Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 013976 11052681 na godz. na dobę w sumie
Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego - ebook/pdf
Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 496
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6734-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana publikacja jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem zagadnień wchodzących w zakres części ogólnej prawa cywilnego w aspekcie ich związków z szeroko rozumianą problematyką etyczną. W książce zostają omówione nie tylko te regulacje prawne, które wprost do norm moralnych odsyłają za pośrednictwem słusznościowych klauzul generalnych, ale również te, które takich klauzul nie zawierają, lecz u których podłoża leżą jakieś wyraźne rozstrzygnięcia o charakterze etycznym (w tym także te, które mogą być z punktu widzenia aksjologicznego oceniane negatywnie). Tytułowa problematyka została w książce przedstawiona w sposób pogłębiony, nieograniczający się do literatury cywilistycznej, ale szeroko odwołujący się do piśmiennictwa z zakresu teorii i filozofii prawa, a także etyki.

Książka składa się z szesnastu rozdziałów. Czytelnik znajdzie tu omówienie m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO MAGDALENA  WILEJCZYK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA WILEJCZYK • ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Bartosz Kołaczkowski KSZTAŁTOWANIE SIĘ REGULACJI PRAWNYCH ZGROMADZEŃ W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH O ANGLOSASKIEJ TRADYCJI PRAWNEJ Marcin Spyra PRZEDKONTRAKTOWE INWESTYCJE SPECYFICZNE W REŻIMIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDKONTRAKTOWEJ Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY www.ksiegarnia.beck.pl ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO MAGDALENA WILEJCZYK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Śmieja © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6733-0 ISBN e-book 978-83-255-6734-7 Spis treści Wstęp .............................................................................................................................. Wykaz skrótów. ............................................................................................................. Bibliografia. ................................................................................................................... Rozdział I. Prawoznawstwo i etyka – o podobieństwie dwóch dyscyplin ...... §.1... Prawoznawstwo.i.etyka.jako.nauki.wartościujące.................................... §.2... Warunki.intersubiektywności.i.pojęcie.prawdy.w.prawoznawstwie. i.etyce................................................................................................................ Rozdział II. Przyjęte w pracy rozstrzygnięcia metaetyczne i etyczne. ............. §.1... Normatywny.charakter.etyki....................................................................... §.2... Autonomiczność.jako.istota.zjawisk.moralnych....................................... §.3... Najważniejszy.nakaz.etyki:.nie.krzywdzić................................................ §.4... Normy.aksjologiczne,.normy.imperatywne,.normy-zalecenia.............. §.5... Sytuacyjny.charakter.moralnych.rozstrzygnięć....................................... §.6... Główne.stanowiska.metaetyczne................................................................. §.7... Ocena.jako.rezultat.intelektualnego.szacowania.czegoś.na.podstawie. przyjętego.kryterium..................................................................................... §.8... Kwalifikacja.jako.szczególny.rodzaj.oceny................................................ §.9... Przyjęte.w.pracy.rozumienie.wartości....................................................... Rozdział III. Wpływ moralności na system prawny. ........................................... §.1... Różnice.między.normami.prawnymi.i.normami.moralnymi................ §.2... Zakres.przedmiotowy.regulacji.prawnej.i.moralnej................................ §.3... Funkcjonalne.relacje.między.prawem.i.moralnością............................... §.4... Niezależność.walidacyjna.prawa.i.moralności......................................... §.5... Kontyngentne.związki.między.prawem.i.moralnością........................... §.6... Granice.oddziaływania.moralności.na.system.prawny........................... Rozdział IV. Wykorzystanie cywilistycznych klauzul generalnych w celu uzupełniania przepisów prawa stanowionego za pomocą norm moralnych. .............................................................................................................. §.1... Pojęcie.i.funkcje.klauzul.generalnych........................................................ §.2... Zasady.współżycia.społecznego................................................................... §.3... Stosowanie.klauzuli.zasad.współżycia.społecznego................................. XI XIII XII 1 1 9 16 16 20 24 26 28 32 36 43 45 48 48 53 54 56 60 61 65 65 68 72  Spis treści . . §.4... Sytuacjonistyczne.ujęcie.zasad.współżycia.społecznego......................... §.5... Pozaprawny.i.wewnątrzsystemowy.charakter.odesłania........................ §.6... Funkcje.spełniane.przez.klauzulę.zasad.współżycia.społecznego......... §.7... Pozostałe.cywilistyczne.klauzule.słusznościowe...................................... Rozdział V. Zasady prawa cywilnego jako nośnik aksjologii. ........................... §.1... Teoretyczne.ujęcie.zasad.prawa................................................................... I...Zasada.prawa.jako.opis.i.niekonkluzywna.dyrektywa................. II...Funkcje.spełniane.przez.zasady.prawa............................................ §.2... Zasady.prawa.cywilnego.i.reprezentowane.przez.nie.wartości.............. I...Legitymacja.zasad.prawa.cywilnego................................................ II...Zasada.autonomii.woli....................................................................... III...Zasada.ochrony.godności.osoby.ludzkiej....................................... I..Zasada.ochrony.zaufania.................................................................... ..Zasada.słuszności................................................................................. I..Kolizyjny.charakter.zasad.prawa.cywilnego................................... . . . . . . . II..Wartości.etyczne.reprezentowane.przez.zasady.prawa. cywilnego.i.relacje.zachodzące.między.tymi.wartościami.......... Rozdział VI. Argumentacja etyczna w toku wykładni prawa cywilnego. ....... §.1... Zalety.klaryfikacyjnej.koncepcji.wykładni............................................... §.2... Wykładnia.funkcjonalna.i.sposoby.ustalania.celu.aktu.prawnego....... §.3... Wartościujący.charakter.dyrektyw.interpretacyjnych.drugiego. stopnia.............................................................................................................. §.4... Racjonalność.aksjologiczna.ustawodawcy................................................. §.5... Wartości.i.cele.prawodawcy.jako.przesłanki.wnioskowań. prawniczych.................................................................................................... §.6... Zastrzeżenia.aksjologiczne.dotyczące.zakresu.dopuszczalnych. . . . odstępstw.od.wykładni.nieretroaktywnej................................................. I...Wartości.leżące.u.podłoża.zasady.lex.retro.non.agit.................... II...Artykuł.3.KC.jako.przepis.interpretacyjny.drugiego.stopnia..... III...Niedopuszczalność.retroakcji.mającej.wyłączną.podstawę. w.wykładni.celowościowej................................................................. Rozdział VII. Zagadnienia etyczne dotyczące podmiotów prawa cywilnego . .............................................................................................................. §.1... Zdolność.prawna.jako.kategoria.nacechowana.aksjologicznie.............. §.2... Problem.zdolności.prawnej.dziecka.poczętego......................................... I...Moralny.status.ludzkiego.płodu....................................................... II...Cywilnoprawna.sytuacja.dziecka.poczętego.................................. 1...Koncepcja.warunkowej.zdolności.prawnej............................... . . I 76 78 80 83 88 88 88 92 95 95 96 98 99 102 104 106 108 108 111 114 117 122 127 127 130 131 136 136 140 140 144 144 Spis treści 2...Niedopuszczalność.darowizny.i.innych.czynności.inter vivos na.rzecz.nasciturusa............................................................ §.3... Kontrowersje.etyczne.związane.z.instytucją.ubezwłasnowolnienia..... . . . I...Zdolność.do.czynności.prawnych.jako.istotny.atrybut.osoby. fizycznej................................................................................................ II...Ubezwłasnowolnienie.a.godność.człowieka................................... III...Koncepcja.ruchomego.zakresu.ograniczeń.zdolności.do. czynności.prawnych........................................................................... Rozdział VIII. Etyczny wymiar ochrony dóbr osobistych. ................................. §.1... Ogólna.charakterystyka.dóbr.osobistych.i.wyrażanych.przez.nie. wartości............................................................................................................ §.2... Podmiotowe.prawa.osobiste......................................................................... §.3... Ochrona.wartości.niemajątkowych.związanych.z.osobowością. zmarłego.......................................................................................................... §.4... Bezprawność.naruszenia.dóbr.osobistych................................................. §.5... Okoliczności.wyłączające.bezprawność.ingerencji.w.dobra.osobiste... §.6... Cywilnoprawne.środki.ochrony.dóbr.osobistych.................................... I...Roszczenie.prewencyjne.................................................................... II...Roszczenie.negatoryjne...................................................................... III...Roszczenie.kompensacyjne............................................................... I..Obowiązek.przeproszenia.i.jego.moralne.uzasadnienie............... ..Wykorzystanie.powództwa.ustalającego.w.dziedzinie.ochrony. dóbr.osobistych................................................................................... I..Majątkowe.środki.ochrony.dóbr.osobistych................................... 1...Moralna.obrona.instytucji.zadośćuczynienia.......................... 2...Naprawienie.majątkowych.konsekwencji.naruszenia. . . . . . . dobra.osobistego............................................................................ Rozdział IX. Pojęcie czynności prawnej i jej wykładnia w zgodzie z normami moralnymi ........................................................................................ §.1... Elementy.moralne.w.pojęciu.czynności.prawnej..................................... . I...Czynność.prawna.jako.dokonywany.na.gruncie.prawa. przedmiotowego.akt.samozwiązania.się.podmiotu. prawa.cywilnego.................................................................................. . II...Etyczny.wymiar.teorii.oświadczenia.i.zasady. ochrony.zaufania................................................................................. III...Pozostałe.aspekty.aksjologiczne.pojęcia.czynności.prawnej....... §.2..Wykładnia.oświadczenia.woli.w.zgodzie.z.normami.moralnymi........... . . I...Wartości.etyczne.zaangażowane.w.proces.wykładni. oświadczeń.woli.................................................................................. 150 153 153 155 158 162 162 168 174 180 182 188 188 192 194 195 200 202 202 203 207 207 207 210 213 215 215 II Spis treści . . . . II...Ochrona.rzeczywistych.intencji.podmiotu. składającego.oświadczenie.woli........................................................ III..Granice.wykładni.subiektywnej....................................................... I..Ochrona.uzasadnionych.oczekiwań.adresata.oświadczenia. woli........................................................................................................ ...Wykładnia.umów.w.zgodzie.z.postulatami.sprawiedliwości. kontraktowej........................................................................................ §.3... Uzupełnianie.treści.stosunku.cywilnoprawnego.normami. moralnymi....................................................................................................... Rozdział X. Etyczne uzasadnienie ochrony zaufania przy zawieraniu umów. ....................................................................................................................... §.1... Umowy.zawierane.w.warunkach.braku.umocowania.lub. przekroczenia.jego.zakresu.......................................................................... I...Odpowiedzialność.odszkodowawcza.rzekomego. . . . pełnomocnika...................................................................................... 1...Ustalenia.ogólne............................................................................ 2...Przyczyny.rezygnacji.z.przesłanki.winy.................................... 3...Zakres.odpowiedzialności.rzekomego.pełnomocnika. w.przypadku.działania.zawinionego.......................................... II...Czynności.prawne.dokonywane.po.wygaśnięciu.umocowania.. III...Ochrona.zaufania.osób.zawierających.umowy.w.lokalu. . . . . . przedsiębiorstwa................................................................................. §.2... Nielojalne.negocjacje..................................................................................... I...Ustalenia.ogólne.................................................................................. II...Wina.jako.przesłanka.odpowiedzialności...................................... III...Poszczególne.przypadki.naruszenia.dobrych.obyczajów............. I..Zakres.obowiązku.odszkodowawczego........................................... ..Problem.zakresu.dopuszczalnej.ingerencji.prawnej.w.proces. negocjacji.............................................................................................. §.3... Etyczne.aspekty.ochrony.osób.działających.w.dobrej.wierze................. I...Pojęcie.dobrej.wiary............................................................................ II...Przyczyny,.dla.których.system.prawny.chroni.dobrą.wiarę........ III...Domniemanie.dobrej.wiary.czy.prawda.tymczasowa.................. I..Racje.aksjologiczne.przemawiające.za.przyjęciem. . . . . domniemania.dobrej.wiary............................................................... Rozdział XI. Pozostałe zagadnienia etyczne związane z zawieraniem umów. ....................................................................................................................... §.1... Nieetyczny.charakter.umów.powodujących.niemożność.wywiązania. się.z.powstałych.uprzednio.zobowiązań.................................................... I...Przesłanki.zastosowania.art..59.KC................................................. . III 218 221 223 226 231 238 238 238 238 240 243 247 249 252 252 253 260 264 266 268 268 272 275 278 282 282 282 Spis treści . II...Roszczenia.podlegające.ochronie.i.sposób.realizacji. . . . tej.ochrony............................................................................................ §.2... Nierzetelny.przetarg...................................................................................... I...Przesłanki.dopuszczalności.wzruszenia.umowy........................... II...Artykuł.705.KC.a.przepisy.o.wadach.oświadczenia.woli.............. III...Poszczególne.przypadki.naruszenia.dobrych.obyczajów............. Rozdział XII. Ochrona autentyczności i autonomii woli podmiotów prawa cywilnego za pośrednictwem przepisów o wadach oświadczenia woli. .... §.1... Ratio legis.przepisów.o.wadach.oświadczenia.woli.................................. §.2... Oświadczenia.woli.złożone.w.warunkach.braku.świadomości............. §.3... Oświadczenia.woli.złożone.dla.pozoru...................................................... . . I...Dyskwalifikacja.pozornych.oświadczeń.woli. z.powodów.etycznych......................................................................... II...Przyczyny,.dla.których.system.prawny.dopuszcza. ważność.czynności.ukrytej............................................................... . III...Ochrona.czynności.prawnych.dokonanych.w.zaufaniu.do. . . . aktu.pozornego.................................................................................... §.4... Oświadczenia.woli.złożone.pod.wpływem.błędu..................................... I...Przesłanki.prawnej.doniosłości.błędu............................................. II...Błąd.co.do.treści.czynności.prawnej.a.błąd.co.do.pobudki......... III...Ochrona.zaufania.adresata.oświadczenia.woli.złożonego.pod. wpływem.błędu................................................................................... §.5... Oświadczenia.woli.złożone.pod.wpływem.podstępu.............................. I...Podstępne.nakłonienie.do.dokonania.czynności.prawnej........... II...Podstęp.milczący................................................................................. III...Podstępne.skorzystanie.z.cudzego.błędu........................................ . . . §.6... Oświadczenia.woli.złożone.w.warunkach.przymusu.psychicznego. spowodowanego.groźbą................................................................................ §.7... Problem.ochrony.zaufania.adresata.wadliwego.oświadczenia.woli. w.przypadku.podstępu.albo.groźby.zastosowanej.przez.osobę. trzecią............................................................................................................... Rozdział XIII. Kontrola treści czynności prawnej z punktu widzenia zgodności z normami moralnymi. .................................................................... §.1... Ogólne.założenia.dotyczące.stosowania.normy.dyskwalifikującej. czynności.prawne.sprzeczne.z.zasadami.współżycia.społecznego........ §.2... Uzasadnienie.sankcji.nieważności.............................................................. §.3... Umowy.naruszające.sprawiedliwość.kontraktową.................................. §.4... Umowy.godzące.w.inne.wartości.etyczne.................................................. §.5... Umowy.naruszające.interesy.osób.trzecich............................................... 286 291 291 295 297 300 300 305 310 310 316 319 322 322 325 329 335 335 338 340 343 347 350 350 357 360 367 372 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: