Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00326 007459 20983964 na godz. na dobę w sumie
Wykroczenia drogowe. Komentarz - ebook/pdf
Wykroczenia drogowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 229
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-955-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz zawiera omówienie rozdziału XI 'Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji' ustawy z 20.5.1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr. 12, poz. 114 ze zm.).

W książce Autor przedstawia Czytelnikowi m.in.: Ponadto książka zawiera wzory dokumentów służących m.in. uregulowania ruchu na drogach niepublicznych (np. szkic organizacji ruchu drogowego)
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Wykroczenia drogowe W sprzeda¿y: Kazimierz J. Pawelec PRAWO O RUCHU DROGOWYM Krótkie Komentarze Becka Wojciech Kotowski ZASADY BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM Krótkie Komentarze Becka KODEKS KARNY, wyd. 20 Twoje Prawo PRAWO WYKROCZEÑ, wyd. 6 Twoje Prawo KODEKS KARNY I KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO, wyd. 5 Edycja Prokuratorska Wprowadzenie prof. Andrzeja Marka KODEKS KARNY, wyd. 13 Teksty Ustaw Becka Magdalena Czernicka KODEKS KARNY. EDYCJA DRUGA KodeksSystem Andrzej Marek PRAWO WYKROCZEÑ, wyd. 4 Podrêczniki Prawnicze www.sklep.beck.pl Wykroczenia drogowe Komentarz Wojciech Kotowski Wykroczenia drogowe Stan prawny: wrzesieñ 2005 r. Redakcja: Magdalena Blachowicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ISBN 83-7387-955-2 Spis treœci Od autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) (wyci¹g). . . . . . . . . . . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji – rozdzia³ XI Kodeksu wykroczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84. Nieoznaczenie miejsca niebezpiecznego . . . . . . . . . Art. 85. Samowolna zmiana znaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86. Zagro¿enie bezpieczeñstwa w ruchu drogowym . . . . Art. 87. Kierowanie pojazdem po u¿yciu alkoholu lub œrodka odurzaj¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88. Prowadzenie pojazdu bez œwiate³ . . . . . . . . . . . . . . Art. 89. Pozostawienie dziecka na drodze . . . . . . . . . . . . . . Art. 90. Tamowanie lub utrudnianie ruchu . . . . . . . . . . . . . Art. 91. Spowodowanie utrudnienia w ruchu . . . . . . . . . . . . Art. 92. Niezastosowanie siê do znaku lub sygna³u drogowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93. Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku . . . . . . . . . Art. 94. Prowadzenie pojazdu bez uprawnieñ . . . . . . . . . . . Art. 95. Prowadzenie pojazdu bez dokumentów . . . . . . . . . . Art. 95a. Niezgodnoœæ ze stanem faktycznym . . . . . . . . . . . Art. 96. Nieuprawnione dopuszczenie pojazdu do ruchu . . . . Art. 96a. Naruszenie zakazu u¿ywania przez nieuprawniony podmiot urz¹dzeñ w³aœciwych dla pojazdów uprzywilejowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97. Naruszenie porz¹dku lub bezpieczeñstwa na drodze . . Art. 98. Zagro¿enie bezpieczeñstwa na drodze niepublicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99. Naruszenie zasad korzystania z drogi . . . . . . . . . . . Art. 100. Lekcewa¿enie zakazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 11 11 15 19 28 32 36 39 41 42 51 53 58 59 60 63 64 74 81 84 V Spis treœci Art. 101. Niezachowanie czystoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102. Nieutrzymywanie nale¿ytego stanu zjazdów . . . . . . Art. 103. Uchylanie siê od œwiadczeñ osobistych . . . . . . . . . Art. 103a. (skreœlony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Model postêpowania w sprawach o wykroczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. S³owo wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Kryteria ocenne jako wyraz merytorycznego przygotowania . . III. Kompetencja w kontekœcie interpretacji i faktów . . . . . . . IV. Utrwalanie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Zasada domniemania niewinnoœci i in dubio pro reo . . . . . Rozdzia³ 3. Studium przypadków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. S³owo wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prawo dostêpu do dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Znaczenie „ograniczonego zaufania” . . . . . . . . . . . . . . . IV. Granice uprawnieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Na przekór faktom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. O s³usznoœæ rozstrzygniêcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Dowody osobowe a eksperyment procesowy . . . . . . . . . VIII. Weryfikacja dowodów osobowych . . . . . . . . . . . . . . . IX. B³êdna kwalifikacja prawna czynu . . . . . . . . . . . . . . . . X. Granice uprawnieñ w relacji pieszy – kieruj¹cy . . . . . . . . XI. Pokrzywdzony sprawc¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Znaczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. W granicach swobodnej oceny dowodów . . . . . . . . . . . C. Kazusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Supozycja analizy zdarzenia drogowego . . . . . . . Kazus 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Zatrzymanie prawa jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Wzory dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 1. Uchwa³a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 2. Regulamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 3. Szkic organizacji ruchu osiedlowego . . . . . . . . . VI 86 87 88 88 89 89 89 91 94 100 103 103 105 113 115 126 134 138 144 148 153 157 159 162 171 173 174 176 178 179 181 182 184 185 189 191 192 196 Wzór 4. Pismo do organów ochrony prawnej . . . . . . . . . Wzór 5. Szkic miejsca zdarzenia drogowego . . . . . . . . . . Wzór 6. Protokó³ badania œliny/krwi/moczu . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 198 199 201 Spis treœci VII Od autora Od autora Od autora Ka¿de naruszenie zasad uregulowanych ustaw¹ z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) jest zdarze- niem drogowym, wœród których wyró¿niamy zdarzenia bezskutkowe lub skutkowe. Z kolei zawinione zdarzenia bezskutkowe mog¹ stanowiæ za- równo wykroczenia drogowe, jak i przestêpstwa drogowe. Podobny podzia³ wystêpuje w klasyfikacji zawinionych zdarzeñ skutkowych. Dzielimy je na wypadki stanowi¹ce wykroczenia („kolizje”, „st³uczki”) i wypadki bêd¹ce przestêpstwami. Wykroczenia drogowe zajmuj¹ pierwsze miejsce pod wzglêdem liczby i czêstotliwoœci ich pope³niania. Ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) wymienia 22 rodzaje tego typu wykroczeñ (art. 84–103 KW). Wykroczenia okreœlone w art. 84–98 KW s¹ nastêp- stwem naruszenia dyrektyw PrRDrog, a wiêc godz¹ w podstawowe zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Natomiast wykroczenia z art. 99–103 KW polegaj¹ na naruszeniu postanowieñ ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.). Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e przepisy rozdzia³u XI KW zajmuj¹ siê ochron¹ prawn¹ bez- pieczeñstwa i porz¹dku na drodze. Jest charakterystyczne, ¿e niemal ka¿de naruszenie porz¹dku wp³ywa ujemnie na poziom bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Wykroczenia mo¿emy podzieliæ pod wzglêdem charakteru na trzy grupy, a mianowicie zagro¿enia konkretnego (art. 86, 90 i 98 KW), abstrakcyj- no-konkretnego (art. 84 i 91 KW) i abstrakcyjnego (art. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 95a, 96, 96a, 97, 99, 100, 101, 102, 103 KW). Wykroczenia dro- gowe mog¹ byæ pope³nione umyœlnie (art. 85, 92 § 2, art. 101, 102, 103 KW) i umyœlnie lub nieumyœlnie (pozosta³e wykroczenia). Omawiane wykrocze- nia zagro¿one s¹ kar¹: aresztu (art. 84, 85, 86 § 2, art. 87, 92 § 2, art. 93, 96a § 2 KW), ograniczenia wolnoœci (art. 85, 86 § 2 KW), grzywny (art. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95a, 96, 96a, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 KW), nagany (art. 89, 90, 91, 92 § 1, art. 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 KW) oraz œrodkiem karnym w postaci: zakazu prowadzenia pojazdów (art. 86 § 3, art. 87 § 3, art. 92 § 3, art. 93 § 2 KW), naprawienia wyrz¹dzonej szkody (art. 85 § 3 KW), przywrócenia stanu poprzedniego (art. 85 § 3 KW), przepadku przedmiotów (art. 96a KW). Opracowanie zawiera ocenê, dokonanej przez organy procesowe, anali- zy wykroczeñ drogowych, która – moim zdaniem – jest najistotniejsza z punktu widzenia kszta³towania w³aœciwej praktyki rozstrzygniêæ na kan- IX Od autora wie skutkowych zdarzeñ drogowych, bêd¹cych nastêpstwem naruszenia okreœlonych norm bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Lektura niew¹tpli- wie ujawnia rodzaje pope³nianych b³êdów, których nale¿y siê wystrzegaæ, zak³adaj¹c d¹¿enie do sprawiedliwego rozstrzygniêcia. Jednak nie tylko, bowiem wskazuje równie¿ sposób unikniêcia b³êdów, który z natury rzeczy jest stosunkowo prosty. Zgodnie bowiem z za³o¿eniem wymaga jedynie wiedzy, rzetelnoœci i bezstronnoœci we wszystkich fazach postêpowania, a wiêc pocz¹wszy od w³aœciwego zabezpieczenia œladów na miejscu zda- rzenia, poprzez zebranie materia³u dowodowego umo¿liwiaj¹cego rekon- strukcjê przebiegu tego zdarzenia, w³aœciw¹ jego ocenê, a skoñczywszy na sprawiedliwym rozstrzygniêciu. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e sprawiedliwe rozstrzygniêcie to uznanie przez organ orzekaj¹cy winy sprawcy jedynie w przypadku niebudz¹cym najmniejszej w¹tpliwoœci oraz wymierzenie kary w warunkach uwzglêdniaj¹cych wszystkie okolicznoœci, a wiêc za- równo obci¹¿aj¹ce, jak i ³agodz¹ce. Kara sprawiedliwa, to wypadkowa wskazanych okolicznoœci. Przyczyn¹ pomy³ek w sferze podmiotowej (ukaranie pokrzywdzonego zamiast sprawcy wykroczenia) jest z regu³y b³êdna interpretacja przepisów wystêpuj¹ca w korelacji z pobie¿n¹ ocen¹ przebiegu zdarzenia. Ponadto opracowanie odpowiada na pytanie, w czym tkwi problem pope³niania przez organy procesowe b³êdów w sferze podmiotowej, kiedy obwinia siê faktycznego pokrzywdzonego, zaœ sprawca wystêpuje w roli pokrzywdzonego lub uznaje siê winê osoby, której czyn nie stanowi wykro- czenia drogowego. Wskazuje równie¿ metodê przeciwdzia³ania temu nega- tywnemu zjawisku, co jest niew¹tpliwie mo¿liwe jedynie w warunkach pe³nej aktywnoœci intelektualnej. Chodzi wszak¿e o sta³e, systematyczne i konsekwentne podnoszenie poziomu wiedzy i umiejêtnoœci osób zaj- muj¹cych siê prawnymi problemami ruchu drogowego, a wiêc czynniki sprzyjaj¹ce w³aœciwej interpretacji zachowania uczestników ruchu drogo- wego na tle obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ prawnych. Konsekwencj¹ okreœlo- nego sposobu myœlenia – to znaczy takiego, któremu towarzysz¹ bezstron- noœæ zasady domniemania niewinnoœci i zasady in dubio pro reo, a przekonanie kszta³tuje swobodna nie zaœ, obca naszej procedurze prawnej, dowolna oce- na dowodów – bêdzie zawsze s³uszne rozstrzygniêcie. S³uszne, to znaczy par excellence zgodne ze stanem faktycznym. i obiektywizm oraz poszanowanie fundamentalnej Warszawa, wrzesieñ 2005 r. Wojciech Kotowski X Wykaz skrótów Wykaz skrótów BRD . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeñstwo Ruchu Drogowego CzPKiNP. . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DrogPublU . . . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) Dz.U.. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw KiP . . . . . . . . . . . . . . . Kierowca i Prawo KK. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) MoP. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy nast.. . . . . . . . . . . . . . . nastêpny (a, e) NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OPP . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ Prewencji Policji OSNCK. . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna i Izba Karna do 1961 r. OSNDP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Departament Prokuratury OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna i Wojskowa OSNPG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Prokuratura Generalna OSNPK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Prokuratura Krajowa OSPiKA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- ¿owych OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich PA . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Alkoholizmu Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PD . . . . . . . . . . . . . . . . Paragraf na Drodze PiP. . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo XI Wykaz skrótów Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PrRDrog . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Probl. Praw. . . . . . . . . Problemy Praworz¹dnoœci PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy RuchR . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 17.9.2003 r. w sprawie kierowa- nia ruchem drogowym (Dz.U. Nr 182, poz. 1784 ze zm.) WarunkTechR. . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 3.7.2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181) WarunkTechPojR . . . . rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicz- nych pojazdów oraz zakresu ich niezbêdnego wy- posa¿enia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . wyrok WPP . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl¹d Prawniczy wyr. ZnSygDR . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych Administracji z 31.7.2002 r. w sprawie znaków i sygna³ów dro- gowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393) i XII Wykaz literatury Wykaz literatury Bas J., Miko³ajczyk C., Olex T., Szyca M., Elementy odblaskowe w aspek- cie widocznoœci pieszych w warunkach nocnych, [w:] VI Konferencja „Problemy wypadków drogowych”. Zbiór referatów, Zakopane 22–24.10.1998 r. Bojarski M., Nowelizacja kodeksu wykroczeñ, MoP 1998, Nr 11. Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Warszawa 2000. Bucha³a K., Glosa do wyroku SN z 27 maja 1997 r., V KKN 268/96, OSP 1998, Nr 3. Bucha³a K., Niektóre problemy kryminalizacji stanu nietrzeŸwoœci w zwi¹zku z ruchem drogowym, [w:] Alkohol. Zagadnienia toksyko- logiczne i prawne, Kraków 1993. Bucha³a K., Niektóre problemy wyk³adni znamion przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, Prok. i Pr. 1998, Nr 11–12. Bucha³a K., Problemy kryminalizacji ucieczki uczestnika karalnego zda- rzenia w ruchu drogowym, Prok. i Pr. 1995, Nr 2. Bucha³a K., Problemy odpowiedzialnoœci karnej za przestêpstwa drogo- we. Krótki komentarz, [w:] Problematyka prawna i techniczna wy- padków drogowych, Kraków 1995. Bucha³a K., Przestêpstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu w ko- munikacji drogowej. Komentarz, Bydgoszcz 1997. Bucha³a K., Przestêpstwo dopuszczenia do ruchu pojazdu zagra¿aj¹cego bezpieczeñstwu lub kierowcy nietrzeŸwego albo znajduj¹cego siê pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego, CzPKiNP 1998, Nr 1–2. Bucha³a K., Przypisanie skutku stanowi¹cego znamiê nieumyœlnego prze- stêpstwa w polskim prawie karnym, [w:] Teoretyczne problemy odpo- wiedzialnoœci karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wroc³aw 1990. Bucha³a K., Zbiegniêcie z miejsca wypadku drogowego, PS 1996, Nr 1. Bucha³a K., Zbiegniêcie kieruj¹cego pojazdem z miejsca zdarzenia, [w:] Rozwa¿ania o prawie karnym. Ksiêga pami¹tkowa z okazji siedem- dziesiêciolecia urodzin Profesora A. Ratajczaka, red. A. J. Szwarc, Po- znañ 1999. Bugajny W., Projekt nowego kodeksu karnego powinien wymuszaæ trzeŸ- woœæ kierowców, PA 1997, Nr 1, s. 11–12. Burdzy P., Analiza widocznoœci rowerzysty z pozycji kierowcy ci¹gnika siod³owego, PD 2005, Nr 5. XIII Wykaz literatury Caliñska H., Guba³a W., Ocena stanu nietrzeŸwoœci w razie konsumpcji alkoholu po wypadku, PS 1993, Nr 11–12. D¹browska-Kardas M., Kardas P., Kryminalizacja ucieczki sprawcy wy- padku drogowego z miejsca zdarzenia w œwietle nowelizacji kodeksu karnego z 12 lipca 1995 r., czêœæ I, Pal. 1996, Nr 3–4; czêœæ II, Pal. 1996, Nr 5–6. D¹browska-Kardas M., Kardas P., Odpowiedzialnoœæ za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w œwietle regulacji nowego kodeksu kar- nego z 1997 r., czêœæ I, Pal. 1999, Nr 1–2; czêœæ II, Pal. 1999, Nr 3–4. Dobrzyñski A., Ludwicki K., Zjawisko ucieczek z miejsca wypadku drogo- wego, Probl. Praw. 1990, Nr 6. Drexler Z., Kodeks drogowy dla ka¿dego, Warszawa 1990. Duœ A., Z problematyki kwalifikacji prawnej czynu, WPP 2000, Nr 2. Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalistyki, Warszawa 1990. Gardocki L., Najnowsze zmiany w Kodeksie karnym, MoP 1995, Nr 12. G³azek A., Zmiany kryteriów i zasad opiniowania w sprawach alkoholo- wych, Prok. i Pr. 1995, Nr 2. Godyñ R., Wnikliwoœæ kluczem do trafnej decyzji, PD 2001, Nr 5. Gronowska B., Zasada ne bis in idem w procesie karnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 11–12, s. 149. Grudziecki W., Samowolne zajêcie pasa drogowego i jego konsekwencje, PD 2001, Nr 8. Grzegorczyk T., Gubiñski A., Prawo wykroczeñ, Warszawa 1995. Grzegorczyk T., Protokó³ uproszczony jako nowy sposób utrwalenia czyn- noœci procesowych w znowelizowanym postêpowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia, Prok. i Pr. 2003, Nr 1. Guba³a W., Caliñska H., Rachunek retrospektywny a rzeczywistoœæ, Pal. 1991, Nr 5–7. Guba³a W., £abêdŸ J., Hebenstreit J., Caliñska H., Stryszak E., Polski apa- rat Alkometr P 20 – badania prototypu, Archiwum Medycyny S¹do- wej i Kryminologii 1992, t. XLII. Guba³a W., Wiarygodnoœæ analizy powietrza wydychanego na zawartoœæ alkoholu, Prok. i Pr. 1995, Nr 1. Gurgul J., Standardy postêpowania dla kieruj¹cych oglêdzinami miejsca zdarzenia. Próba komentarza, Prok. i Pr. 2000, Nr 10–11. Herzog A., Brak znaku drogowego a przeszkoda w ruchu drogowym, PD 2002, Nr 7. Herzog A., Lekki wypadek komunikacyjny. Teoria i praktyka, PD 2002, Nr 3. Herzog A., Niektóre problemy kwalifikacji prawnej przestêpstw przeciw- ko bezpieczeñstwu w komunikacji, Prok. i Pr. 2002, Nr 2, s. 153. XIV Wykaz literatury Herzog A., Problemy z pokrzywdzonym, PD 2001, Nr 6. Jasiñski A., Kolizja na drodze wewnêtrznej, PD 2000, Nr 8. Jasiñski A., Problem powypadkowego zabezpieczenia pojazdu, na niety- powym przyk³adzie, PD 2001, Nr 4. Jasiñski A., Przyciemniane szyby, PD 1999, Nr 4. Jasiñski A., Spo³eczna szkodliwoœæ czynu w nowych uregulowaniach prawnych, PD 1999, Nr 9. Herzog A., Wykroczenia na drogach niepublicznych, PD 2002, Nr 10. Jasiñski A., Zarz¹dca drogi sprawc¹ kolizji, PD 1999, Nr 2–3. Jasiñski A., ABC pasów bezpieczeñstwa i fotelików dla dzieci, PD 1999, Nr 7. Jasiñski A., Kotowski W., Kodeks drogowy. Komentarz do wybranych za- gadnieñ, Warszawa 1997. Jasiñski A., Kotowski W., Prawo o ruchu drogowym w praktyce, Warsza- wa 1999. Jasiñski A., Kotowski W., Wasiak M., Kodeks drogowy. Komentarz, War- szawa 1999. Jasiñski A., Kotowski W., Wasiak M., Kodeks drogowy ’98. Komentarz, Warszawa 1998. Jasiñski A., Kotowski W., Wasiak M., Nowy kodeks drogowy z komenta- rzem, Warszawa 1998. Kocel-Krekora Z., Kary i œrodki karne w kodeksie wykroczeñ po noweli- zacji, Prok. i Pr. 1999, Nr 2. Klimacki W., Obszar skrzy¿owania, PD 2004, Nr 12. Klimacki W., Wymiarowanie w terenie. Kilka uwag i propozycji, PD 2001, Nr 6. Kotowska B., Bezpieczna droga do szko³y, PD 1999, Nr 10. Kotowski W., Prawo o ruchu drogowym z komentarzem. Poradnik kierow- cy i instruktora jazdy, wyd. 1, Bielsko-Bia³a 1997. Kotowski W., Prawo o ruchu drogowym z komentarzem. Poradnik kierow- cy i instruktora jazdy, wyd. 2 i 3, Bielsko-Bia³a 1998. Kotowski W., W³¹czanie siê do ruchu, PD 1999, Nr 4. Kotowski W., Cofaj¹c potr¹ci³ piesz¹, PD 1999, Nr 5. Kotowski W., Czy mo¿na zagroziæ bezpieczeñstwu p³otu? O w³aœciw¹ kwalifikacjê prawn¹ czynu, PD 2002, Nr 11. Kotowski W., Czy stan nietrzeŸwoœci mo¿e automatycznie przes¹dzaæ o winie?, PD 2000, Nr 3. Kotowski W., Czynnoœci wyjaœniaj¹ce a wniosek o ukaranie, PD 2002, Nr 4. Kotowski W., Dowody osobowe a eksperyment procesowy, PD 2000, Nr 6. XV Wykaz literatury Kotowski W., Formu³owanie zarzutów a s³usznoœæ rozstrzygniêcia, PD 2001, Nr 7. Kotowski W., Instytucja swobodnej oceny dowodów – na pewnym przyk³adzie, PD 2000, Nr 10. Kotowski W., Kodeks drogowy. Wprowadzenie, Warszawa 2001. Kotowski W., Kodeks pieszego, rowerzysty i motorowerzysty, Wektory Prawa 2000, Nr 1, s. 128. Kotowski W., Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Kraków 2004. Kotowski W., Kolizja na parkingu a art. 97 kodeksu wykroczeñ, PD 2001, Nr 5. Kotowski W., Nowe przepisy dla kierowców (od 1 lipca 2000 r.), „Prawo na Gor¹co” 2000, Nr 4. Kotowski W., Na przekór faktom, PD 2002, Nr 7. Kotowski W., Nietypowe kolizje podczas cofania, PD 2002, Nr 11. Kotowski W., O podniesienie poziomu postêpowañ, PD 1999, Nr 7. Kotowski W., Kontrola prêdkoœci, PD 1999, Nr 9. Kotowski W., Przestêpstwa i wykroczenia drogowe. Analiza zdarzeñ, Warszawa 2001. Kotowski W., Zmiany przepisów ruchu drogowego od 1 stycznia 2001 r., Poradnik Prawny 2001, Nr 1. Kotowski W., Prawo o ruchu drogowym a Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, PD 2001, Nr 2. Kotowski W., Wykroczenie a stan wy¿szej koniecznoœci, PD 2001, Nr 10. Kotowski W., Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz praktyczny, Warszawa 2002. Kotowski W., Weryfikacja dowodów osobowych, PD 2002, Nr 5. Kotowski W., O s³usznoœæ rozstrzygniêcia (studium pewnego przypadku), PD 2002, Nr 8. Kotowski W., VIII Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków dro- gowych” (Kraków, 18–19 paŸdziernika 2002 r.), Prok. i Pr. 2002, Nr 12, s. 154. Kotowski W., Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz praktyczny, wyd. 2, Warszawa 2004. Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny, Warszawa 2004. Kotowski W., Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz praktyczny, Warszawa 2004. Kotowski W., Stra¿e Gminne. Komentarz praktyczny, Warszawa 2004. Kotowski W., Ust¹pienie pierwszeñstwa w praktyce organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, PD 2004, Nr 10. Kotowski W., Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2005. XVI Wykaz literatury Kotowski W., Samochód jako przedmiot niebezpieczny w rozumieniu art. 280 § 2 KK, PD 2005, Nr 3. Kotowski W., Prawo dostêpu do dowodów, PD 2005, Nr 3. Kotowski W., Kurzêpa B., Drogi publiczne, Warszawa 2005. Kotowski W., Kurzêpa B., ¯andarmeria Wojskowa i Wojskowe Organy Porz¹dkowe, Warszawa 2005. Kotowski W., Michasiewicz J., Jak zdobyæ i nie utraciæ prawa jazdy. Prak- tyczny poradnik kierowcy, Warszawa 1999. Kotowski W., Wasiak M., Kodeks drogowy z komentarzem, Warszawa 1994. Kotowski W., Wasiak M., Motor, rower, motorower, Warszawa 1994. Kozak A., Uprawnienia prokuratora w zakresie stosowania art. 40 i 41 ko- deksu wykroczeñ, Prok. i Pr. 1998, Nr 2. Kupiñski R., Nowicka I., Stosowanie œrodków oddzia³ywania spo³ecznego w sprawach o wykroczenia, Prok. i Pr. 2004, Nr 7–8. Kurzêpa B., Zatrzymanie prawa jazdy na okres ponad roku, PD 1999, Nr 2–3. Kurzêpa B., Jeszcze o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny, PD 2000, Nr 10. Kurzêpa B., Glosa do postanowienia SN z dnia 25.2.2004 r., II KK 393/03, PD 2005, Nr 2. Lach A., Mo¿liwoœci wykorzystania kamer u¿ytkowych w kontroli ruchu drogowego, PD 2002, Nr 5. Laskowska K., Wp³yw narkotyków na bezpieczeñstwo w ruchu drogo- wym, Jurysta 2000, Nr 1. Leœniak W., Goszczyñski M., Vademecum kierowcy mechanika, Warszawa 1966. Lewandowski W., Prawne i lekarskie problemy oddalenia siê sprawcy wy- padku drogowego z miejsca zdarzenia, [w:] Wypadkowoœæ drogowa. Alkoholizm oraz inne przyczyny biologiczne (5–6 maja 1977), Kato- wice–Chorzów. Materia³y naukowe, Katowice 1977. Lewiñski J., Czy zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wy- nosz¹ca 0,21–0,24 promille oznacza stan po u¿yciu alkoholu, ZW 1988, Nr 2. Lewiñski J., rec. ksi¹¿ki G. Krasickiego, A. Wiœniewskiego, Kodeks wy- kroczeñ. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia. Komen- tarz do noweli z sierpnia 1998 r., Warszawa 1999, Prok. i Pr. 1999, Nr 11–12. Lewiñski J., Pouczenie, ostrze¿enie, zwrócenie uwagi, Rzeczpospolita 1999, Nr 12. £abêdŸ J., Nowoczesna aparatura do analizy powietrza wydychanego na XVII Wykaz literatury podstawie badañ prowadzonych w Instytucie Ekspertyz S¹dowych, Prok. i Pr. 1995, Nr 4. Marek A., Odpowiedzialnoœæ karna za spowodowanie „lekkich” uszko- dzeñ cia³a przez sprawcê wypadku w komunikacji, Prok. i Pr. 1999, Nr 3. Marek A., Prawo wykroczeñ (materialne i procesowe), Warszawa 2002. Marcinkowski W., Zagadnienie wyboru pomiêdzy dogmatyczn¹ a pragma- tyczn¹ interpretacj¹ przepisu art. 9 § 1 k.w. w wojskowej procedurze wykroczeniowej, WPP 2000 Nr, 2. Marcinkowski W., Zakresy ustawowych znamion niektórych przestêpstw i wykroczeñ komunikacyjnych, WPP 2002, Nr 1, s. 39. Marcinkowski W., Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w przypad- kach szczególnych, WPP 2002, Nr 4. Markiewicz J., Uwagi bieg³ego toksykologa w sprawie ustalania stanu nietrzeŸwoœci, w: Alkohol. Zagadnienia toksykologiczne i prawne. Materia³y z konferencji. Krajowa Konferencja Alkohologów, Kraków 15–16 grudnia 1992 r. Krajowa Konferencja „Ocena stanu trzeŸwo- œci”, Warszawa 30 marca 1993 r., Kraków 1993. Markiewicz J., Guba³a W., Kilka uwag w sprawie analizy stê¿enia alkoho- lu w powietrzu wydychanym w zwi¹zku z glos¹ dr. W. Grzeszczyka, Probl. Praw. 1990, Nr 4–5. Miczek Z., Odpowiedzialnoœæ nieletnich za przestêpstwa i wykroczenia drogowe, PD 2001, Nr 11. Niedziela J., Statyczne i dynamiczne badania widocznoœci pieszego w œwiat³ach mijania pojazdu, [w:] VI Konferencja „Problemy wypad- ków drogowych”. Zbiór referatów, Zakopane 22–24.10.1998 r. Olech W., NietrzeŸwi uczestnicy ruchu drogowego – problematyka wy- kroczeñ z art. 87 k.w., [w:] Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeñstwa w komunikacji drogowej. Materia³y I Miêdzynarodo- wej Konferencji Naukowej, pod red. K. Lejdy i K. Rajchela, Rzeszów 1997. Paprzycki L. K., Manewry obronne w ekstremalnych warunkach drogo- wych, PD 1999, Nr 2–3. Paprzycki L. K., Za co i kiedy odpowiada sprawca, Rzeczpospolita 1999, Nr 3. Paprzycki L. K., Niebezpieczny wiadukt, PD 1999, Nr 4 Paprzycki L. K., Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w sprawach o wypadki drogowe – rok 1998, PD 1999, Nr 9. Paprzycki L. K., Dziecko – szczególny uczestnik ruchu drogowego, PD 2000, Nr 5. Paprzycki L. K., Nocna przeszkoda na drodze, PD 2000, Nr 6. XVIII Wykaz literatury Paprzycki L. K., Pieszy – na drodze i w jej pobli¿u, PD 2000, Nr 7. Paprzycki L. K., Rolkarz na przejœciu dla pieszych, PD 2000, Nr 11. Paprzycki L. K., Opinia bieg³ego prawie doskona³a i prawie niepotrzebna, PD 2001, Nr 5. Paprzycki L. K., Najwy¿sza starannoœæ i wyobraŸnia konieczna w ka¿dej sprawie, PD 2001, Nr 6. Paprzycki L. K., Wyprzedzanie w rejonie skrzy¿owania, PD 2001, Nr 7. Paprzycki L. K., Zmiana pasa ruchu przyczyn¹ kolizji, PD 2001, Nr 9. Paprzycki L. K., Rowerzystki, PD 2001, Nr 11. Paprzycki L. K., Prawid³owe u¿ywanie œwiate³ drogowych a zasada ogra- niczonego zaufania, PD 2001, Nr 12. Paprzycki L. K., Sêdzia – doœwiadczony kierowca, PD 2002, Nr 3. Paprzycki L. K., Dobry obroñca szans¹ sukcesu, PD 2002, Nr 7. Paprzycki L. K., Skrêt w lewo kontra wyprzedzanie poza skrzy¿owaniem, PD 2003, Nr 3. Paprzycki L. K., Nigdy doœæ ostro¿noœci wobec dziecka na drodze, PD 2003, Nr 5. Paprzycki L. K., Niewidoczny rowerzysta, PD 2003, Nr 8. Paprzycki L. K., Znów skrêt w lewo kontra wyprzedzanie, PD 2003, Nr 9. Paprzycki L. K., Uprzejmoœæ i zwyczaje, a prawo o ruchu drogowym, PD 2004, Nr 1. Paprzycki L. K., Szczególna ostro¿noœæ przed i na przejœciu dla pieszych, PD 2004, Nr 12. Paprzycki L. K., Piesi w nocy na drodze, PD 2005, Nr 2. Paprzycki L. K., Spór miêdzy bieg³ym a obroñc¹, PD 2005, Nr 6. Pawela S., Kilka kwestii prawnych z zakresu nowej ustawy o zwalczaniu alkoholizmu, NP 1960, Nr 1. Pawlik R., Odpowiedzialnoœæ osoby prowadz¹cej holowany pojazd me- chaniczny, Prok. i Pr. 2004, Nr 7–8, s. 187. Paw³owski A., Omijanie przed przejœciem dla pieszych, PD 1999, Nr 7. Pelewicz R., Zarzycki G., Nie wystarczy trzeŸwy koñ, Rzeczpospolita 1999, Nr 11. Pok J., Cofanie a ustalenie pierwszeñstwa, PD 2003, Nr 8. Pomorski W., Nietypowe skutki zniszczenia prawa jazdy, PD 2001, Nr 10. Prusak F., Woœko G., Œmiertelne wypadki drogowe, [w:] Wspó³czesna przestêpczoœæ. Problemy prawnokarne, kryminalistyczne i krymino- logiczne, Szczecin 1996. Radecki W., Normatywne ujêcie wykroczenia, Prok. i Pr. 2003, Nr 2. Razowski T., Zjawisko tzw. martwego pola w ocenie przebiegu wypadku, PD 2004, Nr 2. Razowski T., Zaliczenie okresu zatrzymania dokumentu uprawiaj¹cego do XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykroczenia drogowe. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: