Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 004153 18668626 na godz. na dobę w sumie
Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego - ebook/pdf
Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4350-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga od zamawiających olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jednak najpierw należy się zdecydować, jaki tryb przetargu wybrać, aby otrzymać oczekiwany przedmiot zamówienia. Niewłaściwy wybór może spotkać się z negatywnymi konsekwencjami podczas kontroli oraz odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej. Nasza książka jest jedną z pozycji z serii „Wszczęcie postępowania”. Daje ona szczegółowe wskazówki, w jaki sposób prowadzić przetarg w danym trybie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Agata Hryc-Ląd Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie za- mówień publicznych, członek ogólnopolskiego Stowarzy- szenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej. W s z c z ę c i e p o s t ę p o w a n a i : W y b ó r t r y b u u d z i e l e n i a z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Agata Hryc-Ląd WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Seria: Wszczęcie postępowania 978-83-269-4350-8 UOX 41 Cena 47,52 zł netto 49,90 zł brutto UOX41 okladka.indd 1 19.10.2015 19:23 Agata Hryc-Ląd WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UOX41.indd 1 19.10.2015 19:24 Autor: Agata Hryc-Ląd Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Rafał Duluk Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-4350-8 Copyright© by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: MDruk Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artyku- łach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szcze- gólności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie populary- zacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materia- łach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOX41.indd 2 19.10.2015 19:24 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wybór trybu udzielenia zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przetarg nieograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Aukcja elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Przetarg ograniczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aukcja elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Negocjacje z ogłoszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Usługi niepriorytetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Prekwalifikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Aukcja elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Dialog konkurencyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Negocjacje bez ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pilna potrzeba udzielenia zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zapewnienie uczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zamówienie z wolnej ręki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zaproszenie do negocjacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante . . . . . . . . . . . . . 28 Zapytanie o cenę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Licytacja elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dialog techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Wiedza i Praktyka UOX41.indd 3 3 19.10.2015 19:24 Wybór trybu Tryby udzielania zamówień w nowych dyrektywach . . . . . . . . . . . 33 Zalety i wady każdego z trybów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wybór trybu w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Nagrodą w konkursie może być zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia . . . . . . . . . . . . 39 Wydatkowanie przyznanych z dotacji środków podlega zasadom prawa zamówień publicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewidywała wykonania robót, zamawiający musi je zlecić odrębnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Dostawy wody i odprowadzanie ścieków – praktyczne aspekty prowadzenia postępowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Opłaty dla ZAIKS należy uiścić po przeprowadzeniu procedury z wolnej ręki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 W trybie z wolnej ręki strony mogą zawrzeć umowę bez przeprowadzenia faktycznych negocjacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Gmina może z wolnej ręki podpisać umowę na odbiór odpadów na czas przeprowadzenia przetargu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Umowę o zamówienie na sprzedaż oraz przesył gazu można zawrzeć w trybie z wolnej ręki i na czas nieoznaczony . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Jeśli na rynku faktycznie istnieje tylko jeden podmiot zdolny do realizacji zamówienia, można zastosować wolną rękę . . . . . . . . 54 Kwotę zamówień uzupełniających należy liczyć od całkowitej wartości zamówienia podstawowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Zmiana umowy ma nieistotny charakter, jeśli nie modyfikuje kręgu potencjalnych wykonawców . . . . . . . . . . . . . 59 W licytacji elektronicznej wykonawcy nie mają obowiązku stosować się do ceny wywoławczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Zamawiający ma prawo dokonać, przed zaproszeniem do składania ofert, zmiany wymagań dialogu konkurencyjnego . . . . . 63 4 UOX41.indd 4 Wiedza i Praktyka 19.10.2015 19:24 Wybór trybu Wstęp Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga od zamawiających olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jednak najpierw należy się zdecydować, jaki tryb przetargu wybrać, aby otrzymać oczekiwany przedmiot zamówienia. Niewłaściwy wybór może spotkać się z negatywnymi konsekwencjami podczas kontroli oraz odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej. Nasza książka „Wybór trybu udzielania zamówień” jest jedną z pozycji z serii „Wszczęcie postępowania”. Daje ona szczegółowe wskazówki, w jaki sposób prowadzić przetarg w danym trybie. Nasz ekspert, wykorzystując swe wielo- letnie doświadczenie, opisał każdy z nich oraz, wskazał jakie są zalety i wady każdej procedury udzielania zamó- wień. W publikacji można również znaleźć odpowiedzi na pytania zamawiających, którzy mieli wątpliwości, czy właściwie dokonali wyboru trybu. Odpowiedzi ekspertów z pewnością ustrzegą innych organizatorów przetargów przed popełnieniem błędu. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadzący Wiedza i Praktyka UOX41.indd 5 5 19.10.2015 19:24 Wybór trybu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: