Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00417 008180 11003629 na godz. na dobę w sumie
Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego - ebook/pdf
Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 264
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-449-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia jest systematycznym wykładem oraz objaśnieniem aktualnych unormowań dotyczących wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. Autorzy publikacji - stojąc na krytycznym wobec obowiązujących przepisów stanowisku - wskazują kierunki ich zmian i formułują postulaty de lege lata oraz de lege ferenda.
Książka przydatna będzie w szczególności osobom duchownym oraz urzędnikom stanu cywilnego, a także wszystkim poszukującym wnikliwego ujęcia tematu. Publikacja zawiera bogaty wybór orzecznictwa i literatury, a także indeks rzeczowy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ARTUR MEZGLEWSKI, ANNA TUNIA · WYZNANIOWA FORMA ZAWARCIA MA£¯EÑSTWA CYWILNEGO Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOMENTARZ Duże Komentarze Becka Henryk Haak PRAWO RODZINE, wyd. 2 Wielki Zbiór Pism Magdalena Rozwadowska-Herrmann KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. EDYCJA DRUGA Kodeks System Krystyna Gromek KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. ANALIZA I WYKŁADNIA, wyd. 3 Studia Prawnicze KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, wyd. 15 Teksty Ustaw Becka KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY Z WPROWADZENIEM, wyd. 10 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl WYZNANIOWA FORMA ZAWARCIA MA£¯EÑSTWA CYWILNEGO ARTUR MEZGLEWSKI, ANNA TUNIA Redakcja: Joanna Cybulska ã Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Kolonel Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 978-83-7483-449-0 Profesorowi Henrykowi Misztalowi – twórcy lubelskiej szko³y prawa wyznaniowego Spis treści Przedmowa .............................................................................................................. Wykaz skrótów....................................................................................................... IX XI Akty prawne powszechnie obowiązujące............................................... XV Orzecznictwo .......................................................................................................... XIX Akty prawne i dokumenty związków wyznaniowych ..................... XXI Wykaz literatury ................................................................................................... XXV Rozdział I. Forma zawarcia małżeństwa w II RP i w okresie Polski Ludowej ....................................................................... 1.1. Zawieranie małżeństw w II RP............................................................ 1.2. Zawarcie małżeństwa w projekcie Prawa małżeńskiego z 1929 r. ....................................................................................................... 1.3. Laicyzacja prawa małżeńskiego w okresie Polski Ludowej ....... 1.4. Podsumowanie ......................................................................................... Rozdział II. Przepisy wprowadzające wyznaniową formę zawarcia małżeństwa .................................................................... 2.1. Konkordatowa regulacja zawarcia małżeństwa............................. 2.2. Ustawowa regulacja zawarcia małżeństwa ..................................... 2.3. Problem zgodności obowiązujących ustaw z art. 10 2.4. Problem bezpośredniej obowiązywalności przepisów art. 10 konkordatu ................................................................................... 2.5. Podsumowanie ......................................................................................... konkordatu................................................................................................. Rozdział III. Małżeństwo wyznaniowe (kanoniczne) a skutki cywilne.............................................................................................. 3.1. Konkordatowe pojęcie „małżeństwo kanoniczne” a podstawa uzyskania skutków cywilnych ............................................................ 3.2. Warunki ważności małżeństwa wyznaniowego a skutki cywilne ........................................................................................................ 3.3. Ustanie małżeństwa wyznaniowego i cywilnego ......................... 3.4. Podsumowanie ......................................................................................... 1 1 4 7 9 13 13 15 20 24 27 31 31 50 80 82 Rozdział IV. Pojęcie duchownego w przepisach 85 prawa polskiego o zawieraniu małżeństwa.................................... 85 4.1. Pojęcie „duchowny” w ustawach wyznaniowych......................... 4.2. Pojęcie „duchowny” według PrASC................................................... 99 4.3. Pojęcie „duchowny” w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym...... 103 4.4. Podsumowanie ......................................................................................... 104 VII Spis treści Rozdział V. Warunki zaistnienia małżeństwa cywilnego ............... 107 5.1. Przesłanki konieczne z art. 1 § 1 KRO.............................................. 107 5.2. Przesłanki konstytutywne .................................................................... 113 5.3. Podsumowanie ......................................................................................... 119 Rozdział VI. Czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa ....................................................................................................... 123 6.1. Obowiązki nupturientów ..................................................................... 123 6.2. Czynności kierownika USC .................................................................. 133 6.3. Czynności duchownego....................................................................... 139 6.4. Podsumowanie ........................................................................................ 156 Rozdział VII. Zawarcie małżeństwa............................................................ 159 7.1. Złożenie oświadczeń woli o uzyskaniu skutków cywilnych..... 159 7.2. Obrzęd zawarcia małżeństwa .............................................................. 163 7.3. Moment zawarcia małżeństwa cywilnego....................................... 168 7.4. Udział świadków zwykłych................................................................... 170 7.5. Sporządzenie zaświadczenia o zawartym małżeństwie ............. 173 7.6. Podsumowanie ......................................................................................... 178 Rozdział VIII. Przekazanie zaświadczenia o zawartym małżeństwie do USC............................................................................................ 181 8.1. Podmiot obowiązku przekazania zaświadczenia.......................... 181 8.2. Termin przekazania zaświadczenia ................................................... 184 8.3. Sposób przekazania zaświadczenia ................................................... 191 8.4. Podsumowanie ......................................................................................... 192 Rozdział IX. Sporządzenie aktu małżeństwa......................................... 195 małżeństwa ................................................................................................ 195 9.1. Zaświadczenie duchownego jako podstawa sporządzenia aktu 9.2. Postanowienie sądu jako podstawa sporządzenia aktu małżeństwa ................................................................................................ 199 9.3. Czynności techniczno-prawne kierownika USC........................... 202 9.4. Podsumowanie ......................................................................................... 205 Rozdział X. Odpowiedzialność za uchybienia związane z zawieraniem małżeństwa ...................................................................... 207 10.1. Rodzaje uchybień..................................................................................... 207 10.2. Przesłanki odpowiedzialności............................................................. 209 10.3. Rodzaje i podstawa odpowiedzialności ........................................... 210 10.4. Naprawienie szkody................................................................................ 215 10.5. Podsumowanie ......................................................................................... 217 Wnioski końcowe ................................................................................................. 219 Indeks rzeczowy ................................................................................................... 223 VIII Przedmowa Większość autorów, którzy zajmowali się tzw. małżeństwem konkor- datowym, uznała już, że temat ten – dość atrakcyjny jeszcze kilka lat temu – został wyczerpany i nie da się już napisać nic nowego. Praktycy stosujący przepisy o zawieraniu małżeństwa w formie wyznaniowej (kierownicy USC oraz duchowni) już dawno ustalili określone stereo- typy procedowania. Można więc powiedzieć, że jak w filmie Giuseppe Tornatore stanno tutti bene. Tego rodzaju „dobrego samopoczucia” nie mają jednak autorzy niniejszego opracowania. I dlatego napisali tę książkę. Książka jest systematycznym wykładem i objaśnieniem obowiązu- jących przepisów dotyczących wyznaniowej formy zawarcia małżeń- stwa. Aspiruje do opracowania krytycznego, starannie odmierzając w poszczególnych kwestiach, jak bardzo określone rozwiązania są odległe od ideału. Wskazuje kierunki koniecznych zmian. Chodzi tu zarówno o zmiany o charakterze de lege lata, jak i de lege ferenda. Postulaty de lege lata kierowane są do urzędników stanu cywilnego oraz do duchownych. Wnioski de lege ferenda adresowane są do usta- wodawcy. Autorzy IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EwidLudU .................. ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowo- dach osobistych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz 993) PPM .............................. ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynaro- dowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.). KKKW ......................... Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. KC ................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). KPA ............................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). KPC ............................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). KPKan .......................... Kodeks Prawa Kanonicznego (Acta Apostolicae Sedis vol. LXXV, Pars II). KRO .............................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). PrASC ........................... ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilne- go (Dz.U. Nr 36, poz. 186 ze zm.). 2. Organy orzekające SA .................................. SN .................................. Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy 3. Piśmiennictwo Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. ............................... Monitor Polski OSP ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich PiP ................................. Państwo i Prawo PS ................................... Przegląd Sądowy RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SPW .............................. Studia z Prawa Wyznaniowego RP-E .............................. Roczniki Prawno-Ekonomiczne GP .................................. Gazeta Prawna XI Wykaz skrótów RP .................................. Radca Prawny Pal. ................................. Palestra AK ................................. Ateneum Kapłańskie NP ................................. Nowe Prawo Mon.Pr. ........................ Monitor Prawniczy JM .................................. PAK ............................... Prawo – Administracja – Kościół RNP ............................... Roczniki Nauk Prawnych PK .................................. Prawo Kanoniczne SP ................................... GSP ............................... Gdańskie Studia Prawnicze Studia Prawnicze Jus Matrimoniale artykuł 4. Inne skróty art .................................. EP .................................. Episkopat Polski kan. ............................... kanon KADS ............................ Kościół Adwentystów Dnia Siódmego KEA ............................... Kościół Ewangelicko-Augsburski KE-M ............................. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny KE-R .............................. Kościół Ewangelicko-Reformowany KChB ............................. Kościół Chrześcijan Babtystów KK ................................. Komisja Kodyfikacyjna KP .................................. Kościół Polskokatolicki KSM .............................. Kościół Starokatolicki Mariawitów KZ .................................. Kościół Zielonoświątkowy nast. .............................. następny n. .................................... numer w dokumentach związków wyznaniowych Nr .................................. numer nt. .................................. na temat NRK .............................. Naczelna Rada Kościoła (Zielonoświątkowego) PAKP ............................ Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny PrS KE-A ..................... Pragmatyka Służbowa Kościoła Ewangelicko-Augs- burskiego w RP PW KE-M ..................... Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Metody- stycznego w RP XII Wykaz skrótów PW KP ............................. Prawo Wewnętrzne Kościoła Polskokatolickiego w RP PW KChB ..................... Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP PZ KADS....................... Prawo Zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siód- mego w RP PW KZ ......................... Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego w RP PW KE-R ...................... Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Reformo- wanego w RP post. .............................. postępowanie RP .................................. Rzeczpospolita Polska rozp. ............................. sprost. .......................... StKADS ........................ SW PAKP ..................... StKSM ........................... StZGWŻ ....................... rozporządzenie sprostowanie Statut Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP Statut Wewnętrzny Polskiego Autokefalicznego Kościóła Prawosławnego Statut Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP Statut Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP tekst jednolity to jest t.j. ................................... tj. .................................... USC ............................... urząd stanu cywilnego UMZD KChB .............. Uchwała Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Babtystów w RP wyd. .............................. wydanie wyr. ............................... wyraz w zw. ............................ w związku ze zm. ........................... ZGWŻ ........................... Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP zob. ............................... ZPW KEA .................... Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelic- ze zmianami zobacz ko-Augsburskiego w RP XIII Akty prawne powszechnie obowiązujące Akty prawne międzynarodowe Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w dniu 28.7.1993 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 51, poz. 318). Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw z 10.12.1962 r. (Dz.U. z 1965 r. Nr 9, poz. 53). Układ między Stolicą Apostolską i Republiką Włoską w sprawie rewizji Kon- kordatu Laterańskiego podpisany w dniu 18.2.1984 r., L`Osserwatore Romano, wersja polska, marzec 1984, s. 20–21. Akty prawne państwowe Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz 319). Dekret Cesarski z 16/28.3.1836 r. (Dz. Praw Królestwa Polskiego, t. XVIII, s. 57–297). Dekret Rady Ministrów z 25.9.1945 r. – Prawo małżeńskie (Dz.U. z 1945 r. Nr 48, poz. 270). Dekret Rady Ministrów z 25.9.1945 r. – Przepisy wprowadzające prawo mał- żeńskie (Dz.U. z 1945 r. Nr 48, poz. 271). Dekret Rady Ministrów z 25.9.1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1945 r. Nr 48, poz. 272). Dekret Rady Ministrów z 25.9.1945 r. – Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1945 r. Nr 48, poz. 273). Dekret RM z 22.1.1946 r. – Prawo rodzinne (Dz.U. z 1946 r. Nr 6, poz. 52). Dekret RM z 14.5.1946 r. – Prawo opiekuńcze (Dz.U. z 1946 r. Nr 20, poz. 130). Dekret Rady Ministrów z 8.6.1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1955 r. Nr 25, poz. 151). Kodeks cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. Z. Lisowski, Poznań 1933. XV Akty prawne powszechnie obowiązujące Powszechny Austriacki Kodeks Cywilny z uzupełniającemi ustawami i rozpo- rządzeniami objaśniony orzeczeniami Sądu Najwyższego, oprac. S. Wróblewski, Kraków 1914. Ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308). Ustawa z 15.11.1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 ze zm.). Ustawa z 2.12.1958 r. o zmianie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1958 r. Nr 72, poz. 358). Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 9, poz. 26 ze zm.). Ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Ustawa z 25.2.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 60). Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 1965 r. Nr 46, poz. 290 ze zm.). Ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174 ze zm.). Ustawa z 19 .12.1975 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234). Ustawa z 13.2.1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1984 r. Nr 9, poz. 34 ze zm.). Ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 ze zm.). Ustawa z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy- pospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.). Ustawa z 4.7.1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Ko- ścioła Prawosławnego w RP (Dz.U. z 1991 r. Nr 66, poz. 287 ze zm.). Ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsbur- skiego w RP (Dz.U. z 1994 r. Nr 73, poz. 323 ze zm.). XVI Akty prawne powszechnie obowiązujące Ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformo- wanego w RP (Dz.U. z 1994 r. Nr 73, poz. 324 ze zm.). Ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metody- stycznego w RP (Dz.U. z 1995 r. Nr 97, poz. 479 ze zm.). Ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (Dz.U. z 1995 r. Nr 97, poz. 480 ze zm.). Ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP (Dz.U. z 1995 r. Nr 97, poz. 481 ze zm.). Ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w RP (Dz.U. z 1995 r. Nr 97, poz. 482 ze zm.). Ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP (Dz.U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251 ze zm.). Ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Maria- witów w RP (Dz.U. z 1997 r. Nr 41, poz. 253 ze zm.). Ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz.U. z 1997 r. Nr 41, poz. 245 ze zm.). Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.). Ustawa z 26.6.1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1997 r. Nr 59, poz. 375). Ustawa z 8.1.1998 r. o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rze- cząpospolitą Polską (Dz.U. z 1998 r. Nr 12, poz. 42). Ustawa z 24.7.1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 757). Ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188). Ustawa z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692). Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.9.1922 r. w przedmiocie organizacji sądownictwa na Spiszu i Orawie i rozciągnięcia na ten obszar mocy obowią- zującej niektórych ustaw i rozporządzeń (Dz.U. z 1922 r. Nr 90, poz. 833). Rozporządzenie MSWiA z 26.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporzą- dzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884). XVII Akty prawne powszechnie obowiązujące Rozporządzenie MSWiA z 25.10.1999 r. zmieniające rozporządzenie z 26.10.1998 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 92, poz. 1058). Obwieszczenie MSWiA z 4.11.1998 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stano- wisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia sta- nowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (M.P. z 1998 r. Nr 40, poz. 554). Obwieszczenie MSWiA z 14.5.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stano- wisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia sta- nowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (M.P. z 2004 r. Nr 22, poz. 392). Oświadczenie rządowe z 26.1.1998 r. w sprawie Deklaracji Rządu Rzeczypo- spolitej Polskiej z 15.4.1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28.7.1993 r. (M.P. z 1998 r. Nr 4, poz. 51). XVIII Orzecznictwo Uchwała SN z 10.2.1955 r., OSN 1958, poz. 7. Uchwała SN (7) z 9.5.2002 r., III CZP 7/02, OSNC 2003, Nr 1, s. 1–12. Wyrok SN z 10.3.1992 r., OSP 1992, poz. 30. Wyrok SN z 13.6.2000 r., III CKN 260/00, OSNC 2000, Nr 12. Wyrok SN z 3.3.2004 r., III CK 346/02, OSP 2005, Nr 2, poz. 30. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: