Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00381 008600 20634624 na godz. na dobę w sumie
Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych - ebook/pdf
Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 35
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-103-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik przedstawia wymagania dla cech fizycznych i mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanych z nich warstw. Opisane zostały ważniejsze badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy dróg.

Dzięki publikacji:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy dr in¿. Beata Stankiewicz dr in¿. Wanda Grzybowska Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych Stan prawny: listopad 2012 Budownictwo Copyright © 2012 Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Warszawa VERLAG DASHÖFER Copyright © 2012 ISBN 978-83-7537-103-1 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02 - 133 Warszawa tel.: 22 559-36-07, faks: 22 829-27-27, 829-27-00 www.dashofer.pl, www.budinfo.pl email: b-wbm@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Karolina Mañkowska Sk³ad: „Kamil” Kamil Eisenbart Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. VERLAG DASHÖFER Spis treœci 1. Wymagania wobec mieszanek i warstw mineralno-asfaltowych 2. Wybrane badania mieszanek mineralno-asfaltowych 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Badanie pe³zania Badanie w³aœciwoœci mieszanki mineralno-asfalt- owej (MMA) w rozci¹ganiu poœrednim Badanie koleinowania Badanie odpornoœci na nisk¹ temperaturê Badanie odpornoœci na dzia³anie wody Badanie odpornoœci na zmêczenie Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych 1. Wymagania wobec mieszanek i warstw mineralno-asfaltowych Wymagania dla cech fizycznych i mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykona- nych z nich warstw podaj¹ tabele 1/1-1/10. Tabela 1/1 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi¹¿¹cej z betonu asfaltowego, wg [19] Lp. W³aœciwoœci 1 Modu³ sztywnoœci pe³zania 1), MPa 2 Stabilnoœæ próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, zagêszczonych 2x75 uderzeñ ubijaka, kN 3 Odkszta³cenie próbek jw., mm 4 Wolna przestrzeñ w próbkach jw., (v/v) 5 Wype³nienie wolnej przestrzeni w próbkach 6 Gruboœæ warstwy w cm z MMA o jw., uziarnieniu: od 0 mm do 12,8 mm od 0 mm do 16,0 mm od 0 mm do 20,0 mm od 0 mm do 25,0 mm Wymagania wobec MMA, warstwy wi¹¿¹cej i wyrównawczej z BA, w zale¿noœci od kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 nie wymaga siê ≥ 16,0 (≥22)3) ≥ 8,0 (≥ 6,0)2) od 2,0 do 5,0 od 4,0 do 8,0 od 65,0 do 80,0 od 3,5 do 5,0 od 4,0 do 6,0 od 6,0 do 8,0 - ≥11,0 od 1,5 do 4,0 od 4,0 do 8,0 ≤ 75,0 od 4,0do 6,0 od 6,0 do 8,0 od 7,0 do 10,0 7 WskaŸnik zagêszczenia warstwy, 8 Wolna przestrzeñ w warstwie, (v/v) ≥ 98,0 ≥ 98,0 od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 1. oznaczony wg wytycznych IBDM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 dotyczy tylko fazy projektowania sk³adu MMA 2. dla warstwy wyrównawczej specjalne warunki, skanalizowanym, itp. • obci¹¿enie ruchem powolnym, stacjonarnym, – 4 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: