Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 005742 20005668 na godz. na dobę w sumie
Z francuskim za pan brat 1. Ćwiczenia z frazeologii francuskiej - ebook/pdf
Z francuskim za pan brat 1. Ćwiczenia z frazeologii francuskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Nowela Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62008-39-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyjątkowa dwutomowa seria ćwiczeń z frazeologii francuskiej autorstwa wybitnego specjalisty z tej dziedziny – prof. Leona Zaręby – adresowana jest do wszystkich uczących się i miłośników języka francuskiego.

Wybór związków wyrazowych w każdym z tomów jest zgodny z założeniami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

W pierwszym tomie zawartość ogranicza się do poziomu B1/B2, przewidzianego dla młodzieży szkolnej, w drugim odpowiada poziomowi B2/C1 i adresowana jest do bardziej zaawansowanych użytkowników języka francuskiego.

Tom pierwszy obejmuje ponad 1000 najczęściej używanych i najbardziej typowych jednostek frazeologicznych , w tym m.in. przysłowia, maksymy i porzekadła.
Przejrzysta struktura, klucz do ćwiczeń oraz indeks frazeologizmów sprawiają, że korzystanie z książki jest łatwe i przyjemne.
Doskonałe źródło atrakcyjnych ćwiczeń leksykalnych.
Świetna rozrywka dla znających podstawy języka – poszczególne ćwiczenia można traktować jak zagadki językowe lub krzyżówki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 00 wstep:Layout 1 2008-09-18 10:53 Strona 1 L E O N Z A R Ę B A Z francuskim za pan brat Ćwiczenia z frazeologii francuskiej dla młodzieży szkolnej  À tu et à toi avec le français Exercices de phraséologie française pour la jeunesse scolaire Nowela 2008 00 wstep:Layout 1 2008-09-18 10:53 Strona 2 Projekt okładki: HANNA T. GŁOWACKA Redaktor prowadzący: JOLANTA KAMIŃSKA Opracowanie graficzne i skład: MAREK M. WOŚ ISBN: 978-83-89876-62-1 NOWELA Sp. z o. o. ul. Towarowa 45 tel. 0 (48) 61-856-02-94 61-896 Poznań faks 0 (48) 61-853-82-31 www.nowela.pl nowela@nowela.pl Copyright © by Wydawnictwo Nowela sp. z o. o., Poznań 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody wydawcy. 00 wstep:Layout 1 2008-09-18 10:54 Strona 3 T A B L E D E S M A T I È R E S S P I S T R E Ś C I WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 AVANTPROPOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ABRÉVIATIONS  SKRÓTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 LOCUTIONS NOMINALES – związki nominalne I Locutions proprement nominales – związki rzeczownikowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 II Locutions adjectivales – związki przymiotnikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 III Locutions adverbiales – związki przysłówkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 IV Locutions prépositives – związki przyimkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 V Locutions conjonctives – związki spójnikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 LOCUTIONS VERBALES – związki werbalne I LOCUTIONS VERBALES IMAGÉES – zwroty obrazowe 1 Locutions avec le verbe AVOIR – zwroty z czasownikiem avoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2 Locutions avec le verbe ÊTRE – zwroty z czasownikiem être . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3 Locutions avec le verbe FAIRE – zwroty z czasownikiem faire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4 Locutions avec le verbe METTRE – zwroty z czasownikiem mettre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5 Locutions avec le verbe PRENDRE – zwroty z czasownikiem prendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6 Locutions avec les verbes : BATTRE, CASSER, DONNER, PASSER, PERDRE, TENIR, TOMBER, BOIRE – zwroty z czasownikami: battre, casser, donner, passer, perdre, tenir, tomber, boire. . . . . . . . . 65 7 Expressions verbales imagées commençant par différents verbes – zwroty obrazowe zaczynające się od różnych czasowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 00 wstep:Layout 1 2008-09-18 10:54 Strona 4 II LOCUTIONS VERBALES NONIMAGÉES – zwroty nieobrazowe 1 Locutions avec le verbe AVOIR – zwroty z czasownikiem avoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2 Locutions avec le verbe ÊTRE – zwroty z czasownikiem être. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3 Locutions avec le verbe FAIRE – zwroty z czasownikiem faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4 Locutions avec le verbe PRENDRE – zwroty z czasownikiem prendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 5 Locutions avec le verbe METTRE – zwroty z czasownikiem mettre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 6 Locutions commençant par les verbes : DONNER, ALLER, TENIR, PASSER, TIRER, TOMBER, SAVOIR, VOIR – zwroty zaczynające się od czasowników: donner, aller, tenir, passer, tirer, tomber, savoir, voir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7 Locutions commençant par d’autres verbes – zwroty zaczynające się od innych czasowników . . 149 LOCUTIONSPHRASES – związki nominalno-werbalne I Proverbes, maximes, sentences, dictons – przysłowia, maksymy, sentencje, porzekadła. . . . . . . . . . 159 II Expressions commençant par C’EST – wyrażenia zaczynające się od C’est . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 III Expressions commençant par ÇA ou CELA – wyrażenia zaczynające się od Ça lub Cela . . . . . . . 166 IV Expressions exclamatives et interrogatives – wyrażenia wykrzyknikowe i pytajne . . . . . . . . . . . . 172 V Expressions commençant par IL Y A / IL N’Y A PAS – wyrażenia rozpoczynające się od Il y a / Il n’y a pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 VI Expressions commençant par le IL neutre – wyrażenia rozpoczynające się od Il nijakiego. . . . . . . 180 VII Expressions commençant par JE – wyrażenia zaczynające się od Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 VIII Autres types d’expressions – inne typy wyrażeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 CORRIGÉS  Klucz do ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 INDEX  Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 BIBLIOGRAPHIE  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 00 wstep:Layout 1 2008-09-18 10:53 Strona 5 5 W S T Ę P Główną funkcją języka jest funkcja komunikacyjna. Aby opanować język obcy tak, by móc się nim swobodnie posługiwać, należy poznać jego strukturę, a więc konstrukcje gramatyczne oraz leksykę, czyli odpowiedni zasób słów, wśród których znajdują się nie tylko poszczególne wyrazy, ale przede wszystkim ich połączenia. Wśród owych połączeń wyróżnić można dwa rodzaje: połącze- nia zwykłe oraz połączenia specyficzne, tj. związki wyrazowe mniej lub bardziej ustabilizowane, czyli zleksykalizowane. Łatwo nam zbudować na przykład francuskie zdanie: „Ten pan jest moim bratem” – Ce monsieur est mon frère; wystarczy znać poszczególne elementy słownikowe i ułożyć je w gramatyczną całość. Natomiast dla zbudowania zdania: „Oni są za pan brat z dyrektorem tej fabryki” nie wystarczy znajomość poszczególnych wyrazów; ani monsieur, ani frère na nic się nam nie przydadzą. By utworzyć powyższe zdanie, trzeba znać związek wyrazowy, czyli frazeologizm: „być z kimś za pan brat” – être à tu et à toi avec qqn.: Ils sont à tu et à toi avec le directeur de cette usine. A oto inny przykład: „Król odniósł wspaniałe zwycięstwo”. Oddanie tego zdania po francusku bę- dzie możliwe jedynie wtedy, gdy będziemy znali związek wyrazowy „odnieść zwycięstwo” – remporter une victoire: Le roi a remporté une victoire éclatante. A „ponieść klęskę”? Znów musimy znać francuski związek wyrazowy: essuyer une défaite. Celem niniejszego opracowania, przeznaczonego dla młodzieży szkolnej uczącej się francu- skiego, jest więc umożliwienie jej lepszego poznania oraz praktycznego zastosowania najczęściej używanych i najbardziej typowych związków wyrazowych, czyli frazeologizmów języka francu- skiego. Znajomość frazeologicznej warstwy języka obcego jest nieodzownym warunkiem osiągnię- cia sprawności porozumiewania się. Pierwszym etapem aktu komunikacji językowej jest recepcja, czyli rozumienie wypowiedzi naszego interlokutora, bez czego proces komunikacji językowej byłby niemożliwy. Na tym etapie repertuar frazeologiczny odbiorcy powinien być znaczny. Na etapie two- rzenia wypowiedzi zasób ten może być o wiele skromniejszy, a więc ograniczony do naszego idiolektu (czyli indywidualnego sposobu wyrażania się). Posiadanie bogatego zasobu środków frazeologicznych pozwoli więc nam lepiej rozumieć i wypowiadać się w sposób bardziej ekspresywny i urozmaicony. W opracowanym zbiorze ćwiczeń z frazeologii francuskiej, który zatytułowano „Z francuskim za pan brat”, dokonaliśmy odpowiedniego wyboru związków zgodnie z założeniami Cadre européen commun de référence pour les langues, ograniczając się w zasadzie do poziomu B1 i B2, przewidzianego 00 wstep:Layout 1 2008-09-18 10:53 Strona 6 6 dla młodzieży szkolnej z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego. Zbiór ćwiczeń obejmuje więc niewiele ponad 1000 jednostek frazeologicznych. W podręczniku zawarto następujące typy związków: 1. idiomy, czyli związki wyrazowe, których znaczenie nie wypływa ze znaczeń poszczególnych wyrazów, wchodzących w ich skład, inaczej mówiąc związki spetryfikowane, całkowicie ustabilizowane formalnie i znaczeniowo, np. se fourrer le doigt dans l’oeil – grubo się mylić; poser un lapin à qqn – wystawić kogoś do wiatru; donner dans le mille – trafić w dziesiątkę; 2. związki częściowo zleksykalizowane, jak np. remporter un succès – odnieść sukces; dormir comme une marmotte – spać jak suseł czy mentir comme un arracheur de dents – kłamać jak z nut, oraz 3. pewne stereotypy językowe, np. dévorer des yeux – pożerać oczami; re- ster sans écho – pozostawać bez echa; fermer les yeux sur qqch. – przymykać oczy na coś; venir au monde – przychodzić na świat itp. Ćwiczenia uporządkowano według zasady formalnej, a mianowicie: I. związki nominalne, II. związki werbalne (czasownikowe) i III. związki nominalno-werbalne (rzeczownikowo-cza- sownikowe), czyli tzw. frazy. W obrębie każdej z tych części wydzielono poszczególne kategorie for- malne. Na przykład związki nominalne zawierają ćwiczenia na związki rzeczownikowe, przymiotnikowe, przysłówkowe, a w dalszej kolejności związki przyimkowe i spójnikowe. Związki czasownikowe podzielono na dwa duże działy, a mianowicie na związki obrazowe w większości o charakterze potocznym oraz na związki nieobrazowe należące przeważnie do języka standardo- wego – starannego, oficjalnego. W obrębie obu tych dużych działów znajdzie Czytelnik podział na związki rozpoczynające się od czasowników o wysokiej frekwencji, takie jak AVOIR, ÊTRE, FAIRE, PRENDRE, METTRE i in. Związki nominalno-werbalne zawierają również kilka grup formalnych, we- dług których uporządkowano materiał ćwiczeniowy. Dział ten otwierają PRZYSŁOWIA, MAKSYMY I PORZEKADŁA. Następne działy to np. ZWIĄZKI WYKRZYKNIKOWE I PYTAJNE, WYRAŻENIA ZACZYNAJĄCE SIĘ OD IL NIJAKIEGO, itp. W obrębie każdej z wymienionych części znajdujące się tam ćwiczenia zostały ponumerowane. Przedstawiony podział materiału ćwiczebnego jest podziałem arbitralnym, zaproponowanym przez autora. Wprowadza on pewien koncepcyjny porządek w bardzo zróżnicowany materiał fra- zeologiczny, który przedstawiono w ćwiczeniach. Zaznaczyć tu należy, że teksty ćwiczeń są orygi- nalnym tworem autora; niewielka liczba ćwiczeń, pochodząca z innych źródeł została oznaczona odpowiednim skrótem (np. DFC; patrz SKRÓTY). Ważną część podręcznika stanowi KLUCZ (CORRIGÉS), umieszczony na końcu opracowania; znajdzie w nim uczeń rozwiązania poszczególnych ćwiczeń. W INDEKSIE, zamykającym książkę, umieszczono wykaz poszczególnych frazeologizmów z od- niesieniem do strony, na której znajdują się dane ćwiczenia. W uzupełnieniu tej charakterystyki podręcznika należy dodać, że pod niektórymi zestawami ćwiczeń znajdują się dodatkowe informacje dotyczące ćwiczonych związków pod hasłem RAPPEL. Podręcznik może służyć do pracy indywidualnej dla ucznia, który, posiadając odpowiednią motywację, będzie chciał wzbogacić swój zasób francuskich związków wyrazowych – idiomów i innych frazeologizmów – lub też do pracy zbiorowej w klasie. Wtedy to do nauczającego na- leżeć będzie dostosowanie materiału frazeologicznego do pracy z daną grupą uczniów. Oddając do rąk Użytkownika zbiór ćwiczeń z frazeologii francuskiej „Z francuskim za pan brat” – pierwsze opracowanie tego typu – autor ma nadzieję, że książka ta przyczyni się do pogłę- bienia praktycznej znajomości języka francuskiego w aspekcie komunikatywnym. Z wdzięcznością przyjmie on wszelkie uwagi i spostrzeżenia. 00 wstep:Layout 1 2008-09-18 10:53 Strona 7 7 A V A N T - P R O P O S La première fonction de la langue est sa fonction communicative. Pour maîtriser une langue étrangère, pour parvenir à s’en servir librement et efficacement il faut connaître ses structures au- trement dit sa grammaire et son lexique qui se compose non seulement de mots isolés, mais avant tout de leurs associations. Lesdites associations peuvent être de deux sortes : ou elles sont ordinaires, ou bien spécifiques, c.-à-d. elles présentent des groupements de mots plus ou moins stabilisés, figés. Il est facile de construire en français une phrase telle que : « Ten pan jest moim bratem » – Ce mon- sieur est mon frère. Pour le faire, il suffit de connaître les mots qui la forment et de les arranger en une unité grammaticale. Par contre, pour faire la phrase : « Oni są za pan brat z dyrektorem tej fa- bryki » il ne suffit pas de connaître les mots qui la composent. Ni le mot monsieur ni, non plus, le mot frère ne nous seront d’aucune utilité. Il faut, en l’occurrence, connaître la locution « być z kimś za pan brat » – être à tu et à toi avec qqn. Voici un autre exemple : «Król odniósł wspaniałe zwy- cięstwo.» La production de cette phrase ne sera possible que si l’on connaît l’expression «odnieść zwycięstwo» – remporter une victoire. Le but du présent ouvrage – destiné à la jeunesse scolaire du secondaire apprenant le français – est de lui fournir un outil lui permettant une meilleure connaissance et l’assimilation pratique des locutions les plus typiques et les plus fréquentes du français. La maîtrise du fonds phraséologique d’une langue, en l’occurrence du français, est une condition indispensable d’une bonne capacité communicative. La première étape de chaque acte de communication verbale est la compréhension du message de notre interlocuteur sans quoi le processus de communication serait impossible. À cette étape de décodage le répertoire phraséologique du récepteur doit être large. À l’étape de la production du discours ce répertoire peut être de beaucoup plus restreint, puisque limité, en prin- cipe, à notre idiolecte (c.-à-d. à notre façon individuelle de s’exprimer). La possession d’un riche fonds phraséologique nous permet donc de bien comprendre et de s’exprimer d’une façon plus expressive et plus variée. Afin de réaliser le présent recueil d’exercices de phraséologie française que nous avons titré « À tu et à toi avec le français », il nous a fallu faire un choix du matériau phraséologique. Nous 00 wstep:Layout 1 2008-09-18 10:53 Strona 8 8 l’avons fait en nous basant sur les principes élaborés par le Cadre européen commun de référence pour les langues, en nous limitant au niveau B1 et B2, prévu pour la jeunesse scolaire avec le français renforcé. L’ouvrage ne contient donc qu’environ 1000 unités phraséologiques. Le manuel contient quelques types de groupements de mots plus ou moins lexicalisés, notamment : 1. locutions idiomatiques, c.-à-d. celles dont le sens ne se laisse pas dégager du sens de leurs éléments constitutifs qui sont donc entièrement figées formellement et sémantiquement; telles sont p. ex. : se fourrer le doigt dans l’oeil – « grubo się mylić » ou poser un lapin à qqn. – « wystawić kogoś do wiatru »; 2. les locutions partiellement lexicalisées, p. ex. remporter un succès – « odnieść sukces » ou dormir comme une marmotte – « spać jak suseł » et enfin 3. les stéréotypes verbaux tels que p. ex. dévorer des yeux – « pożerać oczami », rester sans écho – « pozostawać bez echa », fermer les yeux sur qqch. – « przymykać oczy na coś ». Les exercices ont été disposés selon l’ordre formel, comme suit : I locutions nominales, II locutions verbales et finalement III locutions nomino-verbales (locutions-phrases). À l’inté- rieur de chacune de ces parties, on a distingué des catégories formelles particulières. Ainsi les lo- cutions nominales se subdivisent tour à tour en : locutions proprement nominales, adjectivales, adverbiales, prépositives et conjonctives. Les locutions verbales, à leur tour, ont été divisées en deux grandes parties, à savoir : en locutions imagées qui, le plus souvent, relèvent du registre fa- milier ou populaire et en locutions non-imagées appartenant, dans la majorité des cas, à la langue standard donc soignée, officielle. À l’intérieur de ces deux grandes catégories, on trouvera la divi- sion qui tient compte des verbes de haute fréquence qui ouvrent les locutions, tels que : AVOIR, ÊTRE, FAIRE, PRENDRE, METTRE, etc. Les exercices faisant partie de chacune de ces divisions ont été numérotés. Les locutions nomino-verbales contiennent, elles aussi, quelques groupes formels selon lesquels on les a ordonnées. Cette partie de l’ouvrage s’ouvre sur les PROVERBES, MAXIMES ET DICTONS. Les parties suivantes, c’est p. ex. les LOCUTIONS EXCLAMATIVES ET INTERROGATIVES, les EXPRESSIONS COMMENÇANT PAR LE IL NEUTRE, etc. L’organisation du matériau phraséologique qu’on vient de présenter est une division arbitraire proposée par l’auteur. Elle met de l’ordre conceptuel dans la masse des locutions qu’on a proposées dans l’ouvrage. Notons, en passant, que les textes des exercices sont l’invention originale de l’auteur. Là où – très rarement d’ailleurs – un exemple a été emprunté à une autre source, celle-ci avait été marquée par un sigle (p. ex. DFC etc.; v. ABRÉVIATIONS). Les solutions des exercices (CORRIGÉS) – une autre partie importante du manuel – ont été situées à la fin du livre. Elles doivent permettre à l’élève la vérification de son travail. Dans l’INDEX fermant l’ouvrage, le Lecteur pourra trouver les locutions avec l’indication de la page à laquelle apparaissent les exercices qui l’intéressent. Sous certains exercices, on trouvera des informations supplémentaires signalées par le mot RAPPEL. Le manuel peut être exploité tantôt dans le travail individuel de l’élève qui – bien motivé – voudra enrichir son répertoire phraséologique – tantôt dans le travail en classe. C’est à l’enseignant qu’appartiendra alors la sélection du matériel phraséologique en vue des besoins de son groupe d’élèves. En remettant entre les mains du Lecteur ce recueil d’exercices « À tu et à toi avec le français » – premier manuel de ce type – l’auteur espère contribuer à l’approfondissement de la connaissance pratique du français dans un aspect communicatif. L’auteur saura gré au Lecteur de toutes les remarques et suggestions. 00 wstep:Layout 1 2008-09-18 10:53 Strona 9 9 A B R É V I A T I O N S – S K R Ó T Y DFC ex. fam. lit. pop. qqch. qqn c.-à-d. inf. qqpart – Dictionnaire du français contemporain – – – – – – – – – exemple, przykład familier, język potoczny littéraire, język literacki, staranny populaire, język pospolity quelque chose, coś quelqu’un, ktoś c’est-à-dire, to znaczy infinitif, bezokolicznik quelque part, gdzieś 00 wstep:Layout 1 2008-09-18 10:53 Strona 10 str. 10 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 11 11 Locutions nominales r o z d z i a ł p i e r w s z y związki nominalne I LOCUTIONS PROPREMENT NOMINALES związki rzeczownikowe (cid:1) 185 1Expliquez le sens des locutions ci-dessous et trouvez leurs équivalents polonais. Wyjaśnij znaczenie poniższych związków i znajdź ich polskie odpowiedniki. 1 gros bonnet fam. 2 cordon bleu 3 bras droit 4 chevalier d’industrie 5 fine mouche 6 merle blanc personnage important . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gruba ryba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2À qui peuvent s’appliquer les expressions suivantes ? Trouvez leurs équivalents polonais. Do kogo mogą się odnosić następujące wyrażenia? Znajdź ich polskie odpowiedniki. 1 poule mouillée fam. 2 vache à lait fam. 3 vieux renard 4 moulin à paroles fam. 5 ours mal léché fam. 6 panier percé 7 bouc émissaire à une personne sans courage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . osoba podszyta tchórzem, bojaźliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 12 12 _O L o c u t i o n s n o m i n a l e s 3Faites correspondre les sens polonais à ceux des locutions avec COUP. Przyporządkuj znaczenia wyrażeń polskich do wyrażeń francuskich zawierających COUP. 1 coup d’oeil 2 coup de foudre 3 coup de tête 4 coup de théâtre 5 coup de fil 6 coup de pompe fam. 7 coup de pot fam. 8 coup de fouet 9 coup de l’étrier - coup fourré a miłość od pierwszego wejrzenia b deus ex machina (niespodziewany zwrot akcji) c rzut oka d lekkomyślny postępek e telefon (rozmowa) f fuks, fart g nagłe zmęczenie h impuls, bodziec i podstępny atak j strzemienne (toast na pożegnanie) 4Ces définitions sont-elles exactes ? Mettez près du chiffre: VRAI/FAUX. Czy definicje poniższych wyrażeń są prawdziwe? Umieść obok cyfry VRAI/FAUX. Vrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 remède de cheval 2 violon d’Ingres 3 langue de vipère 4 oie blanche 5 froid de canard 6 grosse légume fam. 7 feuille de chou fam. 8 le dessus du panier remède dur mais efficace – – mélodie envoûtante – – – – – – poison mortel jeune fille innocente froid rigoureux dessert savoureux oreille de l’éléphant petite serviette qui recouvre un panier 5Donnez les équivalents polonais correspondant aux locutions de l’exercice 4. Podaj polskie odpowiedniki francuskich wyrażeń z ćwiczenia 4. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Trouvez les équivalents polonais des expressions ci-dessous en s’aidant des définitions françaises entre parenthèses. Znajdź polskie odpowiedniki poniższych wyrażeń, pomagając sobie definicjami podanymi w nawiasach. 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 13 I L o c u t i o n s p r o p r e m e n t n o m i n a l e s O _13 1 pendaison de crémaillère (célébration de l’installation de qqn dans un nouveau logement) fam. 2 jus de chaussette (mauvais café) 3 feu de paille (sentiment violent et passager) 4 pattes d’oie (rides qui se creusent au coin de l’oeil) 5 pattes de mouche (écriture illisible) 6 vieux de la vieille (personne expérimentée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autrefois militaire) 7 trou normand (eau-de-vie qu’on boit au milieu d’un repas pour « se creuser » à nouveau l’appétit) 8 le prince charmant (après lequel soupirent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toutes les filles) 9 un beau brin de fille (belle fille bien roulée) - le fin mot de l’histoire (la clé du problème) fam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Retrouvez le sens des expressions soulignées en les comparant avec les définitions de la colonne d’à côté. Répondez OUI/NON. Określ znaczenie podkreślonych wyrażeń, porównując je z definicjami podanymi w kolumnie obok. Odpowiedz OUI/NON. Non. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 C’est un vieux clou. fam. 2 C’est une grande perche. fam. 3 Quelle peau de vache ! fam. 4 Il y a au moins trois hommes de paille sur cette liste. 5 J’ai peur de cet homme de main. 6 Je le connais bien ; c’est un homme à femmes. 7 Il m’aide toujours ; c’est une bonne pâte d’homme. 8 Il fait les chiens écrasés. fam. 9 On a perdu la moitié des effectifs : C’était une victoire à la Pyrrhus. - La cuisine, quelle horreur ! On dirait les écuries d’Augias ! ! Les maths c’est son talon d’Achille. a C’est un objet tout rouillé. b On peut en faire une ligne. c Quel type méchant ! d II y a trois prête-noms sur cette liste. e J’ai peur de cet ouvrier. f Je le connais bien, c’est un séducteur. g Il m’aide toujours ; c’est un homme riche. h Il s’occupe des chiens perdus. i C’était une victoire éclatante. j C’était une cuisine bien propre. k Les maths c’est son point faible. 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 14 14 _O L o c u t i o n s n o m i n a l e s 8 Donnez les équivalents polonais relatifs aux expressions de l’exercice 7. Podaj polskie odpowiedniki wyrażeń podkreślonych w zdaniach w ćwiczeniu nr 7. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Dans les phrases ci-dessous, mettez les locutions suivantes à la place des pointillés : W poniższych zdaniach wstaw następujące wyrażenia w miejsce kropek: a mémoire d’éléphant b mémoire de lièvre c lieux communs d virage en épingle à cheveux e langue de bois f histoire à dormir debout g enfant de chœur 1 Il oublie tout, il a une ……… . 2 Je ne peux pas supporter son bavardage ; c’est plein de ……… . 3 Les routes dans les Alpes sont dangereuses à cause des ……… . 4 Il est capable de retenir une longue série de chiffres, il est doué d’une ……… . 5 Le langage de la propagande politique c’est souvent une ……… . 6 Robert est fantaisiste, il nous raconte souvent des choses invraisemblables, des ……… . 7 Il se laisse rouler facilement, c’est un ……… . 10 Trouvez les équivalents polonais des expressions ci-dessous. Les définitions mises entre parenthèses vous le faciliteront: Znajdź polskie odpowiedniki poniższych wyrażeń. Ułatwią ci to podane w nawiasach definicje. 1 cheville ouvrière (personne qui est le principal soutien d’une organisation) 2 cheval de retour (récidiviste) 3 vieille barbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (personne âgée aux idées rétrogrades) fam. 4 armoire à glace (homme grand et fort) 5 chair à canon (troupes vouées à la mort) fam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 15 I I L o c u t i o n s a d j e c t i v a l e s O _15 11 Associez les expressions ci-dessous à leurs définitions respectives et donnez leurs équivalents polonais. Dopasuj poniższe wyrażenia do ich definicji, a następnie podaj polskie odpowiedniki wyrażeń. 1 froid de loup a enchaînement fatal de faits 2 cercle vicieux b froid très vif 3 portrait en pied c événement significatif 4 signe des temps d portrait de la personne toute entière 1 ` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II LOCUTIONS ADJECTIVALES związki przymiotnikowe (cid:1) 186 1Dans les phrases ci-dessous remplacez les pointillés par les locutions qui suivent : W poniższych zdaniach uzupełnij wykropkowane miejsca następującymi wyrażeniami: a tout craché d entre deux âges b flambant neuf e en dos d’âne c de longue haleine f haut en couleur 1 Nous avons admiré ce pêcheur : son visage ……… , ses yeux vifs, la force de ses bras. 2 Il a le même nez, la même bouche, le même front : C’est son père ……… . 3 Notre directeur n’est ni jeune ni vieux ; c’est un homme ……… . 4 Ce vélo, je ne l’ai que depuis huit jours ; tu vois, il est tout ……… . 5 Vous avez remarqué ce vieux pont ……… là-bas sur la rivière ? 6 Je ne crois pas qu’on puisse terminer la rédaction de ce volume en moins de six mois : c’est une tâche ……… . 2 Donnez le sens des locutions suivantes et trouvez leurs équivalents polonais : Podaj znaczenie następujących wyrażeń i znajdź ich polski odpowiednik: qui est exceptionnel 1 hors pair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 à point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 à part entière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 bon chic bon genre (BCBG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 plein à craquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niezrównany, wybitny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 16 16 _O L o c u t i o n s n o m i n a l e s 3Associez les expressions ci-dessous aux définitions respectives. Przyporządkuj poniższe wyrażenia odpowiednim definicjom. 1 blanc comme neige 2 maigre comme un clou fam. 3 sourd comme un pot fam. 4 jaloux comme un tigre 5 joli comme un coeur 6 têtu comme une mule fam. a très entêté b qui n’entend rien c qui est très jaloux d d’une blancheur éclatante e qui est d’une maigreur excessive f qui est mignon 4Proposez les équivalents polonais correspondant aux expressions de l’exercice précédent. Podaj polskie odpowiedniki odnoszące się do wyrażeń z poprzedniego ćwiczenia. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Complétez les phrases ci-dessous par les expressions : Uzupełnij poniższe zdania wyrażeniami: a simple comme bonjour fam. b légère comme une plume c nu comme un ver d bête comme ses pieds fam. e sage comme une image fam. f triste comme un bonnet de nuit fam. 1 Après sa cure d’amaigrissement elle ne pesait que 45 kilos ; elle était ……… . 2 Gilles n’a répondu à aucune des trois questions du professeur pourtant si simples ; on pouvait croire qu’il était ……… . 3 Cette nouvelle l’a complètement abattu. Je l’ai vu hier, il était ……… . 4 Quand elle restait seule avec sa grand-mère, Claire était toujours .……… . 5 Chaque conscrit devait paraître devant la commission d’aptitude complètement dévêtu autrement dit ……… . 6 Paul n’a pas résolu cette équation et c’était pourtant ……… . 6Donnez les équivalents polonais correspondant aux expressions de l’exercice précédent. Podaj polskie odpowiedniki odnoszące się do wyrażeń z poprzedniego ćwiczenia. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 17 I I L o c u t i o n s a d j e c t i v a l e s O _17 7Associez les expressions suivantes aux définitions proposées : Przyporządkuj następujące wyrażenia do zaproponowanych definicji: 1 sain et sauf 2 sans queue ni tête fam. 3 ni chair ni poisson fam. 4 à se mettre à genoux fam. 5 à (vous) couper le souffle 6 sans foi ni loi a indéfinissable, sans caractère précis b qui se joue des principes éthiques, sans moralité c qui est sorti indemne d’un accident d très savoureux, excellent e incohérent, qui n’a pas de sens f qqch. de stupéfiant, d’extraordinaire 8Proposez les équivalents polonais correspondant aux expressions de l’exercice précédent. Zaproponuj polskie odpowiedniki odnoszące się do wyrażeń z poprzedniego ćwiczenia. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Les phrases ci-dessous contiennent les expressions de l’exercice 7. Mettez-les en polonais. Poniższe zdania zawierają wyrażenia z ćwiczenia 7. Przetłumacz zdania na język polski. 1 Quel miracle ! Ils s’en sont sortis tous saints et saufs de cette terrible catastrophe ferroviaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tes histoires sont sans queue ni tête, je n’y comprends rien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ce faubourg ne présentait aucun caractère précis, on dirait ni chair ni poisson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Félicitations, Madame, vos gâteaux, c’est à se mettre à genoux ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 On a vu un film vraiment extraordinaire : des scènes à vous couper le souffle ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Méfiez-vous ! C’est un homme sans foi ni loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 18 18 _O L o c u t i o n s n o m i n a l e s III LOCUTIONS ADVERBIALES związki przysłówkowe (cid:1) 186 1Dans les phrases ci-dessous, mettez les expressions à la place des pointillés : W poniższych zdaniach wstaw wyrażenia na miejsce kropek: a petit à petit b de plus en plus e de mieux en mieux c bon gré, mal gré f tour à tour d coûte que coûte g peu à peu 1 Tout étonné, Michel regardait ……… son père et sa mère. 2 Ils voulaient ……… remporter cette éliminatoire décisive. 3 Ne vous inquiétez pas. Ce n’est rien de grave. Prenez cette tisane et l’appétit vous reviendra ……… . 4 J’ai dû accepter ……… de trinquer avec lui ; c’était sa fête et il aurait pris mon refus en mauvaise part. 5 Après l’application de ce nouveau médicament, elle se porte ……… . 6 Elle a ……… de raisons de s’inquiéter pour la santé de son fils. 7 ……… , à force d’assiduité, elle a aquis une bonne maîtrise de cette langue difficile qu’est le hongrois. 2Traduisez en polonais les phrases de l’exercice précédent. Przetłumacz na język polski zdania z poprzedniego ćwiczenia. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 19 I I I L o c u t i o n s a d v e r b i a l e s O _19 - RAPPEL SYNONYMES COÛTE QUE COÛTE £ à tout prix PETIT À PETIT £ peu à peu 3Associez les expressions ci-dessous à leurs définitions respectives. Przyporządkuj poniższe wyrażenia do odpowiednich definicji. 1 tout à coup 2 tout à fait 3 tout de suite 4 tout à l’heure 5 tout compte fait 6 tout au plus 7 tout à trac 8 tout de go fam. 9 tout court a sans façon b tout simplement c en définitve, en résumé d brusquement, sans réfléchir e au maximum f soudain g immédiatement h complètement i il y a un moment 4Mettez les expressions de l’exercice précédent à la place des pointillés. Wstaw w miejsce kropek wyrażenia z poprzedniego ćwiczenia. 1 Il a disparu sous l’eau. ……… il a réapparu à la surface en tenant un beau brochet. 2 – Où est-il encore passé, ce petit diablotin ? – Je l’ai vu ……… s’arrêter devant cette vitrine. 3 – C’est loin d’ici, ce patelin ? – Oh, non ! Une quinzaine de kilomètres ……… . 4 Répondez-moi ……… , je n’ai pas le temps d’attendre. 5 Il pénétra ……… dans la salle à manger et s’assit à sa place habituelle. 6 Je suis ……… satisfait de ce résultat. 7 – Ne croyez-vous pas, Monsieur, que ……… j’ai bien fait d’avoir refusé ? 8 On l’appelle Marie ……… . 9 Je file. Je reviendrai chercher les valises ……… . - Il m’entraîna jusqu’aux quais de la Seine et commença ……… . – Qu’est-ce qu’il y a ? (DUHAMEL) 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 20 20 _O L o c u t i o n s n o m i n a l e s 5Traduisez les phrases de l’exercice précédent et soulignez les équivalents polonais des expressions françaises. Przetłumacz zdania z poprzedniego ćwiczenia i podkreśl polskie odpowiedniki wyrażeń francuskich. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Complétez les phrases ci-dessous par les expressions : Uzupełnij poniższe zdania wyrażeniami: a à la belle étoile d à vol d’oiseau b à bras ouverts e à vue d’oeil c à perte de vue f à coup sûr 1 Ne t’inquiète pas, je viendrai ……… . 2 Nous sommes arrivés à l’improviste, mais ils nous ont reçus comme toujours ……… . 3 Les éclaireurs sont habitués à passer souvent la nuit ……… . 4 ……… , cette planche peut avoir dans les 30 millimètres d’épaisseur. 5 On ne voyait que du sable ; devant nous le désert s’étendait ……… . 6 ……… , le pays ressemblait à une belle carte pittoresque. 7Donnez les équivalents polonais correspondant aux expressions de l’exercice précédent. Podaj polskie odpowiedniki wyrażeń z poprzedniego ćwiczenia. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 21 I I I L o c u t i o n s a d v e r b i a l e s O _21 - RAPPEL AUTRES SIGNIFICATIONS À VOL D’OISEAU  en ligne directe w linii prostej  de façon superficielle powierzchownie À VUE D’OEIL  rapidement w oczach, momentalnie 8Associez les expressions ci-dessous aux définitions en regard. Przyporządkuj poniższe wyrażenia do definicji podanych obok. 1 à l’aveuglette 2 à coeur ouvert 3 à vue de nez fam. 4 à tour de rôle 5 à bras raccourcis 6 à contrecoeur a approximativement b avec franchise c chacun à son tour d à regret e de toute sa force f sans voir, au hasard 9Proposez les équivalents polonais correspondant aux expressions de l’exercice précédent. Zaproponuj polskie odpowiedniki odnoszące się do wyrażeń z poprzedniego ćwiczenia. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Complétez les phrases ci-dessous par les expressions : Uzupełnij poniższe zdania wyrażeniami: a à contretemps d à première vue b à bon escient c à qui mieux mieux e à tort ou à raison f à la une 1 Ils se sont mis à m’injurier ……… . 2 J’ai accepté sa proposition ……… . 3 Il a lu cette nouvelle sensationnelle ……… . 4 Michel est venu ……… , j’étais justement sur le point de partir. 5 ……… , j’ai toujours confiance en lui. 6 ……… il m’a paru plus vieux qu’il n’était. 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 22 22 _O L o c u t i o n s n o m i n a l e s 11Donnez les équivalents polonais correspondant aux expressions de l’exercice précédent. Podaj polskie odpowiedniki odnoszące się do wyrażeń poprzedniego ćwiczenia. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - RAPPEL ANTONYMES À BON ESCIENT ≠ à la légère À CONTRETEMPS ≠ à propos 12Complétez les phrases ci-dessous par les expressions : W poniższych zdaniach wstaw wyrażenia w miejsce kropek: 1 au diable vauvert 2 au nez de qqn 3 au fil de la plume 4 à l’étroit 5 au dépens de qqn 6 au radar fam. 7 à pleins tubes fam. a Il a piqué une pomme sur l’étalage, ……… de la marchande de quatre saisons. b Ils habitent ……… ; j’ai mis une bonne heure avant d’y arriver. c Ils sont vraiment ……… ; 25 m2 pour une famille de trois enfants, c’est fou ! d Quand il est sous le coup de l’inspiration, il écrit ses poèmes ……… . e C’est tout simplement scandaleux ; mes voisins font marcher leur radio ……… , sans se soucier des autres. f Les ténèbres étaient telles qu’on devait avancer ……… . g Elle n’est pas du tout pauvre, mais elle préfère vivre ……… de ses amis. 13Donnez les équivalents polonais correspondant aux expressions de l’exercice précédent. Podaj polskie odpowiedniki odnoszące się do wyrażeń z poprzedniego ćwiczenia. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Essayez d’associer les expressions ci-dessous aux définitions proposées. Spróbuj przyporządkować poniższe wyrażenia do proponowanych definicji. 01 rozdzial 1:Layout 1 2008-09-16 12:27 Strona 23 1 tambour battant 2 mi-figue, mi-raisin 3 entre chien et loup 4 de fil en aiguille 5 les yeux fermés 6 en manches de chemise I I I L o c u t i o n s a d v e r b i a l e s O _23 a sans vêtement sur sa chemise b avec vivacité et résolution c sans hésiter d moitié en plaisantant, moitié sérieusement e de propos en propos, en suivant l’enchaînement de la conversation f à la nuit tombante 15Donnez les équivalents polonais correspondant aux expressions de l’exercice 14. Podaj polskie odpowiedniki wyrażeń odnoszących się do ćwiczenia nr 14. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Donnez les équivalents polonais des expressions suivantes ; si vous ne les connaissez pas, regardez dans CORRIGÉS. Podaj polskie odpowiedniki poniższych wyrażeń. Jeżeli jakieś wyrażenie jest ci nieznane, sprawdź w kluczu. 1 mine de rien 2 chemin faisant 3 entre la poire et le fromage 4 ni vu ni connu 5 au petit bonheur 6 par dessus le marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Mettez les expressions de l’exercice précédent à la place des pointillés. Wstaw w miejsce kropek wyrażenia z poprzedniego ćwiczenia. 1 ……… , nous nous arrêtions devant les vitrines. 2 Je m’excuse de vous déranger et à votre domicile privé ……… . 3 La police cherche le malfaiteur, mais en vain ; il a disparu: ……… . 4 Pour dissimuler son « petit » délit, elle me sourit ……… . 5 Le déjeuner se prolongeait, nous avons parlé de choses et d’autres ; c’est seulement ……… que Robert a abordé le problème. 6 Les troupes se retiraient ; les soldats tiraient rarement et ……… .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Z francuskim za pan brat 1. Ćwiczenia z frazeologii francuskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: