Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00391 006865 20582888 na godz. na dobę w sumie
Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy - ebook/pdf
Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 412
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9045-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

,,Opracowania zawarte w książce podejmują bardzo szerokie spektrum problemów dotyczących wykładni prawa: od kwestii o charakterze teoretycznym i metodologicznym, przez kwestie aksjologicznych podstaw procesu interpretacji i dyrektyw interpretacyjnych, aż po kwestie systemowe i bardziej konkretne – związane z problematyką wykładni w ramach poszczególnych dogmatyk prawa czy nawet instytucji prawnych. Zamieszczone w monografii artykuły zawierają wiele interesujących wniosków i spostrzeżeń o charakterze teoretycznym, filozoficznym, aksjologicznym i praktycznym. Atrakcyjność książki wynika z jej wielopłaszczyznowego charakteru oraz faktu, że w ramach określonych płaszczyzn analizowane zagadnienia wzajemnie się przeplatają i są ze sobą powiązane. Podkreślenia wymaga waga pomysłu badawczego i konsekwencja w jego realizacji, jak również ważkość przedstawionych tez teoretycznych i dogmatycznych.'.

Fragment recenzji wydawniczej dr hab. Bartosza Liżewskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Wykładnia praWa Tradycja i perspekTyWy Redakcja MikołaJ  HeRMann  SebaStian  Sykuna Wydawnictwo C.H.beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIKOŁAJ HERMANN/SEBASTIAN SYKUNA • WYKŁADNIA PRAWA. TRADYCJA I PERSPEKTYWY Polecamy nasze najnowsze publikacje: K. Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM J. Hasiewicz SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH W POLSCE B. Kucia FORMA TESAMENTU W SYSTEMACH COMMON LAW K. Sawczuk-Skibińska ROZKŁAD POŻYCIA A MOŻLIWOŚĆ POJEDNANIA MAŁŻONKÓW W PROCESIE O ROZWÓD T. Ziński DOMNIEMANIE KONSTYTUCYJNOŚCI USTAW W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI G. Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl WYKŁADNIA PRAWA TRADYCJA I PERSPEKTYWY Redakcja MIKOŁAJ HERMANN SEBASTIAN SYKUNA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Aneta Flisek Recenzent: dr hab. Bartosz Liżewski Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Gdański. © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9044-4 ISBN e-book 978-83-255-9045-1 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Rozdział I. O granicach wykładni prawa w kontekście sporu o relacje między sprawiedliwością (δικαιοσύνη) i prawością (ἐπιείκεια) (Wojciech Załuski) ............................................................................................... § 1. Aksjologiczny kontekst wyznaczania granic wykładni prawa ............ § 2. Sprawiedliwość formalna a prawość ...................................................... I. Relacje pojęciowe między sprawiedliwością formalną i prawością ......................................................................................... II. Problem hierarchii między sprawiedliwością formalną i prawością ......................................................................................... § 3. Wizje człowieka: ograniczona i nieograniczona ................................... § 4. Konkluzje .................................................................................................... Rozdział II. Wykładnia prawa w okresie transformacji ustrojowej (Michał Krotoszyński) .......................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany w systemie prawa ......... § 3. Wykładnia przepisów prawa pochodzących z okresu przedtranzycyjnego ................................................................................... I. Moment interpretacyjny późniejszy niż moment tranzycji ...... II. Moment interpretacyjny wcześniejszy niż moment tranzycji .. III. Inne przypadki stosowania wykładni adaptacyjnej .................... § 4. Wpływ transformacji ustrojowej na paradygmat wykładni prawa ... Rozdział III. Role wykładni prawa w procesie legitymizacji systemu prawa (Paweł Kokot) .......................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Problematyka legitymizacji systemu prawa .......................................... § 3. Szczególna sytuacja legitymizacyjna ...................................................... § 4. Role wykładni prawa w szczególnej sytuacji legitymizacyjnej ........... Rozdział IV. Racjonalność aksjologiczna prawodawcy jako założenie interpretacyjne (Jadwiga Potrzeszcz) .............................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... IX XI XV 1 1 3 3 9 13 16 19 19 21 24 25 29 34 34 39 39 40 45 47 53 53 V Spis treści § 2. Racjonalność aksjologiczna prawodawcy w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa .......................................................................................... § 3. Problematyczne kwestie ........................................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Kwestia racjonalności ...................................................................... III. Kwestia aksjologii ............................................................................ § 4. Warunki trafności założenia o racjonalności aksjologicznej prawodawcy ................................................................................................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział V. Kilka uwag o językowym aspekcie wykładni konstytucji (Sławomira Wronkowska) .................................................................................. Rozdział VI. Metody wykładni i inferencji zasad prawa (Marzena Kordela) ............................................................................................... Rozdział VII. Ujednoznacznianie treści norm prawnych w procesie wykładni prawa (Marek Smolak) .................................................................... Rozdział VIII. Uwagi o pragmatycznej roli definicji legalnych w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa (Maciej Dybowski) ................ Rozdział IX. Dwie próby operacjonalizacji derywacyjnej koncepcji wykładni prawa (Maurycy Zajęcki) ................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Derywacyjna koncepcja wykładni prawa jako zaawansowany program badawczy .................................................................................... I. Fazy rozwoju dyscyplin naukowych ............................................. II. Derywacyjna koncepcja wykładni prawa jako program zaawansowany .................................................................................. III. Próba integracji polskich koncepcji wykładni prawa ................ IV. Elementy rekonstrukcyjne i optymalizacyjne w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa .............................................................. § 3. Próba operacjonalizacji modelu wykładni prawa K. Płeszki .............. I. Roszczenie koncepcji derywacyjnej do uniwersalności ............. II. Krytyka sformułowana przez K. Płeszkę ...................................... III. Parafraza z zastosowaniem idei proto-aproksymacji ................. § 4. Próba operacjonalizacji modelu wykładni prawa L. Leszczyńskiego .. I. Zarys rekonstrukcji .......................................................................... II. Parafraza z zastosowaniem idei (dez)agregacji ........................... III. Reguły redukcji ................................................................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział X. Zbieg przepisów prawnych jako problem interpretacyjny (Mikołaj Hermann) ............................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... VI 55 57 57 59 65 68 72 73 89 101 115 131 131 133 133 135 137 139 141 141 144 146 151 153 154 161 163 167 167 Spis treści § 2. Derywacyjna koncepcja wykładni jako punkt wyjścia rozważań o zbiegu przepisów prawnych ................................................................. § 3. Zbieg przepisów prawnych ...................................................................... § 4. Niekolizyjny zbieg przepisów prawnych ............................................... § 5. Kolizyjny zbieg przepisów prawnych .................................................... § 6. Quasi-kolizyjny zbieg przepisów prawnych .......................................... § 7. Zbieg pozorny a modyfikacja przepisu centralnego ............................ Rozdział XI. Perspektywy rozwinięcia normatywnego ujęcia wykładni funkcjonalnej (Olgierd Bogucki) ...................................................................... Rozdział XII. Wykładnia antropologiczna bioprawa – gdy Rubikon bezczynności ustawodawcy zostaje przekroczony (Oktawian Nawrot) .. Rozdział XIII. Zasada niezawisłości sędziów a wykładnia prawa (Anna Machnikowska) ........................................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Władza sędziego w procesie wykładni prawa ....................................... § 3. Wykładnia prawa a zasady niezawisłości i niezależności sędziego .... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XIV. Sądowy dyskurs interpretacyjny dotyczący wykładni rozszerzającej (Maciej Wojciechowski) ........................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Elementy sądowego dyskursu interpretacyjnego dotyczącego wykładni rozszerzającej ............................................................................ § 3. Wykładnia rozszerzająca/zwężająca w kontekście kulturowym ........ § 4. Kilka uwag metodologicznych z zakresu analizy orzecznictwa ......... § 5. Problemy teoretycznoprawne a praktyczne problemy z dokonywaniem wykładni rozszerzającej ............................................. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział XV. Argument słuszności w wykładni przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk- Sadowski) .............................................................................................................. Rozdział XVI. O swoistościach wykładni układów zbiorowych pracy (Jakub Stelina, Jakub Szmit) .............................................................................. Rozdział XVII. Wykładnia umów międzynarodowych dotyczących własności intelektualnej w praktyce orzeczniczej Światowej Organizacji Handlu (Maciej Barczewski, Małgorzata Głódkowska) ........... 169 173 183 192 196 199 205 221 237 237 244 259 273 275 275 280 284 286 289 293 295 311 327 VII Spis treści Rozdział XVIII. O problemie z wykładnią operatywną na przykładzie stosowania przepisów karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Marek Skwarcow, Sebastian Sykuna) ....................................... Rozdział XIX. Etyka wykładni prawa? Uwagi na tle książki Susanny Lindroos-Hovinheimo pt. Justice and the Ethics of Legal Interpretation (Paweł Skuczyński) .................................................................. 343 357 VIII Przedmowa Wykładnia prawa stanowi niewątpliwie jedno z centralnych zagadnień podejmo- wanych w naukach prawnych, w szczególności w teorii i filozofii prawa. Przyjmowane w kulturze prawnej reguły interpretowania przepisów prawnych współdecydują o treści norm obowiązujących w określonych państwach, a tym samym współkonstytuują po- szczególne systemy prawne. Z tego względu zmiana w zespole akceptowanych dyrektyw wykładni, ewolucyjna bądź rewolucyjna, powoduje, że nawet bez dokonania formal- nych modyfikacji regulacji prawnych może dojść do istotnych przeobrażeń w prawie. Nie bez znaczenia jest tu również fakt, że stabilizacja reguł interpretacyjnych, staranne ich uporządkowanie i możliwie daleko posunięta precyzacja zapewniają bądź przynaj- mniej ułatwiają zachowanie jednolitości w stosowaniu nawet niejednoznacznych prze- pisów prawnych, co sprzyja realizacji takich wartości jak pewność prawa czy równość traktowania jego podmiotów. Z kolei rozchwianie omawianych reguł lub – co znacznie gorsze – świadome ich ignorowanie prowadzi do arbitralności podejmowanych roz- strzygnięć, a w sytuacjach skrajnych nawet do chaosu prawnego. Dodajmy jeszcze, że z praktycznego punktu widzenia nie sposób kwestionować, iż znajomość dyrektyw wy- kładni i umiejętność ich aplikacji jest podstawowym warunkiem właściwej realizacji przez prawnika jego roli w społeczeństwie. Przywołane okoliczności w pełni uzasadniają kontynuowanie studiów nad zagad- nieniem interpretacji prawa. Należy bowiem zauważyć, że w polskiej nauce prawa mamy do czynienia z bogactwem różnorodnych koncepcji wykładni, przede wszyst- kim należących do nurtu analitycznego. Nie oznacza to jednak, że wszystkie występu- jące w tym zakresie problemy badawcze zostały już rozstrzygnięte. Z jednej strony, ko- nieczna wydaje się jeszcze bardziej pogłębiona analiza istniejących reguł, zasad i argu- mentów interpretacyjnych, ich uzasadnienia czy praktyki stosowania, z drugiej zaś – niezbędne okazuje się poszukiwanie i wytyczanie nowych kierunków refleksji nauko- wej. Zawarte w książce opracowania realizują oba wskazane zadania, co uzasadniało odwołanie się w jej podtytule zarówno do znakomitych rodzimych tradycji badań nad wykładnią prawa, jak i do perspektyw dalszego rozwoju doktryny w tym obszarze. Oddawana do rąk Czytelnika publikacja nie ma charakteru systemowego, a tym samym nie obejmuje całokształtu problematyki interpretacyjnej. Zaproszeni przez nas do współpracy Autorzy – osoby o uznanej pozycji naukowej, nierzadko z bogatym do- świadczeniem praktycznym – poruszyli w ramach swoich artykułów szerokie spektrum różnorodnych zagadnień dotyczących wykładni prawa, związanych z ich własnymi za- interesowaniami badawczymi. Zamieszczone w książce teksty pisane były w zdecydo- wanej większości z perspektywy teorii bądź filozofii prawa, chociaż występują w niej IX Przedmowa również opracowania zorientowane dogmatycznoprawnie, ukazujące, jak ustalenia teo- retyczne lub filozoficzne przekładają się czy funkcjonują w rzeczywistości prawnej. Poznań – Gdańsk, listopad 2016 r. Mikołaj Hermann Sebastian Sykuna X Wykaz skrótów 1. Akty prawne DostInfPU ...................................... ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- blicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) dyrektywa 2006/112/WE .............. dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto- ści dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) nego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749) KSCU .............................................. ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623) KWPT ............................................. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporzą- dzona w Wiedniu z 23.5.1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) NarkU ............................................. ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma- nii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) Porozumienie TRIPS .................... Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Ri- ghts — TRIPS) (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) SądNajU .......................................... ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1254) XI szósta dyrektywa Rady ................. Wykaz skrótów szósta dyrektywa Rady z 17.5.1977 r. w sprawie har- monizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.Urz. WE L 145 z 13.6.1977 r., s. 1 ze zm.) – akt nieobowiązujący 2. Organy, organizacje, instytucje ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka KPM ................................................ Komisja Prawa Międzynarodowego MTS ................................................. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych PTB .................................................. Polskie Towarzystwo Bioetyczne SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TS ..................................................... Trybunał Sprawiedliwości (od 1.12.2009 r. – TSUE) TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WTO ............................................... World Trade Organization (Światowa Organizacja Handlu) 3. Czasopisma, publikatory AUL FI ............................................ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica AUWr .............................................. Acta Univeritatis Wratislaviensis BSN .................................................. Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze GSP-PO ........................................... Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic- twa KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. ................................................. Monitor Polski MoP ................................................. Monitor Prawniczy MPPr ............................................... Monitor Prawa Pracy OSAB ............................................... Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych XII OSNCK ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej OSNCPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wykaz skrótów i Izby Karnej Wojskowa ria A OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – se- Pal. ................................................... Palestra PiM .................................................. Prawo i Medycyna PiP ................................................... Państwo i Prawo PiZS ................................................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL ..................................................... Przegląd Legislacyjny Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo Prz. Sejm. ........................................ Przegląd Sejmowy PS ..................................................... Przegląd Sądowy RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SF ..................................................... Studia Filozoficzne SI ...................................................... Studia Iuridica SP ..................................................... Studia Prawnicze SPP ................................................... Studia Prawa Prywatnego Zb. Orz. ........................................... Zbiór Orzecznictwa ETS ZNSA ............................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne skróty Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw n. ...................................................... następny (-a, -e) Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie s. ....................................................... t.j. ..................................................... UE .................................................... Unia Europejska w zw. ............................................... w związku z. ....................................................... zeszyt strona tekst jednolity XIII Wykaz literatury F.M. Abbott, The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Ligh- ting the Dark Corner at the WTO, Journal of International Economic Law 2002, Nr 5 R. Alexy, A Theory of Legal Argumentation. The Theory of Rational Discourse as The- ory of Legal Justification, Oksford 1989 R. Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, Fryburg–Monachium 1992 R. Alexy, O pojęciu i naturze prawa. Wykład im. Leona Petrażyckiego, Wydział Prawa i Administracji UW, 19 maja 2006 – On the concept and the nature of law: lecture in Honour of Leon Petrażycki, Faculty of Law and Administration University of Warsaw, 19 May 2006, Warszawa 2006 R. Alexy, On the Structure of Legal Principles, Ratio Juris 2000, Nr 3 R. Alexy, Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010 R. Andorno, Principles of international biolaw. Seeking common ground at the inter- section of bioethics and human rights, Bruksela 2013 J. Andreoni, R. D. Madoff, The Role of Judicial Discretion in Dispute Settlement, Boston College Law School Legal Studies Research Paper 2008 Ch. Arup, TRIPS as competitive and cooperative interpretation, [w:] J. Malbon, Ch. Lawson (red.), Interpreting and Implementing the TRIPS Agreement – Is It Fair?, Cheltenham 2008 Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982 Arystoteles, Polityka, Warszawa 2007 M. Barczewski, Kogo nie stać na zdrowie, [w:] J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008 M. Barczewski, Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a do- stęp do produktów leczniczych, Warszawa 2013 M. Barczewski, Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Warszawa J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu (WTO), Kra- 2007 ków 1996 A. Bator, Uniwersalny charakter teorii wykładni prawa w związku z podziałem na prawo publiczne i prywatne, [w:] P. Kaczmarek (red.), Z zagadnień teorii i fi- lozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Wrocław 2009 K. Bayertz (red.), Sanctity of life and human dignity, Dordrecht 1996 D. Beyleveld, R. Brownsword, Human dignity in bioethics and biolaw, Oksford 2001 XV Wykaz literatury A. Bielska-Brodziak, Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podat- kowego, Warszawa 2009 A. Bielska-Brodziak, Kłopoty z definicjami legalnymi, [w:] O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008 G. Bieniek., Komentarz do art. 401, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywil- nego, t. 1, Komentarz do artykułów 1–505, Warszawa 2006 S. Blackburn, Racjonalność instrumentalna, [w:] S. Blackburn, Oksfordzki słownik filo- zoficzny, red. nauk. J. Woleński, Warszawa 1998 I. Bogucka, S. Bogucki, O derogacji i pojęciach pokrewnych, PiP 1992, z. 6 O. Bogucki, Odtwarzanie celów i innych wartości z tekstu prawnego, [w:] A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profe- sora Macieja Zielińskiego, Szczecin 2010 O. Bogucki, Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy są- downiczej, Szczecin 2011 O. Bogucki, M. Zieliński, Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie Trybu- nału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] L. K. Paprzycki i in.(red.), Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne. Konferencja Sędziów Izby Karnej, Izby Wojskowej oraz Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, (Raj- gród–Wilno, 2008), Warszawa 2008 O. Bogucki, M. Zieliński, Zasady prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa, [w:] P. Wi- liński (red.), System Prawa Karnego Procesowego, t. III, cz. 1, Zasady procesu kar- nego, Warszawa 2014 A. du Bois-Pedain, Transitional Amnesty in South Africa, Cambridge 2007 T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008 T. Bojarski, Typizacja przestępstw i zasada nullum crimen sine lege (wybrane zagad- nienia), Annales UMCS 1977, t. XXIV H. Borgosz, Decyzje racjonalne, Studia Nauk Politycznych 1987, Nr 4 M. Borkowska-Nowak, Racjonalność decyzji politycznych. Utarte ścieżki i nowe pomy- sły, Lublin 2012 2003 M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki (red.), Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, Kraków M. Borucka-Arctowa, Społeczne funkcje prawa formułowane w doktrynie, ustawodaw- stwie i orzecznictwie, [w:] M. Borucka-Arctowa (red.), Społeczne poglądy na funk- cje prawa, Wrocław 1982 E.-W. Böckenförde, Prawo i wartości. O krytyce idei aksjologicznego ugruntowania prawa, Znak 1992, Nr 11 R. B. Brandom, Reference Explained Away. Anaphoric Reference and Indirect Descrip- tion, The Journal of Philosophy 1984, t. 81, z. 9 B. Brożek, Derywacyjna koncepcja wykładni z perspektywy logicznej, RPEiS 2006, z. 1 B. Brożek, Poza interpretację. Odpowiedź Jerzemu Stelmachowi, Forum Prawnicze 2011, Nr 2 XVI Wykaz literatury W. Brugger, Dignity, Rights, and Legal Philosophy within the Anthropological Cross of Decision – Making, German Law Journal 2008, t. 9, Nr 10 B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1997 T. Buksiński, Prawo a władza polityczna, Poznań 2009 N. P. de Carvalho, The TRIPS Regime of Patent Rights, Nowy Jork 2010 K. M. Cern, B. Wojciechowski, O koniecznych związkach między dyskursem prawnym a moralnym, Principia 2011, t. LIV– LV A. Choduń, Lex specialis i lex generalis a przepisy modyfikujące, [w:] A. Choduń, S. Cze- pita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Ma- cieja Zielińskiego, Szczecin 2010 A. Choduń, Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007 A. Choduń, M. Zieliński, Aspekty granic wykładni prawa, [w:] W. Miemiec (red.), Stano- wienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Wrocław 2009 A. Choduń, M. Zieliński, Interpretacyjna rola wstępów aktów prawnych, [w:] J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Szczecin–Jarocin 2011 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984 szawa 2006 J. Crawford, I. Brownlie’s Principles of Public International Law, Oksford 1979 B. Cudowski, Charakter prawny porozumień zbiorowych, PiP 1998, z. 8 D. Czajka, Teoria sądzenia. Część II. Logiczno-funkcjonalna wykładnia prawa, War- A. Czarnota, Dylematy sprawiedliwości okresu przejściowego. Próba socjolo- giczno-prawnej analizy, Prawo i Więź 2012, Nr 1 S. Czarnowski, „Góra” i „dół” w systemie kierunków sakralnych, [w:] S. Czarnowski, Wybór pism socjologicznych, Warszawa 1982 S. Czepita, Derywacyjna koncepcja wykładni prawa a zagadnienie otwartej tekstowości pojęć prawnych, [w:] A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspól- nego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Szczecin 2010 S. Czepita, Reguły konstrukcji systemu prawnego a prawotwórstwo, RPEiS 1994, z. 4 S. Czepita, Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996 S. Czepita, S. Wronkowska, M. Zieliński, Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa, PiP 2013, z. 2 S. Dąbrowski, Władza sądownicza – definicja, funkcja, atrybuty, [w:] R. Piotrow- ski (red.), Pozycja ustrojowa sędziego, Warszawa 2015 R. Dębski (red.), System Prawa Karnego, t. 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowie- dzialności, Warszawa 2013 XVII Wykaz literatury G.B. Dinwoodie, R. Dreyfuss, International Intellectual Property Law and the Public Domain of Science, Journal of International Economic Law 2004, Nr 7 K. Doliwa, Dobra wiara jako wyrażenie języka prawnego, MoP 2008, Nr 6 W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, H–K, Warszawa 1964 E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999 R. Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge 1985 R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998 R. Dworkin, Imperium prawa, Warszawa 2006 R. Dworkin, The Model of Rules, [w:] J. Feinberg, H. Gross (red.), Philosophy of Law, Belmont, California 1980 K. Dybowski, Autopoiesis prawa, [w:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998 M. Dybowski, Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa, RPEiS 2001, z. 3 M. Dybowski, Uwagi o możliwości stworzenia nowego modelu władzy sądowniczej, [w:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010 A. Dyrda, Konwencja u podstaw prawa. Kontrowersje pozytywizmu prawniczego, War- D. Dyzenhaus, Judging the Judges, Judging Ourselves. Truth, Reconciliation and the Apartheid Legal Order, Oksford 1998 A. Dziadzio, D. Malec, Historia prawa. Prawo karne w świetle źródeł, Kraków 1997 K. Działocha, Państwo prawne w warunkach zmian zasadniczych systemu prawa RP, W. Dziedziak, O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958 T.O. Elias, The Modern Law of Treaties, Nowy Jork 1974 J. Elster, Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective, Cambridge T. Ereciński, Zasada iura novit curia w międzynarodowym postępowaniu cywilnym, T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do kodeksu postępowania cywil- nego, cz. 1, t. 1, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2001 C. Farrelly, L. B. Solum (red.), Virtue Jurisprudence, Nowy Jork 2008 S. Filipowicz, Posłowie, [w:] A. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007 L. Florek, Umowny charakter układu zbiorowego pracy, PiP 1997, z. 7 L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010 L. Florek, Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, PiZS 1997, Nr 11 N. M. Ford, Kiedy powstałem? Problem początku jednostki ludzkiej w historii, filozofii i w nauce, Warszawa 1995 M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 2007 szawa 2013 PiP 1992, z. 1 2015. 2004 SI 1976, Nr 5 XVIII Wykaz literatury K. Frieske, Socjologia prawa, Warszawa–Poznań 2001 F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków D. Galligan, Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion, Oksford 1986 K. Gamharter, Access to Affordable Medicines: Developing Responses under the TRIPS Agreement and EC Law, Wiedeń–Nowy Jork 2004 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1999 L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, Warszawa L. Garlicki, Aksjologiczne podstawy reinterpretacji konstytucji, [w:] M. Zubik (red.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19–21 czerwca 2009 r., Warszawa 2010 T. Gizbert-Studnicki, Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, [w:] A. Choduń, S. Cze- pita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Ma- cieja Zielińskiego, Szczecin 2010 T. Gizbert-Studnicki, Teoria wykładni Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1995 T. Gizbert-Studnicki, Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków 2004 1999 1978 T. Gizbert-Studnicki, Wykładnia celowościowa, SP 1985, Nr 3–4 T. Gizbert-Studnicki, Wykładnia celowościowa z perspektywy normatywnej, [w:] K. Bu- dziło (red.), Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2011–2012, Warszawa 2014 T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawne, PiP 1988, z. 3 M. Golecki, Odtwarzać normę prawną, interpretować ją, czy twórczo stosować prawo – rola sądu w oczekiwaniach społecznych, [w:] P. Banasik (red.), Wymiar sprawie- dliwości w dobie oczekiwań społecznych, cz. 1, Prawo, Warszawa 2015 A. Gomułowicz, Moralność podatkowa – uwarunkowania i zasadnicze dylematy, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003 K. Gonera, E. Łętowska, Artykuł 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce sądo- wej, PiP 2003, z. 9 A. Grabowski, Teoria konstytucyjnego państwa prawa i jej wpływ na argumentację prawniczą, [w:] M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, Białystok 2014 A. Grabowski, B. Naleziński, Kłopoty z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kra- ków 2001 P. Grabowski, M. Hermann, O normatywnym charakterze przepisów o wejściu w życie, PiP 2006, z. 9 A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: