Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00688 017154 17037265 na godz. na dobę w sumie
Wynagrodzenia pracowników samorządowych Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy - ebook/pdf
Wynagrodzenia pracowników samorządowych Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 402
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2930-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

To kompleksowe opracowanie, dzięki któremu Czytelnicy poznają zarówno zasady naliczania wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników płacy pracowników samorządowych, jak i najważniejsze akty prawne, niezbędne przy obliczaniu wynagrodzeń dla tych pracowników.

Treść wzbogacają zamieszczone w publikacji przykłady zaczerpnięte z praktyki, bogate orzecznictwo oraz akty prawne dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych.

Dzięki książce poznacie Państwo system wynagradzania pracowników samorządowych oraz dowiecie się Państwo jakie są zasady naliczania m.in.:

- wynagrodzenia zasadniczego,

- dodatku za wieloletnią pracę,

- dodatków specjalnych,

- dodatków funkcyjnych,

- nagrody jubileuszowej,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- odprawy emerytalnej i rentowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dorota Wołoszyn-K(cid:265)dziołka Wynagrodzenia pracowników samorzadowych Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki i nagrody Regulaminy wynagradzania „Trzynastka” Zasady wyliczania wynagrodze(cid:317) Wynagrodzenia pracowników samorzadowych pod redakcj(cid:265) Doroty Wołoszyn-K(cid:265)dziołki Wynagrodzenia pracowników samorzadowych Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2011 Wynagrodzenia pracowników samorz(cid:261)dowych Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy 1. wydanie Stan prawny: maj 2011 Autorzy: Dorota Wołoszyn-K(cid:261)dziołka Agnieszka Kosiarz Michał Culepa Krzysztof Klimek Łukasz Prasołek Renata Majewska Bartosz Miszewski Hanna Miszewska Redakcja: Anna Chybi(cid:276)ska Projekt grafi czny: Katarzyna Juras Korekta: Monika Mielczarek © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 22 33 77 600, fax 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Opinie zawarte w niniejszym dziele wyra(cid:298)aj(cid:261) osobisty punkt widzenia Autorów. Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one. Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck, Dorota Niewiadomska Druk i oprawa:Centrum Poligrafi i ISBN 978-83-255-2929-1 e-book 978-83-255-2930-7 Spis treści Wykaz skrótów ..................................................................................................................... XI Wykaz piktogramów ........................................................................................................... XII Wstęp .................................................................................................................................... XV A. Komentarz i przykłady ................................................................................................. 1 I. System wynagrodzeń pracowników samorządowych ............................................. 1. Regulamin wynagradzania ..................................................................................... 2. Składniki obligatoryjne i fakultatywne ................................................................. 3. Granice maksymalne i minimalne wynagrodzeń ................................................ 3.1. Maksymalne granice dla pracowników z wyboru ....................................... 3.2. Maksymalne granice w przypadku powołania ............................................. 3.3. Maksymalne wynagrodzenie innych pracowników samorządowych ................................................................................................. 3.4. Minimalne wynagrodzenie pracowników z wyboru ................................... 3.5. Minimalne wynagrodzenie innych pracowników samorządowych ......... II. Wynagrodzenie zasadnicze .......................................................................................... 1. Informacje ogólne ..................................................................................................... 2. Pracownicy umowni ................................................................................................ 3. Pracownicy z wyboru .............................................................................................. 4. Pracownicy z powołania .......................................................................................... III. Dodatek za wieloletnią pracę ..................................................................................... 1. Informacje ogólne ..................................................................................................... 2. Dodatek dla pracowników samorządowych ........................................................ 3. Wypłata dodatku ...................................................................................................... IV. Dodatek specjalny ........................................................................................................ 1. Informacje ogólne ..................................................................................................... 2. Dodatek specjalny obligatoryjny ............................................................................ 3. Dodatek specjalny fakultatywny ............................................................................ 4. Dodatek specjalny a podstawa wynagrodzenia urlopowego ............................ 5. Dodatek specjalny a podstawa wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego ......... V. Dodatek funkcyjny ........................................................................................................ 1. Charakterystyka ogólna ........................................................................................... 2. Wysokość dodatku funkcyjnego............................................................................. 3. Dodatek funkcyjny dla pracowników z wyboru ................................................. 3 6 7 8 8 11 13 14 16 18 18 19 21 27 29 29 31 36 39 39 39 40 44 47 51 51 52 54 V Spis treści 4. Dodatek funkcyjny dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania................................................................................................................... 5. Przykładowe postanowienia regulaminu wynagradzania ................................ VI. Nagroda jubileuszowa ............................................................................................... 1. Uwagi ogólne ............................................................................................................ 2. Okresy zaliczane ...................................................................................................... 3. Nabycie prawa do nagrody ..................................................................................... 4. Wypłata nagrody ..................................................................................................... VII. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ......................................................................... 1. Podmioty uprawnione ............................................................................................. 2. Prawo pracowników samorządowych .................................................................. 3. Kryteria przyznania „trzynastki” ........................................................................... 4. Pojęcie „przepracowania” ....................................................................................... 5. Wyjątki od wymogu minimalnego sta(cid:268)u .............................................................. 6. Przypadki nie nabycia prawa ................................................................................. 7. Zasady obliczania wysokości .................................................................................. 8. Termin wypłaty „trzynastki” .................................................................................. 9. „Trzynastka” a podstawa wymiaru zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego ....... VIII. Odprawa emerytalna i rentowa .............................................................................. 1. Dwie regulacje ........................................................................................................... 2. Wynagrodzenie brane pod uwagę przy ustalaniu odprawy ............................. IX. Odprawa w związku z upływem kadencji .............................................................. X. Odprawa dla zwalnianych pracowników ................................................................. 1. Zasady przyznawania .............................................................................................. 2. Obowiązki pracodawcy ........................................................................................... 3. Uchylenie ochrony .................................................................................................... 4. Prawo do odprawy ................................................................................................... 5. Wysokość odprawy .................................................................................................. XI. Premie ............................................................................................................................ 1. Pojęcie premii ............................................................................................................ 2. Premia dla pracowników samorządowych .......................................................... XII. Nagrody ......................................................................................................................... 1. Pojęcie nagrody ......................................................................................................... 2. Wyłączenie pracowników z wyboru ..................................................................... XIII. Regulamin wynagradzania ...................................................................................... 1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................... 2. Przedmiot regulacji .................................................................................................. 57 59 60 60 61 63 67 74 74 76 77 82 86 90 90 94 95 97 97 104 107 110 110 112 114 116 118 123 123 124 127 127 129 132 132 133 VI Spis treści XIV. Potrącenia .................................................................................................................... 1. Zasady dokonywania potrąceń .............................................................................. 2. Kwota wolna od potrąceń ....................................................................................... 3. Dokonywanie potrąceń za zgodą ........................................................................... XV. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ............................................................... 1. Zasady ogólne ........................................................................................................... 2. Ustalanie składników wynagrodzenia ................................................................. 3. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego ............................................................... 4. Urlop na przełomie miesięcy .................................................................................. XVI. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ........................................................... 1. Informacje ogólne ..................................................................................................... 2. Zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ...................................... 3. Obliczanie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy ....................................... XVII. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy .................................................. 1. Zagadnienia wstępne ............................................................................................... 2. Okres wyczekiwania ................................................................................................ 3. Okres 33 (14) dni ....................................................................................................... 4. Wynagrodzenie płatne za ka(cid:268)dy dzień ................................................................ 5. Wysokość wynagrodzenia chorobowego .............................................................. 6. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego ............................................. 7. Składniki nieuwzględniane w podstawie wynagrodzenia chorobowego ....... 8. Gwarantowana minimalna podstawa .................................................................. XVIII. Wynagrodzenie za część miesiąca ....................................................................... 1. Nieprzepracowanie pełnego miesiąca z powodu choroby ................................. 2. Nieprzepracowanie pełnego miesiąca z przyczyn innych ni(cid:268) choroba ........... 3. Choroba i inna nieobecność w jednym miesiącu ................................................. XIX. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych ...................................... 1. Norma czasu pracy ................................................................................................... 2. Rozkład czasu pracy ................................................................................................. 3. Zasady wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych ............................... 4. Rekompensata nadgodzin ....................................................................................... XX. Świadczenia z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia .................................... 1. Okres wypowiedzenia w przypadku pracowników samorządowych ............ 2. Świadczenia pienię(cid:268)ne z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia ............. 3. Nieprawidłowe zastosowanie okresu wypowiedzenia ..................................... 142 142 143 146 152 152 153 155 164 166 166 167 169 176 176 176 178 179 181 181 184 187 189 189 192 193 196 196 197 201 203 209 209 213 216 VII Spis treści XXI. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy ................................................. 1. Zagadnienia ogólne .................................................................................................. 2. Przywrócenie do pracy ............................................................................................ 3. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy ................................................ 4. Zgłoszenie gotowości do pracy ............................................................................. 5. Wysokość wynagrodzenia ....................................................................................... B. Problemy szczegółowe – pytania i odpowiedzi I. Dodatek za wieloletnią pracę i nagroda jubileuszowa ............................................ 1. Prawo do dodatku z tytułu wieloletniej pracy oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego zatrudnionego w kilku miejscach pracy ........................................................................................... 2. Uwzględnianie okresów zatrudnienia rozpoczętych przed dniem zatrudnienia w zakładzie bud(cid:268)etowym przy obliczaniu dodatku sta(cid:268)owego .................................................................................................................. 3. Dodatek sta(cid:268)owy w przypadku niezakończonego zatrudnienia ............................................................................................................... 4. Dodatek sta(cid:268)owy na urlopie wychowawczym .................................................... 5. Nagroda jubileuszowa a koszty uzyskania przychodu ...................................... II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ............................................................................ 1. „Trzynastka” w instytucjach kultury ..................................................................... III. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych ........................................ 1. Brak prawa do dodatków dla pracownika samorządowego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w sobotę ................................................................. 2. Podstawa do naliczania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nocy ........ IV. Odprawy dla pracowników samorządowych ........................................................ 1. Odprawa emerytalna wypłacana jest pracownikowi samorządowemu w dniu ustania stosunku pracy .............................................................................. V. Podró(cid:268) słu(cid:268)bowa ............................................................................................................ 1. Zasady rozliczania podró(cid:268)y słu(cid:268)bowej pracownika samorządowego ............. VI. Słu(cid:268)ba przygotowawcza ............................................................................................. 1. Obowiązek odbycia słu(cid:268)by przygotowawczej przez pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku pomocniczym i obsługi, przenoszonego na stanowisko urzędnicze po wygraniu konkursu ................. 2. Umowa na zastępstwo nie powoduje obowiązku odbycia słu(cid:268)by 217 217 218 220 221 223 231 231 234 236 238 239 241 241 243 243 246 249 249 251 251 256 256 przygotowawczej ...................................................................................................... 259 VIII Spis treści C. Akty prawne 1. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) ......................................................................................... 263 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 398) ............................................................................................ 287 3. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95) ............................................................................................... 293 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 710) ............................................................................................. 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania nale(cid:268)ności z tytułu zwrotu kosztów podró(cid:268)y słu(cid:268)bowych radnych gminy z dnia 31 lipca 2000 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 800) ............................................................................................. 6. Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud(cid:268)etowej z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 160, poz. 1080) ......................................................................................... 7. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) .................................................... 8. Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze bud(cid:268)etowej oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 21 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1799) ............................................ 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 281) ............................................................................................. 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych oraz innych nale(cid:268)ności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 289) ...................................................... 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienię(cid:268)nego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14) ................................................................................................. 12. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) ....................... 335 337 341 345 355 359 365 371 377 IX Wykaz skrótów apel. art. EkwUrlRozp – apelacja – artykuł – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypo- czynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienię(cid:268)nego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.) DniWolneU – ustawa z 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) Dz.U. – Dziennik Ustaw FinPublU – ustawa z 30.6.2005 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) – ustawa z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – numer identyfi kacji podatkowej – ustawa z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – numer – Naczelny Sąd Administracyjny KC KP NIP KN Nr NSA NiewPracyRozp – rozporządzenie MPiPS z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagro- dzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych nale(cid:268)- ności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.) OSNAPIiUS PESEL pkt poz. PracSamU – Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – punkt – pozycja – ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) PromZatrU – ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) XI Wykaz skrótów RM – Rada Ministrów RoczWynDodU Słu(cid:268)baCywU SN SysOśU – ustawa z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu pracowni- ków jednostek sfery bud(cid:268)etowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) – ustawa z 21.11.2008 r. o słu(cid:268)bie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505) – Sąd Najwy(cid:268)szy – ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, t.j. tj. UbSpołU ust. w zw. ww. ZasChorU poz. 2572 ze zm.) – tekst jednolity – to jest – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) – ustęp – w związku – wy(cid:268)ej wymienione – ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pienię(cid:268)nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) ZakZdrowU – ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.) ze zm. ZUS ZwolGrupU – ze zmianami – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra- cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni- ków (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) ZwZawU – 1ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854 ze zm.) XII Wykaz piktogramów – Orzecznictwo – Podstawa prawna – Pytanie – Wa(cid:268)na informacja – Zapamiętaj XIII Wstęp Pracownicy samorządowi stanowią jedną z grup pracowniczych, których wy- nagrodzenia w większości uregulowane zostały poprzez odrębny akt prawny – ustawę o pracownikach samorządowych oraz wydane do niej rozporządzenie. W niektórych przypadkach, pomimo osobnej regulacji, do wynagrodzeń pra- cowników samorządowych zastosowanie znajdują jednak powszechne przepisy prawa pracy. Publikacja ma na celu wskazanie systemu wynagrodzeń tej grupy pracowniczej nie tylko poprzez ogólne jego scharakteryzowanie, lecz równie(cid:268) poprzez przyto- czenie szczegółowych przykładów praktycznego zastosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Opracowanie omawia wszelkie niezbędne akty prawne, w oparciu o które zbudo- wany został system wynagrodzeń pracowników samorządowych. Omawiając poszczególne zagadnienia w kwestii wynagrodzeń pracowników sa- morządowych nie poprzestano na omówieniu przepisów, lecz wskazano równie(cid:268) linię orzecznictwa sądowego oraz poglądy doktryny. Szczegółowo poruszono zagadnienia dotyczące poszczególnych składników wy- nagrodzenia pracowników samorządowych takich jak wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek specjalny i funkcyjny. Ponadto, omówiono zasady przyznawania i obliczania takich świadczeń, jak nagroda i premia, nagroda roczna, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, czy odprawa emerytalna i rentowa. Bli(cid:268)ej poruszono równie(cid:268) kwestię tworzonego przez pracodawcę samorządowego regulaminu wynagradzania. Opracowanie mo(cid:268)e słu(cid:268)yć pomocą zarówno pracodawcom, jak równie(cid:268) pracow- nikom, w celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości naliczenia wynagrodzeń. Publikacja mo(cid:268)e okazać się przydatna w codziennej praktyce słu(cid:268)b kadrowych. Ksią(cid:268)ka mo(cid:268)e równie(cid:268) stanowić ciekawą lekturę dla pracowników chcących po- głębić wiedzę o przysługujących im prawach pracowniczych w zakresie wyna- grodzeń. XV A. Komentarz i przykłady I. System wynagrodzeń pracowników samorządowych Pracownicy samorządowi tworzą jedną z grup pracowników sfery bud(cid:268)etowej, których wynagrodzenia od 1.1.2009 r. reguluje ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), dalej: PracSamU. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w: 1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządo- wych jednostkach organizacyjnych, 2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach or- ganizacyjnych, 3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach bud(cid:268)etowych i samorządowych zakładach bud- (cid:268)etowych, 4) biurach (i ich odpowiednikach) związków jednostek samorzą- du terytorialnego oraz samorządowych zakładów bud(cid:268)eto- wych utworzonych przez te związki, 5) biurach (i ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Przepisów ustawy nie stosuje się jednak do wy(cid:268)ej wskazanych grup pracowników, je(cid:268)eli ich status regulują przepisy odrębne. Ustawa przewiduje 3 podstawy zatrudnienia pracowników samorządowych. Są to wybór, powołanie oraz umowa o pracę. Wybór formy zatrudnienia zale(cid:268)y od funkcji pełnionej przez daną osobę w jednostce samorządowej. Ustawa pom(cid:295) a istniejące w poprzedniej regulacji dotyczącej pracowników samorządowych mianowanie, jako podstawę na- wiązywania nowych stosunków pracy w samorządach. Zawiera ona jednak przepisy, zgodnie z którymi istniejące stosunki pracy z mianowania przekształcą się z mocy prawa z 1.1.2012 r. w sto- sunki pracy oparte na umowie o pracę na czas nieokreślony. Grupy objęte Grupy objęte regulacją regulacją Formy Formy zatrudnienia zatrudnienia 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wynagrodzenia pracowników samorządowych Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: