Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00700 013323 17836011 na godz. na dobę w sumie
Wyzwalacze. Nowe zachowania, trwałe nawyki, lepsze życie - ebook/pdf
Wyzwalacze. Nowe zachowania, trwałe nawyki, lepsze życie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1596-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Stań się tym, kim powinieneś być!

Na pewno zastanawiasz się czasem nad tym, co chciałbyś zmienić w swoim życiu. Może pragniesz inaczej ułożyć relacje z najbliższymi? Znaleźć czas na hobby albo zacząć żyć zdrowiej? Od czasu do czasu podejmujesz jakieś działania prowadzące do Twoich celów, lecz... zawsze coś staje Ci na przeszkodzie. Rozmaite zewnętrzne czynniki wręcz sprzysięgają się przeciw Tobie, a Ty czujesz się bezwolną marionetką w rękach losu. A przecież wcale nie jesteś marionetką. Wierz lub nie, ale jeśli naprawdę tego chcesz, możesz znacząco odmienić swoje życie. Pomoże Ci w tym ta książka.

Jej celem jest pokazanie Ci, że dokonanie pozytywnych zmian w zachowaniu dorosłego człowieka jest możliwe, choć wcale nie łatwe. Trzeba przyznać, że potrzebujemy modyfikacji myślenia lub zachowania, przewartościowania swojego dotychczasowego sposobu postępowania, pokonania siły inercji i zastosowania się do wypróbowanych metod wprowadzania zmian w życie. Oprócz tego trzeba jeszcze utrzymać motywację i wykonać sporą pracę nad utrwaleniem nowego stanu. Jeśli jednak naprawdę chcesz się zmienić, autorzy tej książki przeprowadzą Cię przez ten proces najprostszą możliwą drogą i sprawią, że Twoje życie nabierze jaśniejszych barw.

Zmień się na dobre!Marshall Goldsmith, podczas ceremoni Thinkers50 w Londynie w 2013 roku, został po raz kolejny uznany za jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych myślicieli biznesu na świecie. Jest jednym z nielicznych doradców i trenerów kadry menedżerskiej wyższego szczebla, którzy współpracowali z ponad stu pięćdziesięcioma dyrektorami generalnymi dużych firm i ich zespołami. Jest autorem i redaktorem 35 książek, które zostały sprzedane w dwóch milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na 30 języków. Stały się bestsellerami w 12 krajach.

Mark Reiter współpracował z Marshallem Goldsmithem przy jego kilkunastu książkach. Jest również agentem reprezentującym autora. Pracuje w Bronxville w stanie Nowy Jork.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: TRIGGERS: Creating Behavior That Lasts — Becoming the Person You Want to Be Tłumaczenie: Marcin Machnik Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-283-1593-8 Copyright © 2015 by Marshall Goldsmith, Inc. All rights reserved. Copyright © 1993 by Leonard Cohen. All rights reserved. Reprinted by permission of McClelland Stewart, a division of Penguin Random House Canada Limited, a Penguin Random House Company. Polish edition copyright © 2016 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/wyzwal Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wprowadzenie 17 Część I Dlaczego nie stajemy się takimi osobami, jakimi chcemy być? 23 Rozdzia(cid:239) 1. Odwieczne prawdy dotycz(cid:200)ce zmian behawioralnych 25 Rozdzia(cid:239) 2. Wyzwalacze przekonaniowe, które sabotuj(cid:200) proces zmian 33 Rozdzia(cid:239) 3. Otoczenie 45 Rozdzia(cid:239) 4. Definiowanie swoich wyzwalaczy 57 Rozdzia(cid:239) 5. Rozdzia(cid:239) 6. Jak dzia(cid:239)aj(cid:200) wyzwalacze 71 Jeste(cid:258)my wybitnymi planistami, lecz beznadziejnymi wykonawcami 79 Rozdzia(cid:239) 7. Prognozowanie zmian w otoczeniu 89 Rozdzia(cid:239) 8. Ko(cid:239)o zmian 99 Poleć książkęKup książkę 16 Wyzwalacze Część II O staraniu 113 Rozdzia(cid:239) 9. Pot(cid:218)ga aktywnych pyta(cid:241) 115 Rozdzia(cid:239) 10. Pytania anga(cid:285)uj(cid:200)ce 125 Rozdzia(cid:239) 11. Codzienne Pytania w praktyce 137 Rozdzia(cid:239) 12. Planista i wykonawca oraz coach 151 Rozdzia(cid:239) 13. CMOWT 161 Część III O potrzebie struktury 173 Rozdzia(cid:239) 14. Nie staniemy si(cid:218) lepsi bez struktury 175 Rozdzia(cid:239) 15. Musi to jednak by(cid:202) odpowiednia struktura 181 Rozdzia(cid:239) 16. Zachowanie pod wp(cid:239)ywem wyczerpania 187 Rozdzia(cid:239) 17. Potrzebujemy pomocy wtedy, gdy najtrudniej nam j(cid:200) uzyska(cid:202) 195 Rozdzia(cid:239) 18. Cogodzinne Pytania 199 Rozdzia(cid:239) 19. Problem z „wystarczaj(cid:200)co dobrze” 207 Rozdzia(cid:239) 20. Sta(cid:241) si(cid:218) wyzwalaczem 221 Część IV Bez narzekania 225 Rozdzia(cid:239) 21. Ko(cid:239)o zaanga(cid:285)owania 227 Rozdzia(cid:239) 22. Niebezpiecze(cid:241)stwo zwi(cid:200)zane z (cid:285)yciem bez zmian 237 Podzi(cid:218)kowania 240 Poleć książkęKup książkę R O ZD ZIA (cid:146) 1. Odwieczne prawdy dotyczące zmian behawioralnych P rzez ponad trzydzie(cid:258)ci pi(cid:218)(cid:202) lat pracy z kadr(cid:200) kierownicz(cid:200) pomo- g(cid:239)em wielu odnosz(cid:200)cym sukcesy liderom w dokonaniu trwa(cid:239)ych zmian zachowania. Zazwyczaj klienci wykorzystuj(cid:200) t(cid:218) okazj(cid:218), chocia(cid:285) niektórzy s(cid:200) na pocz(cid:200)tku nieco oporni. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) zdaje sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e po wprowadzeniu zmiany b(cid:218)d(cid:200) bardziej efektywnymi lide- rami i partnerami, a nawet lepszymi cz(cid:239)onkami rodziny. Nieliczni tego nie rozumiej(cid:200). Proces pomagania klientom jest do(cid:258)(cid:202) prosty i jednolity. Najpierw rozmawiam z kluczowymi interesariuszami danego klienta. Mog(cid:200) to by(cid:202) jego koledzy, bezpo(cid:258)redni podw(cid:239)adni lub cz(cid:239)onkowie zarz(cid:200)du. Gdy ju(cid:285) zdob(cid:218)d(cid:218) mnóstwo poufnych informacji zwrotnych, podsumowuj(cid:218) je i konsultuj(cid:218) z klientem. To na nim ci(cid:200)(cid:285)y ostateczna odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) za zmian(cid:218) zachowania, jakiej pragnie dokona(cid:202). Moje zadanie jest wi(cid:218)c bardzo proste. Pomagam klientowi dokona(cid:202) pozytywnej i trwa(cid:239)ej zmia- ny w wybranym przez niego aspekcie, który b(cid:218)dzie oceniany przez wybranych przez niego kluczowych interesariuszy. Je(cid:285)eli potwierdz(cid:200) oni, (cid:285)e uda(cid:239)o mu si(cid:218) dokona(cid:202) tej zmiany, dostaj(cid:218) zap(cid:239)at(cid:218). Je(cid:258)li natomiast nie zauwa(cid:285)(cid:200) (cid:285)adnych pozytywnych zmian, nie bior(cid:218) pieni(cid:218)dzy. Szanse na sukces s(cid:200) wi(cid:218)ksze, gdy(cid:285) towarzysz(cid:218) klientowi na ka(cid:285)dym kroku tego procesu i mówi(cid:218) mu, jak utrzyma(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwy kurs i nie wró- ci(cid:202) do dawnego siebie. Nie umniejsza to jednak znaczenia dwóch od- wiecznych prawd. Poleć książkęKup książkę 26 Wyzwalacze Prawda nr 1: doprowadzenie do znaczącej zmiany w zachowaniu jest bardzo trudne Zainicjowanie zmiany behawioralnej jest trudne, utrzymanie w(cid:239)a(cid:258)ciwego kursu jest jeszcze trudniejsze, a najtrudniej z wszystkiego jest sprawi(cid:202), aby zmiana by(cid:239)a trwa(cid:239)a. Mog(cid:218) nawet zaryzykowa(cid:202) stwierdzenie, (cid:285)e zmiana zachowania doros(cid:239)ego cz(cid:239)owieka to najtrudniejsze zadanie, jakiego mo(cid:285)e si(cid:218) podj(cid:200)(cid:202) czuj(cid:200)ca istota ludzka. Je(cid:258)li uwa(cid:285)asz, (cid:285)e przesadzam, odpowiedz na poni(cid:285)sze pytania. (cid:120) Co chcesz zmieni(cid:202) w swoim (cid:285)yciu? To mo(cid:285)e by(cid:202) co(cid:258) wielkiego, na przyk(cid:239)ad schudni(cid:218)cie (powa(cid:285)ne zadanie), zmiana pracy (równie powa(cid:285)ne) lub zmiana zawodu (jeszcze powa(cid:285)niejsze). Mo(cid:285)e to jednak by(cid:202) te(cid:285) co(cid:258) mniejszego, na przyk(cid:239)ad zmiana fryzury, zwi(cid:218)kszenie cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci kontaktów z matk(cid:200) lub przemalowanie (cid:258)cian w salonie. Nie mnie os(cid:200)dza(cid:202) Twoje pragnienia. (cid:120) Od jak dawna o tym my(cid:258)lisz? Od ilu miesi(cid:218)cy lub lat budzisz si(cid:218) rano i powtarzasz sobie po raz kolejny, (cid:285)e to jest ten dzie(cid:241), w którym dokonasz tej zmiany? (cid:120) Jak oceniasz swoj(cid:200) skuteczno(cid:258)(cid:202)? Inaczej mówi(cid:200)c, czy potrafisz wskaza(cid:202) konkretny moment w (cid:285)yciu, gdy postanowi(cid:239)e(cid:258) co(cid:258) zmieni(cid:202) i zadzia(cid:239)a(cid:239)e(cid:258) pod wp(cid:239)ywem impulsu, a wynik okaza(cid:239) si(cid:218) satysfakcjonuj(cid:200)cy? Te trzy pytania prowadz(cid:200) do trzech problemów, jakie napotykamy, gdy chcemy doprowadzi(cid:202) do jakich(cid:258) zmian w swoim (cid:285)yciu. Nie potrafimy przyzna(cid:202), (cid:285)e potrzebujemy zmiany. Jest tak albo dlate- go, (cid:285)e nie zdajemy sobie sprawy z jej przydatno(cid:258)ci, albo — co bardziej prawdopodobne — mamy (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) tej potrzeby, lecz wymy(cid:258)lili- (cid:258)my sobie skomplikowan(cid:200) wymówk(cid:218), która zaprzecza tej potrzebie. Dlatego przyjrzymy si(cid:218) g(cid:239)(cid:218)boko zakorzenionym przekonaniom, które wywo(cid:239)uj(cid:200) w nas opór przed zmian(cid:200). Nie doceniamy wp(cid:239)ywu, jaki ma na nas si(cid:239)a inercji. Gdy stoimy przed jakim(cid:258) wyborem, wolimy nic nie zmienia(cid:202). Zapewne z tego powodu odpowied(cid:283) „Od jak dawna o tym my(cid:258)lisz?” jest raczej wyra(cid:285)ana w latach ni(cid:285) w dniach. Si(cid:239)a inercji sprawia, (cid:285)e nigdy nawet nie zaczynamy procesu Poleć książkęKup książkę Odwieczne prawdy dotyczące zmian behawioralnych 27 zmiany. Trzeba naprawd(cid:218) w(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) sporo pracy, (cid:285)eby przerwa(cid:202) robienie czego(cid:258) w granicach naszej strefy komfortu (czego(cid:258), co nie wymaga wysi(cid:239)ku, jest swojskie lub sprawia nam umiarkowan(cid:200) przyjemno(cid:258)(cid:202)) i za- cz(cid:200)(cid:202) robi(cid:202) co(cid:258) trudnego, co na d(cid:239)u(cid:285)sz(cid:200) met(cid:218) oka(cid:285)e si(cid:218) dla nas korzyst- ne. Nie jestem w stanie zrobi(cid:202) tego za Ciebie na kartach tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Wk(cid:239)ad pracy musi pochodzi(cid:202) od Ciebie. Jednak za pomoc(cid:200) prostego procesu, k(cid:239)ad(cid:200)cego nacisk na struktur(cid:218) i samoobserwacj(cid:218), mog(cid:218) Ci za- pewni(cid:202) energiczny start, który prowokuje trwa(cid:239)(cid:200), pozytywn(cid:200) zmian(cid:218). Nie wiemy, jak przeprowadzi(cid:202) zmian(cid:218). Jest ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy motywacj(cid:200), wiedz(cid:200) i zdolno(cid:258)ci(cid:200). Na przyk(cid:239)ad mo(cid:285)esz mie(cid:202) motywacj(cid:218) do schud- ni(cid:218)cia, lecz brakuje Ci wiedzy na temat od(cid:285)ywiania oraz zdolno(cid:258)ci ku- charskich, aby opracowa(cid:202) skuteczn(cid:200) diet(cid:218) i zastosowa(cid:202) j(cid:200) w praktyce. Albo odwrotnie: masz wiedz(cid:218) i zdolno(cid:258)ci, lecz brakuje Ci motywacji. Jedna z podstawowych opisanych w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce zasad mówi, (cid:285)e nasze zachowanie jest kszta(cid:239)towane przez otoczenie, i to zarówno w pozy- tywny, jak i negatywny sposób. St(cid:200)d wnikliwe rozumienie swojego otoczenia radykalnie zwi(cid:218)ksza nie tylko nasz(cid:200) motywacj(cid:218), zdolno(cid:258)ci i wiedz(cid:218) dotycz(cid:200)c(cid:200) procesu zmiany, lecz tak(cid:285)e nasze przekonanie, (cid:285)e jeste(cid:258)my w stanie tego dokona(cid:202). Pami(cid:218)tam dok(cid:239)adnie swoj(cid:200) pierwsz(cid:200) (cid:258)wiadom(cid:200) zmian(cid:218) w doros(cid:239)ym (cid:285)yciu. Mia(cid:239)em dwadzie(cid:258)cia sze(cid:258)(cid:202) lat, by(cid:239)em (cid:258)wie(cid:285)o po (cid:258)lubie z moj(cid:200) pierw- sz(cid:200) i jedyn(cid:200) (cid:285)on(cid:200), Lyd(cid:200), i robi(cid:239)em doktorat z zachowa(cid:241) ludzi w organi- zacjach na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Ju(cid:285) od szko(cid:239)y (cid:258)redniej zacz(cid:200)(cid:239)em by(cid:202) „ow(cid:239)osiony inaczej” (czyli (cid:239)ysia(cid:239)em), ale w tamtym czasie udawa(cid:239)em, (cid:285)e jest inaczej. Ka(cid:285)dego ranka sp(cid:218)dza(cid:239)em w (cid:239)azience kilka minut przed lustrem i starannie uk(cid:239)ada(cid:239)em cienkie pasma w(cid:239)osów, które mi jeszcze zosta(cid:239)y na czubku g(cid:239)owy. Zaczesywa(cid:239)em je do przodu i zakr(cid:218)ca(cid:239)em w po(cid:239)owie czo(cid:239)a, tworz(cid:200)c co(cid:258), co przypomina(cid:239)o wieniec laurowy. A potem wychodzi(cid:239)em w (cid:258)wiat z przekonaniem, (cid:285)e moja fry- zura na po(cid:285)yczk(cid:218) wygl(cid:200)da zupe(cid:239)nie normalnie. Gdy przychodzi(cid:239)em do fryzjera, udziela(cid:239)em mu szczegó(cid:239)owych instruk- cji obcinania moich w(cid:239)osów. Którego(cid:258) poranka przysn(cid:200)(cid:239)em na fotelu i fryzjer obci(cid:200)(cid:239) mnie zbyt krótko. W(cid:239)osy po bokach by(cid:239)y zbyt krótkie, (cid:285)e- bym móg(cid:239) uczesa(cid:202) si(cid:218) w swój tradycyjny wieniec. By(cid:239)em o krok od wpad- ni(cid:218)cia w panik(cid:218), która sko(cid:241)czy(cid:239)aby si(cid:218) chodzeniem w czapce przez kilka Poleć książkęKup książkę 28 Wyzwalacze tygodni w oczekiwaniu na odro(cid:258)ni(cid:218)cie zbyt krótkich kosmyków. Gdy jednak pó(cid:283)niej tego samego dnia sta(cid:239)em przed lustrem i gapi(cid:239)em si(cid:218) w swoje odbicie, powiedzia(cid:239)em sobie: „Pogód(cid:283) si(cid:218) z tym, jeste(cid:258) (cid:239)ysy. Czas to zaakceptowa(cid:202)”. Postanowi(cid:239)em ogoli(cid:202) resztki w(cid:239)osów na czubku g(cid:239)owy i rozpocz(cid:200)(cid:202) nowe (cid:285)ycie jako (cid:239)ysy m(cid:218)(cid:285)czyzna. Ta decyzja nie by(cid:239)a skomplikowana i nie wymaga(cid:239)a zbyt du(cid:285)ego wysi(cid:239)ku. Wystarczy(cid:239)o od czasu do czasu ogoli(cid:202) si(cid:218) u fryzjera na krótko. Lecz pod wieloma wzgl(cid:218)dami jest to wci(cid:200)(cid:285) najbardziej wyzwalaj(cid:200)ca zmiana, której dokona(cid:239)em w doros(cid:239)ym (cid:285)yciu. Dzi(cid:218)ki niej sta(cid:239)em si(cid:218) szcz(cid:218)(cid:258)liwy i zaakceptowa(cid:239)em swój wygl(cid:200)d. Nie wiem, pod wp(cid:239)ywem jakiego bod(cid:283)ca zaakceptowa(cid:239)em ten nowy sposób strzy(cid:285)enia. Mo(cid:285)e by(cid:239)em przera(cid:285)ony perspektyw(cid:200) zaczynania ka(cid:285)dego dnia od tej rutyny. Albo u(cid:258)wiadomi(cid:239)em sobie, (cid:285)e nikogo w ten sposób nie oszukiwa(cid:239)em. Bez znaczenia. Liczy(cid:239)o si(cid:218) to, (cid:285)e postanowi(cid:239)em si(cid:218) zmieni(cid:202) i skutecz- nie wprowadzi(cid:239)em to postanowienie w (cid:285)ycie. Nie by(cid:239)o (cid:239)atwo, bo ju(cid:285) od kilku lat zamartwia(cid:239)em si(cid:218) swoimi w(cid:239)osami. Przez ca(cid:239)y ten czas robi(cid:239)em co(cid:258), o czym wiedzia(cid:239)em, (cid:285)e lokuje si(cid:218) gdzie(cid:258) pomi(cid:218)dzy bezsensowno- (cid:258)ci(cid:200) a idiotyzmem. Mimo to kultywowa(cid:239)em ten g(cid:239)upi zwyczaj, gdy(cid:285) (a) nie potrafi(cid:239)em przyzna(cid:202), (cid:285)e jestem (cid:239)ysy, oraz (b) z racji dzia(cid:239)ania si(cid:239)y inercji (cid:239)atwiej mi by(cid:239)o trzyma(cid:202) si(cid:218) znanej rutyny, ni(cid:285) j(cid:200) zmieni(cid:202). Na moj(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202) dzia(cid:239)a(cid:239)o jedynie to, (cid:285)e (c) wiedzia(cid:239)em, jak to zmieni(cid:202). W przeciwie(cid:241)stwie do wi(cid:218)kszo(cid:258)ci zmian — takich jak wyrobienie kondycji, nauczenie si(cid:218) nowego j(cid:218)zyka lub uwa(cid:285)niejsze s(cid:239)uchanie — ta nie wy- maga(cid:239)a ca(cid:239)ych miesi(cid:218)cy zdyscyplinowania, badania efektów i trzymania si(cid:218) planu. Nie wymaga(cid:239)a te(cid:285) wspó(cid:239)pracy innych osób. Wystarczy(cid:239)o przesta(cid:202) udziela(cid:202) fryzjerowi g(cid:239)upich instrukcji i pozwoli(cid:202) mu wykona(cid:202) jego prac(cid:218). Ach, (cid:285)eby wszystkie nasze zmiany behawioralne by(cid:239)y takie proste. Poleć książkęKup książkę Odwieczne prawdy dotyczące zmian behawioralnych 29 Prawda nr 2: nikt nas nie zmusi do zmiany, dopóki sami jej nie chcemy To chyba oczywiste: zmiana musi wyp(cid:239)ywa(cid:202) z wewn(cid:200)trz. Nie mo(cid:285)na jej nakaza(cid:202), za(cid:285)(cid:200)da(cid:202) lub w jakikolwiek inny sposób wymusi(cid:202). Nie doko- na jej cz(cid:239)owiek, który nie jest przekonany do niej z ca(cid:239)ego serca. T(cid:218) prawd(cid:218) zrozumia(cid:239)em dopiero po dwudziestu latach pracy w bran(cid:285)y „zmieniania ludzi”. Przez ten czas odby(cid:239)em intensywne sesje szkoleniowe z ponad setk(cid:200) osób na kierowniczych stanowiskach. Prawie wszystkie zako(cid:241)czy(cid:239)y si(cid:218) sukcesem, chocia(cid:285) zdarzy(cid:239)o mi si(cid:218) te(cid:285) kilka pora(cid:285)ek. Gdy analizowa(cid:239)em swoje pora(cid:285)ki, uderzy(cid:239) mnie pewien wniosek. Niektórzy ludzie mówi(cid:200), (cid:285)e chc(cid:200) si(cid:218) zmieni(cid:202), ale tak naprawd(cid:218) wcale tego nie chc(cid:200). Pope(cid:239)ni(cid:239)em b(cid:239)(cid:200)d w wyborze klientów, bo wierzy(cid:239)em im na s(cid:239)owo, gdy mówili, (cid:285)e pragn(cid:200) dokona(cid:202) zmiany, i nie dr(cid:200)(cid:285)y(cid:239)em tematu, (cid:285)eby sprawdzi(cid:202), czy faktycznie tak my(cid:258)l(cid:200). Jaki(cid:258) czas po tym ol(cid:258)nieniu poproszono mnie, abym popracowa(cid:239) z Harrym, dyrektorem wykonawczym w du(cid:285)ej firmie konsultingowej. Harry by(cid:239) bystrym, zmotywowanym i ci(cid:218)(cid:285)ko pracuj(cid:200)cym na wyniki m(cid:218)(cid:285)czyzn(cid:200) alfa, którego dodatkowo cechowa(cid:239)y arogancja i zapatrzenie w siebie. Notorycznie okazywa(cid:239) brak szacunku podw(cid:239)adnym, przez co kilka osób odesz(cid:239)o do konkurencji. Taki rozwój sytuacji zdenerwowa(cid:239) dyrektora generalnego, który zadzwoni(cid:239) do mnie z pro(cid:258)b(cid:200) o zaj(cid:218)cie si(cid:218) Harrym. Harry od razu w bardzo przekonuj(cid:200)cy sposób wyja(cid:258)ni(cid:239) mi, (cid:285)e nie mo- (cid:285)e si(cid:218) doczeka(cid:202), kiedy zaczniemy, i (cid:285)e chce si(cid:218) zmieni(cid:202). Porozmawia(cid:239)em z jego kolegami i bezpo(cid:258)rednimi podw(cid:239)adnymi oraz jego (cid:285)on(cid:200) i nasto- letnimi dzie(cid:202)mi. Wszyscy powtórzyli mi t(cid:218) sam(cid:200) histori(cid:218). Mimo swoich niezaprzeczalnych zdolno(cid:258)ci zawodowych Harry mia(cid:239) nieodpart(cid:200) potrze- b(cid:218) udowadniania wszystkim, (cid:285)e jest najlepszy, i zawsze musia(cid:239) mie(cid:202) ostatnie zdanie w dyskusji, co by(cid:239)o m(cid:218)cz(cid:200)ce i odpychaj(cid:200)ce. Kto wie, ile okazji zosta(cid:239)o zaprzepaszczonych, gdy(cid:285) zastraszeni i obrzuceni b(cid:239)otem ludzie stracili ch(cid:218)(cid:202) do dzia(cid:239)ania? Gdy wraz z Harrym przegl(cid:200)dali(cid:258)my informacje zwrotne uzyskane w jego otoczeniu, twierdzi(cid:239), (cid:285)e opinie wspó(cid:239)pracowników i cz(cid:239)onków rodziny s(cid:200) dla niego cenne. Lecz gdy tylko podnosi(cid:239)em temat poprawy, Poleć książkęKup książkę 30 Wyzwalacze Harry wyja(cid:258)nia(cid:239) mi bardzo szczegó(cid:239)owo, dlaczego jego w(cid:200)tpliwe zacho- wanie jest w pe(cid:239)ni uzasadnione. Przypomnia(cid:239) mi, (cid:285)e sko(cid:241)czy(cid:239) psycho- logi(cid:218), po czym podda(cid:239) analizie problemy behawioralne wszystkich osób ze swojego otoczenia i zako(cid:241)czy(cid:239) wnioskiem, (cid:285)e to oni powinni si(cid:218) zmieni(cid:202). W tym zawi(cid:239)ym pokazie bezczelno(cid:258)ci poprosi(cid:239) mnie jeszcze o sugestie, jak pomóc tym ludziom. Jeszcze rok wcze(cid:258)niej nie zauwa(cid:285)y(cid:239)bym jego oporu. Na(cid:258)laduj(cid:200)c jego arogancj(cid:218) i upór przekona(cid:239)bym samego siebie, (cid:285)e uda mi si(cid:218) dokona(cid:202) tego, przy czym polegliby mniej inteligentni (cid:258)miertelnicy. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie przypomnia(cid:239)em sobie swój wniosek, (cid:285)e niektórzy ludzie mówi(cid:200), (cid:285)e chc(cid:200) si(cid:218) zmieni(cid:202), ale tak naprawd(cid:218) wcale tego nie chc(cid:200). Za(cid:258)wita(cid:239)o mi w g(cid:239)owie, (cid:285)e Harry wykorzystuje nasz(cid:200) sesj(cid:218) jako kolejn(cid:200) okazj(cid:218) do wykazania swojej wy(cid:285)szo(cid:258)ci i odrzucenia b(cid:239)(cid:218)dnych wyobra(cid:285)e(cid:241) tych wszystkich zdezorientowanych osób ze swojego otoczenia, w tym (cid:285)ony i dzieci. Na czwartym spotkaniu zrezygnowa(cid:239)em. Powiedzia(cid:239)em Harry’emu, (cid:285)e nie jestem w stanie mu pomóc, i przerwali(cid:258)my sesje. (Nie by(cid:239)o dla mnie ani zaskoczeniem, ani powodem do rado(cid:258)ci, gdy nieco pó(cid:283)niej dowie- dzia(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e Harry zosta(cid:239) zwolniony. Najwyra(cid:283)niej dyrektor generalny uzna(cid:239), (cid:285)e osoba, która odrzuca mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) rozwoju, osi(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)a swoje maksimum pod wzgl(cid:218)dem zawodowym i osobistym). Cz(cid:218)sto przypominam sobie czas sp(cid:218)dzony z Harrym, gdy(cid:285) jest to dla mnie jaskrawy przyk(cid:239)ad naszego oporu wobec zmian, chocia(cid:285) nios(cid:200) one ze sob(cid:200) wy(cid:239)(cid:200)cznie korzy(cid:258)ci i nie wi(cid:200)(cid:285)(cid:200) si(cid:218) z (cid:285)adnym ryzykiem, a kur- czowe trzymanie si(cid:218) status quo mo(cid:285)e zniszczy(cid:202) nasz(cid:200) karier(cid:218) i (cid:285)ycie osobiste. Przegrywamy z ch(cid:218)ci(cid:200) zmiany nawet wtedy, gdy jest ona kwesti(cid:200) (cid:285)ycia i (cid:258)mierci. Pomy(cid:258)l tylko, jak trudno zerwa(cid:202) z tak z(cid:239)ym na(cid:239)ogiem, jak palenie papierosów. R(cid:218)ce opadaj(cid:200), gdy u(cid:258)wiadomimy sobie, (cid:285)e mimo spo(cid:239)ecznej dezaprobaty oraz gro(cid:283)by raka dwie trzecie palaczy, którzy mówi(cid:200), (cid:285)e chcieliby rzuci(cid:202) palenie, nigdy nawet nie spróbowa(cid:239)o. Spo- (cid:258)ród tych, którzy spróbowali, dziewi(cid:218)ciu na dziesi(cid:218)ciu ponios(cid:239)o kl(cid:218)sk(cid:218). A ci, którym si(cid:218) w ko(cid:241)cu uda(cid:239)o — czyli ci najbardziej zmotywowani i zdyscyplinowani — maj(cid:200) za sob(cid:200) (cid:258)rednio sze(cid:258)(cid:202) nieudanych prób. W porównaniu z innymi zmianami w naszym (cid:285)yciu rzucenie pale- nia nie jest zbyt wielkim wyzwaniem. W ko(cid:241)cu to samowystarczalne Poleć książkęKup książkę Odwieczne prawdy dotyczące zmian behawioralnych 31 zachowanie. Jeste(cid:258) tylko Ty i Twój nawyk — samotna jednostka mie- rz(cid:200)ca si(cid:218) ze swoim demonem. Albo go rozgromisz, albo nie. Od Ciebie — i tylko Ciebie — zale(cid:285)y, czy b(cid:218)dziesz móg(cid:239) og(cid:239)osi(cid:202) zwyci(cid:218)stwo. Nikt inny nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia. Wyobra(cid:283) sobie, o ile zwi(cid:218)kszy si(cid:218) trudno(cid:258)(cid:202) tego zadania, gdy dopu- (cid:258)cisz do niego innych ludzi. Ludzi, których dzia(cid:239)ania s(cid:200) nieprzewidywal- ne i poza Twoj(cid:200) kontrol(cid:200), lecz ich reakcje mog(cid:200) mie(cid:202) wp(cid:239)yw na to, czy osi(cid:200)gniesz sukces. To jak ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy odbijaniem pi(cid:239)ek tenisowych wyrzucanych przez automat a graniem meczu z przeciwnikiem. W(cid:239)a(cid:258)nie dlatego zmiany w doros(cid:239)ym (cid:285)yciu s(cid:200) takie trudne. Je(cid:258)li chcesz sta(cid:202) si(cid:218) lepszym partnerem w domu lub lepszym mened(cid:285)erem w pracy, musisz nie tylko zmieni(cid:202) sposób zachowania, lecz tak(cid:285)e sk(cid:239)oni(cid:202) do pewnego wspó(cid:239)udzia(cid:239)u swojego partnera lub kolegów z pracy. Wszy- scy w Twoim otoczeniu musz(cid:200) zaakceptowa(cid:202) Twoj(cid:200) zmian(cid:218). Tego ty- pu uwik(cid:239)anie innych osób znacznie zwi(cid:218)ksza stopie(cid:241) trudno(cid:258)ci ca(cid:239)ego przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cia. Przeczytaj to zdanie jeszcze raz, zanim odwrócisz kartk(cid:218). To nie jest ksi(cid:200)(cid:285)ka o zrywaniu ze z(cid:239)ymi nawykami w rodzaju palenia papierosów czy pragnienia zjedzenia lodów pó(cid:283)nym wieczorem. Nikotyna i lody nie s(cid:200) nasz(cid:200) grup(cid:200) docelow(cid:200). Nam chodzi o zmian(cid:218) tego, jak si(cid:218) zacho- wujesz w otoczeniu ludzi, których szanujesz i kochasz. Oni s(cid:200) nasz(cid:200) grup(cid:200) docelow(cid:200). W(cid:239)a(cid:258)nie dlatego doprowadzenie do trwa(cid:239)ej, pozytywnej zmiany jest tak trudne, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas rezygnuje ju(cid:285) na samym pocz(cid:200)tku tego procesu. Jeste(cid:258)my skazani na przeprowadzanie jej w naszym niedo- skona(cid:239)ym (cid:258)wiecie, pe(cid:239)nym bod(cid:283)ców, które mog(cid:200) zepchn(cid:200)(cid:202) nas z w(cid:239)a- (cid:258)ciwego kursu. Dobra wiadomo(cid:258)(cid:202) jest taka, (cid:285)e zmiana behawioralna nie musi by(cid:202) skomplikowana. Gdy b(cid:218)dziesz zapoznawa(cid:239) si(cid:218) z opisanymi w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce metodami, nie daj si(cid:218) zwie(cid:258)(cid:202) mylnemu wra(cid:285)eniu, (cid:285)e moje porady wydaj(cid:200) si(cid:218) (cid:239)atwe. Doprowadzenie do znacz(cid:200)cej i trwa(cid:239)ej zmiany mo(cid:285)e by(cid:202) proste — prostsze, ni(cid:285) nam si(cid:218) wydaje. Lecz proste wcale nie oznacza, (cid:285)e (cid:239)atwe. Poleć książkęKup książkę 32 Wyzwalacze Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wyzwalacze. Nowe zachowania, trwałe nawyki, lepsze życie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: