Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 007899 16388709 na godz. na dobę w sumie
ZFŚS 2018. Komentarz - ebook/pdf
ZFŚS 2018. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-079-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

ZFŚS 2018. KOMENTARZ zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Są one poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.

W przystępny sposób, a zarazem szczegółowo omówiono ważne dla pracodawców obowiązki w zakresie prowadzenia działalności socjalnej. Zwrócono także uwagę na problematykę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, które w pewnych sytuacjach będą należne od przyznanych świadczeń. Uwzględniono przy tym obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zmiany dotyczące podwyższenia limitów świadczeń z funduszu zwolnionych z podatku.

Publikację wzbogacono o rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są one przedstawione w formie pytań i odpowiedzi jako odrębna od komentarza część książki.

Jest to obowiązkowa lektura dla osób zajmujących się rozliczeniami kadrowo-płacowymi w podmiotach prowadzących działalność socjalną. Zawarte w książce wyjaśnienia zainteresują również beneficjentów świadczeń pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a zwłaszcza członków komisji socjalnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZFŚS 2018. KOMENTARZ zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu usta- wy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Są one poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. W przystępny sposób, a zarazem szczegółowo omówiono ważne dla pracodawców obowiązki w zakresie prowadzenia działalności socjalnej. Zwrócono także uwagę na problematykę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, które w  pewnych sytuacjach będą należne od przyznanych świadczeń. Uwzględniono przy tym obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zmiany dotyczące podwyższenia limi- tów świadczeń z funduszu zwolnionych z podatku. Publikację wzbogacono o rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są one przedstawio- ne w formie pytań i odpowiedzi jako odrębna od komentarza część książki. Jest to obowiązkowa lektura dla osób zajmujących się rozliczeniami kadrowo-pła- cowymi w podmiotach prowadzących działalność socjalną. Zawarte w książce wy- jaśnienia zainteresują również beneficjentów świadczeń pochodzących z zakłado- wego funduszu świadczeń socjalnych, a zwłaszcza członków komisji socjalnych. Stan prawny na 4 kwietnia 2018 r. Mariusz Pigulski – ekspert i praktyk od ponad 18 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo- -płacowej. ZFŚS 2018 K o M e n t a r z Komentarze praktyczne Komentarze praktyczne Mariusz Pigulski Publikację poleca Kompleksowa baza Wiedzy inFOR PL S.A. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa tel. 22 761 30 30 www.infor.pl www.sklep.infor.pl iSbn 978-83-8137-079-0 ZFSS_2018_Komentarz.indd 1-3 2018-04-05 10:46:23 ZFŚS 2018 K o m e n t a r z ZFŚS 2018 K o m e n t a r z Warszawa 2018 Komentarz: Mariusz Pigulski Pytania i odpowiedzi: Bożena Goliszewska-Chojdak – nr 2, 4, 24; Leszek Jaworski – nr 16; Magdalena Kasprzak – nr 14, 15; Tomasz Krywan – nr 23; Marta Lempart – nr 10, 22; Izabela Nowacka – nr 8; Joanna Nowicka – nr 18; Małgorzata Nowicka – nr 19; Mariusz Pigulski – nr 3, 25; Anna Rąbalska – nr 5; Marek Rotkiewicz – nr 1, 6, 7, 9, 26; Anna Sadowska – nr 17; Aldona Salamon – nr 13, 20; Marek Skałkowski – nr 11; Jadwiga Stefaniak – nr 12; Radosław Tyburczy – nr 21 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Bożena Goliszewska-Chojdak – redaktor prowadzący Edyta Wojtecka – redaktor graficzny Jolanta Bugaj – korekta Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Warszawa 2018 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta Infolinia: 0 801 626 666 ISBN: 978-83-8137-079-0 Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części Spis treści ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Wykaz skrótów .................................................................. 7 USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2191; ost.zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2371) ................... 9 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–2) ........................................ 9 Rozdział 2. Tworzenie Funduszu (art. 3–12a) ................................ 18 Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 13–23) ........................................... 63 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349) ................................................ 65 Pytania i odpowiedzi .......................................................... 73 1. Czy przyznając wsparcie z zfśs, można stosować tzw. pakietowość świadczeń? ... 73 2. Z jakiego źródła można opłacić podatek od świadczenia na wypoczynek sfinansowanego z zfśs? ....................................................... 75 3. Kiedy rozwiedziony pracownik może ubiegać się o świadczenia z zfśs na dziecko? .................................................................. 77 4. Czy koszty związane z korzystaniem z kart podarunkowych mogą zostać sfinansowane z zfśs? .......................................................... 79 5. Jak przyznawać pomoc socjalną osobom niewymienionym w regulaminie zfśs? .......................................................................... 80 6. Czy niepracujących członków rodziny należy brać pod uwagę przy ustalaniu uprawnień do korzystania z zfśs? ............................................. 81 7. Czy emeryci mogą otrzymywać z zfśs mniej świadczeń niż pracownicy? ....... 83 8. Czy można zwiększyć odpis na zfśs na pracownika, którego orzeczenie o niepełnosprawności straciło ważność w trakcie roku? ....................... 85 5 Spis treści 9. Czy spłata pożyczki z zfśs może być zawieszona lub przesunięta na wniosek pracownika? ................................................................ 86 10. W jakiej wysokości należy wypłacać świadczenie urlopowe pracownikowi niepełnosprawnemu? ....................................................... 88 11. Kiedy pracownik powinien zwrócić świadczenie urlopowe? .................. 89 12. Czy środki zfśs mogą się znajdować na wspólnym rachunku dwóch firm? ..... 90 13. Jak dofinansować wypoczynek pracownika, który zawarł dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą? ............................................... 92 14. Jak należy dofinansować z zfśs wypoczynek pracownika zatrudnionego na część etatu? .............................................................. 95 15. Jak zatrudnienie pracowników tymczasowych wpływa na wysokość raty odpisu na zfśs? .......................................................... 96 16. Do jakich danych o pracownikach może mieć dostęp komisja socjalna? ....... 97 17. Czy związkowcy mogą administrować zfśs? .................................. 100 18. Jak należy rozliczyć nienależnie wypłacone świadczenia z zfśs? .............. 100 19. Czy pracownikom podczas wypowiedzenia przysługują paczki świąteczne? .. 102 20. Czy z wynagrodzenia pracownika można potrącić bez jego zgody niespłaconą pożyczkę w razie rozwiązania z nim umowy o pracę? ......................... 103 21. Czy wynajęcie busa na pogrzeb byłego pracownika może być sfinansowane ze środków zfśs? ............................................................ 106 22. Kiedy pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników przekazuje środki na konto zfśs? ......................................................... 107 23. Jaki limit zwolnienia należy zastosować do zapomogi z zfśs przyznanej pracownikowi przed 2018 r.? ................................................ 108 24. Czy karta przedpłacona przekazana zleceniobiorcy z zfśs na święta podlega opodatkowaniu? ............................................................. 111 25. Czy byłemu pracownikowi można przyznać wsparcie ze środków zfśs? ....... 113 26. Czy podczas urlopu bezpłatnego pracownik ma prawo do świadczeń socjalnych? .................................................................. 115 6 Wykaz skrótów GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIP – Główny Inspektorat Pracy Karta Nauczyciela – ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) k.p., Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) MRPiPS – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej NSA – Naczelny Sąd Administracyjny Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SA – sąd apelacyjny SN – Sąd Najwyższy ustawa o pdof – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) ustawa o zfśs – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.) WSA – wojewódzki sąd administracyjny zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2191; ost.zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2371)1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji]2) 1. Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjal- nej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakłado- wych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw finansów pu- blicznych, w stosunku do pracowników zatrudnionych w podległych mu jed- nostkach sfery budżetowej, niebędących funkcjonariuszami lub żołnierzami zawodowymi, a Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właści- wym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicz- nych w stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżeto- 1) W ujednoliconym przez redakcję tekście uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany. Zmiany, któ- re obowiązują od 1 stycznia 2018 r., zostały wyróżnione szarym tłem. 2) Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. 9 Art. 1 Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wej więziennictwa, niebędących funkcjonariuszami Służby Więziennej, okre- ślą, w drodze rozporządzenia: 1) sposób tworzenia i gromadzenia środków Funduszu; 2) wysokość odpisu na Fundusz, jednak nie wyższą od określonej w ustawie. 3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami Pracy3) i Polityki Socjalnej4) oraz Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób two- rzenia i gromadzenia środków Funduszu oraz wysokość odpisu na Fundusz – jed- nak nie wyższą od określonej w ustawie – w stosunku do pracowników cywilnych wojska. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej – ustawa o zfśs) jest aktem prawnym regulującym działalność pracodawców po- dejmowaną na rzecz pozapłacowego wspierania pracowników i zaspokajania ich socjalnych potrzeb, do czego zobowiązuje art. 94 pkt 8 Kodeksu pracy i pragmatyki służbowe. W przypadku niektórych jednostek sektora finansów publicznych usta- wodawca zastrzegł, że wysokość odpisu na fundusz nie może być wyższa od okre- ślonej w ustawie o zfśs. Ustawa o zfśs określa przede wszystkim zasady: ■■tworzenia i rezygnowania z zfśs oraz ■■ gospodarowania środkami zfśs, czyli tryb podejmowania decyzji w kwestii wydatko- wania zasobów finansowych (w tym przeprowadzania konsultacji ze związkami zawo- dowymi), ich gromadzenia oraz sposobu przechowywania (wyrok WSA w Warszawie z 11 października 2004 r., III SA 2275/03). Środki zfśs mogą być przeznaczone na: ■■finansowanie działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę, ■■ finansowanie zakładowych obiektów socjalnych (np. kosztów remontu lub zakupu wyposażenia), Podstawowe koszty związane z utrzymaniem obiektów socjalnych, a dotyczące m.in. wynagrodzeń pracowników obsługi, opłat za prąd, ogrzewania itp., powinny być opła- cane ze środków obrotowych pracodawcy. ■■ tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (zarówno placówek, gdzie zajęcia są prowadzone w nie- które dni tygodnia, jak i tych, w których zajęcia odbywają się przez cały rok, z wyjąt- kiem przerw ustalonych przez podmiot prowadzący). Obecnie ministrem właściwym do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 4 ust. 1, 3) art. 5 pkt 16 i 26 oraz art. 21 i art. 31 ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 888 ze zm.), która weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. Obecnie ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 4) i art. 8 ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 888 ze zm.), która weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. 10 Rozdział 1. Przepisy ogólne SN Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00, OSNP 2003/14/331) stwierdził, że: (…)nieulegawątpliwości,żefunduszświadczeńsocjalnychjestinstytucją prawną,któramałagodzićróżnicewpoziomieżyciapracownikówiichro- dzin,atakżeemerytówirencistów.Jestonwyrazemfunkcjispołecznejza- kładupracy,zaśjegoadresatamisązwłaszczarodzinyonajniższychdocho- dach(…). Art. 2. [Definicje] Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) działalność socjalna – usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dzien- nego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową; 2) coroczny odpis podstawowy – równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy Funduszu w wysokości określonej w art. 5, na zasadach określonych w art. 6 ust. 2; 3) (uchylony) 4) zakładowe obiekty socjalne – ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczyn- kowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki, klu- by dziecięce i przedszkola oraz obiekty służące działalności kulturalnej; 5) osoby uprawnione do korzystania z Funduszu – pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, któ- rym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, pra- wo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu; 6) przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyj- ną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli przedmiot jej działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność socjalna Artykuł 2 ustawy o zfśs zawiera definicje podstawowych pojęć związanych z działalno- ścią socjalną pracodawcy. Zasadniczo ze środków zfśs finansowane są świadczenia nie- będące elementem warunków wynagradzania za pracę i nieuzależnione od rodzaju, wy- ników i jakości wykonywanej pracy. Od 13 lipca 2013 r. obowiązuje rozszerzona definicja działalności socjalnej. Od tej daty ze środków zfśs mogą być również finansowane usługi świadczone na rzecz opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię. Art. 2 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ZFŚS 2018. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: