Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 005736 20987590 na godz. na dobę w sumie
Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy - książka
Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-075-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyrażenia regularne są niezwykle potężnym mechanizmem służącym do dopasowywania i manipulowania tekstami. Choć są one dostępne w wielu nowoczesnych językach programowania, to jednak w każdym z nich posiadają one nieco inne możliwości, a subtelne różnice w ich składni sprawiają, że nie są one w pełni zgodne z wyrażeniami stosowanymi w innych językach. Wiele języków programowania implementuje wyrażenia regularne, jednak żaden z nich nie robi tego w identyczny sposób.

Książka 'Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy' zawiera krótką prezentację pojęć związanych z wyrażeniami regularnymi oraz omówienia ich najczęściej spotykanych implementacji dysponujących największymi możliwościami. Nie będziesz już musiał rozszyfrowywać tajemniczych lub chaotycznych materiałów informacyjnych! Niniejsza książka zawiera tabele i porady dotyczące stosowania wyrażeń regularnych w językach Perl, Java, Python, C# (i środowisku .NET), PHP, JavaScript, w bibliotece PCRE oraz kilku programach (vi, awk, egrep oraz sed).

Ten leksykon można potraktować jako dopełnienie doskonałej i wyczerpującej książki poświęconej wyrażeniom regularnym - 'Wyrażenia regularne', autorstwa Jeffreya E. F. Friedla. Dzięki niemu będziesz mógł szybko określić składnię oraz szczególne cechy wyrażeń regularnych w dowolnym używanym języku programowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy Autor: Tony Stubblebine T³umaczenie: Piotr Rajca ISBN: 83-7361-075-8 Tytu³ orygina³u: Regular Expressions Pocket Reference Format: B5, stron: 128 Wyra¿enia regularne s¹ niezwykle potê¿nym mechanizmem s³u¿¹cym do dopasowywania i manipulowania tekstami. Choæ s¹ one dostêpne w wielu nowoczesnych jêzykach programowania, to jednak w ka¿dym z nich posiadaj¹ one nieco inne mo¿liwoġci, a subtelne ró¿nice w ich sk³adni sprawiaj¹, ¿e nie s¹ one w pe³ni zgodne z wyra¿eniami stosowanymi w innych jêzykach. Wiele jêzyków programowania implementuje wyra¿enia regularne, jednak ¿aden z nich nie robi tego w identyczny sposób. Ksi¹¿ka „Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy” zawiera krótk¹ prezentacjê pojêæ zwi¹zanych z wyra¿eniami regularnymi oraz omówienia ich najczêġciej spotykanych implementacji dysponuj¹cych najwiêkszymi mo¿liwoġciami. Nie bêdziesz ju¿ musia³ rozszyfrowywaæ tajemniczych lub chaotycznych materia³ów informacyjnych! Niniejsza ksi¹¿ka zawiera tabele i porady dotycz¹ce stosowania wyra¿eñ regularnych w jêzykach Perl, Java, Python, C# (i ġrodowisku .NET), PHP, JavaScript, w bibliotece PCRE oraz kilku programach (vi, awk, egrep oraz sed). Ten leksykon mo¿na potraktowaæ jako dope³nienie doskona³ej i wyczerpuj¹cej ksi¹¿ki poġwiêconej wyra¿eniom regularnym — „Wyra¿enia regularne”, autorstwa Jeffreya E. F. Friedla. Dziêki niemu bêdziesz móg³ szybko okreġliæ sk³adniê oraz szczególne cechy wyra¿eñ regularnych w dowolnym u¿ywanym jêzyku programowania. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O książce ...................................................................................5 Przedstawienie wyrażeń regularnych oraz zagadnień dopasowywania wzorców ........................7 Metaznaki, tryby oraz konstrukcje................................................... .....10 Reprezentacja znaków................................................... ..........................10 Perl 5.8 .....................................................................................22 Obsługiwane metaznaki................................................... .......................22 Operatory wyrażeń regularnych ................................................... ........27 Obsługa Unicode................................................... ...................................30 Przykłady ................................................... ...............................................31 Inne źródła informacji ................................................... ..........................32 Java (java.util.regex) .............................................................33 Obsługiwane metaznaki................................................... .......................33 Klasy i interfejsy związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych ................................................... ........................38 Obsługa Unicode................................................... ...................................44 Przykłady ................................................... ...............................................45 Inne źródła informacji ................................................... ..........................47 .NET i C# .................................................................................48 Obsługiwane metaznaki................................................... .......................48 Klasy i interfejsy związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych ................................................... ........................53 Obsługa Unicode................................................... ...................................59 Przykłady ................................................... ...............................................59 Inne źródła informacji ................................................... ..........................62 Python......................................................................................62 Obsługiwane metaznaki................................................... .......................62 Obiekty i funkcje modułu re ................................................... ...............66 Spis treści 3 Obsługa Unicode................................................... ...................................71 Przykłady ................................................... ...............................................72 Inne źródła informacji ................................................... ..........................73 Biblioteka PCRE....................................................................73 Obsługiwane metaznaki................................................... .......................79 PCRE API ................................................... ...............................................79 Obsługa Unicode................................................... ...................................83 Przykłady ................................................... ...............................................84 Inne źródła informacji ................................................... ..........................88 PHP ..........................................................................................88 Obsługiwane metaznaki................................................... .......................88 Funkcje obsługi wyrażeń regularnych..................................................93 Przykłady ................................................... ...............................................96 Inne źródła informacji ................................................... ..........................98 Edytor vi..................................................................................98 Obsługiwane metaznaki................................................... .......................98 Dopasowywanie wzorców ................................................... ................102 Przykłady ................................................... .............................................103 Inne źródła informacji ................................................... ........................104 JavaScript..............................................................................104 Obsługiwane metaznaki................................................... .....................104 Metody i obiekty związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych ................................................... ......................107 Przykłady ................................................... .............................................111 Inne źródła informacji ................................................... ........................113 Programy obsługiwane z wiersza poleceń......................113 Obsługiwane metaznaki................................................... .....................113 Inne źródła informacji ................................................... ........................119 Skorowidz .............................................................................121 4 Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy • Wyrażenia regularne, książka Jeffreya E. F. Friedla (wydaw- nictwo Helion) szczegółowo opisuje wyrażenia regularne używane w języku Perl (strony 203 – 302). • perlre — to jeden z działów dokumentacji języka Perl, do- stępnych w większości jego dystrybucji. Java (java.util.regex) W Java 1.4 obsługa wyrażeń regularnych została zaimplemen- towana w formie pakietu LCXCWVKNTGIGZ, opracowanego przez firmę Sun. Choć istnieją także inne pakiety obsługujące wyrażenia regularne, przeznaczone dla wcześniejszych wersji języka, to jed- nak standardem stanie się zapewne pakiet firmy Sun. W pakiecie tym wykorzystywany jest tradycyjny mechanizm dopasowywania NFA. Wyjaśnienie zasad działania tego mechanizmu można znaleźć w rozdziale pod tytułem „Przedstawienie wyrażeń regu- larnych oraz zagadnień dopasowywania wzorców”. Obsługiwane metaznaki Pakiet LCXCWVKNTGIGZ obsługuje metaznaki oraz metasekwencje przedstawione w tabelach od 10. do 14. Bardziej szczegółowe opisy poszczególnych metaznaków można znaleźć w części zaty- tułowanej „Metaznaki, tryby oraz konstrukcje”. Tabela 10. Reprezentacje znaków Sekwencja Znaczenie C D G P Alarm (dzwonek) Znak cofnięcia; Z, obsługiwany wyłącznie w klasie znaków Znak ESC, Z$ Znak nowego wiersza, Z# Java (java.util.regex) 33 #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE NKU T Znak powrotu karetki, Z Tabela 10. Reprezentacje znaków — ciąg dalszy Sekwencja Znaczenie H V ÎUGOMQYC Znak wysunięcia kartki, Z Znak tabulacji poziomej, Z Znak reprezentowany przez jedno-, dwu- lub trzycyfrowąw liczbę ósemkową ZUGUPCUVMQYC Znak reprezentowany przez jedno- lub dwucyfrową liczbwę WUGUPCUVMQYC Znak reprezentowany przez czterocyfrowy kod szesnastkwowy szesnastkową EPCM Znak sterujący o podanej nazwie Unicode Tabela 11. Klasy znaków oraz skrótowe zapisy klas Klasa =? =@? Y 9 F U Znaczenie Pojedynczy znak podany lub zawierający się w określonywm zakresie Pojedynczy znak, który nie został podany lub nie zawiewra się w określonym zakresie Dowolny znak za wyjątkiem znaku nowego wiersza (chyba że stosowany jest tryb 16#..) Znak mogący tworzyć wyrazy; =C# A? Znak, który nie może tworzyć wyrazów; =@C# A? Cyfra; =? Dowolny znak nie będący cyfrą; =@? odstęp; = V P H T Z$? Dowolny znak nie będący odstępem; =@ V P H T Z$? 5 R]YđCħEKYQħè_ Znak należący do określonej klasy znaków POSIX bądź właściwości lub bloku Unicode 2]YđCħEKYQħè_ Znak, który nie należy do określonej klasy znaków POSIX ani właściwości lub bloku Unicode 34 Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy NKU #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE Tabela 12. Punkty zakotwiczenia i warunki zerowej długoścgi Sekwencja Znaczenie @ # D $ ) ! !  Początek łańcucha znaków lub, w trybie wielowierszowymw (/7.6+.+0 ), miejsce położone bezpośrednio za znakiem nowego wierswza Początek łańcucha znaków, niezależnie od używanego trybwu dopasowywania Koniec łańcucha znaków lub, w trybie wielowierszowym (w/7.6+.+0 ), miejsce położone bezpośrednio przed dowolnym znakiem wnowego wiersza Koniec łańcucha znaków lub miejsce położone przed znakwiem nowego wiersza kończącym wejściowy łańcuch znaków, niezależniew od używanego trybu dopasowywania Koniec łańcucha znaków, niezależnie od używanego trybu wdopasowywania Granica słowa Dowolne miejsce, które nie jest granicą słowa Początek aktualnego wyszukiwania Pozytywne przewidywanie Negatywne przewidywanie Pozytywne przewidywanie wsteczne Negatywne przewidywanie wsteczne Tabela 13. Komentarze i modyfikatory trybu Modyfikator (sekwencja) Znak trybu Znaczenie 2CVVGTP70+:A .+0 5 2CVVGTP 16#.. 2CVVGTP/7.6+.+0 2CVVGTP 1// 065 F U O Z Traktuje znak Pjako jedyny znak końca wiersza Kropka () odpowiada dowolnemu znakowi, w tym także znakowi zakończenia wiersza Metaznaki @ oraz pasują do miejsc położonych tuż obok osadzonych znaków końca wiersza Ignoruje odstępy i pozwala na umieszczanie komentarzy w wyrażeniu regularnym Java (java.util.regex) 35 #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE NKU 2CVVGTP #5 A +05 05+6+8 K Podczas dopasowywania nie będzie uwzględniana wielkość liter należących do kodu ASCII Tabela 13. Komentarze i modyfikatory trybu — ciąg dalszy Modyfikator (sekwencja) 2CVVGTP70+ 1 A #5 2CVVGTP #010A 3 Znak trybu W !VT[D !VT[D !VT[D. !VT[D Znaczenie Podczas dopasowywania nie będzie uwzględniana wielkość liter Unicode Tryb „kanonicznej równoważności” Unicode, w którym znak oraz sekwencja składająca się ze znaku bazowego i znaków łączących o takiej samej reprezentacji wizualnej są traktowane jako identyczne Włącza podane tryby (KFOUWZ) w dalszej części podwyrażenia Wyłącza podane tryby (KFOUWZ) w dalszej części podwyrażenia Włącza podane tryby (KFOUWZ) w wyrażeniu podanym pomiędzy dwukropkiem i nawiasem zamykającym Wyłącza podane tryby (KFOUWZ) w wyrażeniu podanym pomiędzy dwukropkiem i nawiasem zamykającym W trybie Z sprawia, że wszystkie znaki do końca wiersza będą traktowane jako komentarz Tabela 14. Grupowanie, przechwytywanie, konstrukcje warungkowe i sterowanie Sekwencja Znaczenie P P Grupuje podwzorce, przechwytuje pasujące do nich łańcuchyw znaków i zapamiętuje je w metaznakach , , … oraz , , … Zawiera tekst odpowiadający P-tej grupie przechwytującej W łańcuchu zamiennika zawiera tekst dopasowany do P-tej grupy przechwytującej 36 Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy NKU #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE ! ! Grupuje podwzorce, lecz nie powoduje przechwycenia i zwapamiętania pasujących do nich łańcuchów znaków Nie pozwala na powtórne wykorzystanie tekstu pasującego do podwzorca Tabela 14. Grupowanie, przechwytywanie, konstrukcje warungkowe i sterowanie — ciąg dalszy Sekwencja Znaczenie ^ ! ]P_ ]P_ ]Z[_ ! ! !! ]P_! ]Z[_! ! ]P_ ]P_ Sprawdza alternatywne podwzorce Dopasowuje podwzorzec 0 lub więcej razy Dopasowuje podwzorzec 1 lub więcej razy Dopasowuje podwzorzec 1 lub 0 razy Dopasowuje podwzorzec dokładnie P razy Dopasowuje podwzorzec co najmniej P razy Dopasowuje podwzorzec co najmniej Z razy, jednak nie więcej niż [ razy Dopasowuje 0 lub więcej powtórzeń podwzorca, przy czym wwybierana jest najmniejsza możliwa liczba powtórzeń Dopasowuje 1 lub więcej powtórzeń podwzorca, przy czym wwybierana jest najmniejsza możliwa liczba powtórzeń Dopasowuje 0 lub 1 powtórzenie podwzorca, przy czym wywbierana jest najmniejsza możliwa liczba powtórzeń Dopasowuje podwzorzec co najmniej P razy, przy czym wybierana jest najmniejsza możliwa liczba powtórzeń Dopasowuje podwzorzec co najmniej Z razy, jednak nie więcej niż [ razy, przy czym wybierana jest najmniejsza możliwa licwzba powtórzeń Dopasowuje 0 lub więcej powtórzeń podwzorca, przy czym wnigdy nie jest realizowane nawracanie Dopasowuje 1 lub więcej powtórzeń podwzorca, przy czym wnigdy nie jest realizowane nawracanie Dopasowuje 0 lub 1 powtórzenie podwzorca, przy czym niwgdy nie jest realizowane nawracanie Dopasowuje podwzorzec co najmniej P razy, przy czym nigdy nie jest realizowane nawracanie Dopasowuje podwzorzec co najmniej P razy, przy czym nigdy nie jest realizowane nawracanie Java (java.util.regex) 37 #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE NKU ]Z[_ Dopasowuje podwzorzec co najmniej Z razy, jednak nie więcej niż [ razy, przy czym nigdy nie jest realizowane nawracaniwe Klasy i interfejsy związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych W języku Java 1.4 wprowadzono dwie podstawowe klasy zwią- zane z obsługą wyrażeń regularnych — LCXCWVKNTGIGZ2CVVGTP oraz LCXCWVKNTGIGZ/CVEJGT, jeden wyjątek — LCXCWVKNTGIGZ 2CVVGTP5[PVCZ ZEGRVKQP oraz nowy interfejs — JCT5GSWGPEG. Ponadto firma Sun zaktualizowała klasę 5VTKPI — aktualnie implementuje ona interfejs JCT5GSWGPEG i udostępnia podstawowe metody zwią- zane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych i dopasowywaniem wzorców. Obiekty 2CVVGTP to skompilowane wyrażenia regularne, które można dopasowywać do wielu różnych łańcuchów znaków. Z kolei obiekt /CVEJGT to wynik dopasowania jednego obiektu 2CVVGTP do konkretnego łańcucha znaków (lub dowolnego obiektu implementującego interfejs JCT5GSWGPEG). Znaki odwrotnego ukośnika umieszczone w literałach znakowych definiujących wyrażenie regularne należy odpowiednio oznaczać (dodatkowym znakiem odwrotnego ukośnika). A zatem P (znak nowego wiersza), umieszczany w literałach łańcuchowych Javy, które mają być użyte jako wyrażenie regularne, należy zapisać w postaci P. java.lang.String Opis Nowe metody służące do dopasowywania wyrażeń regularnyceh. 38 Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy NKU #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE Metody DQQNGCPOCVEJGU 5VTKPIY[TCGPKG4GIWNCTPG Zwraca wartość VTWG, jeśli podane Y[TCGPKG4GIWNCTPG odpo- wiada całemu łańcuchowi znaków. 5VTKPI=?URNKV 5VTKPIY[TCGPKG4GIWNCTPG Zwraca tablicę łańcuchów znaków, oddzielających od sie- bie kolejne fragmenty łańcucha odpowiadające podanemu Y[TCGPKW4GIWNCTPGOW. 5VTKPI=?URNKV 5VTKPIY[TCGPKG4GIWNCTPGKPVNKOKV Zwraca tablicę łańcuchów znaków, oddzielających od siebie pierwsze NKOKV fragmentów łańcucha odpowiadających podanemu Y[TCGPKW4GIWNCTPGOW. 5VTKPITGRNCEG(KTUV 5VTKPIY[TCGPKG4GIWNCTPG5VTKPICOKGPPKM Zastępuje podłańcuch odpowiadający podanemu Y[TCGPKW 4GIWNCTPGOW COKGPPKMKGO. 5VTKPITGRNCEG#NN 5VTKPIY[TCGPKG4GIWNCTPG5VTKPICOKGPPKM Zastępuje wszystkie podłańcuchy odpowiadające podanemu Y[TCGPKW4GIWNCTPGOW COKGPPKMKGO. java.util.regex.Pattern extends1DLGEV implements5GTKCNKCDNG Opis Reprezentuje wzorzec wyrażenia regularnego. Metody UVCVKE2CVVGTPEQORKNG 5VTKPIY[TCGPKG4GIWNCTPG Tworzy nowy obiekt 2CVVGTP na podstawie podanego Y[TC GPKC4GIWNCTPGIQ. Java (java.util.regex) 39 #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE NKU UVCVKE2CVVGTPEQORKNG 5VTKPIY[TCGPKG4GIWNCTPGKPVHNCIK Tworzy nowy obiekt 2CVVGTP na podstawie podanego Y[TC GPKC4GIWNCTPGIQ i argumentu HNCIK, którego wartość sta- nowią modyfikatory trybów połączone ze sobą bitowym operatorem 14. KPVHNCIU Zwraca modyfikatory trybu danego obiektu 2CVVGTP. /CVEJGTOCVEJGT JCT5GSWGPEGNCPEWEJ9GLUEKQY[ Tworzy obiekt /CVEJGT, który umożliwi dopasowanie tego (VJKU) obiektu 2CVVGTP do podanego NCPEWEJC9GLUEKQYGIQ. UVCVKEDQQNGCPOCVEJGU 5VTKPIY[TCGPKG4GIWNCTPG JCT5GSWGPEG NCPEWEJ9GLUEKQY[ Zwraca wartość VTWG, jeśli podane Y[TCGPKG4GIWNCTPG od- powiada całemu łańcuchowi przekazanemu jako NCPEW EJ9GLUEKQY[. 5VTKPIRCVVGTP Zwraca wyrażenie regularne użyte do utworzenia danego obiektu 2CVVGTP. 5VTKPI=?URNKV JCT5GSWGPEGNCPEWEJ9GLUEKQY[ Zwraca tablicę łańcuchów znaków, które rozdzielają w poda- nym NCPEWEJW9GLUEKQY[O kolejne wystąpienia wyrażenia regu- larnego reprezentowanego przez dany obiekt 2CVVGTP. 5VTKPI=?URNKV JCT5GSWGPEGNCPEWEJ9GLUEKQY[KPVNKOKV Zwraca tablicę łańcuchów znaków, które rozdzielają w poda- nym NCPEWEJW9GLUEKQY[O NKOKV wystąpień wyrażenia regu- larnego reprezentowanego przez dany obiekt 2CVVGTP. 40 Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy NKU #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE java.util.regex.Matcher extends1DLGEV Opis Reprezentuje mechanizm dopasowujący wyrażenia regularne oraz wyniki dopasowania wyrażenia. Metody /CVEJGTCRRGPF4GRNCEGOGPV 5VTKPI$WHHGTUD5VTKPICOKGPPKM Dołącza podłańcuch poprzedzający dopasowanie oraz COKGP PKM do bufora znakowego, określonego przy użyciu argu- mentu UD. 5VTKPI$WHHGTCRRGPF6CKN 5VTKPI$WHHGTUD Dołącza podłańcuch umieszczony za dopasowaniem do bu- fora znakowego, określonego przy użyciu argumentu UD. KPVGPF Indeks pierwszego znaku za końcem dopasowania. KPVGPF KPVITWRC Indeks pierwszego znaku znajdującego się za przechwy- coną ITWRæ. DQQNGCPHKPF Odnajduje kolejny fragment łańcucha pasujący do wyrażenia regularnego. DQQNGCPHKPF KPVRQECVGM Odnajduje kolejny fragment łańcucha pasujący do wyrażenia regularnego, położony za znakiem o indeksie określonym jako RQECVGM. 5VTKPIITQWR Tekst odpowiadający wyrażeniu regularnemu reprezento- wanemu przez dany obiekt 2CVVGTP. Java (java.util.regex) 41 #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE NKU 5VTKPIITQWR KPVITWRC Tekst przechwycony przez grupę przechwytującą, określoną przez argument ITWRC. KPVITQWR QWPV Liczba grup przechwytujących zdefiniowanych w wyraże- niu reprezentowanym przez obiekt 2CVVGTP. DQQNGCPNQQMKPI#V Zwraca VTWG, jeśli dopasowanie znajduje się na samym po- czątku wejściowego łańcucha znaków. DQQNGCPOCVEJGU Zwraca VTWG, jeśli 2CVVGTP odpowiada całemu wejściowemu łańcuchowi znaków. 2CVVGTPRCVVGTP Zwraca obiekt 2CVVGTP, wykorzystywany w danym obiekcie /CVEJGT. 5VTKPITGRNCEG#NN 5VTKPICOKGPPKM Zastępuje każde dopasowanie podanym COKGPPKMKGO. 5VTKPITGRNCEG(KTUV 5VTKPICOKGPPKM Zastępuje pierwsze dopasowanie podanym COKGPPKMKGO. /CVEJGTTGUGV Przywraca początkowy stan mechanizmu dopasowywania, dzięki czemu kolejna operacja dopasowania rozpocznie się na samym początku wejściowego łańcucha znaków. /CVEJGTTGUGV JCT5GSWGPEGNCPEWEJ9GLUEKQY[ Przywraca początkowy stan mechanizmu dopasowywania i określa, że ma on działać na podanym NCPEWEJW9GLUEKQY[O. KPVUVCTV Indeks pierwszego dopasowanego znaku. 42 Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy NKU #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE KPVUVCTV KPVITWRC Indeks pierwszego znaku dopasowanego w grupie prze- chwytującej, określonej przy użyciu argumentu ITWRC. java.util.regex.PatternSyntaxException implements5GTKCNKCDNG Opis Te wyjątki są zgłaszane w celu poinformowania o pojawieniu się błędów składniowych we wzorcu wyrażenia regularnego. Metody 2CVVGTP5[PVCZ ZEGRVKQP 5VTKPIFGUE5VTKPITGIGZKPVKPFGZ Tworzy nowy egzemplarz tej klasy. 5VTKPIIGV GUETKRVKQP Zwraca opis błędu. KPVIGV+PFGZ Zwraca indeks wystąpienia błędu. 5VTKPIIGV/GUUCIG Zwraca wielowierszowy komunikat o błędzie, zawierający jego opis, indeks, wzorzec wyrażenia regularnego oraz informacje na temat położenia miejsca wystąpienia błędu we wzorcu. 5VTKPIIGV2CVVGTP Zwraca wzorzec wyrażenia regularnego, które zgłosiło wyjątek. Java (java.util.regex) 43 #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE NKU java.lang.CharSequence Interfejs implementowany przez: JCT$WHHGT, 5VTKPI i 5VTKPI$WHHGT Opis Definiuje interfejs umożliwiający dostęp tylko do odczytu, dzięki któremu wzorce wyrażeń regularnych można zastosować do se- kwencji znaków. Metody EJCTEJCT#V KPVKPFGMU Zwraca znak znajdujący się w miejscu określonym przez KPFGMU, przy czym indeks pierwszego znaku ma wartość 0. KPVNGPIVJ Zwraca liczbę znaków w sekwencji. JCT5GSWGPEGUWD5GSWGPEG KPVRQECVGMKPVMQPKGE Zwraca sekwencję zawierającą znak umieszczony w miejscu o indeksie RQECVGM i kończącą się bezpośrednio przed zna- kiem o indeksie MQPKGE. 5VTKPIVQ5VTKPI Zwraca obiekt 5VTKPI, zawierający reprezentację danej sekwen- cji. 44 Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy NKU #PFTGL 2 ( 9[TCľGPKCTGIWNCTPG.GMU[MQPMKGUQPMQY[ 9[TCNMFQE
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: