Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00699 011977 17892607 na godz. na dobę w sumie
Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych  - Stan prawny na 31 stycznia 2014 r. - ebook/pdf
Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych - Stan prawny na 31 stycznia 2014 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Grupa Medium Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64094-21-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka została wydana pod patronatem miesięcznika elektro.info w ramach serii „Vademecum elektro.info”. Zawarto w niej uwarunkowania techniczne, jakie muszą spełniać budynki i inne obiekty budowlane sąsiadujące w strefach sąsiadujących z sieci elektroenergetycznych pod kątem wymagań zgodnych polskim systemem prawnym. Ten jakże ważny temat dotąd w literaturze technicznej pozostawał nieuporządkowany, co przy częstych zmianach przepisów budowlanych i norm technicznych projektantom, budowniczym i służbom sprawującym nadzory budowlane z reguły przysparza wielu kłopotów.
Książka przedstawia stan techniczno-prawny dla budowli i obiektów inżynieryjnych usytuowanych w pobliżu sieci elektroenergetycznych, który obowiązuje na dzień 31 stycznia 2014 r. Jej treść ujęta została przez autora w sposób merytorycznie zwarty i spójny. Na wstępie autor przytacza wymagania ogólne odwołujące do przepisów ustaw Prawo energetyczne i Prawo budowlane, po czym przywołuje konkretne passusy zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które odnoszą się do zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych. Autor przywołuje m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, które odnoszą się do wymagań dotyczących ochrony ludzi i środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
W dużym uogólnieniu książka zawiera zagadnienia dotyczące:
- odległościowych wymagań technicznych dla budynków i innych obiektów inżynieryjnych od sieci elektroenergetycznych z wyszczególnieniem wymagań odległościowych określonych w przepisach prawnych oraz określonych w Polskich Normach odnoszących się do: elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu w przedziale od 1 kV do 45 kV i powyżej 45 kV;
- wykonywania robót budowlanych i prac w pobliżu linii elektroenergetycznych;
- archiwalnych przepisów i norm odnoszących się do określania wpływu pól elektromagnetycznych pochodzących od linii elektroenergetycznych, napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV oraz odległości przewodów przyłącza od budynku;
- elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych, gdzie autor zwraca uwagę na prawidłowość układania kabli w ziemi, kanałach i tunelach, na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach kablowych, w kanałach i tunelach, a także wprowadzenia kabli do budynków.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mirosław Giera Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych Stan prawny na 31 stycznia 2014 r. Vademecum Tytuł serii Vademecum elektro.info Redakcja merytoryczna Julian Wiatr Opracowanie i redakcja Anna Kuziemska Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by GRUPA MEDIUM © Copyright by Mirosław Giera ISBN 978-83-64094-21-7 Wydawca i rozpowszechnianie GRUPA MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18 tel. 22 512 60 60 www.ksiegarniatechniczna.com.pl Publikacja pod patronatem miesięcznika Wydanie I Warszawa 2014 Spis treści 1. Wymagania ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wymagania techniczne dla budynków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 3. Wymagania odległościowe dla budynków i innych obiektów od sieci elektroenergetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.1. Wymagania odległościowe określone w przepisach prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.2. Wymagania odległościowe określone w Polskich Normach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.2.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 45 kV . . . . . . . . . . . 23 3.2.2. Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 1 kV do 45 kV . . . . . 35 4. Wykonywanie robót budowlanych i prac w pobliżu linii elektroenergetycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5. Archiwalne przepisy i normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.1. Pola elektromagnetyczne pochodzące od linii elektroenergetycznych . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.2. Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5.3. Odległość przewodów przyłącza od bu dynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 6.1. Kable układane w ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 6.2. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi obiektami lub przeszkodami naturalnymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.3. Układanie kabli w kanałach i tunelach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.4. Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach kablowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.5. Wprowadzenie kabli do budynków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 7. Przepisy związane z opracowaniem opublikowane według stanu na dzień 31 stycznia 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Vademecum elektro.info 3 1. Wymagania ogólne Projektowanie i budowa, a także eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci powinny zapewnić – stosownie do art. 51 ustawy Prawo energetyczne [1] – racjonalne i oszczędne zużycie paliw i energii przy zachowaniu: 1) niezawodności współdziałania z siecią, 2) bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska, 3) zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów:        prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach, Polskich Norm, lub innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii i rodzaju stoso- wanego paliwa. Art. 51 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne [1] przywołuje wymagania odrębnych przepisów, w tym między innymi przepisy prawa budowlanego. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [2], normująca działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, stanowi w art. 5, że: „1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, bio- rąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych, dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, Vademecum elektro.info 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych - Stan prawny na 31 stycznia 2014 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: