Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00303 005209 12755537 na godz. na dobę w sumie
ZFŚS 2017. Komentarz - ebook/pdf
ZFŚS 2017. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 106
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789228 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. 

Omówiono w niej ponadto ważne zmiany dotyczące obowiązków pracodawców wynikających z prowadzenia działalności socjalnej wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. Praktyczne wyjaśnienia dotyczące rezygnacji z zfśs lub ze świadczenia urlopowego, które zaprezentowano w książce, zostały potwierdzone przytoczonym w niej pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9 lutego 2017 r.

Publikację wzbogacono o rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są one przedstawione w formie pytań i odpowiedzi jako odrębna od komentarza część książki.

Jest to obowiązkowa lektura zarówno dla podmiotów prowadzących działalność socjalną, jak i beneficjentów świadczeń pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 


Mariusz Pigulski – ekspert i praktyk od ponad 17 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 800; zm.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2255)1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji]2) 1. Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjal- nej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakłado- wych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw finansów pu- blicznych, w stosunku do pracowników zatrudnionych w podległych mu jed- nostkach sfery budżetowej, niebędących funkcjonariuszami lub żołnierzami zawodowymi, a Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właści- wym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicz- nych w stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżeto- 1) W ujednoliconym przez redakcję tekście uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany. Zmiany, któ- re obowiązują od 1 stycznia 2017 r. zostały wyróżnione szarym tłem. 2) Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. 7 Art. 1 Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wej więziennictwa, niebędących funkcjonariuszami Służby Więziennej, okre- ślą, w drodze rozporządzenia: 1) sposób tworzenia i gromadzenia środków Funduszu; 2) wysokość odpisu na Fundusz, jednak nie wyższą od określonej w ustawie. 3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami Pracy3) i Polityki Socjalnej4) oraz Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób two- rzenia i gromadzenia środków Funduszu oraz wysokość odpisu na Fundusz – jed- nak nie wyższą od określonej w ustawie – w stosunku do pracowników cywilnych wojska. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej – ustawa o zfśs) jest aktem prawnym regulującym działalność pracodawców po- dejmowaną na rzecz pozapłacowego wspierania pracowników i zaspokajania ich socjalnych potrzeb, do czego zobowiązuje art. 94 pkt 8 Kodeksu pracy i pragmatyki służbowe. W przypadku niektórych jednostek sektora finansów publicznych usta- wodawca zastrzegł, że wysokość odpisu na fundusz nie może być wyższa od okre- ślonej w ustawie o zfśs. Ustawa o zfśs określa przede wszystkim zasady: ■■tworzenia i rezygnowania z zfśs oraz ■■ gospodarowania środkami zfśs, czyli tryb podejmowania decyzji w kwestii wydatko- wania zasobów finansowych (w tym przeprowadzania konsultacji ze związkami zawo- dowymi), ich gromadzenia oraz sposobu przechowywania (wyrok WSA w Warszawie z 11 października 2004 r., III SA 2275/03). Środki zfśs mogą być przeznaczone na: ■■finansowanie działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę, ■■ finansowanie zakładowych obiektów socjalnych (np. kosztów remontu lub zakupu wyposażenia), Podstawowe koszty związane z utrzymaniem obiektów socjalnych, a dotyczące m.in. wynagrodzeń pracowników obsługi, opłat za prąd, ogrzewania itp. powinny być opła- cane ze środków obrotowych pracodawcy; ■■ tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (zarówno placówek, gdzie zajęcia są prowadzone w nie- które dni tygodnia, jak i tych, w których zajęcia odbywają się przez cały rok, z wyjąt- kiem przerw ustalonych przez podmiot prowadzący). Obecnie ministrem właściwym do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 4 ust. 1, 3) art. 5 pkt 16 i 26 oraz art. 21 i art. 31 ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 543), która weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. Obecnie ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 4) i art. 8 ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 543), która weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ZFŚS 2017. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: