Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00881 015288 17824110 na godz. na dobę w sumie
Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego - ebook/pdf
Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 468
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0999-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza pozycja stanowi kontynuację wydanej w 2007 r. książki Macieja Bieleckiego pod tytułem: „Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych”. Opracowanie rozwija problematykę związaną z budowlanym procesem inwestycyjnym. Celem publikacji jest przybliżenie osobom, które rozważają zaangażowanie kapitału w zakup nieruchomości pod planowane inwestycje, kluczowych rodzajów ryzyka, zagrożeń i ograniczeń właściwych dla tej formuły działalności. Niemniej jednak wymaga podkreślenia fakt, że opracowanie nie prezentuje wszystkich zagadnień, które mogą wystąpić w toku transakcji „nieruchomościowych” oraz realizacji inwestycji budowlanych. W zależności bowiem od rodzaju przedsięwzięcia pojawiają się różne kwestie związane z uzyskiwaniem szczególnych zezwoleń i uzgodnień administracyjnych, zagadnienia podatkowe i parapodatkowe (jak np. opłaty adiacenckie) niezbędne do uprzedniego zdiagnozowania dla potrzeby oceny opłacalności inwestycji, problemy projektowe, marketingowe, spory cywilne i administracyjne (w tym reprywatyzacyjne).

W niniejszej książce uwzględniono stan prawny na dzień 1.5.2009 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Maciej Bielecki Wybrane aspekty procesu inwestycyjno- -budowlanego Umowa o usługi projektowe Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesja na roboty budowlane Nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Zmiana planu miejscowego NIERUCHOMO(cid:285)CI Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego Polecamy nasze publikacje z zakresu nieruchomo(cid:286)ci: Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMO(cid:285)CIAMI, wyd. 1 Komentarze Becka Andrzej Panasiuk KONCESJA NA ROBOTY I USŁUGI BUDOWLANE, wyd. 1 Krótkie Komentarze Becka Wojciech Karpi(cid:276)ski PO(cid:285)REDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO(cid:285)CIAMI, wyd. 2 Nieruchomo(cid:286)ci Maciej Tertelis, Joseph Karp, Simon Vieyra ZARZ(cid:260)DZANIE WARTO(cid:285)CI(cid:260) NIERUCHOMO(cid:285)CI MIESZKANIOWYCH, wyd. 1 Nieruchomo(cid:286)ci Leonard Etel PODATKI OD NIERUCHOMO(cid:285)CI 2009, wyd. 1 Podatkowe Inne USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMO(cid:285)CIAMI, wyd. 3 Twoje Prawo PRAWO MIESZKANIOWE, wyd. 3 Twoje Prawo PRAWO NIERUCHOMO(cid:285)CI, wyd. 2 Edycja S(cid:261)dowa www.sklep.beck.pl Wybrane aspekty procesu inwestycyjno- -budowlanego Maciej Bielecki 1. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2009 Redakcja: Andrzej Hołownia © Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-0999-6 Spis tre(cid:286)ci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI 1. Wst(cid:266)p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Planowanie przestrzenne – zapisy mpzp i studium oraz 1 wnioski o ich zmian(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Wymagany zakres studium i mpzp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Studium. Zaskar(cid:298)alno(cid:286)ć studium do WSA. . . . . . . . . 2.1.2. Mpzp. Zaskar(cid:298)alno(cid:286)ć uchwały o przyj(cid:266)ciu mpzp . . . 2.1.3. Ministerialne propozycje zmian w ZagospPrzestrzU 2.2. Wniosek o podj(cid:266)cie procedury w celu zmiany mpzp albo studium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Podstawy prawne składania wniosków o zmian(cid:266) mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Przedmiot wniosku o zmian(cid:266) mpzp . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Władztwo planistyczne gminy – ograniczenia prawa własno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Obowi(cid:261)zkowa ocena aktualno(cid:286)ci mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Wnioski i uwagi do projektu mpzp w toku procedury plani- stycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1. Wnioski do studium i mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2. Uwagi do projektu zmiany studium . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3. Uwagi do projektu lub projektu zmiany mpzp. . . . . . 2.4.4. Zaskar(cid:298)enie uchwały rady gminy o przyj(cid:266)ciu mpzp do s(cid:261)du administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.5. Dyskusja publiczna. Naruszenie trybu uchwalania mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Etapy uchwalania studium i mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozwolenie na budow(cid:266) na działce czy na nieruchomo(cid:286)ci. . . . 3.1. Zasada wolno(cid:286)ci budowlanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Ró(cid:298)ne defi nicje „działki budowlanej” . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Działka budowlana w znaczeniu PrBudU . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Brak przepisów o scalaniu działek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 10 13 15 15 20 21 22 23 24 26 28 31 34 36 43 43 45 46 50 VI Spis tre(cid:286)ci 3.5. Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. „Poł(cid:261)czenie” działek wpisanych do ró(cid:298)nych ksi(cid:261)g wieczy- stych w jednej ksi(cid:266)dze wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ograniczenia w realizacji inwestycji budowlanych według OchrPrzyrU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Zakaz budowy na terenie parków narodowych oraz rezer- watów przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Zakres ogranicze(cid:276) dla inwestycji w otulinach parku narodo- wego i rezerwatu przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Ograniczenia zabudowy na terenie parków krajobrazo wych 4.4. Plan ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Ograniczenia zabudowy w obszarze chronionego krajobra- zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Niektóre zakazy i ograniczenia w realizacji obiektów bu- dowlanych według PrWodU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.1. Zakaz grodzenia dost(cid:266)pu do wód publicznych. . . . . . 4.6.2. Obowi(cid:261)zek zapewnienia dost(cid:266)pu do wód . . . . . . . . . 4.6.3. Zakazy zabudowy w obszarach ochronnych zbiorni- ków wód (cid:286)ródl(cid:261)dowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.4. Zakaz zabudowy w obszarach zagro(cid:298)enia powodzi(cid:261) 4.6.5. Zakaz zabudowy w strefach ochronnych urz(cid:261)dze(cid:276) pomiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Renta (Opłata) planistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Opłata planistyczna na skutek zmiany/uchwalenia mpzp . . 5.2. Opłata planistyczna na skutek wydania decyzji wzizt . . . . . 6. Utrudnienia w realizacji inwestycji z uwagi na usytuowanie urz(cid:261)dze(cid:276) przesyłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Lokalizowanie urz(cid:261)dze(cid:276) przesyłowych po 1950 r.. . . . . . . . 6.2. Roszczenia wła(cid:286)cicieli gruntów wobec przedsi(cid:266)biorstw przesyłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Roszczenie o usuni(cid:266)cie urz(cid:261)dze(cid:276) z nieruchomo(cid:286)ci . . . . . . . 6.4. Roszczenie o wykup nieruchomo(cid:286)ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomo- (cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6. Roszczenie przedsi(cid:266)biorstwa przesyłowego o ustanowienie słu(cid:298)ebno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7. Słu(cid:298)ebno(cid:286)ć przesyłu – nowa instytucja w KC . . . . . . . . . . . 7. Opłata adiacencka przy podziale nieruchomo(cid:286)ci . . . . . . . . . . 7.1. Opłata adiacencka przy podziale nieruchomo(cid:286)ci . . . . . . . . . 7.2. Wył(cid:261)czenie spod opłaty adiacenckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 52 55 55 57 59 61 63 66 66 68 68 69 69 71 71 77 79 79 84 85 88 93 95 98 103 103 109 Spis tre(cid:286)ci 7.3. Planowane zmiany w ustawie – rezygnacja z opłaty adia- cenckiej i decyzji o podziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Podział nieruchomo(cid:286)ci – podstawowe informacje . . . . . . . . 7.4.1. Zgodno(cid:286)ć podziału z mpzp albo decyzj(cid:261) wzizt . . . . . 7.4.2. Zawieszenie post(cid:266)powania o podział nieruchomo(cid:286)ci 7.4.3. Warunek dost(cid:266)pu do drogi publicznej . . . . . . . . . . . . 7.4.4. Brak zastosowania przepisów o podziale do nieru- chomo(cid:286)ci rolnych o powierzchni ponad 0,3 ha . . . . . 7.4.5. Podział nieruchomo(cid:286)ci o nieuregulowanym stanie prawnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Opłata adiacencka przy gminnych inwestycjach infrastruk- turalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Przej(cid:286)cie „działki drogowej” na gmin(cid:266) przy podziale nieru- chomo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Podział nieruchomo(cid:286)ci warunkowany dost(cid:266)pem do drogi publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Przej(cid:286)cie cz(cid:266)(cid:286)ci nieruchomo(cid:286)ci pod drog(cid:266) publiczn(cid:261) w pro- cedurze jej podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Drogi publiczne a drogi wewn(cid:266)trzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Kwestionowanie przez gmin(cid:266) nabycia tytułu prawnego do drogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5. Odszkodowanie za przej(cid:266)t(cid:261) drog(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Kwestie zwi(cid:261)zane z odrolnieniem gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Zmiany w odrolnianiu od 1.1.2009 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Zmiana klasy gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3. Opodatkowanie podatkiem rolnym gruntów miejskich po 1.1.2009 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. Etapy odrolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1. Etap I – zmiana przeznaczenia w mpzp . . . . . . . . . . . 9.4.2. Etap II – wył(cid:261)czenie z produkcji rolnej . . . . . . . . . . . 9.4.3. Opłaty za wył(cid:261)czenie z produkcji rolnej . . . . . . . . . . 10. Prawo odkupu przysługuj(cid:261)ce Agencji Nieruchomo(cid:286)ci Rol- nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Umowa z projektantem dotycz(cid:261)ca projektu budowlanego i nadzoru autorskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1. Uprawienia projektantów – samorz(cid:261)dy zawodowe. . . . . . 11.1.1. Wykonywanie zawodu architekta i in(cid:298)yniera bu- downictwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2. Nadawanie uprawnie(cid:276) budowlanych . . . . . . . . . . 11.1.3. Wpis na list(cid:266) wła(cid:286)ciwej izby jako warunek wyko- nywania uprawnie(cid:276) budowlanych . . . . . . . . . . . . VII 111 112 113 114 114 115 116 116 118 118 120 120 123 128 133 133 137 140 141 141 143 145 148 153 153 153 156 157 VIII Spis tre(cid:286)ci 11.2. Obowi(cid:261)zki i uprawnienia projektanta według PrBudU . . 11.3. Nadzór autorski według PrBudU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4. Charakter umowy o usługi projektowe . . . . . . . . . . . . . . . 11.5. Warunki umów o usługi projektowe według ZamPublU . 11.6. Ochrona praw autorskich projektanta . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.1. Projekt architektoniczny jako utwór. . . . . . . . . . . 11.6.2. Zgoda architekta na wykorzystanie utworu archi- tektonicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.3. Zgoda autora na dokonywanie zmian w projekcie przez inn(cid:261) osob(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.4. Nabycie autorskich praw maj(cid:261)tkowych . . . . . . . . 11.7. Opracowanie i rozporz(cid:261)dzanie projektem wykonawczym 11.7.1. Projekt wykonawczy – uwagi ogólne . . . . . . . . . . 11.7.2. Projekt wykonawczy jako utwór zale(cid:298)ny w (cid:286)wie- tle przepisów PrAutU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8. Postanowienia umowy z projektantem – uwagi praktyczne 11.8.1. Defi nicje poj(cid:266)ć kontraktowych . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.2. Przedstawiciele stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.3. O(cid:286)wiadczenia inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.4. O(cid:286)wiadczenia projektanta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.5. Zakres zobowi(cid:261)za(cid:276) projektanta . . . . . . . . . . . . . . 11.8.6. Zmiany inwestorskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.7. Raporty projektanta o post(cid:266)pie prac . . . . . . . . . . . 11.8.8. Prace dodatkowe – metody uzgadniania. . . . . . . . 11.8.8. Obowi(cid:261)zki projektanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.10. Zobowi(cid:261)zania inwestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.11. Odbiory dokumentacji projektowej. . . . . . . . . . . 11.8.12. Wynagrodzenie projektanta . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.13. Anga(cid:298)owanie podwykonawców przez projektanta 11.8.14. Narady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.15. Zasady sprawowania nadzoru autorskiego . . . . . 11.8.16. Odpowiedzialno(cid:286)ć projektanta . . . . . . . . . . . . . . 11.8.17. Ubezpieczenie projektanta . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.18. Przeniesienie praw autorskich . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.19. Zezwolenie projektanta na wykorzystanie pro- jektu wykonawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.20. Przypadki rozwi(cid:261)zania umowy . . . . . . . . . . . . . . 11.8.21. Cesja praw z umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.22. Kary umowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.23. Postanowienia ko(cid:276)cowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 163 168 168 175 175 176 177 180 184 184 185 191 191 192 192 192 193 193 194 194 194 195 195 196 198 198 199 200 205 205 208 210 211 211 212 Spis tre(cid:286)ci 12. Istotne i nieistotne zmiany w zatwierdzonym projekcie bu- dowlanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1. Charakter zmian w projekcie budowlanym a decyzja o zmianie pozwolenia na budow(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2. Uprawnienie projektanta do kwalifi kacji charakteru od- st(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3. Odpowiedzialno(cid:286)ć projektanta za bł(cid:266)dn(cid:261) kwalifi kacj(cid:266) od- st(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Nowa Decyzja (cid:286)rodowiskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.1. Naruszenie Dyrektywy Rady 85/337/EWG . . . . . . . . . . . 13.2. Decyzja (cid:286)rodowiskowa według Infor(cid:285)rodU . . . . . . . . . . . 13.2.1. Decyzja (cid:286)rodowiskowa dla przedsi(cid:266)wzi(cid:266)ć znacz(cid:261)- co oddziaływuj(cid:261)cych na (cid:286)rodowisko . . . . . . . . . . 13.2.2. Decyzja (cid:286)rodowiskowa wydawana przed innymi decyzjami dotycz(cid:261)cymi realizacji lub warunków realizacji przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.3. Okres wa(cid:298)no(cid:286)ci Decyzji (cid:286)rodowiskowej . . . . . . . 13.2.4. Zasada wydawania jednej Decyzji (cid:286)rodowisko- wej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.5. Brak przepisów przej(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.6. Podanie do publicznej wiadomo(cid:286)ci informacji o wydanej Decyzji (cid:286)rodowiskowej . . . . . . . . . . . . 13.2.7. Post(cid:266)powanie wszczynane na wniosek. Obligato- ryjne zał(cid:261)czniki do wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.8. Raport o oddziaływaniu przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia na (cid:286)ro- dowisko i Karta Informacyjna . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.9. Organy wła(cid:286)ciwe do wydania Decyzji (cid:286)rodowi- skowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.10. Wyst(cid:261)pienie GDO(cid:285) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo(cid:286)ci w zakresie wydawania decyzji 13.2.11. Ocena oddziaływania przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia na (cid:286)rodo- wisko (oo(cid:286)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.12. Oo(cid:286) jako etap post(cid:266)powania w sprawie wydania Decyzji (cid:286)rodowiskowej lub pozwolenia na budo- w(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.13. Uzgodnienia i opinie w przypadku przeprowa- dzania oceny oddziaływania przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia na (cid:286)rodowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.14. Decyzji (cid:286)rodowiskowa wydawana bez przepro- wadzania oo(cid:286). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.15. Udział społecze(cid:276)stwa w post(cid:266)powaniu o Decy- zj(cid:266) (cid:286)rodowiskow(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX 213 213 216 220 223 223 226 227 227 229 230 234 234 234 236 242 244 244 246 247 250 250 X Spis tre(cid:286)ci 13.2.16. Warunki wydania Decyzji (cid:286)rodowiskowej. Zgod- no(cid:286)ć z mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.17. Wskazanie innego wariantu realizacji inwestycji ni(cid:298) okre(cid:286)lony przez wnioskodawc(cid:266) . . . . . . . . . . . 13.2.18. Elementy tre(cid:286)ci Decyzji (cid:286)rodowiskowej po prze- prowadzeniu oo(cid:286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.19. Analiza porealizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.20. Uzasadnienie Decyzji (cid:286)rodowiskowej i obowi(cid:261)- zek podania do publicznej wiadomo(cid:286)ci . . . . . . . . 13.2.21. Wi(cid:261)(cid:298)(cid:261)cy skutek Decyzji (cid:286)rodowiskowej. Zmiana Decyzji (cid:286)rodowiskowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2.22. Ponowne przeprowadzenie oo(cid:286) . . . . . . . . . . . . . . 13.2.23. Termin wydania pozwolenia na budow(cid:266) dla przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia podlegaj(cid:261)cego oo(cid:286) . . . . . . . . . . . 14. Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomo(cid:286)ci – ze- zwolenia, opłaty, kary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1. Wymóg uzyskania zezwolenia na usuni(cid:266)cie drzew i krze- wów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2. Wyj(cid:261)tki od obowi(cid:261)zku uzyskania zezwolenia. . . . . . . . . . 14.3. Opłaty za usuni(cid:266)cie drzew i krzewów. . . . . . . . . . . . . . . . 14.4. Przedawnienie obowi(cid:261)zku uiszczenia opłaty . . . . . . . . . . 14.5. Płatno(cid:286)ć ratalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.6. Zaniechanie poboru opłaty w razie przesadzenia . . . . . . . 14.7. Zwolnienia z opłat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.8. Kara pieni(cid:266)(cid:298)na za nielegaln(cid:261) wycink(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . 15. Inwestycje budowlane na „zabytkowych” nieruchomo- (cid:286)ciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1. Ryzyko roszcze(cid:276) byłych wła(cid:286)cicieli . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2. Nabycie nieruchomo(cid:286)ci wpisanej do rejestru zbytków od Skarbu Pa(cid:276)stwa lub gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.3. Pozwolenie konserwatora zabytków na zbycie nierucho- mo(cid:286)ci wpisanej do rejestru zabytków . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4. Obowi(cid:261)zek informowania konserwatora zabytków o zby- ciu nieruchomo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.5. Gminne prawo pierwokupu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.6. Utrudnienia w realizacji inwestycji przewidziane przez mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.7. Sprzeczne zapisy umowy ustanawiaj(cid:261)cej u(cid:298)ytkowanie wieczyste i mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.8. Pozwolenie konserwatora zabytków na budow(cid:266). . . . . . . . 254 254 255 256 257 258 258 265 266 266 268 270 274 275 275 276 279 282 283 286 287 289 290 291 292 294 Spis tre(cid:286)ci 15.9. Mo(cid:298)liwo(cid:286)ć wstrzymania robót budowlanych przez kon- serwatora zabytków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.10. . . . . . . . . . .Usuni(cid:266)cie drzew i krzewów z „zabytkowej” nieruchomo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.11. Podatek od nieruchomo(cid:286)ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Obowi(cid:261)zek przej(cid:266)cia przez gmin(cid:266) „prywatnej” sieci wod.- kan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1. Gminny obowi(cid:261)zek budowy sieci wodoci(cid:261)gowych i ka- nalizacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2. Gminne przedsi(cid:266)biorstwa wodoci(cid:261)gowo-kanalizacyjne . . 16.3. Roszczenie o przył(cid:261)czenie do sieci i przej(cid:266)cie „prywatne- go” odcinka wod.-kan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.4. Opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury wod.- kan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5. Brak obowi(cid:261)zku przej(cid:266)cia przez gmin(cid:266) przył(cid:261)cza do sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.6. Obowi(cid:261)zek przej(cid:266)cia urz(cid:261)dze(cid:276) wodoci(cid:261)gowych niepoł(cid:261)- czonych z sieci(cid:261) główn(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Współu(cid:298)ytkowanie wieczyste nieruchomo(cid:286)ci a kwestia współwłasno(cid:286)ci budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.1. U(cid:298)ytkowanie wieczyste – charakter prawa, sposób po- wstania, przedmiot, podmioty, przetarg, zasiedzenie . . . . 17.2. Własno(cid:286)ć budynków zwi(cid:261)zana z u(cid:298)ytkowaniem wieczy- stym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3. Współu(cid:298)ytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3.1. Powstanie współu(cid:298)ytkowania wieczystego . . . . . 17.3.2. Zwykły zarz(cid:261)d nieruchomo(cid:286)ci(cid:261) obj(cid:266)t(cid:261) współu(cid:298)yt- kowaniem wieczystym i zarz(cid:261)d przekraczaj(cid:261)cy zakres zwykłego zarz(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3.3. Wyznaczenie zarz(cid:261)dcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3.4. Umowa o podziale nieruchomo(cid:286)ci do korzystania (quoad usum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3.5. Rozkład przychodów i wydatków dotycz(cid:261)cych współu(cid:298)ytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . 17.3.6. Rozporz(cid:261)dzanie udziałem we współu(cid:298)ytkowaniu wieczystym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3.7. Zniesienie współu(cid:298)ytkowania wieczystego . . . . . 17.4. Współu(cid:298)ytkowanie wieczyste zwi(cid:261)zane z odr(cid:266)bn(cid:261) wła- sno(cid:286)ci(cid:261) lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.4.1. Zarz(cid:261)d nieruchomo(cid:286)ci(cid:261) wspóln(cid:261) w „małych” i „du(cid:298)ych” wspólnotach mieszkaniowych . . . . . . XI 296 296 297 299 299 300 302 305 306 309 312 313 316 317 317 317 320 321 323 325 326 328 328 XII Spis tre(cid:286)ci 17.4.2. Oddanie w u(cid:298)ytkowanie wieczyste ułamkowej cz(cid:266)(cid:286)ci gruntu zwi(cid:261)zanej z własno(cid:286)ci(cid:261) lokalu . . . . 17.4.3. Zniesienie współwłasno(cid:286)ci poprzez ustanowienie odr(cid:266)bnej własno(cid:286)ci lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Remont a przebudowa budynku – zgłoszenie a pozwolenie na budow(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.1. Pozwolenie na budow(cid:266) a zgłoszenie budowy . . . . . . . . . . 18.2. Remont budynku lub lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.3. Przebudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.4. Odbudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.5. Roboty budowlane przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub poło(cid:298)onych w strefi e ochrony konserwator- skiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.6. Decyzja o warunkach zabudowy dla remontu i przebudo- wy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.7. Sankcje za prowadzenie robót budowanych bez wymaga- nego zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budow(cid:266) . . . . 18.7.1. Zasada ogólna – nakaz rozbiórki . . . . . . . . . . . . . 18.7.2. Procedura wstrzymania przebudowy . . . . . . . . . . 18.7.3. Odpowiedzialno(cid:286)ć karna za prowadzenie przebu- dowy bez wymaganego pozwolenia na budow(cid:266). . 18.8. Sankcje za prowadzenie remontu bez zgłoszenia . . . . . . . 19. Zmiana sposobu u(cid:298)ytkowania budynku – zgłoszenie i decy- zja wzizt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.1. Zmiana sposobu u(cid:298)ytkowania lokalu/budynku . . . . . . . . . 19.2. Zgłoszenie zmiany sposobu u(cid:298)ytkowania – procedura . . . 19.3. Zmiana przeznaczenia budynku zabytkowego . . . . . . . . . 19.4. Decyzja o warunkach zabudowy w zwi(cid:261)zku ze zmian(cid:261) sposobu u(cid:298)ytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5. Sankcje z PrBudU w przypadku zmiany sposobu u(cid:298)ytko- wania bez zgłoszenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Wybrane zagadnienia podatkowe zwi(cid:261)zane z obrotem nie- ruchomo(cid:286)ciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1. Kwestie zwi(cid:261)zane z podatkiem VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1.1. Sprzeda(cid:298) nieruchomo(cid:286)ci jako odpłatna dostawa towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1.2. Zwolnienia od podatku VAT przed i po 31.12.2008 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1.3. Rezygnacja ze zwolnienia z VAT . . . . . . . . . . . . . 20.1.4. Zwolnienie z VAT terenów niebudowlanych . . . . 330 331 334 334 335 340 342 343 345 350 350 350 352 354 355 355 357 359 360 361 364 364 364 366 369 370 Spis tre(cid:286)ci XIII 20.1.5. Oddanie nieruchomo(cid:286)ci w u(cid:298)ytkowanie wieczy- ste a VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.2. Zasady opodatkowania robót budowlanych podatkiem VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3. Podatek dochodowy od osób fi zycznych od sprzeda(cid:298)y bu- dynków i lokali mieszkalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3.1. Opodatkowanie sprzeda(cid:298)y lokalu/domu nabytego przed 2006 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3.2. Opodatkowanie sprzeda(cid:298)y lokalu lub domu naby- tego w latach 2007–2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.3.3. Opodatkowanie sprzeda(cid:298)y lokalu nabytego po 2009 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.4. Sprzeda(cid:298) gruntu rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.5. Koszty uzyskania przychodu dla projektantów (architek- tów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w formule part- nerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.1. PPP2005 r. – przyczyny uchylenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2. Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego . . . . . . . . . 21.3. Partner prywatny a podmiot publiczny. Wkłady do wspól- nego przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.4. Tryby wyboru partnera prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.4.2. Realizacja przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia w trybie RobBudKon- cU zamiast PPP2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.4.3. Wybór partnera według ustawy o koncesji . . . . . . 21.4.4. Stosowanie przepisów o zamówieniach publicz- nych do zamówie(cid:276) składanych przez partnera prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.4.5. Skarga dotycz(cid:261)ca post(cid:266)powania o wybór partnera prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.4.6. Etapy post(cid:266)powania o wybór partnera prywatne- go według RobBudKoncU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.5. Wybór partnera prywatnego wg ZamPublU . . . . . . . . . . . 21.6. Umowa partnerstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.7. Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki . . . . . . 21.8. Partnerstwo publiczno-prywatne dla budowy i remontu dróg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Koncesja na usługi a koncesja na roboty budowlane. Zasad- nicze ryzyko ekonomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1. Koncesja a zamówienie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 372 378 379 380 381 386 386 389 389 392 396 400 400 403 406 412 413 414 415 417 420 422 430 430 XIV Spis tre(cid:286)ci 22.2. Typy koncesji w uj(cid:266)ciu prawa unijnego . . . . . . . . . . . . . . 22.3. Kontrakty „mieszane” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.4. Koncesje według RobBudKoncU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.5. Zasadnicze ryzyko ekonomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 434 436 440 Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa AutostradyU. . . . . . .ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn. z 2004 r., Dz.U. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) DrPublU . . . . . . . . . .ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r., Dz.U. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Euro2012U. . . . . . . .ustawa z 7.9.2007 r. o przygotowaniu fi nałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce No(cid:298)nej UEFA EURO 2012 (Dz.U. Nr 173, poz. 1219 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . .ustawa z 30.6.2005 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) GospKomU . . . . . . .ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 ze zm.) GospNierU . . . . . . . .ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo(cid:286)cia- mi (tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) GospNierRolU . . . . .ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomo(cid:286)ciami rolnymi Skarbu Pa(cid:276)stwa (tekst jedn. z 2007 r., Dz.U. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) Infor(cid:285)rodU . . . . . . .ustawa z 3.10.2008 r. o udost(cid:266)pnianiu informacji o (cid:286)rodowisku i jego ochronie, udziale społecze(cid:276)stwa w ochronie (cid:286)rodowiska oraz o ocenach oddziaływa- nia na (cid:286)rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . .ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks post(cid:266)powania ad- ministracyjnego (tekst jedn. z 2001 r., Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . .ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) XVI Wykaz skrótów KPK . . . . . . . . . . . . .ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW. . . . . . . . . . . . .ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks post(cid:266)powania w spra- wach o wykroczenia (tekst jedn. z 2008 r., Dz.U. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . .ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych KsztURU . . . . . . . . .ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolne- (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW. . . . . . . . . . . . . .ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (tekst go (Dz.U. Nr 64, poz. 592 ze zm.) jedn. z 2007 r., Dz.U. Nr 109, poz. 756 ze zm.) KWR . . . . . . . . . . . .rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksi(cid:261)g wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . .ustawa z 6.7.1982 r. o ksi(cid:266)gach wieczystych i hipo- tece (tekst jedn. z 2001 r., Dz.U. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) NarDysFinU. . . . . . .ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialno(cid:286)ci za na- ruszenie dyscypliny fi nansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) OchrGrU . . . . . . . . .ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le- (cid:286)nych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 ze zm.) OchrPrzyrU . . . . . . .ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Ochr(cid:285)rodU . . . . . . . .ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony (cid:286)rodowiska Nr 92, poz. 880 ze zm.) (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) OchrZabU . . . . . . . .ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece PPP2008. . . . . . . . . .ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-pry- nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) watnym (Dz.U. Nr 19, poz. 100) PDOFizU . . . . . . . . .ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jedn. z 2000 r., Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . .ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2000 r., Dz.U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PostAdmU . . . . . . . .ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PPP2005. . . . . . . . . .ustawa z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno-pry- watnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.) Wykaz skrótów XVII PrAutU . . . . . . . . . . .ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach PrBudU . . . . . . . . . .ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) z 2006 r., Dz.U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) PrWodU . . . . . . . . . .ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r., Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) RobBudKoncU. . . . .ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101) SamorzGminU . . . . .ustawa z 8.3.1990 r. o samorz(cid:261)dzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamZawU . . . . . . . .ustawa z 15.12.2000 r. o samorz(cid:261)dach zawodowych architektów, in(cid:298)ynierów budownictwa oraz urbani- stów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . .ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) WarTechBudR . . . . .rozporz(cid:261)dzenie Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin- ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . .ustawa z 24.6.1994 r. o własno(cid:286)ci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) ZabytkiR . . . . . . . . .rozporz(cid:261)dzenie Ministra Kultury z 9.6.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, re- stauratorskich, robót budowlanych, bada(cid:276) konserwa- torskich i architektonicznych, a tak(cid:298)e innych działa(cid:276) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz bada(cid:276) archeologicznych i poszukiwa(cid:276) ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz. 1579 ze zm.) ZagospPrzestrzU . . .ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowa- ZamPublU . . . . . . . .ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówie(cid:276) publicz- niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) nych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) ZaoptWodU . . . . . . .ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod(cid:266) i zbiorowym odprowadzaniu (cid:286)cieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) ZasPrPolRozwU. . . .ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia poli- tyki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.) ZmOchrGrU. . . . . . .ustawa z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o ochro- nie gruntów rolnych i le(cid:286)nych (Dz.U. Nr 237, poz. 1657) XVIII Wykaz skrótów 2. Organy orzekaj(cid:261)ce ETS . . . . . . . . . . . . .Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci ETPC . . . . . . . . . . . .Europejski Trybunał Praw Człowieka GINB . . . . . . . . . . . .Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego KE . . . . . . . . . . . . . .Komisja Europejska NSA . . . . . . . . . . . . .Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SA. . . . . . . . . . . . . . .S(cid:261)d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . .S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SKO . . . . . . . . . . . . .Samorz(cid:261)dowe Kolegium Odwoławcze TK . . . . . . . . . . . . . .Trybunał Konstytucyjny WSA. . . . . . . . . . . . .Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory BIP . . . . . . . . . . . . . .Biuletyn Informacji Publicznej Biul. SN . . . . . . . . . .Biuletyn S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego BZP . . . . . . . . . . . . .Biuletyn Zamówie(cid:276) Publicznych MoP . . . . . . . . . . . . .Monitor Prawniczy MP . . . . . . . . . . . . . .Monitor Polski ONSA. . . . . . . . . . . .Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego ONSAiWSA. . . . . . .Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego i Wojewódzkich S(cid:261)dów Administracyjnych OSG . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSNAPiUS . . . . . . .Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych OSNC. . . . . . . . . . . .Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna OSNCP. . . . . . . . . . .Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna, Pra- cy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych OSNKW. . . . . . . . . .Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Karna OSP . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich OSPiK . . . . . . . . . . .Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich i Komisji Arbitra(cid:298)o- wych OSS . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo w Sprawach Samorz(cid:261)dowych OTK . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Prok. i Pr. . . . . . . . . .Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . .Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy Rzeczp. . . . . . . . . . .Rzeczpospolita 4. Inne skróty ANR . . . . . . . . . . . . .Agencja Nieruchomo(cid:286)ci Rolnych GDO(cid:285). . . . . . . . . . . .Generalny Dyrektor Ochrony (cid:285)rodowiska GINB . . . . . . . . . . . .Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego GUS . . . . . . . . . . . . .Główny Urz(cid:261)d Statystyczny Wykaz skrótów XIX INB. . . . . . . . . . . . . .Inspektor Nadzoru Budowlanego KE . . . . . . . . . . . . . .Komisja Europejska MF . . . . . . . . . . . . . .Minister Finansów MG . . . . . . . . . . . . .Minister Gospodarki MGK . . . . . . . . . . . .Minister Gospodarki Komunalnej MI . . . . . . . . . . . . . .Minister Infrastruktury MK . . . . . . . . . . . . .Minister Kultury mpzp . . . . . . . . . . . .miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MR . . . . . . . . . . . . . .Minister Rolnictwa MS . . . . . . . . . . . . . .Minister Sprawiedliwo(cid:286)ci M(cid:285) . . . . . . . . . . . . . .Minister (cid:285)rodowiska MTiB . . . . . . . . . . . .Minister Transportu i Budownictwa MTiGM . . . . . . . . . .Minister Transportu i Gospodarki Morskiej NBP . . . . . . . . . . . . .Narodowy Bank Polski oo(cid:286) . . . . . . . . . . . . . .ocena oddziaływania przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia na (cid:286)rodowi- sko PKOB. . . . . . . . . . . .Polska Klasyfi kacja Obiektów Budowlanych post. . . . . . . . . . . . . .postanowienie RM . . . . . . . . . . . . .Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . .rozporz(cid:261)dzenie RP. . . . . . . . . . . . . . .Rzeczpospolita Polska UE . . . . . . . . . . . . . .Unia Europejska WE . . . . . . . . . . . . . .Wspólnota Europejska wzizt. . . . . . . . . . . . .decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: