Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00496 010113 16951395 na godz. na dobę w sumie
Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw - ebook/pdf
Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 335
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9341-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest pierwszą w Polsce pozycją na temat zjawiska wymuszonych zaginięć w kontekście europejskim. Zawiera pogłębioną analizę procesu kształtowania się międzynarodowych standardów prawnych w badanym zakresie. Autorka wskazuje na istotne potrzeby rodzin osób zaginionych oraz analizuje, w jaki sposób zidentyfikowane potrzeby zostały przełożone na język normatywny praw człowieka oraz czy i w jaki sposób można je egzekwować w ramach międzynarodowego prawa praw człowieka. Omówiono szczegółowo orzecznictwo międzynarodowe; centralne miejsce w badaniach zajęła kwestia egzekwowania odpowiedzialności z tytułu wymuszonych zaginięć w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uzupełnieniem dla procedur skargowych jest przedstawiona w książce analiza międzynarodowych mechanizmów pozasądowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WYMUSZONE ZAGINIĘCIA W EUROPIE KSZTAŁTOWANIE SIĘ MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW ZAPOBIEGANIA I EGZEKWOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PAŃSTW GRAŻYNA BARANOWSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA BARANOWSKA • WYMUSZONE ZAGINIĘCIA W EUROPIE. KSZTAŁTOWANIE SIĘ MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW ZAPOBIEGANIA I EGZEKWOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PAŃSTW Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Robert Kulski OCHRONA INTERESÓW ZBIOROWYCH W POSTEPOWANIU CYWILNYM Hubert Wysoczański PRAWO DO ZMIANY ORAZ POLECENIE ZMIANY TREŚCI UOWY O ROBOTY BUDOWLANE W ŚWIETLE WARUNKÓW FIDIC Aleksandra Sikorska-Lewandowska UCHWAŁY WŁASCICIELI LOKALI. STUDIUM PRAWNE Przemysław Banasik SĄD ZAAGANŻOWANY SPOLECZNIE – POŻĄDANY KIERUNEK ZMIAN Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Kinga Michałowska NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Marcin Lemkowski ŚWIADCZENIA ANTYCYPACYJNE Grzegorz Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl WYMUSZONE ZAGINIĘCIA W EUROPIE KSZTAŁTOWANIE SIĘ MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW ZAPOBIEGANIA I EGZEKWOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PAŃSTW GRAŻYNA BARANOWSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS5/04044 © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: www.booksfactory.pl ISBN 978-83-255-9340-7 ISBN e-book 978-83-255-9341-4 Moim Rodzicom Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Bibliografia ................................................................................................................ Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wstęp ........................................................................................................................... Rozdział I. Wymuszone zaginięcia w Europie .................................................. § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Rosja (zbrodnia katyńska) ....................................................................... § 3. Hiszpania ..................................................................................................... § 4. Cypr ............................................................................................................. § 5. Turcja ........................................................................................................... § 6. Kraje byłej Jugosławii (1991–1996) ........................................................ § 7. Kosowo ........................................................................................................ § 8. Rosja – Kaukaz Północny (Czeczenia, Inguszetia, Dagestan) ............ § 9. Kaukaz Południowy (Armenia, Gruzja, Azerbejdżan) ........................ § 10. Białoruś ........................................................................................................ § 11. Państwa zaangażowane w praktykę extraordinary renditions ............. § 12. Ukraina ........................................................................................................ § 13. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział II. Traktatowe i pozatraktatowe podstawy prawne dotyczące obowiązków państw w kontekście wymuszonych zaginięć ...................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Deklaracja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem ................................................................................................. § 3. Międzyamerykańska konwencja o wymuszonych zaginięciach osób .............................................................................................................. § 4. Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego ................................... § 5. Konwencja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem ................................................................................................. § 6. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział III. Europejski Trybunał Praw Człowieka ........................................ § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Stosowanie terminu „wymuszone zaginięcie” przez ETPC ................ § 3. Dopuszczalność skarg indywidualnych ................................................. XI XIII XLV XLIX 1 1 1 3 8 12 15 21 24 26 28 29 33 36 39 39 42 47 51 54 66 71 71 73 74 VII Spis treści § 4. Problematyka temporalna ........................................................................ I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Wymuszone zaginięcia jako „naruszenia ciągłe” – rozwój orzecznictwa ...................................................................................... III. Zastosowanie kryteriów z wyroku Šilih przeciwko Słowenii do skarg dotyczących wymuszonych zaginięć .................................. IV. Uwagi na tle wyroku Janowiec i inni przeciwko Rosji ................. § 5. Prawo do życia ........................................................................................... I. Koncepcja obowiązków pozytywnych i proceduralnych w kontekście art. 2 EKPC ............................................................... 1. Uwagi wprowadzające .............................................................. 2. Obowiązki proceduralne – ewolucja ..................................... 3. Obowiązek ochrony życia ........................................................ 4. Zaginięcia, za które nie przypisano odpowiedzialności państwu ....................................................................................... II. Postępowanie dowodowe przed ETPC w sprawach dotyczących wymuszonych zagnięć w kontekście prawa do życia .................................................................................................... 1. Uwagi wprowadzające .............................................................. 2. Ustalanie stanu faktycznego .................................................... 3. Standard dowodu „ponad wszelką wątpliwość” oraz dowody pośrednie ..................................................................... 4. Odwrócenie ciężaru dowodu .................................................. 5. Praktyka stosowania wymuszonych zaginięć ....................... III. Obowiązki prewencyjne oraz wymogi skutecznego śledztwa ... § 6. Uznanie naruszenia praw bliskich osób zaginionych .......................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Kryteria z wyroku Çakıcı przeciwko Turcji .................................. 1. Uwagi wprowadzające .............................................................. 2. Bliskość więzi – pozycja dzieci osób zaginionych ................ 3. Zaangażowanie skarżących w próby uzyskania informacji na temat zaginionych osób ...................................................... 4. Postawa i reakcja państwa ....................................................... III. Długość czasu zaginięcia ................................................................ IV. Uznanie bliskich za ofiary naruszenia art. 3 EKPC a przypisanie zaginięcia państwu .................................................. V. Naruszenie wobec bliskich osób zaginionych art. 8 EKPC ....... VI. Uwagi na tle wyroku Janowiec i inni przeciwko Rosji ................. § 7. Inne aspekty orzecznictwa ETPC na tle wymuszonych zaginięć ....... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Naruszenie zobowiązań wynikających z art. 38 EKPC .............. 76 76 78 83 86 92 93 93 94 98 100 101 101 104 105 109 112 115 120 120 121 121 124 126 128 129 131 133 135 138 138 139 VIII Spis treści III. Orzeczone środki ............................................................................. IV. Wykonywanie wyroków ................................................................. § 8. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IV. Komitet Praw Człowieka ............................................................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Stosowanie terminu „wymuszone zaginięcie” przez KPC .................. § 3. Problematyka temporalna ........................................................................ § 4. Prawo do życia ........................................................................................... I. Obowiązki proceduralne ................................................................. II. Postępowania dowodowe w sprawach dotyczących wymuszonych zaginięć .................................................................... III. Obowiązki prewencyjne oraz wymogi skutecznego śledztwa ... § 5. Uznanie naruszenia praw bliskich osób zaginionych .......................... § 6. Inne aspekty orzecznictwa KPC na tle wymuszonych zaginięć ......... § 7. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział V. Organy powołane w związku z konfliktem w byłej Jugosławii § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Izba Praw Człowieka Bośni i Hercegowiny .......................................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Stosowanie terminu „wymuszone zaginięcie” przez IPC .......... III. Decyzja IPC dotycząca wydarzeń w Srebrenicy .......................... IV. Problematyka temporalna .............................................................. V. Prawo do życia ................................................................................. VI. Uznanie naruszenia praw bliskich osób zaginionych ................ VII. Inne aspekty orzecznictwa IPC na tyle wymuszonych zaginięć .............................................................................................. § 3. Komisja Doradcza ds. Praw Człowieka w Kosowie ............................. I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Problem odpowiedzialności UNMIK za wymuszone zaginięcia ........................................................................................... III. Stosowanie terminu „wymuszone zaginięcie” przez Komisję Doradczą ............................................................................................ IV. Problematyka temporalna .............................................................. V. Prawo do życia ................................................................................. 1. Uwagi wprowadzające .............................................................. 2. Obowiązki proceduralne .......................................................... 3. Postępowanie dowodowe w sprawach dotyczących wymuszonych zaginięć ............................................................. 142 145 148 153 153 156 158 162 163 164 166 168 170 172 175 175 176 176 178 179 181 182 185 190 192 192 195 197 197 198 198 199 202 IX Spis treści VI. Uznanie naruszenia praw bliskich osób zaginionych ................ VII. Inne aspekty orzecznictwa Komisji Doradczej na tle wymuszonych zaginięć .................................................................... 1 Uwagi wprowadzające .............................................................. 2. Wykonywanie opinii Komisji Doradczej .............................. § 4. Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Byłej Jugosławii ...................... § 5. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VI. Inne mechanizmy ............................................................................ § 1. Komitet ds. Wymuszonych Zaginięć ..................................................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Kompetencje Komitetu ................................................................... 1. Uwagi wprowadzające .............................................................. 2. Rozpatrywanie sprawozdań państw-stron (art. 29) ............. 3. Rozpatrywanie wniosków o wszczęcie poszukiwań i odnalezienie osoby zaginionej – „pilne działanie” (art. 30) ......................................................... 4. Rozpatrywanie skarg indywidualnych (art. 31) .................... 5. Rozpatrywanie skarg międzypaństwowych (art. 32) ........... 6. Przeprowadzanie wizyt krajowych (art. 33) .......................... 7. Pilne przedstawienie ZO ONZ informacji o możliwym praktykowaniu wymuszonych zaginięć w sposób rozległy lub systematyczny (art. 34) ...................................................... § 2. Grupa Robocza ds. Wymuszonych i Przymusowych Zaginięć .......... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Rozpatrywanie zgłoszeń .................................................................. III. Monitorowanie postępów państw w prawidłowym stosowaniu postanowień Deklaracji ............................................. § 3. Komitet ds. Osób Zaginionych na Cyprze ............................................ § 4. Specjalny proces w sprawie osób zaginionych na terytorium byłej Jugosławii .................................................................................................... § 5. Wnioski ....................................................................................................... Wnioski ....................................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 203 206 206 208 211 215 219 219 219 220 220 221 223 227 230 231 232 233 233 234 238 243 248 256 259 265 X Przedmowa Niniejsza książka została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej „Wy- muszone zaginięcia (enforced disappearances) w Europie. Kształtowanie się międzyna- rodowych standardów zapobiegania i reagowania”, obronionej 13.5.2016 r. w Instytu- cie Nauk Prawnych PAN. Pragnę podziękować tym wszystkim, których wsparcie i cenne rady przyczyniły się do powstania tej książki. Chciałabym serdecznie podziękować za opiekę merytoryczną promotorowi rozprawy doktorskiej, Panu prof. dr. hab. Romanowi Wieruszewskiemu, który czuwał nad powodzeniem moich dokonań naukowych. Podziękowania kieruję także w stronę dr Katarzyny Sękowskiej-Kozłowskiej, która będąc promotorką pomoc- niczą, również poświęciła mojej rozprawie dużo uwagi i czasu, co było dla mnie nie- ocenioną pomocą. Bardzo dziękuję recenzentom rozprawy – Panu prof. UMK dr. hab. Michałowi Balcerzakowi z Katedry Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz oraz Pani prof. dr. hab. Barbarze Mikołajczyk z Katedry Prawa Między- narodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za wnikliwe recenzje i cenne uwagi, które starałam się uwzględnić przygotowując roz- prawę do druku. Dziękuję także wszystkim osobom, z którymi miała możliwość prze- prowadzenia konsultacji naukowych, w szczególności prof. Ireneuszowi Kamińskiemu, prof. Manfredowi Nowakowi oraz prof. Arielowi Dulitzkiemu. Pragnę także podzięko- wać Koleżankom i Kolegom z poznańskiego oddziału Instytutu Nauk Prawnych PAN, w szczególności dr Aleksandrze Gliszczyńskiej-Grabias za rozmowy, konsultacje i inspi- racje. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do najbliższych: rodziców, męża Tomka oraz przyjaciół. XI Bibliografia A. Literatura Monografie, części prac zbiorowych i artykuły Alpkaya G., „Kayıp” lar sorunu ve Türkiye, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 1995, Nr 3 An interview with Jeremy Sarkin, Chair-Rapporteur of the United Nations Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances, on the study on global prac- tices in relation to secret detention, EHRRev 2011, vol. 8, No. 1 Andreu-Guzman F., The Draft International Convention on the Protection of All Per- sons From Enforced Disappearance, The Review of the ICJ 2001, No. 62–63 Antkowiak T.M., Truth as Right and Remedy in International Human Rights Expe- rience, MichJourIL 2002, vol. 23 Balcerzak M., Glosa do wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21.10.2013 r. w sprawie Janowiec i inni przeciwko Rosji, Prz. Sejm. 2014, Nr 2 (121) Balcerzak M., Odpowiedzialność Misji Tymczasowej Administracji ONZ w Kosowie za naruszenia praw człowieka. Uwagi na tle działalności Panelu Doradczego ds. Praw Człowieka, w: E. Karska (red.), Globalne problemy ochrony praw człowieka, Warszawa 2015 Baranowska G., ETPC i słuszne zadośćuczynienie w skargach międzypaństwowych – wyrok w sprawie Cypr przeciwko Turcji z 12.5.2014 r., w: J. Kapelańska-Pręgow- ska, M. Balcerzak (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naru- szeniami praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego, Toruń 2016 Baranowska G., Komitet ds. Wymuszonych Zaginięć ONZ – uniwersalna ochrona przed wymuszonymi zaginięciami?, w: J. Jaskiernia (red.), Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie, t. 1, Toruń 2016 Baranowska G., Kształtowanie się międzynarodowych standardów prawnych w zakresie zapobiegania i reagowania na wymuszone zaginięcia, SP 2016, Nr 1 (205) Balcerzak M., Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studium prawnomiędzynarodowe, To- ruń 2013 Baranowska G., The families of disappeared persons in the jurisprudence of the Human Rights Chamber for Bosnia and Hercegovina and the Human Rights Advisory Panel in Kosovo, IJourRL 2016, vol. 7 Baranowska G., Wymuszone zaginięcia na Ukrainie w latach 2013–2014: skargi i pro- cedury międzynarodowe, SP KUL 2015, Nr 2 (62) XIII Bibliografia Barret J., Chechnya’s last hope? Enforced disappearances and the European Court of Human Rights, HHRJour 2009, vol. 22 Basak A., Historia pewnej mistyfikacji: zbrodnia katyńska przez Trybunał Norymber- skim. Wrocław 1993 Baydar G., İvegen B., Territories, Identities and Thresholds: The Saturday Mothers Phe- nomenon in Istanbul, Signs 2006, vol. 31, No. 3 Blaauw M., Lähteenäki V., ‘Denial and silence’ or ‘acknowledgment and disclosure’, IRevRC 2002, No. 848 Blumenstock T., Legal Protection of the Missing and Their Relatives: The Example of Bosnia and Herzegovina, LJourIL 2006, vol. 19 Borders J., Another door closed: report to the European Court of Human Rights for relief from the Turkish invasion of 1974 may no longer be possible for Greek Cypriots, NCJourILCReg 2009, vol. 36 Boss P., Ambiguous Loss Research, Theory, and Practice: Reflections after 9/11, JourMF 2004, vol. 66 Brasey V., Dealing with the Past: The forensic-led approach to the missing persons issue in Kosovo, Politorbis 2010, No. 50–3 Braun von L., Diehl D., Die Umsetzung der Konvention gegen das Verschwindenlassen in Deutschland, Zur Erforderlichkeit eines eigenen Straftatbestandes, ZIS 2011, Nr 4 Brems E., Lavrysen L., Procedural Justice in Human Rights Adjudication: The European Court of Human Rights, HRQ 2013, vol. 35 Brody R., Commentary on the draft UN Declaration on the Protection of all Persons from Enforced or Involuntary Disappearances, NQHR 1990, vol. 8, No. 4 Brody R., González F., Nunca mas: an analysis of international instruments on „disap- Brunner J., Stahl D. (red.), Recht auf Wahrheit. Zur Genese eines neuen Menschen- pearances”, HRQ 1997, vol. 19, No. 2 rechts, Wallstein Verlag, Göttingen 2016 Buckley C., The European Convention on Human Rights and the Right to Life in Tur- Buyse A., A Lifeline in Time – Non-retroactivity and Continuing Violations under key, HRLRev 2001, vol. 1, No. 1 the ECHR, NorJourIL 2006, No. 75 Calı B., The logics of supranational human rights litigation, official acknowledgment, and human rights reform: the Southeast Turkey cases before the European Court of Human Rights, LSI 2010, vol. 35, No. 2 Cassia P.S., Guarding Each Other s Dead, Mourning One s Own: The Problem of Mis- sing Persons and Missing Pasts in Cyprus, SESP 2006, 11:1 Chapman A., Perikleous L., Yakinthou Ch., Zincir Celal R., Thinking Historically about Missing Persons, Nikozja, 2011 Chevalier-Watts J., The phenomena of Enforced Disappearances in Turkey and Chech- nya: Strasbourg’s Noble Cause?, HRRev 2010, No. 11 Chinkin Ch., The Kosovo Human Rights Advisory Panel, http://www.chathamhouse. XIV Bibliografia org/sites/files/chathamhouse/public/Research/International 20Law/260112su- mmary.pdf Citroni G., Interpretation of the Substantive Provisions of the Convention, w: Confe- rence on Enforced Disappearances, Berlin 25 April 2012. Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2012 Citroni G., Janowiec and others v. Russia: a long history of justice delayed turned into a permanent case of justice denied, XXXIII, PYInterL 2013 Citroni G., Measures of reparation for victims of gross human rights violations: deve- lopments and challenges in the jurisprudence of two regional human rights co- urts, IEHRJour 2012, vol. 5 Citroni G., The Pitfalls of Regulating the Legal Status of Disappeared Persons Trough Declaration of Death, JourInterCJ 2014, No. 12 (4) Citroni G., Scovazzi T., The struggle against enforced disappearance and the 2007 Uni- ted Nations Convention, Leiden 2007 Citroni G., When is it enough? Enforced Disappearance and the „Temporal Element”, Citroni G., Bianchi M.G., The Committee on Enforced Disappearances: Challenges DF 2012, No. 9 Ahead, Diritti 2012, vol. 6 Citroni G., Hardy D., Rice P., Art. 1.1: No one shall be subjected to enforced disappe- arance. A guide to the International Convention for the Protection of All Persons form Enforced Disappearance, Utrecht 2009 Claude O., A comparative approach to enforced disappearances in the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights Jurisprudence, IHRLRev 407 2010 Crenzel E., Argentina’s National Commission on the Disappearance of Persons: Con- tributions to Transitional Justice, InterJourTJ 2008, vol. 2 Crenzel E., The Narrative of the Disappearances in Argentina: The Nunca Mas Report, JourSLatAmerStud 2013, vol. 32 Crettol M., La Rosa A.-M., The missing and transitional justice: the right to know and the fight against impunity, IRevRC 2006, No. 862 Czepek J., Czy wymuszone zaginięcia mogą stanowić problem systemowy w kontekście orzecznictwa ETPC? Rozważania na temat wyroku ETPC w sprawie Aslakhanova i inni przeciwko Rosji, PolRPCzPH 2013, Nr 4 Czepek J., Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej gene- racji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Olsztyn 2014 Davis M., Is Spain Recovering Its Memory? Breaking the Pacto del Olvido, HRQ 2005, 27 Decaux E., Competences and Functioning of the Committee on Enforced Disappearan- ces, w: Conference on Enforced Disappearances, Berlin 25 April 2012. Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2012 De Frouville O., The Committee on Enforced Disappearances, w: P. Alston, F. Me- grets (red.), The United Nations and Human Rights: a Critical Appraisal, 2nd ed., XV Bibliografia dostępne na: http://www.frouville.org/Publications files/FROUVILLE-CED-AL- STON.pdf Di Lelllio A., McCurn C., Engineering grassroots transitional justice in the Balkans. The case of Kosovo, EEPS 2012, vol. 27, No. 1 Dijkstra P., Klann H., Ruimschotel R., Wijnkoop M., Enforced Disappearances as Con- tinuing Violations, Amsterdam 2002 Encarnacion O.G., Pinochet s Revenge: Spain Revisits Its Civil War, WPJour 2007/2008, Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, t. 3, Macmillan Reference Feldman T., Indirect Victims, Direct Injury: Recognizing Relatives as Victims Under the European Human Rights System, EHRLRev 2009, vol. 1 Ferenc J., Świat odwraca wzrok. Czeczenia w świetle prawa i w oczach świata, Toruń Finucane B., Enforced Disappearance as a Crime Under International Law, YJourInterL vol. 24, No. 4 USA, 2004 2004 2010, vol. 35 Frech R., Disappearances in Bosnia and Herzegovina, Wiedeń 1998 Fulton S., Redress for Enforced Disappearances: Why Financial Compensation is not Enough, JourInterCJ 2014, No. 12 (4) Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1, Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2010 Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 2, Komentarz do artykułów 19–59, Warszawa 2010 Garibian S., Ghosts Also Die. Resisting Disappearance through the ‘Right to the Truth’ and the Juicios por la Verdad in Argentina, JourInterCJ 2014, No. 12 (3) Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku, Toruń 2009 Giorgou I., State Involvement in the Perpetration of Enforced Disappearance and the Rome Statute, JourInterCJ 2013, No. 11 (5) Grzebyk P., Mord katyński – problematyczna kwalifikacja (w związku z artykułem Ka- rola Karskiego), SM 2011, Nr 2 Grzebyk P., Mord katyński – replika, SM 2011, Nr 2 Haeck Y., Herrera C.B., The Use of Interim Measures Issued by the European Court of Human Rights in Times of War or Internal Conflict, w: A. Buyse (red.), Margins of conflict: the ECHR and transitions to and from armed conflict, Antwerpia 2010 Hayner P.B., Truth commissions: a schematic overview, IRevRC 2006, No. 862 Henckaerts J.-M., Doswald-Beck L., Customary International Humanitarian Law, Cam- bridge 2008 Heri C., Enforced Disappearances and the European Court of Human Rights’ ratione temporis Jurisdiction: A discussion of Temporal Elements in Janowiec and Others v Russia, JourInterCJ 2014, No. 12 (4) XVI Bibliografia Huhle R., Emergency Procedure and Individual Complaints under Articles 30 and 31 of the CPDE, w: Conference on Enforced Disappearances, Berlin 25 April 2012. Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2012 Izydroczyk J., Wiliński P., Międzynarodowy Trybunał Karny, Kraków, 2004 Jażborowska I.S., Katyń: zbrodnia chroniona tajemnicą państwową, Warszawa 1998 Jötten S., Enforced disappearances und EMRK, Berlin 2012 Kamiński I., Właściwość czasowa (ratione temporis) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach dotyczących prawa do życia – uwagi na kan- wie „skarg katyńskich”, w: M. Balcerzak, T. Jasudowicz, J. Kapelańska-Pręgow- ska (red.), Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny – per- spektywa systemowa i orzecznicza, Toruń 2011 Kamiński I., Comments on Janowiec and others v Russia. The Katyń massacre before the European Court of Human Rights: a personal account, PYInterL 2013 Kamminga M.T., Is the European Convention on Human Rights Sufficiently Equipped to Cope with Gorss and Systematic Violations?, NQHR 1997, vol. 12, No. 2 Karski K., Mord katyński jako zbrodnia ludobójstwa w świetle prawa międzynarodo- Karski K., Mord katyński jako zbrodnia ludobójstwa – w odpowiedzi na polemikę Pa- wego, SM 2011, Nr 2 trycji Grzebyk, SM 2011, Nr 2 Keller H., Heri C., Enforced Disappearances and the European Court of Human Rights. A ‘Wall of Silence’, Fact-Finding Difficulties and States as ‘Subversive Objectors’, JourInterCJ 2014, No. 12 (4) Komosa M., Komisja prawdy. Mechanizm odpowiedzialności za naruszenia praw Czło- wieka, Warszawa 2013 Kovras I., Loizides N., Delaying truth recovery for missing persons, NN 2011, vol. 17 Kozheurov Y., The case of Janowiec and others v. Russia: relinquishment of jurisdiction in favour of the court of history, PYInterL 2013 Kulesza W., Zbrodnia Katyńska jako akt ludobójstwa (geneza pojęcia), w: S. Kalbar- czyk (red.), Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, Warszawa 2010 Kyriakos N., Enforced disappearances in Cyprus: problems and prospects of the case law of the European Court of Human Rights’, EHRLRev 2011, issue 2 Kyriakou N., Act of Government – Case Note, http://papers.ssrn.com/sol3/paper- s.cfm?abstract id=1623568 Lapitskaya J., ECHR, Russia, and Chechnya: two is not company and three is definitely a crowd, NYUnivJourInterLP 2010/11, vol. 43, No. 2 Łętowska E., Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych, w: A. Wróbel (red.), Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodo- wych w polskim porządku prawnym, Warszawa 2011 Łubiński P., Umiędzynarodowiony trybunał karny w Bośni, w: P. Czubik (red.), Bałkany u progu zjednoczone Europy, Kraków, 2008 Mallinson W., Cyprus. A modern history, New York 2005 XVII Bibliografia Maogoto J., Now you see, now you don’t. The state’s duty to punish disappearances and extra-judicial executions, AustralInterLJour 2002 Martin S., The missing, IRevRC 2002, No. 848 McCrory S., The International Convention for the Protection of all Persons from En- forced Disappearance, HRLRev 2007, No. 7 Michalska A., Komitet Praw Człowieka: kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Warszawa 1994 Mikołajczyk B., Organizacje pozarządowe: aktywny podmiot stosunków międzynaro- dowych, Miscellanea Iuridica 2006, t. 8 Moratti M., The Human Rights Advisory Panel holds the UN in Kosovo responsible for failing to investigate forced disappearances – too little, too late?, TerraNullius We- blog z 11.3.2013 r., dostępne na: https://terra0nullius.wordpress.com/2013/03/11/ the-human-rights-advisory-panel-holds-the-un-in-kosovo-responsible-for-fail- ing-to-investigate-forced-disappearances-too-little-too-late/ Murray A., Enforced disappearance and relatives’ rights before the Inter-American and European human rights courts, InterHRLRev 2013, vol 2, issue 1 Myjer E., Human Rights without Peace? The European Court of Human Rights and Conflicts Between High Contracting Parties, w: A. Buyse (red.), Margins of con- flict: the ECHR and transitions to and from armed conflict, Antwerpia 2010 Naqvi Y., The right to truth in international law: fact of fiction? IRevRC 2006, No. 862 Nussberger A., Das Recht auf Wahrheit im Urteil Straßburgs. Ein Gespräch über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht, w: J. Brunner, D. Stahl (red.), Recht auf Wahrheit. Zur Genese eines neuen Menschenrechts, Wallstein Verlag, Göt- tingen 2016 Nowak M., Die Erde hat sie nicht verschluckt. Über die schwierige Suche nach den „Verschwundenen” im ehemaligen Jugoslawien, w: G. Köhne (red.), Die Zukunft der Menschenrechte, Hamburg 1998 Nowak M., Disappearances in Bosnia-Hercegovina, w: M. O’Flaherty, G. Gisvold (red.), Post-War Protection of Human Rights in Bosnia and Hercegovina, Wielka Bry- tania 1998 Nowak M., Enforced disappearances in Bosnia and Hercegovina. Recent developments in international jurisprudence, w: F. Sağlam i in. (red.), Prof. Dr. Rona Aybay a Armağan (2 Cilt Takım), Stambuł 2014 Nowak M., Enforced Disappearances in Kosovo: Human Rights Advisory Panel holds UNMIK accountable, EHRLRev 2013, issue 3 Nowak M., Individual Complaints Before The Human Rights Commission for Bosnia and Hercegovina, w: G. Alfredsson i in. (red.), International Human Rights Mo- nitoring Mechanisms, Haga 2001 Nowak M., Lessons for the International Human Rights Regime from the Yugoslav Experience, Collected Courses of the Academy of European Law, Volume VIII, Book 2, Haga 2000 XVIII Bibliografia Nowak M., Monitoring disappearances – The difficult path from clarifying past cases to effectively preventing future ones, EHRLRev 1996, vol. 1 Nowak M., Reparation by the Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina, w: S. Kostić (red.), Strategy for Transitional Justice in the former Yugoslavia. De- aling with the Past – Post-conflict Strategies for Truth, Justice and Reconciliation in the Region of the former Yugoslavia, Belgrad 2005 Nowak M., Torture and enforced disappearance, w: C. Krause, M. Scheinin (red.), In- ternational Protection of Human Rights: A Textbook, Turku 2009 Nowak M., U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, Kehl- Nowicki M.A., Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Angielsko-francu- Strasburg-Arlington 2005 sko-polski, Warszawa 2009 Praw Człowieka, Warszawa 2010 Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Ott L., Enforced Disappearances in International Law, Antwerpia 2011 Osiewicz P., Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiego. Aspekty prawne i polityczne, To- ruń 2008 Pachtenbeke van A., Haeck Y.W.J., From De Becker to Varnava: the state of continuing situations in the Strasbourg case law, EHRLRev 2010, vol. 1 Perez Solla M.F., Enforced Disappearances in International Human Rights, Jefferson (North Carolina), Londyn 2006 Piechowiak M., Hliwa R., Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych. Nowy przekład – wydanie dwujęzyczne, Poznań 2001 Polili Ö., Kuzey Kıbrıs’ta kayip kişiler ve ailelerinin insan haklari, Nikozja 2012 Pollard M., A lighter shade of Black? „Secret Detention” and the UN Disappearances Convention, w: G. Gilbert, F. Hampson, C. Sandoval (red.), The delivery of Human Rights. Essays in Honor of Professor Sir Nigel Rodley, Londyn 2011 Przewoźnik A., Adamska J., Katyń. Zbrodnia, prawda pamięć, Warszawa 2010 Rausching R., Menschenrecht auf Information über das Schicksal Vermißter. Das Be- ispiel von Bosnien und Herzegowina, w: J. Bröhmer (red.) i inni, Internationale Gemeinschaft und Menschenrechte. Festschrift für Georg Ress, Monachium 2005 Reidy A., Hampson F., Boyle K., Gross Violations of Human Rights: Invoking the ECHR in the Case of Turkey, NQHR 1997, vol. 15 (2) Robins S., Families of the missing. A test for contemporary approaches to transitional justice, Nowy Jork, 2014 Rodley N., ‘Disappeared’ Prisoners: Unacknowledged detention, w: N. Rodley, M. Pol- lard, Treatment of Prisoners under International Law, Oxford 2009 Rodley N., United Nations actions procedures against “disappearances, summary or arbitrary executions and torture, HRQ 1986, vol. 8, No. 4 Salsench i Linares S., Francoism Facing Justice. Enforced Disappearances before Spanish Courts, JourInterCJ 2013, No. 11 (2) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: