Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 010916 8373519 na godz. na dobę w sumie
Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednostkowe  Bezpieczeństwo zbiorowe. Ujęcie interdyscyplinarne - ebook/pdf
Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednostkowe Bezpieczeństwo zbiorowe. Ujęcie interdyscyplinarne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 326
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3650-3804-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Monografia wieloautorska z zyskującej szybko na popularności dziedziny nauk o bezpieczeństwie i obronności. Poszczególne rozdziały dotyczą całego spektrum zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, których przykładami są polski system obronny, edukacja dla bezpieczeństwa, terroryzm, cyberbullying, bezpieczeństwo motoryzacyjne, agencje ochrony mienia i osób lub przemoc domowa. Książka adresowana jest do specjalistów, studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym, a także do wszystkich tych, dla których istotna jest refleksja nad bezpieczeństwem osobistym i zbiorowym, podlegającym na początku XXI wieku licznym zagrożeniom związanym z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym i zmieniającą się sytuacją geopolityczną.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Tendencje zachodzące obecnie w obszarze bezpieczeństwa, a także tempo pojawiania się nowych zagrożeń sprawiają, że rozwiązania instytucjonalno- prawne nie nadążają za dynamicznie rozwijającym się światem, a przyszłość jawi się jako niestabilny układ szans i zagrożeń. Złożona sytuacja społeczno-ekono- miczna oraz demograficzna towarzyszącej nam rzeczywistości ma znaczący wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa osobistego, jak i poczucie bezpie- czeństwa w wymiarze lokalnym, państwowym, a nawet globalnym. W dzisiejszej turbulentnej rzeczywistości pojawiają się nowe zagrożenia bę- dące pokłosiem rozwoju nowoczesnych technologii oraz rozpowszechnionym do- stępem do internetu. Świat wirtualny i funkcjonowanie w cyberprzestrzeni mogą mieć negatywny wpływ na rozwój osobowości zwłaszcza młodych ludzi, na kształ- towanie właściwych postaw, a w rezultacie przełożyć się na pogłębianie zjawisk, które można określić mianem patologii społecznych. Internet, będący medium wy- miany informacji, tworzący nowoczesną przestrzeń społeczną to źródło zagrożeń lekceważonych lub niedostrzeganych przez internautów, a tym samym cyberbez- pieczeństwo staje się tematem wielu dyskusji mających na celu uświadomienie osobom korzystającym z internetu, jak zachować elementarną ostrożność i prze- strzegać zasad bezpieczeństwa, aby nie stać się ofiarą przestępców sieciowych. Kolejne zagrożenia mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa to szerzące się i nasilające zjawisko terroryzmu. Stosowanie restrykcyjnych instrumentów ekonomicznych oraz różnorodnych sankcji w stosunku do krajów prowadzących działania terrorystyczne nie zawsze przekładają się na konstruktywne rozwiąza- nia oraz ograniczenie tego zjawiska. W świetle obecnych wyzwań edukacja dla bezpieczeństwa, jako forma przeciwdziałania zagrożeniom, ma na celu kształcenie odpowiednich umiejętno- ści pozwalających na radzenie sobie z wachlarzem rozmaitych niebezpieczeństw wynikających w znacznym stopniu z dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego. Współczesne zagrożenia wymuszają nie tylko aktywne uczestnictwo podmiotów 7 odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale również wskazują na potrzebę zwięk- szenia działań w obszarze edukacji prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa. Żeby jednak nastąpiła reakcja behawioralna na bodźce wywołane zmianami systemo- wymi, czyli obecną sytuacją geopolityczną oraz rozwojem nowoczesnych tech- nologii, musi wystąpić reakcja kognitywna odnosząca się do ugruntowania wie- dzy o możliwych sposobach radzenia sobie z pojawiającymi się niebezpieczeń- stwami, a następnie reakcja afektywna związana z ukształtowaniem się pozytyw- nego nastawienia wobec proponowanych rozwiązań. Obecnie problematyka bezpieczeństwa przeżywa swoistego rodzaju rene- sans, a zainteresowanie naukami o bezpieczeństwie wynika z kilku faktów. Jed- nym z nich jest uzyskanie statusu samodzielnej dyscypliny naukowej zakwalifiko- wanej do obszaru nauk społecznych, a co się z tym wiąże − konieczność usyste- matyzowania wiedzy o bezpieczeństwie. Z drugiej strony położenie geostrate- giczne Polski w kontekście konfliktu na Ukrainie sprawiło, że wiele osób zaczęło zadawać sobie pytanie, czy państwo polskie i Siły Zbrojne RP są przygotowane na następstwa tego kryzysu oraz czy dotychczasowe myślenie strategiczne w dzie- dzinie bezpieczeństwa RP jest właściwe. W publikacji przyjęto kilka płaszczyzn dyskusji, co przełożyło się na jej podział na pięć części uwzględniających charakter opracowań. W pierwszej części zawarto artykuły dotyczące bezpieczeństwa narodowego, wyzwań partiotyczno-narodo- wych, polskiego systemu obronnego, a także terroryzmu. Druga część obejmuje cztery artykuły związane z tematyką zagrożeń i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Kolejna część została poświęcona jednostce i ryzykom, na które jest ona narażona w życiu codziennym, jak i podczas pracy w danej organizacji. Opracowania oscylujące wokół tematyki działalności służb mundurowych i agencji ochrony na rzecz bezpie- czeństwa publicznego zostały zamieszczone w czwartej części monografii. Piąta część monografii, która zawiera trzy artykuły − to debiuty studentów kierunku „bezpie- czeństwo wewnętrzne” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Niniejsza monografia jest pokłosiem naukowej dyskusji dotyczącej różno- rodnych i rozlicznych aspektów bezpieczeństwa, ważnych i aktualnych na początku XXI wieku, oraz jest próbą wskazania obszarów wiedzy, które można i należy wyko- rzystać w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa jednostki w różnorodnych wy- miarach. Pozycja powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób zajmujących się tą problematyką. Wchodzące w skład monografii opracowania wielu autorów – osób reprezentujących różne dyscypliny naukowe mieszczące się w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności, a także nauk społecznych – zmierzają do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz upowszechniania wyników badań i analiz prowadzo- nych zarówno przez nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo- wej w Koninie, jak i nauczycieli z innych ośrodków akademickich, a także studentów. Wyrażam nadzieję, że rozdziały monografii prezentujące określone treści spełnią oczekiwania czytelników, a także znajdą uznanie studentów kierunków 8 związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym. Jednocześnie, ma- jąc świadomość, że artykuły zamieszczone w monografii prezentują tylko wybrane wyzwania w obszarze bezpieczeństwa, chciałabym zaprosić wszystkich, którym bli- ska jest poruszana problematyka, do włączenia się do dyskusji, która mogłaby się przyczynić się do poszerzenia spektrum analizowanych zjawisk, a w konsekwencji do pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie. Karina Zawieja-Żurowska 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednostkowe Bezpieczeństwo zbiorowe. Ujęcie interdyscyplinarne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: