Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00502 010247 10729117 na godz. na dobę w sumie
Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami - ebook/pdf
Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 119
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7683-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak określić właściwy moment rozpoczęcia projektu, uwzględniając przyszłe szanse?

Autor książki przedstawia możliwości wykorzystania opcji realnych do określania właściwych momentów rozpoczęcia projektu, zakończenia projektu czy też rozpoczęcia kolejnej jego fazy. Definiuje opcje realne i charakteryzuje sytuacje, w których one powstają, nazywając je sytuacjami opcyjnymi. Prezentuje również autorską metodę wyceny opcji uzależnionych od wielu czynników zewnętrznych.

Praca obejmuje sześć rozdziałów, w których:

Książka jest kierowana zarówno do teoretyków, jak i praktyków zarządzania projektami. Może być wykorzystana jako uzupełniający podręcznik przez studentów uczelni ekonomicznych i technicznych, którzy mają w swych programach przedmioty związane z zarządzaniem projektami.

 

(…) recenzowana przez mnie książka proponuje nową metodę planowania projektu, która dopuszcza dynamiczne decyzje o rozpoczęciu czy zakończeniu, czy to projektu, czy jego etapu, w zależności od wielokryterialnej oceny jego wartości, przy czym wartość kryteriów zmienia się w czasie, bo zależy od zmiennych w czasie czynników zewnętrznych.

(…) propozycja Autora stanowi moim zdaniem ciekawy punkt wyjścia do dalszych badań, mających na celu (…) urealnienie metody do celów praktycznych.

Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta

Katedra Systemów Zarządzania

Wydział Informatyki i Zarządzania

Politechnika Wrocławska

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak określić właściwy moment rozpoczęcia projektu, uwzględniając przyszłe szanse? Autor książki przedstawia możliwości wykorzystania opcji realnych do określania właściwych momentów rozpoczęcia projektu, zakończenia projektu czy też rozpoczę- cia kolejnej jego fazy. Defi niuje opcje realne i charakteryzuje sytuacje, w których one powstają, nazywając je sytuacjami opcyjnymi. Prezentuje również autorską metodę wy- ceny opcji uzależnionych od wielu czynników zewnętrznych. Praca obejmuje sześć rozdziałów, w których:  przedstawiono środowisko projektowe w XXI w.,  scharakteryzowano sytuacje opcyjne,  pokazano sytuacje opcyjne występujące w projektach,  omówiono wycenę sytuacji opcyjnych w modelu dwumianowym,  zaprezentowano metodę wykorzystania opcji uwzględniających wiele parame- trów otoczenia wpływających na wartość projektu,  pokazano przykłady zastosowania przedstawionej metody. Książka jest kierowana zarówno do teoretyków, jak i praktyków zarządzania projek- tami. Może być wykorzystana jako uzupełniający podręcznik przez studentów uczelni ekonomicznych i technicznych, którzy mają w swych programach przedmioty związa- ne z zarządzaniem projektami. (…) recenzowana przez mnie książka proponuje nową metodę planowania projektu, która do- puszcza dynamiczne decyzje o rozpoczęciu czy zakończeniu, czy to projektu, czy jego etapu, w zależności od wielokryterialnej oceny jego wartości, przy czym wartość kryteriów zmienia się w czasie, bo zależy od zmiennych w czasie czynników zewnętrznych. (…) propozycja Autora stanowi moim zdaniem ciekawy punkt wyjścia do dalszych badań, mają- cych na celu (…) urealnienie metody do celów praktycznych. Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta Katedra Systemów Zarządzania Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Autor publikacji, dr inż. Krzysztof S. Targiel jest pracownikiem naukowo-dydaktycz- nym w Zakładzie Zarządzania Projektami Katedry Badań Operacyjnych Wydziału In- formatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl htt p://www.beck.pl tel.: 22 31 12 222 fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-7682-0 9 788325 576820 Cena 59 zł Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami Krzysztof S. Targiel W y k o r z y s t a n i e o p c j i r e a l n y c h w z a r z ą d z a n i u p r o j e k t a m i K r z y s z t o f S . T a r g i e l C.H.Beck Wydawnictwo C.H.Beck Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami 3 Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami Krzysztof S. Targiel Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 2. Ryzyko operacyjne Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redaktor merytoryczny: Grażyna Rataj Projekt okładki i stron tytułowych: Ireneusz Gawliński Ilustracja na okładce: Ireneusz Gawliński Seria: Zarządzanie Złożono programem TEX Recenzent prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr NN 111 477740 c(cid:13) Wydawnictwo C.H. Beck 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7682-0 e-book 978-83-255-7683-7 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Środowisko projektowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Środowisko gospodarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Miejsce zarządzania projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Projekt – zakres znaczeniowy, definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Współczesne zarządzanie projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1. Standard PMBoK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2. Metodyka PRINCE2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3. Adaptacyjne Zarządzanie Projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.4. Nowe podejście do zarządzania projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Kryteria oceny sukcesu projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sytuacje opcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Istota opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Opcje realne a opcje finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Istota opcji realnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Ewolucja koncepcji opcji realnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sytuacje opcyjne w projektach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Opcje w zarządzaniu projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Opcja opóźnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Opcja zakończenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Opcja rozpoczęcia kolejnego etapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wycena w modelu dwumianowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Historia wyceny opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Modele zmienności zmiennych stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Arytmetyczny ruch Browna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Geometryczny ruch Browna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3. Procesy z powrotem do średniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Estymacja parametrów procesów stochastycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Drzewa dwumianowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1. Drzewo dwumianowe dla procesu BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2. Drzewo dwumianowe dla procesu GBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3. Drzewo dwumianowe dla procesu MRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Ocena dopasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Wycena w modelu CRR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Wycena opcji realnej w drzewie decyzyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 12 12 12 13 14 14 17 19 21 23 25 25 27 29 31 33 33 34 37 38 40 40 41 41 42 43 43 44 45 46 47 48 48 55 6 Spis treści Rozdział 5. Metoda opcji wielostanowych w zarządzaniu projektami . . . . . . . . . 5.1. Koncepcja metody opcji wielostanowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Metoda opcji wielostanowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1. Budowa drzewa decyzyjnego (D-drzewa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2. Budowa drzew ewolucji zmiennych stanu (X-drzew) . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3. Budowa drzewa wartości projektu (V-drzewa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Charakterystyka metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Przykłady zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Moment rozpoczęcia projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1. Budowa drzewa decyzyjnego (D-drzewa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.2. Budowa drzew ewolucji zmiennych stanu (X-drzew) . . . . . . . . . . . . . . 6.1.3. Budowa drzewa wartości projektu (V-drzewa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Moment rozpoczęcia czynności niekrytycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.1. Budowa drzewa decyzyjnego (D-drzewa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2. Budowa drzew ewolucji zmiennych stanu (X-drzew) . . . . . . . . . . . . . . 6.2.3. Budowa drzewa wartości projektu (V-drzewa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek A. Metoda AHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 59 60 60 63 67 72 74 74 79 80 82 85 86 88 89 94 97 Dodatek B. Metoda TOPSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Dodatek C. Prawdopodobieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Proces BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Proces GBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Proces MRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dodatek D. Pakiet ROpt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Wstęp Środowisko gospodarowania początku XXI w. cechuje się wysoką zmiennością. Ceny ropy od lat 80. XX w., kiedy to ustabilizowały się na poziomie około 30 USD za baryłkę, następnie sukcesywnie rosły, by na początku XXI w. przekroczyć 100 USD za baryłkę. Poziom ten wydawał się stabilny do tego stopnia, że wiele krajów eksporterów ropy naftowej na podstawie tego poziomu planowało swoje budżety. Zmiany technologiczne polegające na wykorzystaniu ropy łupkowej, które spowodowały, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zaczęły produkować więcej ropy niż importować, spowodowały spadek cen ropy do około 50 USD za baryłkę. Także ten poziom nie wydaje się stabilny. Należy oczekiwać dalszych zmian. Na rynku technologicznym koncern NOKIA, który w pewnym momencie był największym producentem telefonów komórkowych, na skutek wprowadzenia smartfonów otarł się o bankructwo, co spowodowało przejęcie działu zajmującego się produkcją telefonów przez Microsoft Corp. Na początku XXI w. Irlandia, będąca jednym z „tygrysów” gospodarczych Unii Europejskiej, popadła w głęboki kryzys. W drugiej dekadzie XXI w. jej gospodarka ponownie się odradza. Teza Heraklita z Efezu, że „jedyne, co jest stałe, to zmiana” jest coraz bardziej aktualna. Nieuchronne zmiany w środowisku gospodarowania stwarzają nie tylko zagro- żenia, lecz także nowe możliwości. Zmiana cen ropy naftowej to dla producentów obniżenie przychodów, ale dla jej odbiorców możliwość szybszego wzrostu spo- wodowanego obniżeniem kosztów transportu. Upadek Nokii spowodował wzrost znaczenia firmy Samsung oraz pojawienie się wielu niszowych smartfonów. Zmia- na nie jest pojmowana obecnie już tylko negatywnie. Jest także źródłem nowych możliwości. By móc utrzymać się w tak zmiennym środowisku, konieczne jest stałe dosto- sowywanie się. Będąc przygotowanym na nieuchronne zmiany, można je przekuć w silne strony prowadzonej działalności gospodarczej. Stają się one wtedy źródłem przewagi konkurencyjnej. Dostosowywanie polega na zmienianiu obecnego stanu przedsiębiorstwa na inny pożądany, to znaczy taki, w którym lepiej będą wykorzy- stywane pojawiające się możliwości, a organizacja będzie lepiej przygotowana do pokonywania zagrożeń. Sposobem na zmianę obecnego stanu na pożądany jest realizacja projektów. Projekty są rozumiane jako czasowe przedsięwzięcia polegające na osiągnięciu zamierzonych celów. Od początków cywilizacji realizowano projekty. Działania te, choć nie były one tak nazywane, możemy utożsamiać z dzisiejszym rozumieniem pojęcia „projekt”. Mamy tutaj na myśli anglosaskie znaczenie tego terminu, 8 Wstęp oznaczające przedsięwzięcie, a nie samo zamierzenie – jak jest to w języku polskim. W dzisiejszym rozumieniu projektem była budowa egipskich piramid, budowa greckiego Partenonu czy rzymskiego Panteonu. Tak samo możemy spojrzeć na budowę katedr w średniowiecznej Europie. Wszystkie te przedsięwzięcia cechuje chęć osiągnięcia zamierzonego celu w określonym przedziale czasu. Działo się to zawsze w sytuacji ograniczonych zasobów. Zmienność środowiska gospodarowania XXI w. to nie tylko zmiany struktu- ralne, zmuszające do dostosowywania prowadzonej działalności do warunków w otoczeniu. To także zmiany koniunkturalne. Ceny ropy okresowo spadają, a na- stępnie ponownie rosną. To samo dotyczy także innych cen surowców, np. węgla. W tak zmiennym środowisku, z jakim mamy obecnie do czynienia, istotne jest zharmonizowanie momentu uzyskania rezultatów projektu z cyklami koniunktural- nymi. Inwestycje w przemyśle wydobywczym zabierają wiele czasu. Związane z nimi projekty należy często rozpoczynać w momencie, gdy poziomy cen produk- tów nie dają szans na zysk. Z kolei rozpoczynanie projektu w szczycie koniunktury może spowodować, że zostanie on zakończony wtedy, gdy diametralnie zmieni się sytuacja na rynku. Statyczne patrzenie na ocenę projektu, dominujące w tradycyj- nym podejściu do opłacalności, wydaje się niewystarczające we współczesnym zmiennym środowisku gospodarowania. Tradycyjne podejście w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych opie- ra się na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Podejście to może prowadzić do niepodejmowania się realizacji projektów, które dzięki prawidło- wemu zarządzaniu mogłyby być opłacalne. W trakcie życia projektu pojawiają się pewne możliwości (realne opcje), które dobrze jest wykorzystać, by podnieść wartość inwestycji. Związane są one ze zmianami w otoczeniu projektu. Takimi możliwościami, nazywanymi przez nas opcjami realnymi, są możliwości opóź- nienia rozpoczęcia projektu, rozpoczęcia kolejnych etapów, porzucenia projektu lub rozszerzenia jego zakresu. Kierownik projektu ma prawo, lecz nie obowiązek, skorzystania z tych opcji. Ocena projektu może być uzależniona od pewnych czynników w otoczeniu projektu, na które sam projekt nie ma bezpośredniego wpływu. Takim przykładem może być projekt, w którym powstają rezultaty wyceniane w walucie innej, niż są prowadzone księgi w organizacji realizującej projekt. Rezultat finansowy projektu jest uzależniony od relacji kursu wymiany waluty, w której rezultat będzie wy- ceniony, do waluty, w której są prowadzone księgi rachunkowe. Jest to czynnik niezależny od organizacji realizującej projekt, lecz ma istotny wpływ na ocenę samego projektu. Jeśli czynnik ten jest wysoce zmienny, to mależałoby powiązać uzyskanie rezultatów projektu z momentem, gdy kurs wymiany jest korzystny. Te- go typu podejście jest spotykane, zwłaszcza w rozważaniach teoretycznych, a także coraz częściej w praktyce gospodarczej. Podejście to jest oparte na instrumentach nazywanych opcjami realnymi, które są blisko powiązane z opcjami finansowymi. Prostym przykładem, w którym występuje opcja, jest zakup samochodu za granicą. Podejmując przedsięwzięcie zakupu samochodu za walutę obcą, możemy stanąć przed dylematem: kupić teraz czy wstrzymać się z zakupem na przez jakiś Wstęp 9 czas, np. pół roku. Mając taką możliwość, posiadamy opcję realną. Zdajemy sobie sprawę, że kurs ten może spaść, a wtedy kupimy samochód taniej. Lecz może on także wzrosnąć – w takiej sytuacji koszt zakupu samochodu będzie wyższy niż obecnie. Ocena przedsięwzięcia będzie zależeć w dużym stopniu od tego, czy koszt, który poniesiemy, nie przekroczy wyznaczonego uprzednio pułapu. Nakreślenie takiego pułapu stwarza kryterium sukcesu projektu. Nie wszystkie aspekty projektu można wycenić finansowo. Zwłaszcza w kon- tekście zrównoważonego rozwoju powinny być brane pod uwagę nie tylko aspekty ekonomiczne, lecz także środowiskowe i społeczne. Powiązane z tymi aspektami wskaźniki również wykazują fluktuacje. Powiązanie oceny projektu z tymi wskaź- nikami może zrodzić sytuacje podobne do znanych z rynku finansowego przez analogię nazywanych opcjami realnymi. Występujące w otoczeniu projektu czynni- ki nazywane będą zmiennymi stanu, mając na myśli stan otoczenia projektu. W literaturze przedmiotu rozważane są sytuacje, gdy opcja jest uzależnio- na od jednego czynnika finansowego. Są znane także prace, w których opcja jest uzależniona od kilku czynników, lecz zawsze wartość opcji jest przeliczana do wspólnego mianownika finansowego. W tej pracy staramy się uwzględnić sytu- ację, gdy czynniki zewnętrzne nie dają się sprowadzić do wspólnego mianownika. Będą więc rozważane niezależnie. Ponieważ ocena projektu uzależniona będzie od wielu czynników zewnętrznych, nazywanych zmiennymi stanu, będziemy mówili o opcjach realnych wielostanowych. Dostrzeżenie w projekcie pewnych możliwości rodzi także problem ich opty- malnego wykorzystania. Problem taki jest rozwiązywany w metodzie drzew dwumianowych – procedurze stosowanej do wyceny opcji finansowych. W metodzie tej wykorzystywana jest zasada optymalności Bellmana oraz metody programowa- nia dynamicznego. Dają one optymalne momenty podjęcia decyzji o: rozpoczęciu projektu, rozpoczęciu kolejnych etapów, zakończeniu projektu czy też zmianie jego zakresu. W przypadku wykorzystania do wyceny większej liczby zmiennych stanu problem może się skomplikować. Gdy na podstawie zmiennych stanu daje się okre- ślić jedno kryterium wartości projektu, zadanie pozostaje klasycznym zadaniem programowania dynamicznego. Gdy jednak wybrane zmienne stanu nie pozwalają na ich skumulowanie w postaci wartości projektu, problem staje się wielokryte- rialnym zadaniem programowania dynamicznego. Znane są metody rozwiązania tego problemu, nie były jednak nigdy stosowane w wycenie opcji realnych. Praca ma charakter metodologiczny. Głównym celem, jaki postawił sobie autor, było opracowanie metody wyboru efektywnych momentów rozpoczęcia działań w projekcie w zmiennym środowisku gospodarowania XXI w. Zaproponowana metoda ma mieć zastosowanie, gdy występuje w projekcie sytuacja opcyjna. Novum wprowadzonym przez autora, w porównaniu do istniejących, jest uwzględnienie w zaproponowanej metodzie wielu czynników środowiskowych wpływających na ostateczną ocenę projektu przez wykorzystanie podejścia wielokryterialnego. Adresatem pracy jest czytelnik o pewnym przygotowaniu w zakresie badań operacyjnych, który chce stosować te metody w zarządzaniu projektami. Autor nie wyklucza jednak, że książka może być inspiracją dla tych kierowników projektów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: