Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00475 009591 20646495 na godz. na dobę w sumie
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie) - ebook/pdf
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 242
Wydawca: FREL Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3646-9121-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> sztuka >> architektura
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka stanowi kompendium wiedzy z metodyki wycen dla słuchaczy podyplomowych studiów w zakresie szacowania nieruchomości w podejściu dochodowym oraz specjalistycznych kursów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podręcznik powinien być pomocny w procesie dydaktycznym realizowanym na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, administracji, gospodarowania nieruchomościami itp. Praca powinna zainteresować także kadrę ekonomiczną i menadżerską przedsiębiorstw; specjalistów ds. ekonomiczno-finansowych i prawnych; osoby pracujące w bankowości przy obsłudze udzielania kredytów; sędziów wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, syndyków masy upadłościowej i komorników; niektórych urzędników administracji rządowej i samorządowej (odpowiedzialnych za obrót majątkiem publicznym); adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych etc. Czytelnik w książce odnajdzie m.in.: podstawowe definicje i uwarunkowania dotyczące wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, omówienie typów i rodzajów wartości nieruchomości, funkcje i cele wycen, charakterystykę rynku nieruchomości, a także rynku przedsiębiorstw, podstawowe modele wycen nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, które wynikają z zasad teorii wartości pieniądza w czasie, omówienie zasad określania prognozy dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, zasadnicze uwarunkowania prawne wpływające na sposób określania dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości, omówienie zasad sporządzania prognoz dochodów wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej, zasady określania stóp używanych zarówno przy wycenie nieruchomości, jak i przy wycenie przedsiębiorstw, zasady wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym z dokładnym omówieniem metodyki szacowania nieruchomości, omówienie metodyki wyceny przedsiębiorstw w podejściu dochodowym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Niniejsza publikacja jest nową i uzupełnioną wersją książki wydanej w roku 2008 pt. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Wydanie pierwsze zostało wyczerpane, a ponadto pewne dane przytoczone w pierwot- nym wydaniu wymagają aktualizacji. Nieruchomości i przedsiębiorstwa należą do szczególnego rodzaju mienia, które, według kodeksu cywilnego, oznacza własność i inne prawa majątkowe. Nieruchomości i przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej pełnią w przeważa- jącej części funkcje towaru, który można nabyć i sprzedać. Jest to jednak towar, który różni się zasadniczo od innych towarów. Nieruchomości i przedsiębior- stwa jako towary charakteryzują się między innymi wysoką trwałością, długim okresem użytkowania, dużą kapitałochłonnością, niską płynnością oraz niską elastycznością cenową popytu i podaży. Zawieranie transakcji kupna-sprzedaży, wnoszenie aportu czy inne czyn- ności cywilnoprawne dotyczące nieruchomości i przedsiębiorstw obarczone są zatem dużym ryzykiem, tym większym, im cenniejszy jest przedmiot ta- kich czynności. Zmniejszaniu ryzyka związanego z podejmowaniem decy- zji w sprawach dotyczących ustalania cen przedsiębiorstw i nieruchomości służą różne analizy i oceny, a w szczególności wycena, czyli oszacowanie ich wartości. Cele wycen, zarówno nieruchomości, jak i przedsiębiorstw, można podzielić na dwa rodzaje: – – obligatoryjne; fakultatywne. 10 Wstęp W przypadku nieruchomości wiele przepisów prawnych, a w szczególności ustawa o gospodarce nieruchomościami, nakazuje, by nieruchomości będące w zasobach Skarbu Państwa, gmin, powiatów lub województw były zarządza- ne na podstawie precyzyjnych zasad, wśród których naczelne miejsce zajmuje problem określania wartości. Obligatoryjne cele wycen dotyczą zwłaszcza ta- kich zasobów nieruchomości. W przypadku przedsiębiorstw państwowych wyceny są niezbędne w proce- sie prywatyzacji. Oprócz obligatoryjnych celów wycen przedsiębiorstw oraz ich części skła- dowych określanie wartości pełni także inne funkcje przydatne w procesie za- rządzania. informacyjne; decyzyjne; negocjacyjne; rozwiązywania konfliktów interesów. Według Elżbiety Mączyńskiej wyróżnić można następujące funkcje wyceny2: – – – – Funkcje informacyjna, negocjacyjna i decyzyjna związane są najczęściej ze zmianą właściciela przedsiębiorstwa lub jego części. Wyceny związane z tymi funkcjami mogą być także przydatne w bieżącym zarządzaniu przedsiębior- stwem. Zarząd przedsiębiorstwa powinien na bieżąco mieć świadomość, jak kształtuje się wartość przedsiębiorstwa. Wzrost wartości przedsiębiorstwa po- winien stanowić kryterium oceny pracy jego zarządu. W procesie szacowania wartości nieruchomości lub przedsiębiorstw okre- ślane mogą być różne kategorie i rodzaje wartości. Najczęściej w warunkach gospodarki rynkowej określana jest wartość ryn- kowa. nicja wartości rynkowej: W ustawie o gospodarce nieruchomościami znajduje się obowiązująca defi- Art. 151.1. Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej praw- dopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględ- nieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymu- sowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy;  Ustawa z dnia 2 sierpnia 997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 205 poz. 774 ze zm.). 2 E. Mączyńska, Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005. Wstęp 11 2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Korzystając z określeń wartości rynkowej nieruchomości, można zdefinio- wać poprzez analogię wartość rynkową przedsiębiorstwa. Przez wartość rynkową przedsiębiorstwa należy rozumieć przewidywaną cenę, możliwą do uzyskania na rynku w procesie: sprzedaży bezpośredniej; sprzedaży udziałów; sprzedaży akcji. – – – Przedmiotem niniejszej książki jest metodyka wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Jak wynika z uwarunkowań praw- nych i metodologicznych dotyczących wyceny nieruchomości, stosując podej- ście dochodowe, określamy wartość rynkową nieruchomości. Jest oczywiste, że określamy także, wyceniając przedsiębiorstwa poprzez stosowanie metod do- chodowych, ich wartości rynkowe. Niniejsza praca składa się z ośmiu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu z zakresu wyceny mienia. I tak, w rozdziale pierwszym zawarte zostały podstawowe definicje i uwarun- kowania dotyczące wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, w tym uwarunko- wania prawne oraz charakterystyka rynków nieruchomości i przedsiębiorstw. W rozdziale drugim omówiono typy i rodzaje wartości nieruchomości, a w szczególności wartości rynkowej. W trzecim rozdziale omówiono funkcje i cele wycen majątkowych – zarów- no wynikających obligatoryjnie z przepisów prawa (z czego jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę), jak i fakultatywnych, zależnych od woli uczestników w pro- cesie zarządzania i obrotu mieniem – oraz scharakteryzowano rynek nierucho- mości, a także rynek przedsiębiorstw. Rozdział czwarty przeznaczony został na przedstawienie podstawowych modeli wycen nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, któ- re wynikają z zasad teorii wartości pieniądza w czasie. W rozdziale piątym omówiono zasady określania prognozy dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. W rozdziale tym przed- stawiono zasadnicze uwarunkowania prawne wpływające na sposób określania dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości. Omówiono także zasady spo- rządzania prognoz dochodów wynikających z prowadzonej przez przedsiębior- stwa działalności gospodarczej. W rozdziale szóstym przedstawiono zasady określania stóp używanych zarówno przy wycenie nieruchomości, jak i przy wycenie przedsiębiorstw. 12 Wstęp – – W szczególności wiele miejsca poświęcono problemowi współmierności dobo- ru parametrów w procesie wycen. W rozdziale siódmym przedstawiono zasady wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym. Dokładnie omówiono metodykę szacowania nie- ruchomości, dość szczegółowo skodyfikowaną w przepisach i standardach za- wodowych. W rozdziale ósmym omówiona została metodologia wyceny przedsiębiorstw w podejściu dochodowym. Problematyce tej poświęcono wprawdzie wiele miej- sca w literaturze fachowej (zwłaszcza anglojęzycznej), nie wypracowano jednak do tej pory obowiązujących standardów wyceny. – – Niniejsza książka powstała w rezultacie moich doświadczeń zawodowych z pracy naukowo-dydaktycznej, a także (przede wszystkim) z wieloletniej, osobistej praktyki w dziedzinie szacowania nieruchomości i przedsiębiorstw. Poczytam sobie za zaszczyt, jeśli Państwo zechcą ją włączyć do swojego pod- ręcznego księgozbioru literatury fachowej. Praca powstała z myślą o wszystkich tych osobach, które w sposób zarów- no bezpośredni, jak i pośredni, na różnych szczeblach zarządzania, uczestniczą w procesie gospodarowania majątkiem prywatnym bądź publicznym oraz decy- dują o jego przeznaczeniu. Jest zatem skierowana przede wszystkim do: kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i państwowych; specjalistów ds. ekonomiczno-finansowych i prawnych zatrudnionych w tychże przedsiębiorstwach; osób pracujących w bankowości przy obsłudze udzielania kredytów lub windykacji należności z tego tytułu; sędziów wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, syndyków masy upadłościowej i komorników; niektórych urzędników administracji rządowej i samorządowej (odpo- wiedzialnych za obrót majątkiem publicznym); specjalistów – przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak adwokaci, radcy prawni, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy inwestycyjni, doradcy podatkowi etc. Niezależnie od powyższego książka może być pomocna w procesie dydak- tycznym realizowanym na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomii, zarzą- dzania, marketingu, prawa, administracji, gospodarowania nieruchomościami itp. Stanowi też kompendium wiedzy z metodologii wycen dla słuchaczy pody- plomowych studiów w zakresie szacowania nieruchomości w podejściu docho- dowym oraz specjalistycznych kursów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. – – Mieczysław Prystupa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: