Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00465 010184 17906539 na godz. na dobę w sumie
Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian - ebook/pdf
Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 166
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9803-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-65%), audiobook).
Współczesne organizacje ulegają ciągłym przekształceniom, aby trwać i rozwijać się w dynamicznym otoczeniu, muszą charakteryzować się dużą elastycznością i zdolnością adaptacji do nowych warunków. Owa permanentna zmiana jest dziś wyzwaniem dla organizacji, jednak przede wszystkim, dla jej najcenniejszego kapitału, jakim są ludzie. Jednostka w stabilnym i dobrze poznanym otoczeniu, wypracowuje schematy postępowania, które pozwalają jej funkcjonować w środowisku zawodowym w sposób przewidywalny. Zmienność przestrzeni organizacyjnej sprawia zaś, że wzorce postępowania bardzo szybko się dezaktualizują. Brak wyraźnych wytycznych dotyczących przyszłości sprawia, że modelowanie zachowań dzieje się „tu i teraz”, a efekt końcowy, nawet jeśli jest zadowalający, nie pozostaje aktualnym na długo. W książce opisano wpływ zmienności różnych elementów organizacji na zachowania ludzi. Zwrócono uwagę na aspekty relacji władzy, funkcjonalnych i kooperacji. Poddano je wielowymiarowej analizie z perspektywy aktualnych trendów występujących w naukach o zarządzaniu. Ponadto udzielono odpowiedzi na wiele istotnych pytań, które mogą stanowić inspirację do dalszych poszukiwań naukowych. Publikacja kierowana jest do środowisk naukowych i osób zainteresowanych tematyką zachowań organizacyjnych. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Relacje społeczne w przestrzeni zmian pod redakcją Marii Czajkowskiej Katarzyny Januszkiewicz Małgorzaty Kołodziejczak Magdaleny Zalewskiej-Turzyńskiej Maria Czajkowska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Wiedzą 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 Katarzyna Januszkiewicz, Małgorzata Kołodziejczak – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Zakład Teorii Zarządzania, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 Magdalena Zalewska-Turzyńska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Wanda Błaszczyk, Stefan Lachiewicz Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Marek Jabłoński REDAKCJA TECHNICZNA Katarzyna Zajączkowska PROJEKT OKŁADKI czartart.com: Magdalena Muszyńska, Izabela Surdykowska-Jurek Zdjęcie wykorzystane na okładce: © yekophotostudio – depositphotos.com Publikacja objęta Patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07019.15.0.K Ark. druk. 10,375 ISBN 978-83-7969-802-8 e-ISBN 978-83-7969-803-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 SPIS TREŚCI Wprowadzenie ........................................................................................................................... 7 Marek Andrzejewski – Zarządzanie talentami jako integralny składnik kultury organizacyjnej firmy ........................................................................................................... 9 Talent management as an integral component of the organizational culture ............................... 19 Adela Barabasz – Relacja przełożony – podwładny w ujęciu psychoanalitycznym .................. 21 Relation superior – employee in psychoanalytic perspective ...................................................... 28 Grażyna Bartkowiak – Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus (wyniki badań empirycznych) ................................................................................ 31 Best practices in the employment of workers 65 and over, and the benefits of employing knowledge workers 65 and over ......................................................................................... 42 Dominika Bąk-Grabowska – Specyfika relacji w ramach leasingu pracowniczego w strukturze grupy kapitałowej ........................................................................................... 43 The specific of relation in employee leasing in the capital group’s structure .............................. 55 Karolina Dąbrowska – Istota coachingu we współczesnej organizacji ..................................... 57 The concept of coaching in the modern organizaton ................................................................... 67 Mariola Dźwigoł-Barosz – Style zarządzania kobiet i mężczyzn w biznesie ............................. 69 Women’s and men’s management styles in business................................................................... 79 Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych – Partycypacja pracownicza z perspektywy bezpieczeństwa pracy .......................................................................................................... 81 Employee participation from the viewpoint of job safety and security ........................................ 91 Beata Glinkowska – Potrzeba przynależności – elementarna czy rzędu wyższego? .................. 93 The need to belong – an elementary or higher – order need? ...................................................... 103 Aldona Glińska-Neweś, Arkadiusz Karwacki, Joanna Wińska – Rola relacji interpersonalnych w tworzeniu innowacji przez zespoły pracownicze .............................. 105 Innovations among people. How positive relationships at work trigger innovations in teams..... 116 6 Spis treści Barbara Józefowicz – Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania zaufania w przedsiębiorstwie w świetle badań nad pozytywnym potencjałem organizacji ................................................ 119 Intra-organisational antecedens of trust in companyin the light of research on positive organisational potential ....................................................................................................... 131 Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk – Intuicja w zarządzaniu – problematyka i kierunki badań .................................................................................................................. 133 Intuition in management – issues and research directions ........................................................... 142 Dawid Książek, Dagmara Lewicka, Małgorzata Szeliga – Zaangażowanie organizacyjne a profesjonalne na przykładzie pracowników szpitala ........................................................... 143 Organizational commitment as a factor creating a commitment to the profession of employees based on medical unit example ........................................................................................... 153 Joanna Małgorzata Michalak – Znaczenie kultury organizacyjnej w ocenie subiektywnego dopasowania do organizacji ................................................................................................ 155 Organizational culture’s role in assessment of subjective person − organization fit .................... 165 Wprowadzenie Współczesne organizacje ulegają ciągłym przekształceniom, aby trwać i rozwijać się w dynamicznym otoczeniu, muszą charakteryzować się dużą ela- stycznością i zdolnością adaptacji do nowych warunków. Owa permanentna zmiana jest dziś wyzwaniem dla organizacji, jednak przede wszystkim, dla jej najcenniejszego kapitału, jakim są ludzie. Jednostka w stabilnym i dobrze pozna- nym otoczeniu, wypracowuje schematy postępowania, które pozwalają jej funk- cjonować w środowisku zawodowym w sposób przewidywalny. Zmienność przestrzeni organizacyjnej sprawia zaś, że wzorce postępowania bardzo szybko się dezaktualizują. Brak wyraźnych wytycznych dotyczących przyszłości spra- wia, że modelowanie zachowań dzieje się „tu i teraz”, a efekt końcowy, nawet jeśli jest zadowalający, nie pozostaje aktualnym na długo. Tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest niniejsza monografia. Jej celem jest wskazanie, w jaki sposób zmienność w funkcjonowaniu organizacji wpływa na zachowania ludzi i relacje społeczne między nimi. Problematyka ta, analizo- wana jest w opracowaniu w dwóch perspektywach. Pierwsza, dotyczy wpływu zmiany na relacje międzyludzkie, w tym relacje przełożony − podwładny, czy relacje między współpracownikami. To ujęcie psychologiczne, pozwalające na uwzględnienie w analizach różnic indywidualnych. Druga perspektywa, wokół której prowadzone są rozważania, pozwala na analizę wpływu zmian w architek- turze organizacji na relacje społeczne i poczucie przynależności zawodowej. Trudno oczywiście traktować te dwie perspektywy całkowicie rozłącznie. Analizując charakterystykę relacji jednostek nie sposób przecież pominąć ram, które je określają. Podobnie dociekania na temat wpływu zmian organizacyjnych na relacje społeczne, nie mogą nie uwzględniać kontekstu różnic indywidual- nych. Autorzy, których opracowania zostały zamieszczone w tej monografii, doskonale uchwycili te zależności i umiejętnie wykorzystali je do opisu i wyja- śnienia problematyki relacji społecznych w przestrzeni zmian. Mamy nadzieję, że poruszane w poszczególnych rozdziałach zagadnienia nie tylko pozwolą na lepsze zrozumienie społecznych aspektów zarządzania, ale również staną się przyczynkiem do postawienia kolejnych pytań oraz ożywionej dyskusji akademickiej, która stanowi podstawową wartość nauki. Katarzyna Januszkiewicz Maria Czajkowska Małgorzata Kołodziejczak Magdalena Zalewska-Turzyńska Marek Andrzejewski* Zarządzanie talentami jako integralny składnik kultury organizacyjnej firmy 1. Wstęp Współczesne otoczenie oraz coraz szybsze tempo zmian zachodzących w biznesie stawia zupełnie nowe wyzwania dla wszystkich organizacji działają- cych w sektorze prywatnym, publicznym, czy też non profit. W turbulentnym otoczeniu biznesu najcenniejszym aktywem organizacji pozostają ludzie. Bez kompetentnego, fachowego i rozwojowego personelu – większość organizacji nie utrzymała by się długo na rynku. Takie cechy współczesnej gospodarki jak po- wszechna walka o zasoby, postępująca globalizacja i dynamiczny rozwój inno- wacyjności powodują, że organizacje zmuszone są do podejmowania nowych wyzwań związanych z przyciąganiem pracowników, rozwojem personelu, mo- tywowaniem swoich ludzi i zarządzaniem nimi. Wynika to z faktu, że współcze- śnie częściej ludzie niż finanse, a zwłaszcza brak utalentowanej kadry, stają się ograniczeniem rozwoju firm (Listwan 2005). W każdej organizacji bardzo ważną rolę odgrywa kultura organizacyjna, po- nieważ istotnie wpływa na przyszłe postawy i zachowania pracowników, a co za tym idzie na przyszłość danej firmy. Cz. Sikorski interpretuje kulturę organiza- cyjną jako „system nieformalnie utrwalonych w środowisku społecznym organi- zacji wzorów myślenia i działania, mających znaczenie dla realizacji formalnych celów organizacyjnych” (Sikorski 2006: 4). W dobie turbulentnego otoczenia i dużej konkurencji, firmy wiele uwagi powinny poświęcić kulturze organizacyj- nej wspierającej zaangażowanie zatrudnionych i ich entuzjazm. Jest to istotne, bowiem jak zauważa M. Juchnowicz „w rezultacie wysokiego zaangażowania pracownicy osiągają efekty na wysokim poziomie, mobilizują swym przykładem innych pracowników, wykazują małą absencję i wysoką stabilizację, promują organizację na zewnątrz, wpływają pozytywnie na zadowolenie klientów oraz udziałowców. Liczne badania dowodzą pozytywnej korelacji wysokiego zaanga- * Dr, adiunkt, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. 10 Marek Andrzejewski żowania pracowników z sukcesem organizacji w realizacji jej celów strategicz- nych” (Juchnowicz 2009: 14). O procesie zarządzania talentami w firmie decyduje wiele czynników. Dość istotną determinantą jest panująca w firmie kultura organizacyjna. Wobec rosną- cego znaczenia na rynku talentów i odpowiedniego zarządzania nimi w danej organizacji menedżerowie firm więcej uwagi, niż do tej pory, będą musieli po- święcić kulturze organizacyjnej, a zwłaszcza tym jej aspektom, które wspierałaby zarządzanie utalentowanymi pracownikami. Istniejąca w danej organizacji kultu- ra może warunkować sprawne realizowanie procesów zarządzania talentami, a z drugiej strony, wprowadzenie i konsekwentne realizowanie procesów zarzą- dzania talentami może kształtować postawy pracowników, a tym samym wpły- wać na istniejącą kulturę organizacyjną. Kulturę w przedsiębiorstwie tworzą ludzie: menedżerowie i podwładni, ale to menedżerowie mają wpływ na to, kim chcą i będą kierować. Kultura organizacyjna staje się narzędziem w ręku kadry menedżerskiej, która poprzez politykę personalną ma sposobność oddziaływania na uczestników organizacji w taki sposób, aby osiągnięte zostały cele organiza- cji. Stosując odpowiednią politykę personalną odpowiedzialną za rekrutację i selekcję pracowników na poszczególne stanowiska (w tym kierownicze), orga- nizacja dobiera ludzi o określonych cechach. Działania i wypowiedzi menedże- rów kształtują obraz świata organizacji w świadomości podwładnych, a to z kolei wpływa na zachowania i działania wewnątrz organizacji jako całości. Celem artykułu jest ocena implementacji zarządzania talentami w organiza- cjach funkcjonujących we współczesnych, skomplikowanych warunkach gospo- darczych. Przyjęto tezę, iż bez odpowiedniego poziomu kultury organizacyjnej firmy, zarządzanie talentami jest procesem nieskutecznym. Proces zarządzania talentami w kolejnych latach będzie czynnikiem wpływającym w istotny sposób na efektywność i sukces organizacji działających w burzliwym i turbulentnym otoczeniu. Analiza literatury wskazuje także, że zarządzanie talentami może stać się istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej wśród organizacji funkcjonujących w warunkach współczesnej gospodarki. 2. Pojęcie talentu i zarządzania talentami W literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej pojawiają się podobne, aczkolwiek niejednoznaczne definicje talentów w organizacji. Najogólniej do utalentowanych pracowników w przedsiębiorstwie zalicza się niewielki procent (do 10 ) zatrudnionych, którzy posiadają ponadprzeciętne zdolności, umiejętno- ści i cechy charakteru, wykazują się twórczością, pasją w działaniu i zaangażo- waniem, a także zajmują wysokie stanowiska w strukturze organizacyjnej i osią- gają ponadprzeciętne wyniki w pracy (Borkowska 2005: 4). Zarządzanie talentami jako integralny składnik kultury organizacyjnej firmy 11 Przez talent rozumie się najczęściej osobę o wybitnym potencjale i zgodnie z modelem wybitnych zdolności J. Renzulliego, talent tworzą następujące skład- niki (Chełpa 2005: 29–30). • Ponadprzeciętne zdolności, obejmujące: - ogólne zdolności – podwyższony potencjał intelektualny, - zdolności specyficzne – dotyczące konkretnych dziedzin. • Twórczość, tj. oryginalność, nowość, płynność i giętkość myślenia, po- dejmowanie nowych i niekonwencjonalnych problemów, otwartość na wieloznaczność i niepewność, podejmowanie ryzyka, wrażliwość i boga- ta emocjonalność. • Zaangażowanie w pracę, tj. dyscyplina wewnętrzna, wytrwałość w dą- żeniu do celu, pracowitość, wytrzymałość, fascynacja pracą, skłonność do poświęceń, wiara we własne możliwości. Pojęciem „talentu” określa się, pracownika, który w sposób szczególny wpływa na wzrost wartości firmy i wyróżnia się wyższym potencjałem do dal- szego rozwoju niż przeciętny w organizacji, jak również do sprawowania wyż- szych funkcji menedżerskich (Głowacka-Stewart, Majcherczyk 2006). T. Listwan definiuje zarządzanie talentami jako (...) zbiór działań odnoszą- cych się do osób wybitnie uzdolnionych, podejmowanych z zamiarem ich rozwo- ju i sprawności oraz osiągania celów organizacji (Listwan 2005). Zbiór ten, zgodnie z cyklem organizacyjnym, dzieli się na: 1. Proces pozyskiwanie talentów. 2. Proces transformacji (zarządzanie karierą, doskonalenie kwalifikacji, rozwój kompetencji). 3. Proces odejścia talentów lub działania na rzecz ich zatrzymania w orga- nizacji. Bardziej szczegółowe etapy zarządzania talentami formułuje M. Morawski (2009: 108): 1. Zarzucanie sieci. 2. Przyciąganie talentów. 3. Rekrutacja i selekcja. 4. Utrzymanie talentów. 5. Zarządzanie odejściami i kontaktami zewnętrznymi. Współcześnie koncepcje zarządzania wiedzą, organizacją uczącą się, jak również zarządzania talentami, nie są już traktowane jako nowoczesne trendy, stosowane jedynie przez międzynarodowe korporacje, lecz stanowią konieczność każdej firmy, która chce utrzymać się i rozwijać na wymagającym, zmiennym rynku. Zarządzanie talentami wymienia się wśród najważniejszych światowych trendów, które będą wpływać na politykę rozwoju zasobów ludzkich w najbliż- szych latach. Tendencja ta widoczna jest również w Polsce, czego rezultatem jest podkre- ślanie potrzeby tworzenia specjalnych programów rozwoju dla pracowników 12 Marek Andrzejewski o największym potencjale. Zarządzanie talentami, obok zarządzania efektywno- ścią oraz wspierania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, uznaje się za jedno z trzech głównych wyzwań strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi (Groysberg, Nanda, Nohria 2008). Stąd też coraz więcej firm decyduje się na inwestowanie w programy rozwoju talentów, które wydają się idealną odpowiedzią na oczekiwania ambitnych kandydatów. W literaturze wskazuje się na czynniki decydujące o sukcesie we wdrożeniu oraz działaniu programu zarządzania talentami, takie jak (Woźniak 2007): • Wynagrodzenie – zapewnienie wynagrodzenia na poziomie powyżej średniego wynagrodzenia rynkowego na danym stanowisku. • Zaangażowanie menedżerów – bezpośredni przełożeni muszą zrozumieć program i widzieć korzyści dla siebie; powinni być aktywnie zaangażo- wani oraz mieć wyodrębnioną na to odpowiednią ilość czasu. • Zaangażowanie zarządu – jako inicjatywa związana z celami strategicz- nymi dla firmy – zapewnienie wykwalifikowanej kadry, członkowie za- rządu powinni aktywnie wspierać program oraz uczestniczyć w wybra- nych jego częściach. • Komunikacja programu – program powinien być przedstawiony pracow- nikom jako szansa rozwoju osobistego i zwiększenie swojej strefy wpły- wu oraz satysfakcji z wykonywanej pracy; nie jest on obietnicą awansu; musi być określony jako cykliczny, włączony na stałe w systemy rozwo- jowe funkcjonujące w firmie. Negatywnymi aspektami wdrażania programów zarządzania talentami są: • relatywnie wysokie koszty programu, • ryzyko pozyskania przez konkurencję pracowników objętych programem. • niezadowolenie pracowników, którzy nie zostali zakwalifikowani do pro- gramu. 3. Pozyskiwanie talentów dla organizacji Powszechny problem społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych stanowi niedobór pracowników o odpowiednich kompetencjach. W Stanach Zjednoczo- nych Fundacja Corporate Executive Board sygnalizuje, że ok. 62 menedżerów ds. personalnych jest zaniepokojonych niedoborem talentów w skali całej firmy (Cannon, Mac Gee 2012: 19). Wskazują również na większe trudności z rekruta- cją, których miarą był wydłużający się czas potrzebny na obsadzenie wakatów i niedostosowanie kompetencji kandydatów do wymogów rynku pracy. Luki na rynku pracy wynikają po części z błędnych strategii w zakresie kształcenia aka- demickiego i zawodowego, gdyż instytucje edukacyjne nie nadążają za wymaga- niami zmieniającej się gospodarki. Adela Barabasz* Relacja przełożony – podwładny w ujęciu psychoanalitycznym 1. Wstęp Wiodącą rolę w każdej organizacji pełnią jej menedżerowie i liderzy, a ja- kość przywództwa jest uwarunkowana między innymi ich kompetencjami oso- bowościowymi. Oznacza to między innymi zdolność do rozumienia przyczyn zachowania podwładnych, współpracowników, zwierzchników, umiejętność trafnego wnioskowania interpersonalnego, a więc rozpoznawania motywów kie- rujących zachowaniem podwładnych oraz swoim własnym. Samoświadomość, w tym świadomość doświadczanych emocji, rozumienie relacji intrapsychicz- nych, interpsychicznych, wewnątrzgrupowych, międzyorganizacyjnych, to za- gadnienia, które wydają się najistotniejsze z perspektywy psychologicznego spoj- rzenia na przywództwo. Artykuł ma charakter teoretyczny. Jego podstawę teoretyczną stanowi psy- choanalityczne rozumienie procesów zachodzących wewnątrz organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przeniesienia (transference). Wykra- cza więc poza klasyczne teorie psychologii poznawczej, behawioralnej, psycho- logii społecznej, które najczęściej są wykorzystywane w naukach o organizacji i zarządzaniu. Artykuł powstał w oparciu o prace poświęcone problematyce przywództwa oraz osobowości liderów, z wykorzystaniem wyników obserwacji uczestniczącej. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na nieświadomy proces, jaki zachodzi w relacjach przełożony – podwładny, determinujący jakość wzajem- nych stosunków, a w efekcie także efektywność funkcjonowania zespołów, grup i całych organizacji. Ze względu na nieświadomy charakter opisywanego zjawi- ska, jest on niedostępny bezpośredniemu poznaniu. Tym większe znaczenie ma w tej sytuacji przekazywanie wiedzy na temat zjawiska przeniesienia. * Dr hab., profesor nadzwyczajny, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, Uniwersy- tet Ekonomiczny we Wrocławiu. 22 Adela Barabasz 2. Podstawy psychodynamicznego podejścia do organizacji Zarówno teoretycy, jak i praktycy zarządzania poszukują prostych, jasnych oraz zrozumiałych, a jednocześnie uniwersalnych pojęć, które trafnie opisują wszelkie zjawiska psychospołeczne w organizacji. Potrzebują także skutecznych narzędzi pomiaru obserwowanych zachowań, zarówno w płaszczyźnie inter- jak i intrapsychicznej. W naukach o organizacji i zarządzaniu na przestrzeni lat po- jawiają się liczne koncepcje, które proponują nowe widzenie istoty przywództwa. Paradygmat psychoanalityczny również proponuje własne rozumienie zjawisk organizacyjnych. Wynika ono z przyjęcia założenia o wpływie procesów nie- świadomych na zachowania jednostek, uznania roli emocji na poziomie jedno- stek i grup, badanie mechanizmów obronnych oraz zjawiska przeniesienia w relacjach przełożony – podwładny. Zgodnie z psychoanalitycznym paradygmatem człowiek staje się tym, kim jest dzięki przynależności do grup społecznych. Wszelkie doświadczenia gratyfi- kujące, ale też raniące i frustrujące, pojawiają się wskutek relacji z innymi ludź- mi, tworzącymi kolejne grupy przynależności, od rodziców począwszy, poprzez klasę szkolną, grupę rówieśniczą na współpracownikach w miejscu pracy koń- cząc. Tradycję badania nieświadomych procesów i komunikacji w grupach i or- ganizacjach zainicjowali członkowie Instytutu Tavistock, zainspirowani koncep- cją M. Klein, a rozwiniętą przez W. Biona i innych przedstawicieli analizy gru- powej. Przedstawiciele Tavistock Institute zakładają, że uwzględnienie doświad- czeń emocjonalnych organizacji rzuca światło na wyzwania i dylematy, z jakimi zmaga się organizacja oraz ujawnia siły, które określają jej naturę. Zastosowanie zaś kleinowskiej koncepcji identyfikacji projekcyjnej daje wykładnię dla zrozu- mienia nieświadomej komunikacji, jaka odbywa się w grupach i organizacjach. M. Kets de Vries i D. Miller (1984) dowodzą, że paradygmat psychoanali- tyczny pozwala na bogatsze, bardziej złożone i głębsze charakteryzowanie za- chowań organizacyjnych aniżeli wyjaśnienia proponowane przez przedstawicieli innych nurtów badawczych. Odwołanie się do psychoanalizy, poprzez sięganie w głąb ludzkiej psychiki, umożliwia zrozumienie motywów ludzkich działań, zwraca uwagę na charakter relacji między członkami organizacji, wskazuje na mechanizmy wywołujące określone zachowania członków organizacji. To one właśnie, a nie jedynie indywidualne cechy jednostki, pozwalają zrozumieć zło- żone i zawiłe motywy ludzkich wyborów, doświadczanych lęków i nadziei (Ba- rabasz 2012: 21–29). Podstawowe założenie podejścia psychoanalitycznego mówi, iż zachowania uważane za racjonalne są w istocie uwarunkowane działaniem sił i mechani- zmów znajdujących się poza poziomem świadomego poznania (zob.: Freud 2005; Freud 2009; Armstrong 2005; Gabriel 2004; Stapley 2013). By zrozu- mieć, co dzieje się w organizacji, należy więc nie tylko wznieść się ponad powierzchowną racjonalność, lecz także zmieniać ją poprzez wydobywanie na
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: