Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 007949 21003380 na godz. na dobę w sumie
Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej) - ebook/pdf
Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 161
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9229-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> chemia
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
 Skrypt zawiera materiał pomocniczy dla studentów I rok kierunku biologia i biotechnologia do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej prowadzonych na tych kierunkach. Przedstawienie niektórych tematów może być przydatne także dla studentów chemii.
Tematyka skryptu dotyczy: budowy atomu, układu okresowego, wiązań chemicznych, równowagi w roztworach, analizy jakościowej kationów, analiza jakościowej anionów, równowagi kwasowo-zasadowej, analizy ilościowej i alkacymetrii (analizy miareczkowej, wskaźników w alkacymetrii, krzywych miareczkowania mocnych kwasów zasadą i na odwrót ‒ słabej zasady mocnym kwasem, doboru wskaźnika alkacymetrycznego, oznaczenia wodorotlenku sodowego i węglanu sodowego), reakcji redoks (potencjałów redoks, przykładu elektrody wodorowej, szeregu napięciowego metali, równowagi reakcji redoks, reakcji zahamowanych, amfoterycznych substancji redoks, wpływu środowiska na reakcje redoks, wpływu kompleksowania na reakcje redoks, krzywych miareczkowania redoks, wskaźników redoks), potencjometrii, kolorymetrii, kompleksometrii, nazewnictwa i izomerii związków kompleksowych.
Dodatkiem do całości są podstawowe wiadomości o logarytmach: pojęcie logarytmu, jego własności i zapis szczególny logarytmów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA „FOLIA CHIMICA” Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak RECENZENT Edward Szłyk OKŁADKĘ PROJEKTOWAŁA Barbara Grzejszczak © Copyright by Piotr Seliger, 2010 Wydrukowano z dostarczonych do Wydawnictwa UŁ gotowych materiałów Wydanie I (dodruk). W.04726.13.0.S ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-430-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-229-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Budowa atomu i układ okresowy 3. Wiązanie chemiczne 4. Równowagi w roztworach 5. Analiza jakościowa kationów 6. Analiza jakościowa anionów 7. Równowagi kwasowo-zasadowe 8. Analiza ilościowa – wstęp i alkacymetria 9. Reakcje redoks 10. Potencjometria 11. Kolorymetria 12. Kompleksometria 13. Nazewnictwo i izomeria związków kompleksowych 14. Dodatek – logarytmy 15. Literatura 5 21 31 43 63 77 83 101 113 125 133 141 151 159 161 Słowo wstępne Skrypt ten został pomyślany jako materiał pomocniczy dla studentów I rok kierunku biologia i biotechnologia do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej prowadzonych na tych kierunkach. Z moich obserwacji wynika, Ŝe przedstawienie niektórych tematów moŜe być przydatne takŜe dla studentów chemii, przy czym zwracam uwagę, iŜ materiał zawarty w tym skrypcie jest bardzo okrojony i nie obejmuje wszystkich zagadnień wymaganych na kierunku chemia. Ilość godzin wykładów w porównaniu z ilością materiału obowiązującym w minimum programowym sprawia, Ŝe aby został on zrealizowany, wykłady muszą być prowadzone w dość duŜym tempie, co z kolei powodowało błędy lub duŜe luki w notatkach studenckich. Mam nadzieję, Ŝe wraz z tym skryptem studenci będą mogli bardziej skoncentrować się na tłumaczonych zagadnieniach i na zrozumieniu omawianych tematów. Proszę nie traktować tego podręcznika jako substytut wykładów lecz jedynie jako pomoc do nich, gdyŜ część zagadnień omawianych na wykładach nie znalazła się w tych materiałach. Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 5 e n i e d z W p r o w a Wprowadzenie • Chemia - nauka zajmująca się materią… • Materia - Wszystko co posiada masę i zajmuje jakieś miejsce w przestrzeni – Stół – Kreda – A powietrze? • TeŜ jest materią. •• GazGaz Trzy stany materii – nie posiada zdefiniowanego kształtu i objętości – wypełnia jakiekolwiek naczynie do którego jest wpuszczone – daje się wysoce spręŜać •• CieczCiecz – nie ma zdefiniowanego kształtu ale ma zdefiniowaną objętość – daje się nieznacznie kompresować •• CiaCiałłoo stastałłee – posiada zdefiniowany kształt i objętość – w zasadzie nie ulega kompresji _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 6 Materia • Właściwości chemiczne - przemiany chemiczne jakim moŜe ulec materia – łatwopalny? Łatwo reaguje z tlenem? • Właściwości fizyczne: takie które nie są związane z przemianą chemiczną – kolor, gęstość, stan skupienia itd. ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Sklasyfikujmy rodzaj przemiany: ________________________________ Topnienie masła Spalanie drewna Schładzanie piwa Gotowanie wody Rdzewienie gwoździ Trawienie poŜywienia Główne działy chemii • Chemia nieorganiczna • Chemia organiczna • Chemia analityczna • Chemia fizyczna • Chemia teoretyczna • Biochemia ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 7 Troszkę matematyki 2 + 2 = Zapis wykładniczy • Zazwyczaj mając do czynienia z bardzo duŜymi lub bardzo małymi liczbami przedstawiamy je w postaci potęgi 10 Przykłady: 0.00005 zapisujemy jako 5 x 10-5 4,000,000 zapisujemy jako 4 x 106 Uwaga: ujemny wykładnik oznacza Ŝe liczba jest mniejsza od 1!!! Cyfry znaczące • Nie kaŜdej cyfrze jaką odczytamy z kalkulatora naleŜy wierzyć • KaŜdy pomiar obarczony jest jakimś błędem, czyli obliczenia kalkulatorem równieŜ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 8 Cyfry znaczące Cyfry znaczące - wszystkie cyfry w liczbie przedstawiające jakąś daną bądź wynik, które są pewne plus jedna cyfra niepewna. Copyrig ht © 2001 The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required f or reproduction or display. • Dla przykładu, jeśli weźmiemy jakieś pudełko i zmierzymy jego długość, wysokość i szerokość - moŜemy obliczyć jego objętość: Długość: 12.30 cm Szerokość: 3.17 cm Wysokość: 0.22 cm Objętość = 12.30cm x 3.17cm x 0.22cm = 8.57802 cm3 Jak zaokrąglić? = 8.58? = 8.6? 8.57802? Rozpoznawanie cyfr znaczących • Wszystkie cyfry róŜne od zera są znaczące • 2.37 posiada 3 cyfry znaczące • Liczba cyfr znaczących jest niezaleŜna od pozycji przecinka dziesiętnego • 365.7, 36.57 czy 3.657 posiadają 4 cyfry znaczące • Zera umieszczone pomiędzy niezerowymi cyframi są równieŜ znaczące • 7205 posiada 4 cyfry znaczące ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 9 • Zera na końcu liczby są cyframi znaczącymi jeśli liczba posiada przecinek. • 3.8000 posiada 5 cyfr znaczących • Zera na końcu liczby jeśli nie posiada ona przecinka , są niejednoznaczne • 3000. względem 3000 • Zera po lewej stronie od pierwszej cyfry róŜnej od zera nie są cyframi znaczącymi. • 0.00045 (zauwaŜmy: 4.5 x 10-4) Parę przykładów Ile cyfr znaczących znajduje się w tych przykładach? 200. 3109 600.4 0.001020 60.0330 NOTACJA NAUKOWA A CYFRY ZNACZĄCE • Często notację naukową uŜywa się do łatwiejszego określenia liczby cyfr znaczących. • Przykład: 7 600 = 7.6 x 1 000 = 7.6 x 103 0.0050 = 5.0 x 0.001 = 5.0 x 10-3 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 10 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ CYFRY ZNACZĄCE W WYNIKACH OBLICZEŃ I. Dodawanie i odejmowanie • Wynik obliczeń nie moŜe mieć więcej cyfr znaczących niŜ jakakolwiek z wielkości która została wzięta do obliczeń. • Przykład: 68.4 cm +1.03 cm 68.4 cm 1.03 cm 69.43 cm Poprawna odpowiedź cm II. MnoŜenie i dzielenie • Wynik nie moŜe być bardziej dokładny, niŜ najmniej dokładna z liczb wziętych do obliczeń. • Najmniej dokładną liczbą jest ta z najmniejszą liczbą cyfr znaczących. 7.3 × 187 .2 ⋅ × 10 2 67.12 10 − 4 = .2 14352995 × 7 kalkulator (na 10 ze) Która z liczb posiada najmniej cyfr znaczących? Tak więc poprawna odpowiedź to • W przypadku mnoŜenia czy dzielenia przez liczbę całkowitą lub liczbę dokładną niepewność wyniku jest określona przez wartość mierzoną Mamy podzielić 1.275 kg kiełbasy na 7 równych kawałków, ile powinien waŜyć 1 kawałek? Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 11 REGUŁY ZAOKRĄGLEŃ LICZB • Gdy cyfra którą chcemy odrzucić jest mniejsza od 5 wówczas nie zmieniamy poprzedzającej ją cyfry. • Gdy cyfra którą chcemy odrzucić jest równa 5 lub większa, wówczas poprzedzającą ją cyfrę zwiększamy o jednostkę • Zaokrąglij następującą liczbę do 3 cyfr znaczących: 3.34966 x 104 =3.35 x 104 Uwaga !!! • NaleŜy rozróŜniać wyniki pomiarów, które są zawsze niepewne i wyniki zliczania, które są dokładne 12 jajek 11 ilość jajek 13 POMIARY Na kaŜdy pomiar składają się dwie części wartość liczbowa ORAZ jednostka Musimy mieć obydwie części Np. Mam psa który waŜy 50 gramów? dekagramów? kilogramów? ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 12 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Podstawowe jednostki w systemie SI • długość • objętość • masa • czas metr (m) litr (L) i metr sześcienny (m3) kilogram (kg) sekunda (s) • temperatura • energia • liczność materii kelwin (K) i st. Celsjusza (oC) dŜul (J) i kaloria (cal) mol (mol) • PoniewaŜ stosujemy system metryczny który jest systemem dziesiętnym • 1 metr = 10 decymetrów = 100 centymetrów UŜywane przedrostki wskazują wykładnik do jakiego podniesiono liczbę 10 Częściej spotykane przedrostki metryczne Prefiks Postać dziesiętna Potęga tera (T) 1012 1 000 000 000 000. giga (G) mega (M) kilo (k) deka (da) decy (d) centy (c) mili (m) mikro (µ) nano (n) 109 106 103 101 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 1 000 000 000. 1 000 000. 1 000. 10. 0.1 0.01 0.001 0.000001 0.000000001 piko (p) 10-12 0.000000000001 Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 13 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Masa i cięŜar •• MasaMasa:: Ilość materii w obiekcie – masa jest niezaleŜna od miejsca wykonywania pomiaru •• CiCięŜęŜarar:: właściwość wszelkich obiektów mających masę wywołana grawitacją (przyciąganiem ziemskim) – zaleŜy od miejsca, zaleŜy od siły grawitacji w miejscu w którym go wyznaczamy •• Stosowane Stosowane jednostki jednostki masymasy:: – 1 kg = 1000g – 1 mg = 0.001g • Przy podawaniu mas obiektów naleŜy uŜywać odpowiednich skal: – Ładowność cięŜarówki podawana jest w tonach – Masę człowieka przedstawia się w kilogramach (US w funtach) – Masę spinacza biurowego podamy w gramach – Masa atomów? • Dla atomów, uŜywamy atomowej jednostki masy (a.j.m) 1 a.j.m. = 1.661 x 10-24 g • Długość - odległość między dwoma punktami – duŜe odległości mierzymy w km – odległości pomiędzy atomami mierzymy w nm. 1 nm = 10-9 m lub 1 Ǻ =10-10m • Objętość - przestrzeń zajmowana przez dany obiekt – litr to objętość jaką zajmuje 1000 g wody w 4 stopniach Celsjusza (oC) – 1 ml = 1/1000 l = 1 cm3 Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 14 Objętość: 1000 cm3 1000 mL 1 dm3 1 L Mililitr i centymetr sześcienny to to samo!!! 1 mL = 1 cm3 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Objętość: 1 cm3 1 mL Gęstość •• GGęęstostośćść:: stosunek masy do objętości d = m V d - gęstość m - masa V - objętość najczęściej stosowane jednostki to g/cm3 , g/mL w odniesieniu do cieczy i ciał stałych oraz g/dm3 , g/L w odniesieniu do gazów Przykład obliczania gęstości Jaka jest gęstość czystego spirytusu jeśli jego objętość 48.5 mL ma masę 39.1 g? Wynik podaj w g/mL Korzystając z równania: d = m/V ==== d ==== m V 39.1 g 48.5 mL ==== 0.806 g mL ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 15 CięŜar właściwy •• CiCięŜęŜarar wwłłaaśściwyciwy:: gęstość substancji porównana do gęstości wody jako standardu – poniewaŜ cięŜar właściwy jest stosunkiem dwóch gęstości, nie posiada więc jednostek (jest bezwymiarowy) • Często w słuŜbie zdrowia uŜywa się cieŜaru właściwego w przypadku badania próbek krwi czy moczu ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Przykład cięŜaru właściwego Gęstość miedzi w temperaturze 20°C wynosi 8.92 g/mL. Gęstość wody w tej samej temperaturze wynosi 1.00 g/mL. Jaki jest cięŜar właściwy miedzi? cięŜar właściwy = 8.920 g/mL 1.00 g/mL = 8.92 korek woda mosięŜna nakrętka ciekła rtęć ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 16 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Czas Jednostki ssąą takie •• Jednostki ukukłładadóóww takie same same dladla wszystkich wszystkich 60 s = 1 min 60 min = 1 godz = 1h Temperatura •• Fahrenheit (F): Stopieńń:: Stopie Fahrenheit (F): zdefiniowany przez ustalenie temperatury zamarzania wody na 32°C, a temperatury wrzenia wody na 212°C Celsjusz (C): temperatury zamarzania wody na 0°C, a temperatury wrzenia wody na 100°C (C): zdefiniowany przez ustalenie •• Celsjusz ° = F 9 5 ° + C 32 Temperatura Kelvin (182424--1907 1907)) •• Kelvin (18 • Skala Kelvina jest bardzo waŜną skalą gdyŜ jest ściśle związana z ruchem cząsteczkowym • Gdy zwiększa się szybkość drgań (ruchu) molekularnego temperatura Kelvina proporcjonalnie się zwiększa • Jeden w skali Kelvina jest równy jednemu stopniowi w skali Celsjusza Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 17 Temperatura ________________________________ ________________________________ •• Kelvin (K): Kelvin (K): zero w skali Kelvina jest najniŜszą z moŜliwych temperatur, zwaną teŜ zerem bezwzględnym – przeliczanie ze stopni Celsjusza K = °C + 273 – jeśli potrzebujemy bardziej precyzyjnego przelicznika : K = °C + 273.15 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ZaleŜności między jednostkami Jednostka Jednostka WartoWartośćść w w jednostkach jednostkach SISI funt (lb) (lb) 1 1 funt 1 cal (in.) 1 cal (in.) 1 1 stopa stopa (ft)(ft) 1 1 kaloria kaloria (cal) (cal) 1 1 galon galon (gal) (gal) 453.6 g 453.6 g 2.54 cm 2.54 cm 30.48 cm 30.48 cm 4.184 J 4.184 J 3.785 dm33 3.785 dm Definicja mola • Mol jest jednostką przeliczeniową w chemii • 1 mol to ilość substancji która zawiera tyle cząstek (atomów, cząsteczek, jonów) ile zawarte jest w 12g izotopu węgla 12C • 1 mol = 6.02 x 1023 cząstek (atomów, cząsteczek, jonów, gruszek !!! tak właśnie - gruszek!!!!) Liczba Avogadro - dokładna wartość: 6.0221367×1023 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 18 Jak przeliczać masę na mole? liczba moli = masa masa molowa masa molowa= masa liczba moli masa liczba moli masa molowa masa = liczba moli ×××× masa molowa StęŜenia • Z dwóch podstawowych jednostek – liczności substancji (mol) – objętości (litr) • Podstawowa jednostka stęŜenia wyraŜająca się stęŜeniem jednego mola cząstek w jednym litrze roztworu mol/L lub mol/dm3 lub mol•L-1 lub mol•dm-3 lub M StęŜenia • StęŜenie molowe c = n V – c - stęŜenie – n - liczba moli – V - objętość roztworu • 1 molowy roztwór NaCl zawiera 56.44 grama NaCl w 1 litrze ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Wykłady z chemii dla studentów biologii i biotechnologii – Wprowadzenie 19 ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ StęŜenia • Inne rodzaje określania stęŜeń –– Procent masowy ((wagowy wagowy)) wyraŜa liczbę części Procent masowy masowych substancji zawartych w 100 częściach masowych roztworu –– Procent Procent objobjęętotośściowy ciowy wyraŜa liczbę części objętościowych substancji zawartych w 100 częściach objętościowych roztworu ( V/V) –– Procent masowo--objobjęętotośściowy ciowy wyraŜa liczbę Procent masowo części masowych substancji zawartych w 100 częściach objętościowych roztworu ( m/V) StęŜenia • Inne rodzaje określania stęŜeń – Często wyraŜa się stęŜenia roztworów w jednostkach masy na jednostkę objętości g/mLg/mL, g/L, mg/ , g/L, mg/mLmL, mg/L, , mg/L, µµg/mLg/mL –– W W analizie analizie śśladowej ladowej:: ppmppm -- ((parts per million parts per million) ) ppb -- ((parts per billion parts per billion)) ppb – Uwaga - amer. billion = miliard µµg/mLg/mL µµg/gg/g ng/mL ng/mL ng/gng/g StęŜenia • StęŜenia ppm i ppb wywodzą się od ułamków masowych (masa substancji dzielona przez masę roztworu) pomnoŜonych odpowiednio przez 106 i 109. Często w mianowniku wyraŜenia zamiast masy uŜywa się objętości. 1 ppm = µ 1 g 1 g = 1 mg 1 kg = m m s r ⋅ 610 1 ppb = 1 pg 1 g = µ 1 g 1 kg = m s m r ⋅ 910 Zadanie. Oblicz stęŜenie jonów Ag+ w jednostkach ppm w 1L roztworu o d=1g/cm3 zawierającego 0.076g AgNO3. MAg = 107.9, MAgNO3 =169.9 169.9 g AgNO3 – 107.9 g Ag+ 0.076 g AgNO3 – m(Ag+) m(Ag =+ ) 0.076g ⋅ 107.9g 169.9g = g048.0 0.048g = 1000cm 3 ⋅ 1 g 3 cm = .0 000048 = 48 ⋅ 10 − 6 = 48 ppm c(Ag + = ) m m s r
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: