Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 010898 8373769 na godz. na dobę w sumie
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym - ebook/pdf
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 389
Wydawca: edu-Libri Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3638-0478-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
W monografii przedstawiono zaawansowaną metodykę oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest realizacją obowiązku posiadania krajowej metodyki w tym zakresie, spoczywającego na Polsce jako członku Unii Europejskiej. W pełni respektuje regulacje prawne obowiązujące w Polsce, w szczególności Ustawę o zarządzaniu kryzysowym oraz Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

Książka jest przeznaczona dla:
• jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli i ich komórek odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe;
• podmiotów, które są operatorami systemów infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
• studentów kierunków: Bezpieczeństwo publiczne, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja.

Zaawansowana metodyka ma charakter otwarty, co oznacza, że zakreśla ramy i podaje wytyczne rekomendowanego postępowania, ale też i zakłada, że określony jej użytkownik, stosując się do nich, nada im charakter zgodny z lokalnymi uwarunkowaniami oraz będzie wzmacniać jej oddziaływanie przez wdrożenie procesów:
• systematycznego rozwijania metodyki,
• zarządzania pozyskiwaną wiedzą o zagrożeniach i ryzyku,
• zarządzania wiedzą o społecznym, technicznym i organizacyjnym kontekście funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej państwa oraz usługach logistyki społecznej związanych z tą infrastrukturą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARZĄDZANIE I E N A Z D Ą Z R A Z Monografia jest pokłosiem projektu prowadzonego w ramach umowy z NCBiR (z konkursu 3/2012 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa) przez konsorcjum: Akademia Obro - ny Narodowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Medcore sp. z o.o., Politechnika Warszawska (Wydział Zarządzania), Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Ce - lem projektu było zaproponowanie krajowej metodyki oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa (czyli metodyki szacowania ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, rozumianej w kategoriach pojęć właściwych logistyce społecznej). Opracowana metodyka ma charakter „otwarty”, jako że pokazuje kontekst metodyczny podejścia analitycznego oraz klasy i grupy narzędzi organizatorskich rekomendowanych do analiz służących zarządzaniu kryzysowemu. Dodatkowo charakter „otwartości” wynika z koncepcji zarządzania wiedzą, co oznacza, że ostateczny, dedykowany do danego zastosowania kształt metodyki będzie twórczo adaptowany do lokalnych warunków przez jej użytkowników z uwzględnieniem ich doświadczenia. Publikacja ma też walory edukacyjne i może być wykorzystywana w kształceniu I, II i III sto - pnia na kierunkach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego i bezpie - czeństwa narodowego. Zespół autorski tworzą pracownicy naukowi i wykładowcy Wydziału Zarządzania Poli tech - niki Warszawskiej, czołowego ośrodka naukowego w zakresie logistyki społecznej. www.edu-libri.pl Wydawnictwo edu-Libri jest oficyną wydawniczą e-publikacji naukowych i edu kacyjnych. Współpracujemy z doświadczonymi redaktorami merytorycznymi oraz technicznymi specja - lizującymi się w przygotowywaniu publikacji naukowych i edukacyjnych. Stawiamy na jakość i profesjonalizm łączone z nowoczesnością, a najważniejsze dla nas są przyjemność współ - tworzenia i satysfakcja z dobrze wykonanego zadania. Nasze publikacje elektroniczne są dostępne w księgarniach internetowych oraz w czytel - niach on-line ibuk.pl i nasbi.pl Sprzedaż książek drukowanych prowadzi wydawnictwo (zamówienia: edu-libri@edu-libri.pl) oraz księgarnie stacjonarne i internetowe (szczegóły na stronie wydawnictwa). R e d a k c a j n a u k o w a A n n a i r K o s e a d z k a , J a n u s z Z a w i ł a - i N e d ê w e c k i i Z a a w a n s o w a n a m e o d y k a t o c e n y r y z y k a w p u b l i c z n y m z a r z ą d z a n u i k r y z y s o w y m Redakcja naukowa Anna Kosieradzka Janusz Zawiła-Niedêwiecki Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym Ramy i wytyczne rekomendowanego postępowania przy założeniu, że użytkownik metodyki nada im charakter zgodny z lokalnymi uwarunkowaniami oraz będzie sam ją rozwijać. druk pdf epub mobi g a r a t e F m y n t k s i ą ż k i y j n e m r i a ł p c r o o m Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym Autorzy Urszula Kàkol Anna Kosieradzka Marcin Marczewski Katarzyna Rostek Justyna Smagowicz Anna Uklaƒska Michał WiÊniewski Janusz Zawiła-Niedêwiecki Redakcja naukowa Anna Kosieradzka Janusz Zawiła-Niedêwiecki Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym Kraków–Legionowo 2016 © edu-Libri s.c. 2016 Redakcja merytoryczna i korekta: edu-Libri Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Wydawnictwo edu-Libri ul. Zalesie 15, 30-384 Kraków e-mail: edu-libri@edu-libri.pl Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Druk-24h.com.pl ISBN (druk) 978-83-63804-78-7 ISBN e-book (PDF) 978-83-63804-79-4 ISBN e-book (epub) 978-83-63804-80-0 ISBN e-book (mobi) 978-83-63804-81-7 Spis treści Wstęp .......................................................................................................................... 9 Część I. Publiczne zarządzanie kryzysowe a zarządzanie ryzykiem ...................... 17 1. Podstawy prawne publicznego zarządzania kryzysowego oraz wzorce dobrych praktyk ......................................................................................................... 19 1.1. Rozwiązania Unii Europejskiej ....................................................................... 19 1.2. Regulacje prawne Rzeczypospolitej Polskiej ................................................... 20 1.3. Dobre praktyki ................................................................................................ 22 1.3.1. Organizacje ustalające normy i standardy ............................................ 23 1.3.2. Normy i standardy ................................................................................ 24 1.3.3. Normy i standardy sektora finansowego .............................................. 29 1.3.4. Wytyczne narodowe ............................................................................. 30 1.3.5. Stowarzyszenia zawodowe ................................................................... 31 1.3.6. Organizacje posiadające własne metodyki ........................................... 33 2. Proces i zakres publicznego zarządzania kryzysowego ...................................... 35 2.1. Triada: ryzyko – bezpieczeństwo – reagowanie .............................................. 38 2.2. Identyfikacja zagrożeń .................................................................................... 40 2.3. Analiza i ocena ryzyka .................................................................................... 42 2.4. Postępowanie z ryzykiem ............................................................................... 43 2.5. Zapewnianie bezpieczeństwa wobec zagrożeń ............................................... 45 2.6. Reagowanie na zakłócenia .............................................................................. 47 2.7. Komunikacja kryzysowa ................................................................................. 49 2.8. Dojrzałość zarządzania kryzysowego .............................................................. 52 3. Wybrane standardy i metody zarządzania ryzykiem .......................................... 54 3.1. Przegląd standardów ...................................................................................... 55 3.2. Przegląd metod .............................................................................................. 65 3.2.1. Analiza BIA ........................................................................................... 66 3.2.2. Szacowanie ryzyka ............................................................................... 71 3.2.3. Analiza i agregacja danych geoprzestrzennych jako wsparcie analizy ryzyka .................................................................................................. 83 4. Podstawy teorii organizacji i zarządzania wykorzystywane w publicznym zarządzaniu kryzysowym ........................................................................................... 85 4.1. Zarządzanie organizacjami publicznymi a publiczne zarządzanie kryzysowe ... 85 5 5 4.2. Publiczne zarządzanie kryzysowe na tle rozwoju nurtów zarządzania ........... 86 4.3. Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu organizacjami ...................... 89 4.3.1. Analiza otoczenia organizacji i interesariuszy ....................................... 89 4.3.2. Koncepcja Kaizen .................................................................................. 91 4.3.3. Koncepcja TQM i modele doskonałości organizacji ............................... 92 4.3.4. Podejście procesowe i modele dojrzałości procesowej organizacji ........ 97 4.3.5. Koncepcja Lean Management ............................................................... 99 4.3.6. Kreatywność, innowacje, organizacje innowacyjne ............................... 100 4.3.7. Koncepcja zarządzania zmianą ............................................................. 101 4.3.8. Koncepcja zarządzania wiedzą ............................................................. 101 4.3.9. Koncepcja zarządzania kompetencjami i organizacji uczącej się .......... 102 4.3.10. Organizacje sieciowe .......................................................................... 103 4.3.11. Zarządzanie projektami i zarządzanie przez projekty ......................... 105 4.3.12. Benchmarking .................................................................................... 105 4.4. Metody eksperckie .......................................................................................... 107 4.4.1. Podejście foresight ................................................................................ 108 4.4.2. Metoda delficka .................................................................................... 111 4.4.3. Panele ekspertów ................................................................................. 113 4.4.4. Mocne i słabe strony metod eksperckich ............................................... 114 4.5. Metody twórczego myślenia i poszukiwania rozwiązań ................................. 114 4.5.1. Metody wykorzystywane w ocenie ryzyka ............................................ 114 4.5.2. Burza mózgów i jej odmiany ................................................................. 116 4.5.3. Myślenie lateralne ................................................................................ 117 4.5.4. Mapy myśli ........................................................................................... 121 4.5.5. Wykres Ishikawy ................................................................................... 123 4.5.6. 5×dlaczego .......................................................................................... 125 4.5.7. Diagram konfliktu ................................................................................ 126 4.5.8. Drzewo decyzyjne ................................................................................. 128 4.5.9. Diagram pokrewieństwa ....................................................................... 130 4.5.10. Analiza pola sił ................................................................................... 133 4.6. Możliwości wykorzystania współczesnych koncepcji i metod zarządzania w publicznym zarządzaniu kryzysowym ........................................................ 133 Część II. Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym ............................................................................................................... 139 5. Podmioty odpowiedzialne za ocenę ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym ............................................................................................................... 141 5.1. Ocena ryzyka w dokumentacji publicznego zarządzania kryzysowego ........... 141 5.2. Struktura podmiotów odpowiedzialnych za ocenę ryzyka .............................. 143 5.3. Zakres obowiązków podmiotów odpowiedzialnych za ocenę ryzyka ............... 144 5.3.1. Ocena ryzyka na szczeblu gminnym ..................................................... 144 5.3.2. Ocena ryzyka na szczeblu powiatowym ............................................... 146 5.3.3. Ocena ryzyka na szczeblu wojewódzkim .............................................. 148 5.3.4. Ocena ryzyka na szczeblu resortowym ................................................. 151 5.3.5. Ocena ryzyka na szczeblu krajowym .................................................... 153 6. Ideowa struktura metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym ............................................................................................................... 157 6.1. Założenia metodyki oceny ryzyka ................................................................... 157 6.2. Model powiązań modułów metodyki .............................................................. 159 6.3. Charakterystyka modułów metodyki .............................................................. 159 6 Spis treści 7. Przygotowanie do oceny ryzyka w systemach infrastruktury krytycznej państwa ...................................................................................................................... 168 7.1. Moduł M1 – organizacja pracy zespołu oceny ryzyka ..................................... 168 7.1.1. Podstawy teoretyczne organizowania zespołu oceny ryzyka ................. 169 7.1.2. Procedura powołania zespołu oceny ryzyka .......................................... 173 7.1.3. Wyniki modułu M1 ............................................................................... 181 7.2. Moduł M2 – charakterystyka podmiotu chronionego ..................................... 182 7.2.1. Podstawy teoretyczne procesu oceny ryzyka ........................................ 182 7.2.2. Procedura charakteryzowania podmiotu chronionego ......................... 186 7.2.3. Wyniki modułu M2 ............................................................................... 197 7.3. Moduł M3 – wyznaczanie podsystemów i grup zasobów infrastruktury krytycznej państwa ........................................................................................ 197 7.3.1. Formalne zasady wyznaczania podsystemów infrastruktury krytycznej .. 198 7.3.2. Procedura wyznaczania podsystemów i grup zasobów infrastruktury krytycznej ............................................................................................. 202 7.3.3. Wyniki modułu M3 ............................................................................... 204 7.4. Moduł M4 – obliczanie zmiennych ryzyka ...................................................... 204 7.4.1. Podstawy teoretyczne – model ryzyka .................................................. 204 7.4.2. Podstawy teoretyczne – obliczanie i agregowanie wartości zmiennych ryzyka ................................................................................................... 211 7.4.3. Procedura obliczania i agregowania wartości zmiennych ryzyka ......... 219 7.4.4. Wyniki modułu M4 ............................................................................... 222 8. Ocena ryzyka w systemach infrastruktury krytycznej państwa .......................... 224 8.1. Moduł M5a – identyfikacja zagrożeń .............................................................. 225 8.1.1. Podstawy teoretyczne identyfikacji zagrożeń ........................................ 225 8.1.2. Procedura identyfikacji zagrożeń w systemach infrastruktury krytycznej ............................................................................................. 232 8.1.3. Wyniki modułu M5a ............................................................................. 241 8.2. Moduł M5b – analiza i szacowanie ryzyka ...................................................... 244 8.2.1. Podstawy teoretyczne oceny ryzyka ...................................................... 244 8.2.2. Procedura analizy i szacowania ryzyka ................................................. 247 8.2.3. Wyniki modułu M5b ............................................................................. 258 8.3. Moduł M6 – kryteria akceptowalności ryzyka ................................................ 262 8.3.1. Podstawy teoretyczne oceny akceptowalności ryzyka ........................... 264 8.3.2. Procedura klasyfikowania poziomów ryzyka ........................................ 269 8.3.3. Wyniki modułu M6 ............................................................................... 275 9. Wykorzystywanie oceny ryzyka ........................................................................... 277 9.1. Moduł M7 – uwzględnianie zależności w ocenie ryzyka oraz prognozowanie rozprzestrzeniania się zagrożeń ..................................................................... 277 9.1.1. Podstawy teoretyczne identyfikacji zależności w ocenie ryzyka ............ 277 9.1.2. Procedura identyfikacji zależności oraz prognozowania rozprzestrzeniania się zagrożeń w ocenie ryzyka ................................. 280 9.1.3. Wyniki modułu M7 ............................................................................... 288 9.2. Moduł M8 – ustalanie kryteriów przejścia zagrożenia w sytuację kryzysową ... 289 9.2.1. Procedura ustalania kryteriów przejścia zagrożenia w sytuację kryzysową ............................................................................................ 289 9.2.2. Wyniki modułu M8 ............................................................................... 298 9.3. Moduł M9 – sprawozdawczość i międzyszczeblowe przekazywanie oceny ryzyka ............................................................................................................ 299 7 Spis treści 9.3.1. Procedura sprawozdawczości i przekazywania ocen ............................ 299 9.3.2. Wyniki modułu M9 ............................................................................... 318 Część III. Zarządzanie wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym ............... 319 10. Podstawy teoretyczne zarządzania wiedzą ....................................................... 321 10.1. Piramida wiedzy ............................................................................................ 321 10.2. Proces zarządzania wiedzą ............................................................................. 323 10.3. Modele procesu zarządzania wiedzą .............................................................. 325 11. Model zarządzania wiedzą rekomendowany do publicznego zarządzania kryzysowego ............................................................................................................... 330 11.1. Model zasobowy w zarządzaniu wiedzą ......................................................... 330 11.1.1. Identyfikacja wiedzy ........................................................................... 331 11.1.2. Pozyskiwanie wiedzy .......................................................................... 335 11.1.3. Zachowywanie wiedzy ....................................................................... 339 11.1.4. Ocena i rozwijanie wiedzy .................................................................. 341 11.1.5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy .................................. 343 11.2. Informatyczne wspomaganie zarządzania wiedzą .......................................... 344 11.2.1. Zadania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą ................................................................................................ 344 11.2.2. Model informatycznego systemu zarządzania wiedzą ........................ 346 12. Rozwijanie zarządzania wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym ......... 351 12.1. Doskonalenie procesu zarządzania wiedzą o ryzyku ...................................... 351 12.2. Integracja procesów zarządzania wiedzą i publicznego zarządzania kryzysowego .................................................................................................. 355 Podsumowanie ........................................................................................................... 357 Słownik pojęć ............................................................................................................ 359 Spis rysunków ............................................................................................................ 373 Spis tabel .................................................................................................................... 377 Bibliografia ................................................................................................................ 381 Spis treści 6. Ideowa struktura metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym 6.1. Założenia metodyki oceny ryzyka Większość dotychczas stosowanych metod oceny ryzyka opiera się na metodzie listy pytań kontrolnych, tzn. podstawę oceny ryzyka stanowi uniwersalna lista pytań, podpowiadająca oceniającemu, jakie rodzaje ryzyka mogą pojawić się na analizowanym terytorium. Listy kontrolne są bardzo dobrym narzędziem do roz- wiązywania rutynowych problemów, bowiem wiedza ekspercka jest zachowywana w formie pytań, dzięki czemu osoba prowadząca ocenę nie musi być ekspertem w danej dziedzinie, a mimo to może przeprowadzić profesjonalną i obiektywną ocenę. Jednakże ocena ryzyka tylko po części może być uznana za problem ruty- nowy, dlatego uznano, że metoda listy kontrolnej nie jest wystarczająca dla prze- prowadzenia wnikliwej i wszechstronnej analizy ryzyka na potrzeby publicznego zarządzania kryzysowego. Tworząc zaawansowaną metodykę oceny ryzyka na potrzeby publicznego zarzą- dzania kryzysowego, starano się wykorzystać naukowe podejście na gruncie nauk organizacji i zarządzania wraz z instrumentarium koncepcji, metod i technik opra- cowanych na potrzeby zarządzania organizacjami, scharakteryzowanych w roz- dziale 4. W szczególności wykorzystano takie koncepcje i metody zarządzania, jak: analiza interesariuszy, analiza strategiczna, benchmarking, foresight, metody eksperckie, metody twórczego rozwiązywania problemów, organizacje sieciowe, podejście procesowe, podejście zasobowe, 157 podejście systemowe, struktury organizacyjne, TQM i modele doskonałości organizacji, zarządzanie przez projekty, zarządzanie talentami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi. Pojęcia metodyka i model, przyjęte na potrzeby niniejszego opracowania należy rozumieć tak, jak je wyjaśniono poniżej. Metodyka organizatorska – określa etapy postępowania organizatorskiego oraz stosowany w tym postępowaniu zbiór zasad, metod i technik, w celu rozwiązywa- nia problemu określonej, obszernej klasy z zakresu nauk o zarządzaniu [Marty- niak, 1996, s. 48]. Prezentowana metodyka oceny ryzyka jest metodyką w sensie powyższej definicji, ponieważ określa etapy postępowania przy ocenie ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, oraz określa zasady, metody i techniki wykorzystywane w tym postępowaniu. Według Mikołajczyka [2001 s. 39]: „Metoda organizatorska stanowi usystematyzowane postępowanie, oparte na naukowych zasadach badawczych, które ma na celu rozwiązywanie problemów zarządzania dla instytucji istniejących lub projektowanych. Osiągnięcie tego celu ułatwia sto- sowanie różnorodnych technik organizatorskich”. Technika organizatorska to część składowa metody, zawierająca „określone wzorce postępowania, na które składają się dwa elementy: 1) instrument badawczy w postaci modelu graficznego (formularze kart, wykre- sów), modelu fizycznego (makiety, modele trójwymiarowe), modelu matema- tycznego i przyrządów specjalistycznych; 2) sposób wykorzystania tego instrumentu w celu realizacji założeń metody; sposób ten określają przyjęte konwencje postępowania ustalone na podsta- wie długoletnich doświadczeń, przedstawione w światowej literaturze przed- miotu”. Model to zbiór elementów rzeczywistości, przyjętych jako istotne dla danego za- gadnienia, oraz reguł, które nim rządzą. Wybór tych elementów oraz reguł ich działania jest istotą modelowania [Białynicki-Birula, Białynicka-Birula, 2007, s. 10], które jest metodą badania naukowego, polegającą na poznaniu danego procesu przez zastąpienie go uproszczonym układem, odzwierciedlającym jedynie wybrane cechy procesu [Mikołajczyk, 2001, s. 115]. Prezentowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym opiera się na modelu, złożonym z wzajemnie powiązanych modułów, realizują- cych procesy składające się na przygotowanie, przeprowadzenie oraz wykorzy- stanie oceny ryzyka. Za podstawę do budowy modelu oceny ryzyka przyjęto podejście systemowe, nakazujące traktowanie poszczególnych komponentów mo- 158 6. Ideowa struktura metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu... 6.3. Charakterystyka modułów metodyki delu oceny ryzyka (modułów) jako zbioru wyodrębnionych z otoczenia i wzajem- nie powiązanych elementów. Na metodykę oceny ryzyka składają się z następujące moduły: M1 – organizacja pracy zespołu oceny ryzyka, M2 – charakterystyka podmiotu chronionego, M3 – wyznaczanie podsystemów i grup zasobów infrastruktury krytycznej państwa, M4 – obliczanie zmiennych ryzyka, M5 – identyfikacja zagrożeń (M5a) oraz analiza i oszacowanie ryzyka (M5b), M6 – kryteria akceptowalności ryzyka, M7 – uwzględnianie zależności w ocenie ryzyka oraz prognozowanie rozprzestrze- niania się zagrożeń, M8 – ustalanie kryteriów przejścia zagrożenia w sytuację kryzysową, M9 – sprawozdawczość i międzyszczeblowe przekazywanie oceny ryzyka. Uzupełnia je quasi-moduł zarządzania wiedzą o ryzyku w zarządzaniu kryzyso- wym przedstawiony w III części tej monografii. Opracowany model oceny ryzyka wraz z opisami poszczególnych modułów, a w szczególności procedurami realizacyjnymi, stanowi metodykę wielokryte- rialnej oceny ryzyka dedykowaną publicznemu zarządzaniu kryzysowemu. 6.2. Model powiązań modułów metodyki Schemat modelu oceny ryzyka, pokazujący powiązania pomiędzy poszczególnymi modułami, został przedstawiony na rysunku 6.1. 6.3. Charakterystyka modułów metodyki Do opisu modułów występujących w modelu wykorzystano podejście procesowe, polegające na identyfikacji procesów realizowanych w ramach każdego modułu oraz wejść i wyjść tych procesów. W tabelach 6.1–6.9 przedstawiono charakte- rystykę modułów metodyki, a dokładne omówienie modułów 1–4 znajduje się w rozdziale 7, modułów 5 i 6 w rozdziale 8, modułów 7, 8 i 9 w rozdziale 9, a za- rządzaniu wiedzą poświęcono część III monografii, tzn. rozdziały 10, 11 i 12. Na każdy moduł składa się zestaw metod i technik stosowanych dla osiągnięcia celów modułu oraz procedura ich wykorzystania w procesie oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. 159 ) 3 . 9 . z d z o r ( 9 M l i e w o b e z c z s y z d ę m ć ś o z c w a d z o w a r p S n e c o e n a w y z a k e z r p i i ł u d o M ) 3 . 8 . z d z o r ( 6 M u m o i z o p e n e ś e r k O a k y z y r i c ś o n a w o t p e c k a i l l ł u d o M ) 1 . 9 i . z d z o r ( 7 M e n e ś e r k O l ł u d o M i c ś o n ż e a z ł ó p s w a k y z y r e n e c o w i l i i i z o n g o r p e n a w o c a r p O a n a n e z r t s e z r p z o r a k y z y r ) 2 . 9 . z d z o r ( 8 M i j a c ś e z r p a i r e t y r K ą w o s y z y r k ę c a u t y s w j ł u d o M ) 4 . 7 . z d z o r ( 4 M i h c y n n e m z e n a z c i i l b O ł u d o M a k y z y r ) 3 K i . 7 . z d z o r ( 3 M e n a z c a n z y W I w ó m e t s y s d o p ł u d o M . ) 2 8 - 1 8 . . z d z o r ( 5 M ł u d o M i j e w o s y z y r k i j c a u t y s a n e i p ą t s y w a k y z y r a n e c O u n a t s a fi a r g o t o F a k y z y r i e n a w o c a z s i a z i l a k y z y r a n A ń e ż o r g a z a c a k fi y t n e d j I ) 2 . 7 . z d z o r ( 2 M i a k y t s y r e t k a r a h C o g e n o n o r h c u t o m d o p i ł u d o M 160 ) 1 . 7 . z d z o r ( 1 M j y c a r p a c a z i n a g r O a k y z y r y n e c o u o p s e z ł ł u d o M i i ą z d e w e n a z d ą z r a Z u k y z y r o ) I I I ć ś ę z C ( i m y w o s y z y r k u n a z d ą z r a z m y n z c i l b u p w a k y z y r y n e c o i k y d o t e m y w o u d o m ł t a m e h c S . 1 . 6 k e n u s y R i ł . e n s a w e n a w o c a r p o : o d ó r Ź ł 6. Ideowa struktura metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu... 6.3. Charakterystyka modułów metodyki Wejście Proces Wyjście Kryteria przejścia zagrożenia w sy- tuację kryzysową Ustalenie wartości poszczególnych kryteriów w celu podjęcia decyzji, czy występuje sytuacja kryzysowa czy zagrożenie dla bezpieczeń- stwa narodowego • Modele ryzyka • Wartości progowe dla sytuacji kryzysowej • Wartości progowe dla sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa na- rodowego Źródło: opracowanie własne. Tabela 6.9. Charakterystyka modułu M9 – sprawozdawczość i międzyszczeblowe przekazywanie oceny ryzyka Wejście Proces Wyjście Standardy metod i wzorców oceny ryzyka w zakresie całej organizacji i wszystkich szczebli jej zarzą- dzania Standardy poprawności, komplet- ności, szczegółowości i dokład- ności oceny ryzyka Metody poziomej i pionowej agre- gacji ryzyka Metody raportowania Źródło: opracowanie własne. Standaryzacja oceny ryzyka Standard oceny Kontrola jakości oceny ryzyka Wynik kontroli Agregowanie ryzyka Macierz wielowymiarowej agre- gacji ryzyka Przekazywanie danych i informacji Raporty robocze, sprawozdaw- cze, obowiązkowe, planistyczne Syntezę metodyki zaprezentowano w tabeli 6.10 – zamieszczono w niej sumarycz- ną listę kroków metodyki, które zostały opisane szczegółowo w kolejnych rozdzia- łach książki. Tabela 6.10. Lista kroków metodyki Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Moduł M1 – organizacja zespołu oceny ryzyka Utworzenie zespołu i określenie ról pełnionych w zespole Mianowanie przewodniczącego zespołu i doradcy zespołu Wybór przedstawicieli poszczególnych interesariuszy Weryfikacja kompetencji członków zespołu Organizacja pracy zespołu Rozdział – strona 7.1.2 – 173 7.1.2 – 175 7.1.2 – 176 7.1.2 – 177 7.1.2 – 180 Moduł M2 – ustalenie kontekstu i charakterystyka podmiotu chronionego Rozdział – strona Krok 1 Krok 2 Identyfikacja podmiotu chronionego Identyfikacja podmiotu sporządzającego analizę 7.2.2 – 186 7.2.2 – 187 165 Szczegółowy opis podmiotu chronionego Rozdział – strona 7.2.2 – 188 Krok 3 Moduł M3 – wyznaczanie podsystemów i grup zasobów infrastruktury krytycznej Rozdział – strona Krok 1 Krok 2 Krok 3 Identyfikacja systemów infrastruktury krytycznej Identyfikacja podsystemów infrastruktury krytycznej Identyfikacja grup zasobów infrastruktury krytycznej 7.3.2 – 202 7.3.2 – 203 7.3.2 – 204 Moduł M4 – obliczanie zmiennych ryzyka Rozdział – strona Identyfikacja i selekcja zmiennych składowej zagrożenia Wyznaczanie wartości zmiennych składowej ryzyka Pionowa i pozioma agregacja ryzyka Ocena ryzyka Moduł M5a – identyfikacja zagrożeń Dobór metod identyfikacji zagrożeń Określenie zagrożeń według dobranej metody/metod • Identyfikacja zasobów krytycznych • Identyfikacja interesariuszy • Identyfikacja zagrożeń Klasyfikowanie zagrożeń: • Identyfikacja potrzeb jednostki organizacyjnej w zakresie klasyfi- kowania zagrożeń (krok obligatoryjny) • Identyfikacja zagrożeń generalnych i specyficznych (krok obliga- toryjny) • Klasyfikowanie zagrożeń według przyjętych w kroku 1 kryteriów opcjonalnych (krok opcjonalny) Ustalenie powiązań zagrożeń – efekt domina Moduł M5b – analiza i ocena ryzyka Ustalenie kryteriów oceny ryzyka Obliczenie wartości ryzyka Ustalenie wartości umownych ryzyka Ustalenie współczynników wagowych dla kryteriów Wyznaczenie ważonych wskaźników cząstkowych Wyznaczenie oceny zintegrowanej Wyznaczenie poziomu ryzyka Moduł M6 – kryteria akceptowalności ryzyka Zdefiniowanie kryteriów ryzyka Zdefiniowanie i zatwierdzenie poziomów akceptowalności ryzyka dla poszczególnych szczebli zarządzania 7.4.3 – 219 7.4.3 – 221 7.4.3 – 221 7.4.3 – 222 Rozdział – strona 8.1.2 – 232 8.1.2 – 232 8.1.2 – 234 8.1.2 – 240 Rozdział – strona 8.2.2 – 248 8.2.2 – 248 8.2.2 – 249 8.2.2 – 250 8.2.2 – 250 8.2.2 – 251 8.2.2 – 252 Rozdział – strona 8.3.2 – 269 8.3.2 – 271 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 Krok 7 Krok 1 Krok 2 166 6. Ideowa struktura metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu... 6.3. Charakterystyka modułów metodyki Krok 3 Krok 4 Krok 5 Opracowanie map ryzyka dla poszczególnych systemów infrastruk- tury krytycznej oraz porównanie poziomu zidentyfikowanych rodza- jów ryzyka z założonymi poziomami akceptacji Propozycja działań i oceny kosztów redukcji ryzyka w przypadkach ryzyka na poziomie ostrzegawczym Przekazanie informacji o ryzyku na poziomie nieakceptowalnym do wyższego szczebla zarządzania. Szczegółowa informacja do szczebla krajowego o ryzyku na poziomie kryzysowym Moduł M7 – uwzględnianie zależności i współzależności w ocenie ryzyka Rozdział – strona 8.3.2 – 272 8.3.2 – 273 8.3.2 – 274 Rozdział – strona 9.1.2 – 280 9.1.2 – 281 9.1.2 – 284 Rozdział – strona 9.2.1 – 289 9.2.1 – 294 9.2.1 – 295 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 1 Krok 2 Krok 3 oraz prognozowanie rozprzestrzeniania się zagrożeń Weryfikacja listy zagrożeń Identyfikacja powiązań między zagrożeniami Opracowanie scenariuszy rozprzestrzeniania się zagrożeń Moduł M8 – kryteria przejścia zagrożenia w sytuację kryzysową Identyfikacja zagrożeń wzorcowych Ustalenie i opisanie kryteriów charakteryzujących wystąpienie sytu- acji kryzysowej i zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ustalenie wartości progowych dla poszczególnych kryteriów w celu przygotowania warunków do podjęcia decyzji Moduł M9 – raportowanie i międzyszczeblowe przekazywanie informacji o ryzyku Rozdział – strona Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Standaryzacja oceny ryzyka Kontrola jakości oceny ryzyka Agregowanie ryzyka Przekazywanie raportów 9.3.1 – 301 9.3.1 – 303 9.3.1 – 305 9.3.1 – 311 Źródło: opracowanie własne. Bibliografia ALARP [2015], http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/hid_circs/permissioning/ spc_perm_37/, odczyt 10.05.2015. Antoszkiewicz J.D. [1990], Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa. Armstrong C.S. [2001], Engineering and Product Development Management. The Holistic Approach, Cambridge University Press, Cambridge. Aven T. [2011], Quantitative Risk Assessment: The Scientific Platform. Cambridge University Press, Cam- bridge. Bąk M., Kulawczuk P. (red.) [2009], Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku, KIG, Warszawa. BBA, ISDA, RMA [1999], Operational Risk: The Next Frontier, British Bankers’ Association, Philadelphia. Belbin R.M. [2003], Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk. Bell R., Glade T., Danscheid M. [2006], Challenges in defining acceptable risk levels, [w:] W Ammann S Dannemann (red.), Coping with Risks Due to Natural Hazards in the 21st Century. Berry M.J.A., Linoff G. [1997], Data Mining Techniques for Marketing. Sales, and Customer Support, Wiley Computer Publishing, Nowy Jork. Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula I. [2007], Modelowanie rzeczywistości, WNT, Warszawa. Bieniok H., Gruszczyńska-Malec G., Królik G. [2012], Techniki kreatywnego myślenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Bitkowska A. [2009], Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press IT, Warszawa. Bizon-Górecka J. [1998], Monitoring czynników ryzyka w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz. Błaszczuk D. [2006], Wstęp do prognozowania i symulacji, PWN, Warszawa. Bojar W., Rostek K., Knopik L. [2013], Systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa. Bono de E. [1970], Lateral thinking: Creativity step by step, Cambrigde University Press, Nowy Jork. Bono de E. [1997], Sześć butów, czyli sześć sposobów działania, Medium, Warszawa. Bono de E. [2008], Sześć Myślowych Kapeluszy, Helion, Gliwice. Borodako K. [2009], Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa. Borys T., Rogala P. (red.) [2007], Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław. Borysewicz M., Markowski A.S. [2002], Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysło- wych, CIOP, Warszawa. Brillman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa. Brown R. [2006], Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk. Brzeziński M. [2007], Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa. Buzan T. [2007], Mapy myśli. Notuj! Myśl! Zapamiętuj! Rewolucyjna metoda nauki i kreatywności, Łódź. 381 Biblliografia Byczkowski M., Zawiła-Niedźwiecki J. [2009], Information security aspect of operational risk manage- ment, „Foundation of Management” nr 2. CAF [2006], Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa. Charters I. [2011], A Practical Approach to BIA, British Standards Institution, London. Cholewa W., Pedrycz W. [1987], Systemy Doradcze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. Cieślak M. (red.) [2005], Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, WN PWN, Warszawa. Chrissis M.B., Konrad M., Shrum S. [2003], CMMI Guidelines for Process Integration and Product Impro- vement, Addison Wesley, Boston. Clarke L. [1997], Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner Ska., Warszawa. Conrow E.H. [2003], Effective Risk Management. Some Keys to Success, American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc., Reston. Cox L.A. [2008], What’s Wrong with Risk Matrices?, Risk Analysis, t. 28, nr. 2. Dahlgaard J.J., Kristesen K., Kanji G.K. [2001], Podstawy zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa. Danish Emergency Management Agency [2006a], DEMA’s Model for Risk and Vulnerability Analysis, Kopenhaven. Danish Emergency Management Agency [2006b], Introduction and User Guide DEMA’s Model for Risk and Vulnerability Analysis, Kopenhaven. Davenport T.H., Prusak L. [1998], Working Knowledge – How Organisations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, źródło: http://www.mf.gov. pl/_files_/audyt_wewn_i_kontrola_zarz/kontrola_zarzadcza_w_sektorze_publicznym/metody- ka_i_dobre_praktyki/metodyka/zarzadzanie_ryzykiem.pdf. Dettmer H.W. [1998], Breaking the Constraints to World-Class Performance, ASQ Quality Press, Milwau- kee, WI. Dettmer H.W. [2007], The Logical Thinking Process, ASQ Quality Press, Mlwaukee, WI. Durlik I. [1998], Inżynieria Zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa. EFQM [2013], The EFQM Excellence Model, European Foundation For Quality Management, Brussels. Egeman M. [1994], przedmowa do polskiego wydania D. Thierry, Ch. Sauret, N. Monod, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian, Poltext, Warszawa. Fathian M., Akhavan P., Sotoudehriazi M., Moghaddam A. [2008], How to Assess Knowledge Manage- ment: Developing a Quantitative Model, „International Journal of Electronic Business Manage- ment” nr 6(1). Federal Emergency Management Agency [1993], Risk Assessment Approaches, USA. Federal Emergency Management Agency [1997], Multi Hazard. Identification and Risk Assessment, USA. Federation of European Risk Management Associations – FERMA, źródło: http://www.theirm.org/pu- blications/documents/rm_standard_polish_15_11_04.pdf. Ficoń K. [2007], Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, BEL Studio, Warszawa. Flaszewska S., Zakrzewska–Bielawska A. [2013], Organizacja z perspektywy zasobów – ewolucja w po- dejściu zasobowym, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa. Forystek M [2005], Audyt informatyczny, Infoaudyt, Zgierz. Grajewski P. [2012], Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa. Griffin R.W. [2007], Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa. Grodzki R. [2012], Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa. Grudzewski W.M., Hejduk I. [2007], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa. Hamel G., Prahalad C.K. [1999], Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa. Hamrol A. [2007], Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa. Hamrol A., Mantura W. [2004], Zarządzanie jakością — Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa. 382 Biblliografia Hartmann E., Feisel E., Chrober H. [2009], Talent management of western MNCs in China. Balancing global integration and locel reponciveness, „Journal of World Business”, nr 45 (2). Hill W., Fehlbaum R., Urlich P. [1974], Organisationslehre, Utb Fuer Wissenschaft, Bern. Hofman M., Skrzypek E. [2010], Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków. Howe J. [2006], The Rise of Crowdsourcing. Wired, url: http://www.wired.com/wired/archive /14.06 /crowds.html. Hubbard D. [2009], The Failure of Risk Management. Chp 7. Worse than Useless The most popular risk assessment method and Why it doesn’t work, Wiley Sons. Hughes O.E. [2003], Public Management and Administration: An Introduction, Palgrave Macmillan Gor- donsville. Imai M. [2007], Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa. Internetowy leksykon geomatyczny, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (Zespół Redakcyjny pod przewodnictwem Jerzego Gaździckiego), www.ptip.org.pl. Ishikawa K. [1982], Guide to Quality Control, APO, Tokyo. Jajuga K. [red.] [2007], Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa. Jaruga A., Nowak W., Szychta A. [2001], Rachunkowość zarządcza koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Toruń. Jashapara A. [2006], Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa. Jaśkowiec M. [2004], Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik sukcesu i przewagi konkurencyjnej organizacji XXI wieku, [w:] R. Borowicki, M. Kwieciński (red.), Informacja i wiedza w zintegrowa- nym systemie zarządzania Oficyna Wolters Kluwer, Kraków. Jaxa-Dębicka A. [2008], Sprawne państwo, Wolters Kluwer, Warszawa. Jones M. [1995], The thinkers toolkit. 14 powerful techniques for problem solving, New York. Jones R. [2009], Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania. MT Biznes, Warszawa. Kaszubski R.W., Romańczuk D. (red.) [2012], Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management), Forum Technologii Bankowych przy Związku Ban- ków Polskich, Warszawa. Kąkol U., Kosieradzka A. [2015], Systematyka organizacji o strukturze sieciowej w obszarze logistyki społecznej, „Logistyka-Nauka” nr 4. Kisilowski M. [2014], Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym z perspektywy nauki o zarządza- niu, „Logistyka-Nauka” nr 6. Kisilowski M., Zawiła-Niedźwiecki J. [2015], Zarządzanie kryzysowe – zagadnienie na styku nauk o bezpie- czeństwie oraz nauk o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” nr 2. Korczowski A. [2010], Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice. Kosieradzka A. [2016], Modele doskonałości jako narzędzie stymulowania zrównoważonego rozwoju organizacji, referat na IV Kongres Nauk Zarządzania, TNOiK, Warszawa. Kosieradzka, A. (red.) [2013], Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, edu-Libri, Kraków. Kosieradzka A., Kąkol U. [2014], Propozycja modelu kompleksowej oceny ryzyka w zarządzaniu kryzyso- wym, „Logistyka-Nauka” nr 5. Kosieradzka A., Rostek K. [2015], Koncepcja platformy komunikacyjno-usługowej dla struktur siecio- wych, [w] R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji t. 1, Oficyna Wydaw- nicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. Kosieradzka A., Smagowicz J. [2014], Przygotowanie zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej zgodnie z metodą Action Learning, „Logistyka-Nauka” nr 5. Kosieradzka A., Uklańska A. [2014], Wykorzystanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania orga- nizacjami w zarządzaniu kryzysowym, „Logistyka-Nauka” nr 5. Koziej S. [red.] [2013], Biała księga bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Bezpie- czeństwa Narodowego, Warszawa. Koźmiński A. [2005], Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, WN PWN, Warszawa. 383 Biblliografia Krupa T. [2014], Semiotyka kluczowych pojęć tezaurusa ciągłości działania w infrastrukturze krytycznej, „Logistyka-Nauka” nr 5. Krupski R. [2012], Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, „Przegląd Organizacji” nr 4. Kudrycka B., Peters B.G., Suwaj P.J. (red.) [2009], Nauka administracji, Wolters Kluwer, Warszawa. Kurnal J. (red.) [1972], Twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa. Lam J. [2014], Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, John Wiley Sons. Landoll D.J., Landoll D. [2006], The Security Risk Assessment Handbook: A Complete Guide for Perfor- ming Security Risk Assessments. Taylor Francis Group. Lawlor A. [1985], Productivity Improvement Manual, Aldershot, Gover. Leonard-Barton D. [1992], Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development, „Strategic Management Journal” nr 13[1]. Leonard-Barton D. [1995], Wellsprings of Knowledge, Harvard Business School Press, Boston. Lepore D., Cohen O. [1999], Deming and Goldratt: The theory of constraints and the system of profound knowledge, The North River Press, Great Barrington, MA. Lichtarski J. [2010], Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki, [w:] H. Ja- goda, J. Lichtarski(red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębior- stwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Liker J.K., Meier D.P. [2011], Droga Toyoty, Fieldbook, Warszawa. Loader D. [2006], Operations Risk Managing a Key Component of Operational Risk, Oksford. Ładoński W., Szołtycek K. (red.) [2008], Zarządzanie jakością, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław. Łańcucki J. [2006], Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Eko- nomicznej w Poznaniu, Poznań. Łobos K., Puciato D. [2013], Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje i metody, Difin, Warszawa. Łuczak J., Matuszak-Flejszman A. [2007], Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Poznań. Maciąg A., Pietroń R., Kukla S. [2013], Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa. Malczewski, J. [1999], GIS and multicriteria decision analysis, John Wiley Sons. Marczewski M. [2015], Standardy dobrych praktyk w zarządzaniu kryzysowym w logistyce społecznej, „Logistyka-Nauka” nr 4. Marczewski M., Staniszewski M. [2015], Koncepcja „continuity management” w logistyce społecznej, „Logistyka-Nauka” nr 4. Martyniak Z. [1996], Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa. McKinnon R.C. [2000], Cause, Effect and Control of Accidental Loss with Accident Investigation Kit., Lewis Publishers. Mikołajczyk Z. [2001], Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, WN PWN, Warszawa. Mikuła B. [2006], Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, „E-mentor” nr 5 (17), url: http:// www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/368. Miles I., Keenan M. [2003], Practical Guide to Regional Foresight in the United Kingdom Luxembourg, European Commission, EUR 20478. Mingus N. [2002], Zarządzanie projektami, HELION, Gliwice. Monkiewicz J. [red.] [2004], Podstawy ubezpieczeń, Poltext, Warszawa. Monkiewicz J. Gąsiorkiewicz L. (red.) [2010], Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, C.H. Beck, Warszawa. MRR [2008], Koncepcja goodgovernance – refleksje do dyskusji, Warszawa. Nazarko J. [2013], Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, ZPWiM, Warszawa. Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B. [2008], Trening twórczości, GWP, Gdańsk. Nonaka I., Takeuchi H. [1995], The Knowlegde Creating Company, Oxford Uniwersity Press, Nowy Jork. 384 Biblliografia Nowak W., Nowak E. [2009], Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź – Warszawa. Nowosielski S. [2010], Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] S. Lachiewicz, M. Ma- tejun (red.), Współczesne koncepcje zarządzania produkcją jakością i logistyką, Monografia Poli- techniki Łódzkiej nr 1927, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź. Novak M. [1998], Wolne osoby i dobro wspólne, Znak, Kraków. Office of Emergency Planning [2012], A National Risk Assessment for Ireland, Department of Defense, Dublin. Orzeł J. [2012], Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych, WN PWN, Warszawa. Paliwoda-Matiolańska A. [2014], Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H.Beck, Warszawa. Paszkowski A. [2015], Wpływ zagrożeń hydrologicznych na ciągłość funkcjonowania elektrowni – zdarze- nie w Ostrołęce, „Biuletyn kwartalny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa” nr 10. Peltier T.R., Peltier J. [2007], Complete Guide to CISM Certification, Taylor Francis Group. Perechuda K. (red.) [2005], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa. Piatetsky-Shapiro G., Frawley W.J. [1991], Knowledge Discovery in Databases, AAAI Press / MIT Press, Menlo Park. Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Proctor T. [2002], Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów, GWP, Gdańsk. The Productivity Press Development Team [2010], Kaizen na hali produkcyjnej, ProdPublishing.com, Wrocław. Public Safety Canada [2012], All Hazards Risk Assessment Methodology Guidelines 2012–2013, Her Majesty the Queen in Right of Canada. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K. [2011], Zagrożenia i ryzyko w systemie zbiorowego zaopa- trzenia w wodę, „Inżynieria ekologiczna” nr 26. RCB [2010], Procedura opracowania raportu cząstkowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa. RCB [2013a], Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeń- stwa, Warszawa. RCB [2013b], Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Załącznik 1. Charakterystyka sys- temów infrastruktury krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa. RCB [2013c], Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, Warszawa. RIMS [2008], Risk Maturity Model for Enterprise Risk Management, LogicManager Inc., (www.logicma- nager.com). Rodwald P. [2000], Metody pozyskiwania wiedzy o wzorcach decyzyjnych dla potrzeb systemów eksperc- kich, XVI Krajowe Sympozjum Informatyczne Koła Zainteresowań Cybernetycznych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, url: http://www.rodwald.pl/publikacje/ kzc2000.pdf. Roland H.E., Moriaty B. [1992], System Safety Engineering and Management, John Wiley Sons, New York. Rostek K., Sitarski K. [2007], Information Management vs. Knowledge Management, [w:] J. Lewandowski, S. Kopera, J. Królikowski (red.), Innovation and knowledge in innovative enterprises, Wydawnic- two Politechniki Łódzkiej, Łódź. Rostek K., Wiśniewski M. [2011], Reinżyniering procesów jako metoda analizy w projekcie systemu infor- matycznego na potrzeby organizacji administracji państwowej, [w:] W. Chmielarz, J. Kisielnicki, O. Szumski (red.), Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rostek K., Wiśniewski M. [2014], Zarządzanie wiedzą w doskonaleniu i rozwoju systemu bezpieczeństwa. „Logistyka-Nauka” nr 5. Rozwadowska B. [2002], Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa. Rummler G.A., Brache A.P. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa. Santarek K., Kosieradzka A., Rafalski R. [2005], Struktury sieciowe przedsiębiorstw, Zeszyt 18, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa. 385 Biblliografia Sienkiewicz-Małyjurek K. [2011], Bezpieczeństwo publiczne w naukach o zarzadzaniu [w:] Z. Dworzecki, B. Nogalski (red.), Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, TNOiK, Toruń. Skomra W. [2010], Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Presscom, Wrocław. Skomra W. (red.) [2015], Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa. Skonieczny J. [2006], Narzędzia SPI w zarządzaniu regionami europejskimi, Politechnika Wrocławska. Słownik Wyrazów Obcych [1980], PWE, Warszawa. SPMP [2009], Zarządzanie projektami. Podręcznik, Stowarzyszenie Project Management Polska, Kraków. Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.) [2015], Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu C.H. Beck, Warszawa. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. [2011], Kierowanie, Warszawa. Stowarzyszenie Project Management Polska [2009], Zarządzanie projektami. Podręcznik, Kraków. Szczepańska K. [2011], Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa. Szczepańska K. [2013], Doskonalenie zarządzania jakością. Podstawy. Ocena. Perspektywy, Oficyna Wy- dawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. Szmidt K. [2008], Trening kreatywności, Helion, Gliwice. Szołtysek J. [2014], Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 2. Szołtysek J., Twaróg S. [2013], Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki, [w:] G. Trzpiot, J. Szołtysek (red.), Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, Zeszyty Naukowe Wy- działowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uni- wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. Tabaszewska E. [2012], Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębior- stwach, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław. Tinker T., Fouse D., Hamilton B.A. (red.) [2009], Special Report. Expert Round Table on Social Media and Risk Communication During Times of Crisis. Strategic Challenges and Opportunities. Tilley F., Fuller T. [2000], Foresighting methods and their role in researching small firms and sustainabi- lity, „Futures” t. 32, nr 2. Trajer J., Paszek A., Iwan S. [2012], Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa. Trocki M. [red.] [2012], Nowoczesne zarzadzanie projektami, PWE, Warszawa. Tuomi I. [1999], Corporate Knowledge. Theory and Practice of Intelligent Organizations, Metaxis, Helsinki. Tyrała P. [2001], Zarządzanie kryzysowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Wawak S. [2006], Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo HELION, Gliwice. Węgrzyn A. [2000], Benchmarking, Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa s.c., Wrocław. Wołowski F., Zawiła-Niedźwiecki J. [2012], Bezpieczeństwo systemów informacyjnych, edu-Libri, Kraków. Womack J.P., Jones D.T. [2001], Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa – kluczem do sukcesu, CIM, Warszawa. Wójcicki T., Błaszczuk E., Dobrodziej J., Kaczyński, J. [2012], Technologie informatyczne w rozwiązywa- niu zadań innowacyjnych na przykładzie systemu komputerowego implementującego metodykę burzy mózgów, „Problemy Eksploatacji” nr 2. Wrycza S. [2010], Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa. Wymagania z konkursu NCBiR nr 3/2012 ID 77 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i projektów rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. http://www.ncbir.pl/gfx/ ncbir/userfiles/_public/obronnosc/3_2012/polaczony.pd (1.02.2014). Zawicki M. [2011], Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa. Zawiła-Niedźwiecki J. [2010], Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów, „Przegląd Orga- nizacji” nr 6. Zawiła-Niedźwiecki J. [2013], Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, edu-Libri, Kraków. Zawiła-Niedźwiecki J. [2014a], Analogie zarządzania kryzysowego z zarządzaniem ryzykiem operacyj- nym przedsiębiorstwa, „Logistyka-Nauka” nr 5. 386 Biblliografia Zawiła-Niedźwiecki J. [2014b], Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzysowego, „Logistyka- -Nauka” nr 6. Zawiła-Niedźwiecki J. [2015a], Wieloznaczność czy jednoznaczność publicznego zarządzania kryzysowego w ujęciu dyscyplin nauk, „Marketing i Rynek” nr 5. Zawiła-Niedźwiecki J. [2015b], Ryzyko operacyjne z perspektywy logistyki społecznej, „Logistyka-Nauka” nr 4. Ziarko J., Walas-Trębacz J. (red.) [2010], Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzy- sowe w administracji publicznej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza Krakowska Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Kraków. Zimniewicz K. [2009], Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa. Żuchowski J., Łagowski E. [2004], Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Radom. http://www.boozallen.com/media/file/Risk_Communications_Times_of_Crisis.pdf [dostęp 18.09.2014]. http://www.ciop.pl, odczyt 2014-12-30. Regulacje prawne Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2001 r. ustanawiającą mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważ- nymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 8 grudnia 2008 r. w prawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyj- nych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpie- czeństwa narodowego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 387 Biblliografia Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro- wadzaniu ścieków Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie osób i mienia Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego Normy/standardy: BS 11200:2014 – Crisis management. Guidance and good practice ISO 9004 – Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. ISO/IEC 12207:2008 – Systems and software engineering – Software life cycle processes ISO/IEC 15408-1:2009 – Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security – Part 1: Introduction and general model ISO 20000:2011 – Information technology – Service management ISO 22301:2012 – Societal security – Business continuity management systems – Requirements ISO 22313:2012 – Societal security – Business continuity management systems – Guidance ITIL – Information Technology Infrastructure Library [itSMF Polska] PN-ISO/IEC 27001:2014 – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-ISO/IEC 27002:2014-12 – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zabezpieczania informacji PN-ISO/IEC 27005:2014 – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji ISO 31000:2009 – Risk management – Principles and guidelines ISO/IEC 31010:2009-11 – Risk management – Risk assessment techniques PAS 200:2011 – Crisis management – Guidance and good practice PN-IEC 60300-3-9:1999 – Zarządzanie niezawodnością – Przewodnik zastosowań – Analiza ryzyka w syste- mach technicznych ZARZĄDZANIE I E N A Z D Ą Z R A Z Monografia jest pokłosiem projektu prowadzonego w ramach umowy z NCBiR (z konkursu 3/2012 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa) przez konsorcjum: Akademia Obro - ny Narodowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Medcore sp. z o.o., Politechnika Warszawska (Wydział Zarządzania), Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Ce - lem projektu było zaproponowanie krajowej metodyki oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa (czyli metodyki szacowania ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, rozumianej w kategoriach pojęć właściwych logistyce społecznej). Opracowana metodyka ma charakter „otwarty”, jako że pokazuje kontekst metodyczny podejścia analitycznego oraz klasy i grupy narzędzi organizatorskich rekomendowanych do analiz służących zarządzaniu kryzysowemu. Dodatkowo charakter „otwartości” wynika z koncepcji zarządzania wiedzą, co oznacza, że ostateczny, dedykowany do danego zastosowania kształt metodyki będzie twórczo adaptowany do lokalnych warunków przez jej użytkowników z uwzględnieniem ich doświadczenia. Publikacja ma też walory edukacyjne i może być wykorzystywana w kształceniu I, II i III sto - pnia na kierunkach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego i bezpie - czeństwa narodowego. Zespół autorski tworzą pracownicy naukowi i wykładowcy Wydziału Zarządzania Poli tech - niki Warszawskiej, czołowego ośrodka naukowego w zakresie logistyki społecznej. www.edu-libri.pl Wydawnictwo edu-Libri jest oficyną wydawniczą e-publikacji naukowych i edu kacyjnych. Współpracujemy z doświadczonymi redaktorami merytorycznymi oraz technicznymi specja - lizującymi się w przygotowywaniu publikacji naukowych i edukacyjnych. Stawiamy na jakość i profesjonalizm łączone z now
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: