Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00339 004831 18972095 na godz. na dobę w sumie
Wstęp do geoinformacji z ArcGIS - ebook/pdf
Wstęp do geoinformacji z ArcGIS - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 172
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-925-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> geografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Podręcznik Wstęp do geoinformacji z ArcGIS powstał z wykorzystaniem doświadczeń dydaktycznych autorów, które zdobyli w ramach zajęć prowadzonych od 2012 r. na kierunku geoinformacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie opisane w publikacji ćwiczenie i zadania są realizowane z wykorzystaniem pakietu ArcGIS 10.4.1 firmy ESRI.

Zakres tematyczny opracowania obejmuje podstawowe informacje niezbędne do lepszego zrozumienia idei geoinformacji oraz przystąpienie do procy z oprogramowaniem GIS. Książkę podzielono na osiem rozdziałów, w których omówiono aplikację ArcGIS Deskop, organizację pracy w ArcMap, pracę na tabelach atrybutów, układy współrzędnych i źródła danych. Bardziej zaawansowane zagadnienia dotyczą zapytań atrybutowych i przestrzennych, a także wizualizacji wyników, w której wykorzystuje się metody kartograficzne. Każdy rozdział rozpoczyna się od przedstawienia celu zajęć, a następnie prezentowane są pojęcia niezbędne do wykonania zamieszczonych ćwiczeń praktycznych. W zakończeniach rozdziałów znalazły się pytania kontrolne oraz dodatkowe zadania do samodzielnego wykonania, dzięki którym Czytelnik może sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności.

Podręcznik jest adresowany do studentów geoinformacji, geoinformatyki, geodezji, geografii, gospodarki przestrzennej oraz innych osób zainteresowanych Systemami Informacji Geograficznej (GIS).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp do geoinformacji z ArcGIS G I S W E D U K A C J I Iwona Jażdżewska Łukasz Lechowski Wstęp do geoinformacji z ArcGIS Łódź 2018 Iwona Jażdżewska, Łukasz Lechowski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geoinformacji 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31 RECENZENCI Jacek Urbański, Agnieszka Kapela REDAKTOR INICJUJĄCY Beata Koźniewska REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Katarzyna Gorzkowska SKŁAD I ŁAMANIE MUNDA – Maciej Torz OPRACOWANIE TECHNICZNE RYSUNKÓW Anna Wosiak PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/naschy © Copyright by Iwona Jażdżewska and Łukasz Lechowski, Łódź 2018 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08394.17.0.S Ark. wyd. 23,0; ark. druk. 21,5 ISBN 978-83-8088-924-8 e-ISBN 978-83-8088-925-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 SPIS TREŚCI Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Organizacja pracy w ArcMap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Praca na tabelach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zapytania atrybutowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zapytania przestrzenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Symbolizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Mapy sygnaturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Kartodiagram prosty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Złączenia atrybutowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Źródła danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 35 55 73 87 105 106 129 137 155 171 WPROWADZENIE Szybki rozwój Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w Polsce w XXI w. spowodował wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z geoinformacją wśród geografów, geo- detów, urbanistów, biologów, ekonomistów, informatyków i przedstawicieli innych dyscy- plin (Jażdżewska, Urbański 2013). Ich konsekwencją było uruchomienie nauczania w tym zakresie na poziomie szkolnictwa wyższego. Początkowo były to pojedyncze przedmioty, następnie specjalizacje, a od kilku lat kierunki studiów, które cieszą się zainteresowaniem kandydatów na studia (Kozak, Werner, Zwoliński 2009; Jażdżewska 2016). Tak młoda dys- cyplina nie doczekała się wielu podręczników w języku polskim (Urbański 2012), a zapo- trzebowanie na nie w procesie nauczania jest duże. Z tego powodu autorzy postanowili podzielić się z Czytelnikami swoim doświadczeniami. Podręcznik Wstęp do geoinformacji z ArcGIS powstał na bazie pięcioletnich doświadczeń dydaktycznych autorów przedmiotu o tej samej nazwie, który realizowany jest od 2012 r. na pierwszym roku kierunku geoinformacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersy- tetu Łódzkiego. Od początku wykorzystywano oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI, dlate- go wszystkie ćwiczenia i zadania są realizowane z wykorzystaniem tego oprogramowania. Podręcznik jest dedykowany studentom geoinformacji lub realizującym przedmioty o tej tematyce, mającym dostęp do ArcGIS w trakcie studiów. Ćwiczenia i zadania były przygo- towane dla wersji ArcGIS 10.4.1. Jest to program dostępny w polskiej wersji językowej, ale podstawową wersją językową oprogramowania jest wersja angielska, w której dostępna jest Pomoc (Help). Z tego powodu autorzy postanowili, aby obok poleceń w języku polskim umieścić w nawiasie polecenia w języku angielskim. Ma to ułatwić Czytelnikowi poruszanie się po Pomocy, a także tym, którzy wolą pracować na angielskiej wersji oprogramowania. Zakres tematyczny podręcznika obejmuje podstawowe zagadnienia niezbędne zdaniem autorów do lepszego zrozumienia idei geoinformacji oraz przystąpienia do pracy z oprogra- mowaniem GIS. Na początku każdego rozdziału wskazano cel zajęć i podstawową termi- nologię związaną z ich realizacją. Wiele dodatkowych pojęć można znaleźć w słowniku GIS 8 Wprowadzenie dostępnym na stronie Centrum Kształcenia e-GIS: http://egis/esri.pl, w Leksykonie geoma- tycznym autorstwa prof. Jerzego Gaździckiego (2001), a także na wielu stronach interne- towych, np. https://geoforum.pl. Najważniejszą częścią każdego rozdziału są przygotowane ćwiczenia, podczas których w praktyce można poznać narzędzia ArcGIS. Rozdziały zamyka- ją pytania kontrolne, na które odpowiedzi Czytelnik powinien znać po zakończeniu ćwiczeń. Dodatkowe zadania są przeznaczone dla osób pragnących samodzielnie wykonać komple- mentarne ćwiczenia. Wiele zagadnień związanych z wizualizacją danych przestrzennych wymaga znajomości kartografii. Autorzy wprowadzili do tekstu podręcznika kilka zagadnień kartograficznych, ale polecają Czytelnikom literaturę, w której są one szerzej omówione. Znajduje się ona na końcu podręcznika. Autorzy pragną podziękować Pani mgr Angelice Jasion, pierwszej absolwentce geoin- formacji Uniwersytetu Łódzkiego, która podjęła się trudu sprawdzenia ćwiczeń zamieszczo- nych w podręczniku. Iwona Jażdżewska, Łukasz Lechowski ROZDZIAŁ 1 ZAGADNIENIA WSTĘPNE CEL ZAJĘĆ 1. Zapoznanie Czytelnika ze strukturą aplikacji ArcGIS Deskop. 2. Przedstawienie interfejsu programu oraz podstawowych narzędzi. 3. Przedstawienie sposobów poruszania się w programie (skalowania obrazu, przesuwa- nia się). 4. Nabycie podstawowych umiejętności pracy na warstwach (m.in. dodawanie warstw, usuwanie warstw, zmiana kolejności warstw, grupowanie warstw, zmiana symboli). 5. Opracowanie kompozycji mapy i wyeksportowanie jej do pliku .pdf. ARCGIS DESKTOP ArcGIS Desktop to zbiór aplikacji i narzędzi stworzony przez firmę ESRI Inc. Umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geograficznej oraz zawiera procedury umożliwiające przeprowadzanie analiz przestrzennych. Składa się m.in. z następujących pakietów (modułów): 10 Rozdział 1 ArcCatalog – służy do zarządzania dokumentami map i danymi przestrzennymi, meta- danymi. W środowisku ArcGIS pełni podobne funkcje jak Microsoft Explorer w środowisku Microsoft. ArcMap – służy do tworzenia map tematycznych, takich jak kartogramy, kartodiagramy, mapy hipsometryczne, do geoprzetwarzania (opracowywania analiz przestrzennych) oraz przygotowywania map do wydruku. Mapy te opracowywane są w przestrzeni dwu- lub dwuipółwymiarowej. ArcGIS Administrator – pomaga zarządzać programem ArcGIS. Znajdują się w nim in- formacje o licencji oprogramowania i dostępnych rozszerzeniach. W module tym dokonuje się autoryzacji (przypisania klucza licencji do danego komputera) oraz deautoryzacji (odin- stalowania klucza licencji) oprogramowania. Poprzez ArcGIS Administrator można również „wypożyczać” licencję, pozwalając użytkownikom wykorzystywać klucz licencji na innych komputerach. Moduł ArcScene – jest częścią rozszerzenia 3D Analyst. Pozwala analizować obiekty, które znajdują się w trójwymiarowej przestrzeni w ujęciu lokalnym, np. fragmentu miasta wzdłuż odcinka drogi, doliny rzecznej itp. Moduł ArcGlobe – jest elementem rozszerzenia 3D Analyst dla programu ArcGIS. Słu- ży do przedstawiania danych w przestrzeni 3D w skali globalnej. POJĘCIA WYKORZYSTYWANE W ARCGIS Warstwa (Layer) – przechowuje jednorodne zbiory obiektów geograficznych w systemie GIS. Przykładem warstwy mogą być informa- cje o działkach ewidencji gruntów, studniach, budynkach, szlakach komunikacyjnych itd. Mogą to być także zdjęcia lotnicze, sceny sa- telitarne czy inne obrazy rastrowe, numerycz- ne modele terenu. Każda z tych warstw jest odniesiona do określonych miejsc w prze- strzeni. Precyzyjnie zdefiniowane zestawy danych geograficznych decydują o użyteczności systemu GIS, a koncepcja warstw zawierających tematyczne zbiory informacji jest istotną podstawą koncepcji zestawów danych GIS. Dokument mapy/Plik projektu (Map Document) – to plik o rozszerzeniu *.mxd, któ- ry przechowuje informacje i ustawienia związane z projektem opracowanym w aplikacji ArcMap (m.in. o wyglądzie warstw wykorzystywanych przy opracowywaniu danej mapy, za- stosowanych znakach kartograficznych). Pokazuje również, jak będzie wyglądał cały układ wydruku mapy. Jest to plik jednej mapy, ewentualnie jednej serii map (mapy podzielonej na wiele arkuszy). Może zawierać również powiązane z mapą wykresy, tabele, grafiki czy rapor- ty. Dokument przechowuje jedynie informacje o odniesieniu do danych prezentowanych na mapie. Przenosząc projekt na inny dysk należy zatem pamiętać, aby skopiować nie tylko dokument mapy, lecz także wszystkie powiązane z nim dane. Zagadnienia wstępne 11 Widok danych (Data View) – to podstawowy widok w aplikacji ArcMap i ArcReader służący do eksploracji i wyświetlania danych oraz definiowania zapytań przestrzennych. Widok ten ukrywa wszystkie elementy kompozycji mapy, takie jak: tytuł, strzałka północy czy podziałka. Widok kompozycji (Layout View) – widok przedstawiający całą mapę w ArcMap i ArcReader. Należy pamiętać, że Widok kompozycji prezentuje wirtualną stronę przygoto- waną do druku, na której umieszczono i zaaranżowano dane geograficzne oraz inne ele- menty mapy, takie jak tytuł, legenda, podziałka skali. Kompozycję można wyeksportować jako plik graficzny lub wydrukować bezpośrednio. W niniejszym podręczniku przedstawiony zostanie wyłącznie schemat pracy w aplikacji ArcMap. Ćwiczenie 1. Pobierz i rozpakuj dane ze strony: www.geo.uni.lodz.pl/files/Wstep-do-geoinformacji- -z-ArcGIS.zip. Z folderu Ćwiczenia\C-01 uruchom plik C-01.mxd. Program zbudowany jest z szeregu okien i pasków, wśród których należy przede wszyst- kim wyróżnić: obszar roboczy, tabelę zawartości, pasek narzędzi, menu główne, opcje wido- ku danych, pasek współrzędnych geograficznych położenia kursora wraz z jednostką miary oraz pasek boczny. 12 Rozdział 1 OBSZAR ROBOCZY Obszar roboczy to centralna, największa część okna aplikacji, w której wyświetlane są wszystkie dane. Jego zawartość różni się w zależności od tego, czy aktualnie praca wykony- wana jest w Widoku kompozycji (Layout View) czy w Widoku danych (Data View). Nawigacja w obszarze roboczym może odbywać się na trzy sposoby: 1. Z wykorzystaniem pasków przewijania – przesuwamy obszar strzałkami w lewo/ prawo/dół/góra (tak jak w innych programach funkcjonujących w środowisku Win- dows). 2. Przytrzymując przycisk Scroll na myszce i przesuwając się w lewo/prawo. 3. Wykorzystując narzędzie Przesuwania (Pan) znajdujące się na pasku narzędziowym. Zmiany skali mapy można dokonać poprzez: 1. Wpisanie jej (lub wybranie z listy rozwijalnej) w polu skali na pasku Standardowy (Standard Toolbar) 2. Wykorzystanie przycisku Scroll – jego przewijanie do przodu/do tyłu powoduje efekt przybliżania się/oddalania. Warto przy tym zauważyć, że obraz przybliża się i oddala zgodnie z lokalizacją kursora. 3. Wykorzystanie narzędzi znajdujących się na pasku narzędziowym, takich jak Wykorzystując narzędzie lupy do przybliżania, można bądź kliknąć w danym miejscu, do którego ma zostać przybliżony obraz, bądź wskazać zakres, trzymając lewy przycisk myszy. Przydatnymi narzędziami nawigacyjnymi są funkcje Wróć do poprzedniego zasięgu (Go Back to Previous Extent) i Przejdź do następnego zasięgu (Go to Next Extent), zlokali- zowane na pasku narzędziowym . Pozwalają one szybko przenosić się pomiędzy następującymi po sobie lokalizacjami. Ćwiczenia 2. Wykorzystując paski przewijania oraz wpisując skalę 1 : 250 000, wyśrodkuj mapę tak, aby w jej centrum znajdowała się Warszawa. Zwróć uwagę, jak zmieniła się szczegóło- wość mapy, zwłaszcza liczba wyświetlających się miast. 3. Wykorzystując przycisk Scroll, oddal się do widoku obejmującego całą Polskę, a na- stępnie wyśrodkuj mapę na mieście Kraków w skali 1 : 150 000. Z zakładki Edycja z Menu głównego wybierz narzędzie Skopiuj mapę do schowka (Copy Map to Clip­ board), następnie otwórz dokument tekstowy MS Word lub OpenOffice i dowolnym miejscu dokumentu i wklej kopię mapy. Zagadnienia wstępne 13 4. Wykorzystując narzędzia przesuwania i skalowania znajdujące się na pasku Na- rzędzia (Tools), wycentruj mapę na granicy Łodzi w skali 1 : 150 000, skopiuj zakres obszaru roboczego (patrz poprzedni przykład) i wklej mapę Łodzi w tym samym do- kumencie tekstowym, co miasto Kraków. Z paska narzędziowego wybierz opcję aby oddalić się do maksymalnego zasięgu dla wszystkich warstw. Skopiuj mapę i wklej do dokumentu tekstowego. Porównaj mapę przestawiającą Warszawę i Łódź z mapą Polski. Jakie informacje powtarzają się na mapach, a jakie są tylko na jednej? (przypominającą Ziemię), OPCJE WIDOKU DANYCH Pasek ten znajduje się w lewym dolnym rogu okna obszaru roboczego i służy do prze- chodzenia pomiędzy widokiem danych a widokiem kompozycji. Do jego najważniejszych elementów należą: Widok danych (Data View) – to widok wyłącznie treści mapy, bez przedstawionej na obszarze roboczym skali czy legendy. Widok kompozycji (Layout View) – to widok wszystkich elementów, które mają znaleźć się na wydruku (treść mapy, skala, legenda, znak północy, diagramy i wykresy, tabele, zdjęcia, podpis pod mapą, tytuł mapy, siatka kartograficzna, ramka mapy). Widok kompozycji jest arkuszem mapy, gotowym do druku. Ćwiczenia 5. Z Widoku danych przejdź do Widoku kompozycji. 6. Z paska Menu główne wybierz Zakładki (Bookmarks), a następnie wskaż: Polska A3. Zwróć uwagę, że mapa Polski ustawiła się w prawidłowym miejscu, pomiędzy podział- ką liniową a legendą. Przyjrzyj się poszczególnym elementom mapy: treści mapy, ty- tule, podziałce liniowej, legendzie, znakowi północy, informacji o autorze i układzie współrzędnych. 7. Wykorzystaj narzędzia nawigacji za pomocą przycisku Scroll, zwróć uwagę, jak zacho- wuje się widok kompozycji oraz skala na pasku Standardowy i podziałce liniowej. 8. Wróć do Widoku danych. MENU GŁÓWNE (MAIN MENU) Menu główne (Main Menu) umożliwia dostęp do wszystkich najważniejszych elementów aplikacji ArcMap. Jego układ graficzny przypomina podział charakterystyczny dla wielu in- nych programów działających w środowisku Microsoft. Pod względem logicznym podzielo- ne jest na następujące segmenty. 14 Rozdział 1 Menu Plik (File) – zawiera funkcje odnoszące się do pliku projektu (tworzenie bądź otwieranie istniejącego projektu, zapisywanie projektu, edycja własności projektu, pakowa- nie (kompresowanie) projektu, eksportowanie wyników projektu jako pliku .pdf czy zdjęcia, ustawienia strony i drukowania. w menu Plik znajduje się również szereg funkcji umożliwia- jących dodawanie warstw do projektu oraz przechodzenie do internetowej wersji ArcMap (ArcGIS Online). Menu Edycji (Edit) – zawiera funkcje odnoszące się do edycji obiektów w projekcie. W tym miejscu znajdują się opcje cofania, przywracania, kopiowania, usuwania obiek- tów, a także ich wycinania i wklejania. Jeśli funkcje znajdujące się w menu Edycji (Edit) stosuje się trakcie edycji warstwy, przyciski menu odnoszą się do poszczególnych ele- mentów warstwy (np. poszczególnych odcinków dróg czy poszczególnych budynków). Jeśli te same funkcje zostaną zastosowane w Widoku kompozycji, będą odnosiły się do poszczególnych elementów składowych mapy (np. ramki danych, legendy, skali, znaczka północy, tekstu, zdjęcia). Menu Edycji pozwala również wykonać zrzut ekranu obszaru roboczego. Menu Widok (View) – odnosi się do narzędzi stosowanych w obszarze roboczym mapy. Zawiera wszystkie funkcje znajdujące się na pasku widoku, jak również umożliwia stworze- nie i zarządzanie wykresami czy raportami. Pozwala również uruchamiać dodatkowe ele- menty obszaru roboczego, takie jak: pasek przewijania, pasek widoku, pasek współrzędnych geograficznych położenia kursora i jednostek miary, linijkę, siatkę, prowadnice. Siatki i pro- wadnice pomagają ustawiać elementy w widoku kompozycji oraz wyrównywać je względem siebie. Menu Zakładek (Bookmarks) – pozwala tworzyć zakładki oraz nimi zarządzać. Poprzez zakładki użytkownik programu może przenosić się do określonych wcześniej lokalizacji i oglądać mapę w zdefiniowanej wcześniej skali. Dzięki zakładkom nawigowanie po mapie staje się znacznie bardziej efektywne i w każdej chwili można wrócić np. do podstawowego wyświetlenia obszaru badań. Menu Wstaw (Insert) – służy do sprawnego dodawania legendy, podziałki liniowej, opisów czy tytułu do projektu mapy. Znaczna większość obiektów w menu Wstaw (Insert) jest aktywna wyłącznie w widoku kompozycji. Menu to jest bardzo przydatne w trakcie przygotowywania mapy do wydruku. Menu Selekcji (Selection) – służy do wybierania obiektów znajdujących się na mapie. Wybór ten może być przeprowadzony zarówno na podstawie danych opisujących każdy narysowany obiekt, jak również wzajemne relacje przestrzenne między obiektami. Menu to zawiera również wszelkie narzędzia do przybliżania się, „przenoszenia” oraz wyświetlania statystyk opisujących wybrane elementy. Możliwa jest też edycja opcji selekcji. Menu Geoprzetwarzania (Geoprocessing) – jest zbiorem najczęściej wykorzystywa- nych w analizach przestrzennych funkcji, wykonywanych na plikach wektorowych. Są to np. buforowanie, wycinanie, przecinanie, sumowanie, złączanie i agregacja. Dodatkowo użytkownik ma dostęp do Skrzynki narzędziowej (ArcToolbox) – zbioru wszystkich dostęp- nych narzędzi w programie ArcGIS i wyszukiwarki narzędzi ze wspomnianej skrzynki narzę- dziowej. Poprzez okno rezultatów może również przeglądać wykonane do tej pory w danym projekcie działania (np. wykonane analizy przestrzenne). Zagadnienia wstępne 15 Menu Dostosuj (Customize) – umożliwia optymalizację poszczególnych elementów programu ArcMap. W tej części menu znajdują się podstawowe opcje programu ArcMap, opcje edycji paska Narzędzi (Toolbars) oraz rozszerzeń programu. W oknie Dostosuj (Custo- mize) użytkownik ma również możliwość tworzyć nowe style i symbole, na których zostanie oparty cały projekt mapy, a także tworzyć własne klawisze skrótów do najczęściej wykorzy- stywanych funkcji. Menu Okna (Windows) – stosuje się m.in. do otwierania modułu Catalog programu ArcMap, włączania/wyłączania tabeli zawartości oraz wyszukiwania plików projektów czy warstw na podstawie ich opisów. Możliwe jest też wyszukiwanie narzędzi dostępnych w programie. Menu pomocy (Help Menu) – podobnie jak w innych aplikacjach, umożliwia m.in. do- stęp klienta do plików pomocy oraz instrukcji technicznych oprogramowania znajdujących się lokalnie i na stronie internetowej dostawcy. PASKI NARZĘDZIOWE (TOOLBARS) Paski narzędziowe umożliwiają szybki dostęp do setek narzędzi oprogramowania. Znajdują się one w Menu głównym w zakładce Dostosuj (Customize). Podzielone są na logiczne, spójne części. Dzięki nim użytkownik może uruchomić niezbędne i najczęściej wykorzysty- wane zestawy narzędzi, pozostałe wyłączając z widoku i tym samym nie tworząc zbędnego chaosu w oknie projektu. Włączanie i wyłączanie pasków następuje poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na górnym szarym pasku. Paski oznaczone symbolem to paski aktualnie włączone w projekcie. Paski można przeciągać i zakotwiczać (dokować) przy dowolnej krawędzi programu ArcMap.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wstęp do geoinformacji z ArcGIS
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: