Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00521 011373 10698854 na godz. na dobę w sumie
Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych - ebook/pdf
Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 512
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4655-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: * umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. * zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa, * umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez * ustawę o rachunkowości, ustawę o statystyce publicznej oraz Ministerstwo Zdrowia i organy założycielskie. Zaletą opracowania jest wszechstronne i wieloaspektowe ujęcie problematyki zakładowego planu kont jako podstawy generowania informacji finansowych na potrzeby różnych użytkowników podmiotów leczniczych. Uwzględniono w nim także wymagania dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. W książce omówione zostały: * zasady i metody projektowania zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych, * sposoby dokumentowania operacji gospodarczych, * sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji, * zasady wyceny różnych składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania wobec dokumentów księgowych sformułowane przez prawo bilansowe, prawo podatkowe oraz wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów wspołfinansowanych ze środków unijnych. Dokonano także charakterystyki kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont, w tym ewidencję typowych operacji gospodarczych oraz ich powiązanie ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych. Publikacja jest przeznaczona dla głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych, a także kierownictw podmiotów leczniczych i NFZ. Może być też przydatna słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej i biegłym rewidentom.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WStęp Zasadniczym źródłem informacji finansowych niezbędnych do zarządza- nia każdą jednostką gospodarczą, w tym także podmiotem leczniczym, jest rachunkowość. Wszystkie podmioty są obowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami prawa gwarantującymi pozyskanie prawdziwego i rzetelnego obrazu stanu i zmian sytuacji majątkowej i sytuacji finansowej oraz ich dokonań. Temu celowi służą stosowane w systemie rachunkowości różne procedury pomiaru, dokumentowania, wyceny oraz rejestracji zdarzeń i procesów gospodarczych mających miejsce w określonym czasie. Trzonem systemu rachunkowości podmiotu leczniczego prowa- dzącego księgi rachunkowe bez względu na formę prawną czy zakres prowadzonej działalności jest zakładowy plan kont. Określa on sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki i jest zasadniczym, sforma- lizowanym dokumentem polityki rachunkowości. Od jego zawartości i struktury zależy nie tylko sposób prowadzenia ewidencji księgowej i jej pracochłonność, ale także potencjał informacyjny rachunkowości, który warunkuje realizację jej nadrzędnej funkcji, jaką jest funkcja in- formacyjna. Zakładowy plan kont stanowi usystematyzowany wykaz kont (z po- daniem ich symboli i nazw) przeznaczony do rejestracji posiadanych i wykorzystywanych w prowadzonej działalności środków gospodarczych, źródeł ich finansowania i zachodzących w nim procesów gospodarczych oraz ich skutków (w tym także ponoszonych kosztów, uzyskiwanych przychodów i osiąganych wyników). Powinien być on wzbogacony o ko- mentarz wyjaśniający treść i wzajemne powiązania poszczególnych kont. Zakładowy plan kont jest „centrum nerwowym” rachunkowości podmio- tu leczniczego. Spełnia on rolę podstawy do generowania niezbędnych zbiorów informacji finansowych. Jego zadaniem jest umożliwienie prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi re- gulacjami prawnymi (np. przepisami podatkowymi) z równoczesnym Wzorcowy plan kont.indd 11 2012-03-04 21:33:58 12 WSTęP uwzględnieniem charakterystycznych cech działalności jednostki (specyfiki prowadzonej działalności, jej rodzaju, rozmiarów), potrzeb informacyjnych różnych użytkowników (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych (ręcznie, komputerowo). Obowiązek ustalenia i aktualizacji zakładowego planu kont wynika z art. 10 ustawy o rachunkowości i należy do kierownika jednostki. W praktyce założenia do zakładowego planu kont przygotowuje na ogół główny księgowy. Warto dodać, że obowiązek posiadania własnego zakładowego planu kont dotyczy także tych podmiotów leczniczych, które dobrowolnie pro- wadzą pełną rachunkowość (mimo że ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i przychody finansowe za poprzedni rok obrotowy były niższe niż równowartość w walucie polskiej 1200 tys. euro). Przyjęcie takiego rozwiązania (prowadzenia pełnej rachunkowości) umożliwia bowiem uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na potrzeby za- rządzania niż przy prowadzeniu uproszczonych form ewidencyjnych, np. księgi przychodów i rozchodów. Niniejsza publikacja prezentuje szczegółowe rozwiązania dotyczące opracowywania, funkcjonowania i modyfikacji zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej, zarówno non profit (niebędących przedsiębiorcami), jak przedsiębiorców (działających dla zysku). Prezentowane w nim treści zostały dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności leczniczej, zasad gospodarki finansowej oraz potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych i kierownictwa tych jednostek. Uwzględniono w nim także wymagania dotyczące prowadze- nia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Praca składa się z czterech części, które harmonijnie łączą problemy ogólne z praktycznymi występującymi w tych jednostkach. W części pierwszej przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej (SP ZOZ, spółek prawa handlowego, spółek prawa cywilnego, spółdzielni, fundacji itp.) prowadzących pełne księgi rachunkowe. Zawiera on rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który umożliwi nie tylko rejestrację operacji gospodar- czych występujących w tych podmiotach, ale także zapewni pozyskanie informacji na potrzeby zarządcze ich kierownictwa oraz umożliwi sporządzanie obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości, przepisy ustawy o statystyce Wzorcowy plan kont.indd 12 2012-03-04 21:33:59 WSTęP 13 publicznej, jak też informacje finansowe wymagane przez Ministerstwo Zdrowia i organy założycielskie. W pracy przyjęto podział kont na 10 zespołów (od 0 do 9). W ramach kont zespołów 0–8 stosowanych w praktyce jednostek opieki zdrowotnej wydzielono także odrębne konta syntetyczne i analityczne służące do ewidencji projektów dotowanych ze środków unijnych. Natomiast ostatni zespół obejmuje konta pozabilansowe przeznaczone do całościowego odwzorowania, monitorowania, rozliczania i kontroli kosztów realizo- wanych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Ue. Przyjęte w publikacji rozwiązania są zgodne z rozwiązaniami okre- ślanymi w ustawie o rachunkowości, w krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości, znowelizowanych ustawach podatkowych, jak też w ustawie o działalności leczniczej, kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo spółdzielcze itp.). Druga część opracowania obejmuje pięć rozdziałów, w których ukazano zasady i metody projektowania zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych, dokumentowania operacji gospodarczych, sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ich weryfikacji w drodze inwentaryzacji, jak też zasady wyceny w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy różnych składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w tych jednostkach. W celu pozyskania rzetelnych danych szczególną uwagę zwrócono ma wymagania wobec dokumentów księgowych sformułowane przez prawo bilansowe, prawo podatkowe (na potrzeby ustalania i rozliczania podatku od towarów i usług) oraz wyni- kające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W trzeciej część pracy zaprezentowano charakterystyki kont stoso- wanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont. Każdy zespół kont zawiera komentarz, który obejmuje: • wprowadzenie do poszczególnych kont z uwzględnieniem ich funkcji, • obowiązujący sposób wyceny operacji gospodarczych, • omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont, • aktualne rozwiązania ewidencyjne typowych operacji gospodarczych, • sposób ustalania i rozliczania kosztów działalności medycznej według ośrodków kosztów oraz zasady ustalania kosztów jednostkowych świadczeń zdrowotnych, • sposób ujęcia kosztów i przychodów podlegających rozliczeniu w czasie, Wzorcowy plan kont.indd 13 2012-03-04 21:34:00 14 WSTęP • obowiązujące rozwiązania dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji aktywów trwałych, aktywów obrotowych, zobowiązań oraz kosztów projektów współfinansowanych ze środków Ue, • zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i kont ksiąg pozabilan- sowych. W końcowej części pracy ukazano powiązanie planu kont synte- tycznych i analitycznych ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych, które będzie przydatne do sporządzenia sprawozdania finansowego, a także wzór zarządzenia dotyczący wprowadzenia doku- mentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tych jednostkach. Zaprezentowany w opracowaniu wzorcowy plan kont może być wy- korzystany w całości jako zakładowy plan kont w konkretnym podmiocie leczniczym lub też stanowić podstawę do opracowania własnego planu kont jednostki opieki zdrowotnej. Zaletą opracowania jest przede wszystkim wszechstronne i wielo- aspektowe przedstawienie problematyki zakładowego planu kont jako podstawy generowania wieloprzekrojowych informacji finansowych na potrzeby różnych użytkowników podmiotów leczniczych. Przedstawio- ne w nim treści cechuje bezpośrednia przydatność i aktualność. Warto podkreślić, że w opracowaniu zaprezentowano zagadnienia najbardziej aktualne, istotne i kluczowe z uwzględnieniem możliwości różnych rozwiązań oraz z wykorzystaniem obowiązujących regulacji prawnych, a w szczególności prawa bilansowego, Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, prawa podatkowego oraz ustaw określają- cych zasady gospodarki finansowej tych jednostek (ustawy o działalności leczniczej, kodeksu spółek handlowych itp.). Opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów leczniczych zobo- wiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na formę prawną (non profit oraz przedsiębiorców działających dla zysku). Jego adresatami są przede wszystkim osoby zajmujące się profesjo- nalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych: główni księgowi, dyrektorzy finansowi, pracownicy pionów finansowo-ekonomicznych oraz kontrole- rzy i audytorzy wewnętrzni. Może być ono również wykorzystywane przez kierownictwo podmiotów leczniczych, w tym także przez przedstawicieli rad społecznych czy rad nadzorczych odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości oraz przyjętą politykę w tym zakresie. Z uwagi na całościowe omówienie zagadnień generowania infor- macji finansowych może być ono także wykorzystane przez słuchaczy Wzorcowy plan kont.indd 14 2012-03-04 21:34:00 WSTęP 15 różnych form kształcenia zawodowego (słuchaczy studiów podyplomo- wych z zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, studentów studiów ekonomicznych, a także przez biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych. W niniejszej publikacji nie udało się poruszyć wszystkich istotnych dla praktyki problemów. Dlatego jeżeli będą mieli Państwo uwagi czy sugestie oraz zapytania dotyczące prezentowanej tematyki, prosimy je kierować na adres: mhass@wneiz.pl Maria Hass-Symotiuk Wzorcowy plan kont.indd 15 2012-03-04 21:34:00 Wzorcowy plan kont.indd 16 2012-03-04 21:34:01 WyKAZ Kont SyntetycZnych i AnAlitycZnych DlA poDMiotóW lecZnicZych Maria Hass-Symotiuk Symbol konta ) o g e n z c y t e t n y s ( j e n w ó ł g i g ę i s K 010 011 020 o g e n z c y t i l a n A 1 m o i z o p nazwa konta Zespół 0 – AKtyWA trWAłe Środki trwałe Grunty Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne 00 10 20 30 40 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 50 60 70 80 90 Specjalistyczne maszyny, urządzenia techniczne i aparaty Urządzenia techniczne środki transportu Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie środki trwałe niskocenne Środki trwałe współfinansowane ze środków UE Analityka jak do konta 010 przy uwzględnieniu: Projekt (tytuł) Źródła finansowania Wartości niematerialne i prawne Oprogramowanie 10 20 Wartość firmy Wzorcowy plan kont.indd 17 2012-03-04 21:34:02 18 MARIA HASS-SyMOTIUK 30 40 10 20 30 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 021 030 040 070 071 072 073 Prawa autorskie i pokrewne prawa majątkowe Inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne współfinansowane ze środków UE Projekt Ue (tytuł) Źródła finansowania Długoterminowe aktywa finansowe i inne inwestycje Udziały i akcje Długoterminowe papiery wartościowe Inne długoterminowe aktywa finansowe Inwestycje w nieruchomości i prawa Nieruchomości (stanowiące inwestycje długoterminowe) 10 20 Wartości niematerialne i prawne stanowiące inwestycje długoterminowe Umorzenie środków trwałych Grunty Umorzenie budynków i lokali Umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania Umorzenie specjalistycznych maszyn, urządzeń technicznych i apa- ratów Umorzenie urządzeń technicznych Umorzenie środków transportu Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia Umorzenie środków trwałych niskocennych Umorzenie środków trwałych współfinansowanych ze środków UE Analityka jak do konta 011 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie oprogramowania Umorzenie wartości firmy Umorzenie praw autorskich i pokrewnych praw majątkowych Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych współfinanso- wanych ze środków UE Analityka jak do konta 021 Wzorcowy plan kont.indd 18 2012-03-04 21:34:02 WyKAZ KONT SyNTeTyCZNyCH I ANALITyCZNyCH... 19 10 20 10 20 30 Umorzenie i aktualizacja inwestycji w nieruchomości i prawa Umorzenie inwestycji w nieruchomości Umorzenie inwestycji w wartości niematerialne i prawne Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych współ- finansowanych ze środków UE Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości niematerialnych i prawnych Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości niematerialnych i prawnych współfinansowanych ze środków UE Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji Odpisy aktualizujące wartość innych długoterminowych papierów wartościowych Odpisy aktualizujące wartość innych długoterminowych aktywów finansowych Środki trwałe w budowie Zakup środków trwałych Roboty budowlano-montażowe 00 10 20 Modernizacja np. oddziału kardiologicznego 30 40 Inne środki trwałe w budowie Ulepszenia w obcych środkach trwałych Środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków UE Projekt A (np. modernizacja systemu informatycznego) 10 101 Wkład Ue – koszty kwalifikowane 102 Wkład własny – koszty niekwalifikowane 103 Koszty kwalifikowane – środki publiczne krajowe (od organu zało- życielskiego) Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie współfinansowane ze środków UE Konta pozabilansowe Środki trwałe w likwidacji Środki trwałe dzierżawione Środki trwałe obce (np. tomograf komputerowy, rezonans ma- gnetyczny) Środki trwałe oddane w leasing finansowy 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 093 094 095 096 Wzorcowy plan kont.indd 19 2012-03-04 21:34:02 20 MARIA HASS-SyMOTIUK Zespół 1 – śroDKi pieniężne, rAchUnKi bAnKoWe orAZ inne KrótKoterMinoWe AKtyWA finAnSoWe 10 20 100 101 130 Kasa Kasa krajowych środków pieniężnych Kasa zagranicznych środków pieniężnych Kasa środków z UE Projekty finansowane ze środków Ue Rachunki bankowe Bieżący rachunek bankowy Rachunek środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Inne rachunki bankowe (depozyty, wadia) 10 20 30 40 Rachunek środków inwestycyjnych 50 60 Rachunki bankowe lokat terminowych Rezydenci Rachunek bankowy środków na projekty współfinansowane przez UE Projekty Ue (np. Modernizacja systemu informatycznego) 131 133 134 135 140 10 101 Rachunek środków własnych 102 Rachunek środków Ue 103 Rachunek dotacji organu założycielskiego 10 20 Kredyty bankowe Długoterminowe kredyty bankowe Krótkoterminowe kredyty bankowe Kredyty bankowe na obsługę projektów współfinansowanych przez UE Inne środki pieniężne środki pieniężne w drodze Czeki obce 10 20 30 Weksle obce Krótkoterminowe aktywa finansowe Udziały i akcje Inne papiery wartościowe (np. papiery dłużne) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Udziały i akcje własne przeznaczone do zbycia 10 20 30 40 Wzorcowy plan kont.indd 20 2012-03-04 21:34:03 WyKAZ KONT SyNTeTyCZNyCH I ANALITyCZNyCH... 21 Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe Udziały i akcje Inne papiery wartościowe Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Udziały i akcje własne przeznaczone do zbycia Zespół 2 – roZrAchUnKi i roSZcZeniA 149 200 201 202 203 10 20 30 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 10 20 30 40 50 60 70 80 Rozrachunki z NFZ Leczenie szpitalne Ambulatoryjna opieka zdrowotna (poradnie) świadczenia odrębnie kontraktowane świadczenia współfinansowane Programy lekowe Programy profilaktyczne Pozostałe świadczenia ponadlimitowe (nadwykonania) Podwyżka ustawowa Rozrachunki z Ministerstwem Zdrowia Procedury wysokospecjalistyczne Programy polityki zdrowotnej Nieubezpieczeni Rozrachunki z odbiorcami usług medycznych Osoby fizyczne – nieubezpieczeni Osoby fizyczne – obcokrajowcy Firmy ubezpieczeniowe (krajowe, zagraniczne) SP ZOZ Pozostałe podmioty lecznicze (niepubliczne) Zakłady pracy Samorząd terytorialny – staże Pozostali odbiorcy usług medycznych Rozrachunki z odbiorcami usług niemedycznych Dzierżawa i najem pomieszczeń 10 20 Wynajem aparatury i sprzętu medycznego 30 Pozostałe Wzorcowy plan kont.indd 21 2012-03-04 21:34:03 22 MARIA HASS-SyMOTIUK 204 205 206 207 213 215 221 222 223 225 228 230 10 20 10 20 10 20 30 40 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 Rozrachunki z tytułu kształcenia kadr medycznych Rezydentury Staże podyplomowe Rozrachunki z krajowymi dostawcami towarów i usług Analityka według tytułów i kontrahentów Rozrachunki z zagranicznymi dostawcami towarów i usług Rozrachunki z tytułu budowy środków trwałych Rozrachunki z tytułu realizacji projektów Unii Europejskiej Projekt A Projekt B Zobowiązania wekslowe Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Rozrachunki z tytułu pobranych zaliczek na poczet podatku do- chodowego od osób fizycznych Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT Rozliczenie VAT należnego Korekty VAT należnego Rozliczenie VAT naliczonego Korekty VAT naliczonego Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Składki na ubezpieczenie emerytalne Składki na ubezpieczenie rentowe Składki na ubezpieczenie chorobowe Składki na ubezpieczenie wypadkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na Fundusz Pracy Składki na FGśP Inne rozrachunki publicznoprawne Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Pozostałe podatki i opłaty lokalne Opłaty za korzystanie ze środowiska PFRON Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Wzorcowy plan kont.indd 22 2012-03-04 21:34:03 WyKAZ KONT SyNTeTyCZNyCH I ANALITyCZNyCH... 23 10 Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę 20 Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia i o dzieło 30 Wypłaty z tytułu rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze 40 Wynagrodzenia obciążające ZFśS 50 60 Rozrachunki z tytułu zastępczej służby wojskowej Zasiłki płatne z ZUS Rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzeń ROR pracownika Związki zawodowe Okręgowa Izba Lekarska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Izba Aptekarska Krajowa Izba Diagnostyki Składki PZU PKZP Zajęcia wynagrodzeń 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ubezpieczenia OC 110 ROR pracownika Ue Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń za udział w realizacji projektów UE Pozostałe rozrachunki z pracownikami Zaliczki Roszczenia z tytułu niedoborów i szkód Pozostałe rozrachunki (np. telefony) Rozrachunki z tytułu pożyczek udzielanych pracownikom z ZFŚS Pożyczki mieszkaniowe Pożyczki krótkoterminowe Pozostałe rozrachunki z pracownikami uczestniczącymi w reali- zacji projektów UE Rozliczenie niedoborów i szkód Niedobory i szkody niezawinione Niedobory i szkody zawinione Roszczenia z tytułu niedoborów skierowane na drogę postępowania sądowego 10 20 30 10 20 10 20 30 231 232 234 235 236 240 Wzorcowy plan kont.indd 23 2012-03-04 21:34:03 24 241 245 246 MARIA HASS-SyMOTIUK 40 10 20 30 40 10 20 Roszczenia z tytułu niedoborów i szkód uznane przez osoby materialnie odpowiedzialne Rozliczenie nadwyżek Kompensata nadwyżek z niedoborami Nadwyżki uznane za pozorne Nadwyżki w składnikach środków trwałych Pozostałe nadwyżki Rozrachunki wewnątrzzakładowe Zwroty za rozmowy telefoniczne Inne rozrachunki wewnątrzzakładowe Należności dochodzone na drodze sądowej 10 W stosunku do pracowników 20 W stosunku do odbiorców 30 W stosunku do dostawców 247 Pozostałe rozrachunki 10 Wadium na przetargi 20 30 40 Kaucje za opakowania Depozyty od pacjentów Pozostałe Pozostałe rozrachunki z UE Analityka według realizowanych projektów Odpisy aktualizujące wartość należności Należności za świadczenia ponadlimitowe Należności z tytułu leczenia osób nieubezpieczonych Należności przeterminowane Należności nieściągalne Pozostałe (np. dłużnicy postawieni w stan likwidacji) Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu realizacji pro- jektów UE Konta pozabilansowe Należności warunkowe projektów UE Należności warunkowe Zobowiązania warunkowe 10 20 30 40 50 248 260 261 291 292 293 Wzorcowy plan kont.indd 24 2012-03-04 21:34:04 WyKAZ KONT SyNTeTyCZNyCH I ANALITyCZNyCH... 25 Zespół 3 – MAteriAły i toWAry 300 Rozliczenie zakupu 10 Magazyn leków – apteka 20 Magazyn artykułów żywnościowych materiałów 30 Zakup usług Materiały 310 10 Magazyn apteki 20 Magazyn krwi 30 Magazyn żywności 40 Magazyn sprzętu medycznego 50 Magazyn techniczny 60 Magazyn opakowań technicznych 70 Magazyn bielizny 80 Magazyn szwalni 90 Pozostałe Materiały w magazynach do realizacji projektów UE Materiały przekazane jednostkom organizacyjnym (magazyny podręczne) Analityka według ośrodków kosztów Materiały w przerobie Towary Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów Odpisy aktualizujące wartość towarów Odpisy aktualizujące wartość materiałów Konta pozabilansowe Zapasy obce Niskocenne przedmioty w użytkowaniu 10 20 Zespół 4 – KoSZty WeDłUg roDZAjóW i ich roZlicZenie Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i praw- nych Amortyzacja środków trwałych stanowiąca KUP Amortyzacja środków trwałych niestanowiąca KUP Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych stanowiąca KUP 10 20 30 311 312 320 330 340 341 342 343 390 410 Wzorcowy plan kont.indd 25 2012-03-04 21:34:04 MARIA HASS-SyMOTIUK 26 40 420 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych niestanowiąca KUP Zużycie materiałów Leki (antybiotyki, cytostatyki itd.) Implanty Krew i preparaty krwiopochodne Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne Pozostałe materiały medyczne Sprzęt medyczny jednorazowego użytku Sprzęt medyczny wielorazowego użytku Artykuły żywnościowe Pozostałe materiały medyczne 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Materiały do konserwacji i remontów 110 120 Odzież jedno- i wielorazowego użytku 130 Materiały na cele administracyjno-gospodarcze 140 150 160 Opakowania, środki dezynfekcyjne, środki do sterylizacji 170 Materiały eksploatacyjno-techniczne 180 190 środki czystościowe środki higieniczno-pielęgnacyjne Bielizna i pościel jednorazowego i wielorazowego użytku 421 430 Paliwo Pozostałe materiały Zużycie energii 10 Woda 20 30 40 energia elektryczna energia cieplna Pozostała Usługi obce 10 Remontowo-budowlane 20 Transportowe 30 Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego 40 Konserwacja i naprawa sprzętu niemedycznego 50 Medyczne innych jednostek opieki zdrowotnej 60 Medyczne (kontrakty – lekarze) Wzorcowy plan kont.indd 26 2012-03-04 21:34:04
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: