Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00324 017256 20916199 na godz. na dobę w sumie
Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem - ebook/pdf
Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 754
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-275-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.
Autor przedstawia szczegółowe praktyczne wskazówki, w jaki sposób formułować pisma procesowe na każdym etapie prowadzonego postępowania, w tym dotyczące m.in.:
? umorzenia i zawieszenia postępowania,
? właściwości sądu,
? postępowania dowodowego,
? środków przymusu,
? postępowania odwoławczego.

Każde z pism jest opatrzone wyczerpującymi komentarzami wraz z obszernie przytaczanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.
Prezentowane wzory są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można dzięki temu modyfikować je i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.
Opracowanie jest skierowane do prawników praktyków adwokatów, radców prawnych, aplikantów, a także osób niekorzystających z fachowej obsługi prawnej, które osobiście sporządzają pisma procesowe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Michał Błoński WZORY PISM WARSZAWA 2017 Stan prawny na 31 grudnia 2016 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Adam Choiński Opracowanie redakcyjne i łamanie Violet Design Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2017 ISBN: 978-83-8092-883-1 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SpiS treści Wykaz skrótóW PrzedmoWa i Umorzenie i zawieSzenie poStępowania; Sygnalizacja 1. Wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 1 k.p.k.) 2. Wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 2 k.p.k.) 3. Wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 1 k.p.k.) 4. Wniosek o ściganie (art. 12 § 1 k.p.k.) 5. Wniosek o ściganie z wyłączeniem osoby najbliższej (art. 12 § 2 k.k.) 6. Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym (art. 12 § 2 k.p.k.) 7. Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu sądowym (art. 12 § 3 k.p.k.) 8. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu niepopełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.) 9. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 339 § 3 pkt 2 k.p.k.) 10. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.) 11. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu (art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.) 12. Wniosek o umorzenie postępowania z powodu przedawnienia karalności czynu (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.) 5 21 25 29 32 34 36 39 41 43 45 48 50 52 55 spis treści 13. Wniosek o umorzenie postępowania wobec prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.) 14. Wniosek o umorzenie postępowania wobec braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.) 15. Wniosek o umorzenie postępowania wskutek konsumpcji skargi publicznej (art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.) 16. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i przekazanie sprawy policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu (art. 17 § 1 pkt 2 i art. 18 § 1 k.p.k.) 17. Zażalenie w związku z ukaraniem karą pieniężną za nieudzielanie wyjaśnień (art. 19 § 3 k.p.k.) 18. Wniosek o zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej o rażącym naruszeniu przez obrońcę obowiązków procesowych (art. 20 § 1 k.p.k.) 19. Wniosek o zawieszenie postępowania przygotowawczego (art. 22 § 1 k.p.k.) 20. Zażalenie na postanowienie prokuratora o zawieszeniu postępowania przygotowawczego (art. 22 § 2 k.p.k.) 21. Zażalenie na postanowienie sądu o odmowie podjęcia postępowania zawieszonego (art. 22 § 2 k.p.k.) 22. Wniosek o skierowanie sprawcy do postępowania mediacyjnego (art. 23a § 1 k.p.k.) ii właściwość SądU; wyłączenie Sędziego i innych UczeStników proceSU 1. Wniosek o wystąpienie przez sąd właściwy do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu (art. 25 § 2 k.p.k.) 2. Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości miejscowej sądu i przekazanie sprawy do sądu właściwego miejscowo (art. 35 § 1 k.p.k.) 3. Zażalenie na postanowienie sądu o stwierdzeniu swej niewłaściwości i przekazanie sprawy sądowi właściwemu (art. 35 § 3 k.p.k.) 4. Zażalenie na postanowienie sądu wydane na rozprawie o stwierdzeniu swej niewłaściwości i przekazaniu sprawy sądowi właściwemu (art. 35 § 2 k.p.k.) 5. Wniosek o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na to, iż większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego (art. 36 k.p.k.) 6 58 61 64 66 68 70 72 75 77 79 83 86 89 91 93 spis treści 6. Wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości (art. 37 k.p.k.) 7. Wniosek o wystąpienie do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu w celu uniknięcia przedawnienia karalności czynu (art. 11a p.w.k.p.k.) 8. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że był świadkiem czynu (art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k.) 9. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że brał udział w sprawie jako obrońca (art. 40 § 1 pkt 5 k.p.k.) 10. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że wydał zaskarżone orzeczenie (art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k.) 11. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone (art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k.) 12. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na to, że brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw (art. 40 § 1 pkt 9 k.p.k.) 13. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości co do jego bezstronności, zgłoszony przed otwarciem przewodu sądowego (art. 41 § 1 k.p.k.) 14. Wniosek o wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości co do jego bezstronności, zgłoszony po otwarciu przewodu sądowego (art. 41 § 2 k.p.k.) 15. Wniosek o wyłączenie prokuratora z uwagi na wątpliwości co do jego bezstronności (art. 41 § 1 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k.) 16. Wniosek o wyłączenie funkcjonariusza prowadzącego dochodzenie z uwagi na to, że był świadkiem czynu (art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k.) iii Strony i ich przedStawiciele proceSowi 1. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 k.k.) 2. Oświadczenie o wykonywaniu praw nieporadnego pokrzywdzonego (art. 51 § 3 k.p.k.) 3. Oświadczenie pokrzywdzonego o woli działania w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.) 4. Subsydiarny akt oskarżenia (art. 55 § 1 i 2 k.p.k.) 5. Oświadczenie pokrzywdzonego o przyłączeniu się 96 100 102 104 106 108 111 112 115 117 119 123 126 128 130 do postępowania wszczętego wskutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia (art. 55 § 3 k.p.k.) 135 7 spis treści 6. Oświadczenie oskarżyciela posiłkowego o odstąpieniu od oskarżenia (art. 57 § 1 k.p.k.) 7. Oświadczenie osoby najbliższej zmarłego oskarżyciela posiłkowego o przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 58 § 1 k.p.k.) 8. Oświadczenie pokrzywdzonego o przyłączeniu się do postępowania w charakterze oskarżyciela prywatnego (art. 59 § 2 k.p.k.) 9. Wniosek pokrzywdzonego o wszczęcie przez prokuratora postępowania o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego (art. 60 § 1 k.p.k.) 10. Pozew o odszkodowanie (art. 62 k.p.k.) 11. Wniosek obrońcy o zezwolenie na porozumiewanie się z podejrzanym tymczasowo aresztowanym pod nieobecność innych osób (art. 73 § 1 k.p.k.) 12. Zawiadomienie oskarżonego o zmianie miejsca pobytu (art. 75 § 1 k.p.k.) 13. Zażalenie na postanowienie sądu o zatrzymaniu i przymusowym sprowadzeniu (art. 75 § 3 k.p.k.) 14. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu (art. 78 § 1 k.p.k.). 15. Wniosek o wyznaczenie nowego obrońcy z urzędu w miejsce obrońcy dotychczasowego (art. 81 § 2 k.p.k.) 16. Wniosek o cofnięcie wyznaczonego obrońcy z urzędu (art. 79 § 4 k.p.k.) 17. Ustanowienie obrońcy z wyboru (art. 83 § 1 k.p.k.) 18. Informacja obrońcy o braku podstaw do wniesienia kasacji (art. 84 § 3 k.p.k.) 19. Zażalenie na postanowienie o stwierdzeniu sprzeczności interesów oskarżonych reprezentowanych przez tego samego obrońcę (art. 85 § 2 k.p.k.) 20. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (art. 88 § 1 k.p.k. w zw. z art. 78 § 1 k.p.k.) iV czynności proceSowe 1. Wniosek o sprostowanie orzeczenia (art. 105 § 1 k.p.k.) 2. Zażalenie na sprostowanie orzeczenia (art. 105 § 4 k.p.k.) 3. Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania orzeczenia (art. 105 § 4 k.p.k.) 4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji (art. 107 § 1 k.p.k.) 8 137 138 140 142 144 146 148 150 153 156 158 160 161 164 167 171 174 176 178 spis treści 5. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego (art. 126 § 1 k.p.k.) 6. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego połączony z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia (art. 126 § 1 k.p.k. i art. 127 k.p.k.) 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu zawitego (art. 126 § 3 k.p.k.) 8. Informacja o zmianie adresu pobytu (art. 139 k.p.k.) 9. Wniosek o wydanie kopii zapisu obrazu lub dźwięku (art. 147 § 4 k.p.k.) 10. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy (art. 152 k.p.k.) 11. Wniosek o udostępnienie akt sprawy w postępowaniu sądowym (art. 156 § 1 k.p.k.) 12. Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów z akt sprawy w postępowaniu sądowym (art. 156 § 1 k.p.k.) 13. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów (art. 156 § 2 k.p.k.) 14. Wniosek o udostępnienie akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym (art. 156 § 5 k.p.k.) 15. Wniosek o umożliwienie sporządzenia odpisów z akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym (art. 156 § 5 k.p.k.) 16. Wniosek o udostępnienie akt podejrzanemu w zakresie zawierającym dowody wskazane we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania (art. 156 § 5a k.p.k.) 17. Zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym (art. 159 k.p.k.) 18. Wniosek o odtworzenie akt (art. 160 § 1 k.p.k.) V poStępowanie dowodowe 1. Wniosek dowodowy (art. 167 k.p.k.) 2. Wniosek o przeprowadzenie dowodu w określony sposób (art. 169 § 2 k.p.k.) 3. Wniosek o konfrontację (art. 172 k.p.k.) 4. Wniosek o okazanie (art. 173 § 1 k.p.k.) 5. Wniosek o umożliwienie złożenia wyjaśnień na piśmie (art. 176 § 1 k.p.k.) 6. Wniosek o przesłuchanie świadka w drodze wideokonferencji (art. 177 § 1a k.p.k.) 7. Zażalenie na postanowienie o zezwoleniu na przesłuchanie zobowiązanego do zachowania tajemnicy adwokackiej (art. 180 § 2 k.p.k.) 9 180 183 185 187 189 191 193 195 197 198 201 203 205 207 213 215 217 219 221 223 225 spis treści 8. Zażalenie na postanowienie o odmowie zezwolenia na przesłuchanie zobowiązanego do zachowania tajemnicy adwokackiej (art. 180 § 2 k.p.k.) 9. Zażalenie na postanowienie o odmowie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 5 k.p.k.) 10. Wniosek o uchylenie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 7 k.p.k.) 11. Zażalenie na postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 § 7 k.p.k.) 12. Wniosek o ponowne przesłuchanie przez sąd w trybie art. 185a k.p.k. 13. Wniosek o przesłuchanie przez sąd w trybie art. 185b k.p.k. 14. Wniosek o przesłuchanie przez sąd w trybie art. 185c k.p.k. w warunkach wideokonferencji 15. Wniosek o przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa (art. 192 § 2 k.p.k.) 16. Wniosek o powołanie biegłego (art. 193 § 1 k.p.k.) 17. Wniosek o wyłączenie biegłego z powodów osłabiających zaufanie co do bezstronności (art. 196 § 3 k.p.k.) 18. Wniosek o powołanie innego biegłego (art. 201 k.p.k.) 19. Wniosek o powołanie biegłych lekarzy psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (art. 202 § 1 k.k.) 20. Zażalenie na postanowienie o umieszczeniu oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 4 k.p.k.) 21. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu umieszczenia oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 4 k.p.k.) 22. Wniosek o dokonanie oględzin miejsca (art. 207 § 1 k.p.k.) 23. Wniosek o dokonanie oględzin i otwarcia zwłok 24. Wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego (art. 209 § 1 k.p.k.) (art. 211 k.p.k.) 25. Wniosek o zarządzenie badania oskarżonego przez biegłego psychologa (art. 215 k.p.k.) 26. Zażalenie na zatrzymanie rzeczy (art. 217 § 1 k.p.k. w zw. z art. 236 k.p.k.) 27. Zażalenie na postanowienie o wydanie korespondencji (art. 218 § 1 k.p.k. w zw. z art. 236 k.p.k.) 228 230 232 234 236 238 240 243 245 248 250 252 254 257 259 261 263 265 267 269 10 spis treści 28. Zażalenie na postanowienie o przeszukaniu (art. 219 § 1 k.p.k. w zw. z art. 236 k.p.k.) 29. Zażalenie na odmowę zwrotu rzeczy wobec braku zatwierdzenia zatrzymania lub przeszukania rzeczy (art. 230 § 1 k.p.k. w zw. z art. 236 k.p.k.) 30. Wniosek o wydanie rzeczy jako zbędnej dla potrzeb procesu (art. 230 § 2 k.p.k.) 31. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania rzeczy zbędnych dla potrzeb postępowania (art. 230 § 2 k.p.k. w zw. z art. 236 k.p.k.) 32. Zażalenie na postanowienie o złożeniu rzeczy do depozytu sądowego (art. 231 § 1 k.p.k. w zw. z art. 236 k.p.k.) 33. Zażalenie na postanowienie o zarządzeniu zniszczenia przedmiotów lub substancji (art. 232a § 2 k.p.k. w zw. z art. 236 k.p.k.) 34. Zażalenie na postanowienie o zarządzeniu kontroli i utrwalania rozmów (art. 237 § 1 k.p.k. w zw. z art. 240 k.p.k.) 35. Wniosek o zniszczenie utrwalonych zapisów treści rozmów, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego (art. 238 § 3 k.p.k. w zw. z art. 240 k.p.k.) Vi środki przymUSU 1. Żądanie kontaktu z adwokatem przez osobę zatrzymaną (art. 245 § 1 k.p.k.) 2. Zażalenie na zatrzymanie (art. 246 § 1 k.p.k.) 3. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie (art. 247 § 6 w zw. z art. 246 § 1 k.p.k.) 4. Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (art. 252 § 1 k.p.k.) 5. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru policji (art. 252 § 2 k.p.k.) 6. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego (art. 252 § 2 k.p.k.) 7. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy (art. 252 § 2 k.p.k.) 8. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu w czynnościach służbowych (art. 252 § 2 k.p.k.) 9. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru warunkowego (art. 275 § 3 k.p.k.) 11 271 274 276 277 279 281 283 286 291 293 296 299 304 307 310 313 316 spis treści 10. Oświadczenie pokrzywdzonego o rezygnacji z zawiadamiania o uchyleniu lub zmianie tymczasowego aresztowania (art. 253 § 3 k.p.k.) 11. Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 1 k.p.k.) 12. Wniosek o zmianę wysokości poręczenia majątkowego (art. 254 § 1 k.p.k.) 13. Wniosek o zmianę warunków dozoru policji (art. 254 § 1 k.p.k.) 14. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania (art. 263 § 2 w zw. z art. 252 § 1 k.p.k.) 15. Wniosek o przyjęcie poręczenia majątkowego (art. 266 § 1 k.p.k.) 16. Cofnięcie poręczenia majątkowego (art. 269 § 3 k.p.k.) 17. Zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art. 270 § 3 k.p.k.) 18. Wniosek o zastosowanie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a § 1 k.p.k.) 19. Wniosek o wydanie listu żelaznego (art. 281 k.p.k.) 20. Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego (art. 284 § 2 k.p.k.) 21. Zażalenie na postanowienie o ukaraniu świadka karą pieniężną (art. 285 § 1 k.p.k.) 22. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka (art. 285 § 2 k.p.k.) 23. Wniosek o uchylenie kary pieniężnej (art. 286 k.p.k.) 24. Zażalenie na postanowienie o aresztowaniu świadka (art. 287 § 2 w zw. z art. 290 § 2 k.p.k.) 25. Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym (art. 293 § 3 k.p.k.) Vii poStępowanie przygotowawcze 1. Wniosek podejrzanego o przesłuchanie z udziałem obrońcy (art. 301 k.p.k.) 2. Zażalenie podejrzanego na czynność naruszającą jego prawa (art. 302 § 2 k.p.k.) 3. Zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu (art. 304 § 1 k.p.k.) 4. Zawiadomienie o przestępstwie ściganym na wniosek (art. 12 § 1 k.p.k.) 12 319 321 324 326 328 333 335 337 340 342 344 346 348 350 352 354 359 361 364 367 spis treści 5. Wniosek pokrzywdzonego o wydanie potwierdzenia złożenia zawiadomienia o przestępstwie (art. 304b k.p.k.) 6. Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 k.p.k.) 7. Zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 k.p.k.) 8. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 k.p.k. w zw. z art. 429 § 2 k.p.k.) 9. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 k.p.k. w zw. z art. 429 § 2 k.p.k.) 10. Zażalenie na bezczynność organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (art. 306 § 3 k.p.k.) 11. Żądanie sporządzenia na piśmie podstaw zarzutów (art. 313 § 3 k.p.k.) 12. Wniosek o dokonanie czynności postępowania przygotowawczego połączony z wnioskiem o zawiadomienie o terminie i miejscu czynności (art. 315 § 1 i 2 k.p.k.) 13. Wniosek o dopuszczenie do udziału w niepowtarzalnej czynności śledztwa (art. 316 § 1 k.p.k.) 14. Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd (art. 316 § 3 k.p.k.) 15. Wniosek o dopuszczenie do udziału w czynności śledztwa (art. 317 § 1 k.p.k.) 16. Wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego (art. 321 § 1 k.p.k.) 17. Wniosek o uzupełnienie postępowania przygotowawczego (art. 321 § 5 k.p.k.) 18. Podjęcie umorzonego postępowania przygotowawczego (art. 327 § 1 k.p.k.) 19. Wniosek o wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego (art. 327 § 2 k.p.k.) 20. Wniosek o skierowanie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336 § 1 k.p.k.) Viii poStępowanie przed Sądem pierwSzej inStancji 1. Wniosek o zwrot prokuratorowi aktu oskarżenia w celu usunięcia braków formalnych (art. 337 § 1 k.p.k.) 2. Wniosek pokrzywdzonego o powiadomienie go o dacie i miejscu rozprawy (posiedzenia) (art. 337a § 1 k.p.k.) 13 369 371 374 377 379 381 383 385 387 389 391 393 395 398 401 404 409 413 spis treści 3. Wniosek dowodowy po doręczeniu oskarżonemu aktu oskarżenia (art. 338 § 1 k.p.k.) 4. Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia (art. 338 § 2 k.p.k.) 5. Wniosek o wydanie wyroku skazującego (art. 338a k.p.k.) 6. Sprzeciw wobec warunkowego umorzenia postępowania (art. 341 § 2 k.p.k.) 7. Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego (art. 344a § 1 k.p.k.) 8. Wniosek o wyznaczenie składu orzekającego w drodze losowania (art. 351 § 2 k.p.k.) 9. Wniosek oskarżonego o odroczenie rozprawy z powodu niezachowania terminu 7 dni między doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy (art. 353 § 2 k.p.k.) 10. Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o doprowadzenie na rozprawę (art. 353 § 3 k.p.k.) 11. Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk przez przedstawicieli środków masowego przekazu (art. 357 § 1 k.p.k.) 12. Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (art. 358 k.p.k.) 13. Wniosek o wyłączenie jawności z uwagi na to, że oskarżony jest nieletni (art. 360 § 1 pkt 2 k.p.k.) 14. Żądanie wyłączenia jawności przez składającego wniosek o ściganie (art. 360 § 1 pkt 3 k.p.k.) 15. Żądanie pozostawienia na sali rozpraw wskazanych osób w sprawie toczącej się z wyłączeniem jawności (art. 361 § 1 k.p.k.) 16. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego (art. 376 k.p.k.) 17. Zawiadomienie o wypowiedzeniu stosunku obrończego przy obronie z wyboru (art. 378 § 1 k.p.k.) 18. Wniosek oskarżonego o zmianę obrońcy z urzędu (art. 378 § 2 k.p.k.) 19. Wniosek o wydanie wyroku skazującego w trybie dobrowolnego poddania się karze (art. 387 § 1 k.p.k.) 20. Wniosek o usunięcie oskarżonego na czas przesłuchania świadka (art. 390 § 2 k.p.k.) 21. Wniosek o zobowiązanie oskarżyciela publicznego do przedstawienia dowodów, których przeprowadzenie pozwoli na usunięcie istotnych braków postępowania (art. 396a § 1 k.p.k.) 414 417 421 424 426 431 433 435 437 440 442 444 446 448 451 453 456 460 462 14 spis treści 22. Wniosek o odroczenie rozprawy z powodu kolizji terminów (art. 404 § 1 k.p.k.) 23. Wniosek o uzupełnienie wyroku i orzeczenie w zakresie przepadku (art. 420 § 1 k.p.k.) 24. Wniosek o uzupełnienie wyroku i orzeczenie zaliczenia na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu tymczasowego aresztowania (art. 420 § 1 k.p.k.) 25. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie wraz z odpisem wyroku (art. 422 § 1 k.p.k.) 26. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie wraz z odpisem wyroku (art. 422 § 1 k.p.k.) 27. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku (art. 422 § 3 k.p.k.) iX poStępowanie odwoławcze 1. Apelacja od uzasadnienia wyroku (art. 425 § 2 k.p.k.) 2. Zażalenie na wydane w toku postępowania odwoławczego postanowienie o przeprowadzeniu obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym (art. 426 § 2 k.p.k.) 3. Zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu odwoławczym o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 426 § 2 k.p.k.) 4. Odpowiedź na apelację (art. 428 § 2 k.p.k.) 5. Odpowiedź na zażalenie (art. 428 § 2 k.p.k.) 6. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji (art. 429 § 2 k.p.k.) 7. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania (art. 430 § 2 k.p.k.) 8. Cofnięcie apelacji (art. 431 § 1 k.p.k.) 9. Cofnięcie apelacji przez obrońcę (art. 431 § 2 k.p.k.) 10. Wniosek oskarżonego o uchylenie lub zmianę wyroku na jego korzyść mimo niewniesienia apelacji (art. 435 k.p.k.) 11. Wniosek o ograniczenie rozpoznania apelacji do poszczególnych uchybień (art. 436 k.p.k.) 12. Apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego co do winy (art. 438 pkt 1 k.p.k.) 13. Apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego co do kary (art. 438 pkt 1 k.p.k.) 14. Apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego co do środka kompensacyjnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.) 15 465 467 469 471 475 476 481 485 488 491 494 496 500 503 506 507 511 515 519 521 spis treści 15. Apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 2 k.p.k.) 16. Apelacja oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, który mógł mieć wpływ na jego treść (art. 438 pkt 3 k.p.k.) 17. Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.) 18. Apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności środka karnego (art. 438 pkt 4 k.p.k.) 19. Apelacja oparta na zarzucie niezastosowania innego środka (art. 438 pkt 4 k.p.k.) (art. 438 k.p.k.) 20. Apelacja obrońcy dotycząca kilku oskarżonych i kilku zarzutów 21. Apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby nieuprawnionej (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.) 22. Apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby niezdolnej do orzekania (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.) 23. Apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby podlegającej wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.) 24. Apelacja oparta na zarzucie nienależytej obsady sądu (art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.) 25. Apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd niższego rzędu w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu (art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k.) 26. Apelacja oparta na zarzucie orzeczenia kary nieznanej ustawie (art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k.) 27. Apelacja oparta na zarzucie sprzeczności w treści orzeczenia uniemożliwiającej jego wykonanie (art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k.) 28. Apelacja oparta na zarzucie, że postępowanie karne co do tego samego czynu i tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone (art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.) 29. Apelacja oparta na zarzucie, że oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w ramach obrony obligatoryjnej (art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.) 30. Apelacja oparta na zarzucie, iż sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa (art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k.) 31. Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku na korzyść oskarżonego ze względu na to, że jego utrzymanie w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe (art. 440 k.p.k.) 32. Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o sprowadzenie go na rozprawę (art. 451 k.p.k.) 16 524 529 533 537 540 543 547 550 552 554 557 560 563 566 569 574 577 581 spis treści 33. Wniosek o uzupełnienie przewodu sądowego i przeprowadzenie dowodu na rozprawie odwoławczej (art. 452 § 2 k.p.k.) 34. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (art. 457 § 2 k.p.k.) X poStępowanie zażaleniowe 1. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia (art. 462 k.p.k.) 2. Zażalenie połączone z wnioskiem o jego uwzględnienie przez organ, który wydał zaskarżone postanowienie (art. 463 § 1 k.p.k.) 3. Wniosek o zezwolenie na wzięcie udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego (art. 464 § 2 k.p.k.) Xi poStępowania Szczególne 1. Akt oskarżenia w trybie prywatnoskargowym (art. 487 k.p.k.) 2. Skarga pokrzywdzonego o popełnienie przestępstwa (art. 488 § 1 k.p.k.) 3. Wniosek o zlecenie policji dokonania czynności dowodowych w sprawie prywatnoskargowej (art. 488 § 2 k.p.k.) 4. Wniosek o wyznaczenie terminu do postępowania mediacyjnego (art. 489 § 2 k.p.k.) 5. Wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na posiedzenie pojednawcze (art. 491 § 1 k.p.k.) 6. Odstąpienie oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art. 496 § 1 i 2 k.p.k.) 7. Zgoda oskarżonego na umorzenie postępowania z powodu odstąpienia oskarżyciela prywatnego od oskarżenia (art. 496 § 1 k.p.k.) 8. Usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na rozprawę (art. 496 § 3 k.p.k.) 9. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym (art. 500 § 1 k.p.k.) 10. Sprzeciw od wyroku nakazowego (art. 506 § 1 k.p.k.) 11. Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego (art. 506 § 5 k.p.k.) 12. Wniosek w trybie przyspieszonym o przekazanie sprawy prokuratorowi celem przeprowadzenia postępowania przygotowawczego (art. 517g § 2 k.p.k.) 13. Wniosek o uzasadnienie wyroku w trybie przyspieszonym (art. 517h § 1 k.p.k.) 17 585 588 593 596 599 603 606 608 610 612 614 616 617 619 622 624 626 628 spis treści Xii poStępowanie kaSacyjne 1. Wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji (art. 521 k.p.k.) 2. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku (art. 523 § 1 k.p.k.) 3. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku (art. 523 § 1 k.p.k.) 4. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść wyroku połączonego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia (art. 523 § 1 k.p.k., art. 532 § 1 k.p.k.) 5. Kasacja obrońcy oskarżonego z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. (art. 523 § 1 k.p.k.) 6. Wniosek o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art. 524 § 1 k.p.k.) 7. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem (art. 524 § 1 k.p.k. w zw. z art. 126 § 1 k.p.k.) 8. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji (art. 524 § 1 k.p.k. w zw. z art. 126 § 1 k.p.k.) 9. Wniosek skazanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu w celu sporządzenia i podpisania kasacji (art. 526 § 2 k.p.k.) 10. Wniosek o zwolnienie od opłaty od kasacji (art. 527 k.p.k.) 11. Zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia kasacji (art. 530 § 3 k.p.k.) 12. Wniosek o sprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę w Sądzie Najwyższym (art. 535 § 2 k.p.k.) 13. Wniosek o uwzględnienie kasacji w całości na posiedzeniu z powodu jej oczywistej zasadności (art. 535 § 5 k.p.k.) Xiii poStępowanie wznowieniowe 1. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego, jeżeli w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa (art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k.) 2. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na ujawnienie się nowych faktów lub dowodów (art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k.) 18 631 635 640 645 650 653 655 658 661 664 666 669 671 677 681 spis treści 3. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na utratę mocy lub zmianę przepisu, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (art. 540 § 2 k.p.k.) 4. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na to, że skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 k.k., nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji (art. 540a pkt 1 k.p.k.) 5. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na uchylenie lub istotną zmianę prawomocnego wyroku, z powodu którego zostało ono umorzone, gdyż orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo (art. 540a pkt 2 k.p.k.) 6. Wniosek o wznowienie z urzędu postępowania sądowego ze względu na ujawnienie się uchybienia z art. 439 § 1 k.p.k. (art. 542 § 3 k.p.k.) 7. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu w celu sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania (art. 545 § 2 k.p.k.) 8. Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania sądowego (art. 623 k.p.k.) 9. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu wniosku o wznowienie postępowania bez rozpoznania (art. 547 § 1 k.p.k.) 10. Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania (art. 547 § 1 k.p.k.) 11. Apelacja od wyroku uchylającego zaskarżony wyrok i uniewinniającego skazanego (art. 547 § 3 k.p.k.) 12. Apelacja od wyroku uchylającego zaskarżony wyrok i umarzającego postępowanie (art. 547 § 3 k.p.k.) XiV poStępowanie po UprawomocnieniU Się orzeczenia 1. Wniosek o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 549 k.p.k.) 2. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 550 § 3 k.p.k.) 3. Zażalenie na postanowienie o podjęciu postępowania warunkowo umorzonego (art. 550 § 3 k.p.k.) 4. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (art. 552 § 1 k.p.k.) 19 685 688 691 693 696 699 701 703 706 709 713 716 718 720 spis treści 5. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie (art. 552 § 4 k.p.k.) 6. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie (art. 552 § 4 k.p.k.) 7. Ustanowienie pełnomocnika przez składającego wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie (art. 556 § 3 k.p.k.) 8. Prośba o ułaskawienie (art. 560 § 1 k.p.k.) 9. Wniosek o wydanie wyroku łącznego (art. 570 k.p.k.) 10. Apelacja od wyroku łącznego (art. 570 k.p.k. w zw. z art. 444 k.p.k.) 11. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego (art. 572 k.p.k.) Wykaz literatury 727 733 736 737 740 744 747 751 20 Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) wykaz Skrótów akty prawne 21 EKPC k.c. k.k. k.k.s. k.k.w. k.p.c. k.p.k. k.p.w. k.w. MPPOP pr. adw. pr. pras. – Konwencja o  ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności sporządzona w  Rzymie dnia 4  listopada 1950  r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupeł- niona Protokołem nr 2 (Dz.  U. z  1993  r. Nr  61, poz.  284 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karne- go (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749) – ustawa z  dnia 24  sierpnia 2001  r. –  Kodeks postępowania w  sprawach o  wykroczenia (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. poz. 1713 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, załącznik) – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) Wykaz skrótów – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1197) czasopisma i serie wydawnicze – Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Acta Universitatis Wratislaviensis – Biuletyn Prawa Karnego – Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego – Gazeta Sądowa – Gdańskie Studia Prawnicze – Krakowskie Zeszyty Sądowe – Monitor Prawniczy – Monitor Polski – Nowe Prawo – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej – Orzecznictwo Sądów Apelacji Gdańskiej – Orzecznictwo Sądów Apelacji Łódzkiej – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury u.p.n. u.ś.k. Apel.-W-wa AUWr Biul. PK Biul. SAKa Biul. SN GS GSP KZS M. Praw. M.P. NP OSA OSAB OSAG OSAŁ OSASz OSAW OSN OSNC OSNKW OSNP OSNPG Generalnej OSN Prok. i Pr. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Na- czelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjne- go, dodatek do Prokuratury i Prawa OSNSD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w  Sprawach Dyscyplinar- OSNwSK OSP OSPiKA OTK OTK-A – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, nych Seria A – Państwo i Prawo – Prokuratura i Prawo PiP Prok. i Pr. Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka PS – Przegląd Sądowy 22 Wykaz skrótów inne ETPC ETS NSA SA SN SO TK UE WSA – Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu (obec- nie: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Sąd Okręgowy – Trybunał Konstytucyjny – Unia Europejska – Wojewódzki Sąd Administracyjny 23 przedmowa Przedmiotem procesu karnego jest odpowiedzialność karna oskarżonego. Zosta- je ona ustalona w toku procesu, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym, w różnych instancjach. Strony procesu, ale i uczestnicy, którzy tego przymiotu nie posiadają, mogą wpływać na jego przebieg, dochodzić swych praw i realizować uprawnienia poprzez pisma procesowe. Pismo procesowe w sprawie karnej powinno być pisane językiem zrozumia- łym, syntetycznie, zwięźle i z zachowaniem wymogów formalnych. Niniejsza publikacja została pomyślana jako swoistego rodzaju kompendium przezna- czone dla podmiotów profesjonalnych, jak też osób nieposiadających wystar- czającej wiedzy prawniczej, a realizujących uprawnienia procesowe w imieniu swoim lub osób najbliższych. Opracowanie ma być wsparciem przy sporzą- dzaniu pism procesowych, a w związku z zamieszczeniem przy każdym wzo- rze konkretnego pisma procesowego obszernych komentarzy także źródłem istotnych informacji praktycznych. Celem pracy jest również ułatwienie Czy- telnikowi poruszania się w  gąszczu przepisów prawa karnego procesowego z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, zwłaszcza po licznych noweli- zacjach kodeksu postępowania karnego z lat 2015 i 2016. Autor ma nadzieję, że niniejszy zbiór wzorów pism procesowych z komentarzem stanie się również przydatną pozycją edukacyjną dla aplikantów zawodów prawniczych i  stu- dentów wydziałów prawa, którzy zechcą rozszerzyć wiadomości z  zakresu praktycznych aspektów niełatwej sztuki prawniczej przy formułowaniu sta- nowisk pisemnych. W zbiorze zamieszczono niemal 300 wzorów pism, ułożonych według systema- tyki kodeksu postępowania karnego. Podobieństwo niektórych instytucji wystę- pujących na różnych etapach procesu spowodowało, że są wśród nich wzory do siebie zbliżone, choć zawsze oparte na odmiennych stanach faktycznych. Opracowanie powstało z  uwzględnieniem praktycznych doświadczeń autora, który starał się przedstawić zagadnienia najczęściej występujące w procesowej rzeczywistości postępowań przygotowawczych i sądowych. Z uwagi na różno- rodność sytuacji procesowych nie wyczerpuje ono oczywiście poruszonej prob- lematyki. 25 Przedmowa Dane personalne podane w pismach procesowych oraz stany faktyczne są wy- tworem wyobraźni autora, a ich ewentualna zbieżność z rzeczywistością nie była zamierzona i jest przypadkowa. Niniejsza książka pierwotnie miała zostać napisana wspólnie z prof. dr hab. Mo- niką Zbrojewską, znakomitą procesualistką, cenioną pedagog, ciepłą i oddaną przyjaciółką. Dzięki Jej inspiracji i wspólnym planom udało się ostatecznie zrea- lizować to przedsięwzięcie, które dedykuję Jej Pamięci. Kraków, 26 października 2016 r. Michał Błoński 26 i Umorzenie i zawieSzenie poStępowania; Sygnalizacja w z ó r 1 1. Wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia… 1. wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 1 k.p.k.) zamość, 4 sierpnia 2013 r. adw. Jan Nowak kancelaria adwokacka w zamościu ul. Pańska 2 obrońca Pawła rybaka oskarżonego o czyn z art. 226 § 1 k.k. sygn. akt ii k 341/12 Sąd rejonowy w zamościu ii wydział karny wniosek o umorzenie postępowania Na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. wnoszę o umorzenie postępowania przeciwko Pawłowi rybakowi, oskarżonemu o czyn z art. 226 § 1 k.k. Uzasadnienie Paweł rybak został oskarżony w niniejszej sprawie o to, że w dniu 1 stycznia 2013 r. w za- mościu znieważył funkcjonariuszy policji Grzegorza tylkę i marię sokołowską podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych w ten sposób, że używał pod ich adresem słów powszechnie uznawanych za obelżywe, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k. Wyrokiem sądu rejonowego w zamościu z dnia 15 marca 2013 r. (ii k 23/12) Paweł ry- bak został skazany za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., za który to czyn została mu wymierzona kara 4 lat pozbawienia wolności. W świetle powyższego w przedmiotowej sprawie prowadzenie postępowania i orze- kanie kary w stosunku do oskarżonego jest oczywiście niecelowe. Czyn z art. 226 § 1 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności do roku, czyli karą nieprzekraczającą 5 lat po- zbawienia wolności, o jakiej mowa w art. 11 § 1 k.p.k. Ponadto czyn ten został popełnio- ny w dniu 1 stycznia 2013 r., a zatem przed wydaniem wyroku w sprawie ii k 23/12, co w przypadku skazania oskarżonego w niniejszej sprawie uzasadniałoby następnie wydanie wyroku łącznego i wymierzenie kary łącznej, której wysokość mogłaby co najwyżej tylko nieznacznie przekraczać wysokość kary wymierzonej w sprawie ii k 23/12. umorzeniu po- stępowania nie sprzeciwia się także interes pokrzywdzonych, gdyż oskarżony w toku do- chodzenia przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i wyraził wolę ich przeproszenia. mając powyższe na uwadze, wnoszę jak we wstępie. adw. Jan Nowak 29 i. umorzenie i zawieszenie postępowania; sygnalizacja komentarz Art. 11 § 1 k.p.k. przewiduje tzw. umorzenie absorpcyjne, które może nastąpić z urzędu, ale także z inicjatywy stron postępowania (art. 9 § 2 k.p.k.). Do umo- rzenia może dojść w  fazie zarówno postępowania przygotowawczego, jak i  jurysdykcyjnego (do  czasu uprawomocnienia się postępowania). Decyzję w  przedmiocie umorzenia postępowania podejmuje w  toku dochodzenia lub śledztwa prokurator (w tym zatwierdza postanowienie wydane przez policję – art. 325e § 2 k.p.k. w zw. z art. 325e § 1 k.p.k.), zaś w postępowaniu sądowym – sąd, w tym także na posiedzeniu w trybie art. 339 § 3 k.p.k. Porównanie kary prawomocnie orzeczonej z ewentualną karą, która miałaby zo- stać wymierzona w toczącym się postępowaniu, winno uwzględniać m.in. istot- ne różnice w ich wysokościach, jak też potencjalną możliwość wymierzenia kary łącznej i jej ewentualny wymiar. Niecelowość wymierzenia kary ma być oczywi- sta, czyli dysproporcja pomiędzy karą wymierzoną w innej sprawie a karą, która mogłaby zostać wymierzona w toczącej się sprawie, jest na tyle drastyczna, że jej wymierzenie nie ma sensu z uwagi na racje prewencji generalnej bądź indy- widualnej. Brak jest przeszkód do skorzystania z instytucji z art. 11 § 1 k.p.k. w przypadku tzw. przestępstw bez pokrzywdzonych (np. z art. 233 § 1 k.k., z art. 270 § 1 k.k.). W przypadku występowania w sprawie pokrzywdzonego organ wydający po- stanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania powinien mieć na wzglę- dzie jego interes, lecz do wydania takiej decyzji nie jest wymagana jego zgoda, a nawet sprzeciw pokrzywdzonego nie stanowi przeszkody do umorzenia po- stępowania. Na postanowienie o  umorzeniu postępowania stronom służy zażalenie, a  za- tem pokrzywdzonemu tylko w fazie postępowania przygotowawczego, chyba że wcielił się w rolę strony postępowania sądowego, tj. stał się oskarżycielem posiłkowym. Umorzone postępowanie na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. można wznowić, jeże- li postępowanie, w  którym doszło do wzruszenia prawomocnego orzeczenia w  drodze kasacji czy wznowienia postępowania, zostało zakończone. Wtedy bowiem dopiero możliwe jest dokonanie realnej oceny zasadności wznowienia postępowania, które zostało umorzone absorpcyjnie. Wznowienie umorzonego absorpcyjnie postępowania przygotowawczego na- stępuje na zasadach opisanych w art. 327 § 2–4 k.p.k., zaś postępowania sądo- wego – w trybie z rozdziału 56 k.p.k., wyłącznie na wniosek strony (w praktyce z reguły wskutek wniosku oskarżyciela publicznego), nigdy zaś z urzędu. Mając na uwadze treść art. 11 § 3 k.p.k. oraz rodzaj wznowienia – na niekorzyść oskarżonego, lecz na wniosek strony – brak jest ograniczenia terminu na podję- cie tej decyzji procesowej, wyłączając ustanie karalności czynu. 30 Komentarz 1. Wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia… W wypadku umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 11 § 1 k.p.k., w  sprawie toczącej się z  oskarżenia publicznego, brak jest podstaw do zasą- dzenia od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego poniesionych przez niego wydatków z tytułu ustanowienia pełnomocnika, co jednak nie wyłącza możliwości ich zasądzenia „w uzasadnionych wypadkach” od Skarbu Państwa (analogia z art. 632 pkt 2 in fine k.p.k.) (uchwała SN z dnia 13 grudnia 2000 r., I KZP 42/00, OSNKW 2001, nr 1–2, poz. 7). 31 Komentarz 2 r ó z w i. umorzenie i zawieszenie postępowania; sygnalizacja 2. wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 2 k.p.k.) opole, 4 sierpnia 2016 r. adw. Paweł Pietrzak kancelaria adwokacka w opolu ul. rybna 12 obrońca Piotra Gawiora podejrzanego o czyn z art. 190 § 1 k.k. sygn. akt ii k 101/12 prokurator rejonowy w opolu wniosek o zawieszenie postępowania Na podstawie art. 11 § 2 k.p.k. wnoszę o zawieszenie postępowania przeciwko Piotrowi Gawiorowi, oskarżonemu o czyn z art. 190 § 1 k.k. Uzasadnienie Nieprawomocnym wyrokiem sądu okręgowego w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2016 r. (iV k 32/10) Piotr Gawior został skazany za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. na karę 5 lat pozbawienia wolności. W przedmiotowej sprawie P. Gawior jest podejrzany o to, że w dniu 23 stycznia 2013 r. w opolu groził pobiciem andrzejowi dance, przy czym groźba ta wzbudziła u po- krzywdzonego uzasadnioną obawę jej spełnienia, tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. W niniej- szym postępowaniu P. Gawior złożył wyjaśnienia, w których przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, wyraził skruchę, zaś z zeznań pokrzywdzonego wynika, że było to zachowanie jednorazowe, incydentalne. mając na uwadze, że czyn z art. 190 § 1 k.k. zagrożony jest karą do 2 lat pozbawie- nia wolności, oraz uwzględniając realia sprawy, należy przypuszczać, że w stosunku do podejrzanego zostałaby orzeczona kara w granicach dolnego ustawowego zagrożenia, co skutkuje, że jej wymierzenie byłoby oczywiście niecelowe z powodu orzeczonej dłu- goterminowej kary pozbawienia wolności w sprawie iV k 32/10. art. 11 § 2 k.p.k. prze- widuje możliwość zawieszenia postępowania do czasu uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie, w której została wymierzona surowa kara, gdyż od tej chwili zasadne będzie rozważenie umorzenia postępowania. dodatkowo należy zauważyć, że takiemu roz- strzygnięciu nie sprzeciwia się interes pokrzywdzonego, który wskazał, że zachowanie podejrzanego miało charakter incydentalny, a ponadto podejrzany wyraził krytyczny stosunek do popełnionego czynu. adw. Paweł Pietrzak 32 2. Wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia… komentarz Art.  11 §  2  k.p.k. ma zastosowanie do sytuacji, gdy przeciwko tej samej oso- bie toczy się więcej niż jedno postępowanie, a wymierzone ewentualnie kary mogłyby cechować się znaczną dysproporcją. Dopuszczalne jest jednak także zastosowanie tej instytucji w przypadku, gdy oskarżony stoi pod zarzutem po- pełnienia więcej niż jednego przestępstwa w jednym postępowaniu. Możliwe jest wówczas wyłączenie sprawy o czyn zagrożony karą łagodniejszą do odręb- nego postępowania i zawieszenie go do czasu rozstrzygnięcia w zakresie czynu zagrożonego karą surowszą. Art. 11 § 2 k.p.k. jest samoistną przesłanką zawieszenia postępowania. Postano- wienie o zawieszeniu może zostać wydane w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania służy zażalenie (art. 22 § 2 k.p.k.). W terminie 3  miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia w  sprawie o  inne przestępstwo postępowanie winno być umorzone albo podjęte. Termin ten nie jest ani terminem prekluzyjnym, ani zawitym, lecz odgrywa rolę gwarancyjną dla oskarżonego w przedmiocie tego, że jego sprawa zostanie podjęta do dal- szego prowadzenia w  określonym terminie. Termin ten może mieć znaczenie w przypadku dochodzenia odszkodowania na podstawie skargi na przewlekłość postępowania. 33 Komentarz 3 r ó z w i. umorzenie i zawieszenie postępowania; sygnalizacja 3. wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia (art. 11 § 1 k.p.k.) opole, 4 sierpnia 2016 r. adw. marek kondratiuk kancelaria adwokacka w opolu ul. rybna 12 obrońca ariela Pazdana podejrzanego o czyn z art. 190 § 1 k.k. sygn. akt ii k 101/12 prokurator rejonowy w opolu wniosek o umorzenie postępowania Na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. wnoszę o umorzenie postępowania przeciwko arielowi Pazdanowi, oskarżonemu o czyn z art. 190 § 1 k.k. Uzasadnienie W przedmiotowej sprawie a. Pazdan jest podejrzany o to, że w dniu 23 stycznia 2013 r. w opolu groził pobiciem mateuszowi Bardzie, przy czym groźba ta wzbudziła u pokrzyw- dzonego uzasadnioną obawę jej spełnienia, tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. W niniejszym postępowaniu a. Pazdan złożył wyjaśnienia, w których przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, wyraził skruchę, zaś z zeznań pokrzywdzonego wynika, że było to zacho wanie jednorazowe. Nieprawomocnym wyrokiem sądu okręgowego w lublinie z dnia 17 stycznia 2013 r. (iii k 59/11) ariel Pazdan został skazany za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. na karę 6 lat pozbawienia wolności. Wyrokiem sądu apelacyjnego w lublinie z dnia 6 maja 2013 r. wyrok sądu okręgowego został utrzymany w mocy, a zatem w tym dniu stał się prawomocny. mając na uwadze, że czyn z art. 190 § 1 k.k. zagrożony jest karą do 2 lat pozbawie- nia wolności, oraz uwzględniając realia sprawy, należy przypuszczać, że w stosunku do podejrzanego zostałaby wymierzona kara w granicach dolnego ustawowego zagrożenia, co skutkuje, że jej wymierzenie byłoby oczywiście niecelowe z powodu wymierzenia dłu- goterminowej kary pozbawienia wolności prawomocnym wyrokiem sądu okręgowego w lublinie w sprawie iii k 59/11. W związku z powyższym zasadne jest umorzenie postępowania. dodatkowo należy zauważyć, że przeciwko takiemu rozstrzygnięciu nie sprzeciwia się interes 34 3. Wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niecelowość jego prowadzenia… pokrzywdzonego. mateusz Barda wskazał bowiem, że zachowanie podejrzanego miało charakter incydentalny, a ponadto podejrzany przeprosił pokrzywdzonego za swoje za- chowanie, a przeprosiny zostały przyjęte. adw. Marek Kondratiuk komentarz Po uprawomocnieniu się postępowania o inne przestępstwo zasadne jest podję- cie decyzji w sprawie zawieszonego postępowania, tj. jego podjęcie i prowadze- nie albo umorzenie postępowania, bez uprzedniej konieczności jego podjęcia. Po podjęciu postępowania jest możliwe jego umorzenie, ale z innej przyczyny niż wskazana w art. 11 § 1 k.p.k. Termin 3 miesięcy na podjęcie lub umorzenie postępowania jest terminem in- strukcyjnym. Art. 11 § 3 k.p.k. daje organowi procesowemu możliwość powrotu do umorzo- nego postępowania. Gdy postępowanie umorzono w fazie postępowania przy- gotowawczego, prokurator nadrzędny może je wznowić na podstawie art. 327 § 2 k.p.k. Jeśli decyzja o umorzeniu zapadła w fazie postępowania sądowego, to stosownie do art. 540a pkt 2 k.p.k. można je wznowić na niekorzyść oskarżonego z urzędu. Por. komentarze do wzorów 1 i 2. 35 Komentarz i. umorzenie i zawieszenie postępowania; sygnalizacja 4. wniosek o ściganie (art. 12 § 1 k.p.k.) 4 r ó z w anna Grzyb ul. Pułaskiego 111/4f 95-200 Pabianice Pabianice, 5 września 2015 r. prokurator rejonowy w pabianicach Na podstawie art. 12 § 1 k.p.k. wniosek o ściganie wnoszę o ściganie sprawcy, który podszywając się pod moją tożsamość, zmierza do wyrządzenia mi szkody osobistej. Uzasadnienie W dniu 9 maja 2015 r. w Pabianicach, ok. godz. 3:30, kiedy idąc do domu po zakończonej dyskotece, znajdowałam się na ul. zimnej, otrzymałam telefon od nieznanego mężczy- zny, który powiedział, że w związku z telefonami o podtekście seksualnym, które kieruję do jego 14-letniego syna, złożył zawiadomienie o przestępstwie. Po przyjściu do mieszkania uruchomiłam komputer i zauważyłam, że zostało do mnie skierowanych kilkanaście e-maili, w których nadawcy informowali mnie, że skieru- ją zawiadomienie o przestępstwie w związku z moimi rzekomymi nagabywaniami chłop- ców poniżej 15 lat w celach seksualnych za pośrednictwem internetu. oświadczam, że nigdy nie podejmowałam się opisywanych zachowań w jakichkol- wiek formach i jestem gotowa udostępnić zarówno swój komputer, jak i wszelkie inne środki komunikacji w celu zweryfikowania tych twierdzeń. informuję, że pozostaję w konflikcie z aliną mikijaniec, która jest byłą dziewczyną mojego aktualnego partnera. osoba ta wielokrotnie informowała mnie, że nie pogodziła się z utratą swego partnera, zapowiadając, że pożałuję, iż on jest aktualnie ze mną. domagam się ścigania i ukarania sprawcy przestępstwa na moją szkodę. Anna Grzyb komentarz Ustawodawca przewiduje ściganie niektórych przestępstw z urzędu, lecz impul- sem do wszczęcia postępowania karnego musi być wniosek pokrzywdzonego lub osoby uprawnionej do działania w  jego imieniu, np.  przedstawiciel usta- wowy, osoba pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje (art. 12 § 1 k.p.k.; 36 4. Wniosek o ściganie (art. 12 § 1 k.p.k.) art.  51 §  2  k.p.k.), a  wyjątkowo przez inne podmioty, np.  kurator sądowy (por.  art.  209  k.k.). Mając na uwadze wnioskowy charakter czynów, wyróżnia się czyny ścigane bezwzględnie na wniosek, tj. ścigane w tym trybie niezależnie od relacji łączących sprawcę z pokrzywdzonym (np. art. 190 § 2 k.k., art. 190a § 4 k.k.), oraz czyny względnie wnioskowe, tj. takie, które są generalnie ścigane z urzędu, a na wniosek tylko wtedy, kiedy pokrzywdzonym jest osoba najbliższa (por. art. 115 § 11 k.k.) dla sprawcy (np. art. 177 § 3 k.k., art. 278 § 4 k.k., art. 279 § 2 k.k.). Wola ścigania sprawcy może być wyrażona zarówno na piśmie, jak i np. ustnie do protokołu przesłuchania w charakterze świadka. Istotne jest, aby z takiego dokumentu procesowego w  sposób wyraźny wynikało żądanie pokrzywdzo- nego przestępstwem ścigania sprawcy (por. postanowienie SN z dnia 16 marca 2011 r., IV KK 426/10, OSNwSK 2011, poz. 539). Po złożeniu wniosku postępowa- nie toczy się z urzędu. Brak wniosku o ściganie wyklucza możliwość wszczęcia postępowania, a wszczę- te podlega umorzeniu (art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.). Jeżeli do wydania tej decyzji doszło przed rozpoczęciem przewodu sądowego, na postanowienie to służy zażalenie; po rozpoczęciu przewodu sądowego sąd wydaje wyrok umarzający postępowanie, który podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnych. Wniosek może być złożony na każdym etapie postępowania, w tym w postępowaniu odwoław- czym, zwłaszcza w sytuacji zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowa- nia wskutek braku wniosku o ściganie. Jeżeli dopiero po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn ściga- ny jest na wniosek pokrzywdzonego, wówczas konieczne jest odebranie stano- wiska pokrzywdzonego w  tym zakresie. Brak wniosku o  ściganie, a  mimo to kontynuowanie i zakończenie postępowania wyrokiem, skutkuje zaistnieniem bezwzględnej przyczyny odwoławczej (art. 439 pkt 9 k.p.k.). W razie śmierci pokrzywdzonego wniosek o ściganie mogą złożyć osoby dla nie- go najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, a w razie ich braku lub nieujawnienia – prokurator, działając z urzędu (art. 52 § 1 k.p.k.). W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego lub osobach pozostających na jego utrzymaniu, poucza o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną z nich (art. 52 § 2 k.p.k.). Zmiana stosunku między oskarżonym a pokrzywdzonym i stanie się dla niego najbliższym w toku postępowania prowadzonego już in personam nie rzutuje na tryb ścigania i nie czyni przestępstwa ściganego z urzędu bez wniosku czynem wnioskowym, gdyż stosunek bliskości nie istniał ani w momencie jego popełnie- nia, ani przy podejmowaniu ścigania przeciwko osobie. Przy ściganiu względnie wnioskowym chodzi zaś o przestępstwo „popełnione” na szkodę osoby najbliż- szej, a nie o czyn popełniony wobec osoby obcej, która dopiero później, w toku procesu prowadzonego już przeciwko określonej osobie w  ramach ścigania z urzędu bez potrzeby uzyskiwania wniosku, stała się najbliższą dla oskarżone- go. To samo odnieść należy do możliwości wyłączania osób najbliższych spod 37 Komentarz i. umorzenie i zawieszenie postępowania; sygnalizacja ścigania bezwzględnie wnioskowego, gdy wniosek nie wymienił indywidual- nie oznaczonych osób jako sprawców takiego czynu. Nie wyklucza to natomiast uwzględnienia owej zmiany np. przy wymiarze kary w ramach zachowania się oskarżonego już po popełnieniu przestępstwa (por. wyrok SN z dnia 3 marca 2015 r., IV KO 1/15, OSNKW 2015, nr 7, poz. 62). Składając wniosek o ściganie, pokrzywdzony nie jest zobowiązany do imienne- go wskazania sprawców, i to niezależnie od stadium postępowania, w którym ten wniosek został złożony (por. postanowienie SN z dnia 9 lipca 2013 r., II KK 169/13, OSNKW 2013, nr 11, poz. 96). W wypadku ustalenia w toku postępowania sądowego dotyczącego przestępstw względnie wnioskowych, że sprawca przestępstwa stał się dla pokrzywdzonego osobą najbliższą, konieczne jest zwrócenie się do pokrzywdzonego o złożenie oświadczenia, czy składa wniosek o ściganie, a w razie braku wniosku postępo- wanie należy umorzyć. Zaniechanie tych działań prowadzi do zaistnienia bez- względnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. (por. wyrok SN z dnia 27 sierpnia 2008 r., II KK 56/08, OSNKW 2008, nr 11, poz. 94). 38 Komentarz 5. Wniosek o ściganie z wyłączeniem osoby najbliższej (art. 12 § 2 k.k.) 5. wniosek o ściganie z wyłączeniem osoby najbliższej (art. 12 § 2 k.k.) elżbieta zapendzińska ul. 3 maja 20/104 58-304 Wałbrzych Wałbrzych, 7 września 2016 r. prokurator rejonowy w wałbrzychu w z ó r 5 wniosek o ściganie z wyłączeniem osoby najbliższej Na podstawie art. 12 § 2 k.p.k. wnoszę o ściganie andrzeja Fibaka, sprawcy zniszczenia mojego samochodu marki Volvo w dniu 22 lipca 2016 r. w Wałbrzychu, z wyłączeniem ścigania mojego konkubenta olafa leńskiego. Uzasadnienie W dniu 22 lipca 2016 r. w godzinach wieczornych przebywałam z konkubentem u wspól- nego znajomego andrzeja Fibaka. spożyliśmy znaczną ilość alkoholu. W pewnym mo- mencie znajomy z moim konkubentem wyszli przed posesję i zaczęli kopać i uderzać w mój pojazd, po czym a. Fibak zaczął metalowym prętem wybijać szyby w samocho- dzie oraz skakać po karoserii. Wnoszę o ściganie andrzeja Fibaka za popełnione przestępstwo i oświadczam, że nie chcę, aby było prowadzone postępowanie przeciwko konkubentowi olafowi leńskiemu. Elżbieta Zapendzińska komentarz Z art. 12 § 2 k.p.k. wynika reguła niepodzielności wniosku o ściganie polega- jąca na tym, że złożenie wniosku o  ściganie powoduje wszczęcie postępowa- nia przeciwko wszystkim sprawcom czynu ściganego na wniosek, nawet jeżeli składający wniosek ograniczył jego zakres podmiotowy. Wyjątek od tej reguły dotyczy osoby najbliższej dla składającego wniosek, co oznacza, że w przypadku ograniczenia wniosku do ściśle określonych sprawców i ujawnienia, że czyn po- pełniła także osoba najbliższa dla składającego wniosek, niezbędne jest złożenie drugiego wniosku o ściganie osoby najbliższej. Nie jest konieczne składanie dodatkowego wniosku o ściganie, jeżeli z pierwotne- go wniosku o ściganie wynika wola składającego wniosek o wszczęcie postępowa- nia karnego przeciwko wszystkim sprawcom, nie wyłączając osób najbliższych. 39 i. umorzenie i zawieszenie postępowania; sygnalizacja Jeżeli pokrzywdzonym jest ubezwłasnowolniony lub małoletni, to stosunek „najbliższości” należy odnosić zarówno do składającego wniosek, jak i samego pokrzywdzonego. W przypadku większej liczby pokrzywdzonych złożenie wniosku o  ściganie przez jednego z nich wobec wszystkich sprawców powoduje wszczęcie postę- powania przeciwko wszystkim, niezależnie czy sprawca jest osobą najbliższą dla innych pokrzywdzonych, choćby oni wniosku o ściganie nie składali. Przy przestępstwach ściganych bezwzględnie na wniosek pokrzywdzonego wola tego pokrzywdzonego jako uprawnionego do złożenia wniosku o ściganie ograniczona jest jedynie do podjęcia decyzji co do żądania ścigania sprawców czynu, który go dotknął, a nie do decydowania o tym, które z osób współuczest- niczących w tym czynie mogą, a które nie mogą być ścigane. Ściganie wszystkich współuczestniczących w zdarzeniu przestępnym po złożeniu wniosku następu- je już bowiem z urzędu, czyli niezależnie od woli pokrzywdzonego, a pokrzyw- dzony ten może jedynie wyłączyć spod ścigania osoby dlań najbliższe, gdyby na skutek złożenia wniosku bez wskazywania jakiegokolwiek sprawcy lub co do niektórych tylko imiennie określonych osób okazało się, że wśród ustalonych przez organ domniemanych sprawców znajduje się osoba dla niego najbliższa (por. postanowienie SN z 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: