Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00397 008953 13448824 na godz. na dobę w sumie
Z kredytem pod sufitem. Przewodnik po kredytach hipotecznych - książka
Z kredytem pod sufitem. Przewodnik po kredytach hipotecznych - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0856-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook (-87%), audiobook).

Przyjazna rata do końca świata!

Dobry kredyt to kredyt zaciągnięty z pełną świadomością kosztów i ryzyka. Nie podchodź więc do sprawy na gorąco. Dowiedz się, ile naprawdę kredyt będzie Cię kosztował, ile wydasz na odsetki, prowizję i formalności, bez których bank Ci go nie udzieli. Rozważ rodzaje ryzyka, jakie mogą Cię dotknąć w okresie spłacania. Zabezpiecz się na okoliczność utraty przyszłych dochodów. Nie podpisuj umowy kredytowej, która zwiąże Ci ręce. Obiektywnie porównaj różne oferty kredytowe. I dopiero po tym wszystkim świadomie zaciągnij kredyt.

W tej książce autor dzieli się z Tobą wieloletnim doświadczeniem w branży kredytów hipotecznych. Podpowiada różne warianty kredytowe w zależności od Twojej sytuacji i planów finansowych. Omawia krok po kroku cały proces zaciągania kredytu hipotecznego, od pierwszej wizyty w banku do całkowitej spłaty. Książka ta pomoże Ci znaleźć odpowiedź na istotne pytania, takie jak np.:

Od pierwszej wizyty w banku do spłaty kredytu

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Z kredytem pod sufitem. Przewodnik po kredytach hipotecznych Autor: Piotr Janicki ISBN: 978-83-246-0856-0 Format: 122×194, stron: 96 Przyjazna rata do koñca œwiata! (cid:127) Zaci¹ganie kredytu na zakup, remont i budowê mieszkania lub domu (cid:129) Formalnoœci, koszty i ryzyko po stronie kredytobiorcy (cid:129) Zabezpieczanie siê na okolicznoœæ utraty przysz³ych dochodów Dobry kredyt to kredyt zaci¹gniêty z pe³n¹ œwiadomoœci¹ kosztów i ryzyka. Nie podchodŸ wiêc do sprawy na gor¹co. Dowiedz siê, ile naprawdê kredyt bêdzie Ciê kosztowa³, ile wydasz na odsetki, prowizjê i formalnoœci, bez których bank Ci go nie udzieli. Rozwa¿ rodzaje ryzyka, jakie mog¹ Ciê dotkn¹æ w okresie sp³acania. Zabezpiecz siê na okolicznoœæ utraty przysz³ych dochodów. Nie podpisuj umowy kredytowej, która zwi¹¿e Ci rêce. Obiektywnie porównaj ró¿ne oferty kredytowe. I dopiero po tym wszystkim œwiadomie zaci¹gnij kredyt. W tej ksi¹¿ce autor dzieli siê z Tob¹ wieloletnim doœwiadczeniem w bran¿y kredytów hipotecznych. Podpowiada ró¿ne warianty kredytowe w zale¿noœci od Twojej sytuacji i planów finansowych. Omawia krok po kroku ca³y proces zaci¹gania kredytu hipotecznego, od pierwszej wizyty w banku do ca³kowitej sp³aty. Ksi¹¿ka ta pomo¿e Ci znaleŸæ odpowiedŸ na istotne pytania, takie jak np.: (cid:129) jak oszacowaæ swoj¹ zdolnoœæ kredytow¹; (cid:129) jakich dokumentów za¿¹da bank, rozpatruj¹c wniosek kredytowy; (cid:129) na co zwróciæ uwagê w zapisach umowy kredytowej; (cid:129) co zrobiæ, jeœli nie masz wymaganego udzia³u w³asnego; (cid:129) czy warto korzystaæ z us³ug biur kredytowych; (cid:129) czy op³aca siê zaci¹gaæ kredyt w walucie obcej. Od pierwszej wizyty w banku do sp³aty kredytu Spis treści Wstęp Słowniczek pojęć 5 7 1 Rodzaje kredytów hipotecznych 21 Kredyty mieszkaniowe .................................................................. 21 Kredyty konsolidacyjne ................................................................22 Pożyczki hipoteczne ...................................................................... 23 Kredyty refinansowe ......................................................................24 2 Od złożenia wniosku do całkowitej spłaty kredytu 27 Etap 1. ..............................................................................................28 Etap 2. .............................................................................................. 30 Etap 3. .............................................................................................. 30 Etap 4. .............................................................................................. 35 Etap 5. .............................................................................................. 35 Etap 6. ..............................................................................................42 Etap 7. ..............................................................................................42 Etap 8. .............................................................................................. 43 Etap 9. .............................................................................................. 43 3 Koszty bezpośrednio związane z zaciąganym kredytem 45 Hipoteka .........................................................................................48 Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych ........................................49 Ubezpieczenie pomostowe ............................................................51 4 Z K R E D Y T E M P O D S U F I T E M Ubezpieczenie brakującego (niskiego) wkładu własnego ......... 53 Ubezpieczenie na życie .................................................................. 55 Ubezpieczenie od utraty źródła dochodu (albo bankructwa — dla osób uzyskujących dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) .................. 57 59 4 Zanim podpiszemy umowę 5 Prawa i obowiązki kredytobiorcy i banku 6 W jakiej walucie zaciągnąć kredyt? 7 Jak i o co pytać podczas rozmowy z przedstawicielem banku? 8 Wybór banku — samodzielnie czy poprzez doradcę kredytowego? Zakończenie Skorowidz 63 69 73 79 85 87 W J A K I E J W A L U C I E Z A C I Ą G N Ą Ć K R E D Y T? 69 W jakiej walucie zaciągnąć kredyt? Najlepsza odpowiedź to: w takiej, w której mogę otrzy- mać najwyższą kwotę, tj. pozwalającą mi na nabycie wymarzonej nieruchomości. Przed 1 lipca 2006 odpowiedź była prosta, bo jak by nie liczyć, to zawsze wychodziło, że kwota kredytu we frankach szwajcarskich jest najwyższa. Po 1 lipca 2006 już nie jest to takie łatwe i zależy od banku — w jed- nym otrzymamy kwotę najwyższą, jeżeli zaciągniemy kredyt we frankach szwajcarskich, w innym, gdy zacią- gniemy go w złotówkach. Oczywiście osoby, które zarabiają i otrzymują wyna- grodzenie w walucie innej niż złoty, nie powinny mieć oporów związanych z zaciąganiem w niej kredytu — ta zasada winna przyświecać każdemu, kto zaciąga kredyt. Jednakże pamiętajmy, że w przypadku kredytów 70 Z K R E D Y T E M P O D S U F I T E M hipotecznych mówimy o wysokich kwotach (średnia kwota takiego kredytu to ok. 150 000 zł), a okres kre- dytowania rzadko jest krótszy niż 20, 25 lat. To sprawia, że istotnym czynnikiem dla wielu osób zaciągających kredyt jest wysokość płaconej raty. W sytuacji, gdy możemy sobie pozwolić na wyma- rzoną kwotę w każdej walucie, tj. we frankach szwaj- carskich, złotych czy też dolarach albo euro, wówczas powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce- my i jesteśmy w stanie „znieść” ryzyko kursowe, czyli czy nie będą nam przeszkadzać ciągłe wahania kursu złotówki względem waluty kredytu i nie jest dla nas problemem, że dziś rata wynosi 670 zł, ale za miesiąc będzie to 780 zł albo 598 zł, a zadłużenie wyrażone w złotówkach też podlega wahaniom. Z uwagi na różnice w wysokości oprocentowania różnica pomiędzy ratą kredytu w złotych a kredytu we frankach szwajcarskich zależy od kwoty kredytu i okre- su kredytowania — im większa jest kwota kredytu i dłuż- szy okres kredytowania, tym różnica ta jest większa. Przykład Staramy się o 200 000 zł — oprocentowanie wynosi 5 dla złote- go, a 3 dla franka szwajcarskiego, okres kredytowania to 30 lat. W przypadku kredytu w złotych bank wylicza zdolność dla kwoty w wysokości 200 000 zł i oprocentowania 5 — wymagane dochody netto wynoszą ok. 2700 zł, a rata kredytu to 1074 zł (raty równe). W J A K I E J W A L U C I E Z A C I Ą G N Ą Ć K R E D Y T? 71 W przypadku kredytu we frankach szwajcarskich bank wyli- cza zdolność dla kwoty w wysokości 240 000 zł (zgodnie z Re- komendacją S) i oprocentowania 5 (zgodnie z Rekomendacją S) — wymagane dochody netto, wynoszą ok. 3250 zł, a rata kre- dytu 843 zł (raty równe). Jak widać, różnica wynosi 231 zł, tj. rata kredytu we frankach jest niższa o ok. 20 , co w skali roku daje oszczędność w wyso- kości ok. 3000 zł. Oczywiście w ciągu 30 lat może się dużo wyda- rzyć — kryzys walutowy, zwyżka stóp procentowych w Szwajca- rii, podwyżka stawek WIBOR w Polsce itd. Jednakże na tym przykładzie widać, że kredyt we frankach daje nam niższe obciążenie miesięcznego budżetu, ale wymaga od nas wyższej zdolności kredytowej, co często może się okazać barie- rą nie do przebycia. Rekomendacja S wymusza na bankach edukację osób zaciągających kredyty hipoteczne, pokazując czyhające na kredytobiorcę pułapki związane ze zmien- ną stopą procentową, ale także z ryzykiem kursowym. Aby przed tym chronić kredytobiorcę, wymusza na bankach rygorystyczne warunki wyliczania zdolności kredytowej — co tworzy tzw. poduszkę finansową w sy- tuacji niekorzystnych wahań kursowych. Oczywiście ostateczna decyzja to indywidualna kwe- stia każdego kredytobiorcy. J A K I O C O P Y T A Ć P O D C Z A S R O Z M O W Y? 73 Jak i o co pytać podczas rozmowy z przedstawicielem banku? Pamiętajmy, że wybór banku determinuje nie tylko wysokość raty, jaką będziemy płacić w przyszłości, ale również nasz komfort psychiczny polegający na my- śleniu, że dokonaliśmy właściwego wyboru. Bo kredyt jest jak garnitur — to, że leży wspaniale na naszym kole- dze, nie oznacza, że i my będziemy się w nim prezento- wać równie olśniewająco, a co najważniejsze — czuć się naturalnie i swobodnie. Dlatego też właściwy wybór jest istotny, a wszystko tak naprawdę zaczyna się podczas rozmowy z przed- stawicielem banku czy pośrednikiem kredytowym. Jak i o co pytać podczas rozmowy? 74 Z K R E D Y T E M P O D S U F I T E M Umiejętne zadawanie pytań odsłoni przed nami taj- niki każdej oferty i pozwoli wybrać tę, z którą będziemy się czuli najlepiej. Przygotowanie się do takiej rozmowy to punkt pierwszy. Powinniśmy wypisać te czynniki czy też pa- rametry oferty, które naszym zdaniem będą najważ- niejsze, np.: Budując mieszkanie z deweloperem, możemy przyjąć następujące założenia: ♦ Najważniejszy jest czas podjęcia decyzji — wynika to z terminu zapisanego w umowie pomiędzy kredytobiorcą a deweloperem. Wybór pada na bank, który już dziś współpracuje z deweloperem. Pozwoli to zminimalizować liczbę dokumentów i ograniczyć się jedynie do tych dotyczących sytuacji finansowej kredytobiorcy. ♦ Jeżeli takich banków jest min. 2, to na pierwszym miejscu stawiamy „koszty wejścia”, tzn. prowizję, koszty wyceny, wysokość i sposób płacenia składek za ubezpieczenie pomostowe i brakującego wkładu własnego — zminimalizowanie wydatków na wstępie pozwoli wykorzystać swoje środki na wykończenie mieszkania. Przykład Mając tak sprecyzowane plany, pan Janicki wybrał bank, który współpracuje z deweloperem i pozwala skredytować prowizję oraz obie składki ubezpieczeniowe. Oznacza to, że jego koszty związane J A K I O C O P Y T A Ć P O D C Z A S R O Z M O W Y? 75 z zaciągnięciem kredytu to koszty dwóch weksli. Pozostałe koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń będą ponoszone po podpi- saniu aktu notarialnego przeniesienia własności na rzecz pana Janickiego. Reasumując: o co powinniśmy pytać? ♦ O koszty „wejścia”, czyli wysokość prowizji za udzielenie kredytu — czy można ją doliczyć do kwoty kredytu (w sytuacji, gdy wynosi ona 0 , to jest to faktycznie „brak prowizji”), czy też jest ona „płacona” w sytuacji zbyt szybkiej spłaty kredytu. ♦ O koszty związane z wyceną (czy ponosi je kredytobiorca) — czy bank współpracuje z wybranymi rzeczoznawcami, czy też wystarczy, że jest to osoba z listy rzeczoznawców. ♦ O koszty związane ze składkami ubezpieczeniowymi. ♦ O wysokość oprocentowania i sposób jego ustalania. ♦ O to, jaka jest stawka bazowa — WIBOR 3M czy 6M. ♦ W przypadku kredytów walutowych o to: ♦ jaki kurs jest stosowany i czy można go negocjować (można zaoszczędzić w przypadku wypłaty dużych kwot kredytu); 76 Z K R E D Y T E M P O D S U F I T E M ♦ czy jest możliwa zmiana waluty kredytu i ile to kosztuje, jak dokonywane jest przeliczenie z waluty na walutę — kurs krzyżowy czy też zamiana następuje z waluty na złotówki i później znów na złotówki; ♦ czy możliwa jest wypłata i spłata w walucie kredytu. ♦ O to, czy koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń są pokrywane przez bank. ♦ O to, czy formalności związane z ustanowieniem zabezpieczeń są załatwiane przez bank. ♦ O to, czy jest możliwa przedterminowa spłata: ♦ na jakich zasadach (w dowolnym momencie, w wyznaczonych terminach, czy jest określona kwota minimalna); ♦ jakie są opłaty i prowizje z tym związane. ♦ W przypadku kredytu zaciągniętego na budowę metodą gospodarczą, czyli samodzielnie przez kredytobiorcę, istotne jest to: ♦ czy wymagane są faktury za materiały i usługi zlecone; ♦ czy wystarczy przedłożyć dziennik budowy i zdjęcia wykonane przez kredytobiorcę; ♦ czy potrzebna jest wizyta pracownika banku, a jeśli tak, to jaki jest jej koszt; J A K I O C O P Y T A Ć P O D C Z A S R O Z M O W Y? 77 ♦ kiedy bank może wstrzymać wypłatę transzy; ♦ ile może być transz; ♦ czy możliwe jest wydłużenie okresu ich wypłaty — np. z uwagi na złe warunki atmosferyczne, problemy z wykonawcami, zmiany w projekcie itp.; ♦ jaki jest maksymalny okres karencji; ♦ czy każda transza jest wypłacana zaliczkowo. ♦ O czas oczekiwania na decyzję kredytową od momentu złożenia wymaganych dokumentów. ♦ O to, jak szybko następuje wypłata kredytu. ♦ O to, czy nasze źródła dochodu jako kredytobiorcy będą akceptowane. ♦ O to, jaką maksymalną kwotę możemy zaciągnąć w różnych walutach. ♦ O to, na jaki maksymalnie okres możemy zaciągnąć kredyt. ♦ O to, czy ubezpieczenie na życie jest obowiązkowe — jeżeli tak, to ile wynosi składka. ♦ O to, ile wynosi rata kredytu. ♦ O to, czy możemy wykupić w banku ubezpieczenie nieruchomości. ♦ O to, czy bank wymaga otwarcia konta osobistego — jaki jest jego koszt (czy można zaniechać pobierania opłaty). 78 Z K R E D Y T E M P O D S U F I T E M Najważniejsze to uzyskać wyczerpującą odpowiedź na każde pytanie, nie dać się zbyć ogólnikami czy też obietnicą, że wszystko będzie w umowie albo że można to negocjować z bankiem — pamiętajmy, że jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy, i to, co wytargujemy przed zawarciem umowy, będzie już nasze. Dodatkowo o profesjonalizmie banku świadczy też wiedza i umiejętności jego pracowników, ich odpo- wiedzi, sposób ich udzielania, czas, jaki nam poświę- cają. To też jest istotne. Pamiętajmy, aby z podjęciem decyzji nie śpieszyć się i nie dać się zwieść pozorom — „(...) bo taka miła obsługa, ciągle się uśmiechają, chcą pomóc, mówią, że wszystko się da załatwić (...)”. To ważne, że pracownicy banku cechują się kulturą osobistą, ale pamiętajmy, że umowę zawieramy z bankiem, a nie jego przedstawicie- lami. Miejmy również na uwadze to, że nie są ważne chęci, tylko cyfry i fakty, bo to one decydują o naszym spokoju ducha podczas spłacania kredytu. Oczywiście jeżeli okaże się, że rzeczywistość rozmija się z obietnicami, możemy swój sprzeciw wyrazić po- przez złożenie reklamacji i próbę negocjowania zmian. Możemy także wyrazić swoje niezadowolenie dosadniej, tj. „głosując nogami” i przechodząc do innego banku. Pamiętajmy: nie ma banku idealnego, ale to w dużej mierze od nas samych zależy, czy ten, który wybrali- śmy, jest odpowiedni dla nas i spełnia nasze oczeki- wania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Z kredytem pod sufitem. Przewodnik po kredytach hipotecznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: