Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 006930 19929753 na godz. na dobę w sumie
Wypisz wymaluj. Święci dominikańscy - ebook/epub
Wypisz wymaluj. Święci dominikańscy - ebook/epub
Autor: , Liczba stron: 243
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379061068 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zakonna tradycja przekazuje nam opowieść o śnie Dominika. Święty ujrzał drzewo, na którego gałęziach siedziało i głośno świergotało mnóstwo ptaków. Nagle uderzył potężny wiatr, drzewo upadło, a jego mieszkańcy rozpierzchli się po świecie. Dominik zinterpretował sen jako znak, że musi rozesłać braci. Dzięki temu wielu z nich dojrzało do świętości i od ośmiuset lat Rodzina Dominikańska rozrasta się także w niebie. To zaś rodzi pewien problem z gatunku praktycznych, a mianowicie jak odróżnić jednego świętego od drugiego, skoro wszyscy w tych samych habitach.

I o tym jest ta książka. Dowiemy się z niej, na przykład, dlaczego bł. Czesław zwykle ma w ręku coś w rodzaju granatu zapalającego, z jakiego powodu bł. Henryk Suzo mógłby patronować salonom tatuażu, kim jest człowiek z mieczem w głowie i kto zapoczątkował tradycję dominikańskich murali. Poznaj dominikańskich świętych – każdy z nich jest jedyny w swoim rodzaju!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...WYPISZ WYMALUJ elżbieta wiater tomasz rojek op WYPISZ WYPISZ WYMALUJ WYMALUJ święci dominikańscy ELŻBIETA WIATER – historyk, dr teologii, dziennikarz, redaktor w Wydawnictwie Tyniec. Od wielu lat członkini nieofi cjalnego grona krakowskich krużganiarek dominikańskich. Zafascynowana św. Jackiem Odrowążem i historią braci kaznodziejów. TOMASZ ROJEK OP – dominikanin, pedagog, muzyk, duszpasterz akademicki i rysownik o wyjątkowej wyobraźni oraz zaskakującym poczuciu humoru. Mieszka we Wrocławiu. Choć dominikanie nie są zbyt gorliwi w dążeniu do kanoni- zacji sióstr i braci umierających w opinii świętości, to przez osiemset lat istnienia zakonu zebrał się całkiem spory tłu- mek osób wyniesionych na ołtarze, nie da się ich więc rozpo- znać jedynie po gustownym biało-czarnym habicie. Ponadto do grona ofi cjalnych mieszkańców nieba pochodzących z ro- dziny dominikańskiej należą nie tylko mniszki i bracia. Dla- tego potrzebne są atrybuty – coś, co jej lub jemu towarzyszy, ewentualnie tkwi w ciele. O tym właśnie jest ta książka. Dowiemy się z niej, na przy- kład, dlaczego bł. Czesław zwykle ma w ręku coś, co przypo- mina granat zapalający, z jakiego powodu bł. Henryk Suzo mógłby patronować salonom tatuażu, kim jest człowiek z mieczem w głowie i kto zapoczątkował tradycję dominikań- skich murali. [Roz]poznaj dominikańskich świętych – każdy z nich jest je- dyny w swoim rodzaju! cena det. 29,90 zł www.wdrodze.pl e BOOK Patronat medialny e l ż b i e t a w i a t e r W W Y Y P P I I S S Z Z W W Y Y M M A A L L U U J J t o m a s z r o j e k o p WYPISZ WYPISZ WYMALUJ WYMALUJ święci dominikańscy elżbieta wiater tomasz rojek op WYPISZ WYPISZ WYMALUJ WYMALUJ święci dominikańscy © Copyright by Elżbieta Wiater, 2016 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2016 Redaktor Agnieszka Czapczyk Projekt okładki i stron tytułowych, ilustracje Tomasz Rojek OP Redakcja techniczna i opracowanie okładki Justyna Nowaczyk ISBN 978-83-7906-106-8 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2016 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl p WsteWste ‘ Choć dominikanie nie są zbyt gorliwi w dążeniu do kanonizacji sióstr i braci umierających w opinii świętości, to przez osiemset lat istnienia zakonu zebrał się całkiem spory tłumek osób wynie- sionych na ołtarze, nie da się ich więc rozpoznać jedynie po gu- stownym biało-czarnym habicie. Ponadto do grona ofi cjalnych mieszkańców nieba pochodzących z  rodziny dominikańskiej należą nie tylko mniszki i bracia. Dlatego potrzebne są atrybuty – coś, co jej lub jemu towarzyszy, ewentualnie tkwi w ciele. Zapraszam na wspólne oglądanie rodzinnego albumu świę- tych i  błogosławionych z  Zakonu Kaznodziejskiego. Książka ta nie jest wyborem z żywotów świętych, bliżej jej do zbioru anegdot, zwanych inaczej legendami, bo to im właśnie więk- szość beatyfi kowanych i  kanonizowanych zawdzięcza swo- je atrybuty. Dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o opisanych tu bohaterach, do niemal każdego tekstu dołączyłam tytuły książek, po które warto sięgnąć, by znaleźć obszerniejsze informacje na temat zaprezentowanej osoby. Mam nadzieję, że obejrzenie tego albumu pozwoli wam z łatwością rozpoznać różne postacie, kiedy będziecie zwiedzać dominikańskie – i nie tylko – kościoły. A gdy spotkamy się po lepszej stronie rzeczywistości, od razu będziecie wiedzieli, kto was wita. Elżbieta Wiater 5 awiona od wina i jej blogosl BlBlogosl ogoslawiona od wina i jej bl Joanna d’Aza (z Azy), bl bl. Manes blbl. Joanna d’Aza (z Azy) Manes ogoslawiony syn awiony syn Większość spisów dominikańskich świętych wcale nie zaczy- na się od św. Dominika. To skutek uboczny tego, że nie jest on jedyną osobą w swojej rodzinie, która została wyniesiona na oł- tarze. Oprócz założyciela dominikanów trafi li tam jeszcze jego matka, Joanna, i brat Manes. Trzech wyświęconych Według tradycji Joanna pochodziła z rodu Azów i urodziła swojemu mężo- wi, Feliksowi, co najmniej czworo dzieci – nieznaną z imienia córkę i trzech synów: Antoniego, Ma- nesa i Dominika. Każdy z nich przyjął święce- nia, najmłodszy założył zakon, a średni do niego wstąpił. 7 Niewiele o  niej wiemy poza tym, że musiała być kobietą pobożną, hojną wobec ubogich i  mającą rękę do rozmnaża- nia dobrego wina, które to cechy odziedziczyli także synowie. Wniosek o pobożności wynika z zachowanego w tradycji prze- kazu o śnie, w którym Bóg objawił Joannie, że jej najmłodszy syn zapali świat głoszeniem ewangelii. Z  pobożności także musiało wypływać to, że będąc w ciąży z najmłodszym dziec- kiem, udała się z pielgrzymką do Silos, do grobu św. Domini- ka, ale benedyktyna, który w  XI wieku zreformował tamtej- szy klasztor czarnych mnichów. Zapewne prosiła o  zdrowie i  szczęśliwy poród, a  nocując tam po trudach pielgrzymki, miała zobaczyć we śnie patrona sanktuarium, który jej przepo- wiedział, że urodzi świętego. Nie ma to jak wyśniona kariera dla potomka. Beczułka i szantaż emocjonalny Druga legenda o  życiu Joanny dotyczy jej hojności wobec ubogich. Kiedyś w jałmużniczym zapędzie podzieliła się z po- trzebującymi beczułką wina z  mężowych zapasów, bo wi- działa, że oprócz chleba do nasycenia żołądków potrzebują czegoś do rozweselenia serca. Uradowani ubodzy tak głośno wychwalali dobroć dawczyni oraz otrzymanego trunku, że dotarło to do uszu wracającego z podróży Feliksa. Ten, z lek- ka zdenerwowany, dotarłszy do domu nakazał swojej pani, by i jemu, i przybyłym z nim gościom podała tego nektaru. Joan- na wiedziała, że wina już nie ma, zeszła jednak do piwniczki i padła na kolana, błagając Boga o zmiłowanie ze względu na świętość jej syna. W końcu i wstyd przed gośćmi, i awantura 8 rodzinna – rzecz mało przyjemna. Bóg okazał zrozumienie – z pustej beczki popłynęło wino, do tego w odpowiedniej ilości i jakości. Jeden kielich na ponad setkę Podobny cud przypisuje się, a  dokładnie robi to bł. Cecylia, św. Dominikowi. Otóż miał on zwyczaj, jako odpowiedzialny za formację mniszek z klasztoru przy kościele św. Sykstusa, przy- chodzenia do nich z konferencjami. Pewnego dnia długo się nie pojawiał, więc siostry, zmęczone, odmówiły modlitwy i po- szły spać. Nie zdążyły zasnąć, bo rozległ się dzwonek oznajmia- jący przybycie ojca Dominika. Mniszki zeszły do rozmównicy, 9 wysłuchały konferencji i opowieści o świeżo pozyskanych przez założyciela powołaniach, po czym święty przyjrzał się uważnie zebranym i oznajmił, że przydałoby się coś na orzeźwienie. Pole- cił jednemu z braci, by nalał po brzeg wina do pucharu, pobłogo- sławił go, po czym z tego kielicha pili i bracia, i siostry, a na koniec był on nadal pełny, choć każdy pił, ile chciał. Dodajmy, że samych sióstr było ponad sto, przynajmniej według Cecylii. Starszy brat A skoro o mniszkach mowa, to warto wspomnieć i o Manesie. O nim wiemy równie mało, co o Joannie. W aktach zachowały się świadectwa, że był „mężem świętym i rozmodlonym, łagod- nym, pokornym, wesołym i miłosiernym”. Pomagał przy fun- dacji klasztoru kaznodziejów w Paryżu, a potem młodszy brat wyznaczył go na kapelana sióstr w Madrycie. Tam też zmarł po szesnastu latach posługi. A jako że kobiety są pamiętliwe, wspo- mnienie o jego świętości dochowało się do XIX wieku, kiedy to zatwierdzono jego kult. Matka z psem i pochodnią Błogosławioną Joannę najłatwiej rozpoznać po synu lub synach, zwykle przedstawianych w  wieku zdecydowanie nieletnim, a gdzieś w dole przemyka pies z pochodnią w pysku. Matka wska- zuje chłopcom niebo lub krzyż, jednoznacznie sugerując jedynie słuszny kierunek pragnień. Niekiedy w  ręku lub na kolanach trzyma otwartą księgę, w której możemy się domyślać Ewangelii. 1010 1111 Manes nie wybija się szczególnie z dominikańskiego tła, je- śli chodzi o atrybuty – ma habit, w ręku trzyma różaniec, cza- sem lilię. – — – – — – Atrybuty bł. Joanny d’Aza: strój świecki, jeden lub dwóch synów, gest wskazujący na niebo lub krzyż, pies z pochodnią. Dzień wspomnienia*: 2 sierpnia. Atrybuty bł. Manesa: habit, różaniec, lilia. Dzień wspomnienia: 30 lipca lub 18 sierpnia. Zob. więcej: J. Salij, Legendy dominikańskie, W drodze, Poznań 2016. — * Dni wspomnienia świętych za: Liturgia godzin. Teksty własne Zakonu Ka- znodziejskiego, Kraków 2010. Spis tres Spis trescici Wstęp 5 Błogosławiona od wina i jej błogosławiony syn bł. Joanna d’Aza (z Azy), bł. Manes 7 1313 4343 5353 3131 Pies i gwiazda św. Dominik z Caleruegi 1919 Świetlny miecz św. Jacek Odrowąż 2525 Kula i krzyż bł. Czesław Odrowąż Człowiek z mieczem w głowie św. Piotr z Werony Brat z nutką karmelu bł. Reginald z Orleanu Mistrz mnożenia i korespondencji bł. Jordan z Saksonii 4747 Dominikańska żeńska trójca bł. Diana z Andalò z towarzyszkami Czy prawnik może zostać świętym? św. Rajmund z Penyafort 3737 5959 Łagodny terrorysta bł. Humbert z Romans 6565 Kobieta z tarczą św. Zdzisława z Moraw (z Lemberku, Czeska, Berka) 8383 9797 103103 109109 7171 Biskup trep św. Albert Wielki 7777 Potężny mędrzec św. Tomasz z Akwinu Mniszka wędrowniczka bł. Ingrida Szwedzka 8787 Perłą w najeźdźcę św. Małgorzata Węgierska 9393 Dziewica z Dzieciątkiem św. Agnieszka z Montepulciano Barocco bł. Małgorzata z Castello (Citt à di Castello) Błogosławiona, która umarła z miłości bł. Imelda Lambertini Blondynka, która zreformowała dominikanów św. Katarzyna ze Sieny (Benincasa) 115115 Spowiednik swojej penitentki bł. Rajmund z Kapui Święty z kluczem św. Antonin z Florencji (Pierozzi) 127127 Średniowieczny graffi ciarz bł. Jan z Fiesole (Fra Angelico) 121121 121121 250250 133133 137137 153153 157157 Specjalista od apostazji bł. Antoni Neyrot Trener osobisty bł. Henryk Suzo 143143 Anioł z patefonem św. Wincenty Ferreriusz 147147 Towarzyska rekluza bł. Hosanna z Kotoru Znikające stygmaty bł. Łucja z Narni Mistrz pracy z żagwiami św. Pius V Misjonarz z wężem w kieliszku św. Ludwik Bertrand Czarny kapturek św. Jan Macias 175175 Brat na miotle św. Marcin de Porrès Cichociemna ascetka św. Róża z Limy 187187 Mistyczka od Kantyku św. Katarzyna Ricci (z Ricci) Rękopis znaleziony w skrzyni św. Ludwik Maria Grignion de Montfort Brat Różaniec od Nowenny Pompejańskiej bł. Bartłomiej Longo 181181 163163 169169 193193 199199 251251 205205 217217 231231 211211 Siła spokoju bł. Jacek Maria Cormier (Hyacinth-Marie Cormier) Dominikanin w żeńskim więzieniu bł. Jan Józef Lataste Ciemny typ z fajką bł. Pier Giorgio Frassati Dał się rozstrzelać za habit bł. Michał Czartoryski Siostra na nielegalu bł. Julia Rodzińska 237237 Święci goście św. Maria Magdalena św. Katarzyna Aleksandryjska św. Augustyn z Hippony św. Franciszek z Asyżu 223223 Indeks świętych i błogosławionych Indeks atrybutów 247247 245245
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wypisz wymaluj. Święci dominikańscy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: