktu, (cid:298)e j(cid:266)zyki hausa (czadyjski), suahili (bantuski) i amharski (etiopski) stanowi(cid:261) g(cid:225)ówne j(cid:266)zyki nauczane w Zak(cid:225)adzie. J(cid:266)zykowe problemy omówione w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce by(cid:225)y ju(cid:298) cz(cid:266)(cid:286)ciowo prezentowane we wcze(cid:286)niejszych polskich pracach: – N. Pilszczikowa, Elementy j(cid:266)zykoznawstwa afryka(cid:276)skiego, Wydawnictwa UW, War- szawa 1965, 1969, – Z. Frajzyngier, Wst(cid:266)p do j(cid:266)zykoznawstwa afryka(cid:276)skiego, Wydawnictwa UW, Warszawa – R. Ohly, J(cid:266)zyki Afryki, PWN, Warszawa 1974. S(cid:261) one cennymi pomocami dydaktycznymi i stanowi(cid:261) powa(cid:298)ne osi(cid:261)gni(cid:266)cia badawcze, na miar(cid:266) czasów, w których powsta(cid:225)y. Burzliwy rozwój bada(cid:276) afrykanistycznych w ostatnich dziesi(cid:266)cioleciach sprawi(cid:225), (cid:298)e nawet w w(cid:261)skiej dziedzinie j(cid:266)zykoznawstwa sta(cid:225)y si(cid:266) one nieco przestarza(cid:225)e. Niniejsze opracowanie nie tylko uaktualni prezentacj(cid:266) stanu afrykanistycznej wiedzy j(cid:266)zykoznawczej, ale spe(cid:225)ni te(cid:298) rol(cid:266) pomocy dydaktycznej obejmuj(cid:261)cej inne za- gadnienia omawiane w ramach wyk(cid:225)adu kursowego „Wst(cid:266)p do afrykanistyki”. Warszawa, marzec 2004 rok 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wstęp do afrykanistyki
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: