Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 007171 13869336 na godz. na dobę w sumie
XSLT. Receptury. Wydanie II - książka
XSLT. Receptury. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 664
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0461-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> xml i xslt - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Setki gotowych rozwiązań dla programistów XML i XSLT

Język XSLT to jedna z najważniejszych technologii służących do przekształcania dokumentów XML. Za pomocą tego języka można pobierać dane XML, przekształcać je na strony HTML, a nawet generować na ich podstawie wykresy w formacie SVG. Niniejsza książka to praktyczny przewodnik po tych oraz wielu innych funkcjach języka XSLT, a przedstawiony w niej materiał obejmuje także rozbudowane możliwości najnowszej wersji -- XSLT 2.0.

Książka 'XSLT. Receptury. Wydanie II' zawiera setki gotowych rozwiązań problemów stojących przed programistami używającymi XSLT. Znajdziesz tu sposoby wykonania różnych zadań związanych z transformacją danych XML, zarówno tych podstawowych, jak i skomplikowanych. Poznasz rozmaite techniki przetwarzania dokumentów XML bazujące na obu wersjach języka XSLT. Zrozumiesz także praktyczne zagadnienia związane z wydajnością tworzonych rozwiązań i wygodą ich stosowania. W wielu recepturach znajdziesz alternatywne rozwiązania problemów, dzięki czemu będziesz mógł wybrać technikę najbardziej odpowiadającą wykonywanemu przez Ciebie zadaniu.

Gotowe rozwiązania przedstawione w tej książce pomogą
Ci w szybkim tworzeniu niezawodnych programów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl XSLT. Receptury. Wydanie II Autor: Salvatore Mangano T³umaczenie: Anna Trojan ISBN: 83-246-0461-8 Tytu³ orygina³u: XSLT Cookbook Format: B5, stron: 664 Setki gotowych rozwi¹zañ dla programistów XML i XSLT Jêzyk XSLT to jedna z najwa¿niejszych technologii s³u¿¹cych do przekszta³cania dokumentów XML. Za pomoc¹ tego jêzyka mo¿na pobieraæ dane XML, przekszta³caæ je na strony HTML, a nawet generowaæ na ich podstawie wykresy w formacie SVG. Niniejsza ksi¹¿ka to praktyczny przewodnika po tych oraz wielu innych funkcjach jêzyka XSLT, a przedstawiony w niej materia³ obejmuje tak¿e rozbudowane mo¿liwoœci najnowszej wersji — XSLT 2.0. Ksi¹¿ka „XSLT. Receptury. Wydanie II” zawiera setki gotowych rozwi¹zañ problemów stoj¹cych przed programistami u¿ywaj¹cymi XSLT. Znajdziesz tu sposoby wykonania ró¿nych zadañ zwi¹zanych z transformacj¹ danych XML, zarówno tych podstawowych, jak i skomplikowanych. Poznasz rozmaite techniki przetwarzania dokumentów XML bazuj¹ce na obu wersjach jêzyka XSLT. Zrozumiesz tak¿e praktyczne zagadnienia zwi¹zane z wydajnoœci¹ tworzonych rozwi¹zañ i wygod¹ ich stosowania. W wielu recepturach znajdziesz alternatywne rozwi¹zania problemów, dziêki czemu bêdziesz móg³ wybraæ technikê najbardziej odpowiadaj¹c¹ wykonywanemu przez Ciebie zadaniu. (cid:129) Opis XSLT 2.0 (cid:129) Wprowadzenie do jêzyka XPath (cid:129) Wyszukiwanie danych w dokumentach XML (cid:129) Przekszta³canie danych XML na ró¿ne formaty (zwyk³y tekst, HTML, SVG, XML) (cid:129) Przetwarzanie ³añcuchów znaków i wyra¿eñ matematycznych (cid:129) Obs³uga dat i czasu (cid:129) Obs³uga zapytañ XML (cid:129) Obs³uga XSLT w innych jêzykach (cid:129) Generowanie kodu (cid:129) Zaawansowane zastosowania XSLT (cid:129) Testowanie arkuszy XSLT Gotowe rozwi¹zania przedstawione w tej ksi¹¿ce pomog¹ Ci w szybkim tworzeniu niezawodnych programów Spis treści Przedmowa .....................................................................................................................9 1. XPath ............................................................................................................................. 17 17 18 22 25 26 29 31 32 33 34 36 1.0. Wprowadzenie 1.1. Efektywne używanie osi 1.2. Filtrowanie węzłów 1.3. Praca z sekwencjami 1.4. Skracanie kodu warunków z użyciem wyrażeń „if” 1.5. Eliminowanie rekurencji z wyrażeń „for” 1.6. Radzenie sobie ze skomplikowaną logiką z użyciem kwantyfikatorów 1.7. Używanie operacji na zbiorach 1.8. Używanie porównań węzłów 1.9. Radzenie sobie z rozszerzonym systemem typów XPath 2.0 1.10. Wykorzystywanie rozszerzonego systemu typów XPath 2.0 2. Łańcuchy znaków ..........................................................................................................37 37 38 39 39 41 46 48 52 56 58 60 62 63 3 2.0. Wprowadzenie 2.1. Sprawdzanie, czy dany łańcuch znaków kończy się innym łańcuchem znaków 2.2. Znajdowanie pozycji podłańcucha znaków 2.3. Usuwanie wybranych znaków z łańcucha znaków 2.4. Znajdowanie podłańcuchów na końcu łańcucha znaków 2.5. Powtórzenie łańcucha znaków N razy 2.6. Odwracanie łańcucha znaków 2.7. Zastępowanie tekstu 2.8. Zmiana wielkości liter 2.9. Tokenizacja łańcucha znaków 2.10. Radzenie sobie bez wyrażeń regularnych 2.11. Wykorzystywanie wyrażeń regularnych 2.12. Korzystanie z rozszerzeń dla łańcuchów znaków EXSLT 3. Liczby i matematyka .....................................................................................................67 67 68 76 77 79 82 92 97 103 106 108 3.0. Wprowadzenie 3.1. Formatowanie liczb 3.2. Zaokrąglanie liczb z określoną dokładnością 3.3. Konwersja z liczb rzymskich na arabskie 3.4. Konwersja z jednej podstawy na inną 3.5. Implementacja popularnych funkcji matematycznych 3.6. Obliczanie sum i iloczynów 3.7. Znajdowanie minimum i maksimum 3.8. Obliczanie funkcji statystycznych 3.9. Obliczanie funkcji kombinatorycznych 3.10. Testowanie bitów 4. Data i czas .....................................................................................................................113 113 115 116 117 121 125 126 127 129 131 138 149 4.0. Wprowadzenie 4.1. Obliczanie dnia tygodnia 4.2. Obliczanie ostatniego dnia miesiąca 4.3. Otrzymanie nazw dni i miesięcy 4.4. Obliczanie numeru dnia juliańskiego i bezwzględnego dla podanej daty 4.5. Obliczanie numeru tygodnia dla podanej daty 4.6. Praca z kalendarzem juliańskim 4.7. Praca z kalendarzem ISO 4.8. Praca z kalendarzem muzułmańskim 4.9. Praca z kalendarzem żydowskim 4.10. Formatowanie daty i czasu 4.11. Ustalenie świąt świeckich i religijnych 5. Wybieranie węzłów i przechodzenie drzew ............................................................ 153 153 155 160 161 162 166 168 171 175 5.0. Wprowadzenie 5.1. Ignorowanie zduplikowanych elementów 5.2. Wybór wszystkich elementów z wyjątkiem jakiegoś określonego 5.3. Wybieranie węzłów poprzez kontekst 5.4. Przechodzenie drzewa w porządku „preorder” 5.5. Przechodzenie drzewa w porządku „postorder” 5.6. Przechodzenie drzewa w porządku „in-order” 5.7. Przechodzenie drzewa w porządku „level-order” 5.8. Przetwarzanie węzłów według pozycji 6. Wykorzystywanie XSLT 2.0 .........................................................................................181 181 182 183 6.0. Wprowadzenie 6.1. Konwersja prostych nazwanych szablonów na funkcje XSLT 6.2. Przewaga „for-each-group” nad metodą grupowania Muencha 4 | Spis treści 6.3. Modularyzacja i tryby 6.4. Używanie typów dla bezpieczeństwa i dokładności 6.5. Unikanie pułapek przy przenoszeniu aplikacji z XSLT 1.0 na 2.0 6.6. Emulowanie wzorców projektowych i metod ponownego użycia znanych z programowania zorientowanego obiektowo 6.7. Przetwarzanie nieustrukturyzowanego tekstu za pomocą wyrażeń regularnych 6.8. Rozwiązywanie trudnych problemów serializacyjnych z tablicami znaków 6.9. Zwracanie wielu dokumentów 6.10. Radzenie sobie z literałami łańcuchowymi zawierającymi cudzysłowy 6.11. Rozumienie nowych możliwości starych cech XSLT 1.0 186 187 188 190 194 197 198 200 201 7. Konwersja XML na tekst .............................................................................................207 207 208 212 227 236 243 250 7.0. Wprowadzenie 7.1. Radzenie sobie z białymi znakami 7.2. Eksportowanie XML do danych rozdzielonych ogranicznikami 7.3. Utworzenie raportu z kolumnami 7.4. Wyświetlanie hierarchii 7.5. Numerowanie tekstowych danych wyjściowych 7.6. Zawijanie tekstu do określonej szerokości i wyrównania 8. Z XML na XML .............................................................................................................255 255 256 258 261 266 270 275 276 279 284 8.0. Wprowadzenie 8.1. Konwersja atrybutów na elementy 8.2. Konwersja elementów na atrybuty 8.3. Zmiana nazwy elementów lub atrybutów 8.4. Łączenie dokumentów o identycznym schemacie 8.5. Łączenie dokumentów o różnych schematach 8.6. Dzielenie dokumentów 8.7. Spłaszczanie hierarchii XML 8.8. Pogłębianie hierarchii XML 8.9. Reorganizacja hierarchii XML 9. Zapytania XML ........................................................................................................... 289 289 290 9.0. Wprowadzenie 9.1. Wykonywanie operacji na zbiorach węzłów 9.2. Wykonywanie operacji na zbiorach węzłów z użyciem semantyki wartości 9.3. Ustalanie równości zbiorów według wartości 9.4. Wykonywanie zapytań zachowujących strukturę 9.5. Złączenia 9.6. Implementowanie przypadków użycia zapytań XML z W3C w XSLT 293 301 305 306 311 Spis treści | 5 10. Z XML na HTML ...........................................................................................................335 335 336 342 345 351 356 362 365 10.0. Wprowadzenie 10.1. Używanie XSLT jako języka stylizacji 10.2. Tworzenie dokumentów z hiperłączami 10.3. Tworzenie tabel HTML 10.4. Tworzenie ramek 10.5. Tworzenie arkuszy stylów sterowanych przez dane 10.6. Tworzenie samodzielnej transformacji HTML 10.7. Wypełnianie formularza 11. Z XML do SVG .............................................................................................................. 371 371 372 11.0. Wprowadzenie 11.1. Transformacja istniejącego SVG 11.2. Tworzenie nadających się do ponownego użycia narzędzi generujących SVG dla wykresów 11.3. Tworzenie diagramu drzewa 11.4. Tworzenie interaktywnych stron internetowych z SVG 378 408 416 12. Generowanie kodu .................................................................................................... 425 425 433 436 440 443 447 453 454 458 472 12.0. Wprowadzenie 12.1. Generowanie definicji stałych 12.2. Generowanie kodu przełączającego 12.3. Generowanie zaślepek dla kodu obsługi komunikatów 12.4. Generowanie opakowań dla danych 12.5. Generowanie pretty-printer 12.6. Generowanie klienta webowego do wprowadzania danych testowych 12.7. Generowanie CGI do wprowadzania danych testowych 12.8. Generowanie kodu z modeli UML za pomocą XMI 12.9. Generowanie XSLT z XSLT 13. Receptury na specjalistyczne aplikacje w XSLT ........................................................477 477 478 489 496 511 524 13.0. Wprowadzenie 13.1. Konwersja dokumentów Visio VDX na SVG 13.2. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi Excel XML 13.3. Generowanie map pojęć XTM z modeli UML za pomocą XMI 13.4. Generowanie stron internetowych z map pojęć XTM 13.5. Dostarczanie dokumentacji SOAP za pomocą WSDL 14. Rozszerzanie i osadzanie XSLT ..................................................................................537 537 538 539 14.0. Wprowadzenie 14.1. Funkcje rozszerzeń w Saxonie 14.2. Elementy rozszerzeń Saxona 6 | Spis treści 14.3. Funkcje rozszerzeń Xalan-Java 2 14.4. Funkcje rozszerzeń Javy z użyciem przestrzeni nazw formatu klasy 14.5. Funkcje rozszerzeń Javy z użyciem przestrzeni nazw formatu pakietu 14.6. Funkcje rozszerzeń Javy z użyciem przestrzeni nazw formatu Javy 14.7. Tworzenie skryptów funkcji rozszerzeń za pomocą kodu skryptu wewnątrz programu 14.8. Elementy rozszerzeń Xalan-Java 2 14.9. Elementy rozszerzeń Javy 14.10. Tworzenie skryptów elementów rozszerzeń 14.11. Funkcje rozszerzeń MSXML 14.12. Używanie wbudowanych rozszerzeń Saxona i Xalana 14.13. Rozszerzanie XSLT za pomocą JavaScriptu 14.14. Dodawanie funkcji rozszerzeń z użyciem Javy 14.15. Dodawanie elementów rozszerzeń za pomocą Javy 14.16. Używanie XSLT w Perlu 14.17. Używanie XSLT w Javie 539 540 540 540 541 541 541 542 543 543 555 560 566 578 580 15. Testowanie i usuwanie błędów ................................................................................ 583 583 584 15.0. Wprowadzenie 15.1. Efektywne używanie xsl:message 15.2. Śledzenie przetwarzania arkusza stylów za pomocą jego dokumentu wejściowego 15.3. Automatyzacja wstawiania danych wyjściowych debugera 15.4. Umieszczanie osadzonych danych testów jednostkowych w arkuszach stylów narzędzi 15.5. Tworzenie testów jednostkowych 15.6. Testowanie warunków brzegowych i błędów 587 592 597 601 603 16. Programowanie ogólne i funkcyjne ...........................................................................607 607 613 619 629 635 642 16.0. Wprowadzenie 16.1. Tworzenie polimorficznego XSLT 16.2. Tworzenie ogólnych funkcji agregujących elementy 16.3. Tworzenie ogólnych funkcji ograniczonej agregacji 16.4. Tworzenie ogólnych funkcji odwzorowania 16.5. Tworzenie ogólnych generatorów zbiorów węzłów Skorowidz ....................................................................................................................647 Spis treści | 7 ROZDZIAŁ 1. XPath Neo, prędzej czy później zorientujesz się, tak jak ja wcześniej, że jest różnica pomiędzy poznaniem ścieżki a kroczeniem po niej. — Morpheus („Matrix”) 1.0. Wprowadzenie XPath jest językiem wyrażeń, który jest fundamentalny dla przetwarzania XML. Osiągnięcie mistrzostwa w posługiwaniu się XSLT bez biegłości w XPath jest tak samo prawdopodobne, jak osiągnięcie mistrzostwa w posługiwaniu się językiem polskim bez znajomości alfabetu. Niektórzy czytelnicy pierwszego wydania XSLT. Receptury zrugali mnie za pominięcie XPath. Ten rozdział został dodany częściowo, by zaspokoić ich oczekiwania, a częściowo ze wzglę- du na coraz większe możliwości najnowszych specyfikacji XPath 2.0. Wiele z podanych tutaj receptur da się jednak zastosować także do XPath 1.0. W XSLT 1.0 XPath odgrywa trzy kluczowe role. Po pierwsze, jest używany w szablonach do adresowania wewnątrz dokumentu podczas jego przetwarzania (w celu ekstrakcji danych). Po drugie, składnia XPath używana jest jako język wzorców w regułach dopasowania dla szablonów. Po trzecie, używany jest do prostych obliczeń matematycznych i manipulacji łań- cuchami znaków poprzez wbudowane w XPath operatory i funkcje. XSLT 2.0 utrzymuje i wzmacnia zależność od XPath 2.0 poprzez korzystanie z nowych możli- wości obliczeniowych XPath 2.0. Właściwie można nawet postawić tezę, że rozszerzone moż- liwości XSLT 2.0 wynikają w dużej mierze z rozwoju w XPath 2.0. Nowe opcje XPath 2.0 obej- mują sekwencje, wyrażenia regularne, wyrażenia warunkowe i iteracyjne, a także ulepszony system typów zgodnych z XML Schema wraz z dużą ilością nowych, wbudowanych funkcji. Każda receptura w tym rozdziale jest zbiorem minireceptur do rozwiązywania pewnych klas problemów z XPath, które często pojawiają się przy używaniu XSLT. Oznaczamy każde wy- rażenie XPath zgodnie z konwencją komentarzy XPath 2.0 (: komentarz :), jednak użyt- kownicy XPath/ XSLT 1.0 powinni mieć świadomość, że komentarze takie nie są dozwoloną składnią. Pokazując rezultat obliczeń XPath, który jest pusty, używamy (), co jest jednocze- śnie metodą zapisu pustej sekwencji w XPath 2.0. 17 1.1. Efektywne używanie osi Problem Należy wybrać węzły w drzewie XML w sposób uwzględniający skomplikowane relacje we- wnątrz struktury hierarchicznej. Rozwiązanie Każde z poniższych rozwiązań zorganizowane jest wokół powiązanych zbiorów osi. Dla każ- dej grupy przedstawiany jest przykładowy dokument XML wraz z węzłem kontekstowym (ang. context node) opisanym czcionką pogrubioną. Załączono także wyjaśnienie efektu wy- znaczania ścieżki wraz z oznaczeniem węzłów, które zostaną zaznaczone w wyróżnionym kontekście. W niektórych przypadkach w rozwiązaniu inne węzły zostaną potraktowane jako kontekst służący zilustrowaniu finezyjności danej ścieżki wyrażenia. Osie dziecka i potomka Oś dziecka jest domyślną osią w XPath. Oznacza to, że nie ma potrzeby używania specyfika- cji osi child::, choć osoby pedantyczne mogą tak uczynić. Można sięgnąć w głąb drzewa XML, korzystając z osi descendant:: i descendant-or-self::. Pierwsza z nich wyklucza węzeł kontekstowy, natomiast druga — uwzględnia go. Test id= descendants parent X id= 1 / X id= 2 / Y id= 3 X id= 3-1 / Y id= 3-2 / X id= 3-3 / /Y X id= 4 / Y id= 5 / Z id= 6 / X id= 7 / X id= 8 / Y id= 9 / /parent /Test (: Wybierz wszystkie dzieci o nazwie X :) X (: to samo co child::X :) Wynik: X id= 1 / X id= 2 / X id= 4 / X id= 7 / X id= 8 / (: Wybierz pierwsze dziecko X :) X[1] Wynik: X id= 1 / (: Wybierz ostatnie dziecko X :) X[last( )] Wynik: X id= 8 / 18 | Rozdział 1. XPath (: Wybierz pierwszy element, pod warunkiem że jest to X. W przeciwnym wypadku zwróć pusty. :) *[1][self::X] Wynik: X id= 1 / (: Wybierz ostatnie dziecko, pod warunkiem że jest to X. W przeciwnym wypadku zwróć pusty. :) *[last( )][self::X] Wynik: ( ) *[last( )][self::Y] Wynik: Y id= 9 / (: Wybierz wszystkich potomków o nazwie X. :) descendant::X Wynik: X id= 1 / X id= 2 / X id= 3-1 / X id= 3-3 / X id= 4 / X id= 7 / X id= 8 / (: Wybierz węzeł kontekstowy, pod warunkiem że jest to X, i wszystkich potomków o nazwie X. :) descendant-or-self::X Wynik: X id= 1 / X id= 2 / X id= 3-1 / X id= 3-3 / X id= 4 / X id= 7 / X id= 8 / (: Wybierz węzeł kontekstowy i wszystkich potomków. :) descendant-or-self::* Wynik: parent X id= 1 / X id= 2 / Y id= 3 X id= 3-1 / Y id= 3-2 / X id= 3-3 / /Y X id= 4 / Y id= 5 / Z id= 6 / X id= 7 / X id= 8 / Y id= 9 / /parent X id= 1 / X id= 2 / Y id= 3 X id= 3-1 / Y id= 3-2 / X id= 3-3 / /Y X id= 3-1 / Y id= 3-2 / X id= 3-3 / X id= 4 / Y id= 5 / Z id= 6 / X id= 7 / X id= 8 / Y id= 9 / Osie rodzeństwa Osie rodzeństwa obejmują preceding-sibling:: i following-sibling::. Zgodnie z nazwą oś preceding-sibling zawiera rodzeństwo poprzedzające węzeł kontekstowy, z kolei fol- lowing-sibling — następujące po nim. Rodzeństwo to oczywiście węzły dzieci mających tego samego rodzica. Większość przykładów poniżej korzysta z preceding-sibling::, jednak bez większych problemów można także obliczyć wynik dla following-sibling::. Należy pamiętać, że użycie pozycyjnego wyrażenia ścieżkowego w formie preceding-sibling ::*[1] oznacza odniesienie się do węzła rodzeństwa bezpośrednio poprzedzającego węzeł kontekstowy, a nie do pierwszego węzła rodzeństwa w kolejności dokumentu. Niektóre oso- by mogą być zdziwione, gdyż wyniki zwracane są w sekwencji zgodnej z kolejnością w do- kumencie bez względu na to, czy używa się preceding-sibling:: czy following-sibling::. Wyrażenie ../X, nie będąc w istocie wyrażeniem dotyczącym osi, w praktyce jest wykorzy- stywane do wybrania zarówno poprzedniego, jak i następnego węzła rodzeństwa o nazwie X wraz z węzłem kontekstowym, jeśli nosiłby on nazwę X. Z formalnego punktu widzenia jest to skrót od parent::node()/X. Należy zauważyć, że (preceding-sibling::*)[1] oraz (following-sibling::*)[1] wybiorą pierwszy poprzedni lub następny węzeł rodzeństwa zgodnie z kolejnością w dokumencie. 1.1. Efektywne używanie osi | 19 !-- Przykładowy dokument z zaznaczonym węzłem kontekstowym. -- Test id= preceding-siblings A id= 1 / A id= 2 / B id= 3 / A id= 4 / B id= 5 / C id= 6 / A id= 7 / A id= 8 / B id= 9 / /Test (: Wybierz wszystkie węzły rodzeństwa A poprzedzające węzeł kontekstowy. :) preceding-sibling::A Wynik: A id= 1 / A id= 2 / A id= 4 / (: Wybierz wszystkie węzły rodzeństwa A następujące po węźle kontekstowym. :) following-sibling::A Wynik: A id= 8 / (: Wybierz wszystkie węzły rodzeństwa poprzedzające węzeł kontekstowy. :) preceding-sibling::* Wynik: A id= 1 / A id= 2 / B id= 3 / A id= 4 / B id= 5 / C id= 6 / (: Wybierz pierwszy poprzedzający węzeł rodzeństwa o nazwie A, licząc od węzła kontekstowego (bieżącego). :) preceding-sibling::A[1] Wynik: A id= 4 / (: Element bezpośrednio poprzedzający węzeł kontekstowy (bieżący), pod warunkiem że węzłem tym jest A. :) preceding-sibling::*[1][self::A] Wynik: ( ) (: Gdyby węzłem kontekstowym był A id= 8 / , wynikiem byłoby A id= 7 / . :) (: Wszystkie poprzedzające węzły rodzeństwa niebędące A. :) preceding-sibling::*[not(self::A)] Wynik: B id= 3 / B id= 5 / C id= 6 / (: Dla następnych receptur należy użyć tego dokumentu. :) Test id= preceding-siblings A id= 1 A/ /A A id= 2 / B id= 3 A/ /B A id= 4 / B id= 5 / C id= 6 / A id= 7 / A id= 8 / B id= 9 / /Test (: Element bezpośrednio poprzedzający węzeł kontekstowy, pod warunkiem że ma on dziecko A. :) preceding-sibling::*[1][A] 20 | Rozdział 1. XPath Wynik: ( ) (: Pierwszy z elementów poprzedzających węzeł kontekstowy, mających dziecko A. :) preceding-sibling::*[A][1] Wynik: B id= 3 ... (: XPath 2.0 pozwala na większą elastyczność w wyborze elementów w odniesieniu do ich przestrzeni nazw. W następnych recepturach wykorzystywany jest następujący dokument XML. :) Test xmlns:NS= http://helion.pl/ksiazki/xsltre/ns/1 xmlns:NS2= http://helion.pl/ksiazki/xsltre/ns/2 NS:A id= 1 / NS2:A id= 2 / NS:B id= 3 / NS2:B id= 3 / /Test (: Wybierz wszystkie elementy rodzeństwa poprzedzające węzeł kontekstowy, których przestrzeń nazw jest przestrzenią skojarzoną z prefiksem NS. :) preceding-sibling::NS:* Wynik: NS:A id= 1 / (: Wybierz wszystkie węzły rodzeństwa poprzedzające węzeł kontekstowy, których lokalną nazwą jest A. :) preceding-sibling::*:A Wynik: NS:A id= 1 / , NS2:A id= 2 / Osie rodzica i przodków Oś rodzica (parent::) odnosi się do rodzica węzła kontekstowego. Wyrażenie parent::X nie powinno być mylone z ../X. To pierwsze utworzy sekwencję z dokładnie jednym elemen- tem, pod warunkiem że rodzicem węzła kontekstowego będzie X, bądź zwróci pusty element. To drugie jest skróconym zapisem wyrażenia parent::node()/X, które wybierze wszystkie węzły rodzeństwa o nazwie X dla danego węzła kontekstowego, włącznie z samym węzłem kontekstowym, o ile nosi on nazwę X. By przejść do wyższych poziomów drzewa XML (dziadków, pradziadków, prapradziadków i tak dalej), należy użyć wyrażenia ancestor:: lub ancestor-or-self::. To pierwsze pomi- ja węzeł kontekstowy, to drugie zawiera go. (: Wybierz rodzica węzła kontekstowego, pod warunkiem że jest nim element X. W przeciwnym wypadku zwróć pusty element. :) parent::X (: Wybierz rodzica węzła kontekstowego. Może być pusty, tylko jeśli węzeł kontekstowy jest elementem z najwyższego poziomu. :) parent::* (: Wybierz rodzica, jeśli znajduje się on w przestrzeni nazw skojarzonych z prefiksem NS. Prefiks musi być zdefiniowany, w przeciwnym razie jest to błąd. :) parent::NS:* (: Wybierz rodzica bez względu na jego przestrzeń nazw, pod warunkiem że jego lokalna nazwa to X. :) parent::*:X (: Wybierz wszystkich przodków (z rodzicem włącznie) o nazwie X. :) ancestor::X (: Wybierz wszystkich przodków węzła kontekstowego o nazwie X oraz sam węzeł kontekstowy, jeśli nazywa się X :) ancestor-or-self::X 1.1. Efektywne używanie osi | 21 Osie poprzedzające i następujące Osie poprzedzające i następujące mają potencjalnie możliwość wyboru dużej liczby węzłów, gdyż biorą one pod uwagę wszystkie elementy poprzedzające węzeł kontekstowy lub po nim następujące w kolejności dokumentu, z wyłączeniem węzłów przodków lub potomków. Oś następująca pomija potomków, a oś poprzedzająca — przodków. Nie należy zapomnieć, że obie osie pomijają węzły przestrzeni nazw i ich atrybuty. (: Wszystkie węzły poprzedzające o nazwie X. :) preceding::X (: Najbliższy węzeł poprzedzający o nazwie X. :) preceding::X[1] (: Najdalszy węzeł następujący o nazwie X. :) following::X[last( )] Analiza XPath używa pojęcia osi do podzielenia drzewa dokumentu na podzbiory względem pew- nego węzła zwanego węzłem kontekstowym. Ogólnie rzecz biorąc, podzbiory te nakładają się na siebie; jednak osie przodka, potomka, poprzedzające i następujące dzielą dokument (ignorując węzły przestrzeni nazw i atrybutów): nie nakładają się na siebie i razem zawierają wszystkie węzły dokumentu. Węzeł kontekstowy jest ustalany przez język zawierający XPath. W XSLT kontekst ustala się poprzez: • dopasowanie szablonu ( xsl:template match= x ... /xsl:template ), • xsl:for-each, • xsl:apply-templates. Efektywne korzystanie z tego typu wyrażeń ścieżkowych stanowi klucz do wykonywania za- równo prostych, jak i bardziej skomplikowanych transformacji. Doświadczenie z tradycyjny- mi językami programowania czasami dezorientuje i prowadzi do błędów przy użyciu XPath. Ja na przykład często łapię się na pisaniu czegoś w stylu xsl:if test= preceding-sibling ::X[1] /xsl:if , kiedy naprawdę mam na myśli xsl:if test= preceding-sibling ::*[1][self::X] /xsl:if . Prawdopodobnie dzieje się tak, ponieważ to drugie jest ma- ło intuicyjnym sposobem powiedzenia „sprawdź, czy bezpośrednio następujący węzeł ro- dzeństwa jest X”. Oczywiście niemożliwością jest przedstawienie każdej przydatnej kombinacji wyrażeń ścież- kowych z użyciem osi. Jednak jeśli zrozumie się części składowe przedstawione wcześniej, jest się na najlepszej drodze do zrozumienia znaczenia konstrukcji takich jak preceding-sibling ::X[1]/descendant::Z[A/B] lub jeszcze bardziej skomplikowanych. 1.2. Filtrowanie węzłów Problem Należy wybrać węzły w oparciu o dane, które zawierają, a nie ich nazwę lub pozycję. 22 | Rozdział 1. XPath Rozwiązanie Wiele z minireceptur z Receptury 1.1 używa predykatów do filtrowania węzłów, jednak te predykaty oparte były ściśle na pozycji węzła lub jego nazwie. Tutaj rozważymy różne pre- dykaty, które filtrują na podstawie zawartości danych. W poniższych przykładach używamy prostej ścieżki elementu dziecka X przed każdym predykatem, jednak można w miejsce X wstawić dowolne inne wyrażenie ścieżkowe, łącznie z tymi wymienionymi w Recepturze 1.1. W poniższych przykładach używamy operatorów porównania z XPath 2.0 (eq, ne, lt, le, gt i ge) w miejsce operatorów (=, !=, , =, i =). Dzieje się tak, ponieważ przy porównywaniu wartości niepodzielnych preferowane są nowe operatory. W XPath 1.0 do dyspozycji jest tylko ten drugi zestaw operatorów, należy zatem je odpowied- nio zastąpić. Nowe operatory zostały wprowadzone w XPath 2.0, gdyż mają prostszą semantykę i w rezultacie powinny być bardziej wydajne. Złożoność wcześniejszych operatorów pojawia się w przypadkach, gdy po którejś stronie porównania znajduje się sekwencja. Więcej na ten temat znajduje się w Recepturze 1.8. Jeszcze jedna uwaga odnosi się do XPath 2.0 i związana jest z faktem, że wersja ta dołącza informację o typie tam, gdzie dostępny jest schemat. Może to sprawić, że w poniższych wyrażeniach pojawią się błędy typu. Na przykład X[@a = 10] nie jest tym samym, co X[@a = 10 ], jeśli atrybut a jest liczbą całkowitą. Tutaj zakła- damy, że schemat nie występuje i dlatego wszystkie wartości niepodzielne są typu untypedAtomic. Więcej na ten temat znajduje się w Recepturach 1.9 i 1.10. (: Wybierz dzieci X, które mają atrybut a. :) X[@a] (: Wybierz dzieci X, które mają przynajmniej jeden atrybut. :) X[@*] (: Wybierz dzieci X, które mają przynajmniej trzy atrybuty. :) X[count(@*) 2] (: Wybierz dzieci X, których atrybuty sumują się do wartości mniejszej niż 7. :) X[sum(foreach $a in @* return number($a)) 7] (: W XSLT 1.0 należy użyć sum(@*) lt; 7 :) (: Wybierz dzieci X, które nie mają atrybutu o nazwie a. :) X[not(@a)] (: Wybierz dzieci X, które nie mają żadnych atrybutów. :) X[not(@*)] (: Wybierz dzieci X, które mają atrybut o nazwie a i wartości 10 . :) X[@a eq 10 ] (: Wybierz dzieci X, które mają dziecko o nazwie Z i o wartości 10 . :) X[Z eq 10 ] (: Wybierz dzieci X mające dziecko o nazwie Z i wartości, która nie jest równa 10 . :) X[Z ne 10 ] (: Wybierz dzieci X, jeśli mają one przynajmniej jedno dziecko będące węzłem tekstowym. :) X[text( )] (: Wybierz dzieci X, jeśli mają węzeł tekstowy z przynajmniej jednym znakiem niebędącym znakiem białym (spacja, tabulator itd.). :) X[text( )[normalize-space(.)]] 1.2. Filtrowanie węzłów | 23 (: Wybierz dzieci X, jeśli mają one jakieś dziecko. :) X[node( )] (: Wybierz dzieci X, jeśli zawierają one węzeł komentarza. :) X[comment( )] (: Wybierz dzieci X, jeśli zawierają one @a, którego wartość numeryczna jest mniejsza od 10. Wyrażenie to będzie działało zarówno w XPath 1.0, jak i 2.0, bez względu na to, czy @a jest łańcuchem znaków czy liczbą. :) X[number(@a) 10] (: Wybierz X, jeśli ma co najmniej jeden poprzedzający go węzeł rodzeństwa o nazwie Z z atrybutem y, który nie jest równy 10. :) X[preceding-sibling::Z/@y ne 10 ] (: Wybierz dzieci X, których wartość łańcucha znaków składa się z jednego znaku spacji. :) X[. = ] (: Dziwny sposób uzyskania pustej sekwencji! :) X[false( )] (: To samo co użycie wyrażenia X. :) X[true( )] (: Elementy X z dokładnie 5 dzieci. :) X[count(*) eq 5] (: Elementy X z dokładnie 5 dzieci (włączając w to węzły elementów, tekstowe, komentarzy i PI, jednak nie węzły atrybutów). :) X[count(node( )) eq 5] (: Elementy X, które mają dokładnie 5 węzłów dowolnego typu. :) X[count(@* | node( )) eq 5] (: Pierwsze dziecko X, jeśli ma wartość some text ; w przeciwnym wypadku zwraca pusty element. :) X[1][. eq some text ] (: Wybierz wszystkie dzieci X o wartości some text i zwróć pierwsze z nich lub pusty element, jeśli takie dziecko nie występuje. Ujmując to w prostszy sposób, pierwsze dziecko, które ma wartość łańcucha znaków some text . :) X[. eq some text ][1] Analiza Tak jak w przypadku Receptury 1.1 niemożliwe jest przedstawienie wszystkich interesują- cych kombinacji predykatów filtrujących. Jednakże opanowanie podanych wyżej przykładów powinno pomóc w późniejszym napisaniu dowolnych innych wyrażeń filtrujących. Należy też zauważyć, że można tworzyć jeszcze bardziej skomplikowane warunki, używając opera- torów logicznych and, or i funkcji not(). number(@a) 5 and X[number(@a) 10] Jeśli używa się predykatów ze skomplikowanymi wyrażeniami ścieżkowymi, należy rozu- mieć efekt zastosowania nawiasów. (: Wybierz pierwsze dziecko Y każdego dziecka X węzła kontekstowego. Wyrażenie to może skutkować zwróceniem sekwencji więcej niż jednego Y. :) X/Y[1] (: Wybierz sekwencję węzłów X/Y, a następnie weź pierwszy z nich. To wyrażenie zwraca maksymalnie jeden Y. :) (X/Y)[1] Informatyk powiedziałby, że operator warunkowy [] wiąże bardziej, niż operator ścieżkowy /. 24 | Rozdział 1. XPath 1.3. Praca z sekwencjami Problem Należy przetworzyć zbiory dowolnych węzłów i niepodzielnych wartości pochodzących z do- kumentu bądź dokumentów XML. Rozwiązanie XPath 1.0 W XPath 1.0 nie istnieje pojęcie sekwencji i dlatego te receptury nie mają zastosowania. XPath 1.0 ma zbiory węzłów. Istnieje jednak idiomatyczny sposób, by skonstruować pusty zbiór wę- złów z użyciem XSLT 1.0. (: Pusty zbiór węzłów. :) /.. XPath 2.0 (: Konstruktor pustej sekwencji. :) ( ) (: Sekwencja składająca się z jednego niepodzielnego elementu 1. :) 1 (: Należy skorzystać z przecinka, by skonstruować sekwencję. Tutaj budujemy sekwencję wszystkich dzieci X danego kontekstu, następnie wszystkich dzieci Y oraz wszystkich dzieci Z. :) X, Y, Z (: Należy skorzystać z operatora to , by skonstruować przedziały. :) 1 to 10 (: Tutaj łączymy przecinek z kilkoma przedziałami. :) 1 to 10, 100 to 110, 17, 19, 23 (: Zmienne i funkcje także mogą być wykorzystane. :) 1 to $x 1 to count(para) (: Sekwencje nie zagnieżdżają się, zatem poniższe dwie sekwencje są takie same. :) ((1,2,3), (4,5, (6,7), 8, 9, 10)) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (: Operator to nie może stworzyć bezpośrednio sekwencji malejącej. :) 10 to 1 (: Ta sekwencja jest pusta! :) (: Zamierzony efekt da się jednak osiągnąć w następujący sposób. :) for $n in 1 to 10 return 11 - $n (: Usuń z sekwencji duplikaty. :) distinct-values($seq) (: Zwróć wielkość sekwencji. :) count($seq) 1.3. Praca z sekwencjami | 25 (: Sprawdź, czy sekwencja jest pusta. :) empty($seq) (: lepsze niż użycie count($seq) eq 0 :) (: Znajdź wszystkie pozycje elementu w sekwencji. index-of zwraca indeksy jako sekwencję liczb całkowitych odpowiadających każdemu elementowi sekwencji podanej jako pierwszy argument, który jest równy z elementem podanym jako drugi argument. :) index-of($seq, $item) (: Określanie podzbiorów. :) (: Do 3 elementów z $seq, rozpoczynając od drugiego. :) subsequence($seq, 2, 3) (: Wszystkie elementy z $seq na pozycji od 3 od końca sekwencji. :) subsequence($seq, 3) (: Wstaw sekwencję $seq2 przed trzeci element sekwencji początkowej, $seq1. :) insert-before($seq1, 3, $seq2) (: Skonstruuj nową sekwencję, która zawiera wszystkie elementy sekwencji $seq1 z wyjątkiem trzeciego. :) remove($seq1, 3) (: Jeśli należy usunąć kilka elementów, można rozważyć następujące wyrażenia. :) $seq1[not(position( ) = (1,3,5))] $seq1[position( ) gt 3 and position( ) lt 7] Analiza W XPath 2.0 każdy element danych (wartość) jest sekwencją. Dlatego niepodzielna wartość 1 jest taką samą sekwencją jak wynik wyrażenia (1 to 10). Innym sposobem przedstawienia tego faktu jest powiedzenie, że każde wyrażenie XPath 2.0 jest przekształcane na sekwencję. Sekwencja może zawierać zero lub więcej wartości i te wartości mogą być węzłami, wartościa- mi niepodzielnymi lub mieszanką obu. Odniesienie się do pojedynczych elementów sekwen- cji rozpoczyna się od pozycji 1 (nie 0, jak mogłaby oczekiwać osoba znająca języki C lub Java). XPath 1.0 nie ma sekwencji, a raczej zbiory węzłów. Zbiory węzłów nie są koncepcją tak ja- sną, jak sekwencje, ale w wielu przypadkach różnice między nimi nie mają znaczenia. Przy- kładowo, dowolne wyrażenie XPath 1.0 korzystające z funkcji count() i empty() powinno zachowywać się tak samo w XPath 2.0. Zaletą XPath 2.0 jest to, że sekwencja jest elementem typu „first-class”, czyli może być jawnie skonstruowana i przetwarzana z użyciem rozmaitych nowych funkcji XPath 2.0. Receptury w tej części wprowadzają wiele ważnych idiomów se- kwencji; kolejne pojawią się w innych recepturach tej książki. 1.4. Skracanie kodu warunków z użyciem wyrażeń „if” Problem Przy wyrażaniu prostych warunków „if-then-else” kod XSLT jest zbyt długi i skomplikowa- ny ze względu na użycie rozwlekłego XML. 26 | Rozdział 1. XPath Rozwiązanie XPath 1.0 Jest kilka prostych sztuczek, które można zastosować w XPath 1.0, by uniknąć rozwlekłych xsl :choose w prostych sytuacjach. Sztuczki te opierają się przede wszystkim na fakcie, że false konwertowane jest do 0, a true do 1 w przypadku użycia ich w kontekście matematycznym. Zatem na przykład wartość minimalna, maksymalna i bezwzględna mogą być obliczone bez- pośrednio w XPath 1.0. W poniższych przykładach należy założyć, że $x i $y zawierają liczby całkowite. (: Wartość minimalna. :) ($x = $y) * $x + ($y $x) * $y (: Wartość maksymalna. :) ($x = $y) * $x + ($y $x) * $y (: Wartość bezwzględna. :) (1 - 2 * ($x 0)) * $x XPath 2.0 Dla prostych przypadków z rozwiązania dla XPath 1.0 (wartość minimalna, maksymalna, bez- względna) istnieją teraz wbudowane funkcje XPath. Dla innych prostych warunków należy skorzystać z nowego wyrażenia warunkowego if. (: Wartość domyślna brakującego atrybutu jest ustalana na 10. :) if (@x) then @x else 10 (: Wartość domyślna brakującego elementu jest ustalana na unauthorized . :) if (password) then password else unauthorized (: Ochrona przed dzieleniem przez zero. :) if ($d ne 0) then $x div $d else 0 (: Tekst elementu będącego argumentem, jeśli zawiera przynajmniej jeden znak inny od znaku białego (spacja, tabulator); w przeciwnym wypadku pojedyncza spacja. :) if (normalize-space(para)) then string(para) else Analiza Większość weteranów programowania w XSLT 1.0 prawdopodobnie kuli się ze strachu za każdym razem, gdy ma dodać do szablonu dodatkowy fragment kodu warunkowego. Ja sam tak robię. Często później z bólem przechodzę przez kolejne zawiłości sposobów dopasowy- wania do wzorca w XSLT, by tylko zminimalizować ilość kodu z warunkami. Dzieje się tak nawet nie dlatego, że taki kod jest w XSLT bardziej skomplikowany czy niewydajny, a dlate- go, że jest tak straszliwie rozwlekły. Proste xsl:if nie jest jeszcze takie złe, ale jeśli należy przedstawić logikę „if-then-else”, to trzeba skorzystać ze znacznie obszerniejszego xsl:choose. Okropność! W XSLT 2.0 istnieje dla tego alternatywa, jednak pochodzi ona raczej z XPath 2.0, niż z same- go XSLT 2.0. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że XPath został niejako pogwał- cony przez wprowadzenie czegoś, co w programowaniu proceduralnym nazywa się ciągiem 1.4. Skracanie kodu warunków z użyciem wyrażeń „if” | 27 instrukcji sterujących. Jednakże jak tylko zacznie się w pełni korzystać z XPath 2.0, wysuwa się wniosek, że zarówno XPath, jak i XSLT zyskały na tych ulepszeniach. Ponadto wyrażenia warunkowe XPath 2.0 nie unieważniają elementu xsl:if, a co najwyżej redukują jego użycie w tych przypadkach, gdy jest to niewygodne. Dla zilustrowania powyższych informacji moż- na porównać następujące fragmenty kodu: !-- XSLT 1.0 -- xsl:variable name= size xsl:choose xsl:when test= $x gt; 3 duży /xsl:when xsl:otherwise mały /xsl:otherwise /xsl:choose /xsl:variable !-- XSLT 2.0 -- xsl:variable name= size select= if ($x gt 3) then duży else mały / Sądzę, że większość czytelników będzie wolała rozwiązanie z XPath 2.0, niż to poprzednie, z XSLT 1.0. Jedną ważną rzeczą w wyrażeniach warunkowych XPath jest to, że else nie jest opcjonalne. Programiści języka C docenią ten fakt, porównując go sobie z wyrażeniem a ? b : c z tego języka. Często używa się pustego elementu () w przypadku, gdy nie ma żadnej sensownej wartości do wstawienia do wyrażenia else. Wyrażenia warunkowe są przydatne do zwracania wartości domyślnych wtedy, gdy nie ma schematu z wartościami domyślnymi. (: Ustalenie wartości domyślnej opcjonalnego atrybutu. :) if (@optional) then @optional else some-default (: Ustalenie wartości domyślnej opcjonalnego elementu. :) if (optional) then optional else some-default Wyrażenia te znajdują swoje zastosowanie także w sytuacjach niezdefiniowanych lub nieocze- kiwanych wyników. W poniższym przykładzie mamy potrzebę, by wynikiem było 0, a nie number( Infinity ). if ($divisor ne 0) then $dividend div $divisor else 0 Oczywiście, można także skonstruować bardziej skomplikowane warunki. Następujący frag- ment służy do dekodowania numerowanej listy. if (size eq XXL ) then 50 else if (size eq XL ) then 45 else if (size eq L ) then 40 else if (size eq M ) then 34 else if (size eq S ) then 32 else if (size eq XS ) then 29 else -1 Jednakże w tym wypadku użycie sekwencji może być ładniejszym rozwiązaniem, szczególnie jeśli zastąpimy dosłowne sekwencje zmiennymi, które mogą być inicjalizowane z zewnętrz- nego pliku XML. (50,45,40,34,32,29,-1)[(index-of((( XXL , XL , L , M , S , XS )), size), 7)[1]] Tutaj zakładamy, że węzeł kontekstowy ma tylko jedno dziecko; w przeciwnym razie wyra- żenie to jest niedozwolone (choć wtedy można użyć size[1]). Polegamy także na fakcie, że jeśli szukany element nie zostaje znaleziony, index-of zwraca pustą sekwencję, do której na- stępnie dodajemy 7, by móc obsłużyć przypadek else. 28 | Rozdział 1. XPath 1.5. Eliminowanie rekurencji z wyrażeń „for” Problem Chcemy przekształcić sekwencję wejściową na sekwencję wyjściową w taki sposób, by każdy element wyjściowej był dowolnie skomplikowaną funkcją wejściowej i by wielkość obu se- kwencji niekoniecznie była taka sama. Rozwiązanie XPath 1.0 Nie da się zastosować w XPath 1.0. Należy zamiast tego skorzystać z szablonu rekurencyjne- go XSLT. XPath 2.0 Należy w tym wyrażeniu skorzystać z XPath 2.0. Poniżej pokazujemy cztery przypadki, w których wyrażenie for może odwzorowywać sekwencje wyjściowe i wejściowe różniące się wielkością. Agregacja (: Suma kwadratów. :) sum(for $x in $numbers return $x * $x) (: Średnia kwadratów. :) avg(for $x in $numbers return $x * $x) Odwzorowanie (: Odwzorowanie sekwencji słów we wszystkich akapitach na sekwencję długości słów. :) for $x in //para/tokenize(., ) return string-length($x) (: Odwzorowanie sekwencji słów w akapicie na sekwencję długości słów zawierających więcej niż trzy litery. :) for $x in //para/tokenize(., ) return if (string-length($x) gt 3) the string-length($x) else ( ) (: To samo, co powyżej, ale z warunkiem dla sekwencji wejściowej. :) for $x in //para/tokenize(., )[string-length(.) gt 3] return string-length($x) Generowanie (: Generowanie sekwencji kwadratów pierwszych 100 liczb całkowitych. :) for $i in 1 to 100 return $i * $i (: Generowanie sekwencji kwadratów w odwrotnej kolejności. :) for $i in 0 to 10 return (10 - $i) * (10 - $i) Rozszerzanie (: Odwzorowanie sekwencji akapitów na zduplikowaną sekwencję akapitów. :) for $x in //para return ($x, $x) (: Duplikowanie słów. :) for $x in //para/tokenize(., ) return ($x, $x) 1.5. Eliminowanie rekurencji z wyrażeń „for” | 29 (: Odwzorowanie słów na słowa wraz z ich długością. :) for $x in //para/tokenize(., ) return ($x, string-length($x)) Łączenie (: Dla każdego klienta wynikiem jest identyfikator i suma wszystkich jego zamówień. :) for $cust in doc( customer.xml )/*/customer return ($cust/id/text( ), sum(for $ord in doc( orders.xml )/*/order[custID eq $cust/id] return ($ord/total)) ) Analiza Jak zaznaczono w Recepturze 1.4, dodanie instrukcji sterujących do języka wyrażeń takiego jak XPath może na początku wydawać się dziwne lub nawet błędne. Ale gdy tylko odkryje się wyzwalającą moc tych konstrukcji w XPath 2.0, szybko pokonuje się wszelkie wątpliwo- ści. Jest tak w szczególności w przypadku wyrażenia for z XPath 2.0. Siła for ujawnia się w pełni, kiedy uświadomi się sobie, jak można wykorzystać to wyrażenie w celu zredukowania wielu skomplikowanych rekurencyjnych rozwiązań XSLT 1.0 do jednej linii wyrażenia XPath 2.0. Rozważmy na przykład problem obliczania sum w XSLT 1.0. Jeśli potrzebna jest tylko prosta suma, nie ma problemu, bo wbudowana funkcja XPath 1.0 sum doskonale się sprawdzi. Jednak kiedy potrzebne jest otrzymanie sumy kwadratów, konieczne staje się napisanie większego, niewygodnego i mniej przejrzystego szablonu rekurencyjnego. Właściwie duża część pierwszego wydania tej książki składała się z takich właśnie powtarzal- nych rozwiązań do radzenia sobie z rekurencyjną gimnastyką. W XPath 2.0 suma kwadratów to nic innego jak sum(for $x in $numbers return $x * $x), gdzie $numbers zawiera se- kwencję liczb, które chcemy dodać. Ile drzew mogłem uratować, gdyby to ułatwienie było dostępne w XPath 1.0! Wyrażenie for kryje w sobie jednak jeszcze więcej mocy. Nie jest się już ograniczonym do tylko jednej zmiennej iteracyjnej. Możliwe jest połączenie kilku zmiennych i stworzenie za- gnieżdżonych pętli, które mogą tworzyć sekwencje z powiązanych ze sobą w skomplikowa- nym dokumencie węzłów. (: Zwraca sekwencję składającą się z wartości atrybutu id poszczególnych elementów para oraz elementu ref będącego dzieckiem danego elementu para. :) for $s in /*/section, $p in $s/para, $r in $p/ref return ($p/@id, $r) Należy zauważyć, że — poza tym, że jest krótsze — powyższe wyrażenie nie różni się niczym od: for $s in /*/section return for $p in $s/para return for $r in $p/ref return ($p/@id, $r) Warto także zauważyć, że nie ma potrzeby korzystania z zagnieżdżonych pętli for, jeśli bardziej elegancką reprezentację zamierzonej sekwencji przedstawia tradycyjne wyrażenie ścieżkowe. (: To użycie for jest tylko rozwlekłym sposobem napisania /*/section/para/ref . :) for $s in /*/section, $p in $s/para, $r in $p/ref return $r 30 | Rozdział 1. XPath Czasami warto znać pozycję każdego z elementów sekwencji w czasie jej przetwarzania. Nie można tu użyć funkcji position() — tak, jak by to zrobiono dla xsl:for-each — gdyż wy- rażenie XPath nie zmienia pozycji kontekstu. Ten sam efekt da się jednak osiągnąć, korzysta- jąc z poniższego wyrażenia: for $pos in 1 to count($sequence), $item in $sequence[$pos] return $item , $pos 1.6. Radzenie sobie ze skomplikowaną logiką z użyciem kwantyfikatorów Problem Należy przetestować sekwencję pod kątem obecności warunku w kilku bądź wszystkich jej elementach. Rozwiązanie XPath 1.0 Jeśli warunek oparty jest na równości, wtedy w zupełności wystarczy semantyka operatorów = i != z XPath 1.0 i 2.0. (: Prawdziwe, jeśli występuje odniesienie do przynajmniej jednej części. :) //section/@id = //ref/@idref (: Prawdziwe, jeśli istnieje odniesienie do każdej części. :) count(//section) = count(//section[@id = //ref/@idref]) XPath 2.0 W XPath 2.0 należy skorzystać z wyrażeń some i every, by osiągnąć ten sam efekt. (: Prawdziwe, jeśli występuje odniesienie do przynajmniej jednej części. :) some $id in //para/@id satisfies $id = //ref/@idref (: Prawdziwe, jeśli istnieje odniesienie do każdej części. :) every $id in //section/@id satisfies $id = //ref/@idref W XPath 2.0 można jednak bez większego wysiłku pójść jeszcze dalej. (: Istnieje jakaś część, która zawiera odniesienie do wszystkich sekcji z wyjątkiem siebie samej. :) some $s in //section satisfies every $id in //section[@id ne $s/@id]/@id satisfies $id = $s/ref/@idref (: $sequence2 jest częścią $sequence1 :) count($sequence2) = count($sequence1) and every $pos in 1 to count($sequence1), $item1 in $sequence1[$pos], $item2 in $sequence2[$pos] satisfies $item1 = $item2 Po usunięciu sprawdzania zliczania count w poprzednim wyrażeniu kod ten zapewnia, że przynajmniej pierwsze count($sequence1) elementów w $sequence2 jest takiej samo, jak te odpowiadające im w $sequence1. 1.6. Radzenie sobie ze skomplikowaną logiką z użyciem kwantyfikatorów | 31 Analiza Semantyka =, !=, , , =, = w XPath 1.0 i 2.0 czasami zaskakuje niewtajemniczonych, kiedy jeden z operandów jest sekwencją lub zbiorem węzłów XPath 1.0. Dzieje się tak, ponieważ operatory są obliczane do wartości logicznej „prawda”, jeśli istnieje co najmniej jedna para wartości z każdej strony wyrażenia, która da się porównać zgodnie z relacją. W XPath 1.0 cza- sami działa to na korzyść użytkownika, jak pokazaliśmy wcześniej, jednak kwestia ta potrafi niekiedy przyprawić o ból głowy i sprawić, że chce się wrócić do piątej klasy podstawówki, gdzie matematyka jeszcze miała sens. Przykładowo, można domniemywać, że relacja $x = $x jest zawsze prawdziwa, a jednak nie jest tak, jeśli $x jest pustą sekwencją! Wynika to z faktu, że nie da się znaleźć pary równych elementów wewnątrz dwóch pustych sekwencji. 1.7. Używanie operacji na zbiorach Problem Należy przetworzyć sekwencje tak, jakby były one zbiorami matematycznymi. Rozwiązanie XPath 1.0 Operator | oznaczający sumę zbiorów na węzłach jest obsługiwany przez XPath 1.0, ale trze- ba skorzystać z małych sztuczek, żeby uzyskać część wspólną zbiorów i ich różnicę. (: Suma zbiorów. :) $set1 | $set2 (: Część wspólna zbiorów. :) $set1[count(. | $set2) = count($set2)] (: Różnica zbiorów. :) $set1[count(. | $set2) != count($set2)] XPath 2.0 Operator | jest nadal obecny w XPath 2.0, jednak dodano do niego także union jako jego alias. Dodatkowo dostępne są intersect i except dla uzyskania odpowiednio: części wspólnej zbio- rów i ich różnicy. $set1 union $set2 (: Część wspólna zbiorów. :) $set1 intersect $set2 (: Różnica zbiorów. :) $set1 except $set2 Analiza W XPath 2.0 zbiory węzłów są zastąpione sekwencjami. W przeciwieństwie do zbiorów wę- złów sekwencje są uporządkowane i mogą zawierać zduplikowane elementy. Jednakże przy 32 | Rozdział 1. XPath użyciu operacji na zbiorach XPath 2.0 zarówno duplikaty, jak i uporządkowanie są ignorowa- ne, zatem sekwencje zachowują się tak samo, jak zbiory. Wynik operacji na zbiorach nie bę- dzie nigdy zawierał duplikatów, nawet jeśli posiadały je zbiory wejściowe. Operator except jest używany w idiomie XPath 2.0 służącym do wybrania wszystkich atry- butów z wyjątkiem podanego zbioru. (: Wszystkie atrybuty z wyjątkiem @a. :) @* except @a (: Wszystkie atrybuty z wyjątkiem @a i @b. :) @* except @a, @b W XPath 1.0 potrzebne są bardziej niezgrabne wyrażenia, jak poniżej: @*[local-name(.) != a and local-name(.) != b ] Co ciekawe, XPath pozwala na operacje na zbiorach tylko na sekwencjach węzłów. Niedozwo- lone są wartości niepodzielne. Dzieje się tak, ponieważ operacje na zbiorach odbywają się po identyfikatorze węzła, a nie jego wartości. Efekt zbiorów wartości można uzyskać korzystając z poniższych wyrażeń XPath 2.0; w XPath 1.0 należy skorzystać z rekurencji XSLT. Więcej na ten temat w rozdziale 9. (: Suma zbiorów. :) distinct-values( ($items1, $items2) ) (: Część wspólna zbiorów. :) distinct-values( $items1[. = $items2] ) (: Różnica zbiorów. :) distinct-values( $items1[not(. = $items2)] ) Zobacz również Receptury 9.1 i 9.2 zawierają więcej przykładów operacji na zbiorach. 1.8. Używanie porównań węzłów Problem Należy zidentyfikować węzły lub odnieść się do nich według ich pozycji w dokumencie. Rozwiązanie XPath 1.0 W poniższych przykładach należy założyć, że $x i $y zawierają pojedynczy węzeł z tego sa- mego dokumentu. Trzeba też pamiętać, że kolejność w dokumencie oznacza kolejność, w jakiej węzły występują w dokumencie. (: Sprawdź, czy $x i $y są tym samym węzłem. :) generate-id($x) = generate-id($y) (: Można także skorzystać z tego, że operator | usuwa duplikaty. :) count($x|$y) = 1 1.8. Używanie porównań węzłów | 33 (: Sprawdź, czy $x poprzedza $y w kolejności w dokumencie (zadziała tylko, jeśli $x i $y nie są atrybutami). :) count($x/preceding::node( )) count($y/preceding::node( )) or $x = $y/ancestor::node( ) (: Sprawdź, czy $x następuje po $y w kolejności w dokumencie (zadziała tylko, jeśli $x i $y nie są atrybutami). :) count($x/following::node( )) count($y/following::node( )) or $y = $x/ancestors::node( ) XPath 2.0 (: Sprawdź, czy $x i $y są tym samym węzłem. :) $x is $y (: Sprawdź, czy $x poprzedza $y w kolejności w dokumencie. :) $x $y (: Sprawdź, czy $x następuje po $y w kolejności w dokumencie. :) $x $y Analiza Nowe operatory porównania z XPath 2.0 są prawdopodobnie bardziej wydajne i na pewno łatwiejsze do zrozumienia niż ich odpowiedniki z XPath 1.0. Jednakże używając XSLT 2.0, nie napotka się zbyt wielu sytuacji, w których operatory te są wymagane. W wielu sytuacjach zdarza się, że myśli się o użyciu lub w miejscu, gdzie preferowany jest element. xsl: for-each-group. 1.9. Radzenie sobie z rozszerzonym systemem typów XPath 2.0 Problem Rygorystyczne zasady związane z typami w XPath 2.0 sprawiają, że złorzeczy się na W3C i tęskni za językiem Perl. Rozwiązanie Większość niezgodności pomiędzy XPath/XSLT 1.0 i 2.0 wynika z błędów typu. Dzieje się tak bez względu na to, czy schemat jest obecny, czy też nie. Wiele problemów napotkanych przy przenoszeniu dotychczasowych aplikacji pomiędzy XSLT 1.0 i XSLT 2.0 (które różnią się między innymi wersją XPath) można wyeliminować dzięki używaniu trybu zgodności z 1.0. xsl:stylesheet version= 1.0 !-- ... -- /xsl:stylesheet Moim zdaniem każdy w którymś momencie przestaje w końcu używać trybu zgodności. XPath 2.0 posiada kilka udogodnień dla konwersji typów. Po pierwsze, można bezpośrednio zasto- sować funkcje konwertujące. (: Konwersja pierwszego dziecka X kontekstu na liczbę. :) number(X[1]) + 17 34 | Rozdział 1. XPath (: Konwersja liczby w $n na łańcuch znaków. :) concat( id- , string($n)) XPath 2.0 posiada także konstruktory typów, można więc bezpośrednio kontrolować interpre- tację łańcucha znaków. (: Stworzenie daty z łańcucha znaków. :) xs:date( 2006-06-01 ) (: Stworzenie liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji z łańcucha znaków. :) xs:double( 1.1e8 ) + xs:double( 23000 ) Wreszcie XPath posiada operatory castable as, cast as oraz treat as. Przez większość czasu korzysta się z dwóch pierwszych z nich. if ($x castable as xs:date) then $x cast as xs:date else xs:date( 1970-01-01 ) Operator treat as nie jest konwersją jako taką, a raczej stwierdzeniem, które obiecuje proce- sorowi XPath, że w czasie wykonywania programu wartość ta będzie zgodna z danym typem. Jeśli tak się nie dzieje, wystąpi błąd typu. W XPath 2.0 dodano treat as, by implementato- rzy XPath mogli dokonać statycznego (w czasie kompilacji) sprawdzania typów obok spraw- dzania dynamicznego (w czasie wykonywania), pozwalając jednocześnie na selektywne wy- łączenie sprawdzania statycznego. Statyczne sprawdzanie typów w implementacjach XSLT 2.0 będzie najprawdopodobniej stosunkowo rzadkie, można więc treat as na razie zigno- rować. O wiele bardziej prawdopodobne jest pojawienie się go w wyższej klasy procesorach XQuery, które dokonują statycznego sprawdzania typów, by ułatwić rozmaite optymalizacje. Analiza Praca z procesorem XSLT 2.0 w trybie kompatybilności z wersją 1.0 nie oznacza, że nie można korzystać z żadnych nowych cech 2.0. Załącza on po prostu kilka reguł konwersji z XPath 1.0. • Pozwala na automatyczną konwersję na liczby typów nieliczbowych użytych w kontekście, w którym oczekiwane są liczby, poprzez atomizację, a następnie użycie funkcji number(). (: W trybie zgodności następujący fragment zwraca 18.1, jednak powoduje błąd typu w 2.0. :) 1.1 + 17 • Pozwala na automatyczną konwersję typów innych niż łańcuch znaków na łańcuch zna- ków w kontekście, w którym oczekiwane są łańcuchy znaków, poprzez atomizację, a na- stępnie użycie funkcji string(). (: W trybie zgodności następujący fragment zwraca wynik 2, jednak powoduje błąd typu w 2.0. :) string-length(1 + 2 + 3 + 4 + 5) • Automatycznie usuwa elementy z sekwencji o rozmiarze dwa lub większym, jeśli są one użyte w kontekście, w którym oczekiwany jest element pojedynczy. Często się tak dzieje, kiedy wynik wyrażenia ścieżkowego podawany jest do funkcji. poem line There once was a programmer from Nantucket. /line line Who liked his bits in a bucket. /line line He said with a grin /line line and drops of coffee on his chin, /line line If XSLT had a left-shift, I would love it! /line poem (: W trybie zgodności oba wyrażenia zwracają wynik 43, jednak to pierwsze powoduje błąd typu w 2.0. :) string-length(/poem/line) string-length(/poem/line[1]) 1.9. Radzenie sobie z rozszerzonym systemem typów XPath 2.0 | 35 1.10. Wykorzystywanie rozszerzonego systemu typów XPath 2.0 Problem Przy przetwarzaniu XML ściśle przestrzega się zaleceń XML Schema i chce się wykorzystać jego zalety. Rozwiązanie Jeśli sprawdza się poprawność dokumentów ze schematem, węzłom wynikowym przypisuje się informację o ich typie. Typy te można następnie sprawdzać w XPath 2.0 (a także w dopa- sowywaniu szablonów w XSLT 2.0). (: Testowanie, czy wszystkie elementy invoiceDate zostały sprawdzone jako daty. :) if (order/invoiceDate instance of element(*, xs:date)) then invoicing complete else invoicing incomplete instance of jest przydatny tylko w sprawdzaniu poprawności ze schematem. Do- datkowo nie jest wcale odpowiednikiem castable as. Przykładowo, 10 castable as xs:positiveInteger jest zawsze prawdziwe, podczas gdy 10 instance of xs:positiveInteger nigdy nie będzie prawdziwe, gdyż literały liczbowe są ozna- czone jako xs:decimal. Zaletą sprawdzania poprawności jest jednak nie tylko możliwość sprawdzania typów z uży- ciem instance of, lecz także bezpieczeństwo i wygoda wynikająca ze świadomości, że po przejściu przez sprawdzanie poprawności żadne niespodziewane błędy nie powinny się już pojawić. To może prowadzić do bardziej zwięzłych arkuszy stylów. (: Bez sprawdzania poprawności powinno się kodować następująco. :) for $order in Order return xs:date($order/invoiceDate) - xs:date($order/createDate) (: Wiedząc, że wszystkie elementy danych zostały sprawdzone, można opuścić konstruktor xs:date :). for $order in Order return $order/invoiceDate - $order/createDate Analiza Osobiście wolę używać XML Schema jako dokumentu ze specyfikacją, a nie narzędzia do spraw- dzania poprawności. Dlatego też piszę transformacje XSLT w taki sposób, by były odporne na błędy typu i używam bezpośrednich konwersji tam, gdzie jest to konieczne. Arkusze stylów napisane w ten sposób będą działać bez względu na obecność sprawdzania poprawności. Jeśli zacznie się pisać arkusze stylów polegające na sprawdzaniu poprawności, ogranicza się do takich implementacji, które muszą przeprowadzać sprawdzanie poprawności. Z drugiej strony jeśli standardy firmowe mówią, że wszystkie dokumenty XML muszą być sprawdzane ze schematem przed ich przetworzeniem, równie dobrze można uprościć swój XSLT, opiera- jąc się na pewności, że odpowiednie typy danych pojawią się w odpowiednich sytuacjach. 36 | Rozdział 1. XPath
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

XSLT. Receptury. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: