Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00416 005857 15693863 na godz. na dobę w sumie
Wynagrodzenia 2015. 25 list płac z komentarzem, wyjaśnienia ekspertów - ebook/pdf
Wynagrodzenia 2015. 25 list płac z komentarzem, wyjaśnienia ekspertów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 230
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3494-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Efekt końcowy listy płac dla pracownika to obliczenie jego wynagrodzenia do wypłaty za dany miesiąc. Zanim jednak pracodawca przeleje pensję na konto pracownika, dokonuje przynajmniej kilkunastu działań matematycznych, które muszą być zgodne z przepisami składkowymi i podatkowymi. I te działania pokazane są w sposób czytelny i przejrzysty.Korekta naliczeń na błędnie sporządzonej liście płac zawsze jest czasochłonna, a niekiedy może okazać się bardzo trudna. Autorzy pokazują więc, jak można ustrzec się przed koniecznością dokonywania korekt, a jeśli te okażą się konieczne, Czytelnicy znajdą fachową pomoc z wieloma praktycznymi przykładami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W Y n a G R O d Z e n a 2 0 1 5 i v a d e m e c u m p ł a t n i k a WYnaGROdZenia 25 list płac z komentarzem, wyjaśnienia ekspertów 2015 vademecum płatnika Cena 65 zł ISBN 978-83-269-3494-0 UOW 51 UOW51_okladka.indd 1 12/17/2014 2:39:01 PM Wynagrodzenia w praktyce 2015 25 list z komentarzem Wyjaśnienia ekspertów Warszawa 2015 UOW51_srodki.indd 1 UOW51_srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:07 PM 12/17/2014 2:31:07 PM Autorzy: Wstęp – Elżbieta Młynarska-Wełpa Rozdział 1. Wzorcowa lista płac – Andrzej Wilczyński Rozdział 2. Listy płac – Izabela Nowacka Rozdział 3. Zaokrąglenia przy wypłacie wynagrodzeń – Teresa Goździewicz Rozdział 4. Korygowanie i wyrównywanie wynagrodzeń – Aldona Salamon Rozdział 5. Ochrona danych osobowych – Michał Culepa Rozdział 6. Odpowiedzialność specjalisty ds. płac – Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redakcja: Renata Kajewska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Monika Rychalska Skład: 6AN Studio Druk: Drukarnia Miller Nakład: 300 egz. ISBN 978-83-269-3494-0 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Wynagrodzenia w praktyce 2015” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzy- staniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i in- terpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Wynagrodzenia w praktyce 2015” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 2 UOW51_srodki.indd 2 UOW51_srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:36 PM 12/17/2014 2:31:36 PM Spis treści Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce .............................. 7 Wstęp ................................................................................................................. 9 Budowa listy płac ......................................................................................................................10 Kwota do wypłaty .....................................................................................................................13 Rozdział 1. Wzorcowa lista płac .......................................................................... 15 Obowiązkowe dane na każdej stronie ...................................................................................15 Sposób sporządzenia listy płac ...............................................................................................15 Rozdział 2. Listy płac ............................................................................................. 27 1. Zaliczka na podatek pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości .................................................................................................................... 27 Defi nicja przychodu .................................................................................................................28 Prawidłowe wskazanie momentu uzyskania przychodu do celów pobrania zaliczki .....28 Składki ZUS ..............................................................................................................................29 Koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek .........................................29 Odliczenie składki zdrowotnej ...............................................................................................30 2. Rozliczenie wynagrodzenia przy składce zdrowotnej wyższej od zaliczki na podatek ........................................................................................................................................... 33 3. Choroba pracownika płatna wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkiem ....................36 Wynagrodzenie chorobowe ....................................................................................................37 Zasiłek chorobowy ...................................................................................................................39 Podstawa wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego ................................................40 4. Urlop wypoczynkowy dla pracownika wynagradzanego w sposób mieszany .................................................................................................... 42 5. Wyrównanie do stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę ................................................................................................................................ 48 Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego ....................................................................52 3 UOW51_srodki.indd 3 UOW51_srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:37 PM 12/17/2014 2:31:37 PM Wynagrodzenia w praktyce 2015 6. Wynagrodzenie pracownika za miesiąc z urlopem okolicznościowym ......... 55 Inne płatne zwolnienia od pracy ............................................................................................56 Obliczenie wynagrodzenia ......................................................................................................58 7. Wynagrodzenie pracownika młodocianego, który chorował i opuścił praktyki ..... 60 Ograniczenie liczby godzin pracy ..........................................................................................61 Wynagrodzenie chorobowe ....................................................................................................62 8. Choroba na początku zatrudnienia a wcześniejszy staż ubezpieczeniowy.... 66 Okres wyczekiwania.................................................................................................................66 Problem z wyliczeniem należności ........................................................................................67 9. Wynagrodzenie za miesiąc z dyżurem pełnionym w miejscu pracy ............. 70 Stawka osobistego zaszeregowania ........................................................................................72 Wynagrodzenie procentowe ..................................................................................................73 10. Urlop wychowawczy i zwolnienie lekarskie w jednym miesiącu.................. 76 11. Przychód zagraniczny a zarobek otrzymany w Polsce ................................... 81 Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń .........................................81 Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy ............................................................................84 12. Dochód u pracownika otrzymującego dofi nansowanie do wypoczynku dziecka ........................................................................................................................ 88 13. Składki i zaliczka na podatek w miesiącu przekroczenia limitu 30-krotności .......93 14. Oskładkowanie i opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia...................... 97 Oskładkowanie i opodatkowanie świadczenia .....................................................................99 Analiza sytuacji pracownika .................................................................................................101 15. Wynagrodzenie z etatu i umowy zlecenia dla pracownika będącego zleceniobiorcą ..........................................................................................................103 16. Ochrona pensji przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę .....................................................................................................................109 Granice potrąceń ....................................................................................................................111 Kwoty wolne od potrąceń......................................................................................................111 Świadczenia wyłączone spod egzekucji ..............................................................................113 Potrącenia dobrowolne ..........................................................................................................113 Potrącenia u pracownika .......................................................................................................114 4 UOW51_srodki.indd 4 UOW51_srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:37 PM 12/17/2014 2:31:37 PM 17. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym ........................................................................................................117 Dodatek za nadgodziny .........................................................................................................120 Normalne wynagrodzenie za pracę .....................................................................................120 Termin wypłaty dodatkowej płacy .......................................................................................121 Dodatek przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym .....................................................121 Wyliczenia u pracownika ......................................................................................................122 18. Wynagrodzenie pracownika a przestój i świadczenia urlopowe ................124 Przestój ....................................................................................................................................126 Rozliczenie pracownika ........................................................................................................127 19. Nadpłata w miesiącu zachorowania po pobraniu pełnego wynagrodzenia .........................................................................................................129 20. Potrącenia przymusowe z zasiłku chorobowego pracownika .....................133 Potrącenie z zasiłku ................................................................................................................134 Potrącenie z wynagrodzenia chorobowego ........................................................................135 21. Ekwiwalent za urlop i nagroda jubileuszowa w ostatnim miesiącu pracy ......138 Ekwiwalent urlopowy ............................................................................................................139 Nagroda jubileuszowa............................................................................................................141 22. Odprawa emerytalna i ekonomiczna z tytułu zwolnienia ...........................143 23. Rozliczenie pracownika wykonującego dla pracodawcy prace twórcze ....148 24. Karty przedpłacone i kupony kulturalne a przychód u pracownika ..........152 25. Odsetki za zwłokę w wypłacie świadczeń ze stosunku pracy .....................157 Rozdział 3. Zaokrąglenia przy wypłacie wynagrodzeń .................................162 Najważniejsza zasada zaokrągleń .........................................................................................162 Zobowiązania podatkowe .....................................................................................................163 Zaokrąglenia składek i podatku ...........................................................................................164 Błędy zaokrągleń przy transmisji danych do programu Płatnik ......................................167 Księgowanie nierozliczonych kwot wynikających z zaokrągleń ......................................168 Wypłata zaokrąglonego wynagrodzenia .............................................................................168 Obliczenia bez zaokrągleń ....................................................................................................168 Rozdział 4. Korygowanie i wyrównywanie wynagrodzeń ............................171 5 UOW51_srodki.indd 5 UOW51_srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:40 PM 12/17/2014 2:31:40 PM Wynagrodzenia w praktyce 2015 Konsekwencje ustalenia wysokości wynagrodzenia w kwocie netto ..............................172 Termin wypłaty składników zmiennych, nadpłaty składek ..............................................172 Pytania i odpowiedzi ...............................................................................................172 Kiedy rozliczyć niedopłatę w składkach ZUS spowodowana przedwczesnym zaprzestaniem ich naliczania .........................................................................................172 Jak liczyć potrącenie komornicze z odprawy emerytalnej i ekwiwalentu urlopowego ......181 Jak liczyć kwotę do wypłaty przy zbiegu potrąceń z wynagrodzenia .............................191 Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, gdy nie wypłacono premii rocznej ...................198 Jak rozliczyć nadpłaconą kwotę zasiłku rodzicielskiego ..................................................202 Czy przy każdej korekcie dokumentacji ZUS składa się raporty korygujące ................ 207 Rozdział 5. Ochrona danych osobowych .........................................................209 Zatajanie prawdziwych danych osobowych........................................................................209 Przetwarzanie danych osobowych – defi nicja ....................................................................210 Zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych .......................................211 Ograniczenie dostępu do danych pracowników ................................................................211 Forma upoważnienia do przetwarzania danych ...............................................................213 Informacja o wynagrodzeniu a tajemnica służbowa .........................................................213 Odpowiedzialność za ujawnienie wysokości pensji pracownika .....................................214 Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych .......................................214 Odpowiedzialność cywilna ...................................................................................................215 Konsekwencje ujawnienia zarobków pracowniczych ........................................................216 Ujawnienie swoich zarobków przez pracownika ..............................................................217 Rozdział 6. Odpowiedzialność specjalisty ds. kadr i płac ............................220 Skutki naruszenia obowiązków ............................................................................................222 Obniżenie wysokości premii regulaminowej  ....................................................................222 Wypowiedzenie zmieniające  ................................................................................................222 Wypowiedzenie umowy o pracę  .........................................................................................223 Natychmiastowe zwolnienie z winy pracownika  ..............................................................223 Odpowiedzialność materialna  .............................................................................................224 Odpowiedzialność wykroczeniowa specjalisty ds. płac i kadr .........................................225 Grzywna za wymienione wykroczenia ...............................................................................227 Odpowiedzialność karna  ......................................................................................................227 Pełnomocnictwo dla specjalisty ds. płac i kadr ..................................................................228 6 UOW51_srodki.indd 6 UOW51_srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:42 PM 12/17/2014 2:31:42 PM Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce – Sąd Najwyższy SN ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PIP GIP – Państwowa Inspekcja Pracy – Główny Inspektorat Pracy l Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502), l kc – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121), l kpc – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101), l ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.), l ustawa zasiłkowa – ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159), l ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.), l ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochro- nie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), l Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), 7 UOW51_srodki.indd 7 UOW51_srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:43 PM 12/17/2014 2:31:43 PM Wynagrodzenia w praktyce 2015 l ustawa o zwolnieniach grupowych – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczegól- nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.), l ustawa o FUS – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), l ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.), l ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), l ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), l rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki so- cjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podsta- wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.), l rozporządzenie o wynagrodzeniach – rozporządzenie ministra pracy i poli- tyki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podsta- wę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wyna- grodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.), l rozporządzenie urlopowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjal- nej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wy- poczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.), l rozporządzenie o nieobecnościach – rozporządzenie ministra pracy i poli- tyki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nie- obecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1632). 8 UOW51_srodki.indd 8 UOW51_srodki.indd 8 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:43 PM 12/17/2014 2:31:43 PM Wstęp Każdy pracodawca decydując się na zatrudnianie pracowników, podejmuje pew- nego rodzaju wyzwanie, by sprostać nie tylko ich oczekiwaniom w zakresie wy- sokości wynagrodzenia, warunków pracy i możliwości rozwojowych, ale także wszelkim obowiązkom formalnoprawnym towarzyszącym roli pracodawcy. Do- tyczą one zarówno codziennie widocznych relacji pomiędzy stronami stosunku pracy (gdzie możemy obserwować dokształcanie pracowników, motywowanie i nagradzanie, kształtowanie im warunków pracy, takich by podnosili swoje kwa- lifi kacje i rozwijali się), jak i niewidocznego wprost, ale jakże ważnego elementu dbałości o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., braku dyskryminacji i przeciw- działania mobbingowi idącemu w parze z terminowym i poprawnym wypłaca- niem wynagrodzenia wraz ze wszystkimi jego składowymi. W niniejszej publikacji skupiamy się przede wszystkim na tych „twardych”, ale czę- sto dla pracowników niewidocznych działaniach pracodawcy, mających na celu prawidłową administrację kadrowo-płacową. Z jednej strony pracodawca musi pamiętać o ochronie danych osobowych swoich pracowników, a z drugiej – wszystkim instytucjom uprawnionym ma obowiązek podawać te dane, zarów- no w comiesięcznych rozliczeniach, jak i na żądanie. Prowadzenie akt osobo- wych rzadko spotyka się z zainteresowaniem podwładnych, ale już sporządzanie listy płac jest takim rodzajem działań, które często pracownik śledzi niemal na bieżąco. Zainteresowanie listą płac jest o tyle zrozumiałe, że przedsiębiorcy często sami mają problemy z prawidłowym stworzeniem listy płac dla swoich pracowni- ków i można powiedzieć, że ich czujność wiąże się z dbałością o własny interes. Problem dotyczący naliczeń na liście płac wynika z tego, że pracodawcy mają moż- liwość dowolnego kształtowania swoich systemów wynagradzania, przyznając pra- cownikom, obok obligatoryjnych składników, jakim jest wynagrodzenie za pracę, wiele dobrowolnych składników. W większości mają one działanie motywacyjne, jednak często odzwierciedlają nie tylko świadczenia pieniężne wypłacane na rzecz pracowników, ale także różnego rodzaju świadczenia rzeczowe lub usługi sfi nanso- wane przez pracodawcę. W praktyce oznacza to, że takie składniki należy inaczej ewidencjonować na liście płac, gdyż służą one przede wszystkim naliczeniu obcią- żeń publiczno-prawnych, a nie wypłaceniu tych wartości pracownikom. Sami pra- cownicy często nie rozumieją tego mechanizmu naliczeń i kierują do pracodawcy 9 UOW51_srodki.indd 9 UOW51_srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:43 PM 12/17/2014 2:31:43 PM Wynagrodzenia w praktyce 2015 liczne pytania na ten temat. Pytania niejednokrotnie kończą się błędną odpowie- dzią, gdyż tworzeniem listy płac w przedsiębiorstwie zajmują się osoby, które nie zawsze potrafi ą te mechanizmy wytłumaczyć. Chociaż same obliczenia są popraw- ne, to trudno je zrozumieć pracownikom. Wiedzą oni, że czasami pojawiają się błędy mające charakter rachunkowy, ale czasami te pomyłki dotyczą tego, co fak- tycznie powinno składać się na prawidłowe naliczanie rozmaitych składników wy- nagrodzenia i prawidłowe ich przekazywanie do dyspozycji pracowników. Dlatego przygotowaliśmy tę publikację jako zbiór przykładowych obliczeń na listach płac wraz z podaniem przy każdym przykładzie najważniejszych regulacji prawnych. Dzięki temu pracownicy działów płac mogą sprawdzić samych siebie. Wszyscy pracodawcy wiedzą, że błędy w szczegółowych wyliczeniach wynagrodzeń mogą przedsiębiorcę drogo kosztować, a utracone zaufanie pracowników jeszcze trud- niej odbudować niż zasoby fi nansowe uszczuplone z uwagi na konieczność zapłacenia odszkodowania czy odsetek. Korekta naliczeń na błędnie sporządzonej liście płac za- wsze jest czasochłonna, niekiedy może okazać się bardzo trudna lub wręcz niewyko- nalna z uwagi na konsekwencje składowo-podatkowe danej pomyłki lub błędu. Poka- zujemy więc, jak można ustrzec się przed koniecznością dokonywania korekt, a jeśli te okażą się konieczne, w naszej publikacji Czytelnicy znajdą fachową pomoc w tym za- kresie z wieloma przykładami i praktycznymi podpowiedziami. Ta książka to prak- tyczny przewodnik i dla samego pracodawcy, i dla pracowników kadrowo-płaco- wych. Można dowiedzieć się z niej nie tylko, jak sporządzić listę płac i rozliczyć na niej pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych czy wypłacić wynagrodzenie za czas urlo- pu. Czytelnik znajdzie tu także sposoby naliczania potrąceń, wypłacania odpraw i ekwi- walentów urlopowych czy rozliczania nieobecności pracowniczych. Wśród przykłado- wych list płac każdy znajdzie dla siebie ciekawy przykład, który będzie mógł wykorzystać w bieżącej pracy. Piszemy o sytuacjach życiowych w sposób przystępny i poruszamy tematy, o których nie piszą inni. Mamy nadzieję, że lektura tej publikacji będzie dla wszystkich jej czytelników inspiracją do prawidłowego sporządzania list płac, nawet w najbardziej trudnych i wieloskładnikowych przypadkach. Budowa listy płac Pytanie, jak powinna wygładać lista płac, bardzo często zadają sobie nie tylko praco- dawcy, płacowcy czy księgowi. O tym myślą wszyscy pracownicy, którzy patrząc na swoją indywidualną listę płac, próbują zrozumieć, o co chodzi z tymi wyliczeniami 10 UOW51_srodki.indd 10 UOW51_srodki.indd 10 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:43 PM 12/17/2014 2:31:43 PM i dlaczego wynik wynagrodzenia do wypłaty tak bardzo się różni od pozycji najwięk- szej, przy której często jest słowo „brutto”. Żaden przepis nie reguluje, jak powinna wy- glądać lista płac, jakie informacje powinny na niej być wskazane i w jakiej kolejności. Wstęp W A Ż N E Nie ma przepisów, które pozwalałyby pracodawcy określić wygląd list płac dla wszystkich pracowników sporządzanych jako jeden dokument, ale już w kwestii informowania poszczególnych pracowników o ich naliczeniach ustawodawca wypowiedział się w kilku miejscach. Kodeks pracy jest tą regulacją, która przede wszystkim zobowiązuje pracodawcę, by prowadził on ewidencję dotyczącą czasu pracy i wpływu tej ewidencji na wynagrodzenie pracownika. W art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy na pracodawcę został nałożony obowiązek prowa- dzenia list obecności, list płac oraz innej dokumentacji ewidencjonującej czas pra- cy pracownika i potwierdzającej wysokość wypłacanego pracownikom wynagro- dzenia. To pracodawca musi mieć możliwość udowodnienia, że w danym okresie pracownik był nieobecny w pracy, i wskazując długość tej nieobecności, pokazać zależność pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem a czasem faktycznie przepra- cowanym. Obowiązek ten wydaje się bardzo prosty, ale w praktyce rodzi wiele pro- blemów i nieporozumień. Kolejnym, bardzo ważnym aktem regulującym obowią- zek pracodawcy, który ma założyć i prowadzić odrębnie dla każdego pracownika imienną kartę wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związa- nych z pracą, jest § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobo- wych pracownika. To nie tylko akta osobowe mają mieć formę udokumentowanych relacji pracodawca – pracownik, ale także każda wypłata świadczeń na rzecz pra- cownika musi być udokumentowana. Wiąże się to bardzo ściśle z kolejnym obsza- rem obowiązków pracodawcy występującego w roli płatnika w kontaktach z ZUS oraz urzędem skarbowym. Pracodawca jest bowiem co miesiąc zobowiązany obli- czyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fi zycznych należną od danego zatrud- nionego (czy to na umowę o pracę, czy na podstawie umów cywilnoprawnych), po- brać ją z wynagrodzenia, terminowo wpłacić do właściwego urzędu skarbowego, a na koniec roku także przesłać pracownikowi i urzędowi informacje podatkowe (najczę- ściej PIT-11) niezbędne do rocznego rozliczenia się podatnika z urzędem skarbo- wym. 11 UOW51_srodki.indd 11 UOW51_srodki.indd 11 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:44 PM 12/17/2014 2:31:44 PM Wynagrodzenia w praktyce 2015 Comiesięczne obowiązki pracodawca ma nie tylko względem fi skusa. Przepisy zo- bowiązują go również do obliczania co miesiąc składek na ubezpieczenia emery- talne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, pobrania ich z wynagrodzenia, przekazania do ZUS i wypełniania odpowiednich dokumentów rozliczeniowych dla wszystkich ubezpieczonych. Praktyka pokazuje, że te obowiązki nie byłyby możliwe do zrealizowania przez pracodawców bez pomocy naliczonych list płac. To właśnie w nich mamy zarówno odzwierciedlone podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, jak i podstawę składki zdrowotnej, a także przychód do opodatkowania. I chociaż nie ma jednego urzędowego wzoru listy płac, to i tak w praktyce wszystkie wyglądają podobnie, gdyż na każdym pracodaw- cy ciążą podobne obowiązki. A dla ułatwienia rozliczeń z ZUS i urzędem skarbo- wym listy płac zawierają wiele podobnie brzmiących pozycji. Lista płac jest: l podstawą do wypłaty pensji pracownikom, po przeliczeniu wynagrodzenia od brutto do netto, l podstawą do rozliczenia pracodawcy z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłaconych zasił- ków fi nansowanych z funduszu ubezpieczeń społecznych, l podstawą do rozliczenia pracodawcy z urzędem skarbowym i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy, l udokumentowaniem kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez pracodawcę z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze fi nan- sowanych przez pracodawcę, l podstawą do sporządzenia dokumentacji księgowo-fi nansowej rozliczającej wydatki poniesione ze środków pracodawcy na poczet wynagrodzeń pracow- niczych, tak by stosowne rozliczenie księgowe spowodowało zaliczenie ich w koszty uzyskania przychodu danej fi rmy, l podstawą do zweryfi kowania poprawności naliczonych i należnych świad- czeń na rzecz pracowników zarówno przez samych pracowników, jak i insty- tucje zewnętrzne do tego upoważnione. Obok roli listy płac w zakładzie pracy pojawia się także jej zakres, który najpro- ściej można defi niować jako kalkulację wynagrodzenia pracownika: l od wyliczenia wartości wynagrodzenia zasadniczego brutto, l poprzez naliczenie składek społecznych ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy, l aż do naliczenia wynagrodzenia do wypłaty, gdzie od wynagrodzenia netto odejmujemy potrącenia i doliczamy dodatki. 12 UOW51_srodki.indd 12 UOW51_srodki.indd 12 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:44 PM 12/17/2014 2:31:44 PM Wstęp Należy przy tym wszystkim pamiętać, że lista płac to nie pojedynczy dokument za dany miesiąc czy z danego tytułu, ale cykl wyliczeń wykonywanych w określonej kolejności z uwzględnieniem podstaw i zwolnień z naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek w ujęciu danego roku kalendarzowego. To narastające obliczenia, bez których płatnik składek i płatnik zaliczek na podatek dochodowy nie byłby w stanie poprawnie zreali- zować swoich obowiązków, gdyby nie kontynuował obliczeń miesiąc po miesiącu. Podsumowując, na liście płac od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki społeczne, składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek i wyliczamy wynagrodzenie netto. Później obliczamy wynagrodzenie do wypłaty. Umieszczamy na niej dane pracodawcy, oznaczenie rodzaju listy płac oraz okresu, którego lista dotyczy, a także podpisy osób sporządzających i zatwierdzających listę. Kwota do wypłaty Wszelkie obliczenia wartości wynagrodzenia do wypłaty dokonywane są indywidu- alnie dla każdego pracownika z uwzględnieniem m.in. następujących składników: l wynagrodzenia zasadniczego naliczonego na podstawie stałej stawki mie- sięcznej z uwzględnieniem liczby dni przepracowanych w danym okresie lub na podstawie stawki godzinowej z uwzględnieniem liczby godzin przepraco- wanych w danym okresie przez poszczególnych pracowników, l premii, nagród, prowizji i innych elementów zmiennych uzależnionych od wyników pracy pracowników, l wynagrodzenia wraz z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych, do- datku za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, wynagrodzenia za dyżur, wynagrodzenia za niezawiniony przestój czy też wy- nagrodzenia za czas urlopu, l stałych dodatków i ryczałtów, a także wszelkiego rodzaju ekwiwalentów, l wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wypadkowego, czy świadcze- nia rehabilitacyjnego, l jednorazowych nagród czy gratyfi kacji, l ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, l odpraw i rekompensat związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, l stałych potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzenia i zasił- ków, UOW51_srodki.indd 13 UOW51_srodki.indd 13 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:44 PM 12/17/2014 2:31:44 PM 13 Wynagrodzenia w praktyce 2015 l jednorazowych dodatków, wyrównań lub potrąceń, l świadczeń rzeczowych pozostawionych do dyspozycji pracowników, A oprócz tego lista płac jest podstawą: 1) naliczeń składek na ubezpieczenia społeczne: l składki emerytalnej – 9,76 , l składki rentowej – 1,5 , l składki chorobowej – 2,45 ; 2) naliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne: l w pełnej wysokości – 9 , l potrącanej z zaliczki na podatek dochodowy – 7,75 ; 3) naliczeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fi zycznych wg skali podat- kowej – 18 lub 32 aż po ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia do wypłaty z danej listy płac. W A Ż N E Lista płac często ma postać trzech różnych wydruków: • zbiorczego wydruku całej listy płac dla wszystkich pracowników, która stanowi dokumenta- cję płacową, • podsumowania listy płac, tzw. zbiorówki, która nie zawiera indywidualnych obliczeń po- szczególnych pracowników, tylko stanowi dokumentację księgową jako suma wszystkich składników do zaksięgowania oraz • indywidualnego „paska płacowego”, który otrzymuje pracownik. Często są one w takim samym układzie i kształcie drukowane, wybór dokonywa- ny jest tylko w zakresie szczegółowości, w zależności od odbiorcy tej listy płac. Równie często możemy się spotkać z różnymi formami listy płac w zależności od tego, jak bardzo mamy rozbudowany system kadrowo-płacowy, który umożliwia odpowiednie grupowanie i układanie na wydruku danych płacowych. Jedno jest pewne, im mniej mamy pytań o poszczególne pozycje na liście płac, tym lepiej jest ten wydruk przygotowany i mniej budzi wątpliwości i znaków zapytania. Mamy nadzieję, że nasza publikacja pozwoli Państwu zwrócić uwagę również na ten element współpracy z pracownikiem. 14 UOW51_srodki.indd 14 UOW51_srodki.indd 14 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:44 PM 12/17/2014 2:31:44 PM Rozdział 1. Wzorcowa lista płac Lista płac, wraz z dokumentacją, na podstawie której została sporządzona: l stanowi udokumentowanie wydatków ze środków pracodawcy przeznaczo- nych na wynagrodzenia dla pracowników, l jest dowodem do rozliczenia pracodawcy z ZUS z tytułu składek na ubezpie- czenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zasiłków fi nansowanych z fun- duszu ubezpieczeń społecznych, l jest podstawą do odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy, naliczonych i pobranych z wynagrodzeń pracowników. Obowiązkowe dane na każdej stronie Podstawowe informacje dotyczące listy płac to nazwa fi rmy (może być w postaci pie- czątki), numer strony, oznaczenie lub nazwa listy płac oraz miesiąc i rok, za jaki została sporządzona. Numer strony, oznaczenie oraz miesiąc i rok, za który została sporządzo- ne lista, należy zamieścić na każdej stronie dokumentu. Uniemożliwi to przypadkowe przypisanie strony danej listy do innego formularza. Każda strona listy płac powinna zawierać podsumowanie wszystkich kolumn zawierających dane liczbowe. Oznacza to, że należy obliczać kwoty do przeniesienia na następną stronę listy płac. W większych fi rmach listę płac zawsze podpisują – oprócz specjalistów ds. wynagro- dzeń, czyli sporządzających listę – co najmniej 2 osoby, tj. osoba sprawdzająca i ta, któ- ra akceptuje listę wynagrodzeń do wypłaty. W małych fi rmach jednak nie ma dwóch osób do sprawdzania i akceptowania tego typu dokumentów. Wystarczy wtedy podpis osoby sporządzającej i drugiej jako sprawdzającej i zatwierdzającej do wypłaty. Sposób sporządzenia listy płac Listy płac nie są sporządzane według obowiązującego wzoru. Powinny jednak zawierać niezbędne elementy. 15 UOW51_srodki.indd 15 UOW51_srodki.indd 15 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:45 PM 12/17/2014 2:31:45 PM Wynagrodzenia w praktyce 2015 Lista płac za styczeń 2015 roku Lp. o k s i w z a n i ę i m I ę c a r p o y w o m u z a c ą j a k i n y w a z c i n d a s a z a c a ł P h c a i n e c ą r t o p o p a z c i n d a s a z a c a ł P i t n e l a w w k e , p o l r u a z e i n e z d o r g a n y W e n z c e ł o p s a i n e z c e i p z e b u a n k e d a ł k s a w a t s d o P ) a w o i n a n z u a i m e r p ( a d o r g a N i a w o n m a l u g e r a i m e r P a i n e z d o r g a n y w i k i n d a ł k s e n n I e w o b o r o h c e i n e z d o r g a n y W e z c ń u k e i p o , e i k s ń y z r e i c a m , e w o b o r o h c i k ł i s a Z o t t u r b e i n e z d o r g a n y W 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Michałkowski Jan 3.000,00 2.500,00 0,00 200,00 0,00 135,00 350,00* 0,00 3.185,00 2.835,00 2. Nowak Anna 3.600,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 3.420,00 3.000,00 16 UOW51_srodki.indd 16 UOW51_srodki.indd 16 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:45 PM 12/17/2014 2:31:45 PM Rozdział 1. Wzorcowa lista płac z e z r p e n a w o s n a n fi e n z c e ł o p s a i n e z c e i p z e b u a n i k d a ł k S a k i n w o c a r p u d o h c y z r p a i n a k s y z u y t z s o K a i n a w o k t a d o p o o d d ó h c o D i l a k s g u ł d e w h c y n z c y z fi b ó s o d o y w o d o h c o d k e t a d o P j e w o k t a d o p u k t a d o p d o a n l o w a t o w K e n t o w o r d z e i n e z c e i p z e b u a n i k d a ł k s a w a t s d o P a n o c ą r t o p e n t o w o r d z e i n e z c e i p z e b u a n i k d a ł k s ć ś ę z C u k t a d o p z z a n a z c i l d o e n t o w o r d z e i n e z c e i p z e b u a n i k d a ł k s ć ś ę z C a i n e z d o r g a n y w o g e w o b r a k s u d ę z r u o d y w o d o h c o d k e t a d o p a n a k z c i l a Z o t t e n e i n e z d o r g a n y W a i n e c ą r t o P y t a ł p y w o D 9,76 1,50 2,45 11–13– 14–15– 16 11–10– 13–14– 15 20 × 7,75 20 × 9,00 – 21 18– 19–21 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 11–13– 14–15– 21–22– 23 24 24–25 25 26 276,70 42,53 69,46 111,25 2.685,00 483,30 46,33 2.796,31 216,71 34,96 220,00 2.324,64 300,00 2.024,64 292,80 45,00 73,50 139,06 2.870,00 516,60 46,33 2.588,70 200,62 32,36 270,00 2.505,72 150,00 2.355,72 UOW51_srodki.indd 17 UOW51_srodki.indd 17 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:45 PM 12/17/2014 2:31:45 PM 17 Wynagrodzenia w praktyce 2015 * Kwoty wyliczone na podstawie średniej płacy z ostatnich 12 miesięcy po po- mniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne. data sporządzenia ....... sporządził ........... sprawdził .......... zatwierdził ............... Objaśnienie poszczególnych kolumn Kolumna 1. Liczba porządkowa przypisana kolejnym pracownikom Kolumna 2. Imię i nazwisko pracownika Kolumna 3. Wynagrodzenia zasadnicze pracownika wynikające z umowy o pracę W przypadku płacy zasadniczej nie ma ograniczeń kwotowych, jednak wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia w ustawie. Kolumna 4. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika, które wynika z umowy o pra- cę, pomniejszone o kwoty odpowiadające okresowi choroby, urlopu bezpłatnego, urlopu macierzyńskiego itp. PRZYKŁAD 1. Pracownik był nieobecny z powodu choroby. Przyczyna nieobecności pracownika została potwierdzo- na zaświadczeniem ZUS ZLA. Za okres 5 dni przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 podstawy wymiaru (pracownik nr 1). Aby obliczyć należność za część miesiąca dla pracownika otrzymu- jącego wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, który był nieobecny w pracy z powodu choroby, na- leży miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30 i pomnożyć przez liczbę dni nieobecności w pra- cy. Otrzymaną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za cały miesiąc. Stawkę za 1 dzień oblicza się w następujący sposób: 3.000 zł : 30 dni = 100 zł. 18 UOW51_srodki.indd 18 UOW51_srodki.indd 18 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:46 PM 12/17/2014 2:31:46 PM Rozdział 1. Wzorcowa lista płac Kwota do potrącenia za 5 dni choroby wynosi: 5 dni × 100 zł = 500 zł; 3.000 zł – 500 zł = 2.500 zł. 2. Pracownica była nieobecna w pracy na skutek niezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym dziec- kiem trwającej 5 dni. Otrzymuje ona zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 (pracownik nr 2). Wyliczenie wynagrodzenia należnego za przepracowaną część miesiąca wygląda podobnie jak w przypadku pra- cownika nr 1: 3.600 zł : 30 dni = 120 zł; 120 zł × 5 dni = 600 zł; 3.600 zł – 600 zł = 3.000 zł. Kolumna 5. Wynagrodzenie za urlop Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, ja- kie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 kp). Kolumna 6. Nagrody (premie uznaniowe) O przyznaniu takiego świadczenia decyduje pracodawca. Jeśli ten nie przyzna nagrody, pracownik nie może jej żądać. W przykładzie pracownik nr 1 otrzymał nagrodę w wysokości 200 zł. Kolumna 7. Premie regulaminowe Podobnie jak premia uznaniowa, premia regulaminowa jest dodatkowym skład- nikiem wynagrodzenia za pracę. Warunki jej przyznania są określone regulami- nem premiowania, mogą wynikać z treści umowy o pracę lub też być zawarte w układach zbiorowych pracy. W przeciwieństwie do premii uznaniowej, zasady przyznawania premii regula- minowej są bardzo szczegółowe i czytelne. Nie ma w nich miejsca na subiekty- wizm. Przykładem są regulaminy premiowania handlowców. PRZYKŁAD Handlowiec sprzedaje miesięcznie 100 sztuk towaru. Otrzymuje wtedy 300 zł premii. Przy sprzedaży miesięcznej 101–200 sztuk towaru otrzymuje 400 premii. 19 UOW51_srodki.indd 19 UOW51_srodki.indd 19 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:46 PM 12/17/2014 2:31:46 PM Wynagrodzenia w praktyce 2015 Kolumna 8. Inne składniki wynagrodzenia Są to m.in. dodatek stażowy, wynagrodzenie za przepracowane godziny nadlicz- bowe itp. W przykładowej liście płac pracownikowi nr 1 naliczono wynagrodze- nie za przepracowane godziny nadliczbowe w kwocie 135 zł. Kolumna 9. Wynagrodzenie chorobowe Pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia chorobowego za okres 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, natomiast w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – do okresu 33 lub 14 dni nie wlicza się dni sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Wysokość wynagrodzenia chorobowego to 80 podstawy wymiaru (w przypad- ku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz odosobnieniem wskutek choroby zakaźnej) lub 100 podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy była spowodowana: l wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, chorobą przypadającą w okresie ciąży lub poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim, przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, oraz poddaniem się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Wynagrodzenie chorobowe nie stanowi podstawy naliczania składek. Pracownikowi nr 1 naliczono wynagrodzenie chorobowe należne za 5 dni w wy- sokości 350 zł, stanowiące 80 podstawy wymiaru. Kolumna 10. Zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy Od 34. dnia lub odpowiednio 15. dnia choroby w roku kalendarzowym pracow- nikowi przysługuje zasiłek chorobowy fi nansowany przez ZUS. Kwota tego zasił- ku wynosi 80 podstawy wymiaru, natomiast za okres pobytu w szpitalu 70 . W określonych sytuacjach, tj. takich samych jak w przypadku wynagrodzenia chorobowego oraz w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypad- kiem przy pracy, wysokość zasiłku wynosi 100 . Wysokość zasiłku macierzyń- skiego wynosi 100 podstawy wymiaru, a zasiłku opiekuńczego 80 . Wszystkie 20 UOW51_srodki.indd 20 UOW51_srodki.indd 20 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:46 PM 12/17/2014 2:31:46 PM Rozdział 1. Wzorcowa lista płac zasiłki wypłacane są z ubezpieczenia chorobowego i nie stanowią podstawy nali- czania składek. Zamieszczona lista płac przedstawia wypłatę z zasiłku chorobowego. Kolumna nr 10 dotyczy płatników zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. Na liście płac pracownicy nr 2 naliczono zasiłek opiekuńczy należny za 5 dni w kwocie 420 zł. Kolumna 11. Wynagrodzenie brutto Jest to suma wszystkich składników wynagrodzenia oraz zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego (suma kolumn 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10). Kolumna 12. Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne Suma składników miesięcznego wynagrodzenia stanowi podstawę składek na ubezpieczenia społeczne. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme- rytalne, rentowe i chorobowe nie wlicza się m.in.: l kwot wynagrodzenia chorobowego (kolumna 9), l zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (kolumna 10), l dodatków stałych, np. dodatków stażowych przypadających na okres choroby, które zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowymi (np. regulaminem wyna- gradzania) nie są zmniejszane za czas choroby. Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi w 2015 roku 118.770 zł. Wynagrodzenie powyżej tej kwoty jest jednak podstawą do naliczenia składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadko- we, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kolumna 13, 14 i 15. Składki na ubezpieczenia społeczne fi nansowane przez pracownika Składka na ubezpieczenie emerytalne w części fi nansowanej przez pracownika wynosi 9,76 podstawy (z kolumny 12). Zakład pracy fi nansuje taką samą kwo- tę. Składka na ubezpieczenia rentowe jest fi nansowana w różnych częściach przez 21 UOW51_srodki.indd 21 UOW51_srodki.indd 21 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:46 PM 12/17/2014 2:31:46 PM Wynagrodzenia w praktyce 2015 pracownika i przez pracodawcę. Z wynagrodzenia pracownika potrąca się 1,5 , pracodawca płaci 6,5 podstawy. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest fi nansowana tylko przez pracownika i stanowi 2,45 podstawy wymiaru. Kolumna 16. Koszty uzyskania przychodu Zgodnie z przepisami ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956 ze zm.) koszty uzyskania przychodów zostały określone kwotowo w zależności od umiejscowienia siedziby zakładu pracy w stosunku do miejsca zamieszkania danego pracownika. Kolumna 17. Dochód do opodatkowania Dochód do opodatkowania stanowi kwota brutto wynagrodzenia (z kolumny 11), pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenia społeczne fi nansowane przez pra- cownika (z kolumn 13, 14 i 15) oraz o koszty uzyskania przychodu (z kolumny 14). Dochód do opodatkowania zaokrąglany jest do pełnych złotych. Obowiązuje przy tym zasada, że kwoty groszowe wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a 50 i więcej groszy zaokrągla się do pełnych złotych. 1. Jeśli pracodawca przekazał pracownikom świadczenia okolicznościowe, np. bony towarowe o wartości 500 zł sfi nansowane w całości ze środków zakłado- wego funduszu świadczeń socjalnych, to do dochodu opodatkowanego doli- cza się kwotę 500 zł. Nie będzie ona jednak stanowiła podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Natomiast jeśli bony towarowe lub inne świadczenia rzeczowe przekazane pracownikom pracodawca sfi nansował ze środków obrotowych, cała ich war- tość stanowi podstawę zarówno do naliczenia składek na ubezpieczenia spo- łeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jak i i zaliczki na podatek dochodowy od osób fi zycznych (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT oraz § 2 ust. 1 pkt 19 roz- porządzenia składkowego). Kolumna 18. Kwota podatku dochodowego od osób fi zycznych Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fi zycznych wylicza się według skali po- datkowej obowiązującej w danym roku. Podatek według wyższej skali podatko- 22 UOW51_srodki.indd 22 UOW51_srodki.indd 22 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/17/2014 2:31:47 PM 12/17/2014 2:31:47 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wynagrodzenia 2015. 25 list płac z komentarzem, wyjaśnienia ekspertów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: