Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 006573 18458167 na godz. na dobę w sumie
Wystąpienia publiczne w biznesie. Warsztaty - książka
Wystąpienia publiczne w biznesie. Warsztaty - książka
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1100-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Witamy Cię serdecznie na warsztatach z wystąpień publicznych.

Nauczymy Cię, jak:

Zdradzimy Ci nasze sekrety wzbogacania prezentacji, seminariów i innych mniej lub bardziej oficjalnych spotkań biznesowych. Pracowaliśmy z wieloma politykami i osobami zarządzającymi i wiemy, że trening czyni mistrza. A to znaczy, że jeśli tylko zechcesz, zostaniesz lewitującym metr nad ziemią płomiennym mówcą. W mgnieniu oka będziesz stawać się dowcipny, śmiertelnie poważny, niekwestionowanie kompetentny albo nieodparcie przekonujący. Będziesz jak na zawołanie włączać elementy ruchu scenicznego, wzmacniać przekaz kierowany do słuchaczy, dawać niezapomniane show i kończyć wystąpienie w burzy oklasków.

W książce 'Wystąpienia publiczne w biznesie. Podręcznik' zebraliśmy doświadczenia menedżerów, aktorów, trenerów, kaznodziejów, polityków, przywódców i mówców biznesowych, z którymi pracowaliśmy. Z całej tej wiedzy wybraliśmypięć umiejętności dobrego mówcy, których poznanie umożliwi Ci osiągnięcie sukcesu podczas wystąpień publicznych. Oto one:


Wierz nam albo nie, ale każdy mówca może stać się mistrzem słowa. To kwestia treningu. Wiemy to z doświadczenia. Przeszkoliliśmy wielu mówców, którzy dziś są gwiazdami polityki i biznesu. Obserwowaliśmy ich przemianę, wyciągaliśmy wnioski i doskonaliliśmy nasz warsztat trenerski. W końcu, po latach, postanowiliśmy podzielić się tą wiedzą z szerokim audytorium. I oto jest: książka 'Wystąpienia publiczne w biznesie. Książka treningowa'. To suma naszych obserwacji. Znajdziesz w niej:

Trening czyni mistrza...

W zestawie 'Wystąpienia publiczne w biznesie. Warsztaty' znajdziesz:


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wyst¹pienia publiczne w biznesie. Podrêcznik Autorzy: Agata Rzêdowska, Jerzy Rzêdowski ISBN: 978-83-246-1100-3 Format: A5, stron: 160 Jak czêsto masz tremê przed swoim wa¿nym wyst¹pieniem publicznym i to pomimo dobrego przygotowania? (cid:129) Wywo³ywanie wra¿enia pewnoœci siebie i profesjonalizmu (cid:129) Skuteczne pos³ugiwanie siê g³osem (cid:129) Nawi¹zywanie kontaktu ze s³uchaczami (cid:129) Poznaj mistrzowskie sposoby na tworzenie przemówieñ (cid:129) Przetestuj siê: Twoje mocne i s³abe strony w roli mówcy Jeœli interesujesz siê ksi¹¿k¹ „Wyst¹pienia publiczne w biznesie. Podrêcznik”, to wyst¹pienia s¹ czêœci¹ Twojej pracy i po prostu potrzebujesz takich umiejêtnoœci. Je¿eli Twoja aktywnoœæ zawodowa polega na wyst¹pieniach publicznych, to masz dwa rozwi¹zania: mo¿esz zdaæ siê na intuicjê i fart i pope³niaæ b³êdy albo skorzystaæ z doœwiadczeñ profesjonalistów — uczyæ siê na ich przyk³adach, stosowaæ sposoby przez nich wypracowane, uzupe³niaæ je swoimi doœwiadczeniami. Autorzy tej ksi¹¿ki zebrali doœwiadczenia mened¿erów, aktorów, trenerów, kaznodziejów, polityków, przywódców i mówców biznesowych, z którymi pracowali. Z ca³ej tej wiedzy wybrali piêæ umiejêtnoœci dobrego mówcy, których poznanie umo¿liwi Ci osi¹gniêcie sukcesu podczas wyst¹pieñ publicznych. Oto one: (cid:129) profesjonalne przygotowanie — co warto wiedzieæ przed wyst¹pieniem; (cid:129) przyci¹gaj¹ce rozpoczêcie — sprawdzone sposoby na to, jak zacz¹æ; (cid:129) przejrzysty przekaz — jak u³o¿yæ konspekt wyst¹pienia; (cid:129) perswazyjny jêzyk — w jaki sposób mówiæ, ¿eby inni s³uchali; (cid:129) porywaj¹ce zakoñczenie — co zrobiæ, aby pozostawiæ niezapomniane wra¿enie. Spis treści CZEŚĆ I PIĘĆ UMIEJĘTNOŚCI DOBREGO MÓWCY Co chcesz osiągnąć? ...............................................................9 UMIEJĘTNOŚĆ NR 1. PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE ...............13 Pierwsze ważne zadanie — styl Twoich wystąpień ...........15 Dlaczego tylko niektórzy mówcy nie narzekają na głos .....21 Jak wygląda profesjonalista .................................................25 O mowie ciała — trochę inaczej .........................................31 Trema (dlaczego na końcu?) ................................................35 UMIEJĘTNOŚĆ NR 2. PRZYCIĄGAJĄCE ROZPOCZĘCIE .....................41 Główny Przekaz, czyli o czym będziesz mówić .................43 „Tak po prostu wyjść i zacząć” ...........................................48 Kont(r)akt z grupą ................................................................58 Wcześniej poznaj miejsce ....................................................64 UMIEJĘTNOŚĆ NR 3. PRZEJRZYSTY PRZEKAZ ................................69 Jak napisać konspekt wystąpienia .......................................71 Lejek perswazyjny ................................................................76 UMIEJĘTNOŚĆ NR 4. PERSWAZYJNY JĘZYK ...................................83 Zmysły ..................................................................................85 Ale dlaczego by nie spróbować strzelić sobie w stopę? .....91 6 WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W BIZNESIE. PODRĘCZNIK UMIEJĘTNOŚĆ NR 5. PORYWAJĄCE ZAKOŃCZENIE ........................99 Co dalej, czyli jak odpowiadać na pytania ........................101 Sześć mocnych zakończeń ................................................107 CO MOŻE SIĘ TERAZ ZMIENIĆ W TWOIM ŻYCIU I W TWOJEJ PRACY? ..................................................................113 CZEŚĆ II Odpowiedzi na 20 najczęściej zadawanych pytań SKOROWIDZ .............................................................................151 UMIEJĘTNOŚĆ NR 3. PRZEJRZYSTY PRZEKAZ PRZEJRZYSTY PRZEKAZ 71 Z (cid:122) tego rozdziału dowiesz się: jak ułożyć konspekt wystąpienia, i to na 6 różnych sposobów; jak (technicznie) przygotować notatki z konspektem; (cid:122) (cid:122) co to jest „lejek perswazyjny”; (cid:122) jak wykorzystać doświadczenia handlowców w każdym perswazyjnym wystąpieniu. Jak napisać konspekt wystąpienia Być może znasz słynną receptę na udane wystąpienie pu- bliczne: 1. najpierw powiedz, o czym będziesz mówił; 2. potem powiedz to; 3. na końcu powiedz, o czym powiedziałeś. Jak tę zasadę zastosować w konkretnym wystąpieniu? To bardzo częste pytania na naszych szkoleniach: jak ułożyć konspekt wystąpienia? Jak uporządkować treść? Zanim przejdziemy do przykładowych wzorów, poznaj podstawowe zasady, według których nasz umysł przyswaja informacje. To pozwoli Ci dopasować podane przez nas pomysły do Twoich konkretnych potrzeb. Pierwsza sprawa: od czego zacząć. W podrozdziale „Kont(r)akt z grupą” czytałeś o Bezpiecznej Strefie — wiesz już, że czujemy się komfortowo w sytuacjach, które znamy. Zanim podasz nowe informacje, odnieś się do tego, co już znane. Układając poszczególne punkty konspektu, zacznij od rzeczy łatwiejszych i lepiej znanych, a dopiero potem mów 72 WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W BIZNESIE. PODRĘCZNIK o zagadnieniach trudniejszych. Gdy słuchacz zrozumie po- czątek, będzie miał poczucie sukcesu („Wiem, o co chodzi!”). Pewnie nieraz słyszałeś o profesorach wyższych uczelni, którzy na pierwszym wykładzie mówili rzeczy najtrudniejsze po to, by część studentów się zniechęciła i by pracować z mniejszą grupą. Jeśli zależy Ci na zmotywowaniu słucha- czy, zacznij od rzeczy łatwych, a pierwszy punkt niech bę- dzie najkrótszy. W ten sposób dodasz swojemu wystąpieniu większej dynamiki. Po drugie, najlepiej zapamiętujemy to, co znajduje się na początku i na końcu serii; środek często „umyka”. Wniosek: rób częste podsumowania i powtórki, w dłuższych wystąpie- niach (np. na konferencjach, szkoleniach lub kilkugodzinnych blokach wykładowych) rób częstsze przerwy, najważniejsze zagadnienia umieść w punkcie pierwszym i ostatnim. Po trzecie, jeśli zależy Ci na koncentracji uwagi słucha- czy i na tym, by zapamiętali, o czym mówisz, koniecznie przedstaw plan. Powiedz, ile będzie punktów i czego będą dotyczyły — to ogromnie ułatwia notowanie i zapamięty- wanie treści. Sprawdź, czy plan Twojego wystąpienia moż- na przedstawić w formie graficznej (wykres lub schemat). Niektórzy twierdzą, że wystąpienie, którego nie da się roz- rysować, nie zasługuje na publiczne wykonanie! A teraz 6 przykładowych pomysłów na konspekt Twojego wystąpienia. Pomysł nr 1. Problem – recepta (wariant podstawowy) Najprostszy układ wystąpienia. „Jest tak-i-tak, a chcielibyśmy tak-a-tak, więc proponuję to-i-to”. Zauważ, że wiele reklam jest opartych na tym schemacie („Masz łamliwe włosy? Wy- bierz szampon X!”). PRZEJRZYSTY PRZEKAZ 73 1. Otwarcie — przyciągnięcie uwagi słuchaczy 2. Problem 3. Rozwiązanie problemu (z uzasadnieniem) i przewidywane korzyści 4. Zamknięcie Pomysł nr 2. Problem – recepta (wariant rozbudowany) Jak wyżej — z tym, że zanim podasz swoje rozwiązanie, mówisz o metodach dotąd stosowanych. Dodanie punktu na temat dotychczasowych rozwiązań (nieskutecznych, skoro szukamy nowych) pokazuje słuchaczom, że mówca „odro- bił lekcje”, przygotował się i że jego nowa propozycja jest poprzedzona analizą obecnego stanu, a zatem jest poważna i przemyślana. Pokazuje też kompetencje mówcy. 1. Otwarcie — przyciągnięcie uwagi słuchaczy 2. Problem 3. Dotychczasowe rozwiązania i ich wyniki 4. Nowe rozwiązanie (z uzasadnieniem) i przewidywane korzyści 5. Zamknięcie Pomysł nr 3. Kanapka retoryczna Najsłynniejszy i jeden z najstarszych układów wystąpienia publicznego, którego uczyli się już słynni starożytni mów- cy. Bardzo dobry, gdy chcemy przekonać grupę do jakiegoś rozwiązania lub poglądu, a wiemy, że część osób się waha lub nawet jest przeciwko. 74 WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W BIZNESIE. PODRĘCZNIK 1. Otwarcie — przyciągnięcie uwagi słuchaczy 2. Pogląd 3. Argumenty zwolenników 4. Argumenty przeciwników 5. Argumenty zwolenników 6. Zamknięcie Pomysł nr 4. Od potrzeb do korzyści Taki układ przydaje się szczególnie na otwarcia konferencji oraz dłuższych szkoleń i prezentacji: 1. Otwarcie — przyciągnięcie uwagi słuchaczy 2. Potrzeba A – sposób jej zaspokojenia – korzyść 3. Potrzeba B – sposób jej zaspokojenia – korzyść 4. Potrzeba C – sposób jej zaspokojenia – korzyść 5. Zamknięcie Pomysł nr 5. Miałem sen Wzór przemówienia przydatny, gdy pierwotne plany i ideały uległy wypaczeniu i spłyceniu, a my chcemy wlać w słu- chaczy nową nadzieję i nowy zapał do działania. Układ taki zastosował Martin Luther King w słynnym przemówieniu Miałem sen w 1963 roku. 1. Otwarcie — przyciągnięcie uwagi słuchaczy 2. Jak było — jakie mieliśmy szczytne plany, skąd wyszliśmy 3. Jak jest — co się udało, ale i co się nie udało, jaka jest aktualna sytuacja PRZEJRZYSTY PRZEKAZ 75 4. Jak powinno być — co powinniśmy teraz z tym zrobić, nowa wizja i nadzieja 5. Zamknięcie Pomysł nr 6. Fakt – wnioski Bardzo przydatny układ wystąpienia w rozmaitych sytuacjach kryzysowych, ale i np. na spotkaniach świątecznych lub rocznicowych. Układ fakt — wnioski zastosował Abraham Lincoln w „mowie gettysburskiej”, jednym z najkrótszych (10 zdań, około 260 słów), a zarazem najważniejszych wystą- pień w dziejach USA. 1. Otwarcie — przyciągnięcie uwagi słuchaczy 2. Fakt — ostatnie wydarzenie, rocznica, okoliczności spotkania itp. 3. Co z tego faktu dla nas wynika? 4. Zamknięcie Pomysł nr 7. Najczęściej zadawane pytania Przydatny szczególnie w czasie szkoleń oraz zawsze wtedy, gdy w swoim wystąpieniu musisz poruszyć kilka niezwią- zanych ze sobą spraw. Główny przekaz jest wtedy bardziej ogólny (np. możesz występować publicznie swobodniej niż dotąd), a poszczególne zagadnienia formułujesz w formie pytań i odpowiedzi. Oto przykład takiego konspektu dla 4 zagadnień: 1. Otwarcie — przyciągnięcie uwagi słuchaczy 2. Pytanie I – odpowiedź 3. Pytanie II – odpowiedź 76 WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W BIZNESIE. PODRĘCZNIK 4. Pytanie III – odpowiedź 5. Pytanie IV – odpowiedź 6. Zamknięcie 3 wskazówki techniczne dla piszących konspekty 1. Pisz konspekt wystąpienia literami o minimalnej wysokości ok. 7 mm (druk wielkości 20 punktów), wyraźną czcionką. Będziesz widział go nawet kątem oka. 2. Kartkę z konspektem zapisuj tylko w górnych 2/3 powierzchni strony. W ten sposób, mając konspekt przed sobą, będziesz mógł nadal patrzeć na słuchaczy, a nie pochylać głowę, żeby przeczytać to, co napisałeś na dole. 3. Jeżeli przemawiasz na wolnym powietrzu, przygotuj konspekt na sztywnym papierze lub kartonie. Wiatr nie będzie Ci rozwiewał kartek. Lejek perswazyjny Fenomenalnym źródłem inspiracji dla mówców w biznesie jest… sam biznes. Mówca jest trochę podobny do sprzedawcy — ma za zadanie odpowiedzieć na potrzeby klientów, pre- zentując im coś i sugerując im wybór. Wyobraźmy sobie, że w pewnej firmie pracuje dwóch handlowców: Jaś Skuteczny i Staś Nieudaczny. Staś Nieudaczny, gdy wchodzi do biura swojego klienta, ma przyklejony akwizytorski „uśmiech nr 5”, niezależnie od tego, w jakim nastroju jest jego potencjalny klient. Na- uczono go zamieniać parę sztampowych słów z klientem („Dzień dobry, panie Kowalski! Jak się pan ma, panie Ko- walski?”). Jednak widać, że to tylko rytuał — w gruncie PRZEJRZYSTY PRZEKAZ 77 rzeczy guzik go obchodzi, „jak się ma pan Kowalski”. Staś Nieudaczny od razu zasypuje klienta masą słów. Na szkoleniach nauczył się dwóch rzeczy: perfekcyjnie znać swój produkt i równie perfekcyjnie odpowiedzieć na wszyst- kie zastrzeżenia klienta. Zaczyna więc od pierwszej umie- jętności — z szybkością karabinu maszynowego opowiada o wszystkich cechach swojego produktu. Na szkoleniach nauczono go, czego potrzebuje „statystyczny klient”, więc nafaszerowany tą wiedzą, oczywiście mówi klientowi, czego powinien potrzebować… Gdy opowie już o wszystkich pa- rametrach sprzedawanego produktu (oczywiście fachowym żargonem) i zaczyna brakować mu powietrza, już przebiera nogami, aby przejść do drugiej fazy „rozmowy handlowej”. Ta część nazywa się „zastrzeżenia”. Staś Nieudaczny potrafi odpowiadać na zastrzeżenia klientów i jest pewien, że to naj- ważniejsza część rozmowy. Gdy Staś Nieudaczny odpowie już profesjonalnie i elo- kwentnie na wszystkie zastrzeżenia klienta, wzdycha głę- boko i z przerażeniem, ponieważ teraz trzeba jakoś zamknąć rozmowę. Rozmowa dotąd wcale nie zmierzała do sprzedaży, więc Staś Nieudaczny właściwie nie wie, jak ją zakończyć. „To co, panie Kowalski, kupi pan ten produkt?”, „Nooo, wieee pan, muszę się jeszcze zastanowiiić… Nie wie- eeem…”. Fakt, czasem Staś Nieudaczny coś sprzeda — ale nie wynika to bezpośrednio z rozmowy handlowej. Jaś Skuteczny robi to zupełnie inaczej. Zanim Jaś Skuteczny przyjdzie do klienta, zbiera o nim informacje i zastanawia się, jakie mogą być jego potrzeby. Potrzeby tego konkretnego klienta, a nie „statystycznego Kowalskiego”. Gdy zaczyna rozmowę z klientem, okazuje mu szczere zainteresowanie, ponieważ wie, że jego misją jest za- spokojenie potrzeb klienta przy pomocy swoich produktów. 78 WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W BIZNESIE. PODRĘCZNIK Zwraca więc uwagę na klienta, na jego konkretną sytuację, na to, czego klient oczekuje. Gdy pozna potrzeby klienta, znaj- duje w swojej ofercie produkty, które mogą je zaspokoić. Gdy prezentuje produkty — zwraca uwagę na korzyści, a nie na cechy czy zalety. Pokażmy to na przykładzie: Cechą samochodu jest to, że ma ABS i poduszki powietrzne. Zaletą tych urządzeń jest to, że zapewniają ochronę w razie poślizgu lub wypadku. Korzyścią dla klienta jest to, że dzięki nim bezpiecznie dowiezie swoje dzieci na miejsce. Jaś Skuteczny niewiele mówi o cechach swoich produk- tów (parametrach, certyfikatach jakości, funkcjach czy ce- nie). Jaś Skuteczny wie, że klienta interesują korzyści — co on z tego będzie miał, ile zarobi lub zaoszczędzi, co kon- kretnie będzie mógł uzyskać. Jaś Skuteczny wie, że nikt na świecie nie potrzebuje samochodu z ABS-em czy kuchenki z termoobiegiem, ale każdy może chcieć bezpiecznie prze- wieźć rodzinę czy zjeść pyszną pieczeń. Gdy Jaś Skuteczny dobrze przedstawi korzyści produk- tu, klient może mieć różne pytania. Jaś na nie odpowie, bo oczywiście jest przygotowany. Nastawi się jednak na pyta- nia („Pomogę klientowi uzyskać interesujące go informa- cje”), a nie na zastrzeżenia („Muszę walczyć, odeprzeć ataki klienta”). Ta drobna zmiana jednego słowa powoduje, że Jaś Skuteczny przystępuje do rozmowy z klientem z zupełnie innym nastawieniem niż Staś Nieudaczny. PRZEJRZYSTY PRZEKAZ 79 Jeśli Jaś Skuteczny nawiązał dobry kontakt z klientem, upewnił się, że zna jego potrzeby, pokazał mu odpowiedni produkt, mówiąc językiem korzyści, i pomógł klientowi znaleźć odpowiedź na interesujące go pytania, zamknięcie sprzedaży staje się naturalnym zakończeniem rozmowy han- dlowej. Gdybyśmy chcieli przedstawić to graficznie, powstałby trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu, albo (jak kto woli) lejek. Najszersza górna część przypomina, że na pierwsze elementy rozmowy (kontakt i potrzeby) należy poświęcić najwięcej czasu. Na korzyści i pytania jest nieco mniej cza- su — ale nadal sporo. Najwęższa część lejka, gdzie wody jest najmniej, ale ciśnienie rośnie — to wylot. Zamknięcie rozmowy również ma być krótkie, ale zdecydowanie zmierzać do końca. Zastanów się, co by się stało, gdybyśmy chcieli odwrócić lejek i nalewać płyn przez „dzióbek”. Czyż nie przypomina Ci to zachowania Stasia Nieudacznego? Jaki to ma związek z wystąpieniami publicznymi w biz- nesie? 80 WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W BIZNESIE. PODRĘCZNIK Dobre wystąpienie też jest zbudowane według wzoru „lejka perswazyjnego”: 1. Kontakt 2. Potrzeby 3. Korzyści 4. Pytania 5. Zamknięcie Dobry mówca w swoim wystąpieniu przechodzi przez te same pięć części dobrej rozmowy handlowej, jak robi to nasz przykładowy Jaś Skuteczny: 1. Nawiązuje dobry kontakt ze słuchaczami, mówiąc o tym, co ich interesuje i co jest dla nich ważne. (Kontakt) 2. W swoim wystąpieniu nawiązuje do potrzeb słuchaczy — czego chcą się dowiedzieć, w czym chcą się upewnić, co jest dla nich problemem lub wyzwaniem. (Potrzeby) 3. Przekazuje przygotowaną treść, mówiąc językiem korzyści — nie podaje tylko samej informacji, ale wskazuje, co ta informacja znaczy dla słuchacza, „co on z niej będzie miał”, do czego mu ona posłuży. (Korzyści) 4. W czasie wystąpienia odpowiada na podstawowe nasuwające się pytania, a po wystąpieniu jest gotów odpowiedzieć na wszystkie inne. (Pytania) 5. Kończąc wystąpienie, przekazuje słuchaczom konkretną prośbę, zadanie lub dyspozycję: co teraz powinni zrobić z uzyskaną wiedzą, jak to wystąpienie ma zmienić ich życie, co ono w ogóle zmienia. (Zamknięcie) PRZEJRZYSTY PRZEKAZ 81 Miejsce na Twoje notatki dotyczące Przejrzystego Przekazu:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wystąpienia publiczne w biznesie. Warsztaty
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: