Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00459 011039 20617608 na godz. na dobę w sumie
Z leksykografii polskiej i obcej. Szkice, uwagi, polemiki - ebook/pdf
Z leksykografii polskiej i obcej. Szkice, uwagi, polemiki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 660
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8344-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> jezyk polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Tom zawiera wybór tekstów opublikowanych w większości w ciągu ostatnich kilku lat w formie niewielkich broszur. Poświęcone są głównie słownictwu polskiemu, ale też rosyjskiemu i japońskiemu. Niemała ich część ukazywała się w toku intensywnych prac nad Narodowym Fotokorpusem Języka Polskiego i tego unikatowego projektu dotyczy. Zebranie rozproszonych druków pod jedną okładką ma pewien sens praktyczny, jako że Fotokorpus jest przedsięwzięciem organizacyjnie i technicznie długookresowym, przyciągającym uwagę miłośniczek i miłośników polskiego słowa, także młodzieży, nie tylko polonistycznej, która przejawia coraz żywsze zainteresowanie merytoryczną i techniczną stroną procesu gromadzenia danych leksykograficznych na większą skalę. Zaledwie dwie prace zbioru mają rodowód niebroszurkowy; za zgodę na ich przedruk dziękuję Wydawcom.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Centrum Studiów Fotoleksykograficznych w Warszawie Jan Wawrzyńczyk FOTOCYTATOGRAFIA POLSKA Wiek XIX w Słowniku warszawskim (1. lista suplementowa) ⊆⊆⊆⊆ | ⊇⊇⊇⊇ Copyright © by Jan Wawrzyńczyk, Warszawa 2014 Wydawca: Elja Malek Łódź 2014 ISBN 978-83-936480-9-2 Obj. 0,52 a.w. Nakł. 5 egz. papierowych + egz. elektroniczny (dostępny w Inter- necie) 2 Przedmowa Co z tekstów XIX-wiecza nie znalazło odbicia w Słowniku warszawskim1 (1900-1927)? Czyż to nie jest intrygujące pytanie? Dotychczas nikt nie pokazy- wał siatki haseł SW na tle rzeczywistego, „zamrożonego” we wszystkich dru- kach końca XVIII − pocz. XX w.), zasobu leksykalnego polszczyzny. W e-brudnopisach SBJP2 notuję tego rodzaju zdarzenia negatywne, ale oczywiście niesystematycznie, od przypadku do przypadku, konieczna jest po- pularyzacja danego problemu, czemu ma służyć moja seria broszur (zasadniczo) elektronicznych. Oto pierwszy zeszyt tej serii. Liczy on ponad 500 pozycji hasłowych, zawierających dokładne adresy biblio- graficzne, czasem też, ilustracyjnie, ciekawostkowo, krótkie frazy. Fotodoku- mentację cytatową haseł pozostawiam tymczasem w Foto-SBJP3; w przyszłości będzie dostępna w Internecie. Chodzi o hasła zarówno nieznane SW, jak i znane, ale pozbawione cyta- tów dokumentacyjnych4. Uderza łatwość, szybkość, z jaką wyszukuje się w tek- stach agnonimy i cytaty do haseł bezcytatowych SW. Świadczy to − jeśli pamię- tać o analogicznej sytuacji ze „Słownikiem Doroszewskiego” − dobitnie o wiel- kich brakach dokumentacyjnych polskiej leksykografii, cytatografii. SW jest dokumentacyjnie nierówny, niekonsekwentny. Notuję pominięte w nim znaczenia, pierwszo- i drugorzędne, użycia przenośne. Odnotowuję też istnienie możliwych do pobrania z tekstów cytatów starszych niż te cytaty źród- łowe, które znalazły się na kartach SW5. 1 Dalej: SW. 2 SBJP = J. Wawrzyńczyk, Słownik bibliograficzny języka polskiego. Wersja przedelektro- niczna. T. 1-10, Warszawa 2000-2012. 3 O nim por. w tomie 10. SBJP, s. 3. 4 W części artykułów hasłowych SW znajdują się ilustracje użycia, ale bez skrótu źródła; wyszły one zapewne spod pióra autorów-redaktorów SW, stanowiąc w gruncie rzeczy rów- nież dokumentację polszczyzny, ale dokumentację innego poziomu, poziomu idiolektów twórców SW (por. np. artykuły: abdykacz, flegmatyczny, flidra, nazarażać itd., itp. setki pozycji; nie jest wykluczone, że tworząc tego rodzaju cytatografię realizatorzy założeń teore- tycznych SW inspirowali się po części realnymi, nieanonimowymi tekstami, mającymi auto- rów). 5 Im przykład starszy, tym wartościowszy dla programu redatacji słownictwa nowopolskiego i radykalnej − z powodu przykrych mankamentów metodologicznych − rewizji danych nagro- madzonych w ramach badań nad tzw. nowym słownictwem polskim, (realizowanych w IJP PAN w Krakowie). 11 3 Niektóre braki poświadczeń haseł z tekstów literackich wprost szokują w SW; nie ma np. cytatu pod krucyfiks (wyraz występuje u Mickiewicza). Notuję np. hasło edukacya, bo w SW jest już tylko postać edukacja, ale − ważne − bez żadnego cytatu poświadczającego. Charakterystyczna, jako mankament, jest sy- tuacja: ma SW hasło − rzeczownik osobowy męski z dobrą dokumentacją cyta- tową, ma także odpowiednik żeński tego hasła, ale tu bez jakichkolwiek cytatów (jak w bogaczka, komunistka, oczyścicielka, reprezentantka, znajdzicielka itp.). Znamienna jest swego rodzaju niechęć (czy świadoma?) twórców SW do umieszczania dokumentacyjnych cytatów literackich w artykułach z terminami technicznymi, naukowymi itp. (por. nerkowiec, nerwiak, telegraf, telegram i wiele innych). Nie troszczą się oni o cytaty w artykułach przymiotnikowych i przysłówkowych, brak ilustracji źródłowych pod anakreontyczny, dwuspad- kowy, kocankowato, kocankowaty, niewstrzemięźliwie, pierwoczesny, tarcz- kowy, zootomiczny i setkach innych pozycji tego typu. Od lat apeluję: śmiało i energicznie odsłaniajmy realne, utrwalone w tek- stach niesłownikowych bogactwa słownikowe naszego języka ostatnich 200, 230 lat; nie mamy się czego wstydzić. 4 12 Dokumentacja absolutystyczny  Rembowski A. 1884: 92 akacyowy  Kremer J. 1869: 235 akuszerka  Kołłątaj H. 1844, 3: 35 algiebraiczny  Kołłątaj H. 1844, 3: 46 aliaż  Łubkowski 1835, 1: 3 allegoryczny  Kremer J. 1869: 183 aluzya  Jeż T. T. 1898, 2: 10 anglicyzm  Łubkowski 1835, 1: 4 antygrecki  Kremer J. 1869: 129 antymon  Łubkowski 1835, 1: 4 apostolstwo  Jeż T. T. 1898, 2: 4 apostołowanie  Jeż T. T. 1898, 2: 15 applikować się  Kołłątaj H. 1844, 3: 46 aps  Jeż T. T. 1898, 2: 81 arbitralność  Kołłątaj H. 1844, 3: 50 arbitralny  Kołłątaj H. 1844, 3: 61 arcyderwisz  Sienkiewicz H. 1996: 232 [w liście z 1886] arcymistrzostwo  Kremer J. 1869: 271 arcyniebezpieczny  Rembowski A. 1884: 78 arcypożyteczny  Łubkowski 1835, 1: 71 arcyskromny  Kremer J. 1869: 239 arcytrudny  Kremer J. 1869: 477 arcyważny  jest rzeczą arcyważną Kremer J. 1869: 553 askier  Jeż T. T. 1898, 2: 74 ateński  kapliczek ateńskich Kremer J. 1869: 59 autograf  Estreicher K. 1882: 36 autorstwo  Kremer J. 1869: 220 bajraktar  Jeż T. T. 1898, 2: 9, 12 baldakinek  Kremer J. 1869: 423 baltycki  Kołłątaj H. 1844, 3: 75 bannicja  lękając się bannicji Kraszewski J. I. 1841, 3: 106 barbarya  Estreicher K. 1882: 30 Bethowenowy  Kremer J. 1869: 472 belletrystyczny  dziełem belletrystyczném Kremer J. 1869: 550 bezczucie  Bierzyński M. 1892: 247 bezczuły  Kremer J. 1869: 273 13 5 bezhałaśny  Kremer J. 1869: 178 bezjądrny  Kremer J. 1869: 316 bezkapeluszowy  Sienkiewicz H. 1996: 115, 116 [w liście z 1879] bezkrytycznie  przyjmował bezkrytycznie Marrené-Morzkowska W. 1881: 25 bezoki  Kremer J. 1869: 185 bezprzestrzenny  EP Orgelbrand 28 (1868): 494 bezrozsądny  Kremer J. 1869: 464 bezsercy  Kremer J. 1869: 218, 552 bezśpiewny  Kremer J. 1869: 508 beztreściwy  Kremer J. 1869: 175 bezwidny  Kremer J. 1869: 435 bezwładność  Jeż T. T. 1898, 2: 97 bezwonny  Tarnowski W. 1863: 377 biennium  Kołłątaj H. 1844, 3: 41 biesiadniczy  biesiadniczéj sali Kraszewski J. I. 1841, 3: 139 bogochwalczy  Kremer J. 1869: 494 bogosławny  bogoławnym hymnem Kremer J. 1855: 120 brewiarzyk  Estreicher K. 1882: 26 brigant  Sienkiewicz H. 1996: 253 [w liście z 1886] budownictwo  Kołłątaj H. 1844, 3: 34 Bulgar  Jeż T. T. 1898, 2: 153 burgada  Sienkiewicz H. 1996: 195 [w liście z 1886] burleskiada  Kremer J. 1869: 431 burmistrzować  Kremer J. 1869: 382 całopaństwowy  Rembowski A. 1884: 2 cantatrice  Sienkiewicz H. 1996: 276 [w liście z 1886] cebrzyk  Jeż T. T. 1898, 2: 64 chińszczyzna  Sienkiewicz H. 1996: 213 [w liście z 1886] chmurny  Kremer J. 1869: 269 chrobacki  EP Orgelbrand 28 (1868): 532 cicerone  Estreicher K. 1882: 15 cudnowdzięczny  Kremer J. 1869: 101 cywilno-wojskowy  Kołłątaj H. 1844, 3: 87 czasowanie  Kołłątaj H. 1844, 3: 77 czerwoniuchny  Łubkowski 1835, 1: 2 czesko-saski  EP Orgelbrand 28 (1868): 626 czorbadźi  Jeż T. T. 1898, 2: 38 czworakowy  z czworakowego ogrodu Bierzyński M. 1892: 185 czytelniczka  Bierzyński M. 1892: 21 czytelnik  Bierzyński M. 1892: 21 6 14 dachówkowaty  EP Orgelbrand 28 (1868): 305 dawno-zapadły  Kremer J. 1869: 267 debarkader  Sienkiewicz H. 1996: 180 [w liście z 1886] dobro-duszny  Kremer J. 1869: 155 doktorski  Kołłątaj H. 1844, 3: 110 doktryner  Marrené-Morzkowska W. 1881: 24 dokumentnie  Estreicher K. 1882: 9 domniemywanie  Kołłątaj H. 1844, 3: 76 donos  Jeż T. T. 1898, 2: 73 donosiciel  Jeż T. T. 1898, 2: 75 dramacik  Sienkiewicz H. 1996: 300 [w liście z 1887] dramatyczność  Kremer J. 1869: 285, 286 drobnizna  Kołłątaj H. 1844, 3: 91 drodat  Tarnowski W. 1863: 364 drwiarz  Kremer J. 1869: 510 drwinka  drwinki oniemiały Kremer J. 1869: 150 duchowładny  idei duchowładnéj Kremer J. 1869: 179 dugiana  Jeż T. T. 1898, 2: 76, 98 dunajski  trzęsawiska dunajskie Jeż T. T. 1898, 2: 149 dworacki  Kremer J. 1869: 481 dwutomowy  EP Orgelbrand 28 (1868): 625 dyogenesowski  Estreicher K. 1882: 3 dyska  Bierzyński M. 1892: 31 dystylownik  Łubkowski 1835, 1: 2 dyzharmonia  Kremer J. 1869: 436 dziejopisarski  Rembowski A. 1884: 2 dziejowładny  Kremer J. 1869: 225 dżanabet  Jeż T. T. 1898, 2: 117 dżanem  Jeż T. T. 1898, 2: 66, 69 edukacya  Kołłątaj H. 1844, 3: 59 edukacyjny  zwierzchność edukacyjna Kołłątaj H. 1844, 3: 59 egoista  egoistów bezwzględnych Jeż T. T. 1898, 2: 150 ejalet  Jeż T. T. 1898, 2: 75 ekonomiczno-prawny  Rembowski A. 1884: 23 emerytalny  Kołłątaj H. 1844, 3: 97 encyklopedyczny  Estreicher K. 1882: 38 energiczny  Kremer J. 1869: 542 epikureizm  Kremer J. 1869: 222 epikurejski  Kremer J. 1869: 222 eskulap  Estreicher K. 1882: 28 estetyczno-krytyczny  Kremer J. 1869: 241 exotyczny  Kremer J. 1869: 543 15 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Z leksykografii polskiej i obcej. Szkice, uwagi, polemiki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: