Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00620 010312 20600567 na godz. na dobę w sumie
Wydatki strukturalne - ebook/pdf
Wydatki strukturalne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 245
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2050-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wydatki strukturalne budzą wiele wątpliwości zarówno u pracowników odpowiedzialnych za ich klasyfikowanie, jak i u pracowników księgowości oraz samych kontrolujących prawidłowość ujęcia wydatków w odpowiednich kodach klasyfikacji wydatków strukturalnych. Można powiedzieć, że 'interpretacja goni interpretację'.

Celem tej książki jest wskazanie zasad prawidłowego klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych oraz sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. W książce tej wyjaśnimy, kiedy planowany wydatek stanie się wydatkiem strukturalnym oraz jakie zapisy powinny się znaliźć w statucie, planie finansowym i polityce rachunkowości, aby można było prawidłowo sporządzić roczne sprawozdania Rs-WSa i Rb-WSb oraz uchronić się przed zarzutem błędnego ujęcia w klasyfikacji. W interpretacji zawiłych przepisów pomogą również szczegółowe odpowiedzi na 54 praktyczne i najcześciej zadawane pytania z zakresu wydatków strukturalnych.

Dotyczą one np. wydatków ponoszonych na:

  • szkolenia, studia podyplomowe,
  • podręczniki, czasopisma, książki,
  • remonty, budowę windy dla osób niepełnosprawnych,
  • wynagrodzenia konsultantów, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy wynagrodzenia subsydiowane przy pracach inwentaryzacyjnych,
  • zakup materiałów biurowych, samochodu czy też gruntów.

Książka opisuje i uwzględnia zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255) i wyjaśnia jak sporządzić roczne sprawozdania Rb_WSa i Rb-WSb za 2010r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydatki strukturalne 2010 2 wydanie Stan prawny: sierpień 2010 r. Redakcja: Mirosław Typek Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H. Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-208 Warszawa tel. : 22 33 77 600 faks: 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: AND Spółka z o.o. Druk: Cyfrowe Centrum Druku i Fotografi i, Bydgoszcz ISBN: 978-83-255-2050-2 Wydatki strukturalne.indd II Wydatki strukturalne.indd II 2010-09-16 11:45:05 2010-09-16 11:45:05 Spis treści Wprowadzenie ............................................................................................................................................................. Wykaz skrótów ............................................................................................................................................................. Przydatne pojęcia i defi nicje ................................................................................................................................ 1. Komentarze i wyjaśnienia w zakresie wydatków strukturalnych ................................................. 1.1. Cel ustalania wydatków strukturalnych ........................................................................................... 1.2. Organizacja gospodarki fi nansowej a wydatki strukturalne .................................................... 1.3. Pojęcie i klasyfi kacja wydatku strukturalnego .............................................................................. 1.4. Wydatki strukturalne a zasada dodatkowości ............................................................................... 1.5. Wydatki strukturalne a plan fi nansowy ........................................................................................... 1.6. Zmiany w klasyfi kacji wydatków strukturalnych – porównanie ............................................... 1.7. Stosowanie klasyfi kacji wydatków strukturalnych ...................................................................... 1.8. Obowiązki pracowników przy dokumentowaniu wydatków strukturalnych .................... 1.9. Wydatki nie będące wydatkami strukturalnymi ........................................................................... 1.10. Obliczanie wydatków strukturalnych .............................................................................................. 1.11. Przykłady wydatków strukturalnych ................................................................................................ 1.12. Ewidencja wydatków strukturalnych ............................................................................................... 1.13. Jednostki sporządzające sprawozdanie Rb-WSa ......................................................................... 1.14. Jednostki sporządzające sprawozdanie Rb-WSb ......................................................................... 1.15. Zasady sporządzania sprawozdań z wydatków strukturalnych ............................................... 1.16. Sposób przekazywania sprawozdań ................................................................................................ 2. Odpowiedzi na pytania dotyczące wydatków strukturalnych ....................................................... 2.1. Wydatki z EkoFunduszu ........................................................................................................................ 2.2. Wydatki na dokapitalizowanie spółek ............................................................................................. 2.3. Projekty współfi nansowane środkami UE z końcówką paragrafu „9” i „0” ........................... 2.4. Wydatki ze środków funduszy celowych ........................................................................................ 2.5. Wydatki związane z remontem dróg ................................................................................................ 2.6. Wydatki poniesione na ocieplenie budynku ................................................................................. 2.7. Opłaty za Internet i utrzymanie strony internetowej w BIP ..................................................... 2.8. Wydatki poniesione na rewitalizację obszarów wiejskich i miejskich .................................. 2.9. Wydatek na świetlice środowiskowe dla młodzieży ................................................................... 2.10. Szkolenia osób bezrobotnych w ramach realizowanego programu PO KL ....................... 2.11. Wydatki poniesione na szkolenia zatrudnionych pośredników pracy i doradców zawodowych w ramach realizowanego programu PO KL ....................................................... 2.12. Szkolenie pracowników ........................................................................................................................ V VII IX 1 1 3 6 11 13 16 20 34 36 36 39 41 49 49 50 54 57 58 58 58 59 59 60 60 61 62 62 62 63 III Wydatki strukturalne.indd III Wydatki strukturalne.indd III 2010-09-15 09:45:10 2010-09-15 09:45:10 Spis treści 2.13. Szkolenia społeczności romskiej ........................................................................................................ 2.14. Szkolenia i dokształcanie pracowników urzędów administracji samorządowej .............. 2.15. Instrumenty rynku pracy ...................................................................................................................... 2.16. Wydatek na zakup samochodu strażackiego ................................................................................ 2.17. Budowa windy dla niepełnosprawnych .......................................................................................... 2.18. Sporządzanie sprawozdań przez Instytucje Kultury ................................................................... 2.19. Wydatki kwalifi kowalne i niekwalifi kowalne ................................................................................. 2.20. Dofi nansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela ............................................ 2.21. Zadania realizowane ze środków Funduszu Pracy ............................................................................ 2.22. Zakres szkoleń wpisanych w rozdział 80146 ................................................................................. 2.23. Czasopisma, książki do biblioteki szkolnej ..................................................................................... 2.24. Wynagrodzenie konsultantów i dokumentacja architektoniczno-inwentaryzacyjna .... 2.25. Szkolenia nauczycieli i pracowników administracji .................................................................... 2.26. Remonty ..................................................................................................................................................... 2.27. Podręczniki i wyprawka szkolna ........................................................................................................ 2.28. Sporządzanie prawidłowego Rb-WS ................................................................................................ 2.29. Prace pielęgnacyjne na terenie cmentarza wpisanego do rejestru zabytków ................. 2.30. Zakup gruntów pod budowę boiska szkolnego .......................................................................... 2.31. Wydatki poniesione ze środków niewygasających ..................................................................... 2.32. Zwroty jednorazowego wsparcia z PUP np. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą .............................................................................................................................................. 2.33. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej ............................. 2.34. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ...... 2.35. Zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania dla bezrobotnego podejmującego pracę stałą .................................................................................................................................................. robót publicznych ................................................................................................................................... 2.36. Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów prac społecznie użytecznych oraz 2.37. Fundusz Pracy a koszty studiów podyplomowych, pożyczek na sfi nansowanie kosztów szkolenia, refundacje kosztów szkoleń pracodawcom ............................................ 2.38. Finansowanie szkoleń z udziałem środków funduszy unijnych ............................................. 2.39. Finansowanie systemu teleinformatycznego w publicznych służbach zatrudnienia .... 2.40. Finansowanie kosztów organizacji targów pracy dla bezrobotnych .................................... 2.41. Zakup materiałów biurowych .............................................................................................................. 2.42. Wynagrodzenia subsydiowane przy pracach interwencyjnych, składki ZUS .................... 2.43. Dodatki aktywizacyjne .......................................................................................................................... 2.44. Rębak do gałęzi ........................................................................................................................................ 2.45. Wydatki w ramach PO KL w ośrodku pomocy społecznej ........................................................ 2.46. Wymiana sprzętu sportowego ........................................................................................................... 2.47. Szkolenie BHP ........................................................................................................................................... 2.48. Umowy zlecenia z nauczycielami ...................................................................................................... 2.49. Wydatki gospodarstwa pomocniczego ........................................................................................... 2.50. Wydatki z projektu Comenius ............................................................................................................. 2.51. Aktualizacja mapy ................................................................................................................................... 2.52. Projekt organizacji ruchu ...................................................................................................................... 2.53. Wypis z rejestru gruntów ...................................................................................................................... 2.54. Wydatki powiatowej komendy straży pożarnej ........................................................................... 63 63 64 65 65 66 66 67 68 68 68 70 72 74 76 77 78 79 79 80 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 89 90 91 91 92 92 93 93 93 94 IV Wydatki strukturalne.indd IV Wydatki strukturalne.indd IV 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 Spis treści 3. Przykład liczbowy wykorzystujący plan fi nansowy, ewidencję i sporządzenie jednostkowego sprawozdania Rb-WSa ...................................................................................................... 4. Przykład sprawozdania skonsolidowanego Rb-WSa .......................................................................... 5. Przykład sporządzenia sprawozdania Rb-WSb ...................................................................................... 6. Statut jednostki budżetowej zawierający zapisy uwzględniające konieczność prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych .............................................................................. 7. Przykładowa polityka rachunkowości uwzględniająca wydatki strukturalne ....................... 8. Akty prawne ............................................................................................................................................................ 8.1. Instrukcja sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb – załącznik 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z 3.2.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103 ze zm.) ................................................................................................................. 8.2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfi kacji wydatków strukturalnych z 10.3.2010 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 255) ...................................................................... 8.3. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6.12.2006 r. (Dz.U. Nr 227, poz. 1658) ............................................................................................... 8.4. Program operacyjny Kapitał Ludzki. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 6.5.2008 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557) ........................................................................................ 8.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych z 2.10.2007 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1318) .......................................................................................................................... 8.6. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki z 26.10.2007 r. (M.P. Nr 82, poz. 877) ................................................................................................................................. 8.7. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 z 10.2.2009 r. (M.P. Nr 10, poz. 134) ...................................................................................................... 8.8. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Uchwała nr 25 Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofi nansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 z 27.2.2009 r. (M.P. Nr 14, poz. 176) ................................... 97 111 117 125 129 133 133 137 163 195 217 220 221 225 V Wydatki strukturalne.indd V Wydatki strukturalne.indd V 2010-09-15 09:45:32 2010-09-15 09:45:32 Wydatki strukturalne.indd VI Wydatki strukturalne.indd VI 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 Wprowadzenie Wydatki strukturalne budzą wiele wątpliwości zarówno u pracowników odpowiedzial- nych za klasyfi kowanie wydatków strukturalnych, jak i u pracowników księgowości oraz samych kontrolujących prawidłowość zaklasyfi kowanych wydatków. Można powiedzieć, że „interpretacja goni interpretację”. Celem tej książki jest wskazanie zasad prawidłowe- go klasyfi kowania, prowadzenia ewidencji oraz sporządzenia sprawozdania z wydatków strukturalnych. Od 1.1.2010 r. nastąpiły pewne zmiany, które wynikają z nowej instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb, a ponadto ze szczegółowości klasyfi kowa- nia wydatków strukturalnych. W książce tej wyjaśnimy kiedy planowany wydatek stanie się wydatkiem strukturalnym oraz jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie, planie fi - nansowym i polityce rachunkowości, aby można było prawidłowo sporządzić sprawoz- danie Rb-WS. Niniejsza publikacja, skierowana jest do praktyków, którzy muszą poradzić sobie z nieja- snymi przepisami i nie zawsze trafnie sformułowanymi interpretacjami. Przedstawiono w  niej rozwiązania, inne niż spotykane do tej pory, podając uzasadnienie dla takiej pro- pozycji. To opracowanie ma na celu pokazanie, jakimi zasadami należy się kierować przy ustala- niu wydatków strukturalnych przy okazji podając 54 odpowiedzi na najczęściej zadawa- ne pytania. Pośrednio ma ono pomóc w  uświadomieniu, jak różne obszary działalności jednostek są ze sobą powiązane i  co z  tego wynika. Nie zawsze bowiem pracownicy me- rytoryczni zdają sobie sprawę, jaki wpływ ma ich praca na prowadzenie ewidencji przez głównych księgowych. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji, za- równo tym, którzy zadawali trudne pytania, jak i  osobom, które dzieliły się swoimi uwagami, co do treści i  formy. Piotr Wieczorek VII Wydatki strukturalne.indd VII Wydatki strukturalne.indd VII 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 Wydatki strukturalne.indd VIII Wydatki strukturalne.indd VIII 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 Wykaz skrótów FinansePublU ....... Ustawa o fi nansach publicznych z  30.5.2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) nFinansePublU ..... Ustawa o fi nansach publicznych z  27.8.2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) PolitykiRozU ........ Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z  6.12.2006 r. (t.j. z  15.5.2009 r. Dz.U. Nr 84, poz. 712 ze zm.) RachunkU ............. Ustawa o rachunkowości z  29.9.1994 r. (t.j. z  2.9.2009 r. Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) SprBudżR .............. Rozporządzenie Ministra Finansów w  sprawie sprawozdawczości budżetowej z 3.2.2010 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 103 ze zm.) SystOśwU .............. Ustawa o systemie oświaty z  7.9.1991 r. (t.j. z  19.11.2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) KlasBudżR ............ Rozporządzenie Ministra Finansów w  sprawie szczegółowej klasyfi - kacji dochodów, wydatków, przychodów i  rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagra nicznych z  2.3.2010 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 207) KlasWydStrukR ... Rozporządzenie Ministra Finansów w  sprawie szczegółowej klasyfi kacji wydatków strukturalnych z 10.3.2010 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 255) RK(WE)1828 ........ Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1828/2006 z  8.12.2006 r. ustana- wiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Wydatki strukturalne.indd IX Wydatki strukturalne.indd IX 2010-09-07 14:42:27 2010-09-07 14:42:27 IX Wykaz skrótów Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europej- skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie Europej- skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RR(WE)1083 ........ Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z  11.7.2006 r. ustanawia- jące przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i  uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999; (Dzien- nik Urzędowy Unii Europejskiej z  31.7.2006 L 210/25) EFRR ..................... Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS ......................... Europejski Fundusz Społeczny FS ........................... Fundusz Spójności X Wydatki strukturalne.indd X Wydatki strukturalne.indd X 2010-09-07 14:42:41 2010-09-07 14:42:41 Przydatne pojęcia i  defi nicje Aktywa – to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w  wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w  przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (zgodnie z  RachunkU). Benefi cjent – to osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiada- jąca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty fi nansowane z  budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofi nansowanie projektu (art. 5 ust. 1 PolitykiRozU). Infrastruktura – to podstawowe urządzenia, przedsiębiorstwa i  instytucje usługowe, nieodzownie potrzebne do właściwego funkcjonowania produkcyjnych działów gospo- darki (i. ekonomiczna, społeczna) – wyjaśnienie pochodzi ze Słownika wyrazów obcych i  zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński, 1970; jej cechami są: 1. Służebny charakter – nie istnieje sama dla siebie, lecz świadczy usługi dotyczące ob- sługi sfery produkcyjnej bądź konsumpcyjnej. 2. Bryłowatość urządzeń – oznacza, iż istnieje konieczność tworzenia całych obiektów od razu ze względu na kwestie ekonomiczne oraz technologiczne; nie da się ich bu- dować etapami. 3. Wysoka kapitałochłonność – tworzenie urządzeń infrastruktury pociąga za sobą ko- nieczność ponoszenia znacznych kosztów, które ze względu na bryłowatość zwracają się dopiero w  długim okresie. 4. Skokowy sposób powstawania kosztów – oznacza, iż koszty infrastruktury rosną co pewien czas jako konsekwencja niepodzielności urządzeń infrastruktury. 5. Długowieczność – czas użytkowania urządzeń infrastruktury jest bardzo długi. 6. Immobilność – nie da się przenosić urządzeń infrastruktury, zaś usługi świadczone przez urządzenia infrastruktury mogą być konsumowane na miejscu. 7. Komplementarność – urządzenia infrastruktury uzupełniają się tworząc całość – jedno bez drugiego nie może funkcjonować; nie są substytucyjne (będące „zamiennikami”). Instytucja zarządzająca – to właściwy minister, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub, w  przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd woje- wództwa, odpowiedzialny za przygotowanie i  realizację programu operacyjnego (zgod- nie z PolitykiRozU). XI Wydatki strukturalne.indd XI Wydatki strukturalne.indd XI 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 Przydatne pojęcia i defi nicje Inwestycje – to aktywa posiadane przez jednostkę w  celu osiągnięcia korzyści ekono- micznych wynikających z  przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w  formie odsetek, dywidend (udziałów w  zyskach) lub innych pożytków, w  tym rów- nież z  transakcji handlowej, a w  szczególności aktywa fi nansowe oraz te nieruchomości i  wartości niematerialne, i  prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zosta- ły przez nią nabyte w  celu osiągnięcia korzyści. ICT – angielski skrót oznaczający: technologie informacyjne i  komunikacyjne. Kontrakt wojewódzki – to umowa o dofi nansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z  budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł za- granicznych, zawierana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z  za- rządem województwa, w  zakresie i  na warunkach określonych przez Radę Ministrów. Kwalifi kacje zawodowe – rozumiane są jako układy wiadomości i umiejętności nie- zbędne do wykonywania zadań zawodowych wynikających z opisu zawodu, co ustalono w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifi kacji zawodowych w formach pozaszkolnych z 3.2.2006 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 216). W Polskiej Klasyfi kacji Zawodów i  Specjalności wyróżniono dwa aspekty kwalifi kacji: – poziom – stanowiący funkcję kompleksowości i  zakresu umiejętności (komplek- sowość umiejętności traktując jako czynnik ważniejszy), wynikających ze złożo- ności oraz zakresu zadań i  obowiązków, specjalizacja – rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się okre- ślonymi urządzeniami i  narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług. – Uwzględniono tam cztery szerokie poziomy kwalifi kacji, które zdefi niowano w  odnie- sieniu do poziomów wykształcenia określonych w  Międzynarodowej Klasyfi kacji Stan- dardów Edukacyjnych (ISCED 97), przyjętej na 29 sesji UNESCO w  1997 r.: 1. Pierwszy poziom kwalifi kacji (oznaczający kwalifi kacje elementarne) – odniesiono do pierwszego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w  szkole podstawowej. 2. Drugi poziom kwalifi kacji – odniesiono do drugiego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w  gimnazjum oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzy- skiwanego w  liceum ogólnokształcącym, liceum profi lowanym i  zasadniczej szkole zawodowej. 3. Trzeci poziom kwalifi kacji – odniesiono do czwartego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w  szkole policealnej oraz do trzeciego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego w  technikum. 4. Czwarty poziom kwalifi kacji – odniesiono do piątego poziomu wykształcenia ISCED, uzyskiwanego na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich i  studiach podyplomowych oraz do szóstego poziomu wykształcenia ISCED, uzyski- wanego na studiach doktoranckich. XII Wydatki strukturalne.indd XII Wydatki strukturalne.indd XII 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 Przydatne pojęcia i defi nicje Kwalifi kowalność wydatków – to spełnienie przez wydatki poniesione w  ramach pro- gramów operacyjnych kryteriów: spójności z  postanowieniami przyjętego programu operacyjnego, – – określonych szczegółowo przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 PolitykiRozU, – dodatkowych, przewidzianych dla danego źródła fi nansowania, w  przypadku programów fi nansowanych ze źródeł zagranicznych. Koszty i  straty – to uprawdopodobnione zmniejszenia w  okresie sprawozdawczym ko- rzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w  formie zmniejszenia war- tości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i  rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w  inny sposób niż wy- cofanie środków przez udziałowców lub właścicieli (słowniczek RachunkU), zgodnie z art. 52 FinansePublU koszty mogą ulec zwiększeniu, jeżeli: – zrealizowano przychody własne wyższe od prognozowanych, – zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z  budżetu oraz nie zmniejszy wielkości planowanych wpłat do budżetu albo zysków oraz planowa- nego stanu środków obrotowych na dzień 31 grudnia roku objętego planowa- niem. Plan fi nansowy – to dokument stanowiący podstawę gospodarki fi nansowej jednostki sektora fi nansów publicznych umożliwiający realizację zadań określonych w  statucie jednostki oraz obowiązków wynikających z  przepisów prawa; w  zależności od formy or- ganizacyjno-prawnej przybiera różne nazwy m.in.: – dla jednostek budżetowych – „plan dochodów i  wydatków”, – dla samorządowych zakładów budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowego funduszu celowego – „roczny plan fi nan- sowy”, – dla instytucji kultury – „plan działalności”. Polityka rozwoju – to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i  realizo- wanych w  celu zapewnienia trwałego i  zrównoważonego rozwoju kraju, spójności spo- łeczno-gospodarczej, regionalnej i  przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospo- darki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w  skali krajowej, regionalnej lub lokalnej, prowadzonych na podstawie strategii rozwoju, przy pomocy programów służących osią- ganiu celów, a ponadto polityka rozwoju może być prowadzona również na podstawie instrumentów prawnych i fi nansowych określonych w odbrębnych przepisach (zgodnie z  PolitykiRozU). Programy – to dokumenty o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawiane w  celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii rozwoju, określające działania przewidziane do realizacji zgodnie z  ustalonym systemem fi nansowania i  reali- zacji, stanowiącym element programu. Programy przyjmuje się w  drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu. XIII Wydatki strukturalne.indd XIII Wydatki strukturalne.indd XIII 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 Przydatne pojęcia i defi nicje Programy operacyjne – to dokumenty, realizujące cele zawarte w  narodowej strategii spójności i  strategiach rozwoju, programami operacyjnymi są: – krajowe programy operacyjne, – regionalne programy operacyjne. Projekt – to przedsięwzięcie realizowane w  ramach programu operacyjnego na podsta- wie decyzji lub umowy o dofi nansowanie, zawieranej między benefi cjentem, a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą. Przychody i  zyski – to uprawdopodobnione powstanie w  okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w  formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzro- stu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w  inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli, (słowniczek RachunkU); przychody stano- wią prognozy ich wielkości (art. 34 FinansePublU). Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości – to wybrane i  stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w  tym także określone w  MSR, zapewniające wyma- ganą jakość sprawozdań fi nansowych. Środki trwałe – to rzeczowe aktywa trwałe i  zrównane z  nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i  przeznaczo- ne na potrzeby jednostki (zgodnie z  RachunkU). Zalicza się do nich w  szczególności: – nieruchomości – w  tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i  budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, – maszyny, urządzenia, środki transportu i  inne rzeczy, – ulepszenia w  obcych środkach trwałych, – inwentarz żywy. TEN – angielski skrót oznaczajacy: sieci transeuropejskie w  ramach programu UE, któ- re obejmują 3 obszary: – Transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T), – Transeuropejskie sieci energetyczne (TEN-E), – Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne. Wkład własny – to określona w  umowie o dofi nansowanie projektu albo decyzji część nakładów ponoszonych przez benefi cjenta na jego realizację, niepodlegająca zwrotowi. Wydatek – to z  wyłączeniem wydatków fi nansowanych z  wydzielonego rachunku do- chodów jednostek budżetowych (od 1.1.2011 r. tylko w jednostkach oświatowych z uwzględnieniem okresu przejściowego), rozchód stanowiący nieprzekraczalny limit, ponoszony na cele i w  wysokości ustalonej w  ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w  planie fi nansowym jednostki sektora fi nansów XIV Wydatki strukturalne.indd XIV Wydatki strukturalne.indd XIV 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 Przydatne pojęcia i defi nicje publicznych, dokonywany zgodnie z  przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków: – w sposób celowy i  oszczędny, z  zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z  danych nakładów, – w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, – w wysokości i w  terminach wynikających z  wcześniej zaciągniętych zobowiązań, – na podstawie zawartych umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub ro- boty budowlane, na zasadach określonych w  przepisach o zamówieniach publicz- nych, (zgodnie z  FinansePublU). Wydatki strukturalne.indd XV Wydatki strukturalne.indd XV 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 XV Wydatki strukturalne.indd XVI Wydatki strukturalne.indd XVI 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 1 Komentarze i  wyjaśnienia w  zakresie wydatków strukturalnych 1.1. Cel ustalania wydatków strukturalnych Realizacja polityki rozwoju Polski opiera się zarówno na środkach krajowych, które zosta- ną scharakteryzowane w  dalszej części, jak i  środkach pochodzących m.in. z  Unii Europej- skiej określanymi aktualnie jako środki europejskie, jeśli stanowią środki wydzielonego budżetu środków europejskich. W ramach rozliczeń z  UE nałożono na nasz kraj pewne obowiązki, dotyczące wysokości udziału krajowych środków publicznych w  strukturze fi - nansowania różnych obszarów działalności. Przełożyło się to na przyjęcie określeń: fundu- sze strukturalne – dla środków pochodzących z  UE oraz wydatki strukturalne – dla środ- ków krajowych przeznaczonych na cele określone kategoriami interwencji. Wyodrębnienie wydatków strukturalnych wynika z  potrzeby identyfi kacji wydatków o  charakterze struk- turalnym, ponoszonych przez jednostki sektora fi nansów publicznych. Mają one duże znaczenie przy ocenie spełnienia zasady dodatkowości określonej w art. 75 RR(WE)1083. W związku z  tym, że to rozporządzenie dotyczy środków EFRR, EFS i  FS, nie wszystkie krajowe źródła fi nansowania będą „skojarzone” z  wydatkami w  ramach rozdysponowania środków z  wymienionych funduszy. Stąd wniosek, że nie każdy wydatek z  krajowych środ- ków publicznych stanowi wydatek strukturalny. Sporządzanie sprawozdania Rb-WSa lub Rb-WSb ma na celu umożliwienie wykazania wysokości krajowych środków publicznych przy realizacji różnorodnych projektów, w  ramach przyjętych krajowych i  regionalnych programów operacyjnych, bowiem jako kraj jesteśmy zobowiązani wykazać, w  jakim stopniu fi nansujemy z  własnych środków te projekty. Wynika to głównie z  faktu, że w  okresie programowania 2007–2013, większość środków z  UE to środki na dofi nansowanie. 1 Wydatki strukturalne.indd 1 Wydatki strukturalne.indd 1 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 Komentarze i  wyjaśnienia w  zakresie wydatków strukturalnych Upraszczając mamy udowodnić (jako kraj) Komisji Europejskiej, że poziom wydatków utrzymany jest na poziomie nie mniejszym niż przed przystąpieniem do UE. Warto zapoznać się z krótką charakterystyką poszczególnych funduszy, które odnoszą się do celów strukturalnych, aby w ramach ponoszonych wydatków móc właściwie te cele ustalić. Fundusz Spójności (Cohesion Fund) – ustala po zmianach rozporządzenie Rady (WE) Nr 1084/2006 z 11.7.2006 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Spójności. Celem podsta- wowym funkcjonowania tego funduszu jest wzmocnienie spójności ekonomicznej i  społecznej Wspólnoty Europejskiej. Środki tego funduszu mają być przeznaczone na duże projekty, które mają znaczenie strategiczne i jest wdrażany na poziomie wybra- nych państw. Formą realizacji są programy operacyjne na poziomie kraju. Główne wy- datki mają dotyczyć: 1) transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), 2) zapobiegania różnorodnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego, na cele zwią- zane z ochroną środowiska, portu kolejowego i rzecznego. 3) wspierania rozwoju innych form transportu, ze szczególnym uwzględnieniem trans- W obszarze tego funduszu mogą wystąpić wydatki strukturalne w takich obszarach te- matycznych jak: IX, X, XI, XII, XIV. Fundusze strukturalne (Structural Funds) – fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej (Rozporządzenie Rady Nr 1260 z 21.6.1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, Dz.U. WE Nr OJ L 161 z 1999 r.), umożliwiające po- moc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwen- cji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Dla celów ustalania wydat- ków strukturalnych, w obszarze naszego zainteresowania, będą dwa z nich: 1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.7.1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz.U. WE Nr L 213 z 13.8.1999 r., s. 1), 2) Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.7.1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, Dz.U. WE Nr L 213 z 13.8.1999 r., s. 5). Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – działania podejmowane w ramach tego funduszu, mają być związane z  zapewnieniem spójności zarówno gospodarczej, jak i społecznej poprzez niwelowanie dysproporcji między regionami. Zwraca uwagę na in- nowacyjne rozwiązania, w  celu zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów. Środki z funduszu są przeznaczane na: 1) inwestycje, których zadaniem jest tworzenie i ochrona miejsc pracy zarówno w mi- kro, małych i średnich przedsiębiorstwach, 2 Wydatki strukturalne.indd 2 Wydatki strukturalne.indd 2 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25 Organizacja gospodarki fi nansowej a  wydatki strukturalne 2) inwestycje infrastrukturalne, 3) tworzenie i rozwijanie tzw. instrumentów fi nansowania, zarówno w formie funduszy pożyczkowych, jak również gwarancyjnych, czy rozwoju lokalnego itp., 4) szeroko pojętą pomoc techniczną. W obszarze tego funduszu mogą wystąpić wydatki strukturalne w takich obszarach te- matycznych jak: I, II, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII, XIV. Europejski Fundusz Społeczny – program koncentruje się na  wsparciu następujących obszarów: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i sku- tecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządze- nia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce, który jest fi nansowany w 85 ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 ze środków krajowych. W obszarze tego funduszu mogą wystąpić wydatki strukturalne w takich obszarach te- matycznych jak: VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 1.2. Organizacja gospodarki fi nansowej a  wydatki strukturalne Najważniejszym dokumentem każdej jednostki sektora fi nansów publicznych, niezależ- nie od jej formy organizacyjno-prawnej, o czym często się zapomina, jest statut. Należy zdać sobie sprawę z  faktu, że to statut jednostki sektora fi nansów publicznych określa jakie zadania realizuje jednostka, a  nie plan fi nansowy. Jest jednocześnie podstawowym aktem świadczącym o  legalności wydatków, szczególnie tych, które nie stanowią obo- wiązku poniesienia, lecz wynikają z  nałożonych zadań. To poprzez nadanie statutu orga- ny stanowiące jednostek samorządu terytorialnego określają „ramy działania” jednostki. Wyznacznikiem legalności tzn. prawidłowości wydatku, w tym strukturalnego, w  zakre- sie zgodności z  prawem, są bezpośrednio: przepisy prawa oraz statut. Obowiązek posiadania statutu przez jednostki budżetowe wynika z art. 11 ust. 2 Finanse- PublU1 (jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w  szczególności jej nazwę, siedzibę i  przedmiot działalności, w  tym działalności podstawowej). Pozostałe jednostki sektora fi nansów publicznych muszą również posiadać statuty, co wynika z  prze- pisów regulujących istnienie poszczególnych ich rodzajów. 1 Tworząc jednostkę budżetową, odpowiedni organ nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd – art. 12 ust. 2 nFinansePublU. 3 Wydatki strukturalne.indd 3 Wydatki strukturalne.indd 3 2010-09-07 08:31:25 2010-09-07 08:31:25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wydatki strukturalne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: