Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 004398 18763520 na godz. na dobę w sumie
Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie - ebook/pdf
Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 220
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2242-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> dla nauczycieli
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).
Celem publikacji pt. Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie pod redakcją Roberta Mrózka i Urszuli Szuścik jest upamiętnienie stulecia powstania i działalności Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie. Treści artykułów ukazują historię, tradycję i współczesność w kształceniu nauczycieli w Seminarium cieszyńskim. Położono szczególny nacisk na przedstawienie roli tradycji w budowaniu współczesnego wizerunku kształcenia akademickiego w Cieszynie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 Autor NR 3063 Redakcja naukowa Robert Mrózek, Urszula Szuścik Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Urszula Szuścik Recenzent Kazimierz Denek Na okładce zamieszczono następujące fotografie: budynek główny Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (ze zbiorów Jerzego Pustelnika, Archiwum Fotograficzne Filii UŚ w Cieszynie); pierwsza inauguracja roku akademickiego 1973/1974 w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (fotografia ze zbiorów Jerzego Pustelnika, Archiwum Fotogra- ficzne Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie); Seminarium Nauczycielskie Męskie w Bobrku, aktualnie Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (pocztów- ka z 1927 roku ze zbiorów Urszuli Szuścik); powstałe w 1911 roku Cesarsko-Królewskie Seminarium Nauczycielskie w Bobrku, w tle zabudowania szpitala, kościoła i klasztor Elżbietanek (pocztówka ze zbiorów Urszuli Szuścik) Redaktor Magdalena Starzyk Projektant okładki Beata Klyta Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Korektor Mirosława Żłobińska Łamanie Edward Wilk Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2185-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-242-0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,75. Ark. wyd. 17,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 26 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Tyyytul rozdzalu 5 Spis treści Słowo wstępne (Robert Mrózek, Urszula Szuścik) Jan Król Ruch nauczycielski na Śląsku Cieszyńskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marzena Bogus Determinanty drogi zawodowej polskiego nauczyciela w czasach austriac- . kich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łucja Dawid Wpływ „Miesięcznika Pedagogicznego” na kształtowanie się nowej formacji . nauczycielskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urszula Szuścik Placówki edukacyjne w cieszyńskiej tradycji kształcenia nauczycieli . Antoni Zając Rozwój polskiego szkolnictwa pedagogicznego w Cieszynie Halina Rusek W cieszyńskiej siedzibie Uniwersytetu Śląskiego . . . . . . Katarzyna Olbrycht Kształcenie pedagogów — animatorów społeczno-kulturalnych . Ewa Ogrodzka-Mazur, Alina Szczurek-Boruta Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 35 53 69 77 89 103 113 6 Spis treści Jadwiga Uchyła-Zroski Współudział przedmiotów pedagogicznych w kształtowaniu kompetencji zawodowych artystów i nauczycieli muzyki . . . . . . . . . . Ryszard Solik Nauczyciel — animator — edukator sztuki (z problematyki uniwersyteckiego kształcenia artystycznego) . . . . . . . . . . . . . . . . Małgorzata Bortliczek, Izabela Łuc Podyplomowe studia humanistyczne i dwuspecjalizacyjne studia poloni- styczno-pedagogiczne w cieszyńskiej uczelni . . . . . . . . . . Mirosława Pindór W kręgu aktywności towarzystw i komisji naukowych w cieszyńskim śro- dowisku uczelnianym . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 143 153 163 Ewa Tomaszewska Teatr studencki przestrzenią spotkań mieszkańców Cieszyna . . . . . 187 Zestawienie publikacji o historii kształcenia pedagogicznego na Śląsku Cie- . szyńskim (Wojciech Grajewski, Jakub Staroń) . . . . . . . . . 197 Indeks osobowy (Urszula Szuścik) . . . . . . . . . . . . . . 213 Słowo wstępne 7 Słowo wstępne Czterdziestoletni okres wrastania cieszyńskiego ośrodka dydaktyczno- -naukowego w rytm kształcenia uniwersyteckiego, zróżnicowanego formal- nie i programowo w kolejnych fazach organizacji owego procesu, a także bogate zaplecze tradycji kulturalno-oświatowych Cieszyna skłaniają do okazjonalnego przypomnienia wybranych wątków zarówno współczesnej swoistości krystalizowania się profilu edukacyjno-naukowego uczelni, jak i jego historyczno-regionalnego tła1. W XIX wieku okoliczności zmian ustroju szkolnego monarchii habs- burskiej i okrzepnięcia polskiego ruchu narodowego umożliwiły między in- nymi otwarcie w Cieszynie (w 1895 roku) — w wyniku starań Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego — Polskiego Gimnazjum Prywatnego, pierwszej polskiej szkoły średniej na etnicznie polskim Śląsku. Częściowo zaspokojono także potrzebę kontaktu nauczycieli Śląska Cieszyńskiego z nauką i kulturą polską — zorganizowano tzw. kursy uniwersyteckie, które odbywały się nieregularnie w latach 1904—1923. Z czasem kursy prze- kształcono w formę zinstytucjonalizowaną w postaci jednorocznego Pań- 1 Zob. m.in. R. M r ó z e k: Tradycje akademickie środowiska cieszyńskiego — u podstaw organizacyjnych Filii Uniwersytetu Śląskiego. W:W zwierciadle ćwierćwiecza. Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie 1971—1995. Red. R. M r ó z e k. Cieszyn 1995, s. 11—14; A. Z a j ą c: Rozwój polskiego szkolnictwa pedagogicznego w Cieszynie. W:O kształceniu pedago- giczno-artystycznym. Z doświadczeń Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1971—1980. Red. R. M r ó z e k. Katowice 1980, s. 16—26. Przyjęta koncepcja redakcyjna (chronologicznej prezentacji dopełniających się wzajemnie wątków) uzasadnia przedruk artykułu Antoniego Zająca w niniejszym tomie. Dotyczy to także tekstu Jana Króla (Ruch nauczycielski na Śląsku Cieszyńskim), w którym przedstawione zostały wybrane fragmenty artykułu: J. K r ó l: Ruch nauczycielski na Śląsku Cieszyńskim w XIX i na początku XX w. „Rocznik Cieszyński” [Cieszyn] 1976, T. 3, s. 11—33. 8 Słowo wstępne stwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Cieszynie, zorganizowa- nego w 1923 roku przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w trzech sekcjach: humanistycznej, geograficzno-przyrodniczej i matematyczno-fi- zycznej. W latach dwudziestych ubiegłego wieku znalazła też w Cieszynie swoją stałą siedzibę Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego z Wy- działem Rolniczym i Wydziałem Instruktorsko-Nauczycielskim; po reorga- nizacji w 1950 roku WSGW przeniesiono do Olsztyna. W następnych dziesięcioleciach losy cieszyńskiego ośrodka studiów wyższych uzależnione były od realizacji koncepcji wyższych studiów na- uczycielskich, których początki należy łączyć z otwarciem w roku 1960 dwuletniego Studium Nauczycielskiego, korzystającego z sięgającej po- czątków wieku tradycji instytucjonalnego kształcenia nauczycieli. W tym samym gmachu bowiem w Cieszynie Bobrku w roku 1911 rozpoczęło działalność edukacyjną Polskie Seminarium Nauczycielskie, zastąpione w tej funkcji w 1937 roku przez trzyletnie Państwowe Liceum Pedagogicz- ne Koedukacyjne, po przerwie wojennej przekształcone w Liceum Pedago- giczne z 7-klasową Szkołą Ćwiczeń oraz przedszkolem. W tym też gmachu znalazło siedzibę — powołane zarządzeniem ministerialnym z dnia 15 maja 1971 roku — Wyższe Studium Nauczycielskie jako Filia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, objęta w kolejnych dziesięcioleciach procesem or- ganizacyjno-strukturalnych przekształceń. Teksty zebrane w niniejszym tomie nawiązują więc — w stulecie edu- kacyjnej działalności wspomnianego Seminarium i czterdziestolecie owego Studium — zarówno do wybranych elementów tradycji (por. artykuły Jana Króla, Marzeny Bogus, Łucji Dawid, Urszuli Szuścik, Antoniego Zająca), jak i współczesności procesów kształcenia kadr nauczycielskich czy ani- matorów kultury oraz wzbogacania osiągnięć naukowo-artystycznych cie- szyńskiej uczelni (teksty Haliny Rusek, Katarzyny Olbrycht, Ewy Ogrodz- kiej-Mazur i Aliny Szczurek-Boruty, Jadwigi Uchyły-Zroski, Małgorzaty Bortliczek i Izabeli Łuc, Ryszarda Solika, Mirosławy Pindór oraz Ewy Tomaszewskiej). Robert Mrózek, Urszula Szuścik Indeks osobowy 213 Indeks osobowy* Biłka Józef 40 Bizoń Franciszek 165 Bobek Paweł 40, 60, 72 Bogocz Franciszek 44 Bogocz Irena 170 Bogus Marzena 8, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 51 Bohucki J. 64 Bortliczek Małgorzata 8, 164, 165, 167 Branny Jan 40 Brat Roger 172 Brecht Bertold 192 Brix Emil 179 Broda J. 69, 81 Brossowa Anna 65 Brożek L. 39, 48, 81 Brusa Paweł 40 Brzeski Alfred 27, 43 Bucewicz dr 70 Buchcik Jan 13 Buchta Józef 60 Budniak Józef ks. 168 Budrewicz Tadeusz 181 Bukowska-Floreńska Irena 168 Buława Edward 41, 56 Buzek Jan 44 A Aleksander Tadeusz 103—104 Andrzejewski Jerzy 178 B Babenbergowie 47 Babilon Helena 84 Bachtin Michał 114 Badura A. 29 Badura P.J. 173 Bajerowa Irena 165, 166 Balko Andrzej 178 Baluch Jacek 170 Banach Czesław. 140, 141 Bandtke Karol 146 Bańka Józef 151 Baran B. 150 Baron Emil 164 Barteczek Franciszek 40 Bartelmus R. 25, 44 Belon Zdzisław ks. 72 Bełza Władysław 41 Berger Gerhard 178 Biedrawa Alfred 146 Bieroński Wincenty 55 Bilowski Józef ks. 20 * W indeksie nie uwzględniono nazwisk z Zestawienia publikacji... (s. 197—211). 214 Indeks osobowy Buzek Józef 44 Buzek Karol 40 Bystroń Jan Stanisław 40, 44 C Cervantes Miguel de 192 Chlebowczyk Józef 90, 148 Chloupek Jan 165 Chmielewski J. 39 Chodura Emil 60 Chojna W. 146 Chojnacka-Synaszko Barbara 116 Chroboczek Emeryk 40 Chromik Jan 40, 48 Chudoba Emil 40 Chyła-Szypułowa Irena 139 Cichy Adam 40 Ciembroniewicz Józef 55 Cienciała Andrzej 29, 54 Cienciała Andrzej Teofil 40, 42 Cienciała Jan 40 Cienciała Jerzy 40 Cieślar (Cieśla) Adolf 50 Cieślar Andrzej 40 Cieślar Michał 60 Cieślar Robert 40 Cimała B. 174 Cinciała Andrzej 15 Czajka C. 146 Czapla Franciszek 72 Czarnecki J. 64 Czartoryski Jerzy 30 Czerniawska Olga 103 D Dawid Jan Władysław 58, 64 Dawid Łucja 8, 36, 54, 56, 58, 60, 66, 165, 167, 181, 182 Degasperi Ernest 178—179 Delekta Eugeniusz 145, 146, 148 Demel (Demla) Leonhardo 46 Dewey Jon 65 Dorman Jacek 193 Dorman Jan 193, 194 Drozd Rudolf 22 Duchowicz Bronisław 82 Dunaj Bogusław 164 Dybowski Roman 44 Dygasiński Adolf 66 Dymara Bronisława 172 Dyrna Ferdynand 47 Dziadek Jerzy 40 Dziech Józef 44 E Enright Anne 193 F Farnik Ernest 44, 47, 49, 72, 79, 80 Farny Alfred 44 Farny J. 31 Farny Józef 40 Fazan M. 47, 49 Fazan Mirosław 62 Fèvre Jean-Marie 179 Ficek Bogdan 121 Fielek Józef 72 Filasiewicz Hilary 24 Filipowicz F. 54, 56 Filipowska Krystyna 146 Fiszer Józef 27 Fiszer Stanisław 60 Flakus Agata 165 Fołtyn J. 81 Fojcik Henryk 145 Fonfara Ewa 56, 181, 184 Fójcik Wiktor 40 Franciszek I 10 Francuz Franciszek 47 Friedländer Michał 65, 67 G Gadamer Hans-Georg 143, 150 Gajda Janusz 110 Gajda Stanisław 165 Gajdzica Anna 116, 118, 123, 124 Galicz Jan 43, 44 Gałczyński Konstanty Ildefons 190, 193 Gancarczyk Marian 181, 183 Garcia Locka Federic 193 Galle Henryk 55 Indeks osobowy 215 Gałuszka Józef 84 Garbus Beata 181 Gawlas Andrzej 40 Gierat Wiesława 165 Gil Małgorzata 116 Giraudoux Jean 193 Gisman-Stoch Jolanta 108 Glajcar Jan 29, 54 Gładysz Antoni 90, 103, 105, 108 Goethe Wolfgang Johann 193 Gołaszewski Tadeusz 103 Gołębniak Bogusława Dorota 153, 154 Gombrowicz Witold 193 Gorgoń Jan 17 Goriszowski Włodzimierz 148 Goszyk Jan 40, 54 Goszyk Józef 29 Góral Józef 60 Góra Paweł 40 Grabowska Barbara 117, 118, 122, 123, 124, 125 Grabowski Tadeusz 148 Greger W. 37 Greger Wilhelm 61, 62 Grimm Emanuel 47 Grybosiowa Antonina 165, 166 Grycz Adam 40 Grycz Karol 28 Grześ Adam 15 Grześ B. 56 Guńka Karol 40, 65, 67, 72 Guziur Teodor 40 Gwizdak Antoni 168 H Haase Teodor ks. 22, 25, 26 Habsburgowie 47 Habura Franciszek 47 Hadyna Jan 44 Hadyna Jerzy 81 Hahn Wiktor 65 Hajduk Feliks 44 Hajkowski Józef 72 Halfar Rudolf 42 Harwas-Napierała Barbara 133 Hecht Gerda 65 Heczko Bogusław 40, 43, 80 Heczko J. 31 Heczko Jan 40, 57, 58, 60 Heczko Paweł 17 Helfert Karl 12 Helfert Joseph Alexander von 19 Helm Antoni ks. 20 Henzler P. 110 Herbert Zbigniew 178 Herma Jan 146, 148 Hernik Franciszek 73 Hetschko (Heczko) Alfred Paul 50 Hila Oswald 72 Hławiczka Adam 29, 31 Hławiczka Andrzej 40, 47, 54, 81 Hławiczka Karol 81 Hoffman Franciszek Henryk 21, 25 Hoffmanowa Klementyna z Tańskich 28 Hőlscher Laudris 179 I Ionesco Eugéne 193 Iwanek Witold 178 J Janeczek Janusz 175 Janik Jerzy 29 Jankowski Dzierżymir 103 Janus-Sitarz Anna 154 Jarosz Jan 44 Jasicki Józef 82, 84 Jasiński Zenon 174 Jaślarowa Bibiana 183 Jedlewska Barbara 109 Jeżowicz Franciszek 40 Joniec Józef 17 Jońca Józef 40 Józef II 11 Juda Mieczysław 144 Jurkowski A. 133 K Kadłubiec Karol Daniel 173 Kajzar Helmut 185 Kajzar Paweł 40 216 Indeks osobowy Kalchberg von Józef 20 Kania Tadeusz 168, 180, 181, 182 Karcz Eugenia 54 Karell Armand 27, 43 Kargul Józef 103 Kasperek Andrzej 168 Kaszper Jerzy 40 Kataryńczuk-Mania Lidia 138 Kerschensteiner Georg 65 Kępińska Alicja 151 Kida Jadwiga 153 Kiedroń Józef 44 Kilianová Gabriela 170 Kisiała Karol 40 Klajmon Urszula 116, 123, 125 Klemensiewicz Zenon 164 Klimosz Paweł 40 Kluz Karol 40 Kłodnicki Zygmunt 168 Kłosińska Tatiana 154, 157 Kłosiński Krzysztof 182, 183 Knapik Mirosława 189 Kobiela Andrzej 42 Kojs Wojciech 90, 177 Kojzar Paweł 42 Kolek Leonard 84 Koller Manfred 177 Kołdera Jan 40 Kołocz Alojzy 40 Kołorz Antoni 46 Konieczna Ewelina 108, 188 Konieczny Jan 183 Konopnicka Maria 182, 183 Kopeć U. 153 Kopoczek Alojzy 90, 168 Kornblum Józef 178 Korzeniowska Wiesława 155, 168, 170, Kossak-Szczucka-Szatkowska Zofia 172 184 Kostkiewicz Janina 110 Kościelecki Stefan 146 Kotarska H. 134 Kotas Jan 17, 18 Kotas Franciszek 40 Kotula Bernard 40, 47, 49, 50 Kotula Jerzy 41 Kotula K. 15, 16, 17 Kowalikowa Jadwiga 156, 158 Kowalska Alina 165 Kowalski Andrzej 148 Koziara Jan 20 Kozieł Paweł 42 Kożdoń Józef 50 Kożdoń Paweł 27, 49 Krasiński Zygmunt 66 Krasoń Katarzyna 189, 190, 191, 192 Kraszewski Józef Ignacy 41, 67 Kronhold Jerzy 185 Król Jan 7, 8, 9, 33, 51 Kruszewski Krzysztof 157 Krzemieniowa Krystyna 143 Kubalok Rudolf 42 Kubiczek Wojciech 146 Kubik Jozef 177 Kubisz Jan 18, 25, 26, 29, 35, 40, 41, 42, 43, 47, 54, 66 Kubisz Jerzy 16, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 40, 53, 54, 60 Kubisz Paweł 40 Kubisz Stanisław 44 Kucała Marian 165 Kuchta Jan 64, 65 Kuchta Józef 55 Kuchta K. 59 Kukuczka Jan 40 Kulka B. 56 Kumik Ewa 128 Kwieciński Zbigniew 137 L Lachmann Piotr 185 Langer Jiři 170 Längle Alfred 179 Lasocki Józef Karol 138 Ledochowski Mieczysław 178 Lee Langer-Hőlscher Elizabeth 178 Lepalczyk Irena 103 Leser Norbert 177 Lewowicki Tadeusz 113, 114, 115, 120, 122, 123, 124, 125 Lipka Paweł 40 Indeks osobowy 217 Lipowczan Paweł 40 Lis Zygmunt 146, 148, 149 Liszka Joachim 168 Löffler Klemens 25 Londzin Józef ks. 13, 46, 70, 71, 73, 83 Lothe Jolanta 185 Lotko Edward 170 Lubaś Władysław 165 Lukašová-Kantorková Hana 170, 172 Ł Łuc Izabela 8, 165 Łysek Jan 40, 47, 65 Łyżbicki Józef 60 M Mac Beath John 157 Mach Karol 40 Macieiczek Józef 40 Macura Adam 26, 27, 29, 33 Macura Jan 40 Makiełło-Jarża Grażyna 134 Makowiecki Andrzej 185 Makowski Mariusz 178 Malinowska Helena 84 Malura Miroslav 170 Mann Tomasz 193 Manturzewska Maria 134 Marczuk Mieczysław 103 Margolis Joseph 147 Maria Teresa 11 Marlowe Christopher 193 Maroszek Kazimierz 72 Martinek Libor 170 Martini Karl Anton 11 Martynek Jan 40 Maryniok Józef 40 Matula Jan 40 Matula Paweł 40 Matusiak K. 80 Mazepa-Domagała Beata 189, 190, 191, 192 Mechtenberg Theo 178 Menzel J. 64 Menzlowa S. 64 Miązka Bonifacy ks. 178 Michalczyk F. 72 Michałowska-Rauszer Teresa 146 Michejda Jan 54, 62, 71, 73 Michejda Jerzy 29, 30, 33, 40 Michejda Józef 41 Michułowicz Janusz 105 Miękinia-Pindur Jadwiga 33 Milata Alojzy 41, 47, 60, 65, 80, 81 Miodek Jan 165, 166 Miłobędzka Krystyna 193, 194 Montessori Maria 65 Morcinek Gustaw 61, 183 Mrożek Sławomir 193 Mrózek Robert 7, 8, 74, 89, 104, 156, 157, 159, 164, 165, 166, 167, 168 Mucha Józef 60 Murzyn Andrzej 172, 168 Muzyczka Jan 42 Myrdacz Paweł 41 Myška Milan 170 N Nardelli Rudolf 178 Neumann K.W. 50 Niemiec J. 31, 39 Niemiec Jan 44, 59 Niemiec Jerzy 41 Niemiec Józef 44 Nikitorowicz Jerzy 115, 123, 125 Nikitorowicz Joanna 120 Nitsch Kazimierz 164, 166 Nowak Krzysztof 56 Nowobilski Andrzej 23 O Ogrodzka-Mazur Ewa 8, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125 Okoń Wincenty 135, 138, 139 Olbrycht Katarzyna 8, 107, 108, 109, 188 Olszak Wacław 168 Olszowy 21, 25 Ondrusza Józef 181 Opacki Ireneusz 183 Orszulik Bolesław 165 218 Indeks osobowy Osuchowski Antoni 48, 70, 77, 78 Otto Leopold ks. 22, 25 Ozga W. 81 Ożana Jan 29, 41, 48, 54 P Pacuła Karol 41 Panic Idzi 56 Parkhurst Helen 65 Parylak Piotr 48 Pasek E. 55, 56, 82 Pastucha Franciszek 42 Paszka Rudolf 41 Pawłowiczowa Maria 56, 67 Petrucijová Jelena 170 Piechaczek-Ogierman Gabriela 116, 124 Piekarek Maria 165 Pieska Leopold 41 Pieter Józef 64 Pietsch Andrzej 148 Pilch Jan 41 Pilch Tadeusz 123 Pindór Mirosława 8, 104, 168, 181 Piotrowska Joanna 165 Pisarek Walery 164 Pisarkowa Krystyna 165 Płonka Józef 45, 47 Podczaski Jakub 49 Polański Edward 165 Poloczek Jan 42 Pomykało Wojciech 135 Popek Stanisław 146 Popiołek Franciszek 47, 48, 60, 82, 77, 79 Popiołek Kazimierz 81 Powroźniak Józef 138 Prus Bolesław 66 Przerwa-Tetmajer Kazimierz 66 Przetacznik-Gierowska Maria 133, 134 Przetacznik Maria zob. Przetacznik- -Gierowska Maria Pszczółka Paweł 41 Pulinowa Maria 146 Pustówka Paweł 41 Putkiewicz Zygmunt 133 R Rabczuk Włodzimierz 155 Rakus Paweł 41 Raszka Jan 29 Raszka Jerzy 54 Rembierz Marek 168 Romanowicz Tadeusz 27 Rosner Edmund 107, 168, 171, 177, 179, 181, 183, 184, 185 Rosner Katarzyna 150 Rowid Henryk 55, 64 Rozwadowski Jan 164 Różańska Aniela 118, 123, 124 Rudzki Jerzy 178 Rusek Halina 8, 90, 174 Rydel Lucjan 66 Rygiel Teofil 42 Rzeszowski Stanisław 63 S Sacher Wiesława Aleksandra 189 Safarewicz Jan 164 Schimko 16, 17 Schleicher Rembert 179 Schmidt Gabriel 42 Schmidt Wiktor 48 Seidel Wacław 79 Seidler Gabriel Johann 46 Semil Edmund 65 Semków Jerzy 103 Sibiga Z. 153 Sieroń-Galusek Dorota 108 Sikora Adam 41 Sikora Alojzy 45 Simm 82 Simonides Dorota 67 Skrzypczak B. 109 Skrzypek Teofil 41 Skutnik Jolanta 108, 188 Sławek Ewa 165 Sławek Tadeusz 145, 152 Słonimski Antoni 180 Słowacki Juliusz 66 Sobecki Mirosław 115 Sobolewski K. 64 Socha Irena 56 Indeks osobowy 219 Sokołowski August 40 Solik Ryszard 8 Spitzer Salomon 55 Spyra Janusz 36, 38, 41, 45, 60 Stalmach Paweł 24, 27, 39, 72, 82 Stalzer F. 35, 36, 37, 38 Stanek Janusz 155 Starczewski Artur 146, 148 Staszków Michał 90 Stendig Samuel 65 Stendig Szymon 55 Stiasny Adolf 27 Stingel Gunther 178 Strelau Jan 133 Subfaková Bożena 170 Suchodolska Jolanta 115, 122, 125 Suchodolski Bogdan 136 Svobodová Jana 165, 170 Synowiec Helena 165 Szada B. 59 Szajter Jan 41 Szaniawski Józef 193 Szczurek-Boruta Alina 8, 113, 114, 115, 117, 118, 122, 123, 124, 125 Szczurek Jerzy 41 Szczypka-Rusz Anna 123 Szewczyk Erwin 42 Sznapka Alojzy 41 Sznapka Emil 44, 46, 69, 72, 79, 80, 81 Szostek Halina 184 Szumski Antoni 64 Szuścik Jan 41, 47, 65 Szuścik Urszula 8 Szygut Jan 26 Ś Ślęczka Kazimierz 90, 168 Śliwerski Bogusław 137 Śliwka Jan 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 33 Śniegoń Jan 16, 17, 41 Świeży Ignacy ks. 24, 70 Š Šajtra Drahomir 170 Štefanides Jiři 170 Štika Jaroslav 170 T Tauschinski Oskar Jan 178 Terlik Paweł 29, 31, 54 Theiss Wiesław 110 Tomanek Jerzy 41 Tomiuk S. 123 Tomoszek Paweł 84, 86 Tomoszek Tadeusz 73, 83, 84 Tomaszewska Ewa 8, 108, 189, 190, 191 Trempała Janusz 133 Turek Krystyna 168 U Uchyła-Zroski 168 Jadwiga 8, 138, 139, Urbanec Jiři 170 Urban Janina 113, 117, 118, 123, 125 Urbańczyk Stanisław 164, 165, 166 Urlińska Marta M. 115 W Wagner Manfred 178 Walcher E. 178 Wałaski Jan 60 Wanke Leonard 23 Warchoł Jadwiga 176, 177 Wasilewski L. 77 Waszek A. 32, 56 Wąsiński Arkadiusz 192 Wiedner-Zając Elżbieta 178 Wierzbicki M. 85, 86 Wild J. 43 Wilkoszewska Krystyna 147 Wilkowski Jan 193 Wimmer Paul 178 Winkowski Józef 48 Witek Norbert 145, 146, 148 Witkacy Stanisław 193 Włodarski Ziemowit 133 Wojnar Irena 150 Wojnar Ludwik 72 Wojnar Wilhelm 72 Wojtowicz Kazimierz ks. 178 Wolter 192 Wołoszyn Stefan 137 220 Indeks osobowy Wroczyński Ryszard 57 Wroński Jerzy 146, 148 Wróbel Henryk 165 V Vogel Aloes 178 Volny Vladislav ks. bp 170 Všetička František 170, 180 Z Zahradnik Franciszek 185 Zahradnik S. 56 Zając Antoni 7, 8, 32, 37, 38, 44, 84, 86, 159 Zaleski Józef 179 Zalewska-Pawlak Mirosława 193 Zanibal Robert 21, 25 Zaremba J. 67 Zaręba Alfred 165 Zawada Paweł 41 Zawadzka Zofia 73 Zeklová Miroslava 170 Zieliński Adam 178 Zieliński Bronisław 84 Zientek Paweł 29, 54 Znaniecki Florian 105 Zoń Michał 41 Ż Żardecki W. 109 Żebrok Jan 32, 33, 41, 50, 51, 61 Żebrowska Maria 133 Żeromski Stefan 66 Żukowski Otton 78 Żurek Andrzej 165 Życzyński Henryk 55, 60, 65, 82 Żyromski Marian 181 Zestawiła Urszula Szuścik
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: