Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 007644 20264785 na godz. na dobę w sumie
Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych - ebook/pdf
Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3939-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-26%), audiobook).
 Z publikacji dowiesz się przede wszystkim, jakie dokumenty krok po kroku należy przygotować, zarówno gdy jest się organizatorem przetargu, jak i w przypadku gdy bierze się udział w postępowaniu o zamówienie publiczne jako wykonawca. Poznasz wszystkie etapy procedury od ogłoszeń, przez komisję przetargową, specyfikację istotnych warunków zamówienia, wezwania do wyjaśnień, pisma, zawiadomienia, aż po postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą. Każdy ze wzorów zamieszczonych w tej publikacji opatrzony jest praktycznym komentarzem eksperta, dzięki czemu wypełnienie dokumentacji stanie się bezproblemowe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych W z o r y d o k u m e n t ó w w z a m ó w i e n i a c h p u b   l i c z n y c h pod redakcją Anny Śmigulskiej-Wojciechowskiej p o d r e d a k c j ą A n n y Ś m g u l s k i i e j - W o j c i e c h o w s k i e j cena 99 zł ISBN 978-83-269-3939-6 U O X 3 5 Przygotuj najlepszą ofertę WYGRAJ PRZETARG Wspieramy decyzje wykonawców na każdym etapie postępowania przetargowego! DORADCA WYKONAWCY. JAK WYGRAĆ PRZETARG Sprawdź ofertę prenumeraty na: fabrykawiedzy.com ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ PRZYJMUJE Centrum Obsługi Klienta: Tel. 22 518 29 29 e-mail: doradcawykonawcy@wip.pl, cok@wip.pl Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych pod redakcją Anny Śmigulskiej-Wojciechowskiej Autorzy: Agata Hryc-Ląd (rozdział III, IV) Andrzela Gawrońska-Baran (rozdział I, II, V) Kamil Adamiec (rozdział V) Małgorzata Śledziewska (rozdział III) Redaktor prowadzący: Anna Śmigulska-Wojciechowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół ISBN: 978-83-269-3939-6 Projekt okładki: Ireneusz Gawliński i Raster Studio Skład i łamanie: Raster Studio Druk: Miller Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 Publikacja „Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranno ści i wykorzystaniem wysokich kwalifkacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wska- zówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofcjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może pono sić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Wstęp .............................................................................................................................. 5 7 Rozdział I. Ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne ................... 1. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej progów unijnych ................................... 7 2. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów unijnych ................................... 17 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ..................................................................... 29 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej progów unijnych ................. 31 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia powyżej progów unijnych ............... 35 Rozdział II. Komisja przetargowa ....................................................................... 43 1. Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej .................................... 43 2. Upoważnienie do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego ................. 44 3. Wniosek o powołanie biegłego .......................................................................... 45 4. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej ................................................. 46 Rozdział III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ............................ 47 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych ............................................................................................ 47 Rozdział IV. Pisma, wnioski i zawiadomienia ..................................................... 74 1. Formularze oferty .............................................................................................. 74 2. Potwierdzenie złożenia oferty .......................................................................... 85 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ................................ 86 4. Potwierdzenie złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ................................................................................................. 97 5. List referencyjny ................................................................................................. 98 6. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci .................. 99 7. Gwarancja zapłaty wadium ............................................................................... 101 8. Gwarancja należytego wykonania umowy ...................................................... 103 9. Pełnomocnictwo konsorcjalne ........................................................................ 105 10. Przedłużenie terminu składania ofert ............................................................ 112 11. Wniosek o wyjaśnienie treści siwz ................................................................... 113 12. Odpowiedź na zapytanie do siwz wraz ze zmianą specyfikacji ................... 115 13. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ..................... 117 14. Zaproszenie do dialogu ..................................................................................... 119 15. Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki .......................................... 120 16. Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia ..................................................................................................... 122 17. Zaproszenie do składania ofert wstępnych ..................................................... 124 18. Oferta wstępna .................................................................................................... 125 19. Prekwalifikacja .................................................................................................... 127 20. Zaproszenie do składania ofert w przetargu ograniczonym ......................... 129 3 21. Zaproszenie do składania ofert w licytacji elektronicznej ........................... 131 22. Wezwanie do wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów ................................. 133 23. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów ...................................................... 135 24. Wezwanie do wyjaśnienia treści złożonej oferty ........................................... 137 25. Wezwanie do wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny .......................... 139 26. Zawiadomienie o omyłkach ............................................................................. 141 27. Wystąpienie o przedłużenie terminu związania ofertą ................................. 143 28. Wezwanie do przedłużenia ważności wadium .............................................. 145 29. Informacja o zatrzymaniu wadium ................................................................. 147 30. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki ........................................................................................................ 149 31. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia ..................................................................................................... 151 32. Informacja o zakończeniu dialogu .................................................................. 152 33. Informacja o zwrocie wadium .......................................................................... 153 34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty ..................................... 154 35. Wniosek o przesłanie informacji z otwarcia ofert ......................................... 156 36. Zawiadomienie o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności/zaniechaniu czynności .................................................................... 157 Rozdział V. Procedura odwoławcza ..................................................................... 159 1. Odwołanie ........................................................................................................... 159 2. Przystąpienie do postępowania odwoławczego .............................................. 162 3. Opozycja przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego ..................................................................... 165 4. Sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów z odwołania ........................................................................................ 166 4 Spis treści Wstęp Ciągłe zmiany regulacji prawnych, niejasne przepisy oraz skomplikowane bądź specyficzne zamówienia sprawiają, że nierzadko pojawiają się wątpliwości podczas postępowania o zamówienie publiczne. Jednym z jego elementów jest prawidłowe przygotowanie dokumentacji. Wówczas okazuje się, że sama znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją odpowiednio zastosować. Dlatego też w ręce Czytelników oddaję publikację, która sprawi, że przebrnię- cie przez skomplikowane i niejednoznaczne formularze, jakie stosowane są podczas postępowania o zamówienie publiczne, stanie się przyjemnym obowiązkiem. Książka „Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych” zawiera wszystkie niezbędne pisma, wnioski, zawiadomienia, wezwania i druki, jakie może wykorzystać każdy zamawia- jący i każdy wykonawca na każdym etapie procedury przetargowej. Wszystkie one opatrzone są praktycznymi komentarzami i wskazówkami ekspertów do poszczegól- nych elementów bądź zapisów dokumentów. Dzięki temu wykorzystanie tych pism w codziennej pracy będzie dużym ułatwieniem. Objaśnienia autorów zawierają również wyjaśnienia najważniejszych instytucji prawnych w zamówieniach publicznych oraz odniesienia do wyroków Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto forma, w jakiej wzory dokumentów zostały przygotowane, sprawia, że mają charakter uniwersalny i można je dostosować do indywidualnych potrzeb zamawiających bądź wykonawców, uzupeł- niając je swoimi danymi. Mam nadzieję, że książka ta okaże się pomocnym narzędziem dla wszystkich uczestników procedury przetargowej i zapewni im powodzenie w realizacji swoich przedsięwzięć. Z poważaniem, Anna Śmigulska-Wojciechowska redaktor merytoryczny 5 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Zamieszczanie obowiązkowe  Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego  Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  Zawarcia umowy ramowej  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres Nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Tel.: Kod pocztowy: Województwo: Faks: Adres strony internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): I.2) Rodzaj Zamawiającego  Administracja rządowa centralna  Administracja rządowa terenowa  Administracja samorządowa  Podmiot prawa publicznego   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał wotnego wotnej  Uczelnia publiczna   Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdro-   Samodzielny publiczny zakład opieki zdro-   Inny (proszę określić): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Określenie przedmiotu zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: II.1.2) Rodzaj zamówienia Roboty budowlane  Dostawy  II.1.3)  przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia II.1.5)   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Usługi  (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 7 1 2 3 1. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej progów unijnych II.1.6) Wspólny słoWnIk ZamóWIeń (CpV) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik główny ...- ...- ...- II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak  liczba części: 1) nie  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak  nie  II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA2) Okres w miesiącach:  lub dniach:  lub data rozpoczęcia: // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: // (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 4 5 III.2) ZALICZKI  przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 8 Rozdział I. Ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne 6 7 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTAR- CZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wyko- nania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wyka- zie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wyko- nanych nienależycie; ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________;  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wyko- nane lub są wykonywane należycie;  określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykona- nych nienależycie; ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________;  wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budow- lanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;  opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wyko- nawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posia- danego przez Wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji Wykonawcy;  oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzial- nych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informa- cjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  sprawozdanie finansowe w całości /w części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewi- denta zgodnie z przepisami o rachunkowości – również opinię odpowiednio o badanym sprawozda- niu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego czy innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 /2 /1  lata/rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 9 1. Ogłoszenie o zamówieniu poniżej progów unijnych  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowa- dzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:  sprawozdanie finansowe w całości /w części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewi- denta zgodnie z przepisami o rachunkowości – również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finan- sowego czy innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 /2 /1  lata/rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześ- niej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przed- miotem zamówienia;  inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo- darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wyko- nawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie- nia albo składania ofert;  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni- czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwol- nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykona- nia decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopusz- czenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 10 Rozdział I. Ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: