Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00330 009793 11028842 na godz. na dobę w sumie
Wynalazek pracowniczy. Studium prawnoporównawcze - ebook/pdf
Wynalazek pracowniczy. Studium prawnoporównawcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 419
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7862-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka podejmuje nieomawianą szerzej w aktualnej literaturze polskiej problematykę wynalazczości pracowniczej. Opracowanie porządkuje dotychczasowe wypowiedzi doktryny dotyczące wynalazku pracowniczego oraz poddaje analizie obecny stan prawny. Ocena rodzimych unormowań dokonana jest przy uwzględnieniu rozwiązań i tendencji występujących w  systemach prawnych państw wysokorozwiniętych - Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Podstawowym celem opracowania jest wyznaczenie ram pojęcia wynalazku pracowniczego. Analizie zostały poddane stosunki prawne w ramach których wynalazki pracownicze mogą powstać oraz okoliczności w jakich dokonanie wynalazku pozwala zakwalifikować go do kategorii pracowniczych. Zagadnienie komu przysługuje prawo do wynalazku, jakie są prawa i obowiązki związane z dokonaniem wynalazku w warunkach pracowniczych ma kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia interesu twórców, ale przede wszystkim z punktu widzenia przedsiębiorcy inwestującego w prace badawcze. Szczególną uwagę poświęcono wynalazkom dokonanym na uczelniach wyższych z uwagi na specyfikę zatrudnienia pracowników naukowych.

Niniejsza praca została nagrodzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konfederację Lewiatan w konkursie na najlepszą pracę naukową z dziedziny własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Wynalazek pracoWniczy Studium praWnoporóWnaWcze Julia CHleBny Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JULIA CHLEBNY • WYNALAZEK PRACOWNICZY. STUDIUM PRAWNOPORÓWNAWCZE Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl WYNALAZEK PRACOWNICZY STUDIUM PRAWNOPORÓWNAWCZE JULIA CHLEBNY WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana w ramach dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanej Wydziałowi Prawa i Administracji UŁ na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7861-9 ISBN e-book 978-83-255-7862-6 Rodzicom Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XIII Bibliografia  ................................................................................................................  XVII Wstęp   ............................................................................................................................  XXVII Część I. Zagadnienia wprowadzające .....................................................................  1 Rozdział I. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prawne wynalazczości pracowniczej   ............................................................................  1.   Zjawisko wynalazczości pracowniczej .....................................................  2.   Terytorialny zakres stosowania regulacji o wynalazku      pracowniczym...............................................................................................  Rozdział II. Twórca i współtwórca wynalazku   ...................................................  1.   Twórca wynalazku .......................................................................................  1.1. Twórca wynalazku in abstracto ............................................ 1.2. Twórca wynalazku in concreto ............................................. 1.2.1. Udział w procesie wynalazczym ..........................................  1.2.2. Twórczy wkład wynalazczy  .................................................  2. Współtwórca wynalazku ..................................................................................  Rozdział III. Prawo do patentu   ..............................................................................  1.   Uwagi wprowadzające .................................................................................  2.   Prawo do patentu jako jedno z praw podmiotowych przed  udzieleniem patentu ....................................................................................  3.   Prawo do patentu jako jedyne prawo podmiotowe przed  udzieleniem patentu  ...................................................................................  Rozdział IV. Prawo do korzystania z wynalazku dokonanego przy pomocy przedsiębiorcy   .....................................................................................................  1.   Zakres uprawnienia do korzystania z wynalazku ..................................  2.   Charakter prawny uprawnienia do korzystania z wynalazku  .............  3 3 13 24 24 25 27 28 32 35 49 49 52 66 84 84 94 VII Spis treści Część II. Wynalazek pracowniczy w wybranych systemach państw obcych .  Rozdział I. Wynalazek pracowniczy w prawie francuskim   .............................  1.   Rys historyczny i podstawy normatywne regulacji wynalazku  pracowniczego ..............................................................................................  2.   Zakres podmiotowy wynalazku pracowniczego ....................................  2.1. Pojęcie pracownika  ........................................................................  2.2. Pojęcie pracodawcy  .......................................................................      3.   Zakres przedmiotowy wynalazku pracowniczego. Kategorie      wynalazków pracowniczych .......................................................................  3.1. Zakres przedmiotowy wynalazku pracowniczego ....................  3.2. Kategorie wynalazków pracowniczych .......................................  3.2.1. Wynalazek służbowy (invention de mission) ......................  3.2.2. Wynalazek niezlecony, który można przypisać  pracodawcy (invention hors mission attribuable) ...................  3.2.3. Wynalazek niezlecony, którego nie można przypisać  pracodawcy (les inventions hors mission non attribuables) ..  3.2.4. Wynalazki pracownicze dokonane w sektorze  publicznym ...................................................................................  3.2.5. Procedura klasyfikacji wynalazków pracowniczych  .......  4.   Wynagrodzenie za dokonanie wynalazku pracowniczego ...................  4.1. Wynagrodzenie dodatkowe (rémunération supplémentaire)...  4.2. Słuszna cena (juste prix) ................................................................  5. Rozstrzyganie spraw o wynalazki pracownicze ...........................................  6. Wynalazki dokonane w wyniku innych umów cywilnoprawnych ...........  Rozdział II. Wynalazek pracowniczy w prawie niemieckim   ..........................      1.   Rys historyczny i podstawy normatywne regulacji wynalazku  pracowniczego ..............................................................................................  2.   Zakres podmiotowy wynalazku pracowniczego ....................................  2.1. Pojęcie pracownika .........................................................................  2.2. Pojęcie pracodawcy  .......................................................................      3.   Zakres przedmiotowy wynalazku pracowniczego. Kategorie  wynalazków pracowniczych .......................................................................  3.1. Zakres przedmiotowy wynalazku pracowniczego ....................  3.2. Kategorie wynalazków pracowniczych .......................................  3.2.1. Wynalazek służbowy (Diensterfindung) .............................      VIII 3.2.1.1. Wynalazek służbowy wynikający z obowiązków  pracownika (Obliegenheitserfindungen) .............................  3.2.1.2. Wynalazek służbowy wynikający z doświadczeń  pracodawcy (Erfahrungserfindungen) ................................  97 99 99 103 103 110 111 111 113 114 117 121 121 124 128 128 132 133 135 142 142 147 148 155 160 160 162 162 164 168 Spis treści 3.2.1.3.  Prawa i obowiązki stron związane z dokonaniem  wynalazku służbowego i uzyskaniem praw przez  pracodawcę ..............................................................................  3.2.1.4. Wynalazki służbowe dokonane w sektorze  publicznym ..............................................................................  3.2.1.4.1. Wynalazki służbowe dokonane na uczelniach  wyższych ..................................................................................  3.2.2. Wynalazek pracowniczy wolny ............................................  3.2.3. Procedura klasyfikacji wynalazków pracowniczych ........  4.   Wynagrodzenie za dokonanie wynalazku pracowniczego ...................  5.   Rozstrzyganie spraw o wynalazki pracownicze ......................................  6.   Wynalazki dokonane na podstawie innych umów cywilnoprawnych   Rozdział III. Wynalazek pracowniczy w prawie Stanów Zjednoczonych   ....  1.   Rys historyczny i podstawy prawne regulacji wynalazku  pracowniczego  .............................................................................................  2.   Zakres podmiotowy wynalazku pracowniczego ....................................  3.   Zakres przedmiotowy wynalazku pracowniczego. Kategorie      wynalazków pracowniczych .......................................................................  3.1. Zakres przedmiotowy wynalazku pracowniczego ....................  3.2. Kategorie wynalazków pracowniczych .......................................  3.2.1. Koncepcje wypracowane w common law ...........................  3.2.1.1. Koncepcja hired to invent – wynalazek służbowy  ...  3.2.1.2. Koncepcja shop right – wynalazek dokonany  przy pomocy innego podmiotu ...........................................  3.2.2. Rozwiązania dotyczące wynalazczości pracowniczej  w prawie stanowionym  ..............................................................  3.2.2.1. Rozwiązania stanowe na przykładzie stanu  Kalifornia, Nevada i Utah .....................................................  3.2.2.2. Prawo federalne dotyczące wynalazków  finansowanych ze środków publicznych ............................  4.   Wynagrodzenie za dokonanie wynalazku pracowniczego ...................  5.   Rozstrzyganie spraw o wynalazki pracownicze ......................................  6.   Wynalazki dokonane na podstawie innych  umów cywilnoprawnych ........................................................................  Podsumowanie   ...........................................................................................................  170 177 178 182 184 186 195 197 200 200 206 211 211 212 213 213 220 223 223 230 236 238 240 242 IX Spis treści Część III. Wynalazek pracowniczy w prawie polskim  .......................................  Rozdział I. Rys historyczny i podstawy normatywne regulacji wynalazku pracowniczego  .....................................................................................................  1. Wynalazek pracowniczy w okresie międzywojennym ................................  2.   Wynalazek pracowniczy w okresie gospodarki uspołecznionej ..........  2.1. Uwagi wprowadzające ....................................................................  2.2. Zakres podmiotowy wynalazku pracowniczego .......................  2.3. Zakres przedmiotowy wynalazku pracowniczego ...................  2.4. Wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku pracowniczego .  2.5. Wynalazek niepracowniczy ..........................................................  2.6. Uwagi podsumowujące ..................................................................                3. Wynalazek pracowniczy w okresie gospodarki wolnorynkowej  do 1993 r.........................................................................................................  Rozdział II. Zakres podmiotowy wynalazku pracowniczego   .........................  1.   Uwagi wprowadzające .................................................................................  2.   Strony stosunku pracy .................................................................................  3.   Zamawiający .................................................................................................  4.   Przedsiębiorca ...............................................................................................  Rozdział III. Zakres przedmiotowy wynalazku pracowniczego. Kategorie wynalazków pracowniczych   .............................................................................  1.   Uwagi wprowadzające .................................................................................  2.   Kategorie wynalazków pracowniczych ....................................................  2.1. Wynalazek zakontraktowany .......................................................  2.1.1. Wynalazek służbowy ..............................................................  2.1.2. Wynalazek zakontraktowany na podstawie innych    umów cywilnoprawnych ............................................................  2.2. Wynalazek dokonany przy pomocy przedsiębiorcy .................  2.2.1. Cechy pomocy prawnie relewantnej ...................................  2.2.2. Podstawa prawna korzystania z pomocy ...........................  2.2.3. Świadomość przedsiębiorcy o przedmiocie i celu  udzielanej pomocy .......................................................................  2.3. Wynalazek pracowniczy dokonany na uczelni wyższej ...........  2.3.1. Uwagi wprowadzające............................................................  2.3.2. Specyfika zatrudnienia pracownika naukowego  .............  2.3.3. Prawo do wynalazku pracowniczego w ujęciu ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym .................................................  2.3.4. Prawa do wynalazków finansowanych ze środków  publicznych ...................................................................................      X 249 251 251 255 255 256 259 263 264 265 266 269 269 270 282 286 293 293 296 303 303 315 328 330 333 335 342 342 343 347 356 Spis treści Rozdział IV. Wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku pracowniczego   .  1.   Dodatkowe wynagrodzenie na gruncie PrWłPrzem .............................  2.   Dodatkowe wynagrodzenie pracowników uczelni publicznych ..........  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  361 361 370 374 383 XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne ArbGG .................................  niemiecka ustawa o sądach pracy (Arbeitsgerichtsgesetz)  z 2.7.1979 r. (BGBl. I s. 853, 1036 ze zm.) AIA .......................................  amerykańska ustawa o wynalazczości (America Invents Act)  z 16.9.2011 r. (Public Law 112-29, sec. 20(a) 125 Stat. 284) ArbEG ..................................  niemiecka ustawa o wynalazkach pracowniczych (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) z 25.7.1957 r. (BGBl. I, s. 756  ze zm.) AÜG .....................................  niemiecka ustawa o czasowym zatrudnieniu pracowni- ków (Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung)  t.j. z 3.2.1995 r. (BGBl. I s. 158 ze zm.) BGB ........................................  niemiecki kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch) z 18.8.1896 r.  (t.j. z 2.1.2002 r. BGBl. I s. 42, 2909; 2003 I, s. 738 ze zm.) CFR  ......................................  kodeks federalnych przepisów wykonawczych (Code of Federal Regulations) CPI ........................................  francuski kodeks własności intelektualnej (Code de la proprié- té intellectuelle) ustawa Nr 92-597 z 1.7.1992 r. (JORF Nr 153  z 3.7.1992 r., s. 8801 i n. ze. zm.) EPC .......................................  Konwencja o udzielaniu patentów europejskich sporządzona  w Monachium 5.10.1973 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737  ze zm.) KC .........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  Nr 121 ze zm.) KK .........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553)  Konwencja paryska ............  Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochro- nie  własności  przemysłowej  z  20.3.1883  r.,  zmienioną  w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r., w Hadze  6.11.1925 r., w Londynie 2.6.1934 r., Lizbonie 31.10.1958 r.,  sporządzony w Sztokholmie 14.7.1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9,  poz. 51, zał.) KPC ......................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 101 ze zm.) KP .........................................  ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1502 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KPA ......................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 267 ze zm.) KSH ......................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. z 2013 r.  Nr 1030 ze zm.) PatG ......................................  niemiecka ustawa patentowa (Patentgesetz) z 5.5.1936 r.  w brzmieniu z 16.12.1980 r. (BGBl. 1981 I s. 1 ze. zm.) PCT ........................................  Układ o współpracy patentowej (Patent Cooperation Treaty) spo- rządzony w Waszyngtonie 19.6.1970 r. poprawiony 2.10.1979 r.  i zmieniony 3.2.1984 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303) PrPrywM .............................  ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.  z 2011 r. Nr 80, poz. 432 ze zm.) PrAut ....................................  ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach  pokrew- nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)  PrWyn ..................................  ustawa z 31.5.1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. z 1962 r.  Nr 33, poz. 156) PrSzkWyż .............................  ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) PrWłPrzem ..........................  ustawa  z  30.6.2000  r.  –  Prawo  własności  przemysłowej  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) Rzym I ..................................  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla  zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE L Nr 177  z 2008 r., s. 6–16)  Rzym II ................................  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  Nr  864/2007 z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego  dla  zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (Dz.Urz. UE L Nr 199  z 2007 r., s. 40–49)  TRIPS ...................................  Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własno- ści intelektualnej – załącznik 1C do Porozumienia ustanawia- jącego Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzone- go w Marrakeszu 15.4.1994 r. (Dz.U. 1996 r. Nr 32, poz. 143,  zał.) TVG ......................................  ustawa o układach zbiorowych pracy (Tarifvetraggesetz)  z 25.8.1969 r. (BGBl. I s. 1323 ze zm.)  UrhG ....................................  niemiecka ustawa o prawie autorskim (Urheberrechtsgesetz)  z 9.9.1965 r. (BGBl. I S. 1273 ze zm.) USC ......................................  kodeks Stanów Zjednoczonych, United States Code WynU ...................................  ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1972 r. Nr 43,  poz. 272 – tekst pierwotny) ZNKU ..................................  ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) XIV Wykaz skrótów 2. Czasopisma i orzecznictwo BGBl .....................................  Bundesgesetzblatt – niemiecki dziennik urzędowy Dz.U. .....................................  Dziennik Ustaw Dz.U. UE ..............................  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej GRUR ...................................  Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht GRUR int. ............................  Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler  Teil JCP  .......................................  Juris-classeur périodique JORF .....................................  Journal officiel de la République Française – francuski dzien- nik urzędowy KPP .......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ......................................  Monitor Prawniczy NP .........................................  Nowe Prawo OSN ......................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ...................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna PIBD .....................................  Propriété industrielle. Bulletin documentaire PiP ........................................  Państwo i Prawo PiZS ......................................  Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPH ......................................  Przegląd Prawa Handlowego PUG ......................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego ZNUJ PPWI ........................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wy- nalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej – do 1998 r.;  Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej:  zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – od 1998 r.  do 2003 r.; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu  Jagiellońskiego – od 2003 r. do 2007 r.; Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności  Intelektualnej – od 2008 r. 3. Instytucje, organizacje, organy orzekające BAG ......................................  Bundesarbeitsgericht – Federalny Sąd Pracy  BGH  ....................................  Bundesgerichtshof – Trybunał Federalny Niemiec CNIS .....................................  Commission Nationale des Inventions de Salariés Państwowa  Komisja do Spraw Wynalazków Pracowniczych CNRS ....................................  Centre National de la Recherche Scientifique – Krajowe Centrum  Badań Naukowych DPMA .................................. Deutsches Patent- und Markenamt, Niemiecki Urząd Patentów  i Znaków Towarowych  XV Wykaz skrótów ETS .......................................  Europejski Trybunał Sprawiedliwości, od 1.12.2009 r. –  TSUE INPI ......................................  Institut National de la Propriété Industrielle, francuski Naro- dowy Instytut Własności Przemysłowej LG .........................................  Landgericht – Sąd Krajowy NCBiR ..................................  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCN .....................................  Narodowe Centrum Nauki NSA ......................................  Naczelny Sąd Administracyjny OLG ......................................  Oberlandesgericht – Wyższy Sąd Krajowy PAN ......................................  Polska Akademia Nauk SN .........................................  Sąd Najwyższy TGI .......................................  Tribunal de Grande Instance – Sąd Pierwszej Instancji UE .........................................  Unia Europejska UP .........................................  Urząd Patentowy USPTO .................................  United States Patent and Trademark Office, Urząd Patentów  i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych WSA .....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny XVI Bibliografia Adelman M., Ownership, shop rights and the work for hire doctrine, CASRIP Publication  Series: Streamlining Intellectual Property 1999, Nr 5 Ahner F., Touati J.-J., Inventions et créations des salariés, Éditions Lamy, Wolters Kluwer  France 2010  Azéma J., Galloux J.-Ch., Droit de la proprieté industrielle, Dalloz 2012 Baer M., Lollo Donahue S., Cantor R., Stanford v. Roche: Confirming the basic patent law  principle that inventors ultimately have rights in their inventions, The Basic Patent Law  Principle Les Nouvelles 2012,  vol. 47, Nr 1 Bakalarz T., Twórczość pracowników naukowych. Regulacja prawna, Warszawa 2015 Banasiuk J., Wspólność praw autorskich do utworu współautorskiego, ZNUJ PPWI 2011,  z. 113 Banasiuk J., Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2012 Banasiuk J., Sieńczyło-Chlabicz J., Porozumienie twórców a powstanie dzieła współ- autorskiego, ZNUJ PPWI 2009, z. 106 Banks B., Datlow P., Felder A., Wolfarm M., Dealing with joint intellectual property   ownership in the US and Germany, DAJV Newsletter 2011, Nr 2 Baran K., [w:] K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014 Barta J., Artystyczna twórczość pracownicza //a prawo autorskie, Uniwersytet Jagielloński,  Rozprawy Habilitacyjne Nr 137, Uniwersytet Jagielloński 1988 Barta J., Dzieła wspólne w polskim prawie autorskim, ZNUJ PPWI 1992, z. 58 Barta J., Umowa o dzieło w obrębie pracy twórczej, ZNUJ PPWI 1988, z. 47 Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2013  Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa  Bartenbach K., Volz F.-E., Arbeitnehmererfindungsgesetz. Kommentar, Carl Heymans  Bartenbach K., Volz F.-E., Erfindungen an Hochschulen – Zur Neufassung des §42 ArbEG,  Bartenbach K., Volz F.-E., Goetzmann M.J., Effect of the German Law on Employees’  Inventions when Posting Employees within the European Union, [w:] Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont, M.J. Adelman, R. Brauneis, J. Drexl, R. Nack (red.), Patent and  Technological Progress in a Globalized World, MPI Studies on Intellectual Property,  Competition and tax law, No. 6, Springer 2009 Bartenbach-Fock A., Arbeitnehmererfindungen im Konzern, Köln 2007 Błeszyński J., [w:] A. Adamczak, A. Szewc (red.), Konwencja Paryska o ochronie własności  przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008 2011 Verlag 2013 GRUR 2002, 743 XVII Bibliografia Błeszyński J., Pojęcie dzieła współautorskiego (perspektywy de lege ferenda), ZNUJ PPWI  Boć J., Stosunki administracyjne i sytuacje administracyjnoprawne, [w:] J. Boć (red.), Prawo  1991, z. 57 administracyjne, Wrocław 2000 Bruguière J.-M., Les fonctionnaires et agents publics: un statut particulier? [w:] Créations et  inventions de salariés, Le droit des affaires Propriété Intellectuelle, Litec 2010, Nr 35 Brzozowski A., Umowa o dzieło, [w:] J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zo- bowiązań-część szczegółowa, t. 7, Warszawa 2011 Buczkowski S., Problem socjalistycznej nacjonalizacji projektów wynalazczych, [w:]  S. Buczkowski (red.), Aktualne problemy socjalistycznego prawa wynalazczego,  Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971 Buczkowski S., Umowa o dzieło, [w:] S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego, t. III,  cz. 2, Ossolineum 1976 Buczkowski S., Własność wynalazku pracowniczego, PiP 1970, z. 1 Chisum D., Jacobs M., Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender, 1992 Chobot A., Twórczość wynalazcza a umowa o pracę nad wynalazkami, Poznań 1976 Clermont K.M., The role of Private International Law in the United States: Beating the Not- Quite-Dead Horse of Jurisdiction, Cornell Law Faculty Publications, 2004, z. 14 Cohen L., Intellectual property and the Brussels Convention, European Intellectual Property  Review Oxford 1997, vol. 19, Nr 1 Czachórski W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa  2009 1943 Deck M., Matthes J., Employee inventions In Germany – Management Report, Intellectual  Asset Management Magazine June/July 2005 Dreszer-Lichańska H., Ochrona i wykorzystanie wyników prac badawczych kadry nauko- wej uczelni publicznych w niektórych państwach Unii Europejskiej, [w:] A. Adamczak  (red.), Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, 1996, z. 15 Duniewska Z., Stosunek administracyjnoprawny, sytuacja administracyjnoprawna, [w:]  M. Stahl (red.), Prawo administracyje, Warszawa 2013  Eichelberger E., Erfinderschutz von der Patenterteilung nach schweizerischem, Recht,  Farby B., Trimborn M., Arbeitnehmererfindungsrecht im internationalen Vergleich, Carl  Heymanns Verlag, 2007 Feldges J., Kramer B., Co-ownership of patents under German law, Journal of Intellectual  Property Law   Practice, 2007, vol. 2, Nr 11 Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, ZNUJ Prace prawnicze, z. 34, Kraków 1968 Filipek J., Stosunek administracyjno-prawny, [w:] J. Filipek (red.), Prawo administracyjne,  instytucje ogólne, część II, Kraków 2001 Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2013  Gabor F., Stepchild of the New Lex Mercatoria: Private International Law from the United  States Perspective Symposium: Reflections on the International Unification of Sales Law,  Northwestern Journal of International Law   Business 1988, vol. 8, z. 3 Gadek B., Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3  ZNKU), ZNUJ PPWI 2003, z. 85 XVIII Bibliografia Gandor K., Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy), Wrocław, Warszawa, Kraków  Gawlik B., Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNUJ PPWI 1974, z. 3 Gawlik B., Kopff A., Sołtysiński S., Szwaja J., Wybrane systemy prawa wynalazczego państw  kapitalistycznych, ZNUJ PPWI 1976, z. 6 Gärditz K.F., Pahlow L., Hochschulerfinderrecht, Springer 2011 Goddard H., Compliance with the German Employees’ Invention Law in the Handling  of Inventions Developed by Universities, CASRIP Publication Series: Streamlining  Intellectual Property 1999, Nr 5 Goldstein P., Intellectual Property, United States 2007 Góral Z., Prusinowski P., [w:] Z. Góral (red.), Umowne podstawy zatrudnienia, Warszawa  1968  2012 Górnicz-Mulcahy A., Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w pra- Grzegorczyk P., Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysło- wie polskim, Warszawa 2008 wej, Warszawa 2007 Grzybowski S., Glosa do wyroku z dnia 30 września 1959 r., NP 1962 Nr 1 Grzybowski S., Nowe polskie prawo wynalazcze. Tło oraz charakterystyka ogólna konstruk- cji cywilistycznych, Studia Cywilistyczne, t. V, 1964 Grzybowski S., O przepisach kodeksu cywilnego dotyczących zlecenia, NP 1967, Nr 10 Grzybowski S., Podmioty i prawa podmiotowe, [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Szwaja, S. Włodyka (red.), Zagadnienia prawa wynalazczego Warszawa 1972 Grzybowski S., Prawo wynalazcze, Warszawa 1956 Grzybowski S., Prawo wynalazcze według ustawy z 1962 r. Zarys wykładu oraz wybór teks- tów z objaśnieniami, Warszawa 1965 Halpen S., Nard C., Port K., Fundamentals of United States Intellectual Property Law:  Copyright, Patent, Trademark, Wolters Kluwer 2011 Hedvat S., A new age of pro-employer rights: are automatic assignments the standard?,  University of Pennsylvania Journal of Business Law 2011, vol. 13 Howell P., Whose Invention is it anyway? Employee Invention-Agreements and Their  Limits, Washington Journal of Law, Technology   Arts, 2012, t. 8, z. 2 Hubmann H., Götting H.-P., Gewerblicher Rechtsschutz, München 2002 Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002 Jyż G., Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze, Wydawnictwo Uniwersytetu  Śląskiego, Katowice 2003  wej, PiP 2003, Nr 8 Jyż G., Wynagrodzenie za projekty wynalazcze w ustawie – Prawo własności przemysło- Kasprzycki D., Ożegalska-Trybalska J., Prawne aspekty zarządzania własnościa intelektu- alna na uczelniach. Zagadnienia wybrane, [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.),  Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi  Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013  Katner W.J., [w:] M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny, część ogólna.  Komentarz, Warszawa 2014 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wynalazek pracowniczy. Studium prawnoporównawcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: