Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00588 008915 10733556 na godz. na dobę w sumie
Wyłączenia z masy upadłości - ebook/pdf
Wyłączenia z masy upadłości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 439
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1716-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Problematyka niniejszej publikacji jest bezpośrednio związana z jednym z najbardziej istotnych zagadnień występujących w prawie upadłościowym i naprawczym, a mianowicie z problematyką składu masy upadłości.
Celem książki jest:

Zakres książki dotyczy obu rodzajów postępowania upadłościowego, tj. upadłości z likwidacją majątku dłużnika, a także upadłości z możliwością zawarcia układu. Obejmuje on zagadnienia zarówno prawa materialnego, jak i kwestie proceduralne. Monografia zatem stanowi kompleksowe ujęcie cywilistyczne omawianego tutaj zagadnienia, które nie było do tej pory w taki sposób pokazane w literaturze.
Książka ta ma w dużej mierze istotne znaczenie dla praktyki. Stanowi pomoc zarówno dla sędziów orzekających w sprawach upadłościowych, jak i dla syndyków, radców prawnych, adwokatów oraz przedsiębiorców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I C Ś O Ł D A P U Y S A M Z A N E Z C Ą Ł Y W I I K S Ń O P A R H C . D Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje oma- wiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukują- cych wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic- twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Problematyka niniejszej publikacji jest bezpośrednio związana z jed- nym z najbardziej istotnych zagadnień występujących w prawie upad- łościowym i naprawczym, a mianowicie z problematyką składu masy upadłości. Celem książki jest: – skatalogowanie przypadków wyłączeń z masy upadłości, oraz – wskazanie przyczyn dla których ustawodawca odstąpił od ogólnej zasady, że cały majątek upadłego jest przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Zakres książki dotyczy obu rodzajów postępowania upadłościowego, tj. upadłości z likwidacją majątku dłużnika, a także upadłości z moż- liwością zawarcia układu. Obejmuje on zagadnienia zarówno prawa materialnego, jak i kwestie proceduralne. Monografia zatem stanowi kompleksowe ujęcie cywilistyczne omawianego tutaj zagadnienia, któ- re nie było do tej pory w taki sposób pokazane w literaturze. Książka ta ma w dużej mierze istotne znaczenie dla praktyki. Stanowi pomoc zarówno dla sędziów orzekających w sprawach upadłościo- wych, jak i dla syndyków, radców prawnych, adwokatów oraz przed- siębiorców. Dr Dariusz Chrapoński – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okrę- gowego w Katowicach, specjalizuje się w prawie gospodarczym i han- dlowym. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1716-8 9 7 8 8 3 2 5 5 1 7 1 6 8 Cena: 69,00 zł MONOGRAFIE PRAWNICZE WYŁĄCZENIA Z MASY UPADŁOŚCI DARIUSZ CHRAPOŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE DARIUSZ CHRAPOÑSKI · WY£¥CZENIA Z MASY UPAD£OŒCI Polecamy nasze publikacje z serii Monografie Prawnicze: Przemysław Drapała PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA. KONSTRUKCJA PRAWNA Wojciech Sawczyn ŚRODKI DYSCYPLINOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PRAWIE O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Klaudia Klecha WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KONSTYTUCJI RP Patrycja Zawadzka FUNDUSZ INWESTYCYJNY W SYSTEMIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH Konrad Osajda USTANOWIENIE SPADKOBIERCY W TESTAMENCIE W SYSTEMACH PRAWNYCH COMMON LAW I CIVIL LAW Andrzej Chełchowski TRWAŁY ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI Aleksander Raczyński SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ www.sklep.beck.pl WY£¥CZENIA Z MASY UPAD£OŒCI DARIUSZ CHRAPOÑSKI Redakcja: Iwona Duda ã Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1716-8 Spis treści Przedmowa ........................................................................................................... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów ................................................................................................... Wykaz literatury ................................................................................................ Część I. Wstęp ....................................................................................................... Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje .............................................................................................................. § 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej ogłoszenia ............................... § 2. Funkcje i zasady postępowania upadłościowego ....................... Rozdział II. Masa upadłości ......................................................................... § 1. Pojęcie masy upadłości ........................................................................ § 2. Ustalenie składu masy .......................................................................... § 3. Charakter prawny ustalenia masy upadłości .............................. § 4. Wnioski końcowe .................................................................................. Część II. Wyłączenia na wniosek osób uprawnionych ............... Rozdział I. Ogólne zasady i materialnoprawne podstawy wyłączeń .......................................................................................................... § 1. Porównanie aktualnie obowiązującej regulacji z poprzednim stanem prawnym ..................................................... § 2. Przesłanki wyłączenia .......................................................................... I. Uwagi wstępne ........................................................................... II. Pojęcie mienia nienależącego do upadłego ..................... 1. Data powstania uprawnienia do wyłączenia .............. 2. Przedmiot wyłączenia z masy upadłości ....................... 3. Wyłączenie zastępcze .......................................................... 3.1. Pojęcie zbycia mienia i zakres przedmiotowy wyłączenia zastępczego ............................................. 3.2. Dopuszczalność wyłączenia zastępczego ........... 3.3. Wyłączenie wierzytelności o świadczenie wzajemne ........................................................................ III. Tytuł prawny do żądania wyłączenia z masy .................... XIII XV XXI 1 1 1 14 21 21 30 33 35 37 37 37 40 40 41 41 45 48 48 51 57 59 V Spis treści § 3. Rekapitulacja dotychczasowych rozważań ................................... I. Niedopuszczalność wyłączenia na podstawie prawa rzeczowego ................................................................................... 1. Ograniczone prawa rzeczowe .......................................... 2. Roszczenia związane z ochroną własności ................. II. Niedopuszczalność wyłączenia na podstawie stosunków zobowiązaniowych .............................................. 1. Czynności prawne powiernicze ...................................... 2. Pożyczka ................................................................................... 3. Depozyt nieprawidłowy...................................................... 4. Prawo zatrzymania ................................................................ 5. Czynności prawne bezskuteczne wobec masy upadłości .................................................................................. Rozdział II. Typowe podstawy prawne wyłączeń ........................... § 1. Uwagi wprowadzające ......................................................................... § 2. Umowa sprzedaży .................................................................................. I. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę sprzedaży zawartą przez upadłego ........................................................... 1. Upadłość z likwidacją majątku upadłego ..................... 2. Upadłość z możliwością zawarcia układu .................... 3. Podsumowanie ....................................................................... II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej ....................... 1. Uwagi wprowadzające ......................................................... 2. Realizacja uprawnień z zastrzeżenia własności w postępowaniu upadłościowym .................................. III. Sprzedaż na raty ......................................................................... IV. Pozostałe umowy sprzedaży .................................................. 1. Umowa odkupu ...................................................................... 2. Prawo pierwokupu ............................................................... § 3. Wyłączenia na podstawie czynności powierniczych typu zabezpieczającego ................................................................................ I. Wprowadzenie ............................................................................ II. Pojęcie czynności prawnych powierniczych ................... III. Charakterystyka czynności powierniczych typu zabezpieczającego ..................................................................... 1. Uwagi wstępne ...................................................................... 1.1. Charakter prawny ....................................................... 1.2. Przedmiot zabezpieczenia ....................................... 1.3. Realizacja praw przez wierzyciela ......................... IV. Umowa powiernicza jako podstawa prawna wyłączenia z masy upadłości ................................................. 1. Uwagi wstępne ...................................................................... VI 66 67 68 70 71 71 72 73 74 76 77 77 77 77 79 85 86 86 86 92 96 98 99 101 103 103 105 106 106 107 110 111 115 115 Spis treści 2. Dotychczasowy stan prawny ............................................. 2.1. Upadłość likwidacyjna ............................................... 2.2. Upadłość układowa ..................................................... 3. Dopuszczalność wyłączenia na podstawie znowelizowanych przepisów ........................................... V. Data pewna jako warunek skuteczności zabezpiecze- nia wobec masy upadłości ...................................................... 1. Wprowadzenie........................................................................ 2. Stanowisko judykatury i doktryny ................................. 3. Wnioski końcowe .................................................................. § 4. Umowy o świadczenie usług ............................................................. I. Uwagi wstępne ........................................................................... II. Umowa komisu ........................................................................... 1. Ogólna charakterystyka umowy ..................................... 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę komisu ...... 2.1. Wprowadzenie ............................................................... 2.2. Upadłość z likwidacją majątku upadłego ............ 2.3. Upadłość układowa ..................................................... 2.4. Przedmiot wyłączenia z masy upadłości ............. III. Umowa zlecenia .......................................................................... 1. Uwagi wstępne o umowie zlecenia ............................... 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowę zlecenia ..... IV. Pozostałe umowy ........................................................................ 1. Umowa spedycji .................................................................... 2. Umowa przewozu rzeczy.................................................... 3. Umowa przechowania ........................................................ § 5. Wyłączenia na podstawie stosunków majątkowych małżeń- skich ........................................................................................................... I. Ogólne zasady odpowiedzialności majątkowej za długi współmałżonka ............................................................................ II. Zasady odpowiedzialności majątkowej w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków ..................... III. Wpływ ograniczenia wspólności majątkowej lub ustanowienia rozdzielności majątkowej na odpowiedzialność małżonka upadłego ........................ 1. Ograniczenie i ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie umowy .................................. 2. Ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądowego .................................... 3. Roszczenia małżonka upadłego w postępowaniu upadłościowym ..................................................................... 4. Zakres przedmiotowy wyłączeń z masy upadłości ..... 5. Uwagi końcowe ..................................................................... 116 116 122 126 128 128 130 134 140 140 141 141 144 144 144 149 150 151 151 154 159 159 161 161 162 162 165 167 167 169 170 173 177 VII Spis treści Rozdział III. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości ......................................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ § 2. Postępowanie w przedmiocie wniosku o wyłączenie.............. I. Termin złożenia wniosku i jego treść ................................. II. Cechy charakterystyczne postępowania ............................ III. Zarzuty syndyka, zarządcy i upadłego ................................. IV. Treść rozstrzygnięcia sędziego-komisarza i środki zaskarżenia ................................................................................... § 3. Postępowanie z powództwa o wyłączenie z masy .................... I. Termin wniesienia powództwa ............................................ II. Charakter powództwa ............................................................... III. Forma i treść pozwu ................................................................. IV. Charakter postępowania .......................................................... V. Rozstrzygnięcie sporu .............................................................. § 4. Skutki wyłączenia z masy upadłości ............................................... Część III. Wyłączenia z inicjatywy organów postępowania upadłościowego .......................................................................................... Uwagi wstępne .................................................................................................... Rozdział I. Wyłączenia wierzytelności i ruchomości przez sędziego-komisarza ................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ........................................................................................... § 2. Dotychczasowy stan prawny ............................................................. I. Wyłączenie wierzytelności ..................................................... II. Wyłączenie ruchomości ........................................................... 1. Pojęcie niezbywalnej ruchomości .................................. 2. Wyłączenie na podstawie art. 63 pkt 4 PrUpN (poprzednie brzmienie) .................................................... 3. Wyłączenie na podstawie art. 315 PrUpN .................... 4. Wnioski końcowe co do wyłączeń ruchomości ........ § 3. Wyłączenie wierzytelności i ruchomości po zmianie przepisów ................................................................................................ I. Uwagi o zmianach legislacyjnych ......................................... II. Wyłączenie wierzytelności i praw majątkowych ........... III. Ocena zmian legislacyjnych .................................................... Rozdział II. Wyłączenia mienia przez zgromadzenie wierzycieli ...................................................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ § 2. Zakres przedmiotowy i przesłanki wyłączenia mienia ........... § 3. Kontrola uchwał .................................................................................... VIII 179 179 180 180 186 188 194 198 198 203 210 213 216 218 223 223 225 225 226 226 231 231 233 234 237 238 238 239 241 243 243 245 251 Spis treści Rozdział III. Wyłączenie spadku z masy upadłości........................ § 1. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego ................................................................................................... § 2. Tryb wyłączenia spadku z masy upadłości ................................... I. Wyłączenia fakultatywne ......................................................... II. Wyłączenia obligatoryjne ........................................................ § 3. Zakres wyłączenia spadku .................................................................. § 4. Termin i skutki wyłączenia spadku z masy upadłości ............. § 5. Uwagi końcowe ...................................................................................... Rozdział IV. Wyłączenie z masy upadłości mienia na skutek czynności proceduralnych syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego ......................................................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................ § 2. Pozycja prawna syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego 257 257 261 262 265 267 269 272 275 275 w postępowaniach cywilnych dotyczących masy upadłości... 277 § 3. Wpływ ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania z udziałem upadłego ........................................................................... I. Postępowania cywilne toczące się przed ogłoszeniem upadłości ........................................................................................ 1. Upadłość likwidacyjna ........................................................ 2. Upadłość układowa .............................................................. II. Postępowania cywilne toczące się po ogłoszeniu upadłości ....................................................................................... § 4. Wyłączenia z masy upadłości ............................................................ I. Uwagi wstępne ........................................................................... II. Zakres przedmiotowy wyłączenia z masy upadłości ..... III. Przesłanki odmowy wstąpienia lub wystąpienia z postępowania ........................................................................... IV. Tryb wyłączenia i jego skutki prawne ................................ V. Włączenie zasądzonego roszczenia na rzecz upadłego do masy upadłości ..................................................................... VI. Uwagi końcowe ........................................................................... Część IV. Wyłączenia ustawowe ................................................................. Uwagi wstępne..................................................................................................... Rozdział I. Wyłączenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu pracy................................... § 1. Zakres stosowania przepisów ............................................................ § 2. Poszczególne przypadki wyłączeń .................................................. I. Artykuł 829 KPC ......................................................................... II. Artykuł 831 KPC ......................................................................... 287 287 288 291 291 296 296 296 307 310 313 316 319 319 321 321 327 327 330 IX Spis treści III. Artykuł 832 KPC ......................................................................... IV. Artykuł 833 KPC ......................................................................... 332 333 § 3. Zakres podmiotowy wyłączenia i sposób realizacji praw upadłego .................................................................................................. 335 Rozdział II. Wyłączenie z masy upadłości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ......................................................... § 1. Uwagi ogólne .......................................................................................... § 2. Zakres i przesłanki wyłączenia funduszu z masy upadłości ... I. Zakres przedmiotowy ............................................................... II. Zakres podmiotowy wyłączenia funduszu ........................ § 3. Tryb wyłączenia z masy upadłości środków funduszu i jego skutki ........................................................................................................ § 4. Uwagide lege ferenda .......................................................................... Rozdział III. Wyłączenie wierzytelności wynikających z umowy o subpartycypację ................................................................. § 1. Uwagi wprowadzające na temat sekurytyzacji ........................... I. Pojęcie sekurytyzacji i jej rodzaje ......................................... II. Uregulowania sekurytyzacji w polskim 339 339 341 342 346 349 354 357 357 357 ustawodawstwie .......................................................................... 359 § 2. Wyłączenie z masy upadłości sekurytyzowanych wierzytelności ........................................................................................ Rozdział IV. Wyłączenia mienia uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych ............ § 1. Uwagi wprowadzające.......................................................................... I. Cele regulacji oraz podstawowe definicje pojęć zawartych w przepisach ........................................................... II. Skutki ogłoszenia upadłości uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych ............................................................................. § 2. Wyłączenie środków pieniężnych i wierzytelności .................. § 3. Wyłączenie przedmiotu zabezpieczenia ....................................... Rozdział V. Wyłączenia z masy na podstawie przepisów innych ustaw .................................................................................................. § 1. Wyłączenie z masy na podstawie ustawy o domach składowych .............................................................................................. I. Wyłączenie środków pieniężnych należnych posiadaczom dowodów składowych ................................... 1. Uwagi wstępne ....................................................................... 2. Zakres zastosowania art. 35 ust. 2 DSkłU...................... II. Wyłączenie wpłat składających do funduszu 361 365 365 365 368 370 372 377 377 377 377 381 gwarancyjnego ............................................................................. 387 X Spis treści 1. Uwagi wstępne ....................................................................... 2. Zakres wyłączenia z masy upadłości środków 387 należnych funduszowi ........................................................ 389 § 2. Wyłączenia praw autorskich państwowej instytucji filmowej ................................................................................................... Uwagi końcowe ................................................................................................... Indeks rzeczowy ................................................................................................. 390 393 397 XI Przedmowa Przedmowa Przedmowa Najogólniej można powiedzieć, że w sensie ekonomicznym upadłość to taki stan majątkowy dłużnika, który nie wystarcza na zaspokojenie roszczeń majątkowych jego wierzycieli. Może to przejawiać się nadmiernym zadłuże- niem dłużnika, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość majątku, bądź gdy nie reguluje on swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W gospodar- ce wolnorynkowej, opartej na zasadach wolnej konkurencji i swobodzie podejmowania i prowadzenia przez podmioty prawa działalności gospodar- czej, zjawisko upadłości jest normalną konsekwencją tychże zasad. Stan nie- wypłacalności może powstać z różnorakich przyczyn, zarówno leżących po stronie dłużnika, jak i od niego niezależnych. Upadłość w sensie prawnym to przymusowe ściągnięcie zobowiązań dłużnika, polegające na wszczęciu przez sąd postępowania w tym celu, które jest skierowane do całego majątku dłużnika, aby zaspokoić wszystkich jego wierzycieli. Wtedy to, co do zasady, niedopuszczalne jest prowadzenie indywidualnych postępowań egzekucyj- nych przez poszczególnych wierzycieli. Upadłość w sensie prawnym nie jest zjawiskiem powszechnym, w tym znaczeniu, że postępowanie upadłościowe może być wszczęte jedynie w stosunku do podmiotów, którym ustawodawca przyznaje zdolność upadłościową. Podział dłużników na posiadających i nieposiadających zdolności upadłościowej wynika z założeń aksjolo- gicznych ustawodawcy. W tych przypadkach, gdy nie jest dopuszczalne wszczęcie postępowania upadłościowego, wierzyciele mogą dochodzić od dłużników wykonania ciążących na nich zobowiązań na drodze ogólnej – w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym we właściwym trybie. Postępowanie upadłościowe, zarówno w sensie materialnoprawnym, jak i proceduralnym reguluje ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.), które z dniem 1.10.2003 r. zastąpiło dotychczas obowiązujące akty prawne regulujące tę materię – rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) i rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.). Jak to już wcześniej wzmiankowano, postępowaniem upadłościowym ob- jęty jest cały majątek upadłego, który stanowi masę upadłości przeznaczoną na zaspokojenie wierzycieli. Chodzi tutaj o majątek dłużnika w postaci akty- wów, istniejący w dacie ogłoszenia upadłości, jak i nabyty w trakcie postępo- wania upadłościowego. Jest to zasada generalna, mająca jednakże odstęp- XIII Przedmowa stwa wyraźnie wskazane w obowiązujących przepisach. Przedmiotem badawczym niniejszej pracy jest stypizowanie przypadków i ich omówienie, gdy majątek należący do dłużnika, bądź za należący do niego uznany, nie wchodzi w skład masy upadłości, a zatem nie jest przeznaczony na zaspokoje- nie wierzycieli upadłego w postępowaniu upadłościowym. Przypadki od- stępstw od zasady, że cały majątek wchodzi do masy upadłości, określono zbiorczą nazwą „wyłączenia z masy upadłości”. Problematykę tę ujęto kompleksowo – zarówno pod kątem materialno- prawnych podstaw wyłączeń z masy upadłości, które zostały określone w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze, jak i przepisach szczególnych, które w tym zakresie stanowią lex specialis, jak i w pod kątem procedural- nym. W tym drugim znaczeniu chodzi o scharakteryzowanie postępowania w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości. Omówienie tych problemów zostanie dokonane co do zasady na gruncie prawa prywatnego materialnego i procesowego, bez uwzględnienia jego aspektów publicznoprawnych, któ- rych analiza ze względu na specyfikę zagadnień prawa administracyjnego wymaga oddzielnego opracowania. Z tego powodu pominięte zostaną zagad- nienia związane z wyłączeniem mienia, o które toczą się postępowania admi- nistracyjne, do których wstąpienia odmówił albo wystąpił z takiego postępo- wania syndyk, zarządca lub nadzorca sądowy na podstawie art. 65 ust. 1 PrUpN. Poruszane zagadnienie dotyczy obu form postępowania upadłościo- wego, tj. upadłości z likwidacją majątku dłużnika, upadłości z możliwością zawarcia układu, a także postępowania upadłościowego osób nieprowa- dzących działalności gospodarczej. W publikacji uwzględniono doktrynę, jak i orzecznictwo powstałe na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego, tudzież na gruncie poprzed- nio obowiązujących aktów prawnych – w zakresie, w którym zachowały one aktualność. Uwzględnienie dorobku nauki oraz orzecznictwa powstałych pod rządem Prawa upadłościowego i Prawa o postępowaniu układowem wynika z faktu, że obecna regulacja w wielu miejscach posiada punkty stycz- ne z poprzednio obowiązującymi aktami prawnymi, a nieraz wręcz powiela poprzednie regulacje. W pracy również uwzględniono doktrynę i orzecznic- two odnoszące się do tych zagadnień obowiązującego prawa – głównie pra- wa prywatnego materialnego i procesowego, w zakresie, w którym było to niezbędne dla omówienia prezentowanego tutaj zagadnienia. Książka uwzględnia stan prawny na 12.5.2010 r. Jednocześnie pragnę podziękować Promotorowi pracy – prof. dr. hab. Antoniemu Witoszowi – za opiekę naukową i okazaną pomoc, a także jej recenzentom – prof. dr. hab. A. Jakubeckiemu i dr hab.W. Klycie. Autor XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dKPC ...................................... DSkłU..................................... FundInwU............................ Wykaz skrótów Wykaz skrótów rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilne- go (Dz.U. Nr 83, poz. 651 ze zm.) i z 27.10.1932 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 803), ogłoszonych jako tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra Sprawiedli- wości z 1.12.1932 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 934) ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu po- stępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyj- nych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH........................................... KinematU ............................. KP............................................ KPC......................................... KRO........................................ KRSU...................................... KSCU...................................... KSH......................................... Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) ustawa z 30.6.2005 r. o kinematografii (Dz.U. Nr 132, poz. 1111 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) XV KWU....................................... KZ ........................................... OstRachU ............................. PDOFizU............................... PDOPrU ................................ PIFU........................................ PostEgzAdmU ..................... Wykaz skrótów ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hi- potece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) ustawa z 24.8.2001 r. o ostateczności rozrachun- ku w systemach płatności i systemach rozra- chunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. Nr 123, poz. 1351 ze zm.) ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ustawa z 16.7.1987 r. o państwowych instytu- cjach filmowych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710 ze zm.) ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) Pr. Spółdz .............................. ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrAut ...................................... PrBank................................... PrUkł z 1934 r..................... PrUp z 1934 r. ..................... PrUpN.................................... PrWeksl ................................. XVI (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i pra- wach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układo- wem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) RachU .................................... RozpSprGospU................... SpółdzMieszkU................... SwobDzGospU ................... ZastRejU................................ Wykaz skrótów ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) ustawa z 24.5.1989 r. o rozpoznaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.) ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i re- jestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZFŚSU .................................... ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) 2. Organy orzekające SA ............................................ SN............................................ TK ........................................... Trybunał Konstytucyjny Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy 3. Zbiory orzecznictwa Biul. SN .................................. Biuletyn Sądu Najwyższego OSA......................................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNP...................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP ......................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA.................................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- Zb. Orz................................... Zbiór Orzeczeń żowych XVII Wykaz skrótów 4. Czasopisma BiK .......................................... Bank i Kredyt Gl. ........................................... Glosa GS ............................................ Gazeta Sądowa KPP ......................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ........................................ Monitor Prawniczy MoPPr .................................... Monitor Prawa Pracy MPHiW .................................. Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego NP ........................................... Nowe Prawo NPN ........................................ Nowy Przegląd Notarialny PB ............................................ PES .......................................... PG............................................ PiP........................................... PiZS......................................... PL............................................. PN ........................................... PPH......................................... Pr. Sp. ..................................... Prawo Spółek PS............................................. PUG ........................................ R. Pr. ....................................... Radca Prawny Rej. RPEiS...................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Sł. Prac. .................................. SP............................................. TPP.......................................... Transformacje Prawa Prywatnego Prawo Bankowe Problemy Egzekucji Sądowej Prawo Gospodarcze Państwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Społeczne Przegląd Legislacyjny Przegląd Notarialny Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Sądowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Służba Pracownicza Studia Prawnicze ......................................... Rejent artykuł część 5. Inne skróty art. .......................................... cz. ........................................... Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw lit. ............................................ m.in. ....................................... między innymi n. ............................................. następny (-a, -e) np. .......................................... na przykład Nr ............................................ numer litera XVIII Wykaz skrótów orz. ......................................... orzeczenie pkt........................................... punkt por. ......................................... porównaj post. ....................................... postanowienie poz. ........................................ pozycja red. ......................................... redakcja teks jednolity t.j. ............................................ tj. ............................................. to jest uchw. ..................................... uchwała ust. .......................................... ustęp w. zw. z ................................... w związku z wyr. ........................................ wyrok zdanie zd. ........................................... ze zm. ..................................... ze zmianami zobacz ........................................ zob. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wyłączenia z masy upadłości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: