Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 007757 21002517 na godz. na dobę w sumie
XML. Wprowadzenie. Wydanie II - książka
XML. Wprowadzenie. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-379-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> xml i xslt - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj techniki niezbędne do tworzenia dokumentów XML

Od czasu swojego pojawienia się pod koniec lat 90. rozszerzalny język znaczników XML (ang. Extensible Markup Language) spowodował powstanie ogromnej liczby akronimów, standardów oraz reguł, które części społeczności internetowej każą się zastanawiać, czy rzeczywiście wszystko to jest potrzebne. Wszakże język HTML istnieje od lat i sprowokował powstanie zupełnie nowej ekonomii i kultury, więc pojawia się pytanie: po co zmieniać to, co dobre? Celem opracowania XML nie jest zastąpienie tego, co już istnieje w sieci WWW, lecz utworzenie solidniejszych i bardziej elastycznych podwalin. Jest to bezprecedensowe przedsięwzięcie konsorcjum organizacji i firm, którego celem jest utworzenie zrębów struktury informacyjnej XXI wieku, którą HTML może jedynie pośrednio wspierać.

Jeżeli Czytelnik jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w zarządzanie informacjami lub rozwój sieci WWW, musi poznać XML. Celem niniejszej książki jest przedstawienie Czytelnikowi ogólnego obrazu standardu XML, który obecnie przyjmuje swoją ostateczną formę. Aby w jak największym stopniu skorzystać z tej książki, należy posiadać pewne doświadczenie w zakresie oznaczeń strukturalnych, takich jak HTML lub TEX oraz znać pojęcia dotyczące sieci WWW, takie jak łącza hipertekstowe oraz reprezentacja danych. Jednak aby móc zrozumieć pojęcia dotyczące XML, nie trzeba być programistą.

W niniejszej książce skoncentrujemy się na teorii i praktyce tworzenia dokumentów bez wnikania w zbytnie szczegóły dotyczące pisania aplikacji lub pozyskiwania narzędzi programistycznych. Omówienie zawiłości programowania w XML pozostawiamy innym książkom. Co więcej, gwałtowne zmiany zachodzące na rynku czynią niemal pewnym, że i tak nigdy nie udałoby się zachować zgodności z najnowszym oprogramowaniem XML. Mimo wszystko przedstawione tu informacje będą stanowić dla Czytelnika odpowiedni punkt wyjścia na drodze, którą będzie mógł kroczyć, korzystając z XML.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl XML. Wprowadzenie. Wydanie II Autor: Erik T. Ray T³umaczenie: Bart³omiej Garbacz ISBN: 83-7361-379-X Tytu³ orygina³u: Learning XML, 2nd Edition Format: B5, stron: 446 Przyk³ady na ftp: 36 kB Od czasu swojego pojawienia siê pod koniec lat 90. rozszerzalny jêzyk znaczników XML (ang. Extensible Markup Language) spowodowa³ powstanie ogromnej liczby akronimów, standardów oraz regu³, które czêġci spo³ecznoġci internetowej ka¿¹ siê zastanawiaæ, czy rzeczywiġcie wszystko to jest potrzebne. Wszak¿e jêzyk HTML istnieje od lat i sprowokowa³ powstanie zupe³nie nowej ekonomii i kultury, wiêc pojawia siê pytanie: po co zmieniaæ to, co dobre? Celem opracowania XML nie jest zast¹pienie tego, co ju¿ istnieje w sieci WWW, lecz utworzenie solidniejszych i bardziej elastycznych podwalin. Jest to bezprecedensowe przedsiêwziêcie konsorcjum organizacji i firm, którego celem jest utworzenie zrêbów struktury informacyjnej XXI wieku, któr¹ HTML mo¿e jedynie poġrednio wspieraæ. Je¿eli Czytelnik jest w jakikolwiek sposób zaanga¿owany w zarz¹dzanie informacjami lub rozwój sieci WWW, musi poznaæ XML. Celem niniejszej ksi¹¿ki jest przedstawienie Czytelnikowi ogólnego obrazu standardu XML, który obecnie przyjmuje swoj¹ ostateczn¹ formê. Aby w jak najwiêkszym stopniu skorzystaæ z tej ksi¹¿ki, nale¿y posiadaæ pewne doġwiadczenie w zakresie oznaczeñ strukturalnych, takich jak HTML lub TEX oraz znaæ pojêcia dotycz¹ce sieci WWW, takie jak ³¹cza hipertekstowe oraz reprezentacja danych. Jednak aby móc zrozumieæ pojêcia dotycz¹ce XML, nie trzeba byæ programist¹. W niniejszej ksi¹¿ce skoncentrujemy siê na teorii i praktyce tworzenia dokumentów bez wnikania w zbytnie szczegó³y dotycz¹ce pisania aplikacji lub pozyskiwania narzêdzi programistycznych. Omówienie zawi³oġci programowania w XML pozostawiamy innym ksi¹¿kom. Co wiêcej, gwa³towne zmiany zachodz¹ce na rynku czyni¹ niemal pewnym, ¿e i tak nigdy nie uda³oby siê zachowaæ zgodnoġci z najnowszym oprogramowaniem XML. Mimo wszystko przedstawione tu informacje bêd¹ stanowiæ dla Czytelnika odpowiedni punkt wyjġcia na drodze, któr¹ bêdzie móg³ kroczyæ, korzystaj¹c z XML. Spis treści Przedmowa .........................................................................................................................7 Wstęp ...................................................................................................................................9 Rozdział 1. Wprowadzenie............................................................................................13 Czym jest XML? ...................................................X...................................................X........... ....................14 Rodowód XML ...................................................X...................................................X.............. ...................25 Zastosowania XML...................................................X...................................................X......... .................30 Rozpoczynanie pracy z XML ...................................................X...................................................X.........42 Rozdział 2. Znaczniki i podstawowe pojęcia............................................................61 Znaczniki...................................................X...................................................X................ ...........................61 Dokumenty ...................................................X...................................................X................ .......................63 Prolog dokumentu...................................................X...................................................X......... ..................64 Elementy...................................................X...................................................X................. ...........................69 Encje ...................................................X...................................................X.................... ...............................79 Inne znaczniki ...................................................X...................................................X........... .......................86 Rozdział 3. Modelowanie informacji ..........................................................................91 Proste metody składowania danych...................................................X................................................91 Dokumenty narracyjne ...................................................X...................................................X..... ..............98 Złożone dane ...................................................X...................................................X............. .....................113 Dokumenty opisujące dokumenty...................................................X.................................................117 Rozdział 4. Kontrola jakości za pomocą schematów ...........................................123 Podstawowe pojęcia ...................................................X...................................................X....... ...............123 DTD...................................................X...................................................X...................... ............................129 W3C XML Schema...................................................X...................................................X........... ..............148 4 Spis treści RELAX NG...................................................X...................................................X................. .....................155 Schematron ...................................................X...................................................X............... ......................175 Porównanie schematów...................................................X...................................................X..... ...........178 Rozdział 5. Prezentacja, część 1: CSS .......................................................................181 Arkusze stylów ...................................................X...................................................X........... ...................182 Podstawy CSS...................................................X...................................................X............. ....................191 Dopasowywanie do reguł ...................................................X...................................................X... .........195 Właściwości ...................................................X...................................................X.............. ......................202 Przykłady ...................................................X...................................................X................ ........................215 Rozdział 6. Języki XPath i XPointer.........................................................................223 Wierzchołki i drzewa ...................................................X...................................................X..... ...............223 Znajdowanie wierzchołków...................................................X...................................................X. ........227 Wyrażenia XPath ...................................................X...................................................X.......... .................231 XPointer............................................X...................................................X........................ ..........................238 Rozdział 7. Transformacje przy użyciu języka XSLT ...........................................247 Historia ...................................................X...................................................X................. ...........................248 Pojęcia ...................................................X...................................................X.................. ............................249 Uruchamianie transformacji...................................................X............................................................253 Element arkusza stylów...................................................X...................................................X... .............254 Szablony ...................................................X...................................................X................. .........................255 Formatowanie...................................................X...................................................X............. ....................264 Rozdział 8. Prezentacja, część 2: XSL-FO ................................................................285 Sposób działania ...................................................X...................................................X......... ...................287 Prosty przykład...................................................X...................................................X.......... ....................292 Model obszarów...................................................X...................................................X........... ..................295 Obiekty formatujące ...................................................X...................................................X...... ................299 Przykład: TEI ...................................................X...................................................X............ ......................312 Większy przykład: DocBook...................................................X...................................................X........318 Rozdział 9. Internacjonalizacja..................................................................................341 Kodowanie znaków...................................................X...................................................X......... ..............341 MIME i typy mediów...................................................X...................................................X....... .............351 Określanie języków ...................................................X...................................................X....... ................354 5 Spis treści Rozdział 10. Programowanie ......................................................................................357 Ograniczenia...................................................X...................................................X............. ......................357 Strumienie i zdarzenia ...................................................X...................................................X... ...............358 Drzewa i obiekty...................................................X...................................................X......... ...................361 Analiza składniowa przez pobieranie ...................................................X...........................................361 Standardowe interfejsy API ...................................................X............................................................365 Wybór parsera...................................................X...................................................X............ ....................365 PYX...................................................X...................................................X...................... .............................366 SAX ...................................................X...................................................X...................... ............................368 DOM ...................................................X...................................................X...................... ..........................373 Inne rozwiązania...................................................X...................................................X......... ...................387 Dodatek A Zasoby.........................................................................................................391 Sieć ...................................................X...................................................X..................... ..............................391 Książki ...................................................X...................................................X.................. ...........................393 Organizacje normalizacyjne ...................................................X............................................................395 Narzędzia ...................................................X...................................................X................ ........................396 Różne ...................................................X...................................................X.................... ...........................397 Dodatek B Taksonomia standardów ........................................................................399 Zbiór znaczników i struktura ...................................................X.........................................................399 Łączenie...................................................X...................................................X................. ..........................402 Adresowanie i wykonywanie zapytań...................................................X..........................................404 Style i transformacje ...................................................X...................................................X.... ..................405 Programowanie...................................................X...................................................X............ ..................407 Przygotowywanie publikacji ...................................................X..........................................................409 Hipertekst...........................................X...................................................X....................... .........................410 Zastosowania opisowe i proceduralne...................................................X..........................................411 Multimedia ...................................................X...................................................X............... ......................412 Nauka ...................................................X...................................................X.................... ..........................413 Słowniczek ......................................................................................................................415 Skorowidz .......................................................................................................................429 Języki XPath i XPointer Język XML często porównuje się z bazami danych ze względu na sposób, w jaki prze- chowuje informacje w celu umożliwienia ich łatwego pobierania. Ignorując oczywiste kwestie szybkości i optymalizacji, nie jest to zła analogia. Nazwy elementów i atrybuty nadają danym uchwyty, podobnie jak tabele SQL wykorzystują nazwy tabel i pól. Struktura elementów dostarcza jeszcze więcej informacji w postaci kontekstu (np. element A jest potomkiem elementu B, który występuje po elemencie C itd.). Przy niewielkiej znajomości języka znaczników można zlokalizować i dotcrzeć do każdej porcji informacji. Jest to przydatne z wielu powodów. Po pierwsze, może być konieczne zlokalizowanie określonych danych ze znanej lokalizacji (zwanej ścieżką) w danym dokumencie. Posia- dając adres URI oraz ścieżkę powinno okazać się możliwe automatyczne pobranie da- nych. Inna korzyść polega na tym, że można wykorzystać informacje o ścieżce w celu bardzo szczegółowego określenia charakteru przetwarzania całej klasy dokumentów. Zamiast po prostu podawać nazwę elementu lub wartość atrybutu w celu opracowania arkusza styli, na przykład CSS, można użyć wszelkiego rodzaju dodatkowych szczegółów kontekstowych, w tym danych znajdujących się w dowolnym miejscu w dokumencie. Przykładowo, można określić w sekcji metadanych na początku dokumentu, że ele- menty listy powinny używać określonego symbolu punktocra. W celu wyrażania informacji o ścieżkach w unormowany sposób organizacja W3C zaleca użycie języka XML Path Language (znanego również jako XPath). Pojawił się on wkrótce po opublikowaniu rekomendacji XML i daje wiele nowych możliwości dokumentom i tech- nikom pomocniczym, takim jak XSLT lub DOM. XML Pointer Language (XPointer) stanowi rozszerzenie XPath, pozwalając na lokalizowanie inforcmacji w innych dokumentach. Wierzchołki i drzewa W rozdziale 2., kiedy była mowa o drzewach i języku XML, stwierdzono, że każdy do- kument XML posiada reprezentację graficzną w postaci struktury drzewiastej. Za chwilę zostanie wyjaśnione, dlaczego jest to tak ważne. Z uwagi na fakt, że istnieje tylko jedna 224 Rozdział 6. Języki XPath i XPointer możliwa konfiguracja drzewa dla dowolnego dokumentu, istnieje unikatowa ścieżka z korzenia (lub dowolnego wierzchołka wewnętrznego) do dowolnego innego punktu. Język XPath opisuje po prostu, w jaki sposób „wspiąć się” po drzewie w serii kolejnych kroków w celu dotarcia do miejsca przeznaczenia. Przy okazji warto nadmienić, że w niniejszym rozdziale jest często używana terminologia związana z drzewami. Zakłada się, że Czytelnik zapoznał się z krótkim wprowadzeniem do tej problematyki w rozdziale 2. Typy wierzchołków Każdy krok na ścieżce jest związany z rozgałęziającym się lub końcowym punktem w drzewie, noszącym nazwę wierzchołka (ang. node). Zgodnie z terminologią drzewiastą wierzchołek końcowy (taki, który nie posiada potomków) jest czasem nazywany liściem (ang. leaf). W przypadku języka XPath istnieje siedem różnych rocdzajów wierzchołków. Korzeń Korzeń dokumentu jest szczególnym rodzajem wierzchołka. Nie jest to element, jak można by sądzić, ale raczej wierzchołek zawierający element dokumentu. Zawiera również wszelkie komentarze i instrukcje przetwarzania, które otaczają element do- kumentu. Element Elementy oraz wierzchołek korzenia cechuje szczególna właściwość — mogą one za- wierać inne wierzchołki. Wierzchołek elementu może zawierać inne elementy oraz inne rodzaje wierzchołków oprócz korzenia. W drzewie jest to punkt, w którym spotykają się dwie gałęzie a w przypadku elementu pucstego jest to wierzchołek liścia. Atrybut Dla uproszczenia zagadnienia język XPath traktuje atrybuty jako wierzchołki od- dzielone od elementów. Pozwala to na wybranie elementu jako całości lub tylko atrybutu z tego elementu przy użyciu tej samej składni ścieżki. Atrybut przypomina element zawierający jedynie tekst. Tekst Obszar nieprzerwanego tekstu jest traktowany jako wierzchołek liścia. Element może jednak posiadać więcej niż jeden wierzchołek tekstowy, jeśli jest rozdzielony elementami lub wierzchołkami innego rodzaju. Należy o tym pamiętać, kiedy przetwarza się tekst w elemencie — może okazać się konieczne sprawdzenie więcej niż tylko jedne- go wierzchołka. Komentarz Choć z technicznego punktu widzenia komentarze XML nie wnoszą niczego do treści dokumentu i większość procesorów XML po prostu je odrzuca, są one traktowane jako poprawne wierzchołki. Daje to możliwość wyrażenia dokumentu w taki sposób, że będzie go można zrekonstruować z dokładnością do pojedynczego znaku (choć, jak zostanie później wyjaśnione, nie jest do końca możliwe). A poza tym czasem jest wskazane zachowywanie komentarzy. Wierzchołki i drzewa Instrukcja przetwarzania 225 Podobnie jak w przypadku komentarzy, instrukcja przetwarzania może występować w dowolnym miejscu dokumentu pod wierzchołkiem korzcenia. Przestrzeń nazw Może wydawać się to dziwne, że deklaracja przestrzeni nazw powinna być trakto- wana inaczej niż atrybut. Wystarczy jednak przeanalizować następującą uwagę: prze- strzeń nazw stanowi w rzeczywistości fragment dokumentu, a nie tylko określenie po- siadania jednego elementu. Ma to wpływ na wszystkie potomki takiego elementu. Procesory XML muszą zwracać szczególną uwagę na przestrzenie nazw, tak więc XPath tworzy z nich unikatowy typ wierzchołków. To, czego nie zawarto na powyższej liście to DTD. Nie możcna używać języka XPath w celu prowadzenia pewnego rodzaju poszukiwań w podzbiorach wewnętrznych lub zew- nętrznych. XPath traktuje te informacje po prostu jako ukryte i niewarte bezpośredniego uzyskiwania dostępu. Zakłada również, że wszelkie odwołania do encji są rozstrzygane zanim XPath zacznie przetwarzanie drzewa. Jest to zaletą, ponieważ encje mogą zawierać drzewa elementów, do których zwykle chce się mieć dcostęp. Nie jest do końca prawdą, że XPath zachowuje wszystkie informacje o dokumencie, tak że później można go odtworzyć litera po literze. Zachowywana jest struktura i treść, co zapewnia równoważność semantyczną. Oznacza to, że gdyby należało zamienić dokument na program a następnie z powrotem odbudować jego strukturę w pamięci, to prawdo- podobnie otrzymany rezultat nie przeszedłby poprawnie testu diff1. Zmianie ulegają drobne elementy, takie jak kolejność atrybutów (w przypadku języka XML kolejność atrybutów nie ma znaczenia). Znaki białe między elementami mogą zostać usunięte lub zmienione, zaś encje zostają rozwinięte. W celu porównania dwóch równoważnych se- mantycznie dokumentów trzeba użyć specjalnego narzędzia. Jednym z nich, używanym w środowisku języka Perl, jest moduł XML::SemanticDiff, który stwierdza czy struktura oraz treść są identyczne. W celu pokazania wierzchołków w ich naturalnym otoczeniu warto spojrzeć na zapre- zentowany przykład. Poniższy dokument zawiera wszystkie rodzaje wierzchołków, zaś na rysunku 6.1 przedstawiono go w postaci drzewa. !-- Pychota! -- kanapka xmlns= http://www.jedzenie.org.pl/ns składnik typ= winogrona kisiel /składnik składnik ?nóż smarować grubo? masło orzechowe /składnik składnik chleb !-- najlepiej chleb żytni -- /składnik /kanapka 1 diff to program występujący w systemach uniksowych, któyry porównuje dwa pliki tekstowe i raportuje o występujących różnicach między odczytyanymi wierszami. Nawet jeśli tylko jeden znak znajdzie się nie na swoim miejscu, zostanie toy wykryte i udokumentowane. 226 Rozdział 6. Języki XPath i XPointer Rysunek 6.1. Drzewo przedstawiające wszystkie rodzakje wierzchołków Drzewa i poddrzewa Jeżeli odetnie się gałąź wierzby i zasadzi ją w ziemi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyrośnie z niej nowe drzewo. Podobnie jest w przypadku języka XML, każdy wierzcho- łek w drzewie można postrzegać jako odrębne drzewo. Nie musi posiadać on wierzchołka korzenia, tak więc analogia nie zostaje do końca zachowana ale poza tym drobnym uchy- bieniem wszystko jest na swoim miejscu: wierzchołek przypomina element dokumentu, posiada potomki i zachowuje strukturę drzewiastą — niejako w sposób fraktalny. Drzewo utworzone z dowolnego wierzchołka nosi nazwę poddrzewa (ang. subtree). Rozważmy na przykład poniższy dokument XML. ?xml version= 1.0 ? podręcznik typ= montaż id= model-rakiety lista-części część etykieta= A liczba= 1 kadłub, lewa połowa /czętść część etykieta= B liczba= 1 kadłub, prawa połowa /część część etykieta= F liczba= 4 brzechwa sterująca /cztęść część etykieta= N liczba= 3 dysza rakiety /część część etykieta= C liczba= 1 kapsuła załogowa /część /lista-części instrukcje etap Sklej części A i B w celu utworzenia kadłuba. /etap etap Nałóż klej na brzechwy sterujące (część F) i wstaw je tdo otworów w kadłubie /etap etap Przy pomocy niewielkiej ilości klej przymocuj tdysze rakiety (część N) w dolnej części kadłuba. Znajdowanie wierzchołków 227 /etap etap Przymocuj kapsułę załogową do górnej części kadłuba. Niet używaj kleju, gdyż jest ona zamocowana na sprężynie, umożliwiająctej odłączanie się od kadłuba. /etap /instrukcje /podręcznik Cały dokument to drzewo, którego elementem korzenia (lub elementem dokumentu) jest element podręcznik. Elementy lista-części oraz instrukcje również mają formę drzew z własnymi korzeniami i gałęziami. Techniki przetwarzania kodu XML często opierają się na drzewach zagnieżdżonych. Ułatwia to programowanie rekurencyjne, które w tym przypadku jest prostsze i łatwiej- sze niż przetwarzanie iteracyjne. Na przykład język XSLT jest elegancki dlatego, że jego reguły traktują każdy element jako drzewo. Istotną rzeczą jest pamiętanie o tym, że nie można wziąć dowolnego fragmentu dokumentu XML i oczekiwać, że będzie to drzewo wierzchołków. Musi ono być zrównoważone (ang. balanced). Innymi słowy, każdemu znacznikowi końcowemu musi odpowiadać znacznik początkowy. Z niezrównoważonym fragmentem kodu XML jest bardzo trudno pracować, w szczególności w przypadku języka XPath. Znajdowanie wierzchołków Na świecie istnieją osoby, które potrafią nazwać swoich przodków do dziesiątego poko- lenia wstecz lub jeszcze dalej. Taka wiedza może pomóc w ustaleniu tożsamości osoby, pokazując że jest ona członkiem takiego lub innego rodu lub jest spokrewniona z kimś poprzez wspólnego prapradziadka. Język XPath również używa łańcuchów kroków, z tym że są one krokami w drzewie XML, a nie w faktycznym drzewie genealogicznym. Wciąż mają zastosowanie pojęcia „dziecko” i „rodzic”. Ścieżka lokalizacji (ang. location path) to łańcuch kroków lokalizacji (ang. location steps), które pozwalają dotrzeć z jednego punktu dokumentu do drugiego. Jeżeli ścieżka rozpoczyna się od pozycji bezwzględnej (na przykład od wierzchołka ko- rzenia), to nosi nazwę ścieżki bezwzględnej (ang. absolute path). W przeciwnym wypadku nosi ona nazwę ścieżki względnej (ang. relative path), ponieważ rozpoczyna się z nieokre- ślonego z góry miejsca. Krok lokalizacji posiada trzy części: oś (ang. axis), która opisuje kierunek przemieszczania się, test wierzchołka (ang. node test), który określa, jakiego rodzaju wierzchołki są istotne oraz zestaw opcjonalnych predykatów (ang. predicates), które wykorzystują testy logiczne (zwracające wartość prawda-fałsz) w celu jeszcze dokładniejszego zbadania wierzchołków kandydujących. 228 Rozdział 6. Języki XPath i XPointer Osią jest słowo kluczowe, które określa kierunek przemieszczania się z dowolnego wierz- chołka. Można przechodzić przez przodki, przez potomki lub liniowo przez elementy siostrzane. W tabeli 6.1 zawarto listę wszystkich typócw osi wierzchołków. Tabela 6.1. Osie wierzchołków Typ osi Dopasowanie Ancestor (przodek) Wszystkie wierzchołki znajdujące się nad wierzchołkieym kontekstowym, w tym rodzic, rodzic rodzica i tak dalej aż do wieryzchołka korzenia. Ancestor-or-self (przodek lub bieżący) Wierzchołek przodka oraz wierzchołek kontekstowy. Attribute (atrybut) Atrybuty wierzchołka kontekstowego. Child (dziecko) Dzieci wierzchołka kontekstowego. Descendant (potomek) Dzieci wierzchołka kontekstowego oraz ich dzieci i tyak dalej aż do poziomu liści poddrzewa. Descendant-or-self (potomek lub bieżący) Wierzchołek potomka oraz wierzchołek kontekstowy. Following (następujący) Wierzchołki, które następują po wierzchołku kontekstoywym na dowolnym poziomie w dokumencie. Nie zalicza się ydo nich potomków wierzchołka kontekstowego, ale zalicza jegyo wierzchołki siostrzane wraz z ich potomkami. Following-sibling (następujący siostrzany) Wierzchołki, które następują po wierzchołku kontekstoywym na tym samym poziomie (tzn. te, które mają tego samego rodyzica co wierzchołek kontekstowy). Namespace (przestrzeń nazw) Wszystkie wierzchołki przestrzeni nazw elementu. Parent (rodzic) Rodzic wierzchołka kontekstowego. Preceding (poprzedzający) Wierzchołki, które występują przed wierzchołkiem kontyekstowym na dowolnym poziomie w dokumencie. Nie zalicza się ydo nich żadnych potomków wierzchołka kontekstowego, ale zalyicza jego poprzedzające elementy siostrzane wraz z ich potomkyami. Preceding-sibling (poprzedzający siostrzany) Wierzchołki, które występują przed wierzchołkiem kontyekstowym na tym samym poziomie (tzn. te, które mają tego samyego rodzica co wierzchołek kontekstowy). Self (bieżący) Wierzchołek kontekstowy. Po osi występuje parametr testu wierzchołka, połączony z osią dwoma znakami dwu- kropka (::). Zamiast typu wierzchołka można użyć nazwy i w takim przypadku typ wierzchołka jest wnioskowany na podstawie osi. W przypadku osi atrybutu przyjmowa- nym wierzchołkiem jest atrybut, zaś w przypadku osi przestrzeni nazw przyjmowanym wierzchołkiem jest przestrzeń nazw. W przypadku wszystkich innych osi przyjmowanym wierzchołkiem jest element. W razie braku specyfikatora osi wierzchołka przyjmowaną osią jest child, zaś typem wierzchołka — element. W tabeli 6.2 wymieniono testy wierz- chołków. Znajdowanie wierzchołków 229 Tabela 6.2. Testy wierzchołków Warunek / node() * ciastko Dopasowanie Wierzchołek korzenia: nie element korzenia, lecz jegoy wierzchołek, zawierający wszelkie komentarze lub instrukcje przeytwarzania poprzedzające go. Każdy wierzchołek. Przykładowo, krok attribute::node() wybrałby wszystkie atrybuty wierzchołka kontekstowego. W przypadku osi atrybutów — każdy atrybut. W przypadkuy osi przestrzeni nazw — każda przestrzeń nazw. W przypadkuy wszystkich innych osi — dowolny element. W przypadku osi atrybutów — atrybut o nazwie ciastko wierzchołka kontekstowego. W przypadku osi przestrzeni nazw — pryzestrzeń nazw o nazwie ciastko. We wszystkich innych przypadkach — każdy element o nazwie ciastko. text() Dowolny wierzchołek tekstowy. processing- instruction() processing- instruction ( do-sieci ) comment() Dowolna instrukcja przetwarzania. Dowolna instrukcja przetwarzania, której celem jesty do-sieci. Dowolny komentarz. Kroki lokalizacji ścieżki są łączone ze sobą za pomocą znaku ukośnika (/). Każdy krok przybliża do wierzchołka, który chce się zlokalizować. Przypomina to tłumaczenie komuś drogi do restauracji (Dojdź do Placu Wolności, skręć w Aleję Niepodległości; na rondzie ONZ skręć w lewo i zobaczysz świetną wietnamską restaurację). Przykładowo, w celu dostania się z wierzchołka korzenia do elementu para, znajdującego się wewnątrz elementu section wewnątrz elementu chapter wewnątrz elementu book można by zapisać następującą ścieżkę: book/chapter/section/para Taka składnia może okazać się bardzo rozwlekła, jednak XPath oferuje pewne przydatne skróty, które wymieniono w tabeli 6.3. Aby zobaczyć, w jaki sposób można używać osi oraz testów wierzchołków w celu docie- rania do wierzchołków, warto przeanalizować pewien przykład. Weźmy pod uwagę kod przedstawiony na listingu 6.1. Listing 6.1. Przykładowy dokument XML lista-cytatów cytat styl= mądrość id= c1 tekst Nie oczekuj niczego, bądź gotów na wszystko. /ttekst źródło Powiedzenie samurajskie /źródło /cytat cytat styl= polityczne id= c2 230 Rozdział 6. Języki XPath i XPointer Tabela 6.3. Skróty lokalizacji ścieżek Wzorzec @rola . /* parent::/*/ following- sibling::para .. .//para //para Dopasowanie Odpowiada atrybutowi o nazwie rola. Jest to równoważne zapisowi attribute::rola. Wierzchołek kontekstowy. Jest to równoważne zapisowi yself::node(). Odpowiada elementowi dokumentu. Każda ścieżka lokaliyzacji rozpoczynająca się od znaku ukośnika (/) jest ścieżką bezwzględną, w której pierwszy krok reprezentuje wierzchołek korzenia. Kolyejnym krokiem jest *, co dopasowuje dowolny element. Odpowiada wszystkim elementom para, które występują po rodzicu wierzchołka kontekstowego. Odpowiada wierzchołkowi rodzica. Dwie kropki (..) to skrócona forma zapisu parent::node(). Odpowiada dowolnemu elementowi typu para, który jest potomkiem wierzchołka bieżącego. Dwa ukośniki (//) to skrócona forma zapisu /descendant-or-self::node()//. Odpowiada każdemu elementowi para , który jest potomkiem wierzchołka korzenia. Innymi słowy, odpowiada wszystkim elementoym para znajdującym się w dowolnym miejscu w dokumencie. Co do ścieżki ylokalizacji rozpoczynającej się od podwójnego ukośnika (//) przyjmuje się, że zaczyna się ona od wierzchołka korzenia. ../* Odpowiada wszystkim wierzchołkom siostrzanym (oraz wiyerzchołkowi kontekstowemu, o ile jest elementem). tekst Gdybym któregoś ranka przeszedł o suchej stoptie z jednego brzegu Potomac na drugi, wieczorem nagłówki gazet głosiłyby Ptrezydent nie umie pływać . /tekst źródło Lyndon B. Johnson /źródło /cytat cytat styl= głupawe id= c3 ?śmiech? tekst A co jeśli w tym wszystkim chodzi o czaryt mary? /tekst /cytat cytat styl= mądrość id= c4 tekst Jeśli dadzą ci papier w linie, pisz w poprztek. /tekst źródło Juan Ramon Jiminez /źródło /cytat !-- książeczka czekowa jest silniejsza od miecza? t-- cytat styl= polityczne id= c5 tekst Banki są groźniejsze od stałych armii. /tektst źródło Thomas Jefferson /źródło /cytat /lista-cytatów W tabeli 6.4 zawarto pewne ścieżki lokalizacji oraz zwrcacane przez nie wartości. Należy zauważyć, że krok id() działa jedynie w przypadku atrybutów, które zadeklaro- wano jako typu ID w DTD. To właśnie ta deklaracja mówi parserowi sprawdzającemu, że należy wymagać, aby atrybut posiadał unikatową wartcość. Wyrażenia XPath 231 Tabela 6.4. Przykłady ścieżek lokalizacji Ścieżka Dopasowania /lista-cytatów/child::node() Wszystkie elementy cytat oraz komentarz XML. /lista-cytatów/cytat /*/* //comment()/following- sibling::*/@styl id( c1 )/parent:: id( c2 )/.. Wszystkie elementy cytat. Wszystkie elementy cytat. Atrybut styl ostatniego elementu cytat. Pierwszy element cytat. Element dokumentu. id( c1 )/ancestor-or-self::* Element dokumentu oraz pierwszy element cytat. id( c3 )self::aforyzm //processing-instruction()/ ../following::źródło Nic. Pierwszy krok powoduje dopasowanie trzeciego elementu cytat ale kolejny krok zmienia to, gdyż wyszukuje elementy typu aforyzm. W kontekście, w którym nie wiadomo, jakiego typu jest element, jest to dobry sposób sprawdzenia tego. Elementy źródło ostatnich dwóch elementów cytat. Jeżeli oś i typ wierzchołka nie wystarczą do ograniczenia wyboru, można użyć jednego lub większej liczby predykatów. Predykat to wyrażenie logiczne ujęte w nawiasy kwa- dratowe ([]). Każdy wierzchołek, który poprawnie przechodzi taki test (oprócz testu wierzchołka i specyfikatora osi) zostają uwzględniony w wynikowym zbiorze wierzchoł- ków. Wierzchołki, które nie przechodzą testu (wyliczoną wartością predykatu jest fałsz), są pomijane. W tabeli 6.5 zawarto pewne przykłady. Wyrażenia XPath Ścieżki lokalizacji stanowią podzbiór bardziej ogólnej koncepcji wyrażeń XPath (ang. XPath expressions). Są to instrukcje, które umożliwiają wydobywanie przydatnych informacji z drzewa. Zamiast po prostu znajdować wierzchołki można je zliczać, dodawać wartości numeryczne, porównywać ciągi znaków i wykonywać inne działania. W dużym stopniu przypominają one instrukcje funkcjonalnego języka programowania. Istnieje pięć typów wyrażeń, które wymieniono poniżej. Logiczne Typ wyrażenia o dwóch możliwych wartościach: true (prawda) i false (fałsz). Zbiór wierzchołków Kolekcja wierzchołków, które odpowiadają kryteriom wyrażenia, zwykle otrzymana za pomocą ścieżki lokalizacji. Liczbowe Wartość numeryczna, przydatna do zliczania wierzchołków i wykonywania prostych operacji arytmetycznych. 232 Rozdział 6. Języki XPath i XPointer Tabela 6.5. Predykaty języka XPath Ścieżka Dopasowanie //cytat[@id= c3 ]/tekst Element tekstowy w trzecim elemencie cytat. Jest to przykład //cytat[źródło] //cytat[not(źródło)] /*[@id= c2 ]/preceding- sibling::*/źródło //*[źródło= Thomas Jefferson ]/tekst //*[źródło= Thomas Jefferson ][@id= c7 ] testu równości, gdzie wartość znakowa atrybutu jest porównywana z innym ciągiem znakowym Można również przeprowadzać testy numeryczne i logiczne. Wszystkie elementy cytat oprócz trzeciego, który nie posiada elementu źródło. Tutaj jest sprawdzana obecność elementu potomnego źródło. Jeżeli zostanie znaleziony przynajmniej jeden pasujący wierzchołek, wartością testu jest pryawda, a w przeciwnym wypadku — fałsz. Trzeci element cytat. Funkcja not() zwróci wartość prawdy, kiedy nie występują elementy źródło. Element źródło z treścią „Powiedzenie samurajskie”. Element tekst w ostatnim elemencie cytat. Nic. Wyliczana wartość to iloczyn logiczny and obu predykatów. Oba z nich muszą zwrócić wartość prawdy, aby ścieżka iystniała. Ze względu na fakt, że nie istnieje element spełniająycy oba te testy, w wyniku nie pozostaje nic. /*/*[position()=last()] Ostatni element cytat. Funkcja position() zwraca pozycję ostatniego kroku wśród adekwatnych kandydatów. Funkycja last() zwraca całkowitą liczbę kandydatów (w tym przypadku 5). //cytat[position()!=2] Wszystkie elementy cytat oprócz drugiego. //cytat[4] Czwarty element cytat. Sam numer występujący w predykacie stanowi skrócony zapis dla position()=... //cytat[@typ= głupawe or @typ= mądrości ] Pierwszy, trzeci i czwarty element cytat. Słowo kluczowe or funkcjonuje jako operator sumy logicznej. Ciąg znaków Fragment tekstu, który może pochodzić z drzewa wejściowego, przetworzonego lub uzupełnionego o tekst generowany. Wynikowe drzewo częściowe Tymczasowe drzewo wierzchołków, które posiada własny wierzchołek korzenia ale nie może być indeksowane do wykorzystania przez cścieżki lokalizacji. W języku XPath typy są determinowane przez kontekst. Operator lub funkcja może przek- ształcać jeden typ wyrażenia do drugiego w miarę potrzeby. Z tego powodu istnieją dobrze zdefiniowane reguły określania, na jakie wartości należy dokonać odwzorowania w czasie transformacji do innego typu. Wyrażenia XPath 233 XPath oferuje bogaty zbiór operatorów i funkcji służących do pracy z każdym typem wyrażenia. Zarówno one, jak również reguły konwersji typów zostaną opisane w kolej- nych podrozdziałach. Wyrażenia logiczne Wyrażenia logiczne posiadają dwie wartości: prawda oraz fałsz. Jak pokazano w przykła- dach predykatów kroku lokalizacji, wszystko co znajduje się między nawiasami kwa- dratowymi i nie zwraca wartości numerycznej jest traktowane w kontekście logicznym. Istnieją inne sposoby wymuszenia na wyrażeniu zachowania zgodnego z kontekstem logicznym. Funkcja boolean() zwraca na podstawie swoich argumentów wartość prawda lub fałsz. Istnieją również różne operatory, które łączą i porównują wyrażenia, dając wynik logiczny. Wartość otrzymywana na podstawie wyrażenia zależy od pewnych reguł, które wymie- niono w tabeli 6.6. Tabela 6.6. Reguły konwersji do postaci logicznej Typ wyrażenia Reguła Zbiór wierzchołków Prawda, jeżeli zbiór zawiera co najmniej jeden wierzychołek, fałsz, jeśli jest pusty. Ciąg znaków Prawda, chyba że ciąg ma długość zerową. Liczba Prawda, chyba że wartością jest zero lub NaN (not a number, nie liczba) Wynikowe drzewo częściowe Zawsze prawda, ponieważ każdy fragment zawiera przynyajmniej jeden wierzchołek — korzeń. Pewne operacje (wymienione w tabeli 6.7) służą do porównywania wartości numerycznych, czego wynikiem są wyrażenia logiczne. Są to porównania szczegółowe (ang. existential com- parisons), co oznacza, że testują one wszystkie wierzchołki danego zbioru wierzchołków w celu określenia, czy któryś z nich spełnia warunek cporównania. W tabeli 6.8 zawarto funkcje, które zwracają wartości locgiczne. Wyrażenia zbioru wierzchołków Wyrażenie zbioru wierzchołków stanowi w rzeczywistości to samo, co ścieżka lokalizacji. Wyrażenie jest wyliczane jako zbiór wierzchołków. Jest to zbiór w ściśle matematycznym sensie, co oznacza, że nie zawiera on duplikatów. Ten sam wierzchołek może być doda- wany wielokrotnie, jednak zbiór zawsze będzie zawiecrał tylko jedną jego kopię. Język XPath definiuje wiele funkcji, które operują na zbiorach wierzchołków. Wymieniono je w tabeli 6.9. 234 Rozdział 6. Języki XPath i XPointer Tabela 6.7. Operatory porównania Operator Zwracana wartość wyr = wyr wyr != wyr wyr wyra wyr wyra wyr = wyra wyr = wyra Prawda, jeżeli oba wyrażenia (ciągi znaków lub liczby) ymają tę samą wartość. W przeciwnym wypadku fałsz. Prawda, jeżeli wyrażenia (ciągi znaków lub liczby) niey mają tej samej wartości. W przeciwnym wypadku fałsz. Prawda, jeżeli wartość pierwszego wyrażenia numeryczynego jest mniejsza niż wartość drugiego. W przeciwnym wypadku fałsz. Prawda, jeżeli wartość pierwszego wyrażenia numeryczynego jest większa niż wartość drugiego. W przeciwnym wypadku fałsz. Prawda, jeżeli wartość pierwszego wyrażenia numeryczynego jest mniejsza lub równa wartości drugiego. W przeciwnym wypadku fałsyz. Prawda, jeżeli wartość pierwszego wyrażenia numeryczynego jest większa lub równa wartości drugiego. W przeciwnym wypadku fałsyz. a Jeżeli użyje się tych operatorów w dokumencie XML, nay przykład arkuszu styli XSLT lub w schemacie Schematron, należy skorzystać z odwołayń do znaków lt; oraz gt; zamiast symboli i . Tabela 6.8. Funkcje logiczne Funkcja Zwracana wartość wyr and wyr wyr or wyr true() false() not(wyr) Prawda, jeżeli oba wyrażenia logiczne mają wartość prawda. W przeciwnym wypadku fałsz. Prawda, jeżeli przynajmniej jedno z wyrażeń logicznyych ma wartość prawda. W przeciwnym wypadku fałsz. Prawda. Fałsz. Negacja wartości wyrażenia logicznego: prawda, jeżeli wyrażenie jest fałszywe, fałsz, jeśli wyrażenie jest prawdziwe. Istnieją również funkcje, które tworzą zbiory wierzchołków, zbierając razem wierzchołki z całego dokumentu. Przykładowo, funkcja id(ciąg_zn) zwraca zbiór elementów, które posiadają atrybut ID równy wartości ciąg_zn lub zbiór pusty, jeśli nie zostanie dopa- sowany żaden wierzchołek. W poprawnym dokumencie powinien zostać zwrócony tylko jeden wierzchołek, ponieważ atrybut typu ID musi posiadać unikatową wartość. Język XPath nie wymaga jednak, aby dokument był poprawny, tak więc istnieje możliwość, że zostanie zwrócony więcej niż jeden wierzchołek. Wyrażenia liczbowe XPath dopuszcza numeryczne wyliczanie wartości wyrażenia, co jest przydatne w przy- padku porównywania pozycji w zbiorze, dodawania wartości elementów numerycz- nych, zwiększania liczników i tak dalej. Liczba w języku XPath to 64-bitowa wartość Wyrażenia XPath 235 Tabela 6.9. Funkcje zbioru wierzchołków Funkcja Zwracana wartość count(zbior_wierzch) Liczba elementów w zbiorze zbior_wierzch. Przykładowo, generate-id (zbior_wierzch) last() local-name (zbior_wierzch) count(parent::*) zwróci wartość 0, jeżeli wierzchołek kontekstowy jest elementem dokumentu. W przeciwnym wypadku zostyanie zwrócone 1, gdyż wierzchołek może mieć tylko jednego yrodzica. Ciąg znaków zawierający unikatowy identyfikator dla ypierwszego wierzchołka w zbiorze zbior_wierzch lub dla wierzchołka kontekstowego, jeżeli pominie się argument wywołaniya. Ciąg ten jest generowany przez procesor i jest gwarantowana yjego unikatowość dla każdego wierzchołka. Numer ostatniego wierzchołka w kontekstowym zbiorze ywierzchołków. Funkcja last() jest podobna do funkcji count() z wyjątkiem tego, że operuje tylko na kontekstowym zbiorze wierzchołkóyw, a nie na dowolnym zbiorze. Nazwa pierwszego wierzchołka w zbiorze zbior_wierzch bez prefiksu przestrzeni nazw. W przypadku pominięcia arygumentu wywołania zwracana jest lokalna nazwa wierzchołka kontekstowego. name(zbior_wierzch) Nazwa pierwszego wierzchołka w zbiorze zbior_wierzch wraz namespace-uri (zbior_wierzch) position() z prefiksem przestrzeni nazw. Adres URI przestrzeni nazw dla pierwszego wierzchołka yw zbiorze zbior_wierzch. W przypadku pominięcia argumentu wywołania zwracany jest adres URI przestrzeni nazw wierzchołka kyontekstowego. Numer wierzchołka kontekstowego w kontekstowym zbioryze wierzchołków. zmiennopozycyjna (bez względu na to czy posiada część ułamkową, czy nie). Wartością może również być NaN (not a number, nie liczba) w przypadku, gdy konwersja zakoń- czy się niepowodzeniem. W tabeli 6.10 zawarto reguły konwertowania wyrażeń do posctaci liczbowej. Tabela 6.10. Reguły konwersji do postaci liczbowej Typ wyrażenia Reguła Zbiór wierzchołków Pierwszy wierzchołek jest konwertowany do ciągu znaków a następnie jest używana konwersja z postaci znakowej. Logiczne Ciąg znaków Wartość true jest konwertowana na liczbę 1, zaś wartość false na 0. Jeżeli ciąg znaków jest literalną serializacją liczby (np. -123.5), jest on konwertowany do tej liczby. W przeciwnym wypadku yzwracana jest wartość NaN. Wynikowe drzewo częściowe Podobnie jak w przypadku zbiorów wierzchołków, wynikowye drzewo częściowe jest konwertowane do postaci ciągu znaków, który jest następnie konwertowany zgodnie z regułą dotyczącą ciągów znakyów. 236 Rozdział 6. Języki XPath i XPointer W celu manipulowania wartościami liczbowymi można korzystać z wielu operatorów i funkcji. Wymieniono je w tabeli 6.11. Tabela 6.11. Operatory i funkcje liczbowe Funkcja wyr + wyr wyr – wyr wyr * wyr wyr div wyr wyr mod wyr round(wyr) floor(wyr) ceiling(wyr) sum(zbior_wierzch) Zwracana wartość Suma dwóch wyrażeń liczbowych. Różnica dwóch wyrażeń liczbowych. Iloczyn dwóch wyrażeń liczbowych. Iloraz dwóch wyrażeń liczbowych. Reszta z dzielenia pierwszego wyrażenia liczbowego pyrzez drugie. Wartość wyrażenia zaokrąglona do najbliższej liczby cayłkowitej. Wartość wyrażenia zaokrąglona w dół do najbliższej licyzby całkowitej. Wartość wyrażenia zaokrąglona w górę do najbliższej lyiczby całkowitej. Suma wartości wierzchołków ze zbioru zbior_wierzch. W przeciwieństwie do innych funkcji z niniejszej tabelyi funkcja ta operuje na zbiorze wierzchołków, a nie na wyrażenyiach. Wyrażenia tekstowe Ciąg znaków to segment danych znakowych, na przykład „Jak się masz?”, „990” lub „z”. Dowolne wyrażenie można przekonwertować do postaci ciągu znaków za pomocą funkcji string(), zgodnie z regułami podanymi w tabeli 6.12. Tabela 6.12. Reguły konwersji wyrażeń do postaci tekstkowej Typ wyrażenia Reguła Zbiór wierzchołków Jako ciąg znaków jest używana wartość tekstowa pierwyszego wierzchołka. Logiczne Liczbowe Ciąg ma postać true, jeśli wyrażenie jest prawdziwe, a w przeciwnym wypadku ma wartość false. Wartość ciągu znaków jest liczbą, która zostałaby wydrukowana. Przykładowo, wartością wywołania funkcji string(1 + 5 – 9) jest ciąg znaków -3. Wynikowe drzewo częściowe Wartością ciągu znaków jest złączenie wartości tekstyowych wszystkich wierzchołków należących do drzewa częściyowego. W tabeli 6.13 zawarto funkcje, które zwracają wartość ciągcu znaków. Pewne funkcje operują na ciągach znaków i zwracają wartość liczbową lub logiczną. Wymieniono je w tabeli 6.14. Wyrażenia XPath 237 Tabela 6.13. Funkcje, które tworzą ciągi znaków Funkcja Zwracana wartość concat(ciąg,ciąg,...) Ciąg znaków będący złożeniem argumentów wywołania funkycji. format-number (liczba, wzorzec, format_dziesiętny) Ciąg znaków zawierający liczbę liczba sformatowaną zgodnie ze wzorcem wzorzec. Opcjonalny argument format-dziesiętny wskazuje na deklarację formatu, która przypisuje znyaki specjalne, takie jak znak grupowania, który rozdziela grupy cyyfr w dużych liczbach w celu zwiększenia czytelności zapisu. W pryzypadku języka XSLT taka deklaracja formatu byłaby wartością atryybutu name w elemencie decimal-format. normalize-space(ciąg) Ciąg znaków ciąg z usuniętymi wiodącymi i końcowymi znakami substring(ciąg, przesunięcie, zakres) substring-after(ciąg, dopasowanie) substring-before (ciąg, dopasowanie) translate(ciąg, znaki-dopasowania, znaki-zastępowania) białymi oraz wszystkimi innymi ciągami znaków białych zastąpionymi pojedynczym znakiem spacji. W przypadkyu, gdy argument wywołania zostanie pominięty, używana yjest wartość wierzchołka kontekstowego. Podciąg argumentu ciąg, rozpoczynający się przesunięciem znaków od jego początku i kończący zakres znaków od przesunięcia. Podciąg argumentu ciąg, rozpoczynający się na końcu pierwszego wystąpienia ciągu dopasowanie i kończący na końcu argumentu ciąg. Podciąg argumentu ciąg, rozpoczynający się na początku argumentu ciąg i kończący na początku pierwszego wystąpienia ciągu dopasowanie. Ciąg znaków ciąg ze wszystkimi znakami występującymi w ciągu znaki-dopasowania zastąpionymi ich odpowiednikami w ciągu znaki-zastępowania. Załóżmy, że pierwszym argumentem jest ciąg „wiele hałasu o nic.”, drugi argyument to „ai.”, zaś trzeci to „eO!”. Zwrócony ciąg będzie miał ypostać „wOele hełesu o nOc!”. Funkcja translate() działa jedynie według schematu „znak za znak”, tak więc nie można zay jej pomocą zastępować dowolnych ciągów. Tabela 6.14. Funkcje operujące na ciągach znaków Funkcja Zwracana wartość contains (ciąg, podciąg) starts-with (ciąg, podciąg) Wartość true, jeżeli podciąg występuje w ciągu znaków ciąg. W przeciwnym wypadku wartość false. Wartość true, jeżeli ciąg ciąg rozpoczyna się od podciągu podciąg. W przeciwnym wypadku wartość false. string-length(ciąg) Liczba znaków występujących w ciągu znaków ciąg. 238 XPointer Rozdział 6. Języki XPath i XPointer Blisko związany z językiem XPath jest język XML Pointer Language (XPointer). Wyko- rzystuje on wyrażenia XPath w celu znajdowania punktów wewnątrz encji zewnętrznych podlegających analizie składniowej jako rozszerzenie jednorodnych identyfikatorów za- sobów (URI). Może on być na przykład wykorzystywany do tworzenia łączy z jednego dokumentu do elementu znajdującego się w innym dokucmencie. Początkowo zaprojektowany jako komponent języka XML Linking Language (XLink) XPointer stał się istotnym samodzielnym źródłem standardów stosowania składni iden- tyfikatora fragmentów (ang. fragment identifier). W 2003 roku XPointer Framework stał się rekomendacją wraz ze schematem XPointer element() Scheme (pozwalającym na pod- stawowe adresowanie elementów) oraz XPointer xmlns() Scheme (wprowadzającym ob- sługę przestrzeni nazw). Schemat xpointer() zatrzymał się na etapie propozycji wstępnej i nie jest dalej rozwijany. Realizacja standardu XPointer, którą będziemy określać jako xpointer, działa podobnie do identyfikatora fragmentów w języku HTML (jest to część adresu URL, którą czasem widać po prawej stronie symbolu krzyżyka). Jest jednak znacznie bardziej wszechstron- na niż mechanizm używany w przypadku HTML, gdyż umożliwia odwoływanie się do dowolnego elementu lub punktu w ramach tekstu, a nie tylko elementu zakotwiczonego ( a name= ... / ). Wykorzystanie XPath oferuje kilka możliwości przewyższających identyfikatory fragmentów stosowane w HTML: można utworzyć łącze do samego elementu docelowego, a cnie pewnego elementu • pośredniego (np. a name= foo / ); nie trzeba posiadać zdefiniowanych zakotwiczeń w dokucmencie docelowym. • Można swobodnie tworzyć łącza do dowolnego obszaru w dowolnym dokumencie, bez względu na to czy jego autor o tym wie, czy niec; język XPath jest wystarczająco elastyczny, aby dotrzceć do dowolnego elementu • w dokumencie docelowym. XPointer w rzeczywistości wykracza poza możliwości języka XPath. Oprócz wierzchołków obsługuje on dwa dodatkowe rodzaje lokalizacji. Punkt (ang. point) to dowolne miejsce w dokumencie między dwoma sąsiadującymi znakami. XPath umożliwia lokalizowanie jedynie całych wierzchołków tekstowych a XPointer umożliwia większą szczegółowość i lokalizowanie miejsca w środku dowolnego zdania. Kolejnym rodzajem wprowadzonym przez XPointer jest zakres (ang. range), definiowany jako dane XML znajdujące się mię- dzy dwoma punktami. Może to być przydatne na przykład w przypadku podświetlania obszaru tekstu, który może rozpoczynać się w jednym cparagrafie i kończyć w drugim. Ze względu na te dwa nowe typy wartością zwracaną w przypadku XPointer nie jest zbiór wierzchołków, jak to ma miejsce w przypadku wyrażeń XPath. Zamiast tego używany jest bardziej ogólny zbiór lokalizacji (ang. location set), gdzie lokalizacja jest definiowana jako punkt, zakres lub wierzchołek. Punkt jest reprezentowany przez parę obiektów: wierzchołek XPointer 239 kontenera (najbliższy element nadrzędny względem punktu) oraz liczbowy indeks, który zlicza liczbę znaków od początku treści wierzchołka kontenera do punktu. Zakres to po prostu dwa punkty a zawarte w nim informacje noszą ncazwę podzasobu (ang. subresource). Specyfikacja XPointer nie próbuje opisywać zachowania wskaźnika xpointer. Zwraca on po prostu listę wierzchołków lub ciągów znaków, które mają zostać poddane przetwo- rzeniu, pozostawiając w gestii programisty kwestie funkcjonalne. Jest to dobre rozwią- zanie, ponieważ dzięki temu XPointer może być używany na wiele różnych sposobów. W przypadku użycia w XLink opisywane informacje mogą być importowane do źródła docelowego lub pozostawione niezaładowane do momentu aktywowania łącza przez użyt- kownika. Całkowicie odmienne zastosowanie może polegać na użyciu wskaźników xpointer jako punktów zaczepienia dla komentarzy opisowych, przechowywanych w lokalnej bazie danych. Aplikacja użytkownika może wykorzystywać te informacje do wstawiania ikon do sformatowanych perspektyw dokumentu docelowego, które w momencie wybrania spowodują przywołanie kolejnego okna, zawierającego komentarz. Tak więc brak wyjaś- nienia intencji używania języka XPointer powoduje zwciększenie jego elastyczności. Składnia Poniżej przedstawiono przykład schematu xpointer. xpointer(id( blabla )/child::para[2]) W razie zakończenia powodzeniem zostanie zwrócony wierzchołek odpowiadający dru- giemu potomkowi para elementu, którego atrybut id ma wartość blabla . W razie niepowodzenia zostanie zwrócony pusty zbiór lokalizcacji. Schematy i powiązane realizacje xpointer Słowo kluczowe xpointer nosi nazwę schematu (ang. schema) i służy do identyfikowania metody składniowej oraz wyznaczenia granic zawartych danych. Danymi dla schematu xpointer jest wyrażenie języka XPath lub jego forma skrócona. Nie ma potrzeby uj- mowania wyrażenia XPath w cudzysłów, gdyż nawiasy okrągłe w zupełności wystarczą do oznaczenia początku i końca. Istnieje możliwość wiązania ze sobą wskaźników xpointer. Są one sprawdzane wówczas po kolei, do momentu aż któryś nie okaże się prawidłowcy. Przykładowo: xpointer(id( blabla ))xpointer(//*[@id= blabla ]) W tym przypadku dwa wskaźniki xpointer z semantycznego punktu widzenia ozna- czają to samo. Pierwszy przypadek może nie dać pozytywnego rezultatu ze względu na fakt, że procesor XPointer może nieprawidłowo implementować funkcję id(). Mogłoby się tak zdarzyć w sytuacji, gdy procesor wymaga, aby definicja DTD określała, które atrybuty mają typ ID ale nie udostępniono by takiej definicji. Kiedy pierwsze wyrażenie zwraca błąd, proces przetwarzania przechodzi do kolecjnego wskaźnika xpointer. 240 Rozdział 6. Języki XPath i XPointer Co się stało z językiem XLink? Plany opracowania języka XLink pojawiły się tuż po opublikowaniu specyfikacji XML. Wiązano z nim ogromne nadzieje. Ograniczenia związane z łączami języka HTML miały dać początek zupełnie nowym możliwościom — od możliwych do dostosowywania perspektyw nawigacji po zbiory dokumentów pochodzące od innych dostawców. Rekomendacja dzieli się na dwa poziomy: podstawową i rozszerzoną. Rekomen- dacja podstawowa opisuje tradycyjne, wplatane łącza hipertekstowe, które są wszystkim znane. Łącza rozszerzone to doskonały nowo opracowany mechanizm, służący do opisywania łączy między zasobami z poziomu dowolnej strony a nawet innego dokumentu. Obecnie minęły ponad dwa lata od czasu osiągnięcia przez XLink statusu reko- mendacji (dotarcie do tego punktu zajęło cztery lata) i w zasadzie nie są dostępne jeszcze żadne implementacje. Żadna z obecnie dostępnych przeglądarek interne- towych nie oferuje obsługi łączy rozszerzonych a tylkoc kilka obsługuje łącza proste. Fakt, że standard XLink nie zdołał przyciągnąć uwagi programistów i użytkowni- ków języka XML, może wynikać z popularności wbudowanych języków progra- mowania w rodzaju JavaScript i Java. Kiedy XLink mozolnie przechodził kolejne etapy procesu normalizacji, producenci przeglądarek szybko dodawali obsługę różnych platform kodowania, co spowodowało wiele zamieszania, w tym zrodziło wiele problemów, których rozwiązanie miał zapewnić XLcink. Gdyby XLink pojawił się wcześniej, jego szanse powodzenia byłyby zapewne większe i prawdopodobnie pozwoliłoby to na oszczędzenie twórcom witryn in- ternetowych wielu problemów. Wszystkie języki programowania (nawet Java!) stanowią rozwiązania zależne od platformy. Nie zawsze działają zgodnie z oczeki- waniami i nie są przystosowane do archiwizowania incformacji przez dłuższy czas. Prawdopodobnie przypadek języka XLink to przykład sytuacji, w której proces normalizacji nieco szwankuje. Zamiast zainspirować programistów do przejęcia najlepszych rozwiązań, udało się jedynie zainspirować powszechne ziewanie (w oczekiwaniu na jakieś rezultaty prac). Być może wynika to z faktu, że reko- mendacja okazała się nie do końca prawidłowo podchodzić do problemu lub też okazała się stać w sprzeczności z planami marketingowymi komercyjnych do- stawców oprogramowania. A może obsługa nowych funkcji nie uzasadniała po- noszenia kosztów związanych z ich implementacją? Osobie patrzącej z zewnątrz trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Oprócz schematu xpointer są dostępne dwa inne schematy: xmlns oraz element. Celem schematu xmlns jest aktualizowanie bieżącego środowiska przetwarzania przy użyciu deklaracji nowej przestrzeni nazw. Poniższa deklaracja xmlns określa wartość prefiksu przestrzeni nazw, który jest używany w późnicejszych wskaźnikach xpointer: xmlns(foo=http://www.witryna.org.pl/)xpointer((//foo:cost) XPointer 241 Może się to wydawać dziwne ale schemat xmlns zwraca kod błędu i wymusza, aby przetwarzanie zostało przekazane do kolejnej części wskaźnika xpointer przy użyciu de- finicji prefiksu przestrzeni nazw foo. Schemat element stanowi skróconą formę syntaktyczną. Reprezentuje on n-te dziecko elementu za pomocą samej liczby. Ciąg tego rodzaju liczb nosi nazwę sekwencji potomków (ang. child sequence) i jest zdefiniowany w rekomendacji XPointer element() Schema. W celu znalezienia trzeciego dziecka piątego dziecka elementu, którego ID jest blabla, można użyć następującego wskaźnika xpointer: element(blabla/5/3) Wskaźniki skrócone Skrócony (ang. shorthand) wskaźnik xpointer zawiera jedynie ciąg, odpowiadający formie typu atrybutu ID. Zastępuje on składnik id(), co ułatwia czytanie i pisanie kodu. Po- niższe dwa wskaźniki xpointer są równoważne: blabla xpointer(id( blabla )) Punkty Punkt wewnątrz dokumentu jest reprezentowany przez dwa elementy: wierzchołek kon- tenera oraz indeks. Indeks zlicza liczbę punktów od początku wierzchołka, rozpoczynając od 0. Jeżeli punkt znajduje się wewnątrz tekstu, kontenerem jest wierzchołek tekstowy, w którym się on znajduje, a nie element zawierający tekst. Punkt może również leżeć poza tekstem, na przykład między dwoma elementami. Na rysunku 6.2 przedstawiono sposób znajdowania indeksu dla punktów w niewielkim fragmencie kodu XML o następującej postaci: para Nastały wyróżnienie dziwne /wyróżnienie czasy. t/para Rysunek 6.2. Punkty znakowe Wewnątrz każdego wierzchołka tekstowego (oraz każdego wierzchołka nieposiadającego potomków) znajdują się punkty leżące między znakami tekstu, czyli punkty znakowe (ang. character points). Punkt znajdujący się na lewo od pierwszego znaku to zero. Ostatni 242 Rozdział 6. Języki XPath i XPointer punkt znajduje się po ostatnim znaku wierzchołka tekstowego i jego indeks jest równy długości ciągu znaków. Istotną rzeczą jest pamiętanie, że pierwszy punkt pierwszego wierzchołka tekstowego w przedstawionym powyżej przykładzie nie jest równy pierw- szemu punktowi elementu para. Są to dwa różne punkty. XPath oraz XPointer wykorzystują kodowanie znaków UCS, nyatomiast DOM wykorzystuje kodowanie UTF-16, XML domyślnie wykorzystujey UTF-8. Może to powodować pewne problemy przy porównywaniu ciągów znyaków. Przykładowo, to co jest jednym znakiem w przypadku ciągu znaków yjęzyka XPath, może być dwoma znakami w przypadku ciągu znaków DOM. Więcej inyformacji na temat kodowania znaków zawarto w rozdziale 9. Wewnątrz każdego wierzchołka kontenera punkt, którego indeks wynosi zero jest nazy- wany punktem początkowym (ang. start point). Punkt o najwyższym indeksie nosi nazwę punktu końcowego (ang. end point). Zakres również posiada punkt początkowy i końcowy, ale nie muszą one należeć do tego samego wierzchołka kcontenera. Znaki sterujące Język XPointer charakteryzuje się dość skomplikowanymi regułami użycia znaków ste- rujących. Jest to efekt uboczny, wynikający z faktu, że mogą one występować w różnych kontekstach. Na przykład w dokumencie XML mają zastosowanie reguły poprawności sformułowania. Tak więc znaki w rodzaju i muszą być reprezentowane za pomocą odpowiednich odwołań do encji znakowych. Używając wskaźników xpointer zawsze należy zachować ostrożność w przypadku trzech znaków: okrągłego nawiasu otwierającego i zamykającego oraz znaku ^. Nawiasy oznaczają początek i koniec danych zawartych w składniku lokalizacji, tak więc wszelkie nawiasy, które stanowią część danych, mogą powodować problemy w pracy parsera języka XPointer. Sposób rozwiązania tego problemu polega na poprzedzaniu ich znakiem ^. Ze względu na fakt, że jest to znak sterujący, także należy go oznaczyć znakiem sterującym, jeśli ma występować w tekście. Wówczas wystarczy postawić przed nim jeszcze jeden znak ^. Jeżeli wskaźnik xpointer ma być używany w ramach odwołania URI, należy uwzględnić reguły użycia znaków sterujących, określone w dokumencie IETF RFC 2396. Według te- go schematu pewne znaki są reprezentowane za pomocą symbolu procenta ( ) oraz wartości sz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

XML. Wprowadzenie. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: