Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00230 003231 18639440 na godz. na dobę w sumie
Wychowawca i zespół wychowawców w roku szkolnym 2013/2014 - powołanie, zadania, harmonogram prac - ebook
Wychowawca i zespół wychowawców w roku szkolnym 2013/2014 - powołanie, zadania, harmonogram prac - ebook
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2286-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

PublikacjaWychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym to praktyczny poradnik, który porządkuje zadania dyrektora, wychowawcy i zespołu wychowawców w szkole. W jednym miejscu zebrane są wszystkie problemowe sytuacje związane z powołaniem, odwołaniem, rezygnacją z funkcji wychowawcy klasy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarządzanie szkołą czerwiec – wrzesień 2013 Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac Autor: Małgorzata Celuch Redakcja: Agnieszka Stebelska Redaktor Naczelny Grupy Czasopism: Aldona Kapica Menedżer Produkcji: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta Zespół Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Druk MDruk Skład i łamanie Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2286-2 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym – powołanie, zadania, har- monogram prac” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpre- tacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Wychowawca i zespół wycho- wawców w nowym roku szkolnym – powołanie, zadania, harmonogram prac” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spistreści Spis treści CZĘŚĆ I: WYCHOWAWCA KLASY ........................................................................ 5 Wstęp .................................................................................................................... 5 1. Powierzanie funkcji wychowawcy ..................................................................... 7 2. Odwoływanie z funkcji wychowawcy klasy ...................................................... 11 3. Wymagania dotyczące wychowawcy klasy ...................................................... 12 4. Wychowawca wspomagający .......................................................................... 14 5. Zadania wychowawcy klasy ............................................................................. 16 6. Harmonogram zadań wychowawcy ................................................................. 18 7. Dodatek za wychowawstwo ........................................................................... 56 CZĘŚĆ II: ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ................................................................ 59 Wstęp .................................................................................................................. 59 1. Korzyści z utworzenia w szkole zespołu wychowawców .................................. 61 2. Powołanie i skład zespołu wychowawców ...................................................... 64 3. Praca zespołu wychowawców ......................................................................... 66 4. Zadania zespołu wychowawców ...................................................................... 67 5. Harmonogram pracy zespołu .......................................................................... 69 DOKUMENTY .................................................................................................. 72 Część I: Wychowawca klasy ................................................................................. 72 Część II: Zespół wychowawców ........................................................................... 74 3 CZĘŚĆ I: WYCHOWAWCA KLASY WSTĘP Na początku każdego roku dyrektor wybiera i przydziela nauczycielom funkcje wychowawców. Czynności, z pozoru oczywiste, w praktyce rodzą wiele wątpliwości. Dyrektor musi wiedzieć, jakie ma w tym zakresie zada- nia, jakie są obowiązki wychowawcy, zasady postępowania przy wyborze i powierzaniu funkcji wychowawcy klasy. W części pierwszej broszura odpowiada na pytania: czy każdy nauczyciel może być wychowawcą kla- sy; czy np. bibliotekarz lub nauczyciel niepełnoetatowiec może pełnić tę funkcję; co z kolei w sytuacji, gdy wybrany przez dyrektora nauczyciel nie zgadza się na powierzenie mu obowiązków wychowawcy; czy można odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy i jak to zrobić. 5 1. POWIERZANIE FUNKCJI WYCHOWAWCY KLASY Powszechnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie zawierają kompleksowych uregulowań dotyczących zasad sprawowania funkcji wy- chowawcy klasy. Podstawowe regulacje powinien zawierać statut każdej szkoły, w tym: 1) zasady powierzenia funkcji wychowawcy klasy, 2) zasady odwoływania z funkcji wychowawcy, 3) szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy klasy, 4) zasady kontroli ich przestrzegania. Nauczycielowi wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny (§ 5 pkt 2a rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza- nia za pracę w dniu wolnym od pracy). W kontekście stanowisk uprawnia- jących do dodatku funkcyjnego – stanowiska kierownicze zostały wyraźnie oddzielone od powierzanych funkcji (wychowawcy klasy, opiekuna stażu, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta). W związku z tym uznać należy, że powierzenie funkcji wychowawcy klasy nie wymaga za- chowania procedury dotyczącej powierzania stanowisk kierowniczych, czyli w szczególności nie wymaga uzyskania opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. Jedynym organem właściwym do powierzania funkcji wychowawcy klasy jest dyrektor szkoły (art. 39 UoSO). 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wychowawca i zespół wychowawców w roku szkolnym 2013/2014 - powołanie, zadania, harmonogram prac
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: