Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 010963 10764813 na godz. na dobę w sumie
Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym - ebook/pdf
Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 383
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5264-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem opracowania jest przybliżenie warunków, od spełnienia których uzależnione jest udzielenie ochrony tymczasowej, jak też wskazanie charakteru prawnego powyższej instytucji w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ponadto doniosłym zagadnieniem podniesionym w pracy jest również wskazanie, że instytucja ochrony tymczasowej stanowi jedną z procesowych gwarancji zapewnienia efektywnej ochrony prawnej sprawowanej przez sąd administracyjny, a jej zapewnienie w krajowym porządku prawnym jest niezbędne z punktu widzenia postępującego procesu europeizacji sądownictwa administracyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PAWEŁ  DANIEL Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ DANIEL • WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Polecamy nasze publikacje: Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Krzysztof Kozłowski PRAWO ŁASKI PREZYDENTA RP. HISTORIA. REGULACJA. PRAKTYKA Paweł Daniluk PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM Jacek Bąk (red.), Aleksandra Stepanów EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE www.ksiegarnia.beck.pl WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PAWEŁ DANIEL WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5263-3 ISBN e-book 978-83-255-5264-0 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  IX Wykaz aktów prawnych   ...........................................................................................  X Wykaz literatury   ........................................................................................................  XIX Orzecznictwo  ..............................................................................................................  XXXIX Wstęp   ............................................................................................................................  1 Rozdział I. Sąd administracyjny jako organ ochrony prawnej   ......................  7 § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  7 16 § 2.  Sąd administracyjny jako organ ochrony prawnej .................................  16 I.  Prawo do sądu jako fundamentalna zasada ochrony praw ........  II.  Sąd administracyjny jako organ wymiaru sprawiedliwości ......  25     § 3. Postępowanie przed sądem administracyjnym jako procesowa  gwarancja ochrony prawnej .......................................................................  Rozdział II. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności jako instytucja ochrony prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym   .................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Skuteczność, skutek prawny i wykonalność aktów lub czynności ......  § 3.  Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności na podstawie art. 61  PostAdmU a ochrona prawna udzielana przez sąd administracyjny  – tymczasowa ochrona prawna ..................................................................  I.  Charakter prawny skargi do sądu administracyjnego ................  II.  Charakter prawny instytucji wstrzymania wykonania aktu      lub czynności przez sąd administracyjny na podstawie  art. 61 § 3 PostAdmU .......................................................................    III.  Funkcja wstrzymania wykonania aktu lub czynności przed  sądem administracyjnym. Tymczasowa ochrona prawna .........  § 4.  Tymczasowa ochrona prawna przed sądem administracyjnym      w RFN i w Zjednoczonym Królestwie ......................................................  I.  Ochrona tymczasowa w RFN..........................................................  II.  Ochrona tymczasowa w Zjednoczonym Królestwie ...................  Rozdział III. Ochrona tymczasowa przed sądem administracyjnym w świetle procesu europeizacji postępowania sądowoadministracyjnego   .............  § 1.  Europeizacja sądownictwa administracyjnego – zarys problematyki ...  31 43 43 44 65 65 70 78 86 87 92 99 100  Spis treści § 2.  Ochrona tymczasowa przed sądem administracyjnym w świetle  europejskich standardów postępowania ..................................................  I.  Europejskie standardy postępowania administracyjnego .........  II.  Ochrona tymczasowa w świetle postanowień EKPCz oraz  działalności ETPC.............................................................................  III.  Ochrona tymczasowa w świetle standardów Rady Europy .......  I.  Ochrona tymczasowa w świetle zasady ochrony sądowej          w Unii Europejskiej ..........................................................................  1.  Ochrona tymczasowa jako element efektywnego prawa  do sądu w orzecznictwie TS UE ................................................  2.  Zasada prawa do sądu w UE a zasada prawa do sądu  określona w art. 6 EKPCz ...........................................................  3.  Ochrona tymczasowa w świetle Karty Praw   Podstawowych UE .......................................................................  § 3.  Ochrona tymczasowa przed sądem krajowym w świetle prawa   unijnego .........................................................................................................    I.  Ochrona tymczasowa w przypadku kwestionowania aktu  prawa krajowego niezgodnego z prawem unijnym .....................    II.  Ochrona tymczasowa w przypadku kwestionowania przed  sądem krajowym aktu prawa unijnego, na podstawie którego  wydano rozstrzygnięcie ...................................................................  § 4.  Ochrona tymczasowa przed TS UE ..........................................................  Rozdział IV. Przesłanki wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez sąd administracyjny na podstawie art. 61 § 3 PostAdmU oraz ustaw szczegółowych   ................................................................................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Przesłanki formalne ....................................................................................  I.  Dopuszczalność drogi sądowej .......................................................  II.  Niewykonalność formalna aktu lub czynności zaskarżonego  do sądu administracyjnego .............................................................        III.  Złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub   czynności ............................................................................................  I.  Legitymacja do złożenia wniosku ..................................................  .  Warunki formalne wynikające z ustaw szczególnych ................  § 3.  Przesłanki materialne..................................................................................          I.  Wykonalność materialna aktu lub czynności organu  administracji publicznej ..................................................................  II. Ryzyko wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych  do odwrócenia skutków ...................................................................  1. Ryzyko wyrządzenia znacznej szkody .......................................  I 103 103 108 113 118 120 124 125 128 132 138 144 153 153 156 156 161 162 183 188 191 193 216 222 Spis treści 2.  Trudne do odwrócenia skutki ...................................................  3.  Przesłanki wynikające z ustaw szczególnych .........................  4.  Przesłanki udzielenia ochrony tymczasowej w przypadku  kwestionowania przed sądem krajowym aktu prawa  unijnego, na podstawie którego wydano zaskarżone  rozstrzygnięcie............................................................................  III.  Wejście przepisów prawa miejscowego w życie ...........................  I.  Wyłączenie możliwości wstrzymania wykonania aktu  lub czynności przez ustawę .............................................................      Rozdział V. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przed organem administracji, wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym   ..........................................................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności  przed organem administracji publicznej na podstawie  art. 61 § 2 PostAdmU ..............................................................................         I.  Wstrzymanie wykonania przez organ administracji zaskarżonej  decyzji lub postanowienia ...............................................................  II.  Wstrzymanie wykonania przez organ administracji innych  aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej  dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających  z przepisów prawa .............................................................................  III.  Wstrzymanie wykonania przez organ administracji uchwał  jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz  aktów terenowych organów administracji rządowej ..................  § 3.  Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd   administracyjny ...........................................................................................            I.  Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd  administracyjny w następstwie zmiany lub uchylenia  rozstrzygnięcia organu administracji – art. 61 § 4 PostAdmU ...  II.  Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd  administracyjny na podstawie art. 61 § 3 PostAdmU  – zakres merytorycznej oceny wniosku oraz zakres  orzekania w przedmiocie ochrony tymczasowej .........................  III.  Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd  administracyjny na podstawie art. 61 § 3 PostAdmU  – zagadnienia procesowe .................................................................  I.  Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd  administracyjny na podstawie art. 152 PostAdmU ....................  .  Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez NSA ..........  233 236 237 238 242 245 245 246 255 264 264 268 268 273 291 297 303 II Spis treści 1.  Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności  przez NSA w ramach zażalenia na postanowienie  wojewódzkiego sądu administracyjnego .................................  2. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez NSA  w ramach postępowania kasacyjnego ......................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  303 316 323 329 III Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EgzAdmU  ...........................  ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi- nistracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) EKPCz  .................................  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284  ze zm.) GospNierU  .........................  ustawa  z 21.8.1997  r.  o gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Karta  ....................................  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE  2007 r., C 303, s. 1) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) Konstytucja RP  ..................  ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) NSAU  ..................................  ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym  (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) – nie obowiązuje. OrdPU  .................................  ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PostAdmU  ..........................  ustawa 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrBud  ..................................  ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr 243, poz. 1623 ze zm.)  PrUSA  .................................  ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj- nych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) TFUE  ...................................  Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonso- lidowana Dz.Urz. UE z 2010 r., C 83, s. 47 ze zm.) TKU  .....................................  ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.  Nr 102, poz. 643 ze zm.) TUE  .....................................  Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz.  UE z 2010 r., C 83, s. 1) IX Wykaz skrótów TWE  ....................................  Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skon- solidowana Dz.Urz. UE z 2006 r., C 321, s. 37) wGO  .................................  Verwaltungsgerichtsordnung – Ustawa o sądownictwie admi- nistracyjnym (BGBI. I 1991, s. 686 ze zm.) wfG  .................................  Verwaltungsverfahrensgestetz – Federalna ustawa o postępo- waniu administracyjnym (BGBI. I. 1998, s. 3050 ze zm.) WKC  ....................................  Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12.10.1992 r.  ustanawiając Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L  z 1992 r., C 302, s. 1)  2. Organy ochrony prawnej ETPC  ...................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS  ......................................  Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny NSA OZ  ..............................  Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy RPO  .....................................  Rzecznik Praw Obywatelskich SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SKO  .....................................  Samorządowe Kolegium Odwoławcze SN  ........................................  Sąd Najwyższy SN(7)  ...................................  Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny TS  .........................................  Trybunał Sprawiedliwości TS UE  ..................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA  ....................................  wojewódzki sąd administracyjny 3. Zbiory orzeczeń ONSA  ..................................  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA  ........................  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje- wódzkich sądów administracyjnych OSA  .....................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSiPKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polski i Komisji Arbitrażowych OSN  .....................................  Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego  Zbiór  Orzeczeń  Sądu  Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenia Sądu  Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961),  Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962),  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo  Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982), Orzecznictwo  Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych  i Spraw Publicznych (od 2003) X Wykaz skrótów OSNAP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba  Administracyjna, Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw  Publicznych (obecnie OSNP) OSNAPiUS  .........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba  Administracyjna, Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw  Publicznych OSNCK  ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Izba Karna OSNCP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Izba Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW  ..............................   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa OSNP ...................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy,  Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OSS  ......................................  Orzecznictwo w Sprawa Samorządowych OTK  .....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A  ................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy,  Seria A 4. Czasopisma i publikatory An. UMCS  ..........................  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska  ATDP  ..................................  Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka AUWr  ..................................  Acta Universitatis Wratislaviensis  Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw  Dz.Urz. UE  .........................  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ECR  .....................................  European Court Reports EPS .......................................  Europejski PS GSP  ......................................  Gdańskie Studia Prawnicze KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Podatkowego KPPubl.  ...............................  Kwartalnik Prawa Publicznego KSP  ......................................  Krakowskie Studia Prawnicze Legalis  .................................  System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck MoP  .....................................  Monitor Prawniczy MPod.  ..................................  Monitor Podatkowy NP  ........................................  Nowe Prawo Pal.  .......................................  Palestra PE  .........................................  Problemy Egzekucji PiP  .......................................  Państwo i Prawo PP  .........................................  Przegląd Podatkowy PPE  ......................................  Przegląd Prawa Europejskiego PPP  ......................................  Przegląd Prawa Publicznego XI Wykaz skrótów PS  .........................................  Przegląd Sądowy PSejm.  .................................  Przegląd Sejmowy Rej.  .......................................  Rejent  RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI  ..........................................  Studia Iuridica  SP  .........................................  Studia Prawnicze SPP  .......................................  System Prawa Prywatnego SP-E  .....................................  Studia Prawno-Ekonomiczne  ST  .........................................  Samorząd Terytorialny System pr. cyw.  ...................  System Prawa Cywilnego ZNSA ...................................  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUJ  ...................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Praw- nicze  ZNUŁ  ..................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 5. Inne skróty art.  ........................................  artykuł  Baza NSA  ............................  Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publi- kowana na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl EFTA  ...................................  Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu itp.  ........................................  i tym podobne jedn.  .....................................  jednostka m.in.  ....................................  między innymi n.  ..........................................  następne niepubl.  ...............................  niepublikowane np.  ........................................  na przykład Nr  .........................................  numer ONZ  ....................................  Organizacja Narodów Zjednoczonych pkt  ........................................  punkt por.  .......................................  porównaj poz.  ......................................  pozycja PRL  ......................................  Polska Rzeczypospolita Ludowa r.  ...........................................  rok red.  .......................................  redakcja (redakcją) RFN  .....................................  Republika Federalna Niemiec RP  ........................................  Rzeczpospolita Polska s.  ...........................................  strona sygn.  ....................................  sygnatura t.  ...........................................  tom XII Wykaz skrótów t.j.  .........................................  tekst jednolity tzw.  .......................................  tak zwane (zwanej) UE  ........................................  Unia Europejska ust.  .......................................  ustęp wyd.  .....................................  wydanie zaktual.  ................................  zaktualizowane  zd.  ........................................  zdanie zm.  .......................................  zmiana (zmianami) §  ...........................................  paragraf  XIII Wykaz aktów prawnych A. Akty prawa krajowego Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie  4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie 28.7.1951 r. (Dz.U.  z 1991 r. Nr 119, poz. 515 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.1952 r. (t.j. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 267) Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r.,  Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31.1.1967 r.  Ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110  poz. 1015 ze zm.) (Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517) ze zm.) Ustawa z 31.1.1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy –  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 4, poz. 8 ze zm.) – nie obowią- zuje Ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193,  Ustawa z 29.12.1989 r. o zmianie Konstytucji RP Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.  Ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Ustawa z 24.5.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  poz. 1287 ze zm.) Nr 75, poz. 444 ze zm.) Nr 34, poz. 201) Ustawa z 5.7.1990 r. o zgromadzeniach (Dz.U. z 2013 r. poz. 397 ze zm.) Ustawa z 19.4.1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856 ze zm.) Umowa międzynarodowa z 16.12.1991 r. Układ Europejski ustanawiający stowarzy- szenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami  Członkowskimi (Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38) – nie obowiązuje Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) Ustawa z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. (t.j. Dz.U. z 2001 r.  Ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.)  Nr 79, poz. 856 ze zm.) – nie obowiązuje X Wykaz aktów prawnych Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.9.1995 r. w sprawie ustalenia  struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego dzia- łania (Dz.U. Nr 112, poz. 540 ze zm.) – nie obowiązuje Ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483  Ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.)  Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  Ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U.  z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) Ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117  Ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw- nych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150  Ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.) Ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262) Ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269  ze zm.) ze zm.) ze zm.) ze zm.) ze zm.) Ustawa z 12.9.2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych  innych ustaw (Dz.U. Nr 169, poz. 1387 ze zm.) Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 647 ze zm.) Umowa międzynarodowa z 16.4.2003 r. Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej,  Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej,  Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii  i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864). Ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66  Ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) Ustawa z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 680) Ustawa z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. Nr 137, poz. 1300  ze zm.)  ze zm.) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.9.2003 r. Regulamin wewnętrzne- go urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646) Ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.)  Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.) XI Wykaz aktów prawnych Ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572  ze zm.) poz. 712 ze zm.) Ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84,  Traktat z 13.12.2007 r. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat  ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569)  Ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Ustawa z 7.11.2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych  Ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31,  ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1318) poz. 206 ze zm.) Ustawa z 24.4.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego  gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 ze zm.) B. Pozakrajowe akty prawa Dyrektywa Rady 64/221/EWG z 25.2.1964 r. w sprawie koordynacji specjalnych środków  dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami  porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego (Dz.Urz.  WE z 1964 r., L 56, s. 850 ze zm.) – nie obowiązuje Ustawa o sądownictwie administracyjnym (BGBI. I 1991, s. 686 ze zm.) Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiając Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE z 1992 r., L 302, s. 1 ze zm.) Federalna ustawa o postępowaniu administracyjnym (t.j. BGBI. I z 1998, s. 3050 ze zm.) Zasady Procedury Cywilnej z 10.12.1998 r. (No. 3132 L 17) Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawa- nia orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych  (Dz.Urz. UE z 2001 r., L 12, s. 1) Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie prawa  obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na  terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) Nr 1612/68  i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/ EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.Urz. UE z 2004 r.,  L 158, s. 77)  Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 2006 r.,  C 321, s. 37) C 83, s. 47) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2007 r., C 303, s. 1) Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 2010 r., C 83, s. 1) Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 2010 r.,  Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z 19.6.1991 r. (wersja skon- solidowana Dz.Urz. UE z 2010 r., C 177, s. 1)  Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z 25.9.2012 r. (Dz.Urz. UE  z 2012 r., L 265, s. 1) XII Wykaz literatury Aage Norgaard C., Środki tymczasowe w europejskim systemie ochrony praw człowieka,  Pal. 1995, Nr 9–10 Adamiak B., Glosa do wyroku SN z 5.11.1997 r., III ZP 34/97, OSP 1998, Nr 7–8, poz. 125 Adamiak B., Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administra- cyjnego, [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, pod red. J. Stelmasiaka,  J. Niczyporuka, S. Fundowicza, Lublin 2003 Adamiak B., Nieważność aktu miejscowego a wadliwość decyzji administracyjnej, PiP 2002,  Adamiak B., Odwołanie w polskim systemie prawa administracyjnego, Wrocław 1980 Adamiak B., Przesłanki tożsamości sprawy sądowoadministracyjnej, ZNSA 2007, Nr 1  Adamiak B., Zasada równego prawa do sądu administracyjnego w polskim prawie, PS 2003,  Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 9,  Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz  Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych,  z. 9 Nr 7–8 Warszawa 2008 2009, Wrocław 2009 Warszawa 2009 Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,  Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. 2,  wyd. 6 zm., Warszawa 1999  Warszawa 2004 Adamiak B., Borkowski J., Skoczylas A., System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo pro- cesowe administracyjne, Warszawa 2010 Andrzejewska-Czernek I., Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu podatkowym  i sądowoadministracyjnym Część 1 i 2, PP 2007, Nr 11 oraz PP 2008, Nr 3  Apter S.A., Interim measures in EC Law: Towards a complete and autonomous system of  provisional judicial protection before national courts? Electronic journal of compara- tive law vol. 7.2, June 2003 Augustyniak M., Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, [w:] Wolności i pra- wa człowieka w Konstytucji RP Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. M. Chmaja, wyd. 2,  Warszawa 2008 Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja  podatkowa. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2009 Baczyński Ł., Sądownictwo administracyjne w Niemczech – ustrój sądów i postępowanie  przed sądami administracyjnymi. Rozprawa magisterska przygotowana pod kierunkiem  prof. Romana Hasuera, obroniona w 2006 r. na Wydziale Prawa Administracji UAM XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: