Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 008054 20982699 na godz. na dobę w sumie
ZUS, L4, PIT. Co powinieneś wiedzieć o wynagrodzeniach pracowniczych - książka
ZUS, L4, PIT. Co powinieneś wiedzieć o wynagrodzeniach pracowniczych - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3072-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Płaca brutto i jej składniki

Cała władza w ręce Kadr!

Laik wyobraża sobie pracę specjalisty ds. kadr następująco: siedzenie w cichym pokoju, segregowanie dokumentów i wypełnianie formularzy. A do tego jeszcze władza, jaką daje rozdzielanie wypłat dla wszystkich pracowników, zarządzanie urlopami i świadczeniami socjalnymi! Rzeczywistość wcale nie wygląda jednak tak różowo. Wymagana jest tu wiedza na wysokim poziomie, zdolność przeczesywania ustaw i rozporządzeń oraz umiejętność wgryzania się w przepisy wykonawcze. Pożądana skrupulatność, cierpliwość oraz... serce do liczb i ludzi.

Nie jest łatwo opanować wszystkie reguły narzucone przez prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Dlatego w tej książce pojawia się tylko tyle odwołań do przepisów i ustaw, ile naprawdę musi. Autorka w zrozumiały sposób opisuje zagadnienia związane z naliczaniem płac, nie komplikując ich nazbyt fachowym nazewnictwem, a definicje i formułki zyskują tu przystępną postać. Podręcznik zawiera także przydatne przykłady wyliczeń, pomagające błyskawicznie zrozumieć temat, a dla początkujących w zawodzie będące także swoistą 'ściągą'.

Twój niezawodny przewodnik w gąszczu przepisów dotyczących:Magdalena Skalska pracuje jako specjalistka ds. płac w jednostce budżetowej. Wcześniej prowadziła firmę i ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl ZUS, L4, PIT. Co powinieneś wiedzieć o wynagrodzeniach pracowniczych Autor: Magdalena Skalska ISBN: 978-83-246-3072-1 Format: 158 × 235, stron: 264 Płaca brutto i jej składniki • Obliczanie płacy netto — wzór ogólny oraz poszczególne elementy • Potrącenia z wynagrodzenia, w tym komornicze • Koszty uzyskania przychodu w sytuacjach nietypowych • Koszty pracodawcy • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe • Urlop wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, wychowawczy, okolicznościowy • Składki ZUS od wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy • Odprawy emerytalne, rentowe i inne • Zasady nabywania uprawnień i obliczania nagrody jubileuszowej • Wynagrodzenie za czas choroby płacone przez pracodawcę oraz zasiłki chorobowe płacone przez ZUS • „Umowa zlecenie” i „Umowa o dzieło” • Odpis na Fundusz Socjalny i gospodarowanie funduszem • Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru ZUS • Przekroczenie progu podatkowego • Niezbędne druki Cała władza w ręce Kadr! Laik wyobraża sobie pracę specjalisty ds. kadr następująco: siedzenie w cichym pokoju, segregowanie dokumentów i wypełnianie formularzy. A do tego jeszcze władza, jaką daje rozdzielanie wypłat dla wszystkich pracowników, zarządzanie urlopami i świadczeniami socjalnymi! Rzeczywistość wcale nie wygląda jednak tak różowo. Wymagana jest tu wiedza na wysokim poziomie, zdolność przeczesywania ustaw i rozporządzeń oraz umiejętność wgryzania się w przepisy wykonawcze. Pożądana skrupulatność, cierpliwość oraz… serce do liczb i ludzi. Nie jest łatwo opanować wszystkie reguły narzucone przez prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Dlatego w tej książce pojawia się tylko tyle odwołań do przepisów i ustaw, ile naprawdę musi. Autorka w zrozumiały sposób opisuje zagadnienia związane z naliczaniem płac, nie komplikując ich nazbyt fachowym nazewnictwem, a definicje i formułki zyskują tu przystępną postać. Podręcznik zawiera także przydatne przykłady wyliczeń, pomagające błyskawicznie zrozumieć temat, a dla początkujących w zawodzie będące także swoistą „ściągą”. Spis treħci WstÚp ..........................................................................................................................................5 Rozdziaï 1. Obliczamy pïacÚ pracownika .................................................................................7 Co to jest pïaca brutto i co siÚ na niÈ moĝe skïadaÊ ........................................................................... 7 Jak wyliczyÊ pïacÚ brutto, na którÈ skïada siÚ wiele skïadników ......................................................... 7 Co to jest pïaca netto i jak jÈ obliczyÊ — wzór ogólny oraz omówienie poszczególnych elementów ..........13 Zasady zaokrÈglania .......................................................................................................................... 21 PotrÈcenia od pïacy netto ................................................................................................................. 31 Kwota do wypïaty ............................................................................................................................. 33 Jak wyliczyÊ pïacÚ pracownika zatrudnionego tylko przez czÚĂÊ miesiÈca ........................................ 44 ObowiÈzek wypïaty minimalnego wynagrodzenia ............................................................................ 48 Koszty uzyskania przychodu w sytuacjach nietypowych ................................................................... 50 Szczególne zasady naliczania skïadki zdrowotnej ............................................................................. 51 Rozdziaï 2. Obliczamy koszty pracodawcy ............................................................................55 Skïadki ZUS ..................................................................................................................................... 55 Podsumowanie caïoĂci zagadnieñ omówionych w rozdziaïach 1. i 2. z przykïadem ......................... 68 Rozdziaï 3. Godziny nadliczbowe ...........................................................................................73 Wprowadzenie do tematyki godzin nadliczbowych .......................................................................... 73 Jak obliczyÊ wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ....................................................................... 79 Godziny nadliczbowe a skïadki ZUS ............................................................................................... 89 Rozdziaï 4. Pracownik na urlopie ...........................................................................................91 Wprowadzenie do tematyki urlopów ................................................................................................ 91 Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ................................................................... 107 Rozdziaï 5. Odprawy emerytalne i rentowe .........................................................................145 Wprowadzenie do tematyki odpraw emerytalnych i rentowych ..................................................... 145 Jak obliczaÊ wysokoĂÊ odpraw. Zasady obliczania z przykïadem ................................................... 149 Odprawy a skïadki ZUS i podatek dochodowy .............................................................................. 159 Rozdziaï 6. Nagrody jubileuszowe ........................................................................................161 Kiedy pracownikom naleĝy siÚ nagroda jubileuszowa .................................................................... 161 Zasady nabywania uprawnieñ do nagrody jubileuszowej ................................................................ 162 Jak obliczyÊ nagrodÚ jubileuszowÈ. Zasady obliczania z przykïadem ............................................. 166 Nagrody jubileuszowe a skïadki ZUS ............................................................................................ 170 Nagrody jubileuszowe a podatek dochodowy ................................................................................ 170 Rozdziaï 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” ....................................173 Kiedy pracownikom naleĝy siÚ „trzynastka” ................................................................................... 173 Którzy pracownicy otrzymajÈ „trzynastkÚ” ..................................................................................... 173 Zasady obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego ............................................................. 175 4 Z U S , L 4 , PI T Rozdziaï 8. Pracownik na zwolnieniu lekarskim .................................................................179 Wprowadzenie do tematyki zwolnieñ lekarskich ............................................................................ 179 Okres wyczekiwania ....................................................................................................................... 179 Rodzaje Ăwiadczeñ chorobowych ................................................................................................... 180 WysokoĂÊ wynagrodzenia za czas choroby i zasiïków chorobowych ............................................... 186 Obliczanie Ăwiadczeñ chorobowych ............................................................................................... 187 Przykïady obliczania Ăwiadczeñ chorobowych ................................................................................ 198 Rozdziaï 9. Umowy cywilnoprawne, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieïo ...................213 Wprowadzenie do tematyki umów cywilnoprawnych ..................................................................... 213 Kiedy zawiera siÚ umowÚ-zlecenie ................................................................................................. 213 Kiedy zawiera siÚ umowÚ o dzieïo .................................................................................................. 214 Koszty uzyskania przychodu przy umowie-zleceniu ....................................................................... 214 Koszty uzyskania przychodu przy umowie o dzieïo ........................................................................ 215 Umowy cywilnoprawne z wïasnym pracownikiem a skïadki ZUS .................................................. 215 Umowy-zlecenia a skïadki ZUS ..................................................................................................... 217 Umowy-zlecenia i umowy o dzieïo do 200 zï ................................................................................. 220 Umowa o dzieïo z „osobÈ zagranicznÈ”, czyli zameldowanÈ poza terytorium Polski, w tym druk IFT-1/IFT-1R ...................................... 221 Przykïady obliczania naleĝnoĂci z tytuïu umów cywilnoprawnych z omówieniem .......................... 222 Rozdziaï 10. Fundusz socjalny ..............................................................................................231 WiadomoĂci ogólne na temat funduszu socjalnego ........................................................................ 231 Regulamin zakïadowego funduszu Ăwiadczeñ socjalnych ............................................................... 231 Którzy pracodawcy tworzÈ fundusz socjalny .................................................................................. 232 WysokoĂÊ odpisu na fundusz socjalny ............................................................................................ 233 Jak wyliczyÊ odpis na fundusz socjalny ........................................................................................... 234 Kiedy naleĝy przelaÊ pieniÈdze na konto socjalne .......................................................................... 234 Wypïaty z funduszu socjalnego a skïadki ZUS ............................................................................... 234 Wypïaty z funduszu socjalnego a podatek dochodowy ................................................................... 235 ¥wiadczenie urlopowe u pracodawców, którzy nie sÈ zobowiÈzani do tworzenia funduszu socjalnego ......237 Rozdziaï 11. Gdy przychody pracownika przekroczyïy rocznÈ podstawÚ wymiaru skïadek ZUS ..............................................241 Co to jest roczna podstawa wymiaru skïadek ZUS ........................................................................ 241 Kto informuje o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru skïadek ZUS i co z tego wynika ......... 242 Jak wykonaÊ korektÚ skïadek. Omówienie na przykïadzie ............................................................. 243 Rozdziaï 12. Gdy przychody pracownika przekroczyïy pierwszy próg skali podatkowej ............................................................251 Co zrobiÊ, kiedy zarobki pracownika przekroczÈ pierwszy próg podatkowy .................................. 252 Sytuacje wyjÈtkowe ........................................................................................................................ 252 Rozdziaï 13. Druki — jakie i kiedy .......................................................................................253 Deklaracje PIT ............................................................................................................................... 253 Zgïoszeniowe formularze ZUS pïatnika skïadek ............................................................................ 255 Formularze ZUS — informacje pïatnika skïadek ........................................................................... 256 Zgïoszeniowe formularze ZUS osoby ubezpieczonej ..................................................................... 256 Zmiana kodu tytuïu ubezpieczenia ................................................................................................ 257 Rozliczeniowe formularze ZUS sporzÈdzane przez pïatnika skïadek .........................................................257 Druki ZUS sporzÈdzane przez pïatnika skïadek ............................................................................. 258 Wykaz aktów prawnych .........................................................................................................261 Rozdziaã 6. Nagrody jubileuszowe Kiedy pracownikom naleijy siē nagroda jubileuszowa Zasady nabywania uprawnieñ do nagrody jubileuszowej oraz jej wysokoĂÊ zaleĝÈ od zapisów w ukïadzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Zawarcie takiego zapisu nie jest obowiÈzkowe, a co za tym idzie, ĝaden odgórny przepis nie nakïada na pracodawcÚ obowiÈzku wypïaty tych nagród. Dopiero konkretne regulacje dla poszczególnych sektorów, grup zawodowych lub u poszczególnych pracodawców normujÈ tÚ kwestiÚ. „ Dla pracowników sfery budĝetowej zasady wynagradzania i przyznawania Ăwiadczeñ okreĂla Minister Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporzÈdzenia, chyba ĝe sÈ oni objÚci ponadzakïadowym ukïadem zbiorowym pracy. „ Dla pracowników poszczególnych branĝ lub sektorów gospodarki zasady wynagradzania i przyznawania Ăwiadczeñ okreĂlajÈ ukïady zbiorowe pracy zawierane miÚdzy pracodawcami a pracownikami reprezentowanymi przez organizacje zwiÈzkowe. „ Dla pozostaïych pracowników o zasadach wynagradzania i przyznawania Ăwiadczeñ stanowiÈ zakïadowe regulaminy wynagradzania. Taki regulamin zgodnie z art. 772 k.p. powinni stworzyÊ wszyscy pracodawcy zatrudniajÈcy co najmniej 20 pracowników, którzy nie sÈ objÚci ukïadem zbiorowym pracy. Jest wprawdzie jeden przepis, który reguluje kwestie nagród jubileuszowych. Minister Pracy i Polityki Socjalnej 23 grudnia 1989 r. wydaï rozporzÈdzenie w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniajÈcych do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypïacania. Pracodawcy majÈ dowolnoĂÊ w stosowaniu przepisów tego rozporzÈdzenia, jednak czÚsto opierajÈ siÚ na nim, tworzÈc ukïady zbiorowe pracy lub zakïadowe regulaminy 162 Z U S , L 4 , PI T wynagradzania. Nie ma teĝ przeszkód, aby np. w regulaminie wynagradzania umieszczony byï zapis, który w sprawie nagród jubileuszowych bezpoĂrednio odwoïuje siÚ do tego rozporzÈdzenia. JeĂli w zakïadach pracy nagrody jubileuszowe sÈ wypïacane, to zazwyczaj odbywa siÚ to na doĂÊ podobnych zasadach. OmówiÚ te najczÚĂciej stosowane, z zastrzeĝeniem, ĝe u kaĝdego pracodawcy przepisy w tym wzglÚdzie mogÈ siÚ róĝ- niÊ, zarówno w kwestii przyznawania nagród jubileuszowych, jak i ich wysokoĂci. Zasady nabywania uprawnieĝ do nagrody jubileuszowej O uprawnieniu danego pracownika do nagrody jubileuszowej decydujÈ te same wzglÚdy co przy uprawnieniach do dodatku staĝowego. Omawiaïam je w roz- dziale 1. Teraz je przypomnÚ. O przyznaniu nagrody jubileuszowej decyduje staĝ pracy, przy czym moĝe to byÊ ogólny staĝ lub lata przepracowane u konkretnego pracodawcy bÈdě w danej branĝy. Jeĝeli sÈ brane pod uwagÚ wszystkie przepracowane lata, to zalicza siÚ: „ wszystkie lata przepracowane na podstawie umowy o pracÚ, „ okresy przepracowane w gospodarstwie rolnym, równieĝ rodziców i teĂciów, „ okresy pobierania zasiïku dla bezrobotnych (tylko okresy pobierania zasiïku; nie uwzglÚdnia siÚ okresów przebywania na bezrobociu bez prawa do zasiïku), jak równieĝ okresy pobierania stypendiów przyznanych bezrobotnym na czas przygotowania zawodowego oraz szkolenia bezrobotnego (na podstawie skierowania wydanego przez starostÚ) w celu podniesienia kwalifikacji lub odbycia staĝu, „ okresy odbywania sïuĝby wojskowej, „ okresy opieki nad dzieckiem do lat 4 i okresy opieki nad dzieckiem lub dorosïym czïonkiem rodziny zaliczanym do I grupy inwalidzkiej (zalicza siÚ do 3 lat na jedno dziecko lub dorosïego czïonka rodziny, a przy wiÚcej niĝ jednym dziecku do 6 lat ïÈcznie na wszystkie dzieci i dorosïego czïonka rodziny), „ okresy pobierania zasiïków chorobowych z ZUS. N a g r o dy j u b i l e u s z o w e 163 Podobnie jak w przypadku dodatku staĝowego, nie dolicza siÚ okresów pro- wadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej i wspóïpracy przy jej prowadzeniu, ale jeĂli w tym czasie wïaĂciciel lub osoba wspóïpracujÈca pobierali zasiïek chorobowy z ZUS, to okres pobierania tego zasiïku naleĝy doliczyÊ. NastÚpne podobieñstwo do dodatku staĝowego jest takie, ĝe równieĝ w przy- padku uprawnieñ do nagrody jubileuszowej zalicza siÚ tylko zakoñczone okresy zatrudnienia, udokumentowane Ăwiadectwem pracy. Jednak do dodatku sta- ĝowego dolicza siÚ wszystkie zakoñczone okresy pracy, niezaleĝnie od sposobu rozwiÈzania umowy o pracÚ. W przypadku nagrody jubileuszowej moĝe byÊ róĝnie. Pisaïam wczeĂniej o rozporzÈdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1989 r. Pracodawcy, którzy przyjÚli u siebie stosowanie przepisów tego rozporzÈdzenia, nie zaliczÈ do okresu pracy uprawniajÈcego do nabycia nagrody jubileuszowej zatrudnienia zakoñczonego rozwiÈzaniem umowy o pracÚ bez wypowiedzenia z winy pracownika lub porzuceniem pracy. Np. pracownik byï zatrudniony w firmie budowlanej przez 2 lata i 5 miesiÚcy, po czym porzuciï pracÚ i ma to wpisane w Ăwiadectwie pracy. NastÚpnie podjÈï zatrudnienie u in- nego pracodawcy, u którego wypïacane sÈ nagrody jubileuszowe zgodnie z zasa- dami obowiÈzujÈcymi w myĂl wyĝej wymienionego rozporzÈdzenia. W dniu 1 kwietnia pracownik ten nabywa prawa do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Nie bÚdzie jednak mógï jej otrzymaÊ w tym terminie, gdyĝ 2 lata i 5 miesiÚcy zatrudnienia nie zostanÈ mu doliczone do staĝu pracy z powodu formy rozwiÈ- zania umowy o pracÚ (porzucenie pracy). W myĂl omawianego rozporzÈdzenia do okresu, od którego zaleĝÈ uprawnie- nia do nagrody jubileuszowej, zaliczyÊ naleĝy takĝe wymienione poniĝej okresy. „ Okresy odbywania sïuĝby wojskowej zostanÈ zaliczone do okresu zatrudnienia, jeĂli pracownik w ciÈgu 30 dni od dnia zwolnienia ze sïuĝby wojskowej zgïosi gotowoĂÊ podjÚcia pracy u pracodawcy, który zatrudniaï go w dniu powoïania do sïuĝby. „ Okresy nauki w szkole ponadpodstawowej odbywanej na podstawie skierowania pracodawcy, pod warunkiem jej ukoñczenia. „ Okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, przy speïnieniu innych warunków wymaganych odrÚbnymi przepisami. „ Okresy dziaïalnoĂci kombatanckiej. 164 Z U S , L 4 , PI T Przypominam, ĝe nie ma obowiÈzku stosowania przepisów przywoïywanego rozporzÈdzenia. Kiedy naleijy wypãaciĄ nagrodē jubileuszowĎ NagrodÚ jubileuszowÈ naleĝy wypïaciÊ niezwïocznie po nabyciu do niej prawa przez pracownika, w pierwszym moĝliwym terminie. Nowo zatrudniony pracownik Moĝe zdarzyÊ siÚ sytuacja, ĝe w zakïadzie pracy, który przyjmuje nowego pra- cownika, sÈ wypïacane nagrody jubileuszowe, a do staĝu pracy uprawniajÈcego do tej nagrody wliczane sÈ wszystkie okresy zatrudnienia i przerwy w zatrudnie- niu zgodnie z reguïami opisanymi w punkcie „Zasady nabywania uprawnieñ do nagrody jubileuszowej”. Moĝe siÚ teĝ zdarzyÊ, ĝe taki pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na poczÈtku zatrudnienia. Wówczas naleĝy wypïaciÊ tÚ nagrodÚ, jeĂli w dniu nabycia do niej uprawnieñ pracownik pozostawaï w zatrud- nieniu. Np. firma zatrudnia nowego pracownika od dnia 15 czerwca. JeĂli nabywa on prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 15 czerwca lub póěniej, trzeba mu jÈ wypïaciÊ, jeĂli nabyï prawo 14 czerwca, nie wypïacisz mu nagrody. Prawo do nagrody jubileuszowej przysïuguje tylko pracownikom pozostajÈ- cym w zatrudnieniu. Od tej reguïy sÈ jednak dwa wyjÈtki: 1. Osoby, z którymi rozwiÈzano stosunek pracy z powodu przejĂcia na emeryturÚ lub rentÚ inwalidzkÈ wskutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy albo rentÚ inwalidzkÈ I lub II grupy. JeĂli takim osobom brakuje mniej niĝ 12 miesiÚcy do nabycia uprawnieñ do nagrody jubileuszowej, liczÈc od dnia rozwiÈzania umowy o pracÚ, to naleĝy im tÚ nagrodÚ wypïaciÊ najpóěniej w ostatnim dniu zatrudnienia. 2. Osoby, w których przypadku okres uprawniajÈcy do nagrody jubileuszowej minÈï podczas pobierania zasiïku dla bezrobotnych. JeĂli osoba taka po okresie przebywania na bezrobociu podejmie pracÚ u pracodawcy, który wypïaca nagrody jubileuszowe, to takÈ nagrodÚ otrzyma. OczywiĂcie nie otrzyma jej, jeĝeli zatrudni siÚ w zakïadzie pracy, w którym nagrody jubileuszowe nie sÈ wypïacane. N a g r o dy j u b i l e u s z o w e 165 Nagroda jubileuszowa a urlop wychowawczy Jeszcze raz muszÚ zastrzec, ĝe omawiam stosowanie przepisów dotyczÈcych nagród jubileuszowych na podstawie rozporzÈdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. ChoÊ zasady wskazywane w tym rozporzÈdzeniu sÈ doĂÊ powszechnie stosowane przez pracodawców, którzy te nagrody wypïacajÈ, to jednak ostatecznie o wszystkim decydujÈ zapisy zawarte w ukïadach zbiorowych pracy i regulami- nach wynagradzania. Tak wiÚc w myĂl rozporzÈdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, jeĂli okres zatrudnienia uprawniajÈcy do otrzymania nagrody jubileuszowej upïywa w czasie urlopu wychowawczego, to pracodawca jest zobowiÈzany wypïaciÊ tÚ nagrodÚ zaraz po powrocie pracownika z tego urlopu, a co za tym idzie, zaliczyÊ czas prze- bywania na urlopie wychowawczym do okresu zatrudnienia. Przypadek zbiegu prawa do nagród 1. W przypadku zbiegu prawa do dwóch nagród jubileuszowych pracownikowi wypïaca siÚ tylko jednÈ — wyĝszÈ nagrodÚ. 2. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe w dniu udokumentowania prawa do nagrody pracownik posiada okres dïuĝszy niĝ wymagany do nagrody o danej wysokoĂci, a wciÈgu 12 miesiÚcy uzyska prawo do nagrody wyĝszej. Trzeba wówczas wypïaciÊ mu nagrodÚ niĝszÈ, a w momencie nabycia uprawnieñ do wyĝszej nagrody naleĝy wypïaciÊ róĝnicÚ pomiÚdzy dwoma kwotami. WysokoħĄ nagrody jubileuszowej Praktykowane sÈ nagrody jubileuszowe za 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 lat pracy, z tym ĝe gratyfikacje za 5, 10, 15 i za 50 lat pracy otrzymujÈ stosunkowo nieliczne grupy zawodowe. Nagroda jubileuszowa naliczana jest jako okreĂlony procent podstawy wymiaru za poszczególne lata. NajczÚĂciej jest to od 75 do 400 (bywajÈ wyĝsze, ale sÈ to wyjÈtki). Dla przykïadu podam wysokoĂÊ nagród jubileuszowych przysïugujÈcych pra- cownikom urzÚdów pañstwowych: „ za 20 lat pracy — 75 podstawy wymiaru, „ za 25 lat pracy — 100 podstawy wymiaru, 166 Z U S , L 4 , PI T „ za 30 lat pracy — 150 podstawy wymiaru, „ za 35 lat pracy — 200 podstawy wymiaru, „ za 40 lat pracy — 300 podstawy wymiaru, „ za 45 lat pracy — 400 podstawy wymiaru. WartoĂci, które wymieniïam, dotyczÈ gratyfikacji przysïugujÈcych pracowni- kom naleĝÈcym do konkretnej grupy i jeszcze raz podkreĂlam, ĝe wszystko zaleĝy od wewnÚtrznych rozstrzygniÚÊ w ukïadach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania. W przytoczonym przeze mnie przykïadzie np. za 40 lat pracy przysïuguje nagroda w wysokoĂci 300 , a za 45 lat 400 podstawy wymiaru. Inne grupy zawodowe czy branĝe otrzymujÈ za 40 lat pracy 250 , a za 45 lat pracy nie otrzymujÈ nic. Jak obliczyĄ nagrodē jubileuszowĎ. Zasady obliczania z przykãadem Nagrody jubileuszowe oblicza siÚ wedïug zasad obowiÈzujÈcych przy wylicza- niu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. PrzypomnÚ raz jeszcze, ĝe z zasad stosowanych przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop korzysta siÚ równieĝ przy odprawach i nagrodach jubileuszowych, ale jedynie do okreĂlenia podstawy ich wymiaru. Nie uĝywa siÚ wspóïczynnika ekwiwalentnego tam, gdzie nie ma potrzeby wyliczania wynagrodzenia za jeden dzieñ, a tak jest przy wyliczaniu odpraw, odszkodowañ i nagród jubileuszowych. PrzypomnÚ zasady ustalania podstawy wymiaru, tym razem w odniesieniu do nagród jubileuszowych. Staãe skãadniki wynagrodzenia Skïadniki te uwzglÚdnia siÚ w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej w wyso- koĂci naleĝnej pracownikowi w dniu wypïaty nagrody lub w dniu nabycia do niej prawa, jeĂli to jest dla pracownika korzystniejsze. WyjaĂniÚ to na przykïadzie. Pracownik zatrudniony byï do 30 kwietnia na caïy etat. Od 1 maja przeszedï na ¾ etatu. Nabyï prawo do nagrody jubileuszowe 1 kwietnia, a otrzymuje jÈ 15 maja. N a g r o dy j u b i l e u s z o w e 167 W tym wypadku naleĝy do wyliczeñ przyjÈÊ wynagrodzenie z caïego etatu, czyli wyĝsze, poniewaĝ prawo do nagrody pracownik nabyï, pracujÈc na caïy etat. Gdyby je nabyï 2 maja, podstawa wyliczana byïaby z 3/4 etatu. Zmienne skãadniki wynagrodzenia „ PrzysïugujÈce za okresy nie dïuĝsze niĝ 1 miesiÈc przyjmujemy do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej z 3 miesiÚcy poprzedzajÈcych miesiÈc wypïaty nagrody lub nabycia do niej prawa, jeĂli jest to dla pracownika korzystniejsze. Skïadniki te sumujemy i dzielimy przez 3. „ PrzysïugujÈce za okresy dïuĝsze niĝ 1 miesiÈc (np. premie kwartalne) przyjmujemy do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej z 12 miesiÚcy poprzedzajÈcych miesiÈc wypïaty nagrody lub nabycia do niej prawa, jeĂli jest to dla pracownika korzystniejsze. Skïadniki te sumujemy i dzielimy przez 12. Skïadnik pïacy przysïugujÈcy jeden raz w roku, np. premia roczna, powinien byÊ wliczony do podstawy w wysokoĂci 1/12 wypïaconej kwoty. Tu znów podobnie jak w przypadku ekwiwalentu za urlop i odpraw nie uwzglÚdnia siÚ dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki”. Nagrodē jubileuszowĎ obliczamy, mnoijĎc podstawē wymiaru przez wartoħĄ procentowĎ odpowiedniĎ dla przepracowanego okresu. PrzypomnÚ, jakich elementów pïacy nie wlicza siÚ do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop, a tym samym nagrody jubileuszowej: „ wynagrodzenia za pracÚ ĂwiadczonÈ w ramach umów cywilnoprawnych (umów-zleceñ, umów o dzieïo), „ jednorazowych nagród lub sporadycznych wypïat za zrealizowanie okreĂlonego zadania, „ nagród jubileuszowych, „ odpraw i odszkodowañ, „ dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”), „ ekwiwalentu pieniÚĝnego za urlop wypoczynkowy, „ wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz za czas innej usprawiedliwionej nieobecnoĂci w pracy, „ wynagrodzenia i zasiïku za czas niezdolnoĂci do pracy spowodowanej chorobÈ. 168 Z U S , L 4 , PI T Wynagrodzenie wymienione w dwóch ostatnich punktach, czyli otrzymywane przez pracownika za czas urlopu wypoczynkowego lub za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, naleĝy zastÈpiÊ wynagrodzeniem, jakie pracownik by otrzy- maï, gdyby w tym czasie pracowaï. PodstawÚ nagrody jubileuszowej obliczamy tak samo jak podstawÚ odprawy czy odszkodowania, a nastÚpnie mnoĝymy przez odpowiedni procent. Przykãad. Jak obliczyĄ kwotē nagrody jubileuszowej naleijnej pracownikowi wynagradzanemu wedãug staãych i zmiennych skãadników wynagrodzenia. Pracownik 15 kwietnia nabyï prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy i w kwietniu jÈ otrzyma. Zgodnie z regulaminem wynagradzania w tej firmie pracownikowi, który udowodniï 30-letni okres zatrudnienia, przysïuguje nagroda w wysokoĂci 150 podstawy jej wymiaru. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokoĂci 1950,00 zï oraz dodatek staĝowy w wysokoĂci 20 , czyli 390,00 zï, i dodatek funkcyjny kwotowy, który wynosi 350,00 zï. Poza tym pracownik otrzymuje miesiÚczne premie regulaminowe od 20 do 40 pïacy zasadniczej. W styczniu otrzymaï 40 premii, czyli 780,00 zï, w lutym 35 premii, czyli 682,50 zï, oraz w marcu 40 premii, czyli 780,00 zï. Regulamin wynagradzania w tym zakïadzie pracy przewiduje równieĝ wypïatÚ rocznej premii regulaminowej do koñca grudnia kaĝdego roku kalendarzowego. Premia ta wynosi od 50 do 300 pïacy zasadniczej. Pracownik otrzymaï 230 premii, czyli 4485,00 zï. Podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej ze staïych skïadników wynagrodzenia 1950,00 zï + 390,00 zï + 350,00 zï = 2690,00 zï Wynagrodzenie zasadnicze + dodatek staĝowy + dodatek funkcyjny. Podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej ze zmiennych skïadników wynagrodzenia W tym przypadku mamy dwa rodzaje zmiennych skïadników pïacy. SÈ to premie miesiÚczne i premia roczna. Tak wiÚc musimy podstawÚ wyliczyÊ dla obu rodzajów premii. N a g r o dy j u b i l e u s z o w e 169 Podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej z premii miesiÚcznych (780,00 zï + 682,50 zï + 780,00 zï) / 3 = 2242,50 zï / 3 = 747,50 zï DodaliĂmy premie miesiÚczne wypïacone pracownikowi w okresie 3 miesiÚcy poprzedzajÈcych miesiÈc nabycia prawa do nagrody, czyli ze stycznia, lutego i marca, a nastÚpnie wynik naleĝaïo podzieliÊ przez 3 w celu wyciÈgniÚcia Ăredniej. Podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej z premii rocznej 4485,00 zï / 12 = 373,75 zï OtrzymanÈ przez pracownika w grudniu premiÚ rocznÈ trzeba podzieliÊ przez 12, aby uzyskaÊ ĂredniÈ z 12 miesiÚcy. Przypominam: Skïadniki wynagrodzenia przysïugujÈce za okresy dïuĝsze niĝ miesiÈc przyjmujemy do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej z 12 miesiÚcy poprzedzajÈcych miesiÈc wypïaty nagrody lub nabycia do niej prawa, jeĂli jest to dla pracownika korzystniejsze. Skïadniki te sumujemy i dzielimy przez 12. Skïadnik pïacy przysïugujÈcy jeden raz w roku, np. premia roczna, powinien byÊ wliczony do podstawy w wysokoĂci 1/12 wypïaconej kwoty. Moĝemy juĝ obliczyÊ podstawÚ wymiaru nagrody jubileuszowej ze zmiennych skïadników wynagrodzenia. 747,50 zï + 373,75 zï = 1121,25 zï PodsumowaliĂmy obie wyliczone wczeĂniej podstawy ze zmiennych skïadników, a wiÚc z premii miesiÚcznych oraz premii rocznej. Podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej razem 2690,00 zï + 1121,25 zï = 3811,25 zï DodaliĂmy dwie podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej — ze staïych i ze zmiennych skïadników wynagrodzenia. Nagroda jubileuszowa brutto naleĝna pracownikowi 3811,25 zï × 150 = po zaokrÈgleniu 5716,88 zï Pracownikowi przysïuguje nagroda jubileuszowa w wysokoĂci 150 podstawy jej wymiaru. 170 Z U S , L 4 , PI T Nagrody jubileuszowe a skãadki ZUS Od nagród jubileuszowych wypïacanych nie czÚĂciej niĝ co 5 lat nie nalicza siÚ i nie odprowadza skïadek ZUS. Bardzo waĝne jest, aby w regulaminie wynagra- dzania byïo wyraěnie napisane, ĝe nagrody te przysïugujÈ pracownikom raz na 5 lat, gdyĝ zapis ten jest warunkiem niezbÚdnym, uprawniajÈcym pracodawcÚ do niepotrÈcania tych skïadek. SÈ jednak sytuacje wyjÈtkowe, w których moĝna nie naliczaÊ skïadek ZUS od nagród jubileuszowych wypïacanych czÚĂciej niĝ co 5 lat. Ma to miejsce w nastÚpujÈcych przypadkach: „ Pracownik nabywa prawo do kolejnej nagrody jubileuszowej w okresie krótszym niĝ 5 lat z uwagi na to, ĝe w miÚdzyczasie przedstawia dokumenty potwierdzajÈce zatrudnienie, które wczeĂniej nie byïo uwzglÚdniane przy ustalaniu prawa do nagrody. (Pracownik dostarczy np. Ăwiadectwo pracy z zakoñczonego juĝ, równolegle trwajÈcego zatrudnienia, czyli pracowaï dodatkowo na 1/2 etatu; umowa ta ulegïa rozwiÈzaniu i dostarczyï pracodawcy Ăwiadectwo pracy, bÚdÈce podstawÈ doliczenia nowego okresu zatrudnienia). „ Pracodawca wypïaciï nagrodÚ, zanim upïynÚïo 5 lat od poprzedniej nagrody, poniewaĝ ulegïy u niego zmianie przepisy regulaminu dotyczÈce nagród jubileuszowych. (Przypominam, ĝe oczywiĂcie nowe przepisy nie mogÈ przewidywaÊ wypïat tych nagród czÚĂciej niĝ co 5 lat). „ Pracodawca rozwiÈzaï stosunek pracy z emerytem lub rencistÈ, któremu brakowaïo mniej niĝ 12 miesiÚcy do nabycia prawa do kolejnej nagrody jubileuszowej. W takim przypadku pracodawca wypïaca tÚ nagrodÚ w dniu rozwiÈzania umowy. Nagrody jubileuszowe a podatek dochodowy Nagrody jubileuszowe podobnie jak odprawy stanowiÈ przychód ze stosunku pracy, dlatego — zgodnie z ustawÈ o podatku dochodowym od osób fizycz- nych — trzeba od nich potrÈciÊ zaliczkÚ na podatek dochodowy. Obliczmy wiÚc zaliczkÚ na podatek dochodowy, którÈ naleĝy odprowadziÊ za pracownika z naszego przykïadu. N a g r o dy j u b i l e u s z o w e 171 5716,90 zï × 18 = po zaokrÈgleniu do peïnych zïotych 1029,00 zï Nagroda jubileuszowa brutto × 18 podatku = kwota zaliczki, którÈ wpïacisz do UrzÚdu Skarbowego za tego pracownika. Nagroda jubileuszowa netto 5716,90 zï – 1029,00 zï = 4687,90 zï
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ZUS, L4, PIT. Co powinieneś wiedzieć o wynagrodzeniach pracowniczych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: