Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 005593 14097638 na godz. na dobę w sumie
Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym - ebook/pdf
Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8851-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rosnąca emigracja Polaków za granicę powoduje, że sprawy rodzinne, które jeszcze kilkanaście lat temu zamykały się często w obrębie jednej miejscowości teraz nabierają międzynarodowego charakteru i mogą podlegać różnym prawom. Pytanie brzmi: „Jakim?”. Odpowiedź – „To zależy” nie wyjaśnia wiele, a przecież sprawy rodzinne – zawarcie małżeństwa, rozwód, alimenty - pojawiają się w praktyce bardzo często. Zagadnienia kolizji praw wciąż są tematyką na pierwszy rzut oka skomplikowaną i dlatego wyznaczenie prawa właściwego dla spraw z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego może budzić wątpliwości.

Celem monografii jest przedstawienie stanu prawnego w Polsce w zakresie obowiązujących norm kolizyjnych dotyczących stosunków rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji prawa prywatnego międzynarodowego nowej w stosunkach rodzinnych, czyli wyboru prawa. Jeszcze kilka lat temu w polskim prawie wybór prawa dla stosunków rodzinnych nie był dopuszczalny. Po wejściu w życie nowej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe z 4 lutego 2011 r. stan ten uległ zmianie i pojawił się wybór prawa dla stosunków majątkowych małżeńskich. Co więcej, w tym samym czasie w ramach Unii Europejskiej przyjęto rozporządzenie umożliwiające także wybór prawa także dla rozwodu, a także intensywnie pracowano nad rozporządzeniem dotyczącym prawa właściwego dla małżeńskich ustrojów majątkowych. Ta mnogość aktów prawnych, które potencjalnie mogą znaleźć zastosowanie w sprawie o charakterze rodzinnym i dla których z tych spraw zgodnie z prawem polskim możliwe jest dokonanie wyboru prawa i w jakim zakresie.

Niniejsza monografia nie tylko przedstawia istniejący stan prawny, ale także akty prawa unijnego, które mogą w bliższej lub dalszej przyszłości obowiązywać w Polsce. Omawia szczegółowo problemy związane z dopuszczeniem wyboru prawa dla stosunków rodzinnych, jego skutecznością, wymogami formalnymi i materialnymi jego ważności.

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych. Może być także przydatna dla studentów i pracowników naukowych zainteresowanych prawem prywatnym międzynarodowym i międzynarodowym prawem rodzinnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Wybór praWa W międzynarodoWym praWie rodzinnym AnnA SApotA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA SAPOTA • WYBÓR PRAWA W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE RODZINNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Grzegorz Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Konrad Jan Marciniak MORSKIE ZASOBY GENETYCZNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Sebastian Koczur AKSJOLOGIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKA Marcin Kamiński MECHANIZM I GRANICE WERYFIKACJI SĄDOWOADMINISTRACYJNEJ A NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I ICH KONKRETYZACJA Andrzej Olaś UMORZENIE PROCESU CYWILNEGO Artur Trubalski PRAWNE ASPEKTY IMPLEMENTACJI PRAWA UE DO SYSTEMU PRAWNEGO RP www.ksiegarnia.beck.pl WYBÓR PRAWA W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE RODZINNYM ANNA SAPOTA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek, Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz Recenzenci: Publikacja dofinansowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8850-2 ISBN e-book 978-83-255-8851-9 Spis treści IX Wykaz skrótów .......................................................................................................... XV Wykaz literatury ....................................................................................................... XXXI Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Przedmowa ................................................................................................................. XXXIII 1 Rozdział I. Zagadnienia wstępne .......................................................................... 1 § 1. Międzynarodowe prawo rodzinne .......................................................... § 2. O autonomii woli i wyborze prawa ........................................................ 5 11 11 12 § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Autonomia woli stron w stosunkach rodzinnych w prawie polskim § 3. Autonomia woli stron w stosunkach rodzinnych w prawach Rozdział II. Autonomia woli na gruncie materialnego prawa rodzinnego obcych .......................................................................................................... § 4. Inicjatywy zmierzające do ujednolicenia prawa rodzinnego .............. § 5. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział III. Wybór prawa i inne przejawy autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym ...................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Jurysdykcja .................................................................................................. I. Forum shopping ................................................................................ II. Stworzenie podstawy jurysdykcji .................................................. III. Umowa prorogacyjna i umowa derogacyjna ............................... § 3. Wskazanie alternatywne ........................................................................... § 4. Stworzenie łącznika ................................................................................... § 5. Materialnoprawny wybór prawa ............................................................. § 6. Kolizyjnoprawny wybór prawa ............................................................... I. Wybór ograniczony ......................................................................... II. Wybór nieograniczony .................................................................... III. Polskie uregulowanie wyboru prawa w PrPrywM11 ................. § 7. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IV. Historia i komparatystyka wyboru prawa ................................. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Wybór prawa w ujęciu historycznym .................................................... I. Zobowiązania umowne ................................................................... 21 31 36 39 39 40 41 43 44 46 47 49 51 52 54 55 60 63 63 63 64 V Spis treści II. Zobowiązania pozaumowne ........................................................... III. Prawo spadkowe .............................................................................. IV. Prawo rodzinne ................................................................................ § 3. Wybór prawa w ujęciu komparatystycznym ........................................ I. Ogólna charakterystyka obcych systemów prawnych ................ 1. Zakres wskazania ...................................................................... 2. Łączniki ....................................................................................... II. Stosunki rodzinne, co do których dopuszczono wybór prawa . 1. Stosunki majątkowe małżeńskie ............................................. 2. Stosunki osobiste między małżonkami ................................. 3. Rozwiązanie małżeństwa i separacja ...................................... 4. Alimenty ..................................................................................... 5. Związki partnerskie .................................................................. 6. Nazwisko ..................................................................................... III. Stosunki rodzinne, co do których nie dopuszczono wyboru prawa .................................................................................................. § 4. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział V. Dopuszczenie wyboru prawa dla stosunków rodzinnych – argumenty „za” i „przeciw” ............................................................................ § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Argumenty za dopuszczeniem wyboru prawa ..................................... § 3. Argumenty przeciw dopuszczeniu wyboru prawa ............................... § 4. Ograniczony wybór prawa – jako kompromis czy jako etap pośredni ....................................................................................................... Rozdział VI. Wybór prawa dla małżeńskich stosunków majątkowych ....... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Wybór prawa dla małżeńskich ustrojów majątkowych ...................... I. Ograniczony charakter wyboru prawa ......................................... II. Łączniki .............................................................................................. III. Przedmiot wyboru prawa ............................................................... IV. Sposób i materialna ważność wyboru prawa .............................. V. Forma wyboru prawa ...................................................................... VI. Skutki wyboru prawa ...................................................................... VII. Zmiana wyboru prawa .................................................................... VIII. Skutki nieważnego wyboru prawa ................................................ § 3. Zakres zastosowania prawa wybranego ................................................. I. Polska ustawa PrPrywM11 ............................................................. II. Projekt rozporządzenia unijnego .................................................. III. Wybór częściowy i złożony ............................................................ IV. Ochrona praw osób trzecich w razie dokonania wyboru prawa .................................................................................................. VI 69 72 75 82 82 82 84 90 91 99 101 103 105 106 107 110 113 113 115 119 123 127 127 128 129 131 135 136 138 139 142 144 145 146 149 152 155 Spis treści § 4. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VII. Wybór prawa dla zobowiązań alimentacyjnych ...................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Wybór prawa dla zobowiązań alimentacyjnych ................................... I. Ograniczony charakter wyboru prawa ......................................... II. Łączniki .............................................................................................. III. Przedmiot wyboru prawa ............................................................... IV. Materialna ważność wyboru prawa .............................................. V. Forma wyboru prawa ...................................................................... VI. Zmiana wyboru prawa .................................................................... VII. Skutki ważnego wyboru prawa ...................................................... VIII. Skutki nieważnego wyboru prawa ................................................ § 3. Zakres zastosowania prawa wybranego ................................................. § 4. Ochrona uprawnionego przy wyborze prawa ...................................... § 5. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VIII. Wybór prawa dla rozwodu i separacji ..................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Wybór prawa dla rozwodu ...................................................................... I. Ograniczony charakter wyboru prawa ......................................... II. Łączniki .............................................................................................. III. Przedmiot wyboru prawa ............................................................... IV. Materialne przesłanki ważności wyboru prawa .......................... V. Forma wyboru prawa ...................................................................... VI. Zmiana wyboru prawa .................................................................... VII. Skutki ważnego wyboru prawa ...................................................... VIII. Skutki nieważnego wyboru prawa ................................................ § 3. Wybór prawa dla separacji ...................................................................... § 4. Zakres zastosowania prawa wybranego ................................................. I. Dla rozwodu ..................................................................................... II. Dla separacji prawnej ...................................................................... § 5. Wzmocniona współpraca ......................................................................... § 6. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IX. Zagadnienia ogólne wyboru prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym ............................................................................................. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Dopuszczalność wyboru prawa ............................................................... § 3. Wybór prawa jako czynność prawna ..................................................... § 4. Ważność wyboru prawa ........................................................................... I. Materialna ważność wyboru prawa .............................................. II. Forma wyboru prawa ...................................................................... 161 165 165 167 168 169 171 172 173 173 174 175 176 178 180 183 183 186 186 188 192 192 193 194 195 196 197 199 199 204 205 209 211 211 212 215 220 220 225 VII Spis treści § 5. Przedmiot wyboru prawa ........................................................................ I. „Prawo” jako przedmiot wyboru .................................................. II. Niejednolitość prawa ....................................................................... III. Odesłanie ........................................................................................... IV. Wybór negatywny, częściowy i złożony ....................................... § 6. Skutki ważnie dokonanego wyboru prawa i ich ograniczenia ........... I. Skutki dokonania ważnego wyboru prawa dla stron ................. II. Skutki dokonania ważnego wyboru prawa dla sądu .................. III. Ograniczenia skutków wyboru prawa .......................................... § 7. Skutki nieważnego wyboru prawa .......................................................... § 8. Ograniczenia zastosowania prawa wybranego ..................................... I. Niemożność ustalenia treści prawa wybranego .......................... II. Klauzula porządku publicznego .................................................... III. Przepisy koniecznego zastosowania .............................................. Rozdział X. Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym – wnioski i postulaty ............................................................................................ § 1. Dopuszczalność wyboru prawa dla poszczególnych typów stosunków rodzinnych .............................................................................. § 2. Jednolite unormowanie wyboru prawa dla stosunków rodzinnych .. Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 227 227 229 233 235 239 239 247 250 252 254 254 257 262 269 269 275 281 VIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne belg. p.p.m. ..................................... belgijska ustawa o prawie prywatnym międzyna- rodowym (ustawa z 16.7.2004 r. – Kodeks prawa prywatnego międzynarodowego; Mb z 27.8.2004 r.; Wetboek Internationaal Privaatrecht) BGB ................................................. niemiecki kodeks cywilny z 18.8.1896 r. (BGBl. I s. 233; Bürgerliches Gesetzbuch) EGBGB ............................................ ustawa wprowadzająca niemiecki kodeks cywilny z 18.8.1896 r. (tekst jedn. BGBl. z 1997 r., cz. I, z. 1061; Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Geset- zbuche) EKPCz ............................................. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czło- wieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) francuski Kodeks cywilny z 1804 r. (Code civil) franc. k.c. ........................................ hol. k.c. ........................................... holenderski Kodeks cywilny z 19.3.2011 r. (Staats- KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. konw. hask.78 ................................ Konwencja z 14.3.1978 r. o prawie właściwym dla blad 2011) Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) małżeńskich ustrojów majątkowych KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) proj. kompr. MUM ....................... wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w spra- wie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wy- konywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeń- skich ustrojów majątkowych – Porozumienie poli- tyczne z 26.11.2015 r. proj. rozp. MUM ........................... projekt Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właści- wego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądo- wych w zakresie małżeńskich ustrojów majątko- wych, KOM(2011) 126 wersja ostateczna IX Wykaz skrótów proj. rozp. MUM PE ..................... rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z 10.9.2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego roz- porządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów mająt- kowych (Dz.Urz. C 93 z 9.3.2016 r., s. 251–294) prot. hask. ....................................... protokół z 27.11.2007 r. o prawie właściwym dla zo- bowiązań alimentacyjnych, (Dz.Urz. UE L z 2009 r. Nr 331 s. 17) PrPrywM26 .................................... ustawa z 2.8.1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych (Dz.U. z 1926 r. Nr 101, poz. 581 ze zm.) PrPrywM65 .................................... ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. z 1965 r. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrPrywM11 .................................... ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzyna- rozp. bruks. II bis .......................... rozporządzenie Rady rozp. alim. ...................................... rozp. bruks. I ................................. rozp. bruks. I bis ........................... rozp. rzym. I .................................. X Rady (WE) Nr rodowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) rozporządzenie 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa wła- ściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyj- nych (Dz.Urz. UE L z 2009 r. Nr 7, s. 1) rozporządzenie Rady 44/2001 (WE) Nr z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uzna- wania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L z 2001 r. Nr 12, s. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie ju- rysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L z 2012 r. Nr 351, s. 1) (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uzna- wania i wykonywania orzeczeń w sprawach mał- żeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowie- dzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE L z 2003 r. Nr 338, s. 1) rozporządzenie (WE) Nr 593/2008 Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE L z 2008 r. Nr 177, s. 6) Wykaz skrótów (UE) Nr rozp. rzym. III ............................... rozp. rzym. II ................................. rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (Dz.Urz. UE L z 2007 r. Nr 199, s. 40) rozporządzenie Rady 1259/2010 z 20.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia w ży- cie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej (Dz.Urz. UE L z 2010 r. Nr 343, s. 10) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdyk- cji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumen- tów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadcze- nia spadkowego (Dz.Urz. UE L z 2012 r. Nr 201, s. 107) rozp. spad. ...................................... szwaj. p.p.m. ................................... szwajcarska ustawa związkowa z 18.12.1987 r. o prawie prywatnym międzynarodowym, Amtliche Sammlung des Bundesrechts, 198, Nr 44, s. 1776 TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wer- sja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 26.10.2012 r., Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47) TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolido- wana Traktatu o Unii Europejskiej z 26.10.2012 r., Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 13) 2. Czasopisma AJCL ................................................ The American Journal of Comparative Law APD ................................................. Archives de Philiosophie du Droit BSN .................................................. Biuletyn Sądu Najwyższego CzPiE ............................................... Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne Dz.Praw. .......................................... Dziennik Praw Państwa Polskiego Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy ERevPL ............................................ European Review of Private Law FZ ..................................................... Familienrecht Zeitshrift Gl. .................................................... Glosa Ius. ................................................... Iustitia XI Wykaz skrótów Journal du droit international (Clunet) Juristtsche Blätter Journal of Private International Law ICLQ ................................................ International and Comparative Law Quarterly JDI ................................................... JF ...................................................... JPIL .................................................. KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP .................................................. Krakowskie Studia Prawnicze MoP ................................................. Monitor Prawniczy NILRev ............................................ Netherlands International Law Review NP .................................................... Nowe Prawo OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ................................................... Palestra PHZ ................................................. Prawo w Handlu Zagranicznym PiP ................................................... Państwo i Prawo PIPWI UJ ........................................ Prace Instytutu Praw Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego PN .................................................... Przegląd Notarialny PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PPHZ ............................................... Problemy Prawne Handlu Zagranicznego PPPM .............................................. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego PRIEL .............................................. Polish Review of International and European Law PS ..................................................... Przegląd Sądowy Prz. Sejm ......................................... Przegląd Sejmowy R. Pr. ............................................... Radca Prawny RabelsZ ........................................... Rabels Zeitschrift für ausländisches und internatio- nales Privatrecht RB .................................................... Revue du Barreau RCADI ............................................ Recueil des Cours de L’Academie de Droit Interna- tional de La Haye Rej. ................................................... Rejent Rev. BDI ......................................... Revue Belge De Droit International Rev. crit. d.i.p. ............................... Revue critique de droit international privé Rev. idc ........................................... Revue international de droit comparé Rev. ndi ........................................... Revue néerlandaise de droit international RIW ................................................. Recht der Internationalen Wirtschaft RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczposp. ...................................... Rzeczpospolita SC ..................................................... Studia Cywilistyczne St. Doc. ........................................... Studia et Documenta XII Wykaz skrótów Prace Prawnicze nika Sprawiedliwości SI ...................................................... Studia Iuridica SIS .................................................... Studia Iuridica Silesiana SP ..................................................... Studia Prawnicze SP-E ................................................. Studia Prawno-Ekonomiczne YPIL ................................................ Yearbook of Private International Law Zb. Orz. ........................................... Zbiór Orzeczeń ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ZNUMK .......................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koper- ZNUS .............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ZNUŚ .............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ZPAMS ............................................ Zeszyty Problemowo-Analityczne Ministerstwa ZNUWr. .......................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego ZPBAS ............................................. Zeszyty Prawnicze. Biuro Analiz Sejmowych 3. Organy orzekające ETPCz ............................................. Europejski Trybunał Praw Człowieka TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny 4. Inne skróty alim. ................................................. alimentacyjne ang. .................................................. angielski (-a, -e) art. .................................................... artykuł cyt. ................................................... cytowany (-a, -e) cz. ..................................................... część dot. ................................................... dotyczy fr. ...................................................... IPM .................................................. jw. .................................................... HKPPM .......................................... Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzyna- francuski (-a, -e) Instytut Prawa Międzynarodowego jak wyżej rodowego m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny (-a, -e) niem. ................................................ niemiecki (-a, -e) niepubl. ........................................... niepublikowany (-a, -e) XIII Wykaz skrótów nin. ................................................... niniejszy np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer nt. ..................................................... na temat opubl. .............................................. opublikowany (-a, -e) orz. ................................................... orzeczenie PE ..................................................... Parlament Europejski pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja p.p.m. .............................................. prawo prywatne międzynarodowe pr. zbior. ......................................... praca zbiorowa przyp. .............................................. przypis r. ....................................................... red. ................................................... redakcja red. nauk. ........................................ redaktor naukowy rozdz. ............................................... rozdział rozp. ................................................. rozporządzenie s. ....................................................... spad. ................................................ t. ....................................................... tekst jedn. ....................................... tj. ...................................................... tłum. ................................................ tzw. .................................................. uchw. ............................................... uchwała UE .................................................... Unia Europejska ust. ................................................... ustęp v. ...................................................... versus w. ...................................................... wiek w zw. ............................................... w związku wyr. .................................................. wyrok z. ....................................................... zeszyt ZN .................................................... Zeszyty Naukowe zd. .................................................... ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz § ....................................................... paragraf strona (-y) spadkowe tom tekst jednolity to jest tłumaczenie tak zwany (-a, -e) rok zdanie XIV Wykaz literatury Albarian A., Les régimes matrimoniaux en droit français – Aspects de droit civil et de droit fiscal, w: A. Bonomi, M. Steiner (red.), Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, Geneve 2006 Allerhand M., Wybór prawa, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu 50-letniego jubile- uszu pracy sędziowskiej Prezesa Lwowskiego Sądu Apelacyjnego Adolfa Czerwiń- skiego, Lwów 1926 Amtenbrink F., Kochenov D., w: A. Ott, E. Vos (red.), Towards a More Flexible Approach to Enhanced Cooperation, 50 Years Of European Integration: Foundations And Perspectives, http://ssrn.com/abstract=1310773, dostęp: 25.5.2011 r. Ancel B., Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit interna- tional privé, Paris 2006 Andrae M., Internationales Familienrecht, Baden-Baden 2014 Audit B., Droit international privé, Paris 2013 Bagan-Kurluta K., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2015 Balicki J., Problemy kolizyjne prawa małżeńskiego, Warszawa 1959 Banaszkiewicz B., Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. O niektórych impli- kacjach art. 18 Konstytucji RP, KPP 2013, z. 3 Bar Ch. von, Mankowski P., Internationales Priverecht. Band I. Allgemeine Lehren, Mo- nachium 2003 Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003 Basedow J., The Recent Development of the Conflict of Laws – Some Comparative Observations, w: J. Basedow (red.), Japanese and European private international law in comparative perspective, Tűbingan 2008 Basedow J., Theorie der Rechtswahl oder Parteiautonomie als Grundlage des Interna- tionalen Privatrechts, RabelsZ 75, 2011 Batiffol H., Le rôle de la volonté en droit international privé, APD 1957, Nr 3 Batiffol H., Les conflit des lois en matière de contracts, Paris 1938 Batiffol H., Lagarde P., Traité de droit international privé, t. I, Paris 1993 Batiffol H., Lagarde P., Droit international privé, t. II, Paris 1983 Beilfuss C.G., Property Consequences of Registered Partnership, YPIL 2011 Bertholet J., Les régimes matrimoniaux en droit international privée suisse, w: A. Bo- nomi, M. Steiner (red.), Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, Lozanna 2006 Billarant S., La caractère substantiel de la réglementation française des successions in- ternationales, Paris 2004 XV Wykaz literatury Bix B.H., Choice of Law and Marriage: A Proposal, Family Law Quarterly 2002–2003, z. 36 Bobrzyńska O., Mostowik P., Zwykły pobyt dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej oraz łącznik kolizyjny, ZNUS 2014, Nr 821 Boele-Woelki K., For Better Or For Worse: The Europanization Of International Di- vorce, YPIL 2010, t. 12 Boele-Woelki K., Property relations of international couples in Europe: the interaction between unifying and harmonizing instruments, w: H. Kronke, K. Thorn (red.), Grenzen überwinden – Prinzipien bewahren. Festschrift von Hoffmann zum 70. Geburtstag, Bielefeld 2011 Boele-Woelki K., The Proposal for enhanced cooperation in the area of cross-border divorce (Rome III), Experts Papers, PE 432.730 Boele-Woelki K., Unifying and Harmonizing Substantive Law and the Role of Conflict of Laws, Hague 2010 Boele-Woelki K., Ferrand F., Gonzales Bielfuss C., Jantera-Jareborg M., Lowe N., Mar- tiny D., Pintens W. (red.), Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance between Former Spouses, Antwerpia-Oxford 2004 Boele-Woelki K., Joustra C., Steenhoff G., Dutch private international law at the end of the 20th century: pluralism of methods, www.ejcl.org/143/art143-3.pdf, dostęp: 12.12.2012 r. Boer Th.M. de, Party Autonomy and Its Limitations in the Rome II Regulation, YPIL 2007, t. 9 Boer Th.M. de, The second revision of the Brussels II Regulation: Jurisdiction and Ap- plicable Law, w: K. Boele-Woelki, T. Sverdrup (red.), European challenges in con- temporary family law, Antwerpia 2008 Boggiano A., The contribution of the Hague Conference to the development of private international law in Latin America, RCADI 1992, t. 233 Bonomi A., Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obli- gations alimentaires. Rapport explicatif, Publications de la HCCH 2009, http:// www.hcch.net/upload/expl39f.pdf; dostęp: 24.5.2014 r. Bonomi A., The Interaction Among The Future EU Instruments On Matrimonial Pro- perty, Registred Partnership And Successions, YPIL 2011, t. 13 Bordignon M., Brusco S., On enhanced cooperation, Journal of Public Economics 2006 Bouckaert F., Les points controversés dans les règles de conflits établies par le nouveau Code de droit international privé belge en matière de régimes matrimoniaux, w: J.-P. Béraudo, R. Crône, F. Ferrand (red.), Mélanges en l’honneur de Mariel Re- villard. Liber amicorum, Paris 2007 Bugajski B., Ustawowy małżeński ustrój majątkowy w prawie niemieckim, PiP 2010, z. 5 Carlier J-Y., Le Code belge de droit international privé, Rev. crit. d.i.p. 2005, z. 94 Carruthers J., Party autonomy in the legal regulation of adult relationships: what place for party choice in private international law, ICLQ 2012, t. 61 XVI Wykaz literatury Chong A., Choice of law for unjust enrichment/restitution and the Rome II Regulation, Ciszewski J., Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodziciel- ICLQ 2008, Nr 4 skiej. Komentarz, Warszawa 2004 Colino S.M., Towards Greater Flexibility or Deadlock? The Progress of European In- tegration Since the Introduction of Enhanced Cooperation, The Federal Trust for Education and Research, Online Paper Series 24/04, http://ssrn.com/abs- tract=1701286, dostęp: 29.7.2011 r. Collier J.G., Conflicts of Laws, New York 2001 Curti-Gialdino A., La volonté des parties en droit international privé, RCADI 1972, t. 137 skiej, Warszawa 2015 Czepelak M., Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europej- Czepelak M., Kolizyjnoprawna autonomia woli pięćdziesiąt lat po wydaniu monografii Józefa Skąpskiego, KPP 2014, z. 4 Czepelak M., Między Hagą a Brukselą – w poszukiwaniu współczesnej wizji unifika- cji prawa prywatnego międzynarodowego, w: Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, Prace IPWI UJ 2006, z. 96 Czepelak M., Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej, Warszawa 2012 Czepelak M., Nieważność umowy albo niedojście jej do skutku a właściwość sądu i prawa, w: J. Pisuliński, P. Tereszkiwicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z Prawa Cywil- nego, Własności Intelektualnej i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Księga Pamiątkowa Dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012 Czepelak M., Stosunki majątkowe między małżonkami w prawie prywatnym między- Czepelak M., Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodo- Czepelak M., Would We Like to Have a European Code of Private International Law?, narodowym, Kraków 2004 wego, Warszawa 2008 ERevPL 2010, t. 17, z. 4 Czepelak M., Wybór prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych w rozporzą- dzeniu rzymskim II, KPP 2009, z. 2 Davie M., Matrimonial Property in English and American Conflict of Laws, ICLQ, t. 42 Dicey A.V., Morris J.H.C., The Conflict of Laws, London 1993 Dolecki H., Sokołowski T. (red.), Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 2010, LEX RCADI 2000, t. 283 Dolinger J., Evolution of Principles for Resolving Conflicts in Contracts and Torts, Douga A., Koumpli V., Cross-border maintenance obligations in Europe: the EU Ma- intenance Regulation, s. 218, www.hiifl.gr/wp-content/uploads/DOUGKA.PDF; dostęp: 21.6.2015 r. Dovgert A., Codification of Private International Law in Ukraine, YPIL 2005, t. 7 XVII Wykaz literatury Droz G.A.L., Les nouvelles règles de conflit françaises en matière de régime matrimo- niaux, Rev.crit. de d.i.p. 1992 Droz G.A.L., Régimes matrimoniaux en droit international privé, RCADI 1974, t. 143 Drozd E., Nabycie i utrata praw rzeczowych na rzeczy ruchomej w prawie prywat- nym międzynarodowym. Wpływ zmiany miejsca położenia rzeczy na właściwość prawa, Kraków 1977 Dutoit B., Droit international privé suisse. Commentaire de la loi fédérale du 18 décem- bre 1987, Bâle–Genève–Munich 2005 Dyoniak A., Ustawowy ustój majątkowy małżeński, Warszawa 1985 Fabian J., Autonomia woli a aktualne problemy prawa międzynarodowego prywatnego, ZNUMK – Prawo 1957, z. III Figura-Góralczyk E., Wybór prawa dla czynów nieuczciwej konkurencji na tle rozpo- rządzenia rzymskiego II, w: J. Poczobut (red.), Współczesne wyzwania prawa pry- watnego międzynarodowego, Warszawa 2013 Fiorini A., Harmonizing The Law Applicable To Divorce And Legal Separation – En- hanced Cooperation As The Way Forward?, ICLQ 2010, z. 4 Frantzen T., Party Autonomy In Norwegian International Matrimonial Property Law And Succession Law, YPIL 2010, t. 12 Fuchs B., Następczy wybór prawa, w: M. Pazdan (red.), Valeat aequitas. Księga pa- miątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Kato- wice 2000 Fuchs B., Przepisy wymuszające swoją właściwość w przyszłej kodyfikacji prawa pry- watnego międzynarodowego, KPP 2000, z. 3 Fuchs B., Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w nowej ustawie – Prawo prywatne międzynarodowe, w: J. Poczobut (red.), Współczesne wyzwania prawa prywat- nego międzynarodowego, Warszawa 2013 Fuchs B., Statut kontraktowy a przepisy wymuszające swoje zastosowanie, Katowice 2003 Fuchs B., Ujednolicanie prawa na płaszczyźnie międzynarodowej a zagadnienie forum shopping, w: L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005 Gannagé P., La pénétration de l autonomie de la volonté dans le droit international privé de la famille (1), Rev. crit. d.i.p. 1992, z. 81 Gnela B., Kolizyjna problematyka przysposobienia w konwencjach międzynarodo- wych, w: L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szponar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005 Gnela B., Prawo właściwe dla przysposobienia według nowej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, w: J. Poczobut (red.), Współczesne wyzwania prawa prywat- nego międzynarodowego, Warszawa 2013 Gnela B., Przysposobienie w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 1983, nie- publikowane, maszynopis dostępny w Bibliotece Jagiellońskiej Gołaczyński P., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2014 XVIII Wykaz literatury Grzegorczyk M., Uznanie państwa lub rządu jako przesłanka stosowania obcego prawa, ZNUJ. Prace Prawnicze 1968, z. 37 Grzegorczyk P., Automatyczna wykonalność orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej, w: P. Grzegorczyk, K. Weitz (red.), Europejskie prawo pro- cesowe cywilne i kolizyjne, Warszawa 2012 Haberko J., Rozwiązanie małżeństwa w drodze „umowy”? Uwagi na tle projektu zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywil- nego, ZPBAS 2013, Nr 2 Harding M., The Harmonisation Of Private International Law In Europe: Taking The Character Out Of Family Law?, JPIL 2011, z. 7 Hartley T.C., Choice of law for non-contractual liability: selected problems under the Rome II Regulation, ICLQ 2008, z. 4 Heiss H., Loacker L., Die Vergemainschafung des Kollisionsrecht der außervertragli- chen Schuldverhältnisse durch Rom II, JB 2007, z. 10 Henrich D., Internationales Familienrecht, Frankfurt am Main–Berlin 2000 Huss A., Weitzel A., Jurisclasseur de droit comparé, Paris 1990 Ignaczewski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010 Jakubowski J., Odesłanie częściowe i złożone w świetle ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 r., SP 1970, Nr 26–27 Jakubowski J., Wpływ zainteresowanych na właściwość prawa merytorycznego w pra- wie prywatnym międzynarodowym, RPEiS 1967, Nr 4 Jakubowski J., Zobowiązania z umów w projekcie nowej ustawy o prawie międzynaro- dowym prywatnym, PiP 1962, z. 3 Jankiewicz S., Kot T., Francja, w: K. Surawski (red.), Majątkowe stosunki małżeńskie w prawie zagranicznym, Warszawa 2003 Janowski B., Uznawanie orzeczeń zagranicznych w sprawach małżeńskich i pieczy na dzieckiem w Unii Europejskiej, KPP 2002, z. 4 Jayme E., Party Autonomy in International Family and Succession Law: New Tenden- cies, YPIL 2009, t. 11 Jäntera-Jareborg M., Unification of International Family Law in Europe – A Critical Perspective, w: K. Boele-Woelki (red.), Perspectives for the Unification and Har- monisation of Family Law in Europe, Antwerp-Oxford-New York 2003 Jędrejek G., Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 2013, LEX Juryk A., Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2012 Juryk A., Prace nad ujednoliceniem międzynarodowego prawa alimentacyjnego, w: H. Cioch, P. Kasprzyk (red.), Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji aktów stanu cywilnego, Lublin 2007 Kinsch P., Private International Law Topics Before The European Court of Human Rights. Selected Judgements and Decisions (2010–2011), YPIL 2011, t. 13 Kohler Ch., L’autonomie de la volonté en droit international privé: un principe universel entre libéralisme et étatisme, RCADI 2013, t. 359 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: