Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00366 029902 15616103 na godz. na dobę w sumie
Zaawansowane i niestandardowe wykresy - ebook/pdf
Zaawansowane i niestandardowe wykresy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 90
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3561-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pokazujemy, jak wykorzystywać narzędzia Excela i właściwości arkusza, aby osiągnąć bardzo ciekawe efekty na wykresach. Czytelnik dowie się m.in., jak manipulować linią trendu, aby opracować różne scenariusze działań (optymistyczny, pesymistyczny) lub aby wskazywała przyszłe trendy zgodnie z oczekiwaniami. Z użyciem wykresów giełdowych zobrazujemy skrajne wartości sprzedaży, a przy pomocy słupków błędów budujemy graficzną prezentację harmonogramu prac. Pokazujemy również, jakie znaczenie posiadają odpowiednio przygotowane dane dla zbudowania wykresu, na którym wybrana przez użytkownika wartość jest wyróżniana innym kolorem. Ważną częścią niektórych rozdziałów jest opis fazy przygotowania danych. Dzięki odpowiednim zabiegom można następnie bardzo łatwo przygotować histogram czy krzywą gęstości rozkładu normalnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z a a w a n s o w a n y ZAAWANSOWANE I NIESTANDARDOWE WYKRESY Tom IX NPV COS WSP.KORELACJIJEŻELI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA LOGSUMA DNI.ROBOCZE ILOCZYN CZY.LICZBA Zaawansowane i niestandardowe wykresy Malina Cierzniewska-Skweres Jakub Kudliński Autorzy: Malina Cierzniewska-Skweres, Jakub Kudliński Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Monika Kijok Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-3561-1 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł „Zaawansowane i niestandardowe wykresy” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elemen- tami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Zaawansowanych i niestandardowych wykresach” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Zaawansowane i niestandardowe wykresy” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Zaawansowane i niestandardowe wykresy” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatko- wych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Zaawansowane i niestan- dardowe wykresy” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści 1. Prezentacja danych o niespójnej strukturze .................................................................... 7 1.1. Przebudowa tabeli ...................................................................................................... 8 1.2. Tworzenie i modyfikacja wykresu liniowego .......................................................... 8 1.3. Rozbudowa wykresu o nowe dane ......................................................................... 12 2. Automatyczne wyróżnienie wybranego wyniku na wykresie .................................... 13 2.1. Przygotowanie wykresu sprzedaży ......................................................................... 13 2.2. Tworzenie listy wyboru w komórce ....................................................................... 15 2.3. Dostosowanie tabeli danych .................................................................................... 16 2.4. Dostosowanie wykresu ............................................................................................ 17 2.5. Automatyczna zmiana nazwy tytułu wykresu ...................................................... 19 3. Skalowanie osi ..................................................................................................................... 21 3.1. Wykres przedziałów czasowych w ciągu doby ...................................................... 21 3.2. Porównanie czasów wyrażonych w godzinach i minutach ................................. 23 3.3. Oś wykresu z określoną datą początkową i końcową .......................................... 25 3.4. Tylko dni robocze na osi wykresu .......................................................................... 27 4. Wykres dni tygodnia i okresów ........................................................................................ 29 4.1. Liczba transakcji w określone dni tygodnia (histogram) .................................... 29 4.2. Wizualizacja pracy w dni robocze i weekendy ..................................................... 32 4.3. Uwzględnienie dni świątecznych w obliczeniach ................................................. 35 5. Wykresy kombinowane – porównanie sprzedaży planowanej i zrealizowanej ...... 36 5.1. Wykres kolumnowo-liniowy ................................................................................... 37 5.2. Kolumny pomocnicze w tabeli ............................................................................... 39 6. Wykres słupkowy – wielkość sprzedaży a wyznaczony zakres ................................... 43 6.1. Dodawanie danych źródłowych do wykresu ........................................................ 44 6.2. Zaznaczanie przedziału wartości ............................................................................ 46 7. Prognozowanie sprzedaży – linia trendu ....................................................................... 48 7.1. Arkusz do prognozowania sprzedaży – indeks sezonowości ............................. 50 7.2. Prognozowanie wartości sprzedaży na następne trzy lata .................................. 52 7.3. Prognozowanie nieliniowe ...................................................................................... 56 8. Manipulowanie linią trendu na wykresach ................................................................... 58 8.1. Zestawienie kosztów i zamówień – dodawanie linii trendu ............................... 58 8.2. Dostosowanie linii trendu ....................................................................................... 60 3 8.3. Tendencja pesymistyczna ........................................................................................ 61 8.4. Linia trendu średnia ruchoma ................................................................................ 63 8.5. Osłabianie linii trendu ............................................................................................. 64 9. Harmonogram w formie wykresu ................................................................................... 65 9.1. Optymalizacja wyglądu wykresu ............................................................................ 67 10. Krzywa gęstości rozkładu normalnego ........................................................................ 71 10.1. Przygotowanie tabeli danych ................................................................................ 72 10.2. Błyskawiczne tworzenie wykresu rozkładu normalnego .................................. 76 11. Prezentacja skrajnych wartości – wykres giełdowy ................................................... 80 11.1. Przygotowanie danych ........................................................................................... 80 11.2. Dodatkowe wartości na wykresie ......................................................................... 84 4 Zaawansowane i niestandardowe wykresy Wstęp Wstęp Aby czytelnie przedstawić dane liczbowe i zrobić wrażenie na odbiorcach, warto posłużyć się wykresem. Niestety, te oferowane przez Excela zdążyły się już użytkownikom opatrzyć, trzeba więc przygotować coś unikalnego. W realizacji tego celu pomoże niniejsza książka, zawierająca kilkanaście przykładów pokazujących, jak zbudować niestandardowe wykresy. Poka- zujemy w niej, jak wykorzystywać narzędzia Excela i właściwości arkusza, aby osiągnąć bardzo ciekawe efekty. Omawiane przykłady dotyczą zarówno zaawansowanych ustawień wykresów, jak i manipulowania danymi. Bardzo przydatne informacje zawierają rozdziały dotyczące prognozowania. Czytelnik dowie się z nich, jak na podstawie wstawionej do wykresu linii trendu obliczyć przyszłego wartości. Nabędzie również wiedzy, jak mani- pulować tą linią, aby opracować różne scenariusze działań (optymistyczny, pesymistyczny) lub aby wskazywała przyszłe trendy zgodnie z oczekiwaniami. Książka zawiera też wiele pomysłów na wykorzystanie funkcji Excela w sposób inny, niż zamierzyli twórcy. Z użyciem wykresów giełdowych zobrazujemy skrajne wartości sprzedaży, za pomocą słupków błędów zbudujemy graficzną prezentacją harmonogramu prac. Ważną częścią niektórych rozdziałów jest opis fazy przygotowania danych. Dzięki odpowiednim zabiegom można na- stępnie bardzo łatwo przygotować histogram czy krzywą gęstości rozkładu normalnego. Pokazujemy również, jak odpowiednio przygotowane dane umożliwiają następnie zbudowanie wykresu, na którym wybrana przez użytkownika wartość jest wyróżniana innym kolorem. 5 Wszystkie pliki Excela z przykładami omawianymi w książce można pobrać ze strony: http://online.wip.pl/download/exceltom9.zip. 6 Zaawansowane i niestandardowe wykresy 1. Prezentacja danych o niespójnej strukturze Żeby ułatwić sobie wnioskowanie na podstawie danych liczbowych, najle- piej zwizualizować je na wykresie. Niestety, czasami struktura tabeli źró- dłowej nie pozwala na szybkie sporządzenie czytelnej prezentacji. Należy wówczas zastosować pewne niestandardowe sposoby dostosowania układu wykresu, np. zmianę struktury danych źródłowych. Na rysunku 1.1 widoczna jest tabela z danymi dotyczącymi czasu potrzeb- nego na przeprowadzenie poszczególnych etapów produkcyjnych w róż- nych zakładach. Na pierwszy rzut oka wygląda czytelnie. Zwizualizowanie danych na przejrzystym wykresie będzie jednak utrudnione z dwóch powo- dów. Po pierwsze, w przypadku Łodzi i Krakowa wartości jednostek zawie- rają się w przedziale 1–5, a dla Warszawy są dużo większe. Po drugie, układ danych (etykiet i wartości liczbowych) jest niepoprawny. Rysunek 1.1. Zestawienie danych Aby na podstawie takiego zestawu danych utworzyć czytelną prezentację, należy wykonać następujące kroki: a) przebudować tabelę źródłową, b) utworzyć wykres liniowy, c) dostosować układ osi. 7 1.1. Przebudowa tabeli Pokażemy, jak poprawnie rozplanować dane w tabeli źródłowej. Nazwy miast przeniesiemy do nagłówka tabeli, co pozwoli przesunąć wartości liczbowe do osobnych kolumn. Rysunek 1.2. Przebudowana tabela źródłowa W tym celu: 1. Z wciśniętym klawiszem [Ctrl] zaznaczmy kolejno komórki z nazwami 2. Wybierzmy polecenie Kopiuj lub skorzystajmy z wygodnej kombinacji miast, czyli A4, A8, A11. klawiszy [Ctrl]+[C]. 3. Zaznaczmy komórkę C3, kliknijmy prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierzmy polecenie Wklej specjalnie. 4. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczmy opcję Transpozycja i za- twierdźmy, klikając przycisk OK. W zakresie komórek C3:E3 powinny pojawić się nazwy miast. 5. Teraz zajmijmy się rozplanowaniem danych liczbowych. Podświetlmy zakres C8:C10 i najedźmy wskaźnikiem myszy nad krawędź zaznacze- nia. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuńmy komórki do zakresu D8:D10. 6. W analogiczny sposób przenieśmy dane liczbowe z zakresu C11:C15 do E11:E15. 1.2. Tworzenie i modyfikacja wykresu liniowego Zmiana struktury tabeli sprawi, że teraz bez kłopotu zbudujemy na jej pod- stawie wykres. 8 Zaawansowane i niestandardowe wykresy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zaawansowane i niestandardowe wykresy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: