Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01507 015237 17019369 na godz. na dobę w sumie
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku - ebook/pdf
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 130
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3809-0171-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).
Zbiór opracowań studyjnych, które koncentrują się na wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, odbywających się w specyficznej sytuacji, w odstępie kilku miesięcy. Teksty dotyczą charakteru rywalizacji, roli internetu, sporu o referendum, a także kwestii prawnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści WSTĘP Tomasz Czapiewski Medialna wydmuszka. Analiza procesu politycznego upadku partii Janusza Palikota 7 11 29 43 73 87 97 111 Maciej Drzonek Senator, doradca premiera czy eksminister? Przypadek rywalizacji na liście PO w okręgu nr 41 w 2015 r. Mariusz Dyduch (Nie)czerwone serce Zagłębia Dąbrowskiego  – sympatie wyborcze mieszkańców powiatu będzińskiego w wyborach w latach 2010-2015 Paweł Matuszewski Facebook w kampaniach wyborczych 2015 r. Analiza znaczenia portalu społecznościowego w e-demokracji Marta Gałązka Prekampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. Małgorzata Podolak Instytucja referendum w kampaniach wyborczych 2015 Agata Pyrzyńska Obowiązki publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w toku parlamentarnej i pre- zydenckiej kampanii wyborczej 2016 - Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce.indd 5 24.10.2016 08:23:50 Wstęp W systemach demokratycznych wybory nigdy nie powinny tracić na znaczeniu. Niestety nie zawsze tak jest. I choć wszystkie wybory budzą emocje, to ich „kumu- lacja” w jednym czasie – zwłaszcza przy dużej polaryzacji poglądów i oczekiwań społecznych – daje nie tylko większą nadzieję na zmiany, ale może też być niezmier- nie interesująca poznawczo. Dla politologów, socjologów i innych badaczy zjawisk społecznych okres kampanii wyborczej i same wybory to czas, w którym pojawia się dodatkowa porcja danych pozwalających przetestować dotychczas formułowane hipotezy. Stąd też pomysł na niniejszą publikację. Książka Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie jest próbą ukazania na konkretnych przykładach możliwie szerokiego spektrum zjawisk wiążących się z okołowyborczą aktywnością polityczną obywateli. Każdy z Autorów przedstawił tu odmienny punkt widzenia na bieżące zjawiska, każdego zaintereso- wała też nieco inna problematyka. Pierwszy tekst, autorstwa Tomasza Czapiewskiego, porusza kwestię politycznego upadku partii Janusza Palikota. Autor dokonał charakterystyki wyborców Palikota i wytypował najistotniejsze czynniki, które mogły zadecydować o jego odejściu ze sceny politycznej. Jednocześnie zadał sobie trud wskazania błędów decyzyjnych Ja- nusza Palikota podczas kampanii, jak i przedstawienia własnej refleksji nad dalszym jego losem i losem jego elektoratu. Maciej Drzonek w swoim tekście zajął się rywalizacją wewnątrz Platformy Oby- watelskiej w okręgu nr 41 w Szczecinie. Wybór tego, a nie innego okręgu był o tyle ważny, że toczące się wewnątrz partii spory o miejsce na liście wyborczej związane były nie tylko z mandatami poselskimi, ale i przywództwem partyjnym w tym re- gionie. Autor ocenił stopień przygotowania PO do wyborów, charakter panującego wewnątrz niej przywództwa oraz zwrócił uwagę na błędy popełnione podczas samej kampanii wyborczej. Mariusz Dyduch dokonał analizy porównawczej wyników wszystkich wyborów politycznych w powiecie będzińskim w okresie 2010-2015. Artykuł, bardzo bogaty informacyjnie, ukazuje decyzje polityczne wyborców w powiecie na tle wyników ogólnopolskich. Autor, dzieląc w swojej pracy elektorat na miejski i wiejski, zwraca uwagę na istotną rolę w wyborach takich czynników, jak odległość poszczególnych 2016 - Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce.indd 7 24.10.2016 08:23:50 8 Wstęp miejscowości od większych aglomeracji, frekwencja wyborcza czy historyczne uwa- runkowania regionu (tzw. „Trójkąta Trzech Cesarzy”). W kolejnym tekście Paweł Matuszewski porusza bardzo współczesną proble- matykę obejmującą znaczenie portalu Facebook w polskiej e-demokracji. Tutaj nie tylko aktualny jest „przekaźnik” obywatelskiej aktywności, ale również skrupulatne, metodyczne podejście socjologa do analizowanego przez niego zjawiska. Autor, porównując ostatnią kampanię prezydencką z kampanią parlamentarną, stawia pytania o to, którzy kandydaci oraz które komitety wyborcze generują najwięcej reakcji użytkowników oraz czy to, co się dzieje w cyberprzestrzeni, ma znaczenie dla demokracji. Artykuł Marty Gałązki poświęcony został prekampanii wyborczej w 2015 r. takich partii, jak Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Kukiz ’15. Autorka zwróciła nie tylko uwagę na coraz większą powszechność tegoż zjawiska, ale podkreśliła jednocześnie – z pełną świadomością trudności, z jakimi się to wiąże – ko- nieczność wprowadzenia regulacji prawnych w tym zakresie. Według niej oddzielenie kampanii informacyjnej od wyborczej jest niezmiernie problematyczne i pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Wymienić tu można chociażby takie jak brak kontroli nad pozyskiwanymi i wydatkowanymi środkami finansowymi czy nierówne szanse kandydatów w czasie kampanii wyborczych. Małgorzata Podolak zajęła się rolą i znaczeniem instytucji referendum w kampa- niach wyborczych w 2015 r. Autorka starała się odpowiedzieć na pytanie o dojrzałość polityczną zarówno polityków, jak i wyborców wobec kwestii przeprowadzenia ogól- nopolskiego referendum. Zwróciła również uwagę na stopień skuteczności i trafności decydowania politycznego za pomocą tego właśnie narzędzia w odniesieniu do polskiej rzeczywistości w kontekście ostatnich wyborów. Zupełnie inne podejście, uzupełniające dotychczasowe perspektywy badania za- chowań politycznych w Polsce, zaprezentowała Agata Pyrzyńska. Dokonując analizy obowiązków publicznych nadawców (radiowych i telewizyjnych) podczas parlamen- tarnej i prezydenckiej kampanii wyborczej, skonfrontowała je nie tylko z przepisami prawnymi, ale odniosła również do polskiej rzeczywistości. Autorka zwróciła szczegól- ną uwagę na potrzebę większej kontroli ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie debat parlamentarnych, podczas których najczęściej dochodziło – w jej przekonaniu – do omijania przepisów prawnych. Oddajemy w Państwa ręce publikację z pełną świadomością, iż niewątpliwie nie wyczerpuje ona wszystkich kwestii związanych z wyborami parlamentarnymi i pre- zydenckimi w Polsce. Z drugiej jednak strony wieloaspektowość zaprezentowanych artykułów ma wskazać pojawiające się nowe zjawiska polityczne i tendencje wyborcze, 2016 - Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce.indd 8 24.10.2016 08:23:50 Wstęp 9 jak również zasygnalizować pewne zagrożenia: takie jak chociażby kontrowersyjne regulacje i luki prawne. Naszym celem było ponadto zaangażowanie naukowców i badaczy – zarówno politologów, jak i socjologów – we wspólne przedsięwzięcie ba- dawcze. Spojrzenie każdego z Autorów jest bowiem bardzo ciekawe i wzbogacające, dające do myślenia i stanowiące – być może – przyczynek do podjęcia dalszych badań w analizowanych zakresach. Redaktorzy tomu 2016 - Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce.indd 9 24.10.2016 08:23:50
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: