Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00520 009872 17908469 na godz. na dobę w sumie
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym - ebook/pdf
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 565
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8160-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana książka podejmuje problematykę prawnego modelu postępowania ze skazanymi, u których zdiagnozowano zaburzenia sfery psychicznej, w tym preferencji seksualnej, oraz z uzależnionymi i niepełnosprawnymi fizycznie, którzy odbywają karę pozbawienia wolności.

Opracowanie ma charakter analizy prawnej krajowych regulacji dotyczących wykonywania tej kary w systemie terapeutycznym, a w perspektywie na wskazaniu optymalnych ram prawnych odrębnego postępowania z tą szczególną grupą skazanych. W jej obrębie zarysowano znacznie szerszy (postpenitencjarny) kontekst ich traktowania (w oparciu m.in. o zreformowane środki zabezpieczające, środki karne, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, warunkowe zwolnienie, ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępczością na tle seksualnym i inne). W niezbędnym zakresie przybliżono też kwestię przymusowości oddziaływań specjalistycznych podejmowanych na terenie jednostek penitencjarnych, zwłaszcza w perspektywie pogodzenia zasady humanitarnego, godnego ich traktowania oraz skutecznego zabezpieczenia społeczeństwa przed ich powrotem do naruszania prawa. Ustalenia teoretyczne ilustrują wyniki badań empirycznych zrealizowanych wśród personelu specjalistycznego jednostek penitencjarnych w całej Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM ADAM KWIECIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM KWIECIŃSKI • WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Damian Tokarczyk PODŻEGANIE W POLSKIM PRAWIE KARNYM. STUDIUM Z ZAKRESU TEORII I PRAKTYKI PRAWA KARNEGO Elżbieta Hryniewicz-Lach OFIARA W POLSKIM PRAWIE KARNYM. INTERESY OFIARY PRZESTĘPSTWA I KARNO-MATERIALNE INSTRUMENTY SŁUŻĄCE ICH ZABEZPIECZENIU Paweł Opitek SKIMMING – ASPEKTY KRYMINALISTYCZNE. CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Dariusz Jagiełło PRZESŁUCHANIE JAKO CZYNNOŚĆ DOWODOWA Teresa Gardocka ZAGADNIENIE DOWODOWE W PROCESIE KARNYM Miłosz Kościelniak-Marszał WYROK SĄDU I INSTANCJI W POLSKIM PROCESIE KARNYM Paweł Daniluk ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK I ŚRODKI KOMPENSACYJNE W ZNOWELIZOWANYM KODEKSIE KARNYM www.ksiegarnia.beck.pl WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM ADAM KWIECIŃSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr. hab. Marek Bojarski, prof. UŁ dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8159-1 ISBN e-book 978-83-812-8160-7 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ Wykaz aktów prawnych .......................................................................................... Inne źródła ................................................................................................................. Orzecznictwo ............................................................................................................. Spis tabel ..................................................................................................................... Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział 1. Kształtowanie się koncepcji odrębnego postępowania ze skazanymi z zaburzeniami psychicznymi, w tym z zaburzeniami preferencji seksualnych, skazanymi uzależnionymi oraz niepełnosprawnymi fizycznie w polskim systemie penitencjarnym ...... 1.1. Doświadczenia okresu międzywojennego w zakresie specjalnego postępowania ze skazanymi wykazującymi zaburzenia psychiczne i uzależnionymi .......................................................................................... 1.2. Regulacje prawne i praktyka penitencjarna dotycząca skazanych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo w latach 1945–1997 ................................................................................................... 1.3. Działalność przeciwalkoholowa więziennictwa do roku 1997 ........... 1.4. Narodziny idei odrębnego traktowania skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych .............. 1.5. Rozwój koncepcji postępowania ze skazanymi niepełnosprawnymi fizycznie ....................................................................................................... 1.6. Problematyka skazanych z dysfunkcjami zdrowia psychicznego i fizycznego w pracach nad Kodeksem karnym wykonawczym z 1997 r. ....................................................................................................... 1.7. Wprowadzenie do Kodeksu karnego wykonawczego przepisów dotyczących skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych ...... 1.8. Ewolucja idei odrębnego traktowania skazanych wykazujących zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego w perspektywie międzynarodowych standardów wykonywania kary pozbawienia wolności ....................................................................................................... Rozdział 2. Zasady kierowania skazanych i odbywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym ........................................................... IX XV XLIII XLIX LI LIII 1 13 13 21 29 39 45 54 62 75 99 V Spis treści 2.1. Kryteria umieszczania skazanego w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności (art. 96 § 1 i 3 KKW) ...... 2.2. Procedura kierowania skazanych do systemu terapeutycznego i zasady kwalifikowania do odbywania kary w oddziałach terapeutycznych ......................................................................................... 2.3. Badania osobopoznawcze w procesie klasyfikacji skazanych oraz indywidualizacji oddziaływań w systemie terapeutycznym ............... 2.4. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym (art. 97 § 1 KKW) ........................................................ 2.5. Alternatywne instrumenty zapewnienia oddziaływań specjalistycznych skazanym w perspektywie oczekiwania na przyjęcie do oddziału terapeutycznego. Przerwa w celu leczenia i rehabilitacji (art. 72a NarkU) ................................................................ 2.6. Wykonywanie kary w oddziale specjalistycznym i poza oddziałem specjalistycznym (art. 96 § 4 KKW) ....................................................... 2.7. Kwestia temporalności oddziaływań specjalistycznych. Przechodniość systemu terapeutycznego .............................................. 2.8. Podstawy prawne opracowania, realizacji i kontroli indywidualnych programów terapeutycznych ..................................... 2.9. Specyfika izolacji więziennej jako środowiska realizacji oddziaływań specjalistycznych ................................................................ Rozdział 3. Przymus badań i przymus leczenia w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności ............................................................................. 3.1. Autonomia woli pacjenta a obowiązki skazanego w zakresie poddania się badaniom, leczeniu oraz rehabilitacji (art. 116 § 1 pkt 3 KKW) ................................................................................................ 3.2. Badania psychiatryczne i psychologiczne (art. 83 KKW) ................... 3.3. Badania w celu wykrycia w organizmie skazanego substancji niedozwolonej (art. 116b KKW) ............................................................. 3.4. Leczenie lub rehabilitacja skazanych uzależnionych, a także skazanych za przestępstwo określone w art. 197–203 KK popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych (art. 117 KKW) .......................................................................................... 3.5. Umieszczenie w systemie terapeutycznym a zgoda skazanego na oddziaływania specjalistyczne ............................................................ Rozdział 4. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych oraz prawne formy kontynuacji terapii i kontroli nad skazanymi po odbyciu kary . 4.1. Założenia i środki postpenalnego postępowania ze skazanymi objętymi terapią w trakcie wykonywania kary ..................................... 4.2. Przygotowanie skazanego do zwolnienia i warunki udzielenia mu pomocy po opuszczeniu zakładu karnego ............................................ VI 99 119 139 160 169 180 196 202 213 221 221 238 247 253 277 285 285 288 Spis treści 4.3. Środki karne stosowane wobec skazanych, którzy odbyli karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym ............................. 4.4. Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności ............ 4.5. Środki zabezpieczające o charakterze postpenalnym .......................... 4.6. Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób ............................................................................. 4.7. Kwestia przymusowego leczenia po odbyciu kary pozbawienia wolności w świetle NarkU, AlkU oraz ZdrPsychU .............................. 4.8. Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym .................................................................................................. Rozdział 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym w świetle danych statystycznych i w opinii personelu specjalistycznego ................................................................................................ 5.1. Założenia metodologiczne przeprowadzonych badań ........................ 5.2. System terapeutyczny w świetle danych statystycznych ..................... 5.3. Charakterystyka respondentów objętych badaniami .......................... 5.4. System terapeutyczny w percepcji personelu oddziałów terapeutycznych i ośrodków diagnostycznych ..................................... 5.5. Propozycje zmian w zakresie rozwiązań prawnych i organizacyjnych zgłaszane przez ankietowanych .............................. Podsumowanie .......................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 309 320 335 357 372 383 395 395 402 421 425 472 485 505 VII Wykaz skrótów 1. Akty normatywne AlkU ................................................ ustawa z 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 487) r. DziałLeczU ..................................... ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej IzbLekU ........................................... ustawa z 2.9.2009 r. o izbach lekarskich KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) poz. 94) KK69 ................................................ ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, KKW ................................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 665 ze zm.) KKW69 ............................................ ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KPK .................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- (Dz.U. Nr 13, poz. 98) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) nego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1904) czy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- LekU ................................................ ustawa z 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza NarkU .............................................. ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma- dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) nii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) NarkU85 .......................................... ustawa z 31.1.1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. Nr 4, poz. 15 ze zm.) NielU ............................................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach PielU ................................................ ustawa z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i po- nieletnich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm.) PostZabPsychU .............................. ustawa z 22.11.2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagro- łożnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) IX Wykaz skrótów PrDrog ............................................. ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) żenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r. poz. 24 ze zm.) PrPacjRPPU .................................... ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz- niku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.) PsychologU ..................................... ustawa z 8.6.2001 r. o zawodzie psychologa i sa- morządzie zawodowym psychologów (Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.) RegWykKPW ................................. rozporządzenie MS z 21.12.2016 r. w sprawie regu- laminu organizacyjno-porządkowego wykonywa- nia kary pozbawienia wolności (Dz.U. z 2016 r. poz. 2231) RegWykKPW89 ............................. rozporządzenie MS z 2.5.1989 r. w sprawie regu- laminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 31, poz. 166 ze zm.) RegWykKPW03 ............................. rozporządzenie MS z 25.8.2003 r. w sprawie re- gulaminu organizacyjno-porządkowego wykony- wania kary pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 152, poz. 1493) rozp. MS z 20.6.1931 r. ................. rozporządzenie MS z 20.6.1931 r. w sprawie regu- laminu więziennego (Dz.U. Nr 71, poz. 577) rozp. MS z 7.5.1983 r. ................... rozporządzenie MS z 7.5.1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia od- wykowego osób umieszczonych w zakładach kar- nych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowa- nia społecznego (Dz.U. Nr 25, poz. 113) rozp. MS z 12.7.1985 r. ................. rozporządzenie MS z 12.7.1985 r. w sprawie szcze- gółowych zasad i trybu postępowania w przedmio- cie leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji w stosunku do osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz ośrodkach przy- stosowania społecznego (Dz.U. Nr 39, poz. 187) rozp. MS z 14.3.2000 r. ................. rozporządzenie MS z 14.3.2000 r. w sprawie za- sad organizacji i warunków przeprowadzania ba- dań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrod- kach diagnostycznych (Dz.U. Nr 29, poz. 369) rozp. MS z 11.6.2003 r. ................. rozporządzenie MS z 11.6.2003 r. w sprawie regu- laminu czynności w zakresie przeprowadzania wy- X Wykaz skrótów wiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariu- sza tego wywiadu (Dz.U. Nr 108, poz. 1018) rozp. MS z 14.8.2003 r. ................. rozporządzenie MS z 14.8.2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjar- nych w zakładach karnych i aresztach śledczych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1067) rozp. MS z 11.8.2006 r. ................. rozporządzenie MS z 11.8.2006 r. w sprawie szcze- gółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi za- kładu karnego lub aresztu śledczego (Dz.U. Nr 181, poz. 1333) rozp. MS z 21.12.2006 r. ............... rozporządzenie MS z 21.12.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 40) rozp. MS z 14.6.2012 r. ................. rozporządzenie MS z 14.6.2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pod- mioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 2012 r. poz. 738) rozp. MS z 26.11.2012 r. ............... rozporządzenie MS z 26.11.2012 r. zmieniające roz- porządzenie w sprawie sposobów prowadzenia od- działywań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1409) rozp. MS z 25.12.2012 r. ............... rozporządzenie MS z 25.12.2012 r. w sprawie spo- sobu przeprowadzania badań na obecność alko- holu, środków odurzających lub substancji psycho- tropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania oraz weryfikacji (Dz.U. z 2012 r. poz. 135 ze zm.) rozp. MS z 26.2.2013 r. ................. rozporządzenie MS z 26.2.2013 r. w sprawie sposo- bów wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wyko- nawczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 335) rozp. MZ z 16.7.2014 r. ................. rozporządzenie MZ z 16.7.2014 r. w sprawie wy- kazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobów przeprowadzania ba- dań na ich obecność w organizmie (Dz.U. z 2014 r. poz. 948) rozp. MS z 23.6.2015 r. ................. rozporządzenie MS z 23.6.2015 r. w sprawie czyn- ności administracyjnych związanych z wykony- XI Wykaz skrótów waniem tymczasowego aresztowania, a także kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. z 2015 r. poz. 927 ze zm.) rozp. MS z 13.6.2016 r. ................. rozporządzenie MS z 13.6.2016 r. w sprawie spo- sobu i trybu wykonywania czynności przez kurato- rów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 969) rozp. MS z 13.9.2017 r. ................. rozporządzenie MS z 13.9.2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1760) rozporządzenie Rady Ministrów Prezesa z 29.5.1974 r. w sprawie pomocy postpenitencjarnej (Dz.U. Nr 21, poz. 126) rozp. Prezesa RM z 29.5.1974 r. .. SłWięź .............................................. ustawa z 10.4.2010 r. o Służbie Więziennej ZdrPsychU ...................................... ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicz- (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 631 ze zm.) nego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 882) 2. Instytucje i organy CZSW .............................................. Centralny Zarząd Służby Więziennej CZW ................................................ Centralny Zarząd Więziennictwa CZZK ............................................... Centralny Zarząd Zakładów Karnych ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka GIODO ............................................ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych HFPCz ............................................. Helsińska Fundacja Praw Człowieka MS .................................................... Minister Sprawiedliwości MZ ................................................... Minister Zdrowia MZiOS ............................................. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ONZ ................................................. Organizacja Narodów Zjednoczonych SA ..................................................... Sąd Apelacyjny SN ..................................................... Sąd Najwyższy SW .................................................... Służba Więzienna TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny 3. Publikatory i czasopisma CzPKiNP ......................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. ................................................ Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy XII Wykaz skrótów ERW ................................................. Europejskie Reguły Więzienne GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KRS .................................................. Krajowy Rejestr Sądowy NKPK .............................................. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego NP .................................................... Nowe Prawo Pal. .................................................... Palestra PiM .................................................. Prawo i Medycyna PiP .................................................... Państwo i Prawo PPen ................................................. Przegląd Penitencjarny PPiK ................................................. Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny Prok. i Pr. ........................................ Prokuratura i Prawo PS ...................................................... Przegląd Sądowy PW ................................................... Przegląd Więziennictwa PWP ................................................. Przegląd Więziennictwa Polskiego Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Sądowniczy SKKP ................................................ Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Peni- SP ...................................................... Studia Prawnicze tencjarne 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł bd ..................................................... brak danych ds. ..................................................... do spraw m.in. ................................................. między innymi mł. .................................................... młodszy n. ....................................................... następne niepubl. ............................................ niepublikowane Nr ..................................................... numer org.-porz ......................................... organizacyjno-porządkowy pkt .................................................... punkt poz. ................................................... pozycja rok r. ....................................................... s. ....................................................... strona st. ...................................................... starszy t.j. ...................................................... tekst jednolity tj. ....................................................... to jest w. ...................................................... wiek z. ....................................................... zeszyt ze zm. .............................................. ze zmianami XIII Bibliografia Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009 Balicki M., Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, PiM 1999, Nr 1 Bałandynowicz A., Diagnoza stanu zagrożenia porządku prawnego przez recydywistów a prognoza społeczna na ich pozytywną adaptację społeczną, w: G.B. Szczygieł, P. Hofmański (red.), Model społecznej readaptacji skazanych w reformie prawa karnego, Białystok 1999 Bałandynowicz A., Kliniczny model kurateli sądowej w warunkach nadzoru ochron- nego, SKKP 1982, Nr 12 Bałandynowicz A., Kuratela sądowa w polskim systemie penitencjarnym a integracja skazanych do wolności, w: S. Lelental, G.B. Szczygieł (red.), X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 1999 Bałandynowicz A., Teoria i praktyka probacji a resocjalizacja skazanych z udziałem społeczeństwa, Prok. i Pr. 2006, Nr 9 Barczak–Oplustil A., Charakter środków zabezpieczających w nowelizacji Kodeksu kar- nego z 20 lutego 2015 r. Wprowadzenie do dyskusji, Pal. 2015, Nr 7–8 Barczak-Oplustil A., Środki reakcji „prawnokarnej” wobec osób z zaburzeniami psy- chicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób w perspektywie zasad zawartych w Konstytucji. Wybrane zagadnie- nia, CzPKiNP 2014, z. 4 Barczak-Oplustil A., Pyrcak M., Zakrzewski P., Środki zabezpieczające, w: W. Wró- bel (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015 Barczyk A., Psychologia, psychiatria i prawo wobec podsądnych zaburzonych psychicz- nie, Mysłowice 2006 Barczykowska A., Zastosowanie modelu R-N-R w diagnozie resocjalizacyjnej dorosłych sprawców przestępstw – rozwiązania angielskie, Studia Edukacyjne 2015, Nr 34 Bartczak-Praczkowska M., Pietrucha-Hassan M., Resocjalizacja poprzez terapię – postę- powanie z osobami uzależnionymi od alkoholu i przejawiającymi zaburzenia pre- ferencji seksualnych w polskim systemie penitencjarnym, w: B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski (red.), Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stule- cia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011 Bartova D., Metody seksuologiczne w leczeniu sprawców przestępstw seksualnych pod- czas odbywania kary w Zakładzie Karnym w Kurim, w: J. Nawój (red.), Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko-czeskiego seminarium, Kule 2000 Batawia S., Cele i metody badań kryminalno-biologicznych, Pal. 1931, Nr 1–2 Batawia S., Niepoprawni przestępcy, Pal. 1934, Nr 1 XV Bibliografia Batawia S., Więźniowie recydywiści wykazujący patologiczne właściwości psychiczne, PiP 1961, Nr 12 Bednarek-Wróbel J., Problematyka zaburzeń seksualnych w więzieniu, w: J. Na- wój (red.), Przestępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko-czeskiego semi- narium, Kule 2000 Bieńkowska E., w: G. Rejman (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999 w Polsce, SP 1988, Nr 1 Bieńkowska E., Skupiński J., Problemy prawnej regulacji przeciwdziałania narkomanii Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007 Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2001 Bocheński M., Kogo „uleczy” Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjal- nym?, RPEiS 2014, z. 3 Bocheński M., Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, CzPKiNP 2015, z. 1 Bogunia L., Aktualne regulacje dotyczące zwolnienia skazanych z zakładów karnych i warunków udzielania im pomocy w Polsce, w: L. Bogunia (red.), Nowa Kodyfi- kacja Prawa Karnego, t. V, Wrocław 2000 Bogunia L., Kodeksowe regulacje dotyczące organów, celów i kryteriów klasyfikacji ska- zanych na karę pozbawienia wolności, w: J. Giezek (red.), Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga Jubi- leuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006 Bogunia L., Pomoc postpenitencjarna świadczona narkomanom w Polsce, w: J.J. Wąsik, M. Staniaszek (red.), Zwalczanie narkomanii w Polsce i na świecie, Wrocław 1993 Bogunia L., Projektowane zmiany w wykonywaniu leczniczych środków zabezpiecza- jących, w: L. Bogunia (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XIII, Wrocław 2003 Bogunia L., Godyla R., Oczekiwania skazanych w zakresie pomocy od społeczeństwa, w: B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Więziennictwo – nowe wyzwania, Warszawa–Poznań–Kalisz 2001 Bogunia L., Kalisz T., W sprawie interpretacji art. 67 KKW. Rozważania o celach wyko- nywania kary pozbawienia wolności i kierunkach współczesnej polityki peniten- cjarnej, w: L. Bogunia (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXVI, Wro- cław 2010 Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012 Bojarski T., w: T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2011 Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001 Borucka-Arctowa M., Czapska J., Pałecki K., Zabłocki W., Socjologia prawa a dogma- tyka prawa, w: H. Rot (red.), Problemy metodologii i filozofii prawa. Materiały XVI Bibliografia VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Teoretyków Państwa i Prawa, Bierutowice 26–28 IX 1985, Wrocław 1988 Bramska M., Kiryluk M., Realizacja systemu programowanego oddziaływania w toku wykonywania kary pozbawienia wolności, PWP 2002, Nr 37 Buchała K., w: K. Buchała, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kra- Bugajny W., Ograniczony przymus czy absolutna wolność, Problemy Alkoholizmu ków 1998 1992, Nr 6 Bulenda T., Rekomendacja Nr R (93) 6 Komitetu Ministrów dotycząca więziennych i kryminologicznych aspektów kontrolowania rozprzestrzeniania się chorób za- kaźnych, w tym AIDS oraz związanych z tym problemów zdrowotnych. Komen- tarz, PWP 2011, Nr 72–73 Bulenda T., Musidłowski R., Wybrane problemy wykonywania kary pozbawienia wol- ności wobec skazanych wykazujących dewiacje seksualne, w: J. Nawój (red.), Prze- stępcy seksualni w więzieniu. Materiały z polsko-czeskiego seminarium, Kule 2000 Chojecka J., Model dla wszystkich? Spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy, Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 2014, Nr 7 Chrościcki A., Szpitale i zakłady dla psychicznie chorych więźniów oraz więźniów po- dejrzanych o chorobę umysłową, Głos Sądownictwa 1931, Nr 2 Chruściel T.L., w: T.L. Chruściel, M. Preiss-Mysłowska (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2000 Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996 Ciszewski J., Prawa pacjenta w aspekcie odpowiedzialności lekarza za niektóre szkody Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mie- medyczne, Gdańsk 2002 szane, Kraków 2013 Czabała J., Meder J., Sawicka M., Podstawowe zaburzenia psychiczne, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk 2000 Daniluk P. (red.), Środki karne, przepadek oraz środki kompensacyjne w znowelizowa- nym Kodeksie karnym, Warszawa 2017 Dawidziuk E., Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, Warszawa 2013 Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012, 2015 Dąbkiewicz K., Zaskarżalność postanowień i decyzji wydawanych w postępowaniu wy- Dąbrowski S., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Podstawowe informacje dla konawczym, Probacja 2012, Nr 2 lekarzy, Warszawa 1995 Dąbrowski S., w: S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski (red.), Ustawa o ochronie zdrowia psy- chicznego. Komentarz, Warszawa 1997 Dąbrowski S., Kubicki L., Przymusowe badanie i leczenie psychiatryczne według pro- jektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Przegląd Lekarski 1980, Nr 12 XVII Bibliografia Dąbrowski S., Kubicki L., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Przegląd ważniej- szych zagadnień, Warszawa 1994 Dąbrowski S., Walczak S., Wardeński R., Ocena zachowań bezpośrednio zagrażają- cych u pacjentów przyjmowanych do szpitala psychiatrycznego, Psychiatria Pol- ska 1995, Nr 1 Długosz J., Obligatoryjna postpenalna izolacja sprawcy przestępstwa, Prok. i Pr. 2013, Domański M., Opinia dotycząca projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zabu- rzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Przed Pierwszym Czytaniem 2013, Nr 2 Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007 Drozdowska U., Wojtal W., Zgoda i informowanie pacjenta, Warszawa 2010 Dubiel K., Projekt ustawy o zapobieganiu narkomanii a problemy więziennictwa, PWP Duda J., Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2006 Dudzińska A., Wymagana informacja udzielana pacjentowi, PiP 2008, Nr 8 Dukiet-Nagórska T., Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008 Dukiet-Nagórska T., Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, PiM 2000, Dukiet–Nagórska T., Uwagi o pobieraniu krwi dla ustalenia poziomu zawartości alko- holu w organizmie osoby podejrzanej, która nie wyraża na to zgody, PiM 2003, Nr 13 Dworski M., Koncepcja Zakładu Specjalnego w Oleśnicy, PPen 1967, Nr 3 Dworski M., Poczytalność ograniczonych umysłowo i metody ich penitencjarnej reso- Nr 7–8 1997, Nr 15 Nr 6 –7 cjalizacji, Wrocław 1969 PPen 1967, Nr 3 Dworski M., Kozarska J., Zagadnienia resocjalizacji więźniów dotkniętych padaczką, Dworski M., Kozarska-Dworska J., Ekspertyza sądowo-psychiatryczna w sprawach o przestępstwa seksualne, w: W. Gutekunst (red.), Przestępczość seksualna. Mate- riały III Wrocławskiego Sympozjum Kryminologicznego 19–20 X 1973 r., Wro- cław 1974 Dworski M., Kozarska J., Czajkowska B., Gzowski W., Diagnoza kierująca więźniów do Więzienia Specjalnego w Oleśnicy a ich obserwacja w tym zakładzie, PPen 1967, Nr 3 Dworzak L., Wykonanie kary pozbawienia wolności a środki zabezpieczające, Gazeta Sądowa Warszawska 1935, Nr 37 Dybalska I., Przygotowanie do społecznej readaptacji skazanych w polskim systemie penitencjarnym realizowane przez Służbę Więzienną w zakładach karnych i aresz- tach śledczych, w: B. Skafiriak (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście stra- tegii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007 Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A., Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, Warszawa 2012 XVIII Bibliografia Ejchart M., Wiśniewska K., Prawa więźniów z niepełnosprawnością fizyczną w polskich jednostkach penitencjarnych, Pal. 2015, Nr 1–2 Ferenz J.M., Niebezpieczni sprawcy: izolacja, leczenie, nadzór, Na Wokandzie 2013, Filar M., „Druga” nowelizacja Kodeksu karnego dotycząca tzw. przestępstw seksual- Nr 2 nych, PiP 2006, Nr 3 Filar M., Funkcje prawa, w: I. Wald (red.), Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne, Warszawa 1986 Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000 Filar M., Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekar- skimi, PiM 2000, Nr 5 Filar M., Postępowanie lecznicze (świadczenie zdrowotne) w stosunku do pacjenta nie- zdolnego do wyrażenia zgody, PiM 2003, Nr 13 Filar M., Rola mediów w kreowaniu zagrożeń i sprzyjaniu populizmowi, Archiwum Kryminologii 2007–2008, t. 29–30 Fiutak A., Dąbrowski J., Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne, Warszawa 2012 Fredrich-Michalska I., Stachurska-Marcińczak B.(red.), Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 1997 Furgał M., Gierat B., Diagnostyczne badania pomocnicze, w: J. Heitzman (red.), Psy- chiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, Warszawa 2007 Gaberle A., Korcyl-Wolska M., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nie- Gaberle A., Ostrowska M., Kara pozbawienia wolności a zapobieganie narkomanii, letnich, Gdańsk 2002 Pal. 1989, Nr 5–6 Gajdus D., Gronowska B., Europejskie standardy traktowania więźniów, Toruń 1988 Gałązka M., Zasada autonomii pacjenta w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności, w: M. Kuć (red.), Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywa- nia kary pozbawienia wolności, Lublin 2008 Gałecki P., Bobińska K., Eichstaedt K., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Ko- mentarz, Warszawa 2012, 2013 Gierowski J.K., Apel w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagro- żenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz wynikającymi z niej dla opieki psychiatrycznej implikacjami organizacyjnymi, diagnostycznymi, terapeutycznymi i opiniodawczymi, Psychiatria Polska 2013, Nr 6 Gierowski J.K., Czynniki ryzyka i opiniowanie przemocy u adolescentów, Farmakote- rapia w Psychiatrii i Neurologii 2005, Nr 2 Gierowski J.K., Czynniki ryzyka przemocy i psychopatyczne zaburzenia osobowości u sprawców przestępstw seksualnych, PWP 2009, Nr 64–65 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: