Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00372 006210 14677141 na godz. na dobę w sumie
Zabawy plastyczne część druga - ebook/pdf
Zabawy plastyczne część druga - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 65
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3919-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Zabawy plastyczne część druga prezentują techniki przestrzenne, przy pomocy których dziecko może samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej wykonać rzeźby, figurki z piasku, soli, gliny czy plasteliny, zrobić kolaż a nawet „witrażowe szkło”.
Poradnik poszerza wiedzę plastyczną dziecka i pomaga w rozwijaniu zdolności
twórczych, znakomicie sprawdza się jako pomoc w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, jak również w samodzielnej pracy dzieci.

Zabawy plastyczne to sympatyczna przygoda ze światem sztuki i inspiracja do nowych pomysłów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Jab³oñska ZABAWY plastyczne czêœæ druga ISBN 978-83-272-3919-8 Spis treœci   1. RzeŸby piaskowe    2. Modelowanie banda¿em    3. Modelowanie plastrem lekarskim    4. Modelowanie banda¿em i gipsem    5. Figurki z gliny    6. Modelowanie plastelin¹    7. Instalacje z drewna    8. RzeŸby z kamieni    9. Figurki z balonów  10. RzeŸby z masy papierowej  11. Reliefy papierowe  12. Figurki solne  13. A¿ury solne  14. Kolorowa masa solna  15. Odlewy plastelinowe  16. Odlewy piaskowe  17. Reliefy gipsowe  18. Kola¿e ze skarbów  19. Skarby zatopione  20. Kompozycje z wosku i koralików  21. Modelowanie z masy papierowej  22. Modelowanie z folii aluminiowej  23. Modelowanie z fizeliny  24. Modelowanie z taœmy samoprzylepnej  25. Witra¿e na szkle  26. Maski polichromowane  27. Maski w³óczkowe  28. Maski koralikowe  29. Kola¿e styropianowe  30. Zimowe kwiaty  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 2 Zanim rozpoczniesz Uwaga na znaki! Æwiczenie bardzo ³atwe Æwiczenie trudniejsze Musisz skorzystaæ z pomocy osoby doros³ej! Niektóre æwiczenia wymagaj¹ specjalnych przygotowañ. Jakich?  Czytaj dok³adnie polecenia i stosuj siê do zawartych w nich  wskazówek. 1 Stó³ do pracy przykryj foli¹ lub gazetami. Przygotuj bawe³nian¹  œciereczkê albo papierowy rêcznik.  2 ZgromadŸ przybory potrzebne do pracy. Widaæ je na zdjêciach  umieszczonych wokó³ tekstów. U³ó¿ je na stole tak,  ¿eby ci nie przeszkadza³y. 3 Pamiêtaj o za³o¿eniu stroju ochronnego – przeznaczonego  do ró¿nych brudz¹cych prac. Mo¿esz wykorzystaæ tradycyjny  fartuch albo star¹ koszulê taty. Teraz wygl¹dasz  jak prawdziwy artysta. Podczas pracy Wielkie porz¹dki 4 Przygotowane wed³ug opisów w rozdzia³ach szkielety rzeŸb  i masek mo¿esz wykorzystaæ na kilka sposobów. Podpowiedzi  znajdziesz w tekstach. Nie bój siê eksperymentowaæ. 8 Posegreguj i u³ó¿ wszystkie materia³y i narzêdzia na w³aœciwych  miejscach, ¿eby mo¿na z nich by³o ponownie korzystaæ. 5 Przed pomalowaniem czêœæ prac wymaga pokrycia bia³¹ farb¹  akrylow¹ lub emulsyjn¹. Inne nale¿y zaizolowaæ mlekiem  lub lakierem do w³osów. Czytaj dok³adnie opisy. 9 Dok³adnie umyj pêdzle, narzêdzia i naczynia, które by³y u¿ywane. 6 Przed malowaniem zwil¿ farby wod¹ i nabieraj je na pêdzel  ruchami poziomymi – g³aszcz¹cymi. Pêdzle, których  nie u¿ywasz, zawsze ustawiaj w³osiem do góry. 10 Pozamykaj szczelnie wszystkie farby, masy i kleje. 7 Pomalowane prace mo¿na utrwaliæ, np. lakierem do w³osów,  dopiero po dok³adnym wyschniêciu i utwardzeniu siê farb,  najlepiej po kilku dniach. 11 Uprz¹tnij stó³, zdejmij gazety, a foliê przetrzyj wilgotn¹ œciereczk¹. 3 1. RzeŸby piaskowe   PRZYGOTUJ: KLEJ DO TAPET, BUTELKÊ LUB POJEMNIK,  SUCHY PIASEK, SITKO, PLASTELINÊ,  BANDA¯, KLEJ WIKOL, FARBY AKWARELOWE,   PÊDZLE AKWARELOWE I SZCZECINIAK, WODÊ.    Pracê zacznij od sporz¹dzenia kleju: 2 ³y¿ki kleju  do tapet wsyp do szklanki wody, wymieszaj na g³adk¹  masê i pozostaw do spêcznienia. Przygotowany pojemnik  nape³nij suchym piaskiem. Je¿eli jest w¹ski i wysoki, nasyp piasku  tylko do po³owy – wtedy rzeŸba bêdzie stabilniejsza.  Zastanów siê, jak¹ postaæ stworzysz, i uformuj z plasteliny ró¿ne  wypuk³oœci: g³owê, nos, uszy, ogon, stopy, tak ¿eby plastelinowe  czêœci tworzy³y zwart¹ bry³ê, to znaczy niewiele odstawa³y  od powierzchni. Ca³¹ figurkê pokryj klejem, rozprowadzaj¹c go d³oni¹,  a nastêpnie 3-4 razy owiñ banda¿em. Uk³adaj go w ró¿nych kierunkach,  dodaj¹c tyle kleju, ¿eby banda¿ by³ wilgotny. Pozostaw rzeŸbê do wyschniêcia.  Klejem wikol dok³adnie posmaruj ca³¹ figurkê, wytarzaj j¹ w przesianym  przez sitko piasku i odstaw w ciep³e miejsce do wyschniêcia.  Powtórz smarowanie klejem i piaskowanie. Po wyschniêciu figurkê  mo¿esz pomalowaæ farbami akwarelowymi. Piaskowa powierzchnia  ch³onie wodê i powoduje rozp³ywanie siê farb.  Aby unikn¹æ przenikania siê i brudzenia kolorów, w pierwszej  kolejnoœci maluj jasnymi farbami, np. bia³ka oczu, póŸniej                            têczówki, a na koñcu kontur. Nabieraj                            na pêdzel niedu¿o farby,                                a przed po³o¿eniem                              kolejnego koloru                            odczekaj chwilê,                        a¿ powierzchnia                      przeschnie. Solidna, ciê¿ka podstawa rzeŸby decyduje o jej stabilnoœci. W praktyce oznacza to, ¿e potr¹cenie nie powoduje przewrócenia siê i rozbicia pracy. 4 Przygotowane t¹ technik¹ rzeŸby, zamiast malowaæ farbami akwarelowymi, mo¿esz zagruntowaæ bia³¹ farb¹ emulsyjn¹ – jak w rozdziale 26 – i pomalowaæ farbami akrylowymi, albo pokryæ warstw¹ roztopionego wosku i okleiæ koralikami lub w³óczk¹ – zajrzyj do rozdzia³u 27 i 28. 5 Nadawanie okreœlonego kszta³tu rzeŸbie to formowanie. Pokrywanie powierzchni obrazu lub rzeŸby farb¹ s³u¿¹c¹ jako podk³ad pod malowid³o to gruntowanie. 2. Modelowanie banda¿em PRZYGOTUJ:    PLASTIKOWY ALBO SZKLANY POJEMNIK  PO KOSMETYKACH LUB LEKARSTWACH, KAWA£EK  DREWNA NA G£OWÊ, SUCHY PIASEK, FOLIÊ ALUMINIOW¥,  PLASTELINÊ, KLEJ DO TAPET, BANDA¯, BIA£¥ FARBÊ EMULSYJN¥          LUB AKRYLOW¥, RÓ¯NOKOLOROWE PLAKATÓWKI               ALBO FARBY AKRYLOWE, PÊDZLE SZCZECINIAKI, WODÊ.                       Pracê rozpocznij od przygotowania kleju: 2 ³y¿ki                    kleju do tapet wsyp do szklanki wody, wymieszaj                        na g³adk¹ masê i pozostaw do spêcznienia.                            Wybrane opakowanie nape³nij suchym                               piaskiem. Kawa³ek drewna – g³owê                             postaci – zamocuj w otworze butelki                        i uszczelnij plastelin¹. Ze zgniecionej folii                         aluminiowej uformuj detale, np. pyszczek                                albo dziób, ogon, ³apy, uszy, i przyklej                                     je plastelin¹. Wymodeluj kszta³t ca³ej                                        postaci, doklejaj¹c kawa³ki plasteliny                                      i zgniecionej folii w miejscach, gdzie maj¹                      byæ wypuk³oœci. Ca³¹ powierzchniê                                               posmaruj klejem,                                             rozprowadzaj¹c go                                          d³oñmi. Nastêpnie 3-4                                              razy owiñ banda¿em,                                              uk³adaj¹c go w ró¿nych                                          kierunkach. Palcami starannie                            dociskaj banda¿, dok³adaj¹c tyle kleju, ¿eby               powierzchnia by³a wilgotna. Odstaw statuetkê w ciep³e    miejsce do wyschniêcia. 2 czêœci bia³ej farby emulsyjnej wymieszaj        na masê o gêstoœci œmietany z piaskiem przesianym przez sitko,            i tak przygotowanym gruntem pokryj ca³¹ figurkê 2-3 razy.                akrylowymi lub plakatowymi. Such¹ powierzchniê farby                             mo¿esz spryskaæ lakierem do w³osów                                    albo posmarowaæ bezbarwn¹ past¹                                         do pod³ogi lub do butów.              Po wyschniêciu pomaluj rzeŸbê farbami  6 RzeŸbê wymodelowan¹ banda¿em mo¿esz opracowaæ innymi metodami, np. posmarowaæ klejem i posypaæ piaskiem – zajrzyj do rozdzia³u 1; okleiæ banda¿em gipsowym jak w rozdziale 4; okleiæ mas¹ papierow¹ – zajrzyj do rozdzia³u 9; albo wymodelowaæ mas¹ soln¹ – rozdzia³ 21 i 23; pokryæ stopionym woskiem i okleiæ w³óczkami b¹dŸ koralikami – rozdzia³ 25 i 26. 7 3. Modelowanie plastrem lekarskim Warstwa malarska jest wra¿liwa na uszkodzenia i wp³yw atmosfery. ¯eby j¹ wzmocniæ i jednoczeœnie nadaæ g³êbiê kolorom, jako ostatni¹ warstwê na malowid³o nanosi siê werniks. Werniksy to p³ynne przezroczyste substancje, otrzymywane z ¿ywic, które schn¹c, tworz¹ tward¹ pow³okê.                             PRZYGOTUJ:                            NIEDU¯¥ BUTELKÊ, PIASEK,        KAWA£EK DREWNA, PLASTELINÊ, FOLIÊ ALUMINIOW¥,  PLASTER LEKARSKI, NO¯YCZKI, BIA£¥ FARBÊ EMULSYJN¥ LUB AKRYLOW¥,        FARBY PLAKATOWE ALBO AKRYLOWE, PÊDZLE.                    Butelkê nape³nij piaskiem do po³owy wysokoœci.               Wybierz kawa³ek drewna nadaj¹cy siê na g³owê postaci,              któr¹ chcesz stworzyæ, i zamocuj go w otworze butelki,                 uszczelniaj¹c plastelin¹. Dolep z plasteliny wszystkie                  wypuk³oœci i detale. Oklej ca³¹ figurkê plastrem lekarskim,                  nak³adaj¹c go 2-3 razy w ró¿nych kierunkach.                 W miejscach gdzie odstaje od powierzchni, natnij             jego krawêdzie no¿yczkami i za³ó¿ jedn¹ na drug¹.              Zagruntuj figurkê bia³¹ farb¹ emulsyjn¹ wymieszan¹                 z piaskiem, nak³adaj¹c j¹ 2-3 razy, na krzy¿                 – przeczytaj opis w rozdziale 2.                   Pomaluj rzeŸbê farbami akrylowymi, plakatowymi                 lub olejnymi, a po wyschniêciu zabezpiecz            werniksem, lakierem do w³osów                lub bezbarwn¹ past¹                     do butów. 8 Nastêpne rzeŸby mo¿esz przygotowaæ w inny sposób: oklejon¹ plastrem figurkê posmaruj klejem wikol i obsyp piaskiem – zajrzyj do rozdzia³u 1; albo oklej banda¿em gipsowym – rozdzia³ 4. RzeŸbê mo¿esz wymodelowaæ mas¹ papierow¹ – rozdzia³ 10; albo pokryæ woskiem i okleiæ w³óczk¹ lub koralikami – rozdzia³ 27 i 28. 9 Kszta³towanie przez artystê powierzchni rzeŸby lub malowid³a to nadawanie faktury. W zale¿noœci od rodzaju materia³u, narzêdzi i sposobu obróbki powierzchnia mo¿e byæ g³adka, szorstka, impastowa. 4. Modelowanie banda¿em i gipsem PRZYGOTUJ:           BUTELKÊ, NO¯YK, NO¯YCZKI, PIASEK, KAWA£EK DREWNA        NA G£OWÊ RZEŹBY, PLASTELINÊ, GIPS SZTUKATORSKI, WODÊ,     MISECZKÊ, BANDA¯, BIA£¥ FARBÊ EMULSYJN¥ LUB AKRYLOW¥,  PÊDZEL SZCZECINIAK, FARBY PLAKATOWE, AKRYLOWE LUB OLEJNE, PÊDZLE.             Butelkê nape³nij piaskiem do po³owy wysokoœci, plastelin¹             umocuj w otworze wybrany na g³owê kawa³ek drewna.           Uformuj z folii aluminiowej potrzebne detale: uszy, pyszczki,       nosy, dzioby, ogony, skrzyd³a i przyklej je kawa³kami plasteliny.        Do miski wlej szklankê wody, wsypuj gips, a¿ przestanie ton¹æ,           i wymieszaj. Masa powinna mieæ konsystencjê gêstej            œmietany. Banda¿ potnij na 10-15 centymetrowe kawa³ki.            Smaruj rzeŸbê gipsow¹ mas¹ i oklejaj kawa³kami banda¿a,           nak³adaj¹c go w ró¿nych kierunkach. Masê gipsow¹ wyg³adŸ        mokr¹ d³oni¹ lub pêdzlem szczeciniakiem, ¿eby powierzchnia  mia³a g³adk¹ fakturê. Po wyschniêciu zagruntuj pracê bia³¹ farb¹      emulsyjn¹ lub akrylow¹. Kiedy warstwa gruntu bêdzie sucha,           pomaluj rzeŸbê farbami plakatowymi lub akrylowymi                                                  i zabezpiecz werniksem,                                                       lakierem do w³osów                                                           albo bezbarwn¹                                                            past¹ do butów. 10 Ta technika pozwala tworzyæ rzeŸby o ciekawych kszta³tach. Dok³adaj¹c kolejne warstwy gipsu i banda¿a, mo¿esz dowolnie modelowaæ wyobra¿one sobie postacie. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zabawy plastyczne część druga
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: