Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00463 008083 20635796 na godz. na dobę w sumie
Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych - ebook/pdf
Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 42
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-111-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na początku 2012 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spowodowały istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Trwają również prace nad nową Ustawą o odpadach, która wprowadzi kolejną rewolucję w gospodarce odpadami.

Publikacja prezentuje przydatne informacje dla osób zajmujących się gospodarką odpadami. Przedstawia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, które wynikają ze znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Publikacja:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy www.dashofer.pl dr Jan Jerzmaƒski Zadania i obowiàzki samorzàdów w zakresie odpadów komunalnych Stan prawny: listopad 2011 Ochrona Êrodowiska Copyright © 2012 Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Warszawa Copyright © 2012 ISBN 978-83-7537-111-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02 – 133 Warszawa tel.: 22 559-36-82, faks: 22 829-27-27, 829-27-00 www.dashofer.pl, www.ekoinfo.pl email: b-ost@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Anna ¸ukasik Sk∏ad: Dariusz Ziach Wszelkie prawa zastrze˝one, prawo do tytu∏u i licencji jest w∏asnoÊcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie ca∏oÊci lub fragmen- tów niniejszej publikacji, równie˝ na noÊnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje. Wykaz piktogramów podstawa prawna terminy problem def. definicja uwaga orzecznictwo Zadania i obowiàzki samorzàdów w zakresie odpadów komunalnych Zadania i obowiàzki samorzàdów w zakresie odpadów komunalnych Po nowelizacji z lipca 2011 r. w ustawie o odpadach zadaniom jednostek innych niž gminy poÊwi∏cono jeden lakoniczny przepis: obowiàzki i uprawnienia samorzàdu województwa zadania dotychczasowe „Art. 16b. Do obowiàzkowych zadaƒ w∏asnych województwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nale˝y zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urzàdzeƒ do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebez- piecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.” Jest to refleks pierwotnych ustaleƒ ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach. Przed 2001 r. zawierała ona przepis zobowiàzujàcy gminy do współdziałania w tym zakresie z organami administracji rzàdowej – co w ówczes- nym stanie prawnym było jak najbardziej uzasadnione. W okresie od 2001 do 2005 r. brak było jednak analogicz- nego przepisu. W rzeczywistoÊci zobowiàzanie sformuło- wane w omawianym art. 16a ustawy o odpadach jest doÊç ogólne i nie rodzi po stronie gminy možliwoÊci formuło- wania konkretnych roszczeƒ. Wi∏ksze znaczenie praktyczne majà przepisy dotyczàce wojewódzkich planów gospodarki odpadami – które dotyczyç muszà równiež odpadów komu- nalnych i przewidywaç konkretne działania wraz ze wska- zaniem êródeł ich finansowania. Ponadto szczegółowe prze- pisy dotyczàce m.in. budowy składowisk odpadów (art. 52 ust. 4 ustawy o odpadach) oraz wyznaczania tzw. regionów –4 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: