Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00928 012821 16005744 na godz. na dobę w sumie
Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość  Samorządność  Polityka - ebook/pdf
Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość Samorządność Polityka - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 218
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8218-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
(...) Książka jest efektem interdyscyplinarnych studiów i badań nad szeroko rozumianą przestrzenią publiczną Zagłębia Dąbrowskiego. Znalazły się w niej teksty autorstwa naukowców: politologów, socjologów, medioznawców, historyków, kulturoznawców, ale także regionalistów i dziennikarzy, spoglądających na problematykę będącą przedmiotem analizy z punktu widzenia działaczy społecznych i promotorów tożsamości lokalnej. Książka stanowi próbę refleksji nad zagadnieniami tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego i funkcjonowania lokalnej demokracji. Dokonując opisu i wyjaśnienia rozmaitych zjawisk i problemów dostrzegalnych w sferze publicznej Zagłębia Dąbrowskiego, autorzy spoglądają na region jako na przestrzeń społeczno-polityczną, osadzając rozważania w szerszym kontekście: historycznym, gospodarczym i kulturowym (...).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP 5RNRJáRV]RQ\]RVWDáSU]H]6HQDW5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM5RNLHP HPRNUDFML /RNDOQHM8VWDZRGDZFDXF]FLáZWHQVSRVyEGZXG]LHVWąURF]QLFĊSU]HSURZDG]HQLDSLHUZV]\FK Z\ERUyZGRRGURG]RQHJRVDPRU]ąGXÄ2GGZXG]LHVWXMXĪODWMHVWHĞP\ĞZLDGNDPLRGĪ\ZDQLD ZLĊ]L ORNDOQ\FK L UHJLRQDOQ\FK ĊGąF RE\ZDWHODPL (XURS\ L ĝZLDWD SR]RVWDMHP\ ZFLąĪ SU]\SLVDQLGRQLHSRZWDU]DOQHJRPLHMVFDNV]WDáWXMąFHJRQDV]ąRVRERZRĞü±GRQDV]HM0DáHM 2MF]\]Q\ 5RG]LQQD ZLHĞ PLDVWHF]NR F]\ PLDVWR Vą QDP EOLVNLH L WUDNWRZDQH XF]XFLRZR @ :\UDĪDMąF X]QDQLH ZV]\VWNLP NWyU]\ Z VZRLFK 0Dá\FK 2MF]\]QDFK SRGMĊOL G]LDáDQLD GOD GREUD ZVSyOQHJR UR]ZRMX ORNDOQHM GHPRNUDFML L VSRáHF]HĔVWZD RE\ZDWHOVNLHJR FR SRWZLHUG]LáR VHQV UHIRUP XVWURMRZ\FK SDĔVWZD 6HQDW 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM GHNODUXMH ZROĊGDOV]HJRZ]PDFQLDQLDVDPRU]ąGQRĞFLORNDOQHMLUHJLRQDOQHMRUD]ZVSLHUDQLDLQLFMDW\Z WHPXVáXĪąF\FK´±F]\WDP\Z8FKZDOH6HQDWX]OLVWRSDGDU 03]UQU SR]    : 5RNX HPRNUDFML /RNDOQHM RGE\á\ VLĊ Z 3ROVFH V]yVWH SR  U Z\ERU\ VDPRU]ąGRZH : SU]\SDGNX =DJáĊELD ąEURZVNLHJR SRWZLHUG]Lá\ RQH MHJR RGPLHQQRĞü SROLW\F]Qą NWyUD ] MHGQHM VWURQ\ Z\QLND ] GZXNURWQLH ZLĊNV]HJR SRSDUFLD GOD OHZLF\ QLĪ ZVNDOLFDáHJRZRMHZyG]WZD NROHMQ\HOHPHQWVW\JPDWX ]HUZRQHJR=DJáĊELD ]GUXJLHM± XZLGRF]QLáDVLĊZNOĊVFH5XFKX$XWRQRPLLĝOąVNDNWyU\Z\VWDZLáNDQG\GDWyZZZ\ERUDFK GRVHMPLNXZRMHZyG]WZD:=DJáĊELXX]\VNDáRQSRQDGNURWQLHPQLHMV]HSRSDUFLHQLĪQD REV]DU]HUG]HQQHJRĝOąVND :VWROLF\=DJáĊELD ąEURZVNLHJRZ\ERU\XMDZQLá\VPXWQąSUDZGĊRNRQG\FMLORNDOQHM GHPRNUDFML PLHU]RQHM SR]LRPHP RE\ZDWHOVNLHM SDUW\F\SDFML Z SURFHVDFK GHF\]\MQ\FK 6RVQRZLHFRND]DáVLĊPLDVWHPRMHGQHM]QDMQLĪV]\FKIUHNZHQFMLZVNDOLNUDMX:,,WXU]H JáRVRZDQLDQDSUH]\GHQWDPLDVWDZ]LĊáRXG]LDá]DOHGZLHSURFXSUDZQLRQ\FKZ\ERUFyZ ZVNDOLNUDMXIUHNZHQFMDZ\QRVLáDSURF  )UHNZHQF\MQ\ UH]XOWDW 6RVQRZFD WR MHGHQ ] ZLHOX DUJXPHQWyZ SRWZLHUG]DMąF\FK WH]ĊRSRWU]HELHSURZDG]HQLDZLHORĞURGRZLVNRZHMGHEDW\QDWHPDW]QDF]HQLDGHPRNUDFMLQD SR]LRPLHORNDOQ\PSRWU]HELHXSRZV]HFKQLDQLDZLHG]\RVDPRU]ąG]LHZVSyOQRWDFKORNDOQ\FK L LFK UROL Z NUHRZDQLX VSRáHF]HĔVWZD RE\ZDWHOVNLHJR L NRQVROLGRZDQLX GHPRNUDW\F]QHJR V\VWHPXSROLW\F]QHJR=WHMSRWU]HE\Z\UDVWDQLQLHMV]DSXEOLNDFMD 2GGDMHP\ GR UąN ]\WHOQLNyZ SUDFĊ EĊGąFą HIHNWHP LQWHUG\VF\SOLQDUQ\FK VWXGLyZ LEDGDĔQDGV]HURNRUR]XPLDQąSU]HVWU]HQLąSXEOLF]Qą=DJáĊELD ąEURZVNLHJR=QDOD]á\VLĊ Z QLHMWHNVW\ DXWRUVWZD QDXNRZFyZ SROLWRORJyZ VRFMRORJyZ PHGLR]QDZFyZ KLVWRU\NyZ NXOWXUR]QDZFyZ DOH WDNĪH UHJLRQDOLVWyZ L G]LHQQLNDU]\ VSRJOąGDMąF\FK QD SUREOHPDW\NĊ EĊGąFą SU]HGPLRWHP DQDOL]\ ] SXQNWX ZLG]HQLD G]LDáDF]\ VSRáHF]Q\FK L SURPRWRUyZ WRĪVDPRĞFLORNDOQHM.VLąĪNDVWDQRZLSUyEĊUHÀHNVMLQDG]DJDGQLHQLDPLWRĪVDPRĞFL=DJáĊELD ąEURZVNLHJR L IXQNFMRQRZDQLD ORNDOQHM GHPRNUDFML RNRQXMąF RSLVX L Z\MDĞQLHQLD UR]PDLW\FK]MDZLVNLSUREOHPyZGRVWU]HJDQ\FKZVIHU]HSXEOLF]QHM=DJáĊELD ąEURZVNLHJR DXWRU]\VSRJOąGDMąQDUHJLRQMDNRQDSU]HVWU]HĔVSRáHF]QRSROLW\F]QąRVDG]DMąFUR]ZDĪDQLD Z V]HUV]\P NRQWHNĞFLH KLVWRU\F]Q\P JRVSRGDUF]\P NXOWXURZ\P 3U]\MĊFLH WDNLHM RSW\NL XPRĪOLZLáD NRQVWUXNFMD SUDF\ WM SRG]LHOHQLH MHM QD GZLH RGUĊEQH DOH NRUHVSRQGXMąFH ]H VREą F]ĊĞFL: SLHUZV]HM SRGMĊWR WHPDW\NĊ DWU\EXWyZ WRĪVDPRĞFL ]DJáĊELRZVNLHM SUyEXMąF RGSRZLHG]LHü QD S\WDQLD FR Z\UyĪQLD =DJáĊELH QD WOH LQQ\FK UHJLRQyZ Z V]F]HJyOQRĞFL UHJLRQyZ RĞFLHQQ\FK L FR GHWHUPLQXMH SRF]XFLH LGHQW\¿NDFML PLHV]NDĔFyZ ] LFK ÄPDáą RMF]\]Qą´ ]ĊĞü GUXJD SRĞZLĊFRQD MHVW IXQNFMRQRZDQLX ORNDOQHJR V\VWHPX SROLW\F]QHJR 3RPLHV]F]RQHZQLHMDUW\NXá\WRSUyEDUHÀHNVMLQDGMDNRĞFLąORNDOQHMGHPRNUDFMLMHMREOLF]DPL LGHWHUPLQDQWDPLQLHZ\áąF]DMąFW\FKNWyUHSRMDZLDMąVLĊZRWRF]HQLXV\VWHPX :\UDĪDP\QDG]LHMĊĪHSXEOLNDFMDÄ=DJáĊELH ąEURZVNLH7RĪVDPRĞü±6DPRU]ąGQRĞü ± 3ROLW\ND´ SU]\F]\QL VLĊ GR SRV]HU]HQLD ZLHG]\ QD WHPDW =DJáĊELD ± ORNDOQHM WRĪVDPRĞFL VDPRU]ąGQRĞFLLGHPRNUDFMLRUD]GDDVXPSWGRWDNEDUG]RSRWU]HEQHMG\VNXVMLQDGSUREOHPDW\Ną EXGRZDQLDZ=DJáĊELXVSRáHF]HĔVWZDRE\ZDWHOVNLHJRNXOW\ZRZDQLDORNDOQRĞFLL]DFKĊFDQLD PLHV]NDĔFyZGRDNW\ZQHMREHFQRĞFLZSU]HVWU]HQLSXEOLF]QHMUHJLRQX 0LFKDá.DF]PDUF]\N :DOGHPDU:RMWDVLN
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość Samorządność Polityka
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: