Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00700 010631 8398326 na godz. na dobę w sumie
Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów z przykładami programów w Matlabie - ebook/pdf
Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów z przykładami programów w Matlabie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2484-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Praca ma charakter teoretyczno-aplikacyjny, gdzie w przystępny sposób przedstawiono podstawy przejścia od analogowych sygnałów ciągłych i dyskretnych do sygnałów cyfrowych. W książce omówione zostały matematyczne podstawy różnych transformacji, ich wyprowadzenia oraz algorytmy. Omówiono także interpretacje widma sygnałów dyskretnych z punktu widzenia teorii jak i zastosowań praktycznych.

Praca jest adresowana do pracowników naukowych wyższych uczelni kierunków technicznych, doktorantów oraz studentów zainteresowanych technikami cyfrowego przetwarzania sygnałów w tym obrazów i funkcji boolowskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P P P i i i o o o t t t r r r P P P o o o r r r w w w i i i k k k Piotr Porwik Piotr Porwik Piotr Porwik Wybrane metody Wybrane metody Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów cyfrowego przetwarzania sygnałów cyfrowego przetwarzania sygnałów z przykładami programów w Matlabie z przykładami programów w Matlabie z przykładami programów w Matlabie i i i p p p r r r o o o g g g r r r a a a m m m ó ó ó w w w w w w M M M a a a t t t l l l a a a b b b i i i e e e z z z p p p r r r z z z y y y k k k ł ł ł a a a d d d a a a m m m W W W y y y b b b r r r a a a n n n e e e m m m e e e t t t o o o d d d y y y c c c y y y f f f r r r o o o w w w e e e g g g o o o p p p r r r z z z e e e t t t w w w a a a r r r z z z a a a n n n i i i a a a s s s y y y g g g n n n a a a ł ł ł ó ó ó w w w Więcej o książce Więcej o książce Więcej o książce CENA 28 ZŁ CENA 28 ZŁ CENA 28 ZŁ (+ VAT) (+ VAT) (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISSN 0208-6336 ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-484-4 ISBN 978-83-8012-483-7 ISBN 978-83-8012-483-7 KATOWICE 2015 KATOWICE 2015 KATOWICE 2015 Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnaªów z przykªadami programów w Matlabie NR 3309 Piotr Porwik Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnaªów z przykªadami programów w Matlabie Wydawnictwo Uniwersytetu ‘l¡skiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Informatyka i In»ynieria Biomedyczna Mariusz Boryczka Recenzent Michaª Wo¹niak Spis tre±ci 1. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. Algebra liniowa. Poj¦cia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Macierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Dziaªania ma macierzach . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. Rodzaje macierzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Przestrze« liniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Przestrze« euklidesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Ortogonalizacja GramaSchmidta . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Metryka przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Baza i wymiar przestrzeni liniowej 3. Preliminaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Arytmetyka modularna. Kongruencje . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zwykªy i rozszerzony algorytm Euklidesa . . . . . . . . . . . . . 3.3. Chi«skie twierdzenie o resztach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Notacja O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 14 15 18 21 23 24 26 31 31 33 35 37 4. Dyskretne reprezentacje deterministycznych sygnaªów ci¡gªych . . . . . . . . . . . . . . 41 5. Wybrane dyskretne transformacje i transformaty . . . . . . . 5.1. Transformata (widmo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Dyskretna transformacja Fouriera . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1. Jednowymiarowa transformacja Fouriera . . . . . . . . . 5.2.2. Szybka dyskretna transformacja Fouriera . . . . . . . . 5.2.3. Dwuwymiarowa transformacja Fouriera . . . . . . . . . 5.3. Dyskretna transformacja kosinusowa . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1. Jednowymiarowa transformacja kosinusowa . . . . . . . 5.3.2. Jednowymiarowa szybka transformacja kosinusowa . . . 5.3.3. Dwuwymiarowa transformacja kosinusowa . . . . . . . . 51 52 59 60 67 81 85 86 91 94 5.4. Dyskretna transformacja sinusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 96 5.4.1. Jednowymiarowa transformacja sinusowa 5.4.2. Jednowymiarowa szybka transformacja sinusowa . . . . 102 5.4.3. Dwuwymiarowa transformacja sinusowa . . . . . . . . . 106 5.5. Funkcje i transformacja Hartleya . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.5.1. Dyskretna jednowymiarowa transformacja Hartleya . . . 109 5.5.2. Dyskretna szybka transformacja Hartleya . . . . . . . . 113 5.5.3. Dyskretna dwuwymiarowa transformacja Hartleya . . . 115 5.6. Transformacja GoodaThomasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 5.7. Funkcje i transformacja VilenkinaChrestensona . . . . . . . . 122 5.7.1. Funkcje VilenkinaChrestensona . . . . . . . . . . . . . 122 5.7.2. Dyskretna szybka transformacja VilenkinaChrestensona 128 5.8. Funkcje i transformacje Walsha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5.8.1. Dyskretne funkcje Walsha . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.8.2. Dyskretna jednowymiarowa transformacja WalshaHadamarda . . . . . . . . . . . . 138 5.8.3. Dyskretna szybka transformacja WalshaHadamarda . . 140 5.8.4. Dyskretna dwuwymiarowa transformacja Walsha . . . . 144 5.8.5. Binarne funkcje Walsha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 5.9. Funkcje i transformacje Haara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 5.9.1. Dyskretne funkcje Haara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 5.9.2. Dyskretna jednowymiarowa transformacja Haara . . . . 153 5.9.3. Dyskretne szybkie transformacje Haara . . . . . . . . . 154 5.9.4. Dyskretna dwuwymiarowa transformacja Haara . . . . . 165 6. Wybrane zastosowania dyskretnego przetwarzania danych . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6.1. Transformacje w zastosowaniach przetwarzania obrazów 2D . . 168 6.2. Transformacja z falk¡ Haara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 6.3. Widmowa analiza binarnych funkcji boolowskich . . . . . . . . 189 6.4. Porz¡dkowanie Binarnego Diagramu Decyzyjnego . . . . . . . . 205 6 7. Zako«czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 1. Przedmowa Próby zast¦powania sygnaªu analogowego sygnaªem cyfrowym s¡ podejmo- wane od wielu lat. Zalety sygnaªu cyfrowego s¡ niezaprzeczalne, to powoduje, »e w ostatnich latach wprost lawinowo ro±nie liczba urz¡dze« przetwarzaj¡cych sygnaª w sposób cyfrowy. Obecnie jest to ju» konstatacja trywialna. Sygnaªem mo»e by¢ ci¡g próbek wyodr¦bnionych z sygnaªu ci¡gªego lub inny dyskretny zbiór danych  na przykªad komputerowy obraz w formacie bitmapy. Nale»y jednak sobie u±wiadomi¢, »e dane cyfrowe s¡ ±ci±le powi¡zane z sygnaªami ana- logowymi, które przecie» powszechnie wyst¦puj¡ w przyrodzie. Dane cyfrowe s¡ przewa»nie odpowiednio pobieranymi w procesie próbkowania chwilowymi warto±ciami sygnaªu analogowego. Dane tego typu mo»na zapisywa¢ w po- staci wektorów, gdzie wspóªrz¦dna wektora stanowi pojedyncz¡ warto±¢ próbki. Dziedzin¡ i zbiorem warto±ci ka»dego sygnaªu cyfrowego s¡ warto±ci dyskretne, a te mo»na modelowa¢ w przestrzeniach wektorowych. Metody korzystaj¡ce z poj¦¢ przestrzeni wektorowej, podobnie jak metody przestrzeni funkcyjnych, umo»liwiaj¡ reprezentacj¦ danych za pomoc¡ kombinacji liniowej wektorów ba- zowych. Dobór odpowiedniego zbioru wektorów bazowych (bazy) mo»e by¢ dokonywany ró»nie. Taki sposób opisu sygnaªu pierwotnego oznacza zawsze jego reprezentacj¦ za pomoc¡ sko«czonego zbioru wspóªczynników odpowiada- j¡cej mu kombinacji liniowej wektorów bazy. Wspóªczynniki te nazwane s¡ równie» wspóªczynnikami widmowymi wzgl¦dem rozpatrywanych funkcji bazo- wych. Ich uporz¡dkowany zbiór jednoznacznie reprezentuje sygnaª pierwotny. Analiza tych wspóªczynników  ich warto±ci i miejsca wyst¡pienia  pozwala na odkrywanie cech sygnaªu, co mo»e by¢ utrudnione lub niemo»liwe w bez- po±redniej obserwacji danych pierwotnych. Wymienione zagadnienia s¡ mi¦dzy innymi tematem niniejszej monograi. Chocia» teoria i praktyka przetwarza- nia analogowego i cyfrowego wzajemnie si¦ przenikaj¡, o czym b¦dzie mowa w dalszej cz¦±ci pracy, to przedstawione zagadnienia dotycz¡ cyfrowej analizy danych, z uwzgl¦dnieniem praktycznej wiedzy wynikaj¡cej z informacji o roz- kªadzie wspóªczynników widmowych. 9 Niniejsza ksi¡»ka jest adresowana do tych Czytelników, którzy zaintere- sowani s¡ metodami analizy sygnaªów cyfrowych. Pierwsza cz¦±¢ monograi ma charakter teoretyczny, omówiono w niej wybrane sposoby transformacji sy- gnaªów dyskretnych w ró»nych bazach, w których funkcjami bazowymi mog¡ by¢ zarówno funkcje trygonometryczne, jak równie» funkcje odcinkowo-staªe o odpowiednich wªasno±ciach. Rozwa»ania teoretyczne znajduj¡ wiele prak- tycznych zastosowa«. Firmy produkuj¡ce zintegrowane systemy obliczeniowe zainteresowane s¡ przy±pieszaniem pracy komputerów. Nowe rekongurowalne architektury sprz¦towe oparte na ukªadach FPGA (ang. Field Programmable Gate Arrays) pozwalaj¡ na wr¦cz skokowe przyspieszenie oblicze«, gdy» wiele opisanych w tej ksi¡»ce algorytmów mo»na realizowa¢ sprz¦towo. Omówione techniki obserwacji sygnaªów znajduj¡ zastosowanie w analizie d¹wi¦ku, syste- mach wizyjnych, przetwarzaniu obrazów, ltracji cyfrowej i wielu innych. Rozwa»ania teoretyczne obja±niane s¡ za pomoc¡ przykªadów rachunko- wych i kompletnych programów komputerowych, realizuj¡cych wybrane algo- rytmy. Wywody teoretyczne pozwalaj¡ bardziej dociekliwemu Czytelnikowi na ±ledzenie przeksztaªce« matematycznych, które w efekcie ko«cowym umo»li- wiaj¡ konstrukcj¦ odpowiednich algorytmów i ich zapis w j¦zyku programowa- nia. Dla realizacji programów komputerowych wykorzystano znane ±rodowisko programistyczne Matlab, przeznaczone do zapisu algorytmów, wizualizacji, ana- lizy danych oraz oblicze« numerycznych. W rozwi¡zaniach programowych za- stosowano ±rodowisko Matlab ver. 7.0, ale programy mog¡ by¢ równie» urucha- miane w najnowszych wersjach programu Matlab. Mo»na równie» korzysta¢ z odpowiedników Matlaba, udost¦pnianych na licencji FLOSS (ang. Free Open Source Software), takich jak Octave czy Scilab. Od Czytelnika wymaga si¦ jedynie podstawowych umiej¦tno±ci programo- wania, gdy» Matlab dostarcza wiele gotowych funkcji i procedur wywoªywanych pojedynczym poleceniem. Czytelnikom nieznaj¡cym programu Matlab mo»na poleci¢ wiele prac opisuj¡cych wyczerpuj¡co to ±rodowisko programistyczne od strony formalnej i praktycznej [10, 22, 27, 39]. 10 W drugiej cz¦±ci monograi pokazano, w jaki sposób wiedz¦ teoretyczn¡ za- stosowa¢ do rozwi¡zywania niektórych zada« in»ynierskich. Tym zagadnieniom po±wi¦cony zostaª rozdziaª ostatni, w którym pokazano zastosowania transfor- macji jedno- i dwuwymiarowych w wydobywaniu kierunkowych szczegóªów ob- razu rzeczywistego. W tym samym rozdziale przedstawiono równie» sposoby analizy binarnych funkcji boolowskich metodami widmowymi oraz sposoby roz- szerzania tego typu funkcji do form peªnych. Cz¦±¢ prezentowanych tutaj materiaªów byªa wykorzystywana w trakcie prowadzonych przeze mnie wykªadów dla studentów studiów informatycznych w Instytucie Informatyki, na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiaªach Uni- wersytetu ‘l¡skiego. Zatem ksi¡»ka ta mo»e sªu»y¢ tak»e jako podr¦cznik. Uwa»ny Czytelnik dostrze»e, »e prezentowana w niniejszej monograi te- matyka zostaªa omówiona w sposób szczegóªowy, a uj¦cie poszczególnych partii materiaªu nie wymaga studiowania literatury dodatkowej. Autor ma nadziej¦, »e zdoªaª zrealizowa¢ przyj¦te zaªo»enie, by ka»dy z rozdziaªów stanowiª za- mkni¦t¡ caªo±¢, któr¡ mo»na studiowa¢ niezale»nie. Przyj¦cie takiej formuªy pozwoli Czytelnikowi skupi¢ si¦ na poznawaniu opisywanych w kolejnych roz- dziaªach zagadnie«, bez konieczno±ci poszukiwania literatury uzupeªniaj¡cej. Niezb¦dne pozycje literaturowe s¡ oczywi±cie w odpowiednich miejscach przy- woªywane, pozwalaj¡c dociekliwemu odbiorcy na lektur¦ dodatkowych prac. Zaª¡czona na ko«cu ksi¡»ki bibliograa ma zarówno wskaza¢ prace, na podsta- wie których dokonywano wywodów teoretycznych, jak i skªoni¢ Czytelnika do dalszej lektury. W tym miejscu chc¦ podzi¦kowa¢ dr. hab. Michaªowi Baczy«skiemu z In- stytutu Matematyki Uniwersytetu ‘l¡skiego w Katowicach za dyskusje dotycz¡ce ró»nych zagadnie« opisywanych w tej ksi¡»ce. Niniejsza praca przybraªa ostateczny ksztaªt dzi¦ki szczegóªowym uwagom Recenzenta prof. dr. hab. in». Michaªa Wo¹niaka z Politechniki Wrocªawskiej, za które jestem Mu niezmiernie wdzi¦czny. 11 Ksi¡»k¦ pragn¦ zadedykowa¢ ›onie Teresie oraz moim Córkom Monice, Ewie i Marcie. To One wspieraªy mnie w pracy nad niniejsz¡ monogra¡. Je- stem Im za to niezmiernie wdzi¦czny i wiem, »e nie oddadz¡ tego »adne sªowa. Tu» przed uko«czeniem pracy nad ksi¡»k¡ Monika urodziªa synka Adasia. Po raz pierwszy zostaªem dziadkiem. To sprawiªo, »e postanowiªem szybko, z oczy- wistych wzgl¦dów, uko«czy¢ monogra¦. Tak wi¦c równie» Ada± przyczyniª si¦ do jej wydania. Piotr Porwik Selected Methods of Digital Signal Processing with Programs in Matlab S u m m a r y The aim of the present monograph is to discuss the theory of digital signal processing and examples of algorithms describing both the theory and practical implementations. The proposed algorithms were implemented in a form of programs written in the Matlab language. The book consists of two parts. Part One presents the theory of spectral analysis of signals used herein, which is next illustrated by examples of spectral analysis and spectral synthesis algorithms. Part Two of the monograph is devoted to the presentation of algorithms utilized in the process of implementing the discussed theory. First, theoretical bases for processing discrete signals are outlined. Then, the readers are provided with denitions and the mathematical derivations which facilitate the understanding of all the functional algorithms described in the monograph. Part Two contains an overview of various implementations of the previously discussed theory in the areas of image processing and spectral analysis of Boolean functions, by proving the respective theorems. The theorems should facilitate the formulation of corresponding algorithms for image and Boolean functions analysis. Ausgewählte Methoden der digitalen Signalverarbeitung mit Programmen in Matlab Z u s a m m e n f a s s u n g Ziel der hier vorliegenden Monographie ist die Erörterung der Theorie der digitalen Signalverar- beitung sowie der Beispielalgorithmen die sowohl die Theorie als auch die praktische Durchführung beschreiben. Die vorgeschlagenen Algorithmen wurden implementiert in Form von Programmen, die in der Programmiersprache Matlab erstellt wurden. Das Buch setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil stellt die Theorie der Spektralanalyse der verwendeten Signale vor, welche wiederum durch Beispiele von Spektralanalysen und spektralen Synthesealgorithmen veranschaulicht werden. Im zweiten Teil der Monographie werden die Algorithmen präsentiert, die im Implementierungspro- zess der zuvor erörterten Theorie verwendet wurden. Zuerst werden die theoretischen Grundlagen für die Verarbeitung diskreter Signale beschrieben. Dann werden den Lesern Denitionen und mathe- matische Ableitungen bereitgestellt, die das Verständnis für die in dieser Monographie beschriebenen Algorithmen erleichtern. Der zweite Teil enthält einen Überblick über verschiedenen Implementie- rungen der zuvor diskutierten Theorie auf dem Gebiet der Bildverarbeitung und Spektralanalyse von Booleschen Funktionen, wobei die entsprechenden Theoreme nachgewiesen werden. Die Theoreme sollten die Formulierung von entsprechenden Algorithmen zur Bild- und Booleschen Funktionsanalyse erleichtern. Redaktor: Barbara Todos-Burny Projektant okªadki: Magdalena Starzyk Redaktor techniczny: Barbara Arenhövel Copyright c(cid:13) 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu ‘l¡skiego Wszelkie prawa zastrze»one ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-483-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-484-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu ‘l¡skiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 14,0. Ark. wyd. 13,0. Papier oset. kl. III, 90 g Druk i oprawa: EXPOL P. Rybi«ski, J. D¡bek Spóªka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Wªocªawek Cena 28 zª (+ VAT) P P P i i i o o o t t t r r r P P P o o o r r r w w w i i i k k k Piotr Porwik Piotr Porwik Piotr Porwik Wybrane metody Wybrane metody Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów cyfrowego przetwarzania sygnałów cyfrowego przetwarzania sygnałów z przykładami programów w Matlabie z przykładami programów w Matlabie z przykładami programów w Matlabie i i i p p p r r r o o o g g g r r r a a a m m m ó ó ó w w w w w w M M M a a a t t t l l l a a a b b b i i i e e e z z z p p p r r r z z z y y y k k k ł ł ł a a a d d d a a a m m m W W W y y y b b b r r r a a a n n n e e e m m m e e e t t t o o o d d d y y y c c c y y y f f f r r r o o o w w w e e e g g g o o o p p p r r r z z z e e e t t t w w w a a a r r r z z z a a a n n n i i i a a a s s s y y y g g g n n n a a a ł ł ł ó ó ó w w w Więcej o książce Więcej o książce Więcej o książce CENA 28 ZŁ CENA 28 ZŁ CENA 28 ZŁ (+ VAT) (+ VAT) (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISSN 0208-6336 ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-484-4 ISBN 978-83-8012-48- ISBN 978-83-8012-483-7 KATOWICE 2015 KATOWICE 2015 KATOWICE 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów z przykładami programów w Matlabie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: